Koordinační nařízení v praxi Úřadu práce ČR při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koordinační nařízení v praxi Úřadu práce ČR při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti"

Transkript

1 Koordinační nařízení v praxi Úřadu práce ČR při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti Zápis z kulatého stolu konaného dne 7. dubna 2014 Brno - Kancelář veřejného ochránce práv (KVOP) A. Informační činnost Úřadu práce ČR vůči potenciálním žadatelům o podporu v nezaměstnanosti Evidence písemných a elektronických dotazů, osobní návštěva tazatele versus stručný písemný záznam o poskytnuté informaci k podpoře v nezaměstnanosti Generální ředitelství Úřadu práce ČR (dále jen GŘ ) již dříve doporučilo krajským pobočkám Úřadu práce ČR (dále jen úřady práce ) vést statistiku o četnosti dotazů k podpoře a dotazy evidovat. GŘ prezentovalo svůj zájem, aby na každém pracovišti (resp. krajské pobočce) byla osoba, která má příslušnou odbornost a dokáže tazateli ve věci podpory kvalifikovaně poradit. Ze strany zástupců Kanceláře veřejného ochránce práv (dále jen KVOP ) vznesen dotaz, zda je možné evidovat ové dotazy k podpoře takovým způsobem, aby byly v budoucnu dohledatelné. Úřady práce vyslovily pochybnosti, zda to má vůbec smysl, když y jsou z 80% neosobní, bez uvedení identifikace konkrétní osoby, dále jsou většinou obecného rázu (obsahují dotazy typu Co by, kdyby.? ) Ze strany zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ) vnesen dotaz na KVOP týkající se vypořádání s otázkou ochrany osobních údajů, které by tak úřady práce v souvislosti s dotazy evidovaly - z tohoto hlediska by se na danou problematiku bylo třeba blíže zaměřit. Možnost následně přiřadit evidovaný dotaz k uchazeči o zaměstnání, pokud se jím tazatel stane MPSV zpochybňuje přínos možnosti budoucího dohledání a přiřazení ového dotazu ke konkrétnímu tazateli. Upozorňuje znovu na otázku citlivých osobních údajů. Nevidí cestu v záznamu a archivaci pouhých předběžných, často i anonymních dotazů. Pokud má archivace dotazů být využita pouze na obranu úřadu v budoucnosti proti námitce tazatele, že takový dotaz učinil, tak dle MPSV je tento argument slabý. Problémy tohoto typu, tzn. odkazování tazatelů, kteří navštíví úřad práce po návratu ze zahraničí, na to, že informace určitého znění obdrželi a dle nich se i zařídili, nejsou až tak četné.

2 y obsahují často obecné, nepřesné až zkreslené informace. Stává se následně, že není objektivně možné, aby došlo ke spárování tazatele a odpovědi na dotaz poskytnuté úřadem práce. Ze strany úřadů práce zaznělo, že archivace ů je spíše systémová věc, denně obdrží úřady tolik ů, většinou nejdou přes podatelnu, nýbrž přímo ke konkrétní zprostředkovatelce. Úřady práce nevidí až tak problém v ové komunikaci, většinou z ní závažnější případy nedorozumění nevznikají. je navíc, pokud se archivuje, sám o sobě písemný důkaz o existenci a obsahu komunikace. Problémy vznikají spíše při telefonických dotazech. Archivace telefonních dotazů a následné přiřazení ke konkrétnímu tazateli řeší pouze malé procento problematických tazatelů, kteří v telefonním hovoru slyší, co slyšet chtějí, a ne skutečnosti, které jsou jim úřadem sdělovány. Problém může vzniknout také v důsledku časového zasazení odpovědi. Dotazy jsou zodpovídány dle aktuálně platné právní úpravy, která se za dobu pobytu tazatele v zahraničí může podstatně změnit. Z výše uvedených důvodů jsou úředníci úřadů práce opatrnější a odpovědi na telefon jsou obecnějšího rázu bez zabíhání do konkrétností určitého případu. Nároky žadatelů o podporu jsou vysvětlovány dle aktuální právní úpravy. MPSV sdělilo, že vede archivaci ových dotazů k podpoře v nezaměstnanosti. Dotazy se ukládají časově dle příchodu, nicméně dále se nijak statisticky nezpracovávají. I mezi EURES poradci jsou ti, které si ové dotazy ukládají. Nicméně denně jich chodí takové množství, že není možné vést o nich speciální záznamy. Poradenství, které EURES poskytuje, je v tomto ohledu obecného rázu, bez řešení konkrétních právních souvislostí. Závěr: Dle úřadů práce a MPSV není reálné a efektivní ukládat a následně dohledávat ové dotazy k podpoře v nezaměstnanosti. Panuje obava z toho, že pokud zavedou takovou evidenci u jedné agendy spadající do kompetence úřadů práce, pak bude žádoucí ji zavést u všech dalších. Ze strany KVOP vznesen dotaz k možnosti zaujetí vstřícnějšího přístupu ze strany úřadů práce v situaci, kdy tazatel sám předloží úřadu práce uchované ové dotazy. Vezme jejich existenci úřad práce při řešení určitého problému v komunikaci v potaz? Úřady práce se vesměs vyjádřily v tom smyslu, že tento přístup již dávno realizují. Zásadní je spíše otázka kvality poskytnuté informace, jejíž obsahovou úroveň chce tazatel předložením ové komunikace napadnout. Pokud se tímto způsobem ukáže, že poskytnutá informace byla chybná, pak se její dopady řeší s konkrétním zainteresovaným pracovníkem, pokud je stále zaměstnancem úřadu práce. Zdroje informací a jejich obsah Z dosavadních zkušeností úřadů práce pramení určitá skepse z přeceňování významu zveřejněných informací o pravidlech pro přiznání podpory.

