Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011"

Transkript

1 1 Z Á P I S z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, ing. Macháček Libor, ing. Čermáková Jiřina, Kravčík Libor, Urbiš Radek. Omluven byl ing. Haladej František. Zasedání je usnášení schopné, zápis provede T. Filínová, ověřen bude ing. Jiřinou Čermákovou a Zbyňkem Prokopem. Zahájení zasedání v hodin v zasedací místnosti OÚ. Starostka obce dala hlasovat o návrhu programu 8. zasedání ZO. Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání: 1.Kontrola usnesení posledního zasedání ZO 2.Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč 3.Informace o poskytovaných sluţbách Centrum zdravotních a soc. sluţeb Frýdek-Místek 4.Ţádost o finanční dotaci na rok 2011 Český zahrádkářský svaz Staříč 5.Ţádost o podepsání smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene 6. Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Staříč, p.o. 7. Ţádost o finanční příspěvek Střední škola, ZŠ a MŠ, F-M, p.o. 8. Vyjádření k povolení hornické činnosti pro sloj 080 (22b) ve 2. poli 9. Dodatek č. 5 k dohodě o poskytování sluţeb osobní asistence 10.Nabídka na ozvučovací techniku Restaurace KD ve Staříči 11.Smlouva o dílo č. 324 Oprava kanalizace u paní Záborské 12.Bonusový vklad od Lišky program, Obce ČR 13.Oznámení o vydaných Změnách č. 2 a 3 územního plánu obce Staříč 14.Nabídka poloţkový rozpočet Zateplení tělocvičny 15.Výsledky výběrového řízení Stavební úpravy 4.NP-KD vč. Souvisejících prací 16.Zamítnutí ţádosti o podporu z OP ţivotního prostředí 17.Informace o záměrech projektů na revitalizaci vodních ploch 18.Návrh rozpočtu obce Staříč pro rok Vyhlášení výběrového řízení na zhotovení kuchyní 3. NP a 4. NP KD 20. Úprava dešťové kanalizace kolem KD 21. Ţádost o sponzorský dar Lenka Veličková 22.Ţádost ZŠ Staříč o převedení HV za rok Změna poplatku za stravování ZŠ a MŠ 24.Zápis a usnesení finančního výboru Usnesení č. 138/8 ZO schvaluje poměrem hlasů program jednání ZO ze dne Kontrolu usnesení posledního zasedání ZO provedla starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Byly splněny úkoly uloţené usneseními 106/7, 108/7, 109/7, 111/7, 112/7, 113/7, 114/7, 116/7, 120/7, 121/7, 124/7, 125/7, 128/7, 129/7, 132/7, 133/7, 136/7. Nadále trvají úkoly z usnesení: 110/7, 127/7, 130/7,131/7, 134/7.

2 2 Usnesení č. 45/3/ ZO schvaluje poměrem hlasů prodej části pozemku 743/2, k.ú. Staříč panu Miroslavu Gallovi, Staříč, Sviadnovská č ZO pověřuje Mgr. Jiřího Kubalu k sepsání kupní smlouvy k tomuto prodeji pozemku. 2.Členové ZO byli seznámeni se stavem portfolia Pionner ke dni Usnesení č. 139/8 ZO bere na vědomí stav portfolia Pionner ke dni Centrum zdravotních a sociálních sluţeb Frýdek-Místek, p.o. HOSPIC Frýdek-Místek zaslal obci informaci o poskytovaných sluţbách pro klienty, kteří jsou z důvodu váţného onemocnění nebo zdravotního postiţení závislí na péči osoby blízké a jejich rodinám, které dlouhodobě o svého blízkého pečují v domácím prostředí. Usnesení č. 140/8 ZO bere na vědomí informaci o službách Hospice Frýdek-Místek, centra zdravotních a sociálních služeb. 4. Český svaz zahrádkářů ve Staříči ţádá obec o poskytnutí finanční dotace na rok 2011 ve výši ,- Kč na podporu a rozvíjení odborných znalostí členů. Usnesení č. 141/8 ZO bere na vědomí žádost Českého svazu zahrádkářů Staříč o poskytnutí finanční dotace na rok 2011 ve výši ,- Kč na podporu a rozvíjení odborných znalostí členů. ZO ukládá OÚ zařadit žádost Českého svazu zahrádkářů Staříč do rozpočtu obce na rok Ing. Martin Bárteček, Na Výslunní 2008 předloţil obci ţádost o podepsání smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene k přípojce NN. Vlastník: ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín Název stavby: Staříč, Děrgel přípojka NN k.ú. Staříč, parc. číslo 25. Jednorázová úplata je 1.200,- Kč včetně DPH. Usnesení č. 142/8 ZO schvaluje poměrem hlasů smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s. Děčín Obec Staříč Staříč Děrgel-příp. knn IP /2 a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.

3 3 6. Obec Staříč musí vyhlásit v souladu s 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náleţitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres F-M, p.o. Usnesení č. 143/8 ZO schvaluje poměrem hlasů vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace. ZO ukládá zveřejnění konkurzního řízení na úřední desce obce Staříč a formou inzerce v tisku. Bod trvá. 7. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, p.o. ţádá obec o finanční příspěvek pro ţáky dojíţdějící z obce Staříč: Jakuba Štrassera, Martina Svobodu a Lukáše Smazu. Finanční prostředky budou pouţity na nákup speciálních pomůcek pro výuku. Usnesení č. 144/8 ZO schvaluje poměrem hlasů poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč Střední škole, Základní škole a Mateřské škole. p.o. Frýdek-Místek na výuku žáků dojíždějících z obce Staříč. ZO ukládá OÚ zařadit žádost Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Frýdek- Místek, p.o. do rozpočtu obce na rok OKD, Důl Paskov, závod Staříč ţádá obec o vyjádření k povolení hornické činnosti pro sloj 080 (22b) v 2. poli dobývacího prostoru Staříč, pro poruby č /3, , a Usnesení č. 145/8 ZO schvaluje poměrem hlasů povolení hornické činnosti pro sloj 080 (022b) ve 2. poli dobývacího prostoru Staříč pro poruby č /3, , a a zmocňuje starostku obce k podpisu. 9. Podané ruce, o.s. Projekt OsA, Zborovská 465, Frýdek-Místek předloţily obci k podpisu Dodatek č. 5 k dohodě o poskytování osobní asistence. Usnesení č. 146/8 ZO schvaluje poměrem hlasů Dodatek č. 5 k dohodě o poskytování služeb osobní asistence, předložený Projektem OsA Podané ruce, o.s. Frýdek-Místek a zmocňuje starostku obce k jeho podpisu. 10. Firma DEXON CZECH, s.r.o. Karviná-Staré Město předloţila nabídku na ozvučovací techniku do restaurace KD Staříč. Usnesení č. 147/8 ZO ukládá starostce obce vyzvat firmu DEXON CZECH, s.r.o. Karviná- Staré Město k předložení smlouvy o dílo na ozvučení restaurace KD Staříč.

4 4 ZO schvaluje poměrem hlasů smlouvu o dílo na ozvučení restaurace KD a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 11. Firma Golem F-M, s.r.o. Staříč č.p. 520 předloţila obci smlouvu o dílo č. 324, jejímţ předmětem je Oprava kanalizace u paní Záborské. Cena opravy včetně DPH je ,00 Kč. Usnesení č. 148/8 ZO schvaluje poměrem hlasů smlouvu o dílo č. 324, předloženou firmou Golem F-M, s.r.o. Staříč č.p. 520, jejímž předmětem je oprava kanalizace u paní Záborské a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 12.Českomoravská stavební spořitelna předloţila obci nabídku na bonusový vklad od Lišky program Obce ČR. Usnesení č. 149/8 ZO bere na vědomí nabídku Českomoravské stavební spořitelny na bonusový vklad od Lišky program Obce ČR 13. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu zaslal obci Oznámení o vydaných Změnách č. 2 a 3 územního plánu obce Staříč dle 165, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákonů ve znění pozdějších předpisů. Usnesení č. 150/8 ZO bere na vědomí Oznámení o vydaných Změnách č. 2 a 3. Územního plánu obce Staříč. 14. Při rekonstrukci budovy KD je potřebné zateplit také venkovní fasádu tělocvičny a vyměnit 6 starých oken za nová. Obec obdrţela cenovou nabídku firmy VOSTAV Morava, a.s. Ostrava na tuto rekonstrukci v celkové výši cca ,70 Kč. Usnesení č. 151/8 ZO schvaluje poměrem hlasů provedení zateplení venkovní fasády tělocvičny KD včetně výměny oken. ZO ukládá starostce obce vyzvat firmu VOSTAV Morava, a.s Ostrava k předložení smlouvy o dílo a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 15. Firma ALL Ing, s.r.o. Ostrava-Poruba provedla výběrové řízení pro Obec Staříč na Stavební úpravy 4.NP KD včetně souvisejících prací. Výběrového řízení se zúčastnily firmy: VOSTAV Morava, a.s.ostrava, Vamoz servis, a.s. Ostrava-Vítkovice, Morys, s.r.o. Paskov, Beskydská stavební, a.s. Třinec a Therm, spol. s.r.o. Ostrava-Zábřeh. Výběrové řízení vyhrála firma Vostav Morava, a.s.ostrava.

5 5 Usnesení č. 152/8 ZO schvaluje poměrem hlasů výsledky výběrového řízení Stavební úpravy 4. NP KD Staříč. ZO ukládá starostce obce vyzvat firmu Vostav Morava, a.s. Ostrava-Svinov k předložení smlouvy o dílo a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy. 16. Státní fond ţivotního prostředí zaslal obci zamítavé stanovisko k ţádosti o podporu z OP ţivotní prostředí na projekt Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná. Usnesení č. 153/8 ZO bere na vědomí zamítavé stanovisto k žádosti o podporu z OP životní prostředí na projekt Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná. 17. Informaci o negativním vývoji na získání dotace na projekty- revitalizaci vodních ploch rybníka a Ptáčnického potoka zaslal ing. Pavel Uhlíř, PNO Consultants, s.r.o. Brno. Usnesení č. 154/8 ZO bere na vědomí informaci konzultanta firmy PNO ing. Pavla Uhlíře o negativním vývoji na získání dotace na projekty revitalizaci vodních ploch rybníka a Ptáčnického potoka. 18. Zastupitelům obce byl předloţen ke schválení návrh rozpočtu na rok Účetní objasnila všechny poloţky jak v příjmech, tak i ve výdajích. K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny ţádné připomínky. Usnesení č. 155/8 ZO schvaluje poměrem hlasů rozpočet obce Staříč na rok 2011 dle předloženého odvětvového třídění /paragrafů/, aktualizovaný rozbor účtování k rozpočtové skladbě od Pro vybavení bytů, které vzniknou rekonstrukcí přední budovy KD je nutné vyrobit kuchyňské linky. Usnesení č. 156/8 ZO schvaluje poměrem hlasů vyhlášení výběrového řízení na výrobu 7 ks kuchyňských linek pro byty v přední budově KD. ZO ukládá starostce obce vyzvat 3 firmy k předložení nabídek na výrobu kuchyňských linek.

6 6 20.Dešťová kanalizace kolem budovy KD je ve špatném stavu, před zpevněním ploch kolem KD je nutné tuto kanalizaci opravit.nabídku na provedení těchto prací předloţila firma Vitásek, s.r.o. Frýdek-Místek. Zastupitelům nebyly jasné některé poloţky uvedené v nabídce. Usnesení č. 157/8 ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi a ing. L. Macháčkovi pozvat ing. Vitáska a projednat s ním cenovou nabídku na úpravu dešťové kanalizace a po úpravách v nabídce jej vyzvat k předložení dodatku č. 1 ke smlouvě Bod trvá. 21. Ţádost o sponzorský dar předloţila paní Lenka Veličková, Staříč č.p Jedná se o příspěvek pro jejího syna Lukáše Veličku, který se zúčastní hokejového turnaje v Jaroměři. Usnesení č. 158/8 ZO schvaluje poměrem hlasů poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč paní Lence Veličkové, Staříč č.p. 325 na účast jejího syna Lukáše Veličky v hokejovém turnaji v Jaroměři. ZO ukládá OÚ vyzvat paní Veličkovou k dohodnutí termínu podpisu darovací smlouvy. 22. Základní škola a Mateřská škola Staříč, p.o. Sviadnovská 332 ţádá o převedení HV za rok 2010 v částce ,25 Kč do rezervního fondu a fondu odměn. Rezervní fond 20% bude vyuţit na neplánované nutné opravy a sluţby spojené s údrţbou objektu ZŠ a MŠ Staříč. Fond odměn 80 % bude pouţit na odměny zaměstnancům, popř. na úhradu rozdílu při překročení prostředků na platy. Usnesení č. 159/8 ZO schvaluje poměrem hlasů převedení HV roku 2010 v částce , 25 Kč do rezervního fondu a fondu odměn ZŠ a MŠ Staříč. Rezervní fond 20% využít na neplánované nutné opravy a služby spojené s údržbou objektu ZŠ a MŠ Staříč. Fond odměn 80 % použít na odměny zaměstnanců, popř. na úhradu rozdílu při překročení prostředků na platy. 23. Základní škola a Mateřská škola Staříč oznamuje změnu poplatků ve stravování v mateřské škole od Jedná se o navýšení finančních limitů na nákup potravin o 2,- Kč. Usnesení č. 160/8 ZO bere na vědomí oznámení ZŠ a MŠ Staříč o změně poplatků ve stravování v mateřské škole od Zápis a usnesení finančního výboru ze dne 11. března 2011 předloţil předseda finančního výboru ing. Libor Macháček. Z jednání vzešlo několik úkolů, které musí být zajištěny:

7 7 - zřízení finanční poradny pro občany obce L. Hajný předloţí nabídku na zřízení finanční poradny - správce majetku provede vyhodnocení úspor ve spotřebě plynu na základě instalace nádstavců na komíny obecních budov a vyhodnotí úspory elektrické energie vzniklé výměnou veřejného osvětlení. /úsporu plynu posoudit v ZŠ/. - před výstavbou komumbária na hřbitově provést cenové srovnání ing. Macháček, V. Janečka - prověřit dostatečnost veřejného osvětlení a doplnit nejtmavší místa v obci Z. Prokop - odsouhlasit na valné hromadě Skladeko pravidelný převod zisku obce z podílu na skládce z loňského roku vţdy nejpozději k aktuálního roku starostka obce - prověřit realizatelnost vyuţívání bioplynu ze skládky zjistí A. Volná - vyuţít moţnosti získání dalších dotací na výsadbu stromů v obci L. Hajný Usnesení č. 161/8 ZO schvaluje poměrem hlasů zápis a usnesení z jednání finančního výboru, konaného dne ZO ukládá předsedovi fin. výboru ing. Macháčkovi průběžně informovat ZO o plnění úkolů, vzešlých ze zápisu finančního výboru ze dne Bod trvá. Usnesení č. 162/8 ZO překládá následující body programu: bod č. 4 ze dne usn. č. 110/7/ bod č.15 ze dne usn. č. 127/7/ bod č.11 ze dne usn. č. 130/7/ bod č.28 ze dne usn. č. 131/7/ bod č.22 ze dne usn. č. 134/7/ bod č.23 ze dne usn. č. 143/8/ usn. č. 48/3/ usn. č. 157/8/ usn. č. 55/3/ usn. č. 161/8/ usn. č. 77/3/ usn. č. 92/5/ Zdeňka Š e b e s t o v á předsedající Za správnost: Filínová Tamara ing. Jiřina Č e r m á k o v á Zbyněk P r o k o p zapisovatel ověřovatel ověřovatel

8 8

Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014

Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014 1 Z Á P I S z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 43/2014

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více