ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER"

Transkript

1 ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

2 Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz CD pfiehrávaãe 10 Menu setup 12 Bezpeãnostní kód 17 Záruka 18 Struãn technick popis 19 Obsah Pokyny VáÏen zákazníku, pokud jste neobdrïel bezpeãnostní kód k Va emu rádiu, je Va e vozidlo vybaveno komfortním systémem kódování, ke kterému tento kód nepotfiebujete. V pfiípadû odpojení a opûtovného zapojení akumulátoru zapnûte nejprve zapalování klíãem ve spínací skfiíàce a teprve potom rádio. JestliÏe byste pfiesto tento kód poïadoval, obraète se na Vá servis koda. Pfiijímaã odpovídá ochrann m poïadavkûm elektromagnetické sluãitelnosti (Smûrnice ES 89/336 EHS a 93/68/EHS) podle norem EN a EN CZ D GB F I E S NL DK Seznam hesel 20 1

3 Pfiehledové schéma AUDIO GEO TP SYMPHONY TP FM1 4 MUSIC SYSTEM AS SCAN

4 Tlaãítko/Otoãn knoflík - zapínání / vypínání (stisknutím). 5 - regulace hlasitosti (otáãením) dal í nastavovací funkce v rûzn ch menu AUD - nastavení v ky a hloubky zvuku GEOmetrie - zvukov obraz (balance, fader). 5 A/F - pfiepínání rozsahû AM/FM pfiepínání rozsahû pamûtí TP - dopravní zprávy , 9 - vyvolání menu setup AS - Auto Store SCN - prohledávání vlnového rozsahu. 8 - prohledávání CD , 11 Blikající LED , 17 Otvor pro CD CD - provoz CD/vysunutí CD Struãn návod k obsluze Poz. Funkce Strana Poz. Funkce Strana Poz. Funkce Strana Kolébkové tlaãítko - prûbûh prohledávání vysílaãû nahoru/dolû menu nahoru/dolû ovládání CD tlaãítka stanic ovládání CD mûniãe AIM - TIM (pamûè dopravních zpráv).. 8 Zaji tûní proti krádeïi... 4, 17 Indikace na displeji: TP: nastaven vysílaã dopravních zpráv FM1 pamûèová místa 1-6 pro rozsah velmi krátk ch vln FM2 pamûèová místa 7-12 pro rozsah velmi krátk ch vln AM1 pamûèová místa 1-6 pro rozsah dlouh ch / stfiedních vln 6 AM2 pamûèová místa 7-12 pro rozsah dlouh ch / stfiedních vln 6 Rozsah dopravních zpráv pamûèová místa âíslo stanice CZ

5 DÛleÏité pokyny Obsluha autorádia za jízdy Komfortní kódování rádia Upozornûní!!! Dbejte prosím na to, abyste svoji pozornost pfii fiízení vozidla vûnovali vïdy v první fiadû silniãnímu provozu!!! Souãasn dopravní ruch neustále vyïaduje plnou pozornost úãastníkû silniãního provozu. Rozsáhlé a nároãné vybavení moderních autorádií poskytuje kromû fiady moïností zábavy i rûzné informace o dopravní situaci, povûtrnostních podmínkách atd. Dbejte prosím na to, abyste autorádio obsluhovali jen tehdy, kdyï to skuteãnû dovoluje dopravní situace. Dbejte prosím na následující rady!!! Seznamte se podle návodu k obsluze s rozsáhl mi funkcemi va eho autorádia pfied jízdou. Rozsáhlej í nastavení, napfi. v menu setup, která jsou nutná zpravidla jen jednou resp. zfiídka, provádûjte prosím pfied jízdou ve stojícím vozidle. V pfiípadû, Ïe by za jízdy vznikly nejasnosti o funkcích autorádia pfiekvapující efekty, vyjasnûte je popfi. podle návodu k obsluze ve stojícím vozidle. Zvolte hlasitost ve vozidle tak, aby bylo kdykoli moïné vnímat vnûj í akustické signály. Komfortní kódování rádia Va e autorádio je vybaveno specifick m bezpeãnostním kódem. Zadání bezpeãnostního kódu je nutné jen pfii prvním uvedení do provozu ve vozidle. Po prvním zadání ãísla kódu "se rádio se sv m vozidlem seznámí". Tím není nutné zadávat ãíslo kódu po pfieru ení napûtí ve vozidle. Pfii zapnutém zapalování rádio po zapnutí samoãinnû ovûfiuje data vozidla. Teprve po zji tûní, Ïe se nachází v jiném vozidle, je nutné zadat ãíslo kódu. Pokud jste neobdrïel bezpeãnostní kód k Va emu rádiu, je Va e vozidlo vybaveno komfortním systémem kódování, ke kterému tento kód nepotfiebujete. V pfiípadû odpojení a opûtovného zapojení akumulátoru zapnûte nejprve zapalování klíãem ve spínací skfiíàce a teprve potom rádio. JestliÏe byste pfiesto tento kód poïadoval, obraète se na Vá servis koda. âíslo kódu byste nemûli vozit s sebou ve vozidle, n brï uschovat ho doma na bezpeãném místû. JelikoÏ je pfiijímaã provozuschopn jen po zadání pfiíslu ného kódu, je po krádeïi nepouïiteln, a tím chránûn proti krádeïi. Pfii vypnutém pfiijímaãi a vypnutém zapalování upozoràuje blikající LED dioda na zaji tûní proti krádeïi. 4

6 Zapínání a vypínání Nastavení zvuku Geometrie Regulování hlasitosti Nastavení zvuku AUDIO GEO MUSIC SYSTEM 303 TP FM1 4 Zapínání a vypínání Radiopfiijímaã se zapíná resp. vypíná stisknutím tlaãítka. Pfiijímaã pfiebírá pfii zapnutí naposledy poslouchané parametry pro v ky, hloubky, balance atd. Jen hlasitost radiopfiijímaãe se v okamïiku zapnutí event. zredukuje na maximální hlasitost nastavenou v menu setup. Regulování hlasitosti V zapnutém stavu je tlaãítko zap/vyp z ãelní strany vysunuto a umoïàuje tak nastavení hlasitosti. PoÏadovanou hlasitost nastavte otáãením knoflíku doprava resp. doleva. 1 Zvuk rádia mûïete nastavit podle va ich pfiání. Nastavení a uloïení hodnot do pamûti pro rádio, pfiehrávaã CD, mûniã CD, reprodukci TIM a telefon lze u pfiijímaãe provést oddûlenû. Postupujte pfiitom následujícím zpûsobem: Nastavení hloubek: Stisknûte tlaãítko AUD. Na displeji se objeví indikace BASS s aktuální hodnotou stupnice. Nastavte pomocí regulátoru (1) poïadovanou hloubku od - 9 do + 9. Nastavení v ek: Stisknutím tlaãítka AUD se dostanete k nastavení v ky (chcete-li volit regulaci v ky z normálního provozu, musíte stisknout tlaãítko dvakrát). Na displeji se objeví indikace TRE s aktuální hodnotou stupnice. Nastavte pomocí regulátoru poïadovanou v ku od - 9 do + 9. Opûtovn m stisknutím tlaãítka 5 vtefiin po posledním nastavení se autorádio pfiepne opût do normálního provozu a uloïí nastavené hodnoty do pamûti. V eobecné funkce Geometrie Geometrii zvukového obrazu mûïete nastavit podle va ich pfiání. Postupujte pfiitom následujícím zpûsobem: Balance: Stisknûte tlaãítko GEO.Na displeji se objeví indikace BAL s aktuální hodnotou stupnice. Pomocí regulátoru nastavte poïadovan pomûr hlasitosti reproduktorû vlevo a vpravo od LEFT 9 pfies CENTER do RIGHT 9. Fader: Opûtovn m stisknutím tlaãítka se dostanete k nastavení pomûru hlasitosti reproduktorû vpfiedu a vzadu (chcete-li volit regulaci z normálního provozu, musíte stiknout tlaãítko dvakrát). Na displeji se objeví indikace FAD s aktuální hodnotou stupnice. Pomocí regulátoru nastavte poïadovanou hodnotu od REAR 9 pfies CENTER do FRONT 9. Opûtovn m stisknutím tlaãítka 5 vtefiin po posledním nastavení se autorádio pfiepne opût do normálního provozu a uloïí nastavené hodnoty do pamûti. CZ 5

7 Provoz rádia Pfiepínání rozsahû Vá radiopfiijímaã je vybaven vlnov mi rozsahy FM a AM. V rozsazích FM 1, FM 2 a TP je k dispozici vïdy 6 pamûèov ch míst a v rozsazích AM 1 a AM 2 je k dispozici rovnûï vïdy 6 pamûèov ch míst. Zvolen rozsah je indikován na displeji v pozici. V rozsahu AM jsou postupnû vyhledávány vysílaãe v pásmu dlouh ch vln a potom v pásmu stfiedních vln. Pfiepínání AM - FM: Del ím stisknutím tlaãítka A/F pfiepíná vá pfiijímaã mezi rozsahy AM a FM. Pfiitom se nastaví vïdy naposledy poslouchan program TP FM SYMPHONY 3 4 Pfiepínání FM 1 - FM 2 (Indikace = FM) : Krátk m stisknutím tlaãítka A/F mûïete provádût pfiepínání mezi rozsahy FM 1 (pamûèová místa 1 aï 6) a FM 2 (pamûèová místa 7 aï 12). Pfiitom se nastaví vïdy to programové místo, které jste naposledy poslouchali v tomto rozsahu. Pfiepínání AM 1 - AM 2 (Indikace = AM): Krátk m stisknutím tlaãítka mûïete provádût pfiepínání mezi rozsahy AM 1 a AM 2. Pfiitom se vïdy nastaví to programové místo, které jste naposledy poslouchali v tomto rozsahu. Pfiepínání TP (aktivované vysílání dopravních zpráv, indikace ): Krátk m stisknutím tlaãítka TP pfiepnete do rozsahu TP (Traffic Program). V tomto rozsahu lze nastavit jen programy s vysíláním dopravních zpráv (programy TP). Hlá ení dopravních zpráv jsou reprodukována s minimální hlasitostí nastavitelnou v menu setup. Hlá ení pfieru í i reprodukci CD. Po dopravních zprávách se pfiijímaã opût pfiepne do pfiedchozího provozního stavu. 4 5 TP Programy TP jsou na displeji oznaãeny indikací "TP". Reprodukce hlá ení dopravních zpráv je na displeji indikována nápisem "INFO PRGNAME". Není-li pfiíjem nastaveného programu TP jiï moïn, nastaví pfiijímaã automaticky dal í program TP s dobr m pfiíjmem. Na displeji se pfiitom objeví indikace "NO TP TP SEEK". Nechcete-li poslouchat hlá ení dopravních zpráv, zvolte poïadovan program v jednom z rozsahû FM (FM 1 FM 2).

8 Volba programû Tlaãítkem pfiedvolby Krátk m stisknutím tlaãítka pfiedvolby se nastaví kmitoãet uloïen v pamûti. Zvolená stanice je indikována na displeji v pozici. Vyhledávání Krátk m stisknutím kolébkového tlaãítka se spustí vyhledávání ve zvoleném smûru. Pfiijímaã nyní hledá dal í vysílaã s dobr m pfiíjmem v nastaveném rozsahu FM, AM TP. V rozsahu TP se nastavují jen vysílaãe TP. Manuální vyhledávání Stisknûte kolébkové tlaãítko. Krátk m stisknutím tlaãítka je indikován nastaven kmitoãet, del ím stisknutím tlaãítka se mûní kmitoãet ve zvoleném smûru pfiíslu nû nahoru resp. dolû, dokud tlaãítko opût neuvolníte. Scan Stisknutím tlaãítka SCN jsou krátce po sobû voleny stanice v právû nastaveném rozsahu. Stisknete-li tlaãítko znovu, funkce skonãí a zûstane nastaven aktuální program. Ukládání do pamûti TP FM1 4 1 Ukládání do pamûti 2 SYMPHONY V pfiíslu n ch rozsazích mûïete uloïit do pamûti esti tlaãítky pfiedvolby maximálnû 30 programû: Rozsah AM 1 + AM 2 = 12 programû Rozsah FM 1 + FM 2 = 12 programû Rozsah TP = 6 programû Programy uloïené v pamûti lze vyvolat krátk m stisknutím pfiíslu ného tlaãítka pfiedvolby. Manuální ukládání do pamûti Del ím stisknutím poïadovaného tlaãítka pfiedvolby je právû nastaven program uloïen na pfiíslu né programové místo ve zvoleném rozsahu AM 1, AM 2, AS Provoz rádia TP SCAN 8 9 FM 1, FM 2 TP. Pokud jste aktivovali "Beep" v menu setup, je uloïení v pamûti akusticky potvrzeno. Program uloïen do pamûti lze nyní vïdy vyvolat stisknutím pfiíslu ného tlaãítka pfiedvolby. Automatické ukládání do pamûti (platí pouze pro rozsahy FM2, AM2, TP) Stisknutím tlaãítka AS se iniciuje funkce Autostore. Pfiitom je ve zvolen ch rozsazích FM 2, TP AM 2 automaticky ukládáno do pamûti est programû s nejlep ím pfiíjmem. Funkce je indikována na displeji nápisem STORE. 6 7 CZ

9 Provoz rádia Funkce TIM (Traffic Information Memory) AUDIO GEO MUSIC SYSTEM 303 TP FM1 4 Funkcí TIM se prostfiednictvím zabudované pamûti automaticky zaznamenává aï 9 hlá ení dopravních zpráv o max. celkové délce 4 minuty. Záznam probíhá automaticky, kdyï nastaven program pfiená í dopravní zprávy, a je zobrazen na displeji indikací "TP". ZáloÏní záznam (standby) ZáloÏní záznamy probíhají po omezenou dobu pfii vypnutém pfiijímaãi. Tyto záznamy jsou 6 hodin po uplynutí doby vymazány. Zapnutím pfiijímaãe konãí záznamová pohotovost. 1 2-hodinov záznam Byl-li pfied vypnutím pfiijímaãe nastaven rozsah TP, jsou bûhem pfií tích dvou hodin automaticky zaznamenávány v echny následující dopravní zprávy. Na displeji je to zobrazeno krátkou indikací "TIM 2 h". 24-hodinov záznam Stisknutím tlaãítka AIM ve vypnutém stavu se aktivuje 24-hodinov záznamov modus. Na displeji se krátce objeví naposledy poslouchan program a "TIM 24 h". Nebyl-li naposledy poslouchan program programem TP, nastaví se program TP automaticky. Pokyny: Je-li pamûè plná, pfiepí e se zaãátek hlá ení. Trvá-li hlá ení dopravních zpráv déle neï 4 minuty, pfiepí e se zaãátek hlá ení. Zapne-li se rádio bûhem záznamu hlá ení, pfieru í se záznam. Chronologická reprodukce dopravních zpráv Stisknutím tlaãítka AIM se pfiehraje poslední hlá ení. Na displeji je indikováno ãíslo záznamu a doba pfiíslu ného hlá ení (napfi. "TIM 3 15:05"). Tímto zpûsobem jsou nyní postupnû pfiehrávána v echna hlá ení uloïená do pamûti. Opûtovn m stisknutím tlaãítka AIM se pfiijímaã pfiepne opût do v chozího stavu. Opakování dopravních zpráv Jednorázov m stisknutím kolébkového tlaãítka bûhem reprodukce TIM jsou opakovány aktuální dopravní zprávy. Opakování dopravních zpráv v libovolném pofiadí Bûhem reprodukce TIM stisknûte krátce dvakrát kolébkové tlaãítko. Nyní mûïete stisknutím kolébkového tlaãítka pfiepínat mezi zaznamenan mi hlá eními nahoru a dolû. Rychl bûh dopfiedu a zpût DrÏte kolébkové tlaãítko tak dlouho stisknuté, aï najdete poïadované místo v hlá ení. 8

10 Funkce RDS RDS (Radio Daten System) umoïàuje nastavit název pfiijímané stanice. Aby byl co nejlep í pfiíjem zaji tûn i za nev hodn ch podmínek v oblasti vysílání, pfiejímá RDS bûhem jízdy automaticky funkci hledání popfi. nastavení alternativních kmitoãtû nastavené stanice. Ukládání programû RDS do pamûti Pfii ukládání programû RDS do pamûti by mûlo b t stisknuto pfiíslu né tlaãítko pfiedvolby teprve tehdy, kdyï je na displeji indikován název stanice. Tím je zaji tûno, Ïe do lo k vyhodnocení v ech dat RDS a Ïe mohou b t event. také uloïena do pamûti. Dbejte pfiitom také na to, aby nebyl pfii ukládání do pamûti na displeji indikován "prûbûïn text", protoïe by byl uloïen do pamûti místo názvu stanice. Pfii vyvolání programu RDS uloïeného v pamûti se objeví pfiíslu n název stanice na displeji. Nehodí-li se uloïen kmitoãet k pfiíjmu, zvolí pfiijímaã automaticky alternativní kmitoãet (funkce nejlep í stanice) stejného programu. V eobecné pokyny Za nev hodn ch podmínek (napfi. v horsk ch oblastech) zkou í pfiijímaã velmi ãasto alternativní kmitoãty. Pfiitom mûïe dojít ke krátkodob m zapojením tichého dolaìování. ZpÛsob funkce RDS Kromû normálního rádiového signálu je u RDS navíc je tû vysílán nesly iteln digitální tok dat. Tento tok dat obsahuje mimo jiné následující údaje: Identifikace programu (kód PI): Podle kódu PI identifikuje rádio právû pfiijíman program. Název servisního programu (kód PS): Kód PS zprostfiedkovává název, kter má b t indikován na displeji. Nûkteré programy zprostfiedkovávají prostfiednictvím kódu PS pfiídavné informace, které jsou indikovány na displeji. Alternativní kmitoãty (seznam AF): Jeden program je zpravidla vysílán nûkolika vysílacími stanicemi na rûzn ch kmitoãtech. Seznam AF obsahuje kmitoãty, které smí pfiijímaã nastavit pro tento program. Provoz rádia Identifikace vysílání dopravních zpráv (kód TP = Traffic Program): Identifikace vysílaãe dopravních zpráv. Identifikace hlá ení (kód TA = Traffic Announcement): Podle kódu TA rozpozná pfiijímaã hlá ení dopravních zpráv. Nyní se event. zv í hlasitost pfiijímaãe a pfieru í se provoz CD. Pfiepínání hudba/mluvené slovo (kód MS): Kódem MS se u jazykov ch programû pfiepíná kmitoãtová charakteristika na dobrou srozumitelnost mluveného slova. Hlá ení Ïiveln ch pohrom (kódové oznaãení RDS = PTY 31): Hlá ení Ïiveln ch pohrom má pfiednost pfied v emi funkcemi. EON (Enhanced Information Concerning Other Networks): Programy pouïívající EON pfiejímají dopravní zprávy jiného programu. Bûhem hlá ení je na displeji indikován název druhého programu. CZ 9

11 CD pfiehrávaã Reprodukce Scan Provoz rádia - CD pfiehrávaãe Volba názvu skladby Shuffle (generátor náhodn ch ãísel) Vysunutí kompaktního disku Reprodukce ZasuÀte kompaktní disk (etiketou nahoru) opatrnû do otvoru pro kompaktní disk, aï je samoãinnû vtaïen dál. Reprodukce zaãne automaticky. Na displeji se objeví PLAY CD TR y (y = ãíslo skladby). Volba názvu skladby Stisknutím kolébkového tlaãítka dojde k pfiepnutí vïdy o jednu skladbu dopfiedu resp. zpût. Rychl bûh dopfiedu a zpût Tato funkce vám umoïní hledat urãité místo v skladbû souãasn m poslechem bûhem rychlého bûhu dopfiedu a zpût. DrÏte kolébkové tlaãítko tak dlouho stisknuté, aï najdete pfiíslu né místo. 10 AUDIO GEO MUSIC SYSTEM TP FM1 4 2 SY 4 TP 5 86 AS SCAN Scan Stisknutím tlaãítka SCN jsou asi na 10 vtefiin postupnû voleny v echny skladby kompaktního disku. Funkce je indikována na displeji nápisem SCAN CD TR y. Opûtovn m stisknutím tlaãítka SCN se pfiepne CD pfiehrávaã zase do normálního provozu. Shuffle (generátor náhodn ch ãísel) Stisknutím tlaãítka AS jsou pfiehrávány skladby kompaktního disku v libovolném pofiadí. Funkce je na displeji indikována nápisem SHFFL CD TR y. Opûtovn m stisknutím tlaãítka AS se pfiepne CD pfiehrávaã zase do normálního provozu. 6 9 Pfiepnutí do provozu rádia Stisknutím tlaãítka A/F TP se provádí pfiepnutí do provozu rádia. Pfiitom se nevysune kompaktní disk. Reprodukce CD se opût spustí krátk m stisknutím tlaãítka CD. Vysunutí kompaktního disku Del ím stisknutím tlaãítka CD se vysune kompaktní disk a pfiijímaã se event. pfiepne do provozu rádia. JestliÏe kompaktní disk nevyjmete, bude po nûkolika vtefiinách opût vtaïen do otvoru pro kompaktní disky. Provoz CD pfiehrávaãe a dopravní zprávy Byl-li pfiijímaã pfied pfiepnutím do provozu CD pfiehrávaãe v provozu TP, pfieru í se pfii vysílání dopravních zpráv reprodukce kompaktního disku a pfiijímaã se po dobu hlá ení pfiepne do provozu rádia. Po ukonãení dopravního hlá ení se automaticky pfiepne do provozu CD. Vypínání pfii vysoké teplotû Pfiekroãí-li teplota v autorádiu 85 C, dojde k bezpeãnostnímu vypnutí CD pfiehrávaãe. Jakmile teplota klesne pod 85 C, je CD pfiehrávaã opût aktivován. Rady pro zacházení s kompaktními disky Kompaktní disky jsou velmi citlivé na po krábání. Nenechávejte je proto leïet bez ochrany ve va em vozidle. Ukládejte kom-

12 Mûniã kompaktních diskû paktní disky v hradnû do speciálních boxû. Kompaktní disky by nemûly b t vystaveny del í dobu teplotám nad 50 C. Uvûdomte si, Ïe teploty ve vozidle mohou b t pfii sluneãním svitu podstatnû vy í neï mimo vozidlo. Nevystavujte proto kompaktní disky pfiímému sluneãnímu záfiení. Mûniã kompaktních diskû (podle volby) Kromû integrované CD mechaniky mûïete s va ím rádiem provozovat externí mûniã kompaktních diskû KODA. Pfiedpokladem pro provoz mûniãe kompaktních diskû je, Ïe se v CD mûniãi nachází zásobník naplnûn kompaktními disky. Potfiebné kroky pro obsluhu jsou uvedeny v pfiiloïeném návodu pro mûniã kompaktních diskû. Vá mûniã kompaktních diskû má k dispozici následující funkce: Reprodukce Stisknûte tlaãítko CD. Pfiijímaã nyní hraje naposledy poslouchan kompaktní disk. Na displeji je reprodukce indikována nápisem PLAY CD x TR y (x = ãíslo kompaktního disku v CD mûniãi, y = ãíslo skladby). Volba kompaktního disku Stisknutím tlaãítka pfiedvolby od jedné do esti se spustí reprodukce pfiíslu ného kompaktního disku. Kompaktní disk v integrované CD mechanice se zvolí stisknutím tlaãítka CD. Volba názvu skladby Volba názvu skladby Stisknutím kolébkového tlaãítka dojde k pfiepnutí vïdy o jednu skladbu dopfiedu resp. zpût. Rychl bûh dopfiedu a zpût Tato funkce vám umoïní hledat urãité místo v skladbû souãasn m poslechem bûhem rychlého bûhu dopfiedu a zpût. DrÏte kolébkové tlaãítko tak dlouho stisknuté, aï najdete pfiíslu né místo. Scan Stisknutím tlaãítka SCN jsou asi na 10 vtefiin postupnû voleny v echny skladby kompaktního disku. Funkce je indikována na displeji nápisem SCAN CD TR y. Opûtovn m stisknutím tlaãítka SCN se pfiepne mûniã kompaktních diskû zase do normálního provozu. Shuffle (generátor náhodn ch ãísel) Stisknutím tlaãítka AS jsou pfiehrávány skladby kompaktního disku v náhodném pofiadí. Funkce je na displeji indikována nápisem SHFFL CD x TR y. Podle nastavení v menu setup se vztahuje funkce shuffle jen na aktuální kompaktní disk na v echny kompaktní disky v zásobníku. Opûtovn m stisknutím tlaãítka AS se mûniã kompaktních diskû zase pfiepne do normálního provozu. CD pfiehrávaã Pfiepnutí do provozu rádia Stisknutím tlaãítka A/F TP se provádí pfiepnutí do provozu rádia. Dal í indikace na displeji pfii provozu s kompaktními disky: NO DISC: V mûniãi kompaktních diskû není zásobník kompaktních diskû resp. zásobník kompaktních diskû je prázdn. CD x NO DISC: Ve zvolené CD pfiihrádce x není kompaktní disk. CHK MAGAZINE: Mûniã kompaktních diskû kontroluje zásobník kompaktních diskû a není je tû pfiipraven k provozu. Reprodukce zaãne samoãinnû po provedené kontrole. NO CD MAGAZINE: V mûniãi kompaktních diskû není zásobník kompaktních diskû. 11 CZ

13 Menu setup Del ím stisknutím tlaãítka TP se dostanete do menu setup. Zde se provádûjí speciální nastavení, jako napfi. provoz autorádia ve spojení s telefonem. Volba jednotliv ch funkcí se provádí stisknutím tlaãítka TP kolébkového tlaãítka,. Stfiídání funkcí je akusticky potvrzováno signálním tónem, pokud jste ho v menu setup nevypnuli. Zmûna funkcí se provádí otoãn m knoflíkem a pfii pfiechodu k dal í funkci se automaticky ukládá do pamûti AS TP SCAN Del ím stisknutím tlaãítka TP mûïete 5 menu setup opustit, aniï by byla zmûna uloïena do pamûti. Upozornûní: Zmûny v menu setup se t kají základního 6 provozu va eho autorádia a mûly by b t z bezpeãnostních dûvodû provádûny pouze ve stojícím vozidle!!! V menu setup mohou b t nastaveny následující funkce: 1 GALA ON VOL LED BEEP AUTO REG M/S PHONE IN PH VOL pfiizpûsobení hlasitosti rychlosti jízdy maximální zapnutá hlasitost v straïná LED dioda zap/vyp beep tón zap/vyp regionální vysílaãe zap/vyp pfiepínání hudba/mluvené slovo vyuïití vstupu pro telefon hlasitost reprodukce telefonu TA VOL CD SFL KEY LOUD MONO LOCAL AUDIO GEO MUSIC SYSTEM 303 TP FM1 4 minimální hlasitost hlá ení dopravních zpráv náhodná reprodukce pro mûniã kompaktních diskû logika klíãe zapalování loudness zap/vyp nucen monofonní pfiíjem místní/dálkov pfiíjem pro prûbûh prohledávání stupnice pfiijímaãe 1

14 GALA Se zvy ující se rychlostí jízdy stoupá hladina hluku ve vozidle. Pomocí funkce GALA (pfiizpûsobení hlasitosti rychlosti jízdy) se s rostoucí rychlostí jízdy zvy uje hlasitost pfiijímaãe. Intenzitu zv ení lze zvolit nastavením od 1 do 9. Pfii nastavení NO je funkce GALA vypnutá. Zvolte v menu GALA. Na displeji se objeví indikace "GALA" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte poïadovanou hodnotu od NO do 9. Krátk m stisknutím tlaãítka TP ON VOL Nastavte v této funkci maximální hlasitost zapnutí. V normálním pfiípadû se pfii zapnutí rádia nastaví naposledy poslouchaná hlasitost. Pfiekraãuje-li v ak tato hlasitost hlasitost nastavenou v menu, je zredukována na nastavenou hodnotu. Zvolte v menu ON VOL. Na displeji se objeví indikace "ON VOL" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte poïadovanou hodnotu od 1 do 45. Krátk m stisknutím tlaãítka TP LED V této funkci nastavte, zda má v straïná LED dioda ve vypnutém stavu ve spojení s vytaïen m klíãem zapalování blikat (indikace "ON") zda má b t vypnutá (indikace "OFF"). Zvolte v menu LED. Na displeji se objeví indikace "LED" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte ON OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP Menu setup BEEP V této funkci mûïete rozhodnout, zda si i nadále pfiejete signální tón v menu setup a napfi. pfii ukládání programû do pamûti. Zvolte v menu BEEP. Na displeji se objeví indikace "BEEP" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte ON OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP 13 CZ

15 Menu setup AUTO-REG/REG-OFF Nastavte v této funkci pfiepínání na alternativní kmitoãty regionálních vysílaãû. Nastavení se projeví následovné: Zhor í-li se za jízdy kvalita pfiíjmu nastaveného programu, nastaví va e rádio nejprve jen alternativní kmitoãty poslouchaného programu. Hrozí-li "ztráta vysílaãe", pouïije vá pfiijímaã i kmitoãty "pfiíbuzného" programu. Napfi. 1. program NDR pokr vá regionálními programy rûzného obsahu lesvicko- Hol t nsko (NDR 1 SH), Hamburk (NDR 1 HH), a Dolní Sasko (NDR 1 NDS). JelikoÏ tyto programy nûkdy vysílají rûzné regionální pofiady, mûïe dojít zmûnou frekvence i ke zmûnû rozhlasového programu. Pomocí funkce "AUTO REG" (autonomní regionální programy) se pouïijí regionální programy jen v nouzovém pfiípadû. Nastavení "REG OFF" umoïàuje neomezené pfiepínání "pfiíbuzn ch" regionálních programû. 14 Zvolte v menu AUTO REG/REG OFF. Na displeji se objeví indikace aktuální hodnoty "AUTO-REG/REG-OFF". Otoãn m knoflíkem nastavte AUTO REG REG OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP M/S Prostfiednictvím této funkce mûïete nastavit, zda se má pomocí signálu RDS provádût automatické pfiepínání mezi optimální reprodukcí hudby a mluveného slova. Zvolte v menu M/S. Na displeji se objeví indikace "M/S" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte ON OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP PHONE Uveìte v této funkci, zda je va e vozidlo vybaveno telefonem, a modifikujte funkce rádia v tomto menu v závislosti na va em telefonu následujícím zpûsobem: no: Ve vozidle není zabudovan telefon. ON: Ve vozidle je zabudovan telefon. Pfii tomto nastavení se rádio pfiepne pfii aktivaci telefonu zavoláním provolením do sítû na tiché dolaìování. in: Zabudovan telefon je spojen s rádiem pfiíslu n m zafiízením pro pfiepnutí hovoru do prostoru, takïe je úãastník hovoru sly et pfies reproduktory rádia. Zvolte v menu PHONE. Na displeji se objeví indikace "PHONE" s aktuální hodnotou. Pomocí otoãného knoflíku nastavte pfiíslu nou funkci. Krátk m stisknutím tlaãítka TP

16 Menu setup CZ PH VOL Posloucháte-li telefonick rozhovor pfies reproduktory va eho vozidla, mûïete nastavit v této funkci hlasitost reprodukce. Zvolte v menu PH VOL. Na displeji se objeví indikace "PH VOL" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte poïadovanou hodnotu od 1 do 45. Krátk m stisknutím tlaãítka TP TA VOL Nastavte v této funkci minimální hlasitost hlá ení dopravních zpráv. V provozu TP se pak v pfiípadû potfieby zv í hlasitost na nastavenou hodnotu. Tím mûïete jet s ti e nastaven m rádiem, a pfiesto jste informováni o aktuální dopravní situaci. Zvolte v menu TA VOL. Na displeji se objeví indikace "TA VOL" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte poïadovanou hodnotu od 1 do 9. Krátk m stisknutím tlaãítka TP CD SFL Rozhodnûte v této funkci, zda má b t pfii instalovaném mûniãi kompaktních diskû provádûna volba skladeb pfii náhodné reprodukci (shuffle) jen na jednom kompaktním disku (CD SFL D) v celém zásobníku (CD SFL M). Zvolte v menu CD SFL. Na displeji se objeví indikace "CD SFL" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte poïadovanou hodnotu D M. Krátk m stisknutím tlaãítka TP KEY Nastavte v této funkci, zda se má rádio pfii vytaïení klíãe zapalování rovnûï vypnout (KEY ON), zda se má zapínat a vypínat v hradnû tlaãítkem (KEY OFF). Zvolte v menu KEY. Na displeji se objeví indikace "KEY" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte ON OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP 15

17 Menu setup LOUD Lidské ucho vnímá extrémnû vysoké resp. nízké frekvence hûfie neï frekvence uprostfied rozsahu sly itelnosti. Pomocí funkce loudness se niï í a vy í frekvence trochu zv í, aby se tato slabost, zejména pfii poslechu ti í hudby, vyrovnala. Zvolte v menu LOUD. Na displeji se objeví indikace "LOUD" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte (ON) vypnûte (OFF) funkci loudness. Krátk m stisknutím tlaãítka TP MONO V této funkci mûïete vá pfiijímaã pfiepnout na monofonní provoz. Zejména pfii patném pfiíjmu mûïe vést pfiepnutí na monofonní provoz ke zlep ení pfiíjmov ch vlastností. Zvolte v menu MONO. Na displeji se objeví indikace "MONO" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte (ON) vypnûte (OFF) nucen monofonní provoz. Krátk m stisknutím tlaãítka TP LOC Rozhodnûte v této funkci, zda mají b t pfii prûbûhu prohledávání stupnice pfiijímaãe zohlednûny jen vysílaãe se siln m pfiíjmem (LOC ON) i vysílaãe se slab m pfiíjmem (LOC OFF). Zvolte v menu LOC. Na displeji se objeví indikace "LOC" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte ON OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP Po uplynutí 30 s opustí pfiijímaã menu setup, nebyla-li v této dobû volena Ïádná z funkcí. 16

18 Bezpeãnostní kód Pfii vypnutém pfiijímaãi a vytaïeném klíãi zapalování upozoràuje blikající LED dioda (pokud nebyla v menu setup vypnuta) na zaji tûní proti krádeïi, které elektronicky zabraàuje opûtovnému uvedení pfiijímaãe do provozu neoprávnûn mi osobami v jiném vozidle. Pokud jste neobdrïel bezpeãnostní kód k Va emu rádiu, je Va e vozidlo vybaveno komfortním systémem kódování, ke kterému tento kód nepotfiebujete. V pfiípadû odpojení a opûtovného zapojení akumulátoru zapnûte nejprve zapalování klíãem ve spínací skfiíàce a teprve potom rádio. JestliÏe byste pfiesto tento kód poïadoval, obraète se na Vá servis koda. Komfortní kódování rádia Komfortní kódování uloïí ãíslo kódu do pamûti pfii prvním uvedení do provozu nejen v rádiu, n brï i ve vozidle. Do lo-li k pfieru ení napûtí ve va em vozidle, srovná rádio pfii pfií tím uvedení do provozu interní ãíslo s ãíslem ve vozidle. Souhlasí-li obû tato ãísla, je rádio neomezenû provozuschopné. Teprve jestliïe ãísla nesouhlasí, ovûfií si dotazem ãíslo kódu. âíslo kódu byste nemûli vozit s sebou ve vozidle, n brï ho uschovat doma na bezpeãném místû. Teprve tehdy je pfiijímaã pro zlodûje nepouïiteln. Zru ení elektronického blokování Pfii následujících krocích dbejte na dodrïení správného pofiadí a zadejte pokud moïno hned správné ãíslo kódu. V imnûte si také odstavce "Komfortní kódování rádia" na stranû 4. Zapnûte rádio. Na displeji se objeví indikace "SAFE". Asi po 3 vtefiinách se na displeji objeví "1000". Nyní zadejte pomocí tlaãítka 1 pfiedvolby první místo ãísla kódu. Opakujte kroky s tlaãítky 2 aï 4 pfiedvolby, aï zadáte kompletní ãíslo kódu. Zadání potvrìte del ím stisknutím (asi 2 vtefiiny) kolébkového tlaãítka stisknutím kolébkového tlaãítka. Rádio je nyní pfiipravené k provozu. Bezpeãnostní kód Chybné ãíslo kódu JestliÏe jste omylem zadali chybné ãíslo kódu, bliká na displeji indikace "SAFE". Po nûkolka vtefiinách se opût objeví indikace "1000". Opakujte nyní zadání bezpeãnostního kódu v e popsan m zpûsobem. Byl-li nyní opût zadán a potvrzen chybn kód, je pfiijímaã asi na dobu jedné hodiny zablokovan. Po uplynutí pfiibliïnû jedné hodiny (pfiijímaã musí zûstat v této dobû zapnut ) mûïete opût zadat v e popsan m zpûsobem ãíslo kódu. Tento cyklus opakujte tak dlouho, dokud nebylo zadáno správné ãíslo kódu. V pfiípadû, Ïe ãíslo kódu jiï neznáte, obraète se prosim na Vá servis koda. 17 CZ

19 Záruka Záruka Pro na e autorádia platí stejné záruãní podmínky jako pro nová vozidla. koda vzniklá neodborn m zacházením s pfiijímaãem neodborn mi pokusy o opravu nespadá do záruãní povinnosti. Kromû toho se nesmûjí vyskytovat Ïádná vnûj í po kození. 18

20 Struãn technick popis V eobecnû Pfiípoje Aktivní anténa, mobilní telefon, mûniã kompaktních diskû, externí koncov stupeà Indikace Vlnov rozsah, název vysílaãe, kmitoãet, tlaãítko pfiedvolby, dopravní zprávy (TP), indikace ãísla skladby kompaktního disku Osvûtlení Neoslnivé osvûtlení ovládacích prvkû a displeje zevnitfi (noãní design) pfii zapnutém osvûtlení vozidla, jas lze nastavit regulátorem pro osvûtlení pfiístrojové desky. Zaji tûní proti krádeïi Elektronické zablokování pfiijímaãe. Po zabudování pfiijímaãe do jiného vozidla je opûtovné uvedení do provozu moïné jen se správn m ãíslem kódu. Odru ení Speciálnû sladûné odru ovací prostfiedky odstraàují dalekosáhle ru ivé impulzy vycházející z motoru a dal ích ãástí elektrického zafiízení, napfi. ventilátoru topení, stûraãû, vûtráku chlazení atd. Rádio Rozsahy pfiíjmu FM (velmi krátké vlny), AM (stfiední vlny a dlouhé vlny) Volba programû Automatická reprodukce programu nastaveného pfied vypnutím (Last Station Memory) pfii provozu rádia. est tlaãítek pfiedvolby vïdy pro AM 1, AM 2, FM 1, FM 2 a TP. Ruãní ladûní nahoru a dolû, tuning PLL. Po zapnutí rádia se opût nastaví naposledy poslouchan program (Last Station Memory). Zafiízení pro dopravní zprávy Automatické hledání vysílaãû, automatické hlá ení, TIM (záznam hlá ení dopravních zpráv), modus TIM-standby na 2 hodiny 24 hodin. Ovládání CD pfiehrávaãe a CD mûniãe Volba názvû skladeb, náhodná reprodukce, automatické zastavení a pfiepnutí na provoz rádia pfii hlá ení dopravních zpráv, volba kompaktních diskû pfii provozu CD mûniãe. Struãn technick popis Audio Maximální v stupní v kon 4 x 20 W Reprodukce Stereo (rádio a CD), aktivní regulace zvuku, loudness, zvukov prolínaã integrovan do rádia. Zmûny a chyby tisku vyhrazeny. Tisk, rozmnoïování pfieklad bez schválení firmou koda není povolen. 19 CZ

ŠkodaFabia AUTORÁDIO SYMPHONY S CD

ŠkodaFabia AUTORÁDIO SYMPHONY S CD SIMPLY CLE VER www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio Symphony Škoda Auto 08.05 S00.5610.15.99 6Y0 012 095 DF ŠkodaFabia AUTORÁDIO SYMPHONY S CD Obsah Pfiehled 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO Melody Obsah Pfiehled........................2 Struãn návod k obsluze...........3 DÛleÏité pokyny.................4 V eobecné funkce...............5 Provoz rádia....................6

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

www.skoda-auto.cz Autorádio Symphony ŠkodaAuto www.skoda-auto.com Škoda Auto 08.03 AUTORÁDIO SYMPHONY

www.skoda-auto.cz Autorádio Symphony ŠkodaAuto www.skoda-auto.com Škoda Auto 08.03 AUTORÁDIO SYMPHONY ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 OBSAH CE Pfiístroj odpovídá ochrann m poïadavkûm EMV (smûrnice EG 89/336 EWG a 93/68 EWG) podle norem EN 55013 a EN 55020. DÒLEÎITÉ POKYNY 5 PROVOZ

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA AUTORADIO SYMPHONY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356222

Vaše uživatelský manuál SKODA AUTORADIO SYMPHONY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356222 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA AUTORADIO SYMPHONY. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

ŠkodaAutorádio MS 402 SIMPLY CLEVER

ŠkodaAutorádio MS 402 SIMPLY CLEVER ŠkodaAutorádio MS 402 SIMPLY CLEVER P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 OBSAH CE Pfiístroj odpovídá ochrann m poïadavkûm elektromagnetické sluãitelnosti (smûrnice ES 89/336 EHS a 93/68 EHS) podle norem EN 55013

Více

DEUTSCH ENGLISH. Návod k obsluze. München RD 104

DEUTSCH ENGLISH. Návod k obsluze. München RD 104 Návod k obsluze München RD 104 1 Obsah Pfiehled v kostce... 4 DÛleÏitá upozornûní... 6 Co byste si mûli bezpodmíneãnû pfieãíst. 6 Bezpeãnost dopravy... 6 Zabudování/pfiipojení pfiístroje... 6 Optick ukazatel

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Obsah. Rádio... Obsah 1

Obsah. Rádio... Obsah 1 Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení proti krádeži.................... Základní

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Zesilovaã 8. Rozhlasová ãást 10

Zesilovaã 8. Rozhlasová ãást 10 Obsah DÛleÏité informace 3 Identifikaãní karta... 3 Ji tûní proti odcizení... 3 Pozor u automatick ch antén!... 3 Vyjmuti ovládacího panelu... 4 VloÏení ovládacího panelu... 4 Bezpeãnost v provozu... 4

Více

RÁDIOTELEFON. Helsinki RTM 127. Návod k obsluze

RÁDIOTELEFON. Helsinki RTM 127. Návod k obsluze RÁDIOTELEFON Helsinki RTM 127 Návod k obsluze Vysvûtlivky k oãíslovan m tlaãítkûm viz Struãn návod k obsluze 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Dálkové ovládání RCT 07 (nestandartní)

Více

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 38 VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 Akce Provedený povel 1 - Stlačení (dozadu) Zvýšení hlasitosti. 2 - Stlačení (dozadu) Snížení hlasitosti. 1 + 2 - Současné stlačení Vypnutí zvuku (mute), obnovení

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

ŠkodaOctavia Tour AUTORÁDIO SYMPHONY SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour AUTORÁDIO SYMPHONY SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour AUTORÁDIO SYMPHONY SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

RF Pfienosn radiopfiijímaã VKV1, VKV2, DV, SV. Návod k obsluze E EB RQT2531-B

RF Pfienosn radiopfiijímaã VKV1, VKV2, DV, SV. Návod k obsluze E EB RQT2531-B Pfienosn radiopfiijímaã VKV1, VKV2, DV, SV RF-3700 Návod k obsluze Pfied pfiipojováním, obsluhou nebo nastavováním tohoto pfiístroje si prosím pfieãtûte cel tento návod. Poznámka: * Oznaãení EB na kartonu

Více

Návod k obsluze. Autorádio s CD pfiehrávaãem AR 589 CD / AR 600 CD

Návod k obsluze. Autorádio s CD pfiehrávaãem AR 589 CD / AR 600 CD Návod k obsluze Autorádio s CD pfiehrávaãem AR 589 CD / AR 600 CD V eobecné bezpeãnostní pokyny Nevystavujte pfiístroj de ti nebo vlhkosti, zabráníte tím poïáru nebo elektrickému v boji. Neprovozujte pfiístroj

Více

Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek. Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF

Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek. Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF t TERMINA 1- kanálové t denní spínací hodiny TR 610 top Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF Provozní napûtí OK blikají

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze www.blaupunkt.com Popis pfiístroje 2 2 4 1 3 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Tlaãítko Krátké stisknutí: aktivuje funkci navigace a ãtyfii

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.com Popis pfiístroje 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13 12 11 10 1 Tlaãítko, otevírá obsluïn panel. 2 Tlaãítko

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 13 Kapcsolóóra

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 13 Kapcsolóóra 2 2 309 222 01 TERMINA TR 610 top2 TR 612 top2 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 0,5mm - 2,5mm 2 4 5 6 C2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R10a-30T CZ 610 0 105 612 0 105 0 6 12 18 24 top2 TR 610

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Blues Návod k obsluze Obsah Obecné pokyny Návod k obsluze 2 Značky v textu návodu k obsluze 2 Přehledné schéma 2 Důležité informace 2 Zabezpečení proti krádeži 3 Základní nastavení

Více

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace TravelPilot DX-V Návod k obsluze http://www.blaupunkt.com Pfiehled 2 Dálkov ruãní ovládaã RC 09H 11 10 12 13 14 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Pfiehled Monitor 1 Display pro zobrazení symbolického

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER OBSAH Obsah Přehledný obrázek...2 Stručný návod...3 Důležitá upozornění...4 Provoz rádia a CD...5 Provoz RDS...17 DSP (Digitální zvukový procesor)...18 Informace

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

CITROËN C5 ART-X4-CS-51

CITROËN C5 ART-X4-CS-51 CITROËN C5 AUDIO SYSTÉM RDS TELEFON S MÌNIÈEM CD* A B C 1 2 3 4 5 D Q P O N M L K J I H G F E R 1 2 4 5 S * Podle verze nebo vybavení. 6 3 T AUDIO SYSTÉM RDS S PØEHRÁVAÈEM CD A MÌNIÈEM CD* A B C D E F

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

TravelPilot DX-R52 / DX-R5

TravelPilot DX-R52 / DX-R5 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R52 / DX-R5 Nvod k obsluze http://www.blaupunkt.com ÚVOD IGACE RÁDIO REÎIM CD MùNIâ CD Popis pfiístroje 80 2 4 6 1 3 5 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Tlaãítko

Více

Návod k obsluze Záruka. Autorádio s pfiehrávaãem diskû CD AR 557 CD

Návod k obsluze Záruka. Autorádio s pfiehrávaãem diskû CD AR 557 CD Návod k obsluze Záruka Autorádio s pfiehrávaãem diskû CD AR 557 CD V eobecné bezpeãnostní pokyny Abyste pfiede li nebezpeãí vzniku ohnû nebo úrazu elektrick m proudem, nevystavujte tento pfiístroj de ti,

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Autorádio/Kazetov pfiehrávaã. Amsterdam TCM 127. Návod k obsluze

Autorádio/Kazetov pfiehrávaã. Amsterdam TCM 127. Návod k obsluze Autorádio/Kazetov pfiehrávaã Amsterdam TCM 127 Návod k obsluze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 18 17 16 15 14 13 12 1 12 Dálkové ovládání RCT 07 (volitelné) 16 17 4 3 2 Obsah Rádio, kazetov pfiehrávaã, mûniã

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 01 11 2 3 Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod k obsluze. OBSAH Strana Obslužná tlačítka a regulátory... 4 Důležité... 4 Pozor... 4 LED-indikace... 4 Vložení

Více

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks)

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks) Technické údaje Rozsah kmitoãtov ch pásem FM (VKV): 87,5 108,0 MHz LW (DV): 148,5 285 khz MW (SV): 520 1610 khz SW (KV): 5,9 18,0 MHz Napájení SíÈové napájení: Pfiíkon: Bateriové napájení: Reproduktor

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY OBSAH Obsah Přehledný obrázek... následující strana Stručný návod... následující strana Důležitá upozornění...4 Provoz rádia a CD...5 Provoz RDS...17 DSP (Digitální zvukový

Více

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 15 Kapcsolóóra

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 15 Kapcsolóóra 2 2 309 223 01 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 4 5 6 C2 Ext 1 Ext 2 CZ 611 0 105 622 0 105 0 6 12 18 24 top2 TR 611 0 6 12 18 24 top2 TR 622 Instrukcja

Více

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1 Obsah Obecné pokyny.............................. 2 Návod k obsluze................................... 2 Značky v textu návodu k obsluze.................

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORÁDIO BLUES

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORÁDIO BLUES SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO BLUES Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Autorádio/CD-pøehrávaè Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze.

Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze. VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã RF-3500 Návod k obsluze Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze. Poznámka: Oznaãení EB na kartonu znamená provedení pfiístroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE Rádio Blues

NÁVOD K OBSLUZE Rádio Blues SIMPLY CLEVER NÁVOD K OBSLUZE Rádio Blues 5L0012901CE Úvod Tento Návod k obsluze je určený pro rádio Blues (dále jen přístroj). Přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze, protože postup v souladu s tímto

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Swing Návod k obsluze Obsah Obecné pokyny Návod k obsluze 2 Značky v textu návodu k obsluze 2 Přehled přístroje 2 Důležitá upozornění 2 Zabezpečení proti krádeži 3 Základní nastavení

Více

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS OBSAH P ED TÍM NEÎ ZAâNEME........................ 2 DÒLEÎITÉ POZNÁMKY............................... 3 P ÍPRAVA K POUÎÍVÁNÍ............................. 4

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

SIMPLY CLE VER. Autorádio Stream Škoda Auto Z ŠkodaAuto AUTORADIO CAR RADIO

SIMPLY CLE VER.   Autorádio Stream Škoda Auto Z ŠkodaAuto AUTORADIO CAR RADIO SIMPLY CLE VER www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio Stream Škoda Auto 02.04 1Z0 012 095 ŠkodaAuto AUTORÁDIO AUTORADIO CAR RADIO Stream Stručný návod 2 Důležitá upozornění 3 Provoz rádia 4 Vážený

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 093 DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend. UÎIVATELSKÁ

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

OBSAH. Identifika ní karta

OBSAH. Identifika ní karta Radio MS 501 OBSAH P ehled... 2 Návod ve zkratce... 3 D ležité pokyny... 5 Poslech rozhlasu... 6 RDS... 15 P ehrávání kazety... 23 Bezpe nostní kódování... 26 Zobrazení na displeji... 27 Všeobecné pokyny...

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.cz 1 Přehled přístroje Přehled přístroje 2 Tlačítko NAV Krátké stisknutí: Aktivace navigace a čtyř sad předvoleb. Delší

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

âeská verze POKYNY K OBSLUZE

âeská verze POKYNY K OBSLUZE C âeská verze POKYNY K OBSLUZE Srdeãnû blahopfiejeme k va emu novému produktu Canon. Produkt Canon Speedlite 550EX je vysokov konná záblesková jednotka vybavená automatick m fiízením E-TTL (Evaluative-Through-The-Lens).

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

SIMPLY CLE VER. Autorádio Audience Škoda Auto Z A. ŠkodaAuto AUTORADIO CAR RADIO. backbone.

SIMPLY CLE VER. Autorádio Audience Škoda Auto Z A.   ŠkodaAuto AUTORADIO CAR RADIO. backbone. flex backbone SIMPLY CLE VER www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com A5_Audience.indd Autorádio Audience Škoda Auto 02.04 1Z0 012 095 A ŠkodaAuto AUTORÁDIO AUTORADIO CAR RADIO 1 Audience 7.11.2003, 8:42 flex

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

SIMPLY CLEVER RÁDIO BLUES NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER RÁDIO BLUES NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER RÁDIO BLUES NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1 Obsah Obecné pokyny.............................. 2 Návod k obsluze................................... 2 Značky v textu návodu k obsluze.................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO STREAM

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO STREAM SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO STREAM Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

DALI EASY RMC verze 1.0. Návod k použití III/2004

DALI EASY RMC verze 1.0. Návod k použití III/2004 Návod k použití III/2004 DALI EASY RMC verze 1.0 OSRAM GmbH Costumer-Service-Center (CSC) Steinerne Furt 6286167 Augsburg, Německo Tel. : (+49) 1803 / 677-200 (placená linka) Fax.: (+49) 1803 / 677-202

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Blues Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka BEAT 175 Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty Uživatelská příručka Stereo rádio se syntetizátorem PLL (fázovým závěsem) Automatické ukládání do paměti Funkce RDS (Radio Data System) Možnost

Více

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu...

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu... Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7 Rozbalení... 9 Vá telefon... 10 Popis telefonu... 10 Hlavní displej... 13 Vnûj í displej... 16 Servisní svûtlo... 16 Zaãínáme... 17 VloÏení/vyjmutí SIM karty...

Více

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Návod k montáïi http://www.blaupunkt.com Návod k montáïi Bezpeãnostní pokyny Po celou dobu montáïe a pfiipojení pfiístroje se musíte fiídit tûmito bezpeãnostními

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více