ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER"

Transkript

1 ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

2 Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz CD pfiehrávaãe 10 Menu setup 12 Bezpeãnostní kód 17 Záruka 18 Struãn technick popis 19 Obsah Pokyny VáÏen zákazníku, pokud jste neobdrïel bezpeãnostní kód k Va emu rádiu, je Va e vozidlo vybaveno komfortním systémem kódování, ke kterému tento kód nepotfiebujete. V pfiípadû odpojení a opûtovného zapojení akumulátoru zapnûte nejprve zapalování klíãem ve spínací skfiíàce a teprve potom rádio. JestliÏe byste pfiesto tento kód poïadoval, obraète se na Vá servis koda. Pfiijímaã odpovídá ochrann m poïadavkûm elektromagnetické sluãitelnosti (Smûrnice ES 89/336 EHS a 93/68/EHS) podle norem EN a EN CZ D GB F I E S NL DK Seznam hesel 20 1

3 Pfiehledové schéma AUDIO GEO TP SYMPHONY TP FM1 4 MUSIC SYSTEM AS SCAN

4 Tlaãítko/Otoãn knoflík - zapínání / vypínání (stisknutím). 5 - regulace hlasitosti (otáãením) dal í nastavovací funkce v rûzn ch menu AUD - nastavení v ky a hloubky zvuku GEOmetrie - zvukov obraz (balance, fader). 5 A/F - pfiepínání rozsahû AM/FM pfiepínání rozsahû pamûtí TP - dopravní zprávy , 9 - vyvolání menu setup AS - Auto Store SCN - prohledávání vlnového rozsahu. 8 - prohledávání CD , 11 Blikající LED , 17 Otvor pro CD CD - provoz CD/vysunutí CD Struãn návod k obsluze Poz. Funkce Strana Poz. Funkce Strana Poz. Funkce Strana Kolébkové tlaãítko - prûbûh prohledávání vysílaãû nahoru/dolû menu nahoru/dolû ovládání CD tlaãítka stanic ovládání CD mûniãe AIM - TIM (pamûè dopravních zpráv).. 8 Zaji tûní proti krádeïi... 4, 17 Indikace na displeji: TP: nastaven vysílaã dopravních zpráv FM1 pamûèová místa 1-6 pro rozsah velmi krátk ch vln FM2 pamûèová místa 7-12 pro rozsah velmi krátk ch vln AM1 pamûèová místa 1-6 pro rozsah dlouh ch / stfiedních vln 6 AM2 pamûèová místa 7-12 pro rozsah dlouh ch / stfiedních vln 6 Rozsah dopravních zpráv pamûèová místa âíslo stanice CZ

5 DÛleÏité pokyny Obsluha autorádia za jízdy Komfortní kódování rádia Upozornûní!!! Dbejte prosím na to, abyste svoji pozornost pfii fiízení vozidla vûnovali vïdy v první fiadû silniãnímu provozu!!! Souãasn dopravní ruch neustále vyïaduje plnou pozornost úãastníkû silniãního provozu. Rozsáhlé a nároãné vybavení moderních autorádií poskytuje kromû fiady moïností zábavy i rûzné informace o dopravní situaci, povûtrnostních podmínkách atd. Dbejte prosím na to, abyste autorádio obsluhovali jen tehdy, kdyï to skuteãnû dovoluje dopravní situace. Dbejte prosím na následující rady!!! Seznamte se podle návodu k obsluze s rozsáhl mi funkcemi va eho autorádia pfied jízdou. Rozsáhlej í nastavení, napfi. v menu setup, která jsou nutná zpravidla jen jednou resp. zfiídka, provádûjte prosím pfied jízdou ve stojícím vozidle. V pfiípadû, Ïe by za jízdy vznikly nejasnosti o funkcích autorádia pfiekvapující efekty, vyjasnûte je popfi. podle návodu k obsluze ve stojícím vozidle. Zvolte hlasitost ve vozidle tak, aby bylo kdykoli moïné vnímat vnûj í akustické signály. Komfortní kódování rádia Va e autorádio je vybaveno specifick m bezpeãnostním kódem. Zadání bezpeãnostního kódu je nutné jen pfii prvním uvedení do provozu ve vozidle. Po prvním zadání ãísla kódu "se rádio se sv m vozidlem seznámí". Tím není nutné zadávat ãíslo kódu po pfieru ení napûtí ve vozidle. Pfii zapnutém zapalování rádio po zapnutí samoãinnû ovûfiuje data vozidla. Teprve po zji tûní, Ïe se nachází v jiném vozidle, je nutné zadat ãíslo kódu. Pokud jste neobdrïel bezpeãnostní kód k Va emu rádiu, je Va e vozidlo vybaveno komfortním systémem kódování, ke kterému tento kód nepotfiebujete. V pfiípadû odpojení a opûtovného zapojení akumulátoru zapnûte nejprve zapalování klíãem ve spínací skfiíàce a teprve potom rádio. JestliÏe byste pfiesto tento kód poïadoval, obraète se na Vá servis koda. âíslo kódu byste nemûli vozit s sebou ve vozidle, n brï uschovat ho doma na bezpeãném místû. JelikoÏ je pfiijímaã provozuschopn jen po zadání pfiíslu ného kódu, je po krádeïi nepouïiteln, a tím chránûn proti krádeïi. Pfii vypnutém pfiijímaãi a vypnutém zapalování upozoràuje blikající LED dioda na zaji tûní proti krádeïi. 4

6 Zapínání a vypínání Nastavení zvuku Geometrie Regulování hlasitosti Nastavení zvuku AUDIO GEO MUSIC SYSTEM 303 TP FM1 4 Zapínání a vypínání Radiopfiijímaã se zapíná resp. vypíná stisknutím tlaãítka. Pfiijímaã pfiebírá pfii zapnutí naposledy poslouchané parametry pro v ky, hloubky, balance atd. Jen hlasitost radiopfiijímaãe se v okamïiku zapnutí event. zredukuje na maximální hlasitost nastavenou v menu setup. Regulování hlasitosti V zapnutém stavu je tlaãítko zap/vyp z ãelní strany vysunuto a umoïàuje tak nastavení hlasitosti. PoÏadovanou hlasitost nastavte otáãením knoflíku doprava resp. doleva. 1 Zvuk rádia mûïete nastavit podle va ich pfiání. Nastavení a uloïení hodnot do pamûti pro rádio, pfiehrávaã CD, mûniã CD, reprodukci TIM a telefon lze u pfiijímaãe provést oddûlenû. Postupujte pfiitom následujícím zpûsobem: Nastavení hloubek: Stisknûte tlaãítko AUD. Na displeji se objeví indikace BASS s aktuální hodnotou stupnice. Nastavte pomocí regulátoru (1) poïadovanou hloubku od - 9 do + 9. Nastavení v ek: Stisknutím tlaãítka AUD se dostanete k nastavení v ky (chcete-li volit regulaci v ky z normálního provozu, musíte stisknout tlaãítko dvakrát). Na displeji se objeví indikace TRE s aktuální hodnotou stupnice. Nastavte pomocí regulátoru poïadovanou v ku od - 9 do + 9. Opûtovn m stisknutím tlaãítka 5 vtefiin po posledním nastavení se autorádio pfiepne opût do normálního provozu a uloïí nastavené hodnoty do pamûti. V eobecné funkce Geometrie Geometrii zvukového obrazu mûïete nastavit podle va ich pfiání. Postupujte pfiitom následujícím zpûsobem: Balance: Stisknûte tlaãítko GEO.Na displeji se objeví indikace BAL s aktuální hodnotou stupnice. Pomocí regulátoru nastavte poïadovan pomûr hlasitosti reproduktorû vlevo a vpravo od LEFT 9 pfies CENTER do RIGHT 9. Fader: Opûtovn m stisknutím tlaãítka se dostanete k nastavení pomûru hlasitosti reproduktorû vpfiedu a vzadu (chcete-li volit regulaci z normálního provozu, musíte stiknout tlaãítko dvakrát). Na displeji se objeví indikace FAD s aktuální hodnotou stupnice. Pomocí regulátoru nastavte poïadovanou hodnotu od REAR 9 pfies CENTER do FRONT 9. Opûtovn m stisknutím tlaãítka 5 vtefiin po posledním nastavení se autorádio pfiepne opût do normálního provozu a uloïí nastavené hodnoty do pamûti. CZ 5

7 Provoz rádia Pfiepínání rozsahû Vá radiopfiijímaã je vybaven vlnov mi rozsahy FM a AM. V rozsazích FM 1, FM 2 a TP je k dispozici vïdy 6 pamûèov ch míst a v rozsazích AM 1 a AM 2 je k dispozici rovnûï vïdy 6 pamûèov ch míst. Zvolen rozsah je indikován na displeji v pozici. V rozsahu AM jsou postupnû vyhledávány vysílaãe v pásmu dlouh ch vln a potom v pásmu stfiedních vln. Pfiepínání AM - FM: Del ím stisknutím tlaãítka A/F pfiepíná vá pfiijímaã mezi rozsahy AM a FM. Pfiitom se nastaví vïdy naposledy poslouchan program TP FM SYMPHONY 3 4 Pfiepínání FM 1 - FM 2 (Indikace = FM) : Krátk m stisknutím tlaãítka A/F mûïete provádût pfiepínání mezi rozsahy FM 1 (pamûèová místa 1 aï 6) a FM 2 (pamûèová místa 7 aï 12). Pfiitom se nastaví vïdy to programové místo, které jste naposledy poslouchali v tomto rozsahu. Pfiepínání AM 1 - AM 2 (Indikace = AM): Krátk m stisknutím tlaãítka mûïete provádût pfiepínání mezi rozsahy AM 1 a AM 2. Pfiitom se vïdy nastaví to programové místo, které jste naposledy poslouchali v tomto rozsahu. Pfiepínání TP (aktivované vysílání dopravních zpráv, indikace ): Krátk m stisknutím tlaãítka TP pfiepnete do rozsahu TP (Traffic Program). V tomto rozsahu lze nastavit jen programy s vysíláním dopravních zpráv (programy TP). Hlá ení dopravních zpráv jsou reprodukována s minimální hlasitostí nastavitelnou v menu setup. Hlá ení pfieru í i reprodukci CD. Po dopravních zprávách se pfiijímaã opût pfiepne do pfiedchozího provozního stavu. 4 5 TP Programy TP jsou na displeji oznaãeny indikací "TP". Reprodukce hlá ení dopravních zpráv je na displeji indikována nápisem "INFO PRGNAME". Není-li pfiíjem nastaveného programu TP jiï moïn, nastaví pfiijímaã automaticky dal í program TP s dobr m pfiíjmem. Na displeji se pfiitom objeví indikace "NO TP TP SEEK". Nechcete-li poslouchat hlá ení dopravních zpráv, zvolte poïadovan program v jednom z rozsahû FM (FM 1 FM 2).

8 Volba programû Tlaãítkem pfiedvolby Krátk m stisknutím tlaãítka pfiedvolby se nastaví kmitoãet uloïen v pamûti. Zvolená stanice je indikována na displeji v pozici. Vyhledávání Krátk m stisknutím kolébkového tlaãítka se spustí vyhledávání ve zvoleném smûru. Pfiijímaã nyní hledá dal í vysílaã s dobr m pfiíjmem v nastaveném rozsahu FM, AM TP. V rozsahu TP se nastavují jen vysílaãe TP. Manuální vyhledávání Stisknûte kolébkové tlaãítko. Krátk m stisknutím tlaãítka je indikován nastaven kmitoãet, del ím stisknutím tlaãítka se mûní kmitoãet ve zvoleném smûru pfiíslu nû nahoru resp. dolû, dokud tlaãítko opût neuvolníte. Scan Stisknutím tlaãítka SCN jsou krátce po sobû voleny stanice v právû nastaveném rozsahu. Stisknete-li tlaãítko znovu, funkce skonãí a zûstane nastaven aktuální program. Ukládání do pamûti TP FM1 4 1 Ukládání do pamûti 2 SYMPHONY V pfiíslu n ch rozsazích mûïete uloïit do pamûti esti tlaãítky pfiedvolby maximálnû 30 programû: Rozsah AM 1 + AM 2 = 12 programû Rozsah FM 1 + FM 2 = 12 programû Rozsah TP = 6 programû Programy uloïené v pamûti lze vyvolat krátk m stisknutím pfiíslu ného tlaãítka pfiedvolby. Manuální ukládání do pamûti Del ím stisknutím poïadovaného tlaãítka pfiedvolby je právû nastaven program uloïen na pfiíslu né programové místo ve zvoleném rozsahu AM 1, AM 2, AS Provoz rádia TP SCAN 8 9 FM 1, FM 2 TP. Pokud jste aktivovali "Beep" v menu setup, je uloïení v pamûti akusticky potvrzeno. Program uloïen do pamûti lze nyní vïdy vyvolat stisknutím pfiíslu ného tlaãítka pfiedvolby. Automatické ukládání do pamûti (platí pouze pro rozsahy FM2, AM2, TP) Stisknutím tlaãítka AS se iniciuje funkce Autostore. Pfiitom je ve zvolen ch rozsazích FM 2, TP AM 2 automaticky ukládáno do pamûti est programû s nejlep ím pfiíjmem. Funkce je indikována na displeji nápisem STORE. 6 7 CZ

9 Provoz rádia Funkce TIM (Traffic Information Memory) AUDIO GEO MUSIC SYSTEM 303 TP FM1 4 Funkcí TIM se prