E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A"

Transkript

1 E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A

2 O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy mezi námi Životní prostředí Ochrana informací Společenská odpovědnost firmy Úvod Bezpečný život, o.p.s. Veřejný závazek Cíle Bezpečného života, o.p.s. Potvrzení o seznámení s etickým kodexem společnosti PA Přílohy

3 Ú V O D Jsme přesvědčeni, že pracovat a podnikat eticky, čestně a přímo, je jediný správný postup, který se navíc z dlouhodobého hlediska společnosti vyplácí. Planet A, a. s., (dále jen PA, a. s.) usiluje o nejvyšší standardy osobního a profesionálního jednání, které jí umožňují zasloužit si důvěru klientů.

4 H LAV N Í Z Á S A D Y Dbáme na dodržování nejvyšších etických standardů. Dodržujeme zákony, základní lidské hodnoty a přístupy. Nepřipouštíme jednání, které by mohlo ohrozit naši integritu a pověst, škodit našemu hospodářskému růstu nebo negativně působit na společenské prostředí, ve kterém působíme. Občas se mohou naši zaměstnanci a spolupracovníci dostat do situace, kde rozlišení mezi etickým a neetickým jednáním není jednoznačné. Proto jsme připravili tento etický kodex, který má pomoci pochopit, jak se v těchto situacích zachovat. Každý z našich zaměstnanců a spolupracovníků ho má k dispozici, byl s ním seznámen, přečetl si ho a toto stvrdil svým podpisem. Žádný zaměstnanec nebude nikdy potrestán za to, že neuzavřel obchod, který by byl v rozporu s tímto etickým kodexem. Není reálné, aby tento etický kodex předvídal každou nejednoznačnou situaci, které bude muset kterýkoliv z našich kolegů čelit. Proto každý musí převzít zodpovědnost za své činy a za své jednání. Pokud se kdokoliv ocitne při práci v situaci, že si nebude jist správným rozhodnutím, je tu pro něj připraven rychlý návod pro rozhodování. Viz příloha č.1 tohoto dokumentu. Případně se může kdykoliv obrátit na představenstvo společnosti Planet A, a.s.

5 E T I C K É C H O V Á N Í V P R A X I Všichni zaměstnanci i spolupracovníci musí dodržovat platné místní i národní zákony a žádná ze zásad v tomto etickém kodexu nesmí být interpretována tak, aby nabádala k porušování platných zákonů. Nikdo z nich se nesmí dostat do konfliktu zájmů. Ten nastává, když vyhlídka zisku pro sebe, své blízké i rodinné příslušníky nebo ekonomického, či jiného prospěchu, nutí dotyčného jednat proti nejlepším zájmům firmy. Bez předchozího písemného souhlasu nesmí pracovník působit u žádného partnera, dodavatele nebo konkurenta společnosti PA, a.s. Nesmí být ani zakladatelem či pracovníkem společnosti v jiné podnikatelské sféře. Je zakázáno využívat firemní majetek, obchodní jméno společnosti nebo její zařízení nad rámec pracovních povinností s cílem osobního prospěchu. PŘIJÍMÁNÍ DARŮ / POZORNOSTÍ Dary, které zaměstnanci a spolupracovníci společnosti PA, a.s. dostávají nebo dávají v rámci svých pracovních aktivit, se považují za dary, které dává či dostává společnost PA, a.s. Dar definujeme jako výměnu libovolných výhod mezi kolegy i třetími osobami a organizacemi mimo společnost PA, a.s. Darem je chápáno předání hotovosti, slev, zboží, zábavy nebo jiných naturálií. V mnohých částech světa se pohostinnost firmy považuje za zákonnou součást budování profilu společnosti a jejích obchodních vazeb. Nadměrná nebo příliš častá pohostinnost však může ovlivnit obchodní rozhodování. Dar / pozornost nad 30 není dovoleno přijmout s ohledem na to, aby se obdarovaný pracovník PA, a.s. nemohl cítit zavázán. Pokud dodavatel bude chtít poskytnout jiné než finanční plnění, přesahující výše uvedenou částku. Bude toto plnění vždy konzultováno s vedením společnosti PA, a.s., které s ním naloží v zájmu společnosti jako celku. V případě, že některý z dodavatelů / potencionálních dodavatelů/ partnerů, nabídne úplatek, bude daná věc neprodleně oznámena přímému nadřízenému a následně orgánům činným v trestním řízení. S takovýmto dodavatelem/partnerem bude okamžitě ukončena spolupráce.

