JAK PRACUJE ARCHITEKT JAKUB CHVOJKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK PRACUJE ARCHITEKT JAKUB CHVOJKA"

Transkript

1 JAK PRACUJE ARCHITEKT JAKUB CHVOJKA

2 HLAVNÍM PARTNEREM ARCHITEKTA JE INVESTOR (ZÁKAZNÍK) SOUKROMÁ OSOBA, FIRMA, INSTITUCE, NEBO ORGANIZACE, KTERÁ MÁ ZÁMĚR VYTVOŘIT, PŘETVOŘIT NEBO OBNOVIT DŮM, PARK, VEŘEJNÝ PROSTOR, POPŘ. JINÉ SPECIFICKÉMÍSTO. VZTAH ARCHITEKTA A INVESTORA ARCHITEKT BY MĚL BÝT PRŮVODCEM A OPOROU SVÉMU INVESTOROVI OD PRVNÍ SKICY AŽ PO DOKONČENÍ REALIZACE. TAKTO NÁROČNOU ROLI JE VŠAK MOŽNÉ SPLNIT POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE MEZI NIMI PANUJE VZÁJEMNÁ DŮVĚRA A DOBRÉ VZTAHY. Přírodně krajinářský areál Milevsko ( Chvojka,2012)

3 NÁVRH STAVBY (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) ARCHI TEKT NENAVRHU JE POU ZE SÁM ZE SEBE, ALE POTŘEBU JE DI ALOG. BĚHEM VYTVÁŘENÍ NÁVRHU STAVBY, TEDY BĚHEM NAVRHOVÁNÍ, VEDE DIALOG S I NVESTOREM O JEHO PŘEDSTAVÁCH A POTŘEBÁCH. NA ZÁKLADĚ TOHOTO ROZHOVORU, PODLE SVÉ SCHOPNOSTI A ODPOVĚDNOSTI VYTVOŘÍ NÁVRH. KVALI TA VÝSLEDNÉHO DÍ LA JE TEDY ZÁVI SLÁ I NA KVALI TĚ JEJI CH ROZHOVORU. TO PLATÍ PRO SPOLU PRÁCI SE SOU KROMOU OSOBU I S OBCÍ. Náves v Plešnicích ( Chvojka,2009)

4 NAVAZUJÍCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PO DOKONČENÍ NÁVRHU, ZAČNE VZNIKAT PROJEKT (PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE TECHNICKÉ VÝKRESY A PODROBNÝ POPIS POSTUPU PŘI REALIZACI). V TÉ TO FÁZI ARCHITEKT SPOLU PRACU JE S DALŠÍMI PROFESEMI JAKO JE STATIK, DOPRAVNÍ INŽENÝR, ELEKTRIKÁŘ, GEOLOG NEBO BOTANIK. ARCHITEKT, STE JNĚ JAKO KAŽDÝ JINÝ PROJEKTANT, MUSÍ PŘI PRÁCI RESPEKTOVAT ZÁKONNÉ POŽADAVKY ÚŘADŮ. TYTO POŽADAVKY JSOU ČASTO KOMPLIKOVANÉ A NĚKDY PROTICHŮDNÉ, A PROTO JE NUTNÉ S ÚŘADY BĚHEM PROJEKTOVÁNÍ PRŮBĚŽNĚ JEDNAT. Náves v Plešnicích ( Chvojka,2009)

5 Náves v Plešnicích,2012

6 ARCHITEKTURA JE HLEDÁNÍ SKRYTÉHO VZTAHU MEZI ČLOVĚKEM A PROSTOREM, PŘESNĚJI ŘEČENO MEZI ČLOVĚKEM A KONKRÉTNÍM MÍSTEM NEBO KONKRÉTNÍ KRAJINOU. TOMUTO HLEDÁNÍ SE VĚNU JÍ TŘI PROFESE ARCHITEKT, KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT A Ú ZEMNÍ PÁNOVAČ (U RBANISTA). TATO STRU KTU RA JE U KOTVENA V ZÁKONĚ Č. 360/1992 SB. O VÝKONU POVOLÁNÍ. Boží Muka pro Nečín ( Chvojka,2012)

7 ARCHITEKT OBVYKLE SE VĚNUJE NAVRHOVÁNÍ A NÁSLEDNĚ PROJEKTOVÁNÍ DOMŮ, KTERÉ SLOUŽÍ RŮZNÉMU ÚČELU. ARCHITEKT MŮŽE ROVNĚŽ NAVRHOVAT VYSTAVĚNÉ PROSTŘEDÍ MĚST A OBCÍ (JEDNODU ŠE PROSTO R MEZI DOMY). SOU ČÁSTÍ PROFESE JE ROVNĚŽ NAVRHOVÁNÍ INTERIÉRŮ. IDEÁLEM PRO ARCHITEKTA JE NÁVRH, KTERÝ ZOHLEDNIL JEDINEČNOST MÍSTA, NA KTERÝ JE U RČEN A ZÁROVEŇ DOBŘE POSLOU ŽÍ LIDEM. Centrum Caolinum Nevřeň ( Chvojka,Dragoun,2012)