3 Stěžovatelé, kteří nejsou spokojeni s postupem úřadu práce a obrací se poté na ochránce, jsou často z řad těch, kteří se předem neinformují o tom, že by mohli po skončení výkonu práce žádat o podporu ještě v zahraničí. Z neznalosti nevyužijí této možnosti a pak svůj požadavek postaví na tom, že se o ně musí stát postarat. GŘ informovalo, že probíhají práce na změně podoby webových stránek informujících veřejnost o principech vyplývajících z koordinačních nařízení, na základě nichž se posuzuje vznik nároku na podporu. Nyní je zpracována cca 1/3 obsahu stránek, do léta 2014 má být změna webu dokončena. Součástí změn bude také přepracování dotazníku sloužícího k získání informací k posouzení zachování bydliště žadatele o podporu. Je zvažováno vydání letáků, rozhodující jsou však finance. Některé úřady práce (např. krajská pobočka Praha) již letáky a příručky mají. KVOP nabídla spolupráci na tvorbě letáků a připomínkování znění zpracovávaného dotazníku, GŘ se tomu v zásadě nebrání. Panuje shoda na tom, že nejdostupnějším a nejvyužívanějším zdrojem informací zůstává web, a proto je velmi důležitá grafická podoba a kvalita obsahu webových stránek. Příručky, letáky a brožury jsou také vhodné, nicméně pravidla pro posouzení nároku na podporu se mohou v čase měnit a tištěný text se pak stane zastaralým. Negativem jsou v tomto případě zbytečně vynaložené náklady. Zástupci úřadů práce, GŘ a MPSV se shodli na tom, že ČR má nejobsáhleji zpracované informace k podpoře v nezaměstnanosti poskytované dle pravidel koordinačních nařízení. Ostatní evropské země v informační kampani tak precizní nejsou přesto je dle KVOP třeba usilovat o zlepšení, hlavně webu, jak vyplývá z výše uvedeného, např. 1 : používat jazyk srozumitelný i laikům a vyhýbat se odborné terminologii (když vyvstane nutnost použití odborného, právního výrazu, je třeba jej vysvětlit). To platí i pro uvádění konkrétních ustanovení příslušných právních předpisů (čl. 2 odst. 1 atd.) vysvětlit, co se v něm uvádí, resp. co to pro člověka znamená vhodnější strukturování textu např. pomocí odrážek, víc pracovat s podrženým nebo zvýrazněným textem zvážit využití otázek, na které se lidé nejčastěji ptají a obecné odpovědi zveřejnit na webu stejně jako u dotazníku by bylo vhodné nastínit, co je a co není bydliště že jde o středisko (centrum) zájmů je pro běžného člověka nesrozumitelné B. Zjišťování bydliště žadatele o podporu v nezaměstnanosti Problematické aspekty z pohledu ochránce 1 Viz také str. 17 zprávy o šetření veřejného ochránce práv ze dne , která byla podkladem pro uspořádání kulatého stolu.

4 Kazuistika potvrdila, že stěžejním problémem v celém procesu posuzování vzniku nároku je určení bydliště žadatele o podporu v nezaměstnanosti. Otázkou zůstává, co má být prioritou při posuzování zachování bydliště. Která kriteria mají největší váhu, resp. je vůbec možné je kategorizovat např. na základní a doplňková? Dotazník k určení státu bydliště, instrukce k jeho vyplnění Panuje shoda na tom, že dotazník jako takový je určitě vhodný nástroj k získání informací k posouzení zachování bydliště a vazby žadatele o podporu k ČR. Je to současně základ ke sjednocení hodnotících postupů jednotlivých úřadů práce. Za zvážení však stojí jeho precizace. Ze strany KVOP zazněly výhrady k dosavadnímu používání odborných pojmů, které nejsou v dotazníku blíže vysvětleny. Laik pak může mít potíže s pochopením jejich přesného významu. GŘ se brání tím, že předpokládá, že daný dotazník vždy předává osobně žadateli úředník, který jistě připojuje stručný komentář k obsahu dotazníku a vše potřebné dovysvětlí. GŘ informovalo, že je již hotový návrh nového znění dotazníku. Jeho koncept byl účastníkům vložen do materiálu připraveného pro jednání. Rozvinula se široká debata nad otázkou priority kriterií pro posouzení splnění podmínky bydliště a nad tím, zda je nutné stanovit, jaká kriteria jsou základní. Z debaty vyplynulo, že důležitost kriterií vnímají účastníci kulatého stolu rozdílně, někteří např. akcentují délku pobytu v zahraničí. MPSV upozornilo, že skutečnosti zohledňované při posuzování zachování bydliště mají v souladu s koordinačními nařízeními stejnou váhu, nelze je rozdělit na prioritní a doplňkové, posuzují se komplexně. Podle Úřadu práce základním pravidlem koordinačních nařízení je, že migrující pracovník by měl nárokovat dávky v nezaměstnanosti ve státě poslední výdělečné činnosti. Vzhledem k výjimkám z tohoto pravidla (přeshraniční pracovníci, pendleři) je nutné se vypořádat s tím, že koordinační nařízení kromě státu posledního zaměstnání počítají i se státem bydliště, který je třeba určit. GŘ je přesvědčeno, že otázky v dotazníku jsou koncipovány tak, aby co nejlépe vystihly situaci žadatele a jeho vztah k ČR. Do návrhu nového dotazníku je již zapracován podrobnější úvod, kde je vysvětleno, co je bydliště, co je vazba k ČR, co je pendler atd., což se setkalo s pozitivní odezvou účastníků. S pozitivní reakcí se setkala také informace ze strany GŘ o zapracování doporučení žadatelům vyplnit všechny pasáže v dotazníku. KVOP nastolila otázku, zda má význam, aby byla v dotazníku i další podružná kriteria (zejména bod 15 dotazníku)? Názory jsou velmi rozdílné. Panuje obecná shoda na tom, že v určitých případech pro posouzení zachování bydliště může být důležité zohlednit i věci jako např. členství v kroužcích, ve spolcích, využití bankovního účtu apod.