6 E T I C K É C H O V Á N Í V P R A X I POSKYTOVÁNÍ DARŮ / POZORNOSTÍ Horní hranice pro poskytnutí daru v rámci marketingové akce je pozornost do 30. Převzetí daru / pozornosti bude potvrzeno na předávací protokol. Veškerá ostatní plnění (pozornost, občerstvení, sponzoring aj.), přesahující tuto částku, podléhá schválení příslušného ekonomického úseku společnosti PA. KORUPCE Korupční praktiky jakéhokoliv druhu považujeme za nepřípustné. Nepřijímáme ani neposkytujeme žádné peníze, cenné dary, služby či cokoli jiného, co by mohlo být považováno za úplatek. Malé dary nebo pohoštění respektujeme v případě, že nejsou zavazující a mohou být na stejné úrovni oplaceny. Zaměstnanci a spolupracovníci akciové společnosti Planet A nebudou poskytovat ani nabízet úplatky veřejným činitelům ani jiným osobám, ani je sami nebudou přijímat nebo podněcovat jiné, aby toto činili. Za úplatek se považuje cokoliv, co je určeno k ovlivňování veřejného činitele či kohokoliv jiného, s cílem vybudovat, udržet nebo zajistit nějakou výhodu. To se týká jak společnosti, tak jeho samého. Může to znamenat i překročení úředních pravomocí nebo zanedbání pracovních povinností. Úplatkem se rozumí nejen peněžní hotovost, ale i různé výhody (např.členství v klubech, školné, cestovní výlohy apod.) Jakékoliv platby a protislužby, které jsou nevhodné ze strany zaměstnanců a pracovníků firmy, jsou stejně nevhodné i ze strany jeho smluvních konzultantů, autorizovaných prodejců či jiných zprostředkovatelů služeb společnosti PA, a.s. Planet A, a.s. nebude poskytovat finanční příspěvky politickým stranám a jiným politickým subjektům. To však neznamená, že se zástupci společnosti nemohou zúčastnit veřejných diskuzí nebo politických setkání.

7 E T I C K É C H O V Á N Í V P R A X I OSOBNÍ PROSPĚCH Jakýkoliv osobní prospěch zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků, získaných z činnosti Planet A, a.s., je zákonným způsobem přiznán. Při vykonávání pracovních povinností mohou zaměstnanci nebo spolupracovníci firmy přijít do styku s neveřejnými informacemi, patřícími buď PA, a.s. nebo některé jiné partnerské společnosti. Neveřejné informace zahrnují všechny osobní nebo důvěrné informace od všech zúčastněných stran. Zahrnují také zákazníky firmy, firemní finance, vývoj výrobků, marketingovou strategii, obchodní ceny, nezveřejněné finanční výsledky, změny ve struktuře akcionářů společnosti, stejně tak všechny informace o podepsání a výpovědi smluv, fúzích, podnikových akvizicích, prodeji nebo likvidaci společnosti. Zaměstnanci ani spolupracovníci Planet A, a.s. nesmí o důvěrných informacích komunikovat mimo společnost a nesmí je využívat na jiné než pracovní účely. Zvlášť zakázané je jakékoliv obchodování s akciemi společnosti Planet, a.s. nebo jinými veřejně obchodovatelnými společnostmi, jak přímo, tak přes zprostředkovatele. Stejně tak i poskytování rad jiným osobám při obchodování s akciemi, před zveřejněním těchto informací. POSTAVENÍ NA TRHU V konkurenčním boji si počínáme rázně, ale čestně. Nepoškozujeme reputaci konkurentů ani přímo, ani náznaky. Nepokoušíme se nečestnými způsoby získávat informace o podnikání konkurentů. VZTAHY MEZI NÁMI Uvědomujeme si své závazky vůči kolegům, zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům i širší veřejnosti. Vycházíme z toho, že čestnost vůči všem subjektům, je předpokladem úspěšné a trvalé spolupráce. Respektujeme tradice a kulturu zemí, ve kterých působíme nebo do budoucna chceme působit.

8 Ž I V OT N Í P R O S T Ř E D Í Máme zájem na zachování zdravého a čistého životního prostředí. Jsme si vědomi, že určité zdroje jsou omezené a je třeba je užívat zodpovědně. Důsledně třídíme odpad a na úklid firemních prostor využíváme jen specializované firmy. Většinu dokumentů používáme jen v elektronické podobě. A do tisku dáváme jen nezbytně nutné podklady. O C H R A N A I N FO R M A C Í Informace nám svěřené a veškeré citlivé údaje od všech subjektů, zejména našich zákazníků, považujeme za přísně důvěrné. Ve všech bodech se řídíme zákonem na ochranu osobních údajů

9 S P O L E Č E N S K Á O D P O V Ě D N O S T F I R MY 1. Snahou Planet A, a.s. je podporovat sociální soudržnost cílových skupin s mladou generací, poskytovat kvalitní služby a modifikovat zkušenosti ze soukromé sféry do neziskové a tím rozvíjet efektivní firemní filantropii. Proto akciová společnost Planet A, schválením valnou hromadou akcionářů, založila v září 2011 obecně prospěšnou společnost Bezpečný život. 2. Orgány této společnosti jsou: správní rada dozorčí rada ředitel Od svého vzniku Bezpečný život, o.p.s. (dále jen BŽ, o.p.s.) usiluje o získání plné registrace sociální služby Tísňová péče, která bude dostupná cílovým skupinám seniorům a handicapovaným dle 41 Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba Tísňové péče bude poskytována prostřednictvím mobilního elektronického dohledového asistenta EDA. Dále se plánuje v rámci organizace realizovat další aktivity - studentské stáže, volnočasové kluby pro seniory i handicapované, sociální a právní poradenství v regionech, apod. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Dlouhodobým cílem BŽ, o.p.s. je poskytnout seniorům a lidem se zdravotním handicapem, kteří jsou z důvodu vyššího věku, onemocnění či zdravotního postižení, ohroženi na kvalitě života a zdraví, nezbytně nutnou podporu či pomoc pro zvýšení bezpečnosti života a pro jeho zkvalitnění v jejich domácím prostředí. CÍLE BEZPEČNÉHO ŽIVOTA, O.P.S. Služby o.p.s. Bezpečný život, jsou poskytovány především v domácím prostředí, čímž umožňují uživatelům zachovat si v co nejvyšší možné míře podmínky pro důstojný život. Sekundárním cílem BŽ, o.p.s. je umožnit rodinám a blízkým, které pečují o osoby se zdravotním postižením či o starší osoby, kvalitní informační servis a podporu. Dále jim zajistit pocit bezpečí a jistoty v době, kdy nemohou být u pečované osoby. Veškeré podrobnosti, týkající se provozu BŽ, o.p.s., jsou k dispozici na stránce

10 POTVRZENÍ O SEZNÁMENÍ S ETICKÝM KODEXEM PLANET A, a.s. Tímto potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s uvedeným etickým kodexem a se všemi jeho přílohami. Podpis: Jméno: Datum:

11 R Y C H L Ý N Á V O D P R O S P R Á V N É R O Z H O D O V Á N Í 1. Je daná věc v souladu s etickým kodexem PA, a.s.? 2. Máte pocit, že je to správné? 3. Je to zákonné? 4. Pokud by se o Vašem jednání někdo dozvěděl, neodrazí se to negativně na Vaší pověsti nebo na pověsti PA, a.s.? 5. Cítili byste se nepříjemně, kdyby jiní věděli, že jste se rozhodl/a takto jednat? 6. Existuje jiný, eticky přijatelnější způsob řešení? 7. Jaký byste měl/a pocit, kdybyste se o svém jednání dočetl/a v novinách nebo v jiných médiích? 8. Poradili jste se ostatními kolegy? 9. Obrátili jste se na vedení Planet A, a.s., jestliže si nejste jisti svým rozhodnutím?

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI Již v době založení společnosti, v roce 1831, se naši předchůdci zavázali řídit své podnikání v oblasti pojištění osobních i hmotných rizik co nejefektivněji a nejproduktivněji.

Více

04/2012. Informační manuál EDA asistence. Bezpečný život, o.p.s. 03/2012

04/2012. Informační manuál EDA asistence. Bezpečný život, o.p.s. 03/2012 04/2012 Informační manuál EDA asistence 1 IČO: 241 63 597 se sídlem U Hellady 4, Praha 4 Michle, 140 00 tel.: 246 089 200, fax: 246 089 210, bezplatná linka: 800 880 920 info@bezpecnyzivot.eu, www.bezpecnyzivot.eu

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz Registrovaný pojišťovací makléř číslo 001 4 LOYDEX Your global partner Profil společnosti Vážení obchodní partneři, jsem rád, že při hodnocení výsledku

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH HALLAN, s.r.o. HALLAN s.r.o. www..hallan.cz Praha 2008 Stravovací úsek pro cestovní ruch Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Etický kodex zaměstnanců společnosti Raben Group

Etický kodex zaměstnanců společnosti Raben Group Etický kodex zaměstnanců společnosti Raben Group Pvzbbxnvbc Pvzbbxnvbc Vydavatel: Raben Group Autor: Etická komise společnosti Raben Tým: Marketingový tým společnosti Raben Cílová skupina: Dodavatelé společnosti

Více

Smlouva s dobrovolníkem o vykonávání dobrovolnické činnosti v rámci aktivit Domova

Smlouva s dobrovolníkem o vykonávání dobrovolnické činnosti v rámci aktivit Domova Smlouva s dobrovolníkem o vykonávání dobrovolnické činnosti v rámci aktivit Domova Domov se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek IČ: 711 75 229 zastoupená:

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více