Koordinační nařízení v praxi Úřadu práce ČR při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koordinační nařízení v praxi Úřadu práce ČR při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti"

Transkript

1 Koordinační nařízení v praxi Úřadu práce ČR při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti Zápis z kulatého stolu konaného dne 7. dubna 2014 Brno - Kancelář veřejného ochránce práv (KVOP) A. Informační činnost Úřadu práce ČR vůči potenciálním žadatelům o podporu v nezaměstnanosti Evidence písemných a elektronických dotazů, osobní návštěva tazatele versus stručný písemný záznam o poskytnuté informaci k podpoře v nezaměstnanosti Generální ředitelství Úřadu práce ČR (dále jen GŘ ) již dříve doporučilo krajským pobočkám Úřadu práce ČR (dále jen úřady práce ) vést statistiku o četnosti dotazů k podpoře a dotazy evidovat. GŘ prezentovalo svůj zájem, aby na každém pracovišti (resp. krajské pobočce) byla osoba, která má příslušnou odbornost a dokáže tazateli ve věci podpory kvalifikovaně poradit. Ze strany zástupců Kanceláře veřejného ochránce práv (dále jen KVOP ) vznesen dotaz, zda je možné evidovat ové dotazy k podpoře takovým způsobem, aby byly v budoucnu dohledatelné. Úřady práce vyslovily pochybnosti, zda to má vůbec smysl, když y jsou z 80% neosobní, bez uvedení identifikace konkrétní osoby, dále jsou většinou obecného rázu (obsahují dotazy typu Co by, kdyby.? ) Ze strany zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ) vnesen dotaz na KVOP týkající se vypořádání s otázkou ochrany osobních údajů, které by tak úřady práce v souvislosti s dotazy evidovaly - z tohoto hlediska by se na danou problematiku bylo třeba blíže zaměřit. Možnost následně přiřadit evidovaný dotaz k uchazeči o zaměstnání, pokud se jím tazatel stane MPSV zpochybňuje přínos možnosti budoucího dohledání a přiřazení ového dotazu ke konkrétnímu tazateli. Upozorňuje znovu na otázku citlivých osobních údajů. Nevidí cestu v záznamu a archivaci pouhých předběžných, často i anonymních dotazů. Pokud má archivace dotazů být využita pouze na obranu úřadu v budoucnosti proti námitce tazatele, že takový dotaz učinil, tak dle MPSV je tento argument slabý. Problémy tohoto typu, tzn. odkazování tazatelů, kteří navštíví úřad práce po návratu ze zahraničí, na to, že informace určitého znění obdrželi a dle nich se i zařídili, nejsou až tak četné.

2 y obsahují často obecné, nepřesné až zkreslené informace. Stává se následně, že není objektivně možné, aby došlo ke spárování tazatele a odpovědi na dotaz poskytnuté úřadem práce. Ze strany úřadů práce zaznělo, že archivace ů je spíše systémová věc, denně obdrží úřady tolik ů, většinou nejdou přes podatelnu, nýbrž přímo ke konkrétní zprostředkovatelce. Úřady práce nevidí až tak problém v ové komunikaci, většinou z ní závažnější případy nedorozumění nevznikají. je navíc, pokud se archivuje, sám o sobě písemný důkaz o existenci a obsahu komunikace. Problémy vznikají spíše při telefonických dotazech. Archivace telefonních dotazů a následné přiřazení ke konkrétnímu tazateli řeší pouze malé procento problematických tazatelů, kteří v telefonním hovoru slyší, co slyšet chtějí, a ne skutečnosti, které jsou jim úřadem sdělovány. Problém může vzniknout také v důsledku časového zasazení odpovědi. Dotazy jsou zodpovídány dle aktuálně platné právní úpravy, která se za dobu pobytu tazatele v zahraničí může podstatně změnit. Z výše uvedených důvodů jsou úředníci úřadů práce opatrnější a odpovědi na telefon jsou obecnějšího rázu bez zabíhání do konkrétností určitého případu. Nároky žadatelů o podporu jsou vysvětlovány dle aktuální právní úpravy. MPSV sdělilo, že vede archivaci ových dotazů k podpoře v nezaměstnanosti. Dotazy se ukládají časově dle příchodu, nicméně dále se nijak statisticky nezpracovávají. I mezi EURES poradci jsou ti, které si ové dotazy ukládají. Nicméně denně jich chodí takové množství, že není možné vést o nich speciální záznamy. Poradenství, které EURES poskytuje, je v tomto ohledu obecného rázu, bez řešení konkrétních právních souvislostí. Závěr: Dle úřadů práce a MPSV není reálné a efektivní ukládat a následně dohledávat ové dotazy k podpoře v nezaměstnanosti. Panuje obava z toho, že pokud zavedou takovou evidenci u jedné agendy spadající do kompetence úřadů práce, pak bude žádoucí ji zavést u všech dalších. Ze strany KVOP vznesen dotaz k možnosti zaujetí vstřícnějšího přístupu ze strany úřadů práce v situaci, kdy tazatel sám předloží úřadu práce uchované ové dotazy. Vezme jejich existenci úřad práce při řešení určitého problému v komunikaci v potaz? Úřady práce se vesměs vyjádřily v tom smyslu, že tento přístup již dávno realizují. Zásadní je spíše otázka kvality poskytnuté informace, jejíž obsahovou úroveň chce tazatel předložením ové komunikace napadnout. Pokud se tímto způsobem ukáže, že poskytnutá informace byla chybná, pak se její dopady řeší s konkrétním zainteresovaným pracovníkem, pokud je stále zaměstnancem úřadu práce. Zdroje informací a jejich obsah Z dosavadních zkušeností úřadů práce pramení určitá skepse z přeceňování významu zveřejněných informací o pravidlech pro přiznání podpory.