5 MPSV se dívá na problematiku priority kriterií z pozice odvolacího orgánu. V tomto směru nemůže být např. délka pobytu v zahraničí základním prvkem pro posouzení zachování bydliště, ale spíše odrazovým můstkem, neboť v malém množství případů může být i při době 5 let pobytu v zahraničí zachováno bydlení a vztah a vazba k ČR. Navrhované znění bodu 15 dotazníku by se však mělo okleštit. Zazněl také návrh na jednoznačnou a srozumitelnou specifikaci významu předložení dokumentů vyjmenovaných v bodě 15 dotazníku, tzn., požadavek na písemné vysvětlení žadatelům o podporu, jak významně může podpořit předložení vyjmenovaných dokumentů a potvrzení výsledné hodnocení zachování jejich bydliště a vazeb k ČR. Shrnutí: Ze strany KVOP zazněly tyto návrhy na změny předloženého textu dotazníku: Upravit ještě přehledněji úvodní informaci týkající se bydliště a vazeb k ČR Vyřešit lépe úpravu odkazů jako vhodnější se jeví poznámky pod čarou než vysvětlivky na konci dotazníku. Vysvětlit blíže jednotlivé odkazy na právní úpravu. Zvážit grafickou i obsahovou podobu zejména bodu 14 a 15 dotazníku. GŘ přislíbilo, že pošle KVOP k připomínkování návrh konečné verze dotazníku dříve než bude předložen k projednání v pracovní skupině C. EURES poradci, výměna zkušeností, vzdělávání EURES byla jako poradenská a informační služba v oblasti zaměstnanosti se zahraničním prvkem zavedena v ČR od v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Náplň činnosti EURES poradců V ČR pracuje 15 poradců, kteří jsou mezi sebou propojeni vazbou síťové struktury. Jsou to současně zaměstnanci úřadu práce. Rozvíjí se spolupráce se zaměstnavateli ze zahraničí, kteří mají zájem o české pracovníky, a naopak čeští zaměstnavatelé poptávají pracovníky ze zahraničí. Evropská komise do budoucna žádá, aby EURES poradci byli přímo zprostředkovateli práce. V rámci poradenství odkazují EURES poradci v mnohém na zpracované webové stránky, na kterých jsou dostupné nejen příslušné informace, ale i formuláře (U1, U2 atd.). Při své činnosti se setkávají zejména s žádostmi o zajištění mezinárodních zápočtových listů a často i s žádostmi o odborné právní rozbory jejich případů. EURES zveřejňuje nabídky volných pracovních míst, organizuje výběrová řízení, pořádá burzy práce, školení, semináře. Rok 2014 je přechodový k novému systému poskytování poradenství a služeb a způsobu financování a rozpočtu EURES.

6 Od bude činnost EURES poradců financována z Evropského sociálního fondu. V Praze bude zřízena samostatná Koordinační kancelář, kromě budoucího stěžejního zaměření na zprostředkování zaměstnání bude zachována informační a poradenská činnost EURES poradců. S novým způsobem financování se očekává personální posílení EURES poradců. EURES poradci jsou proškoleni tak, aby podávali obecné informace, nikoli konkrétní právní rady. Výměna zkušeností mezi krajskými pobočkami Úřadu práce ČR Klienti EURES nejsou jen uchazeči o zaměstnání (v rámci úřadu práce). EURES působí osvětově také vůči široké veřejnosti, pořádá semináře pro ostatní pracovníky úřadu práce, probíhají pravidelné pracovní porady např. s MPSV a s GŘ. Praktické fungování spolupráce úřadu práce s jinými institucemi (včetně zahraničních) Spolupráce je nastavena metodicky např. s ČSSZ: jsou určeny kontaktní osoby, kterým je např. možné posílat žádosti o dobách pojištění, bylo by vhodné přímé napojení na databázi ČSSZ. Zatím nebyla oficiálně dohodnuta možnost neformální komunikace s dalšími správními úřady. Komunikace probíhá víceméně formálně písemně a skrz oficiální hlavičkové dokumenty. GŘ doplnilo, že běžně vyřizuje dotazy či jiné sdělení neformálně em, netrvá striktně na formě dopisu. Se zdravotními pojišťovnami je spolupráce spíše menšího rozsahu. Co se týká zahraničních institucí, spolupráce je vyvolána zejména absencí dokumentů, které si žadatelé o podporu nevyřídili během či po skončení práce ještě v zahraničí a po příjezdu se je snaží zajistit prostřednictvím úřadů v ČR. Lze říci, že spolupráce se zahraničními institucemi může probíhat ve dvou úrovních: Z úrovně kontaktních pracovišť úřadů práce odchází žádosti o potvrzení získané doby důchodového pojištění pro určitého žadatele a případně první urgence vyřízení žádosti. Z úrovně GŘ se pak řeší další urgence poskytnutí těchto potvrzení. Komunikace je v tomto případě nastavena neformálně. Zásadně probíhá prostřednictvím ů. Problémem spolupráce jsou spíše lhůty, v nichž oslovené zahraniční instituce vyřizují požadované formuláře. GŘ se vyjádřilo tak, že domluva o stanovení nějakých lhůt je nereálná. Suverénní státy jsou zdrženlivé k oficiálnímu přijetí i gentlemanského závazku tyto lhůty dodržet. Sporná je otázka jejich reálné délky a také způsobu vymáhání jejich dodržení. Ani MPSV nepovažuje za reálné, aby si státy EU dohodly alespoň rámcově nějaké lhůty, v kterých by měly na vzájemné požadavky reagovat kdyby