8 KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT VĚNUJE SE NAVRHOVÁNÍ A NÁSLEDNĚ PROJEKTOVÁNÍ VYSTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ MĚST A OBCÍ (PARKY, NÁMĚSTÍ, NÁBŘEŽÍ, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ), ALE ROVNĚŽ SE MŮŽE VĚNOVAT PLÁNŮM A ÚPRAVÁM VE VOLNÉ KRAJINĚ. SOU ČÁSTÍ PROFESE JE ROVNĚŽ NAVRHOVÁNÍ ZAHRAD (ZAHRADNÍ DESIGN). IDEÁLEM PRO KRAJINÁŘSKÉHO ARCHITEKTA JE NÁVRH, KTERÝ ZOHLEDNIL JEDINEČNOST MÍSTA,NA KTERÝ JE URČEN A ZÁROVEŇ DOBŘE POSLOUŽÍ LIDEM. Habrmanovo náměstí v Plzni ( Chvojka,,2006)

9 ÚZEMNÍ PLÁNOVAČ (URBANISTA) VĚNUJE SE KONCEPČNÍMU USPOŘÁDÁNÍ ZÁJMŮ ČLOVĚKA V ZASTAVĚNÉM I NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ - VE MĚSTĚ, V OBCI A VOLNÉ KRAJINĚ. PRACUJE NA VELKÝM ÚZEMÍ S MALOU PODROBNOSTÍ. IDEÁLEM PRO ÚZEMNÍHO PLÁNOVAČE (URBANISTU) JE PLÁN, KTERÝ DÁVÁ DO SOULADU SOUČASNÉ KONKRÉTNÍ HMOTNÉ ZÁJMY LIDÍ, KTEŘÍ V DANÉM ÚZEMÍ ŽIJÍ, S PŘÍRODOU. ZNAMENÁ TO, ABY SE JIM HEZKY ŽILO NYNÍ I V BUDOUCNOSTI, ABY NAPŘ. CTILI PŘÍRODNÍ ZDROJE BEZ NICHŽ NEPŘEŽIJÍ APOD. Plešnice, 1938

10 KRAJINA FILM ZA OKNEM VLAKU OBRAZ, ZA KTERÝM STOUPÁME NA VYHLÍDKU ČÁST POVRCHU PLANETY ZEMĚ, KTERÝ MŮ ŽE ČLOVĚK OBSÁHNOU T KULTURNÍ KRAJINA KRAJINA, KTERÁ JE U TVÁŘENA PŘÍRODNÍMI PROCESY A ZÁROVEŇ ČLOVĚKEM (OSÍDLENÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, PRŮ MYSL ). venkovská krajina, střední Čechy

11 VÝVOJ OSÍDLENÍ V KRAJINĚ V 19. A 20. STOLETÍ SE LIDÉ PŘESUNULI Z VESNICE DO MĚSTA. DŮVODEM BYLA NEJPRVE PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE A NÁSLEDNĚ DALŠÍ SPOLEČENSKÉ ZMĚNY. DNES ŽIJE V ČR 75% LIDÍ VE MĚSTECH A POSLEDNÍCH 15 LET SE TENTO PODÍL NEMĚNÍ. MNOHO LIDÍ SE STĚHUJE Z MĚSTA NA VENKOV. Plešnice, kolem 1968

12 PŘETVÁŘENÍ KRAJINY ČLOVĚKEM DNEŠNÍ TECHNIKA A TECHNOLOGIE DÁVAJÍ ČLOVĚKU TÉMĚŘ NEOMEZENÉ MOŽNOSTI K PŘETVÁŘENÍ KRAJINY V NÍŽ ŽIJE. Z TĚCHTO MIMOŘÁDNÝCH NÁSTROJŮ PLYNE OBROVSKÁ ZODPOVĚDNOST ČLOVĚKA PŘI HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ, ODPOVĚDNOST ZA STAV KRAJINY, KTEROU PŘEDÁ SVÝM DĚTEM. JAKÉ DNES EXISTUJÍ INICIATIVY A DOKUMENTY, KTERÉ ZAKOTVUJÍ ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP ČLOVĚKA? CO MOHU DĚLAT JÁ?