3 Stěžovatelé, kteří nejsou spokojeni s postupem úřadu práce a obrací se poté na ochránce, jsou často z řad těch, kteří se předem neinformují o tom, že by mohli po skončení výkonu práce žádat o podporu ještě v zahraničí. Z neznalosti nevyužijí této možnosti a pak svůj požadavek postaví na tom, že se o ně musí stát postarat. GŘ informovalo, že probíhají práce na změně podoby webových stránek informujících veřejnost o principech vyplývajících z koordinačních nařízení, na základě nichž se posuzuje vznik nároku na podporu. Nyní je zpracována cca 1/3 obsahu stránek, do léta 2014 má být změna webu dokončena. Součástí změn bude také přepracování dotazníku sloužícího k získání informací k posouzení zachování bydliště žadatele o podporu. Je zvažováno vydání letáků, rozhodující jsou však finance. Některé úřady práce (např. krajská pobočka Praha) již letáky a příručky mají. KVOP nabídla spolupráci na tvorbě letáků a připomínkování znění zpracovávaného dotazníku, GŘ se tomu v zásadě nebrání. Panuje shoda na tom, že nejdostupnějším a nejvyužívanějším zdrojem informací zůstává web, a proto je velmi důležitá grafická podoba a kvalita obsahu webových stránek. Příručky, letáky a brožury jsou také vhodné, nicméně pravidla pro posouzení nároku na podporu se mohou v čase měnit a tištěný text se pak stane zastaralým. Negativem jsou v tomto případě zbytečně vynaložené náklady. Zástupci úřadů práce, GŘ a MPSV se shodli na tom, že ČR má nejobsáhleji zpracované informace k podpoře v nezaměstnanosti poskytované dle pravidel koordinačních nařízení. Ostatní evropské země v informační kampani tak precizní nejsou přesto je dle KVOP třeba usilovat o zlepšení, hlavně webu, jak vyplývá z výše uvedeného, např. 1 : používat jazyk srozumitelný i laikům a vyhýbat se odborné terminologii (když vyvstane nutnost použití odborného, právního výrazu, je třeba jej vysvětlit). To platí i pro uvádění konkrétních ustanovení příslušných právních předpisů (čl. 2 odst. 1 atd.) vysvětlit, co se v něm uvádí, resp. co to pro člověka znamená vhodnější strukturování textu např. pomocí odrážek, víc pracovat s podrženým nebo zvýrazněným textem zvážit využití otázek, na které se lidé nejčastěji ptají a obecné odpovědi zveřejnit na webu stejně jako u dotazníku by bylo vhodné nastínit, co je a co není bydliště že jde o středisko (centrum) zájmů je pro běžného člověka nesrozumitelné B. Zjišťování bydliště žadatele o podporu v nezaměstnanosti Problematické aspekty z pohledu ochránce 1 Viz také str. 17 zprávy o šetření veřejného ochránce práv ze dne , která byla podkladem pro uspořádání kulatého stolu.