7 taková vůle byla, mohly být lhůty stanoveny koordinačními nařízeními, což se nestalo. MPSV rovněž připomnělo, že v koordinačních nařízeních je zakotveno pravidlo vyřídit věc ve lhůtě podobné, jako jsou lhůty vnitrostátního práva obecně naplnění principu dobré správy. MPSV sdělilo informaci o záměru zavedení Evropského systému elektronické výměny informací. Aktuálně není pevně stanovené datum. Pouze je dána lhůta 2 let přechodného období k jeho zavedení v členském státě od chvíle, kdy systém spustí EU. Již byl vybrán Microsoft, který tento nadnárodní systém elektronické komunikace vyvíjí. Poté jej předá členským státům a teprve začne běžet dvouletá lhůta přechodného období. V současné době se používají papírové standardizované formuláře. Úřady práce sdělily, že do zavedení nadnárodního systému elektronické komunikace se však státy zatím brání přijímat formuláře v elektronické podobě (otázka ochrany osobních údajů). Shrnutí závěrů: Dle úřadů práce a MPSV není reálné a efektivní ukládat a následně dohledávat ové dotazy k podpoře v nezaměstnanosti. I přes vyjádřené pochybnosti vidí KVOP v archivaci ů přínos, nicméně vnímá praktické problémy. Pokud tazatelé sami předloží úřadu práce uchované ové dotazy, úřady práce berou jejich existenci v potaz. Pokud se tímto způsobem ukáže, že poskytnutá informace byla chybná, pak se její dopady budou řešit s konkrétním zainteresovaným pracovníkem, pokud je stále zaměstnancem úřadu práce. Nejdostupnějším a nejvyužívanějším zdrojem informací zůstává web, a proto je velmi důležitá grafická podoba a kvalita obsahu webových stránek. Je nezbytné, aby byly zveřejněny kvalitní informace. Účastníci kulatého stolu se shodli na tom, že dotazník je určitě vhodný nástroj k získání informací k posouzení zachování bydliště a vazby žadatele o podporu k ČR. Návrh na změnu předloženého textu dotazníku: a. Ještě přehledněji upravit úvodní informace týkající se účelu a významu posuzování zachování bydliště a vazeb k ČR, b. Vyřešit lépe úpravu odkazů (místo vysvětlivek na konci dotazníku poznámky pod čarou). c. Vysvětlit blíže jednotlivé odkazy na právní úpravu. d. Zvážit grafickou i obsahovou podobu zejména bodu 14 a 15 dotazníku - jeví se vhodné srozumitelně specifikovat význam předložení dokumentů vyjmenovaných v bodě 15 dotazníku, aby žadatelé pochopili, do jaké míry

8 (ne)může podpořit předložení vyjmenovaných dokumentů výsledné hodnocení zachování jejich bydliště a vazeb k ČR. KVOP nabídla spolupráci na tvorbě informačních letáků a připomínkování znění zpracovávaného dotazníku. GŘ pošle KVOP návrh konečné verze dotazníku dříve než bude předložen k projednání v pracovní skupině. Účastníci kulatého stolu dále přijali informaci o tom, že domluva států EU o lhůtách pro vyřizování formulářů je nereálná. Do doby zavedení nadnárodního systému elektronické komunikace preferují státy přijímání formulářů v papírové podobě. Zapsala: Milena Zmeškalová, KVOP

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů Manuál o účasti veřejnosti při přípravě právních předpisů Mgr. Vendula Povolná, program Legislativa září 2007

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce MEZINÁRODNÍ OSVOJENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracovala: Adéla Jílková Konzultant diplomové práce:

Více

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více