Aktivita kromě informačních technologií zasahuje i do předmětů jako vlastivěda či zeměpis a výtvarná výchova.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivita kromě informačních technologií zasahuje i do předmětů jako vlastivěda či zeměpis a výtvarná výchova."

Transkript

1

2 1. Osnova 1. Osnova Úvod Obecný cíl vzdělávání Rozvíjené kompetence Hlavní myšlenka Časová dotace Klíčové zásady realizace: Požadavky na realizaci: Cílová skupina Postup práce Zadání žákům Harmonogram činnosti Závěr...7

3 2. Úvod Tato metodika slouží k podpoře využívání moderních informačních technologií během vyučování. Jedná se především o volně šiřitelný program Google Earth, www stránky s mapami a možnostmi navigace (www.mapy.cz aj.) a online encyklopedie a slovníky. 3. Obecný cíl vzdělávání Vzdělávání v oblasti informačních technologií a spolupráce v týmu se v poslední době stále výrazněji prosazují do popředí zájmu žáků, rodičů i budoucích zaměstnavatelů. Informační gramotnost se stává nutností, bez níž se v současné době již nikdo neobejde. 4. Rozvíjené kompetence Tyto aktivity se zaměřují především na rozvoj kompetencí v oblasti komunikace, spolupráce a samostatného (skupinového) řešení problémů a problémových situací. Informační technologie slouží jako prostředek pro zefektivnění těchto procesů, zdroj poznatků a informací. 5. Hlavní myšlenka Naučit žáky využívat programy a www stránky k vyhledávání informací a k jejich následnému využití při plánování a rozhodování, naučit je orientovat se na mapě, poznat blíže své město. Aktivita kromě informačních technologií zasahuje i do předmětů jako vlastivěda či zeměpis a výtvarná výchova. 6. Časová dotace Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin (u starších žáků se znalostmi MS Powerpoint 8 vyučovacích hodin) Doba trvání: 1 2 týdny 7. Klíčové zásady realizace: - důraz kladen na práci ve skupině rozdělení rolí, spolupráce, komunikace - samostatnost - reálnost a validita zpracovaných informací - sebehodnocení - porovnání kladů a záporů výsledné aktivity - pozitivní motivace žáků před započetím projektu 8. Požadavky na realizaci: - pracovní sešit pro dílčí zpracování

4 - psací a kreslící potřeby - PC učebna s připojením k Internetu, dataprojektor - SW Google Earth nainstalovaný v celé PC učebně 9. Cílová skupina Na základních školách žáci 4. až 6. tříd (případně po úpravách i starší). 10. Postup práce - seznámení s tématem, rozdělení do skupin, motivace, stanovení cílů, - zadání úkolů, - rozdělení úkolů ve skupinách, - vypracování úkolů, - vytvoření prezentace v Powerpointu, - představení prezentací a jejich vzájemné zhodnocení. Učitel koordinátor - asistuje při rozdělení žáků do skupin nebo je přímo rozdělí - připraví pro žáky pracovní sešity, - dohlíží na činnost týmů, usměrňuje je, radí. Týmy - vyhledají informace o městě, regionu a znaku města, - pracují s programem Google Earth a potřebnými www stránkami, - doplní vytištěnou mapu města o symboly a vyznačí do ní požadované trasy, - připraví prezentaci v programu MS Powerpoint a slovní doprovod k ní. 11. Zadání žákům 1. Popis města a regionu 2. Heraldika, znak města Mostu, nalezení na www stránkách, jeho dopracování a popis 3. Práce s online mapou města (Google Earth nebo zobrazení a prohlížení ulic, vypsání neznámých názvů ulic 4. Využití online encyklopedie, případně slovníku cizích slov k objasnění těchto názvů 5. Práce s připravenou slepou mapou města, její porovnání s online mapami a doplnění symbolů označujících hledané objekty do mapy v pracovním listě 6. Zjišťování vzdáleností na online mapách 7. Organizace výletu na zajímavé místo 8. Prezentace a obhajoba prací, sebehodnocení a hodnocení. Pravidla pro tvorbu rovnoměrné zapojení všech členů týmu, spolupráce členů týmů, otevřená komunikaci mezi členy týmu, mezi týmy i s vyučujícím.

5 12. Harmonogram činnosti Pořadí činností je na zvážení každého vyučujícího, přesto doporučuji začít obecnými základy o městě a regionu v hodinách zeměpisu (vlastivědy) a poté v průběhu dalších hodin již nakombinovat činnosti popsané v následujícím harmonogramu, kde jsou děleny dle vyučovacích předmětů. 1. V hodinách informatiky žáci získají základní informace o používání softwaru Google Earth, o www stránkách věnujících se mapám a navigaci, o www stránkách pro vyhledávání informací, stránkách s online encyklopediemi a slovníky a o oficiálních stránkách města Mostu: Základní časová dotace 4 6 vyučovacích hodin. a. Práce s programem Google Earth: - vyhledat zadanou oblast město, místo kde bydlím, které znám - základní orientace v grafickém znázornění - modrá tečka po přiblížení ikonka fotoaparátu, zobrazení fotografie dané oblasti - W odkaz na wikipedii podrobný popis dané oblasti - ikonka YouTube, Webcams.travel, historické mapy Rumsey aj. odkaz na příslušné aplikace a informace, které poskytují - záložka Trasa plánovač trasy například Most Litvínov - záložka Najít firmy vyhledávání ubytování, restaurací, firem atd. - zobrazení map v aplikaci Mapy Google (Soubor Zobrazit v aplikaci Mapy Google) orientace, zobrazení mapy, satelitního snímku, terénní - 3D budovy, street view (v panelu Vrstvy mít zatrženo Zobrazení ulic) - možnost zobrazení vesmírné oblohy b. Práce s www stránkami: - amapy.atlas.cz, aj. základní práce s mapami, přibližování a oddalování, různé možnosti zobrazení (turistická, satelitní, historická ), využití plánovače tras, určení GPS polohy, využití měření - ukázka hledání katalogového a fulltextového, změna jazyku, zadání několika otázek pro vyhledání (datum narození známé osobnosti, kdo je autorem díla, kolik obyvatel žije v, jakou vlajku má ) - - online slovník cizích slov, vyzkoušení vyhledání českého významu několika různých cizích slov - stránky města Mostu ukázka map, které jsou na webu k dispozici, stránky se statistickými údaji, nalezení představitelů vedení města a zastupitelstva aj. - stránky pro nalezení dopravního spojení, ukázka obsluhy stránek, vyhledání spojení (bez přestupu, s přestupem, dle času odjezdu, dle času příjezdu, autobusem, vlakem, letadlem ), určení podrobností spojení, ceny, vzdálenosti, doby

6 c. Práce s programem Powerpoint - základní možnosti formátování, vložení nového snímku, obrázku - animace objektů - přechody snímků 2. V hodinách předmětu zeměpis (vlastivěda) se zaměřit především na: Základní časová dotace 2 vyučovací hodiny - práce s mapou, určování světových stran, orientace mapy, případně využití přístrojů GPS, pokud jsou k diposzici (určení polohy, nadmořské výšky, světových stran, změření nějaké vzdálenosti ) - seznámení s regionem a městem, kde žijeme, - schopnost nalézt trasu, která propojuje dvě nebo více míst, určit z trasy průjezdní body, - vyhledávání turisticky známých lokalit v regionu, - tvorba vlastního plánku nebo mapky (možno i během výtvarné výchovy). 3. V hodinách výtvarné výchovy (u některých úkolů nutnost možnosti využití PC s připojením k Internetu) se věnovat: Základní časová dotace 2 vyučovací hodiny - seznámení se základními principy heraldiky, ukázka několika městských znaků, jejich popis a vysvětlení významu (např. - postupné vyplnění úkolů v bodu 4 v pracovních sešitech doporučuji žákům nejprve dát k dispozici jen první list s úvodem heraldiky, protože zde mají určit správný znak města Mostu, který je ale na následující stránce vytištěn a připraven k doplnění - soutěž v daném časovém limitu přiřazení jmen měst ke znakům měst nejprve dát žákům ve skupinách čas, aby zkusili přijít na správné město (v případě správného výsledku ohodnotit), poté jim na tabuli napsat v náhodném pořadí následujících 8 názvů měst o správné řešení + vysvětlení: 1. znak Havířov havířské náčiní ve znaku 2. znak Jablonec nad Nisou jabloň 3. znak Janské Lázně vřídlo 4. znak Jihlava ježek ve znaku, jehlice, německy Iglau der Igel = ježek 5. znak Krásná Lípa lípa ve znaku 6. znak Sokolov sokol 7. znak Špindlerův Mlýn v horské oblasti, lesy v okolí 8. znak Žlutice převažující žlutá barva ve znaku o následné nalezení správných odpovědí na Internetu (např. do políčka pro vyhledávání postupně zadávat názvy měst)

7 o rozhovor proč hádali tak, jak hádali, který symbol na erbu byl pro ně nápovědou - erb města Mostu soutěž vyberte správný erb města Mostu podle toho, co již o erbech víte: o správné řešení samozřejmě ten uprostřed s mostem ve znaku, přestože i v těch ostatních jsou dominanty města (historická a moderní) o kontrola na Internetu wikipedia či raději přímo stránky města Most (www.mumost.cz), kde je možné vyhledat i ostatní informace o městě o vybarvení erbu města podle vzoru nalezeného na Internetu - ve zbylém čase je možné vytvořit vlastní znak (případně vlajku města) dle daných požadavků (možno vymyslet i fiktivní město a dle jeho názvu navrhnout jeho znak). 13. Závěr Při realizaci rámcových vzdělávacích programů je kladen důraz na rozvíjení klíčových kompetencí. Tato aktivita má sloužit pro rozvíjení informačních dovedností s využitím moderních informačních technologií, pro rozvíjení návyků spolupráce a komunikace. Žáci se učí prezentaci výsledků své práce a jejich obhajobě před ostatními skupinami a žáky. Jsou schopni zhodnotit práci svou i ostatních. Důležité je sledovat jednotlivé týmy při práci, aby role v týmu byly rovnoměrně rozloženy a nedominovali pouze jedinci, ale byla to skutečně týmová práce.

8

9 Pracovní sešit je určen pro žáky jako pomůcka při zpracování aktivity Moje město. Zadání hry Moje město 1. Rozdělení úkolů ve skupině: Jméno Příjmení Funkce ve skupině Úkol Vedoucí Koordinuje a třídí informace, prezentuje celou práci. Člen skupiny Člen skupiny Vyhledává a zpracovává informace, připravuje je k prezentaci. Vyhledává a zpracovává informace, připravuje je k prezentaci. IT specialista Pomáhá vyhledávat informace, realizuje prezentaci. 2. Výchozí město pojmenuj a popiš polohu v rámci ČR, urči název kraje: Město: Kraj: Poloha v ČR: Počet obyvatel: 3. Významná okolní města: 2

10 4. HERALDIKA nauka o erbech (znacích). Erby jsou znaky šlechtických rodů. Ve více či méně změněné podobě je přijala sídla (města), která těmto šlechtickým rodům v minulosti patřila. Symboly použité na erbech sdělují něco o území. Přiřaď k daným erbům (do rámečků pod nimi) správné názvy měst: Podle toho, co už o erbech víte, vyberte správný erb našeho města: 3

11 Znak města na stránkách města Most (www.mumost.cz) vyhledej znak města a správně jej vybarvi, popiš znak města: 5. Názvy ulic za pomocí mapy vyhledej a do tabulky zapiš ty názvy ulic, kterým nerozumíš (z cizích slov, podle osobností atd.) a na Internetu vyhledej a do tabulky doplň jejich význam: Neznámý název ulice Vysvětlení názvu 4

12 6. Mapa města vystřihni vytvořené symboly pro policii, nemocnici, hasiče, zastávku tramvaje a autobusu aj. Ve skupině si vytvořte dalších 8 symbolů (pro hrad Hněvín, vlakové nádraží, fotbalový a zimní stadion + další 4 dle vlastního uvážení). Vše potřebné najdete na poslední stránce tohoto pracovního sešitu. 7. Na mapě na počítači najděte, kde se tyto objekty nacházejí a jejich symboly vlepte na odpovídající místo do níže vytištěné mapy. 8. Do mapy dále vyznač: a. červeně trasy tramvají ve městě b. modře trasu autobusu č. 30 c. zeleně trasu od školy k vlakovému nádraží 5

13 9. Na zjisti a zapiš vzdušnou vzdálenost od školy k: vodní nádrži Benedikt vzdálenost = nemocnici Most vzdálenost = Děkanskému kostelu vzdálenost = městské knihovně vzdálenost = 10. Výlet do okolí: a. naplánujte cyklistický výlet na Moldavu cesta tam vlakem (na zjistěte potřebné údaje), zpátky na kolech přes Klíny (použijte plánovač tras na vyberte nejkratší trasu): Cesta vlakem na Moldavu: Odjezd (datum a čas): Cena: Vzdálenost: Doba jízdy: Cesta na kolech zpět do Mostu přes Klíny: Vzdálenost: Doba jízdy: b. Podle průjezdných míst na mapě při cestě zpět naplánujte a popište alespoň 2 zajímavé zastávky: 1. zastávka: 2. zastávka: další: 6

14 Příloha symboly k vystřihnutí pro použití na mapě 7

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály německého jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály německého jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS "Projekt Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace ţáků ke vzdělávání se v těchto oborech, reg.číslo: CZ.1.07/1.1.05/02.0043."

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV pro vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět Všechny učebnice

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více