Koordinační nařízení v praxi Úřadu práce ČR při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koordinační nařízení v praxi Úřadu práce ČR při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti"

Transkript

1 Koordinační nařízení v praxi Úřadu práce ČR při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti Zápis z kulatého stolu konaného dne 7. dubna 2014 Brno - Kancelář veřejného ochránce práv (KVOP) A. Informační činnost Úřadu práce ČR vůči potenciálním žadatelům o podporu v nezaměstnanosti Evidence písemných a elektronických dotazů, osobní návštěva tazatele versus stručný písemný záznam o poskytnuté informaci k podpoře v nezaměstnanosti Generální ředitelství Úřadu práce ČR (dále jen GŘ ) již dříve doporučilo krajským pobočkám Úřadu práce ČR (dále jen úřady práce ) vést statistiku o četnosti dotazů k podpoře a dotazy evidovat. GŘ prezentovalo svůj zájem, aby na každém pracovišti (resp. krajské pobočce) byla osoba, která má příslušnou odbornost a dokáže tazateli ve věci podpory kvalifikovaně poradit. Ze strany zástupců Kanceláře veřejného ochránce práv (dále jen KVOP ) vznesen dotaz, zda je možné evidovat ové dotazy k podpoře takovým způsobem, aby byly v budoucnu dohledatelné. Úřady práce vyslovily pochybnosti, zda to má vůbec smysl, když y jsou z 80% neosobní, bez uvedení identifikace konkrétní osoby, dále jsou většinou obecného rázu (obsahují dotazy typu Co by, kdyby.? ) Ze strany zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ) vnesen dotaz na KVOP týkající se vypořádání s otázkou ochrany osobních údajů, které by tak úřady práce v souvislosti s dotazy evidovaly - z tohoto hlediska by se na danou problematiku bylo třeba blíže zaměřit. Možnost následně přiřadit evidovaný dotaz k uchazeči o zaměstnání, pokud se jím tazatel stane MPSV zpochybňuje přínos možnosti budoucího dohledání a přiřazení ového dotazu ke konkrétnímu tazateli. Upozorňuje znovu na otázku citlivých osobních údajů. Nevidí cestu v záznamu a archivaci pouhých předběžných, často i anonymních dotazů. Pokud má archivace dotazů být využita pouze na obranu úřadu v budoucnosti proti námitce tazatele, že takový dotaz učinil, tak dle MPSV je tento argument slabý. Problémy tohoto typu, tzn. odkazování tazatelů, kteří navštíví úřad práce po návratu ze zahraničí, na to, že informace určitého znění obdrželi a dle nich se i zařídili, nejsou až tak četné.

2 y obsahují často obecné, nepřesné až zkreslené informace. Stává se následně, že není objektivně možné, aby došlo ke spárování tazatele a odpovědi na dotaz poskytnuté úřadem práce. Ze strany úřadů práce zaznělo, že archivace ů je spíše systémová věc, denně obdrží úřady tolik ů, většinou nejdou přes podatelnu, nýbrž přímo ke konkrétní zprostředkovatelce. Úřady práce nevidí až tak problém v ové komunikaci, většinou z ní závažnější případy nedorozumění nevznikají. je navíc, pokud se archivuje, sám o sobě písemný důkaz o existenci a obsahu komunikace. Problémy vznikají spíše při telefonických dotazech. Archivace telefonních dotazů a následné přiřazení ke konkrétnímu tazateli řeší pouze malé procento problematických tazatelů, kteří v telefonním hovoru slyší, co slyšet chtějí, a ne skutečnosti, které jsou jim úřadem sdělovány. Problém může vzniknout také v důsledku časového zasazení odpovědi. Dotazy jsou zodpovídány dle aktuálně platné právní úpravy, která se za dobu pobytu tazatele v zahraničí může podstatně změnit. Z výše uvedených důvodů jsou úředníci úřadů práce opatrnější a odpovědi na telefon jsou obecnějšího rázu bez zabíhání do konkrétností určitého případu. Nároky žadatelů o podporu jsou vysvětlovány dle aktuální právní úpravy. MPSV sdělilo, že vede archivaci ových dotazů k podpoře v nezaměstnanosti. Dotazy se ukládají časově dle příchodu, nicméně dále se nijak statisticky nezpracovávají. I mezi EURES poradci jsou ti, které si ové dotazy ukládají. Nicméně denně jich chodí takové množství, že není možné vést o nich speciální záznamy. Poradenství, které EURES poskytuje, je v tomto ohledu obecného rázu, bez řešení konkrétních právních souvislostí. Závěr: Dle úřadů práce a MPSV není reálné a efektivní ukládat a následně dohledávat ové dotazy k podpoře v nezaměstnanosti. Panuje obava z toho, že pokud zavedou takovou evidenci u jedné agendy spadající do kompetence úřadů práce, pak bude žádoucí ji zavést u všech dalších. Ze strany KVOP vznesen dotaz k možnosti zaujetí vstřícnějšího přístupu ze strany úřadů práce v situaci, kdy tazatel sám předloží úřadu práce uchované ové dotazy. Vezme jejich existenci úřad práce při řešení určitého problému v komunikaci v potaz? Úřady práce se vesměs vyjádřily v tom smyslu, že tento přístup již dávno realizují. Zásadní je spíše otázka kvality poskytnuté informace, jejíž obsahovou úroveň chce tazatel předložením ové komunikace napadnout. Pokud se tímto způsobem ukáže, že poskytnutá informace byla chybná, pak se její dopady řeší s konkrétním zainteresovaným pracovníkem, pokud je stále zaměstnancem úřadu práce. Zdroje informací a jejich obsah Z dosavadních zkušeností úřadů práce pramení určitá skepse z přeceňování významu zveřejněných informací o pravidlech pro přiznání podpory.

3 Stěžovatelé, kteří nejsou spokojeni s postupem úřadu práce a obrací se poté na ochránce, jsou často z řad těch, kteří se předem neinformují o tom, že by mohli po skončení výkonu práce žádat o podporu ještě v zahraničí. Z neznalosti nevyužijí této možnosti a pak svůj požadavek postaví na tom, že se o ně musí stát postarat. GŘ informovalo, že probíhají práce na změně podoby webových stránek informujících veřejnost o principech vyplývajících z koordinačních nařízení, na základě nichž se posuzuje vznik nároku na podporu. Nyní je zpracována cca 1/3 obsahu stránek, do léta 2014 má být změna webu dokončena. Součástí změn bude také přepracování dotazníku sloužícího k získání informací k posouzení zachování bydliště žadatele o podporu. Je zvažováno vydání letáků, rozhodující jsou však finance. Některé úřady práce (např. krajská pobočka Praha) již letáky a příručky mají. KVOP nabídla spolupráci na tvorbě letáků a připomínkování znění zpracovávaného dotazníku, GŘ se tomu v zásadě nebrání. Panuje shoda na tom, že nejdostupnějším a nejvyužívanějším zdrojem informací zůstává web, a proto je velmi důležitá grafická podoba a kvalita obsahu webových stránek. Příručky, letáky a brožury jsou také vhodné, nicméně pravidla pro posouzení nároku na podporu se mohou v čase měnit a tištěný text se pak stane zastaralým. Negativem jsou v tomto případě zbytečně vynaložené náklady. Zástupci úřadů práce, GŘ a MPSV se shodli na tom, že ČR má nejobsáhleji zpracované informace k podpoře v nezaměstnanosti poskytované dle pravidel koordinačních nařízení. Ostatní evropské země v informační kampani tak precizní nejsou přesto je dle KVOP třeba usilovat o zlepšení, hlavně webu, jak vyplývá z výše uvedeného, např. 1 : používat jazyk srozumitelný i laikům a vyhýbat se odborné terminologii (když vyvstane nutnost použití odborného, právního výrazu, je třeba jej vysvětlit). To platí i pro uvádění konkrétních ustanovení příslušných právních předpisů (čl. 2 odst. 1 atd.) vysvětlit, co se v něm uvádí, resp. co to pro člověka znamená vhodnější strukturování textu např. pomocí odrážek, víc pracovat s podrženým nebo zvýrazněným textem zvážit využití otázek, na které se lidé nejčastěji ptají a obecné odpovědi zveřejnit na webu stejně jako u dotazníku by bylo vhodné nastínit, co je a co není bydliště že jde o středisko (centrum) zájmů je pro běžného člověka nesrozumitelné B. Zjišťování bydliště žadatele o podporu v nezaměstnanosti Problematické aspekty z pohledu ochránce 1 Viz také str. 17 zprávy o šetření veřejného ochránce práv ze dne , která byla podkladem pro uspořádání kulatého stolu.

4 Kazuistika potvrdila, že stěžejním problémem v celém procesu posuzování vzniku nároku je určení bydliště žadatele o podporu v nezaměstnanosti. Otázkou zůstává, co má být prioritou při posuzování zachování bydliště. Která kriteria mají největší váhu, resp. je vůbec možné je kategorizovat např. na základní a doplňková? Dotazník k určení státu bydliště, instrukce k jeho vyplnění Panuje shoda na tom, že dotazník jako takový je určitě vhodný nástroj k získání informací k posouzení zachování bydliště a vazby žadatele o podporu k ČR. Je to současně základ ke sjednocení hodnotících postupů jednotlivých úřadů práce. Za zvážení však stojí jeho precizace. Ze strany KVOP zazněly výhrady k dosavadnímu používání odborných pojmů, které nejsou v dotazníku blíže vysvětleny. Laik pak může mít potíže s pochopením jejich přesného významu. GŘ se brání tím, že předpokládá, že daný dotazník vždy předává osobně žadateli úředník, který jistě připojuje stručný komentář k obsahu dotazníku a vše potřebné dovysvětlí. GŘ informovalo, že je již hotový návrh nového znění dotazníku. Jeho koncept byl účastníkům vložen do materiálu připraveného pro jednání. Rozvinula se široká debata nad otázkou priority kriterií pro posouzení splnění podmínky bydliště a nad tím, zda je nutné stanovit, jaká kriteria jsou základní. Z debaty vyplynulo, že důležitost kriterií vnímají účastníci kulatého stolu rozdílně, někteří např. akcentují délku pobytu v zahraničí. MPSV upozornilo, že skutečnosti zohledňované při posuzování zachování bydliště mají v souladu s koordinačními nařízeními stejnou váhu, nelze je rozdělit na prioritní a doplňkové, posuzují se komplexně. Podle Úřadu práce základním pravidlem koordinačních nařízení je, že migrující pracovník by měl nárokovat dávky v nezaměstnanosti ve státě poslední výdělečné činnosti. Vzhledem k výjimkám z tohoto pravidla (přeshraniční pracovníci, pendleři) je nutné se vypořádat s tím, že koordinační nařízení kromě státu posledního zaměstnání počítají i se státem bydliště, který je třeba určit. GŘ je přesvědčeno, že otázky v dotazníku jsou koncipovány tak, aby co nejlépe vystihly situaci žadatele a jeho vztah k ČR. Do návrhu nového dotazníku je již zapracován podrobnější úvod, kde je vysvětleno, co je bydliště, co je vazba k ČR, co je pendler atd., což se setkalo s pozitivní odezvou účastníků. S pozitivní reakcí se setkala také informace ze strany GŘ o zapracování doporučení žadatelům vyplnit všechny pasáže v dotazníku. KVOP nastolila otázku, zda má význam, aby byla v dotazníku i další podružná kriteria (zejména bod 15 dotazníku)? Názory jsou velmi rozdílné. Panuje obecná shoda na tom, že v určitých případech pro posouzení zachování bydliště může být důležité zohlednit i věci jako např. členství v kroužcích, ve spolcích, využití bankovního účtu apod.

5 MPSV se dívá na problematiku priority kriterií z pozice odvolacího orgánu. V tomto směru nemůže být např. délka pobytu v zahraničí základním prvkem pro posouzení zachování bydliště, ale spíše odrazovým můstkem, neboť v malém množství případů může být i při době 5 let pobytu v zahraničí zachováno bydlení a vztah a vazba k ČR. Navrhované znění bodu 15 dotazníku by se však mělo okleštit. Zazněl také návrh na jednoznačnou a srozumitelnou specifikaci významu předložení dokumentů vyjmenovaných v bodě 15 dotazníku, tzn., požadavek na písemné vysvětlení žadatelům o podporu, jak významně může podpořit předložení vyjmenovaných dokumentů a potvrzení výsledné hodnocení zachování jejich bydliště a vazeb k ČR. Shrnutí: Ze strany KVOP zazněly tyto návrhy na změny předloženého textu dotazníku: Upravit ještě přehledněji úvodní informaci týkající se bydliště a vazeb k ČR Vyřešit lépe úpravu odkazů jako vhodnější se jeví poznámky pod čarou než vysvětlivky na konci dotazníku. Vysvětlit blíže jednotlivé odkazy na právní úpravu. Zvážit grafickou i obsahovou podobu zejména bodu 14 a 15 dotazníku. GŘ přislíbilo, že pošle KVOP k připomínkování návrh konečné verze dotazníku dříve než bude předložen k projednání v pracovní skupině C. EURES poradci, výměna zkušeností, vzdělávání EURES byla jako poradenská a informační služba v oblasti zaměstnanosti se zahraničním prvkem zavedena v ČR od v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Náplň činnosti EURES poradců V ČR pracuje 15 poradců, kteří jsou mezi sebou propojeni vazbou síťové struktury. Jsou to současně zaměstnanci úřadu práce. Rozvíjí se spolupráce se zaměstnavateli ze zahraničí, kteří mají zájem o české pracovníky, a naopak čeští zaměstnavatelé poptávají pracovníky ze zahraničí. Evropská komise do budoucna žádá, aby EURES poradci byli přímo zprostředkovateli práce. V rámci poradenství odkazují EURES poradci v mnohém na zpracované webové stránky, na kterých jsou dostupné nejen příslušné informace, ale i formuláře (U1, U2 atd.). Při své činnosti se setkávají zejména s žádostmi o zajištění mezinárodních zápočtových listů a často i s žádostmi o odborné právní rozbory jejich případů. EURES zveřejňuje nabídky volných pracovních míst, organizuje výběrová řízení, pořádá burzy práce, školení, semináře. Rok 2014 je přechodový k novému systému poskytování poradenství a služeb a způsobu financování a rozpočtu EURES.

6 Od bude činnost EURES poradců financována z Evropského sociálního fondu. V Praze bude zřízena samostatná Koordinační kancelář, kromě budoucího stěžejního zaměření na zprostředkování zaměstnání bude zachována informační a poradenská činnost EURES poradců. S novým způsobem financování se očekává personální posílení EURES poradců. EURES poradci jsou proškoleni tak, aby podávali obecné informace, nikoli konkrétní právní rady. Výměna zkušeností mezi krajskými pobočkami Úřadu práce ČR Klienti EURES nejsou jen uchazeči o zaměstnání (v rámci úřadu práce). EURES působí osvětově také vůči široké veřejnosti, pořádá semináře pro ostatní pracovníky úřadu práce, probíhají pravidelné pracovní porady např. s MPSV a s GŘ. Praktické fungování spolupráce úřadu práce s jinými institucemi (včetně zahraničních) Spolupráce je nastavena metodicky např. s ČSSZ: jsou určeny kontaktní osoby, kterým je např. možné posílat žádosti o dobách pojištění, bylo by vhodné přímé napojení na databázi ČSSZ. Zatím nebyla oficiálně dohodnuta možnost neformální komunikace s dalšími správními úřady. Komunikace probíhá víceméně formálně písemně a skrz oficiální hlavičkové dokumenty. GŘ doplnilo, že běžně vyřizuje dotazy či jiné sdělení neformálně em, netrvá striktně na formě dopisu. Se zdravotními pojišťovnami je spolupráce spíše menšího rozsahu. Co se týká zahraničních institucí, spolupráce je vyvolána zejména absencí dokumentů, které si žadatelé o podporu nevyřídili během či po skončení práce ještě v zahraničí a po příjezdu se je snaží zajistit prostřednictvím úřadů v ČR. Lze říci, že spolupráce se zahraničními institucemi může probíhat ve dvou úrovních: Z úrovně kontaktních pracovišť úřadů práce odchází žádosti o potvrzení získané doby důchodového pojištění pro určitého žadatele a případně první urgence vyřízení žádosti. Z úrovně GŘ se pak řeší další urgence poskytnutí těchto potvrzení. Komunikace je v tomto případě nastavena neformálně. Zásadně probíhá prostřednictvím ů. Problémem spolupráce jsou spíše lhůty, v nichž oslovené zahraniční instituce vyřizují požadované formuláře. GŘ se vyjádřilo tak, že domluva o stanovení nějakých lhůt je nereálná. Suverénní státy jsou zdrženlivé k oficiálnímu přijetí i gentlemanského závazku tyto lhůty dodržet. Sporná je otázka jejich reálné délky a také způsobu vymáhání jejich dodržení. Ani MPSV nepovažuje za reálné, aby si státy EU dohodly alespoň rámcově nějaké lhůty, v kterých by měly na vzájemné požadavky reagovat kdyby

7 taková vůle byla, mohly být lhůty stanoveny koordinačními nařízeními, což se nestalo. MPSV rovněž připomnělo, že v koordinačních nařízeních je zakotveno pravidlo vyřídit věc ve lhůtě podobné, jako jsou lhůty vnitrostátního práva obecně naplnění principu dobré správy. MPSV sdělilo informaci o záměru zavedení Evropského systému elektronické výměny informací. Aktuálně není pevně stanovené datum. Pouze je dána lhůta 2 let přechodného období k jeho zavedení v členském státě od chvíle, kdy systém spustí EU. Již byl vybrán Microsoft, který tento nadnárodní systém elektronické komunikace vyvíjí. Poté jej předá členským státům a teprve začne běžet dvouletá lhůta přechodného období. V současné době se používají papírové standardizované formuláře. Úřady práce sdělily, že do zavedení nadnárodního systému elektronické komunikace se však státy zatím brání přijímat formuláře v elektronické podobě (otázka ochrany osobních údajů). Shrnutí závěrů: Dle úřadů práce a MPSV není reálné a efektivní ukládat a následně dohledávat ové dotazy k podpoře v nezaměstnanosti. I přes vyjádřené pochybnosti vidí KVOP v archivaci ů přínos, nicméně vnímá praktické problémy. Pokud tazatelé sami předloží úřadu práce uchované ové dotazy, úřady práce berou jejich existenci v potaz. Pokud se tímto způsobem ukáže, že poskytnutá informace byla chybná, pak se její dopady budou řešit s konkrétním zainteresovaným pracovníkem, pokud je stále zaměstnancem úřadu práce. Nejdostupnějším a nejvyužívanějším zdrojem informací zůstává web, a proto je velmi důležitá grafická podoba a kvalita obsahu webových stránek. Je nezbytné, aby byly zveřejněny kvalitní informace. Účastníci kulatého stolu se shodli na tom, že dotazník je určitě vhodný nástroj k získání informací k posouzení zachování bydliště a vazby žadatele o podporu k ČR. Návrh na změnu předloženého textu dotazníku: a. Ještě přehledněji upravit úvodní informace týkající se účelu a významu posuzování zachování bydliště a vazeb k ČR, b. Vyřešit lépe úpravu odkazů (místo vysvětlivek na konci dotazníku poznámky pod čarou). c. Vysvětlit blíže jednotlivé odkazy na právní úpravu. d. Zvážit grafickou i obsahovou podobu zejména bodu 14 a 15 dotazníku - jeví se vhodné srozumitelně specifikovat význam předložení dokumentů vyjmenovaných v bodě 15 dotazníku, aby žadatelé pochopili, do jaké míry

8 (ne)může podpořit předložení vyjmenovaných dokumentů výsledné hodnocení zachování jejich bydliště a vazeb k ČR. KVOP nabídla spolupráci na tvorbě informačních letáků a připomínkování znění zpracovávaného dotazníku. GŘ pošle KVOP návrh konečné verze dotazníku dříve než bude předložen k projednání v pracovní skupině. Účastníci kulatého stolu dále přijali informaci o tom, že domluva států EU o lhůtách pro vyřizování formulářů je nereálná. Do doby zavedení nadnárodního systému elektronické komunikace preferují státy přijímání formulářů v papírové podobě. Zapsala: Milena Zmeškalová, KVOP

Koordinační nařízení v praxi úřadů práce při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti

Koordinační nařízení v praxi úřadů práce při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti 1 Koordinační nařízení v praxi úřadů práce při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti Podklady pro účastníky kulatého stolu konaného v Brně dne 7. dubna 2014 1 Představení šetření veřejného ochránce práv

Více

Sociální zabezpečení migrujících osob

Sociální zabezpečení migrujících osob Sociální zabezpečení migrujících osob Obsah prezentace 1.EURES služba Úřadu práce 2.Volný pohyb pracovních sil 3.Nařízení o koordinaci soc. zab. EU 4. Kompetence států 5.Podpora v nezaměstnanosti 6.Formuláře

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Zpráva o šetření z vlastní iniciativy

Zpráva o šetření z vlastní iniciativy V Brně dne 18. října 2013 Sp. zn.: 5690/2012/VOP/ZK Zpráva o šetření z vlastní iniciativy ve věci aplikace koordinačních nařízení EU při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti A - Předmět šetření Za prací

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU 2 9. 7. 2 0 0 8 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S K Á 1 5, 1 1 8 1 0 P R A H A 1

Více

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Veřejná zakázka: Základní školení v socioekonomických kompetencích SEKO (finanční gramotnost a měkké dovednosti)

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1, Brno Datum: 1. Března 2013 Hodina: 10:00 h Přítomni členové

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 Třídící znak 2 2 3 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu Česká národní banka tímto úředním sdělením

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA I n f o r m a c e o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KLÍČE IOP VÝPOČET KLÍČE PRO STANOVENÍ PODÍLU ZAMĚSTNANOST : NEPOJISTNÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY VČETNĚ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

KLÍČE IOP VÝPOČET KLÍČE PRO STANOVENÍ PODÍLU ZAMĚSTNANOST : NEPOJISTNÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY VČETNĚ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍLOHA Č. 4 A FILOSOFIE PŘÍSTUPU KE STANOVENÍ KLÍČE IOP VÝPOČET KLÍČE PRO STANOVENÍ PODÍLU ZAMĚSTNANOST : NEPOJISTNÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY VČETNĚ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (JE POVINNOU PŘÍLOHOU PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 230/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 213 ze dne 10.04.2013 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" č. 2012/00925/20.2

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI S cílem plnit ustanovení Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojímu zdanění týkajícím se daní z příjmů a daní z kapitálových

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Multifunkčnost sociálního pracovníka Představení, cíl příspěvku Mgr. Naděžda Škrabalová, DiS. Cílem je podpořit účastníky semináře při stanovování

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Prosím o komplexní vyjádření k tomuto problému. S pozdravem, Martin Šťastný Daniel jednatel U2Brno s.r.o.

Prosím o komplexní vyjádření k tomuto problému. S pozdravem, Martin Šťastný Daniel jednatel U2Brno s.r.o. From: [mailto:mvd@u2brno.cz] Sent: Friday, April 04, 2014 4:01 PM To: 'podatelna@fs.mfcr.cz' Subject: Dotaz k pokynům pro výpočet solidární daně u daně z příjmů fyzických osob včera jsme zaznamenali problémy

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Sdělení náměstka generálního ředitele ÚP č. 20/2012 Název: Výplata nepojistných sociálních dávek prostřednictvím skarty (postup ve speciálních případech)

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985 144/1988 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985 Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 126/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 119 ze dne 26.02.2014 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci veřejné služby"/typ A/ č. 2013/00901/3 a schválení "Smlouvy

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Druh vnitřního řídícího aktu: Směrnice generální ředitelky č. 13/2014 Název vnitřního řídícího aktu: Zajištění realizace projektu Fast Track (Zrychlená

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Konference e-health Days 2013

Konference e-health Days 2013 Konference e-health Days 2013 AP CMU národní řešení projektu EESSI v oblasti zdravotnictví JUDr. Ladislav Švec Zdravotní pojištění a zdravotní péče v rámci EU Nařízení 883/04 a 987/09 o koordinaci systémů

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako Pracovní skupina ) konaného dne 3. března 2015

Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako Pracovní skupina ) konaného dne 3. března 2015 Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako Pracovní skupina ) konaného dne 3. března 2015 Místo zasedání: Úřad vlády České republiky, Vladislavova 4, Praha 1, zasedací místnost

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ Brno, 18/4/2012 Obsah

Více

Zápis z jednání komise pro přípravu nových stanov ČPSK

Zápis z jednání komise pro přípravu nových stanov ČPSK 30.06.2015 v Oldřichově Zápis z jednání komise pro přípravu nových stanov ČPSK ze dne 30.06.2015 v Oldřichově od 14:00 do 22:30 hodin Přítomni: Alice Mojžíšková Ing. Martin Kostelník hosté: Mgr. Jana Anderlová

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Manuál k provádění směrnic GŘ. platný od 13. února 2012

Manuál k provádění směrnic GŘ. platný od 13. února 2012 Ú ř a d p r á c e ČR Krajská pobočka v H r a d c i K r á l o v é Manuál k provádění směrnic GŘ č 4/2012 Postup a spolupráce pracovišť Úřadu práce ČR při poskytování finančního příspěvku na realizaci nástrojů

Více

IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků

IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků 1 Úvod 1.1. Tento dokument obsahuje principy uznávání kompetencí poradenských pracovníků, které byly vypracovány v rámci mezinárodního

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí

Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí V Praze dne 18. února 2015 Ve věci žádosti žadatele Transparency International Česká republika, o. p. s., IČO: 272 15 814, se sídlem Sokolovská

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění Vypořádání připomínek z 2. kola veřejné konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí

Více