4 Kazuistika potvrdila, že stěžejním problémem v celém procesu posuzování vzniku nároku je určení bydliště žadatele o podporu v nezaměstnanosti. Otázkou zůstává, co má být prioritou při posuzování zachování bydliště. Která kriteria mají největší váhu, resp. je vůbec možné je kategorizovat např. na základní a doplňková? Dotazník k určení státu bydliště, instrukce k jeho vyplnění Panuje shoda na tom, že dotazník jako takový je určitě vhodný nástroj k získání informací k posouzení zachování bydliště a vazby žadatele o podporu k ČR. Je to současně základ ke sjednocení hodnotících postupů jednotlivých úřadů práce. Za zvážení však stojí jeho precizace. Ze strany KVOP zazněly výhrady k dosavadnímu používání odborných pojmů, které nejsou v dotazníku blíže vysvětleny. Laik pak může mít potíže s pochopením jejich přesného významu. GŘ se brání tím, že předpokládá, že daný dotazník vždy předává osobně žadateli úředník, který jistě připojuje stručný komentář k obsahu dotazníku a vše potřebné dovysvětlí. GŘ informovalo, že je již hotový návrh nového znění dotazníku. Jeho koncept byl účastníkům vložen do materiálu připraveného pro jednání. Rozvinula se široká debata nad otázkou priority kriterií pro posouzení splnění podmínky bydliště a nad tím, zda je nutné stanovit, jaká kriteria jsou základní. Z debaty vyplynulo, že důležitost kriterií vnímají účastníci kulatého stolu rozdílně, někteří např. akcentují délku pobytu v zahraničí. MPSV upozornilo, že skutečnosti zohledňované při posuzování zachování bydliště mají v souladu s koordinačními nařízeními stejnou váhu, nelze je rozdělit na prioritní a doplňkové, posuzují se komplexně. Podle Úřadu práce základním pravidlem koordinačních nařízení je, že migrující pracovník by měl nárokovat dávky v nezaměstnanosti ve státě poslední výdělečné činnosti. Vzhledem k výjimkám z tohoto pravidla (přeshraniční pracovníci, pendleři) je nutné se vypořádat s tím, že koordinační nařízení kromě státu posledního zaměstnání počítají i se státem bydliště, který je třeba určit. GŘ je přesvědčeno, že otázky v dotazníku jsou koncipovány tak, aby co nejlépe vystihly situaci žadatele a jeho vztah k ČR. Do návrhu nového dotazníku je již zapracován podrobnější úvod, kde je vysvětleno, co je bydliště, co je vazba k ČR, co je pendler atd., což se setkalo s pozitivní odezvou účastníků. S pozitivní reakcí se setkala také informace ze strany GŘ o zapracování doporučení žadatelům vyplnit všechny pasáže v dotazníku. KVOP nastolila otázku, zda má význam, aby byla v dotazníku i další podružná kriteria (zejména bod 15 dotazníku)? Názory jsou velmi rozdílné. Panuje obecná shoda na tom, že v určitých případech pro posouzení zachování bydliště může být důležité zohlednit i věci jako např. členství v kroužcích, ve spolcích, využití bankovního účtu apod.

5 MPSV se dívá na problematiku priority kriterií z pozice odvolacího orgánu. V tomto směru nemůže být např. délka pobytu v zahraničí základním prvkem pro posouzení zachování bydliště, ale spíše odrazovým můstkem, neboť v malém množství případů může být i při době 5 let pobytu v zahraničí zachováno bydlení a vztah a vazba k ČR. Navrhované znění bodu 15 dotazníku by se však mělo okleštit. Zazněl také návrh na jednoznačnou a srozumitelnou specifikaci významu předložení dokumentů vyjmenovaných v bodě 15 dotazníku, tzn., požadavek na písemné vysvětlení žadatelům o podporu, jak významně může podpořit předložení vyjmenovaných dokumentů a potvrzení výsledné hodnocení zachování jejich bydliště a vazeb k ČR. Shrnutí: Ze strany KVOP zazněly tyto návrhy na změny předloženého textu dotazníku: Upravit ještě přehledněji úvodní informaci týkající se bydliště a vazeb k ČR Vyřešit lépe úpravu odkazů jako vhodnější se jeví poznámky pod čarou než vysvětlivky na konci dotazníku. Vysvětlit blíže jednotlivé odkazy na právní úpravu. Zvážit grafickou i obsahovou podobu zejména bodu 14 a 15 dotazníku. GŘ přislíbilo, že pošle KVOP k připomínkování návrh konečné verze dotazníku dříve než bude předložen k projednání v pracovní skupině C. EURES poradci, výměna zkušeností, vzdělávání EURES byla jako poradenská a informační služba v oblasti zaměstnanosti se zahraničním prvkem zavedena v ČR od v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Náplň činnosti EURES poradců V ČR pracuje 15 poradců, kteří jsou mezi sebou propojeni vazbou síťové struktury. Jsou to současně zaměstnanci úřadu práce. Rozvíjí se spolupráce se zaměstnavateli ze zahraničí, kteří mají zájem o české pracovníky, a naopak čeští zaměstnavatelé poptávají pracovníky ze zahraničí. Evropská komise do budoucna žádá, aby EURES poradci byli přímo zprostředkovateli práce. V rámci poradenství odkazují EURES poradci v mnohém na zpracované webové stránky, na kterých jsou dostupné nejen příslušné informace, ale i formuláře (U1, U2 atd.). Při své činnosti se setkávají zejména s žádostmi o zajištění mezinárodních zápočtových listů a často i s žádostmi o odborné právní rozbory jejich případů. EURES zveřejňuje nabídky volných pracovních míst, organizuje výběrová řízení, pořádá burzy práce, školení, semináře. Rok 2014 je přechodový k novému systému poskytování poradenství a služeb a způsobu financování a rozpočtu EURES.

6 Od bude činnost EURES poradců financována z Evropského sociálního fondu. V Praze bude zřízena samostatná Koordinační kancelář, kromě budoucího stěžejního zaměření na zprostředkování zaměstnání bude zachována informační a poradenská činnost EURES poradců. S novým způsobem financování se očekává personální posílení EURES poradců. EURES poradci jsou proškoleni tak, aby podávali obecné informace, nikoli konkrétní právní rady. Výměna zkušeností mezi krajskými pobočkami Úřadu práce ČR Klienti EURES nejsou jen uchazeči o zaměstnání (v rámci úřadu práce). EURES působí osvětově také vůči široké veřejnosti, pořádá semináře pro ostatní pracovníky úřadu práce, probíhají pravidelné pracovní porady např. s MPSV a s GŘ. Praktické fungování spolupráce úřadu práce s jinými institucemi (včetně zahraničních) Spolupráce je nastavena metodicky např. s ČSSZ: jsou určeny kontaktní osoby, kterým je např. možné posílat žádosti o dobách pojištění, bylo by vhodné přímé napojení na databázi ČSSZ. Zatím nebyla oficiálně dohodnuta možnost neformální komunikace s dalšími správními úřady. Komunikace probíhá víceméně formálně písemně a skrz oficiální hlavičkové dokumenty. GŘ doplnilo, že běžně vyřizuje dotazy či jiné sdělení neformálně em, netrvá striktně na formě dopisu. Se zdravotními pojišťovnami je spolupráce spíše menšího rozsahu. Co se týká zahraničních institucí, spolupráce je vyvolána zejména absencí dokumentů, které si žadatelé o podporu nevyřídili během či po skončení práce ještě v zahraničí a po příjezdu se je snaží zajistit prostřednictvím úřadů v ČR. Lze říci, že spolupráce se zahraničními institucemi může probíhat ve dvou úrovních: Z úrovně kontaktních pracovišť úřadů práce odchází žádosti o potvrzení získané doby důchodového pojištění pro určitého žadatele a případně první urgence vyřízení žádosti. Z úrovně GŘ se pak řeší další urgence poskytnutí těchto potvrzení. Komunikace je v tomto případě nastavena neformálně. Zásadně probíhá prostřednictvím ů. Problémem spolupráce jsou spíše lhůty, v nichž oslovené zahraniční instituce vyřizují požadované formuláře. GŘ se vyjádřilo tak, že domluva o stanovení nějakých lhůt je nereálná. Suverénní státy jsou zdrženlivé k oficiálnímu přijetí i gentlemanského závazku tyto lhůty dodržet. Sporná je otázka jejich reálné délky a také způsobu vymáhání jejich dodržení. Ani MPSV nepovažuje za reálné, aby si státy EU dohodly alespoň rámcově nějaké lhůty, v kterých by měly na vzájemné požadavky reagovat kdyby

7 taková vůle byla, mohly být lhůty stanoveny koordinačními nařízeními, což se nestalo. MPSV rovněž připomnělo, že v koordinačních nařízeních je zakotveno pravidlo vyřídit věc ve lhůtě podobné, jako jsou lhůty vnitrostátního práva obecně naplnění principu dobré správy. MPSV sdělilo informaci o záměru zavedení Evropského systému elektronické výměny informací. Aktuálně není pevně stanovené datum. Pouze je dána lhůta 2 let přechodného období k jeho zavedení v členském státě od chvíle, kdy systém spustí EU. Již byl vybrán Microsoft, který tento nadnárodní systém elektronické komunikace vyvíjí. Poté jej předá členským státům a teprve začne běžet dvouletá lhůta přechodného období. V současné době se používají papírové standardizované formuláře. Úřady práce sdělily, že do zavedení nadnárodního systému elektronické komunikace se však státy zatím brání přijímat formuláře v elektronické podobě (otázka ochrany osobních údajů). Shrnutí závěrů: Dle úřadů práce a MPSV není reálné a efektivní ukládat a následně dohledávat ové dotazy k podpoře v nezaměstnanosti. I přes vyjádřené pochybnosti vidí KVOP v archivaci ů přínos, nicméně vnímá praktické problémy. Pokud tazatelé sami předloží úřadu práce uchované ové dotazy, úřady práce berou jejich existenci v potaz. Pokud se tímto způsobem ukáže, že poskytnutá informace byla chybná, pak se její dopady budou řešit s konkrétním zainteresovaným pracovníkem, pokud je stále zaměstnancem úřadu práce. Nejdostupnějším a nejvyužívanějším zdrojem informací zůstává web, a proto je velmi důležitá grafická podoba a kvalita obsahu webových stránek. Je nezbytné, aby byly zveřejněny kvalitní informace. Účastníci kulatého stolu se shodli na tom, že dotazník je určitě vhodný nástroj k získání informací k posouzení zachování bydliště a vazby žadatele o podporu k ČR. Návrh na změnu předloženého textu dotazníku: a. Ještě přehledněji upravit úvodní informace týkající se účelu a významu posuzování zachování bydliště a vazeb k ČR, b. Vyřešit lépe úpravu odkazů (místo vysvětlivek na konci dotazníku poznámky pod čarou). c. Vysvětlit blíže jednotlivé odkazy na právní úpravu. d. Zvážit grafickou i obsahovou podobu zejména bodu 14 a 15 dotazníku - jeví se vhodné srozumitelně specifikovat význam předložení dokumentů vyjmenovaných v bodě 15 dotazníku, aby žadatelé pochopili, do jaké míry

8 (ne)může podpořit předložení vyjmenovaných dokumentů výsledné hodnocení zachování jejich bydliště a vazeb k ČR. KVOP nabídla spolupráci na tvorbě informačních letáků a připomínkování znění zpracovávaného dotazníku. GŘ pošle KVOP návrh konečné verze dotazníku dříve než bude předložen k projednání v pracovní skupině. Účastníci kulatého stolu dále přijali informaci o tom, že domluva států EU o lhůtách pro vyřizování formulářů je nereálná. Do doby zavedení nadnárodního systému elektronické komunikace preferují státy přijímání formulářů v papírové podobě. Zapsala: Milena Zmeškalová, KVOP

Koordinační nařízení v praxi úřadů práce při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti

Koordinační nařízení v praxi úřadů práce při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti 1 Koordinační nařízení v praxi úřadů práce při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti Podklady pro účastníky kulatého stolu konaného v Brně dne 7. dubna 2014 1 Představení šetření veřejného ochránce práv

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA MALÝCH SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 2017

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA MALÝCH SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 2017 DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA MALÝCH SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 2017 Podpora malých sportovních organizací 2017 NÁZEV PROGRAMU: Sportovní organizací se pro potřeby dotačního programu Podpora malých sportovních organizací

Více

Sociální zabezpečení migrujících osob

Sociální zabezpečení migrujících osob Sociální zabezpečení migrujících osob Obsah prezentace 1.EURES služba Úřadu práce 2.Volný pohyb pracovních sil 3.Nařízení o koordinaci soc. zab. EU 4. Kompetence států 5.Podpora v nezaměstnanosti 6.Formuláře

Více

Vnitřní předpis č. 27

Vnitřní předpis č. 27 MĚSTSKÝ ÚŘAD BEZDRUŽICE TAJEMNICE ČSA 196 349 53 BEZDRUŽICE Bezdružice dne 27.8.2014 č.j.: BTAJ/2388/2014 Vnitřní předpis č. 27 PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBSAH: 1. Úvod... 1 2. Zveřejňování

Více

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program č. 4.4 - PROGRAM SOUTĚŽE A PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu: 4.4

Více

Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc

Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc 16. a 23. 2. 2016 Program setkání Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje (9:00 11:00) statistické údaje materiál Ministerstva vnitra novela

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD RSJ a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD RSJ a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD RSJ a.s. Strana 1 z 5 OBSAH: ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STR. 3 ČLÁNEK II. UPLATNĚNÍ REKLAMACE STR. 3 ČLÁNEK III. POSOUZENÍ REKLAMACE STR. 4 ČLÁNEK IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE A INFORMOVÁNÍ

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

KLÍČE IOP VÝPOČET KLÍČE PRO STANOVENÍ PODÍLU ZAMĚSTNANOST : NEPOJISTNÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY VČETNĚ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

KLÍČE IOP VÝPOČET KLÍČE PRO STANOVENÍ PODÍLU ZAMĚSTNANOST : NEPOJISTNÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY VČETNĚ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍLOHA Č. 4 A FILOSOFIE PŘÍSTUPU KE STANOVENÍ KLÍČE IOP VÝPOČET KLÍČE PRO STANOVENÍ PODÍLU ZAMĚSTNANOST : NEPOJISTNÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY VČETNĚ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (JE POVINNOU PŘÍLOHOU PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

Více

Zpráva o šetření z vlastní iniciativy

Zpráva o šetření z vlastní iniciativy V Brně dne 18. října 2013 Sp. zn.: 5690/2012/VOP/ZK Zpráva o šetření z vlastní iniciativy ve věci aplikace koordinačních nařízení EU při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti A - Předmět šetření Za prací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 230/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 213 ze dne 10.04.2013 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" č. 2012/00925/20.2

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Normativní instrukce č. 12/2012

Normativní instrukce č. 12/2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 12/2012 Postup k příspěvku na péči v případě aplikace tzv. koordinačních nařízení (č. 883/2004 a 987/2009) Datum platnosti:

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu:

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Multifunkčnost sociálního pracovníka Představení, cíl příspěvku Mgr. Naděžda Škrabalová, DiS. Cílem je podpořit účastníky semináře při stanovování

Více

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility Registrační číslo Úřadu práce ČR: Regionální mobilita Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst. apod.) 32004L0080 čl 3 odst. 1 a 2. Obsah. Poznámka. Ustanovení (bod novely) Hodnocení slučitelnosti

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst. apod.) 32004L0080 čl 3 odst. 1 a 2. Obsah. Poznámka. Ustanovení (bod novely) Hodnocení slučitelnosti Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES - návrh novely zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Ustanovení

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem

Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem Pomůcka pro školní koordinátory Školní koordinátor je zodpovědný za průběh projektu na škole (viz níže dílčí aktivity). Konzultant (zástupce Nadace Partnerství)

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) pro rok 2017 Pardubický kraj (v Pardubicích, leden 2017)

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) pro rok 2017 Pardubický kraj (v Pardubicích, leden 2017) Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) pro rok 2017 Pardubický kraj (v Pardubicích, leden 2017) a) V roce 2017 se bude při řešení situace na trhu práce v Pardubickém kraji preferovat využívání prostředků

Více

Byly odevzdány další dotazníky ke zpracování psycholožkou PhDr. Biravskou, tím bylo dotazníkové šetření uzavřeno.

Byly odevzdány další dotazníky ke zpracování psycholožkou PhDr. Biravskou, tím bylo dotazníkové šetření uzavřeno. Zápis setkání Datum : 6.12.2006 Místo setkání : DPS, Vančurova ul. 17, Znojmo Prezence : viz.příloha Zapsal/a : Jana Svobodová PROGRAM: 1. PŘIVÍTÁNÍ A ZÁPIS DO PREZENČNÍ LISTINY 2. PRŮBĚH DOTAZNÍKOVÉHO

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 126/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 119 ze dne 26.02.2014 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci veřejné služby"/typ A/ č. 2013/00901/3 a schválení "Smlouvy

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na dojížďku Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006 Předkládá: Zpracovala: JUDr. Jaromíra Janďourková JUDr. Renata Tesařová ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006 Obsah: Úvod. Stížnosti. Vývoj počtu stížností.2 Charakteristika

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Příloha č. 1 dotačního programu Podpora sociálních služeb v roce 2018: Žádost o poskytnutí finanční podpory. Obecná část

Příloha č. 1 dotačního programu Podpora sociálních služeb v roce 2018: Žádost o poskytnutí finanční podpory. Obecná část Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA ZNOJMA DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2018 Obecná část Razítko podatelny datum přijetí: Název dotační priority: Podpora sociálních

Více

Výroční zpráva za rok o činnosti Úřadu práce České republiky. v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok o činnosti Úřadu práce České republiky. v oblasti poskytování informací Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA OBEC JAKO ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Nový stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánů územního plánování. Působnost ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Olomouc, Směrnice k vyřizování stížností I. Obsah Úvodní ustanovení 1. Přijímání stížností 2. Povinnosti OKIS 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti podatelny 5. Postup při vyřizování stížností

Více

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1, Brno Datum: 1. Března 2013 Hodina: 10:00 h Přítomni členové

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina. ze dne č. 13/12

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina. ze dne č. 13/12 Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina ze dne 2. 10. 2012 č. 13/12 Čl. 1 Úvodní ustanovení Účelem těchto Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í CH V Ě C Í Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ Tisková konference dne 7. dubna 2004 Česká republika

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Obsah Úvod 2 Přijímání stížností: 2 Evidence stížností: 4 Vyřizování stížností: 5 1 Úvod Možnost stěžovat

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje Seminář pro poskytovatele sociálních služeb

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje Seminář pro poskytovatele sociálních služeb Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 1 Tvorba Základní sítě sociálních služeb Postup při sestavování Základní sítě sociálních služeb

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

Elektronická komunikace s ČSSZ

Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace není ani v roce 2017 povinná. Nicméně je dobré být připraven a na elektronickou komunikaci se připravit. Elektronická komunikace v DUNA MZDY se týká

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Příloha č. 1 dotačního programu Podpora sociálních služeb v roce 2017: Žádost o poskytnutí dotace. Obecná část

Příloha č. 1 dotačního programu Podpora sociálních služeb v roce 2017: Žádost o poskytnutí dotace. Obecná část Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ZNOJMA DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2017 Obecná část Název dotační priority: Podpora sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PODNĚTY A STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PODNĚTY A STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODNĚTY A STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Informovanost uživatelů Na úvodní schůzce s klíčovým pracovníkem je uživatel/zájemce seznámen se způsobem podávání podnětů a stížností

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 2 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými

Více

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Adresa školy: Husova 642, 768 21 Kvasice Vyřizování stížností Č. j.: Spisový znak Skartační znak 313/2016 1.1.1 A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. František Látal, Ph.D.,

Více

Konference e-health Days 2013

Konference e-health Days 2013 Konference e-health Days 2013 AP CMU národní řešení projektu EESSI v oblasti zdravotnictví JUDr. Ladislav Švec Zdravotní pojištění a zdravotní péče v rámci EU Nařízení 883/04 a 987/09 o koordinaci systémů

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i. Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i. Vypracovala: Mgr. Lenka Pokorná Schválil: Bc. Petr Herynek Účinnost od: 1. 9. 2016 Vnitřní

Více

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Praha únor 2013 1 ÚVOD Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv (dále Metodika ) byla zpracována

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi?

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi? Dotazník meziobecní spolupráce: VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ za ORP Nové Město nad Metují Počet zúčastněných obcí: 12 Počet zúčastněných svazků obcí: 3 1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 6/999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (dále je Zásady ) I. Úvodní ustanovení 1. Město Vysoké Mýto poskytuje finanční dotaci například na sport, kulturu, školství, volnočasové

Více

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Praha únor 2014 1 ÚVOD Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv (dále Metodika ) byla zpracována

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e V Konici dne. ledna OBSAH OBSAH... ÚVOD... VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZA CELÝ ÚŘAD... OBECNÍ ÚŘAD ŽIVNOSTENSKÝ... ODBOR

Více