13 EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ BYLA PODEPSANÁ 20. ŘÍJNA 2000 VE FLORENCII, ČESKÁ REPUBLIKA JI PODEPSALA VE ŠTRASBURKU 28. LISTOPADU V PLATNOST VSTOUPILA 1. BŘEZNA 2004 A JEJÍMI SMLUVNÍMI STRANAMI JE K JE 37 ČLENSKÝCH STÁTŮ RADY EVROPY. ÚMLUVA SE VĚNUJE KRAJINĚ POZORUHODNÉ, BĚŽNÉ I NARUŠENÉ. PŘEDMĚTEM ÚMLUVY JE KRAJINA PŘÍRODNÍ, VENKOVSKÁ, MĚSTSKÁ, PŘÍMĚSTSKÁ A INDUSTRIÁLNÍ. OCHRANA, SPRÁVA A PLÁNOVÁNÍ KRAJINY JE PODLE ÚMLUVY PRÁVEM A POVINNOSTÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE A VŠECH EVROPSKÝCH ZEMÍ. kulturní krajina, střední Čechy

14 CO JE POLITIKA ARCHITEKTURY? POLITIKA ARCHITEKTU RY SE SNAŽÍ ZABEZPEČIT PRÁVO VŠECH OBČANŮ NA PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KTERÉ JE STANOVENO V LISTINĚ ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. CHCE TO USKUTEČNIT ZLEPŠENÍM PODMÍNEK PRO VZNIK A OCHRANU HARMONICKÉHO A KVALITNÍHO VYSTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ JE TVOŘENO NEJEN BUDOVAMI, KOMUNIKACEMI, DROBNÝMI STAVBAMI, ALE I ZELENÍ, LESY, PARKY A DALŠÍMI SOU ČÁSTMI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VYTVOŘENÝMI ČINNOSTÍ ČLOVĚKA. POLITIKA ARCHITEKTURY V EVROPĚ VĚTŠINA EVROPSKÝCH ZEMÍ V SOUČASNÉ DOBĚ DISPONUJE DOKUMENTEM POLITIKA ARCHITEKTURY, KTERÝ SE MIMO JINÉ VĚNUJE VZTAHU ARCHITEKTURY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE. POLITIKY ARCHITEKTURY V JEDNOTLIVÝCH EVROPSKÝCH STÁTECH VZNIKAJÍ OD ROKU POLITIKA ARCHITEKTURY V ČR DOKUMENT VZNIKL V ROCE CÍLEM PROGRAMU POLITIKA ARCHITEKTU RY V ČR JE PŘEDEVŠÍM PODPORA ROZVOJE KVALITNÍ ARCHITEKTURY V MĚSTSKÉM I VENKOVSKÉM PROSTŘEDÍ A ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ OBČANŮ O VÝZNAMU ARCHITEKTURY PRO KVALITU ŽIVOTA, A TO PŮSOBENÍM VE TŘECH OBLASTECH: 1) VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ, 2) VEŘEJNÁ VÝSTAVBA, 3) AKTIVITY SPOJENÉ S PODPO ROU ARCHITEKTU RY. Centrum Caolinum Nevřeň ( Chvojka,Dragoun,2012)

15 CESTA SRDCE KDYŽ MÁME NĚKOHO RÁDI, TAK O NĚJ MÁME STAROST A CHCEME JEJ CHRÁNIT. JE PŘIROZENÉ ŽE KONKRÉTNÍ ČLOVĚK MÁ RÁD KONKRÉTNÍ MÍSTO KDE ŽIJE, PROTOŽE JE TO JEHO DOMOV. ZÁLEŽÍ VŠAK NA TOM, CO VŠE JE SOUČÁSTÍ JEHO DOMOVA. JE TO BYT, DŮM, ZAHRADA, MĚSTO, KRAJINA NEBO NĚCO JINÉHO? Park pro Rejnoka ( Chvojka, Rosolová, 2012)

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

SUBURBANIZACE DENSIFIKACE REGENERACE

SUBURBANIZACE DENSIFIKACE REGENERACE SUBURBANIZACE DENSIFIKACE REGENERACE Rozvoj zástavby na hranici kompaktního města a metropolitního regionu Udržitelný rozvoj území a nástroje pro jeho usměrňování Inovativní produkt v rámci projektu OPPA

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

StRatEGiE tvorby VEřEJNÝCh prostranství

StRatEGiE tvorby VEřEJNÝCh prostranství Městské prostory cesta k městu uzpůsobenému pro život StRatEGiE tvorby VEřEJNÝCh prostranství jako součást projektu UrbSpace The author: Prof. Richard Stiles, Institute for Urban Design and Landscape Architecture,

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, v.v.i. Květen

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Regionální a územní rozvoj v ČR

Regionální a územní rozvoj v ČR Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: mdamborsky@centrum.cz

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Obsah. Co je to baugruppe 4. Proč do toho jít 8. Založení baugruppe 14. Společná pravidla 16. Plánování domu 18. Rozpočet a financování 22

Obsah. Co je to baugruppe 4. Proč do toho jít 8. Založení baugruppe 14. Společná pravidla 16. Plánování domu 18. Rozpočet a financování 22 BAUGRUPPE! manual Obsah Co je to baugruppe 4 Proč do toho jít 8 Založení baugruppe 14 Společná pravidla 16 Plánování domu 18 Rozpočet a financování 22 Realizace stavby 26 Společné bydlení 30 Přílohy 34

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja

Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja Ústav územního rozvoje 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2011 ISBN 978-80-87318-18-8 Zeleň ve městě město v zeleni Seminář

Více

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV I. Aktualizované vydání KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2. aktualizované vydání Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Metodický návod KOORDINACE

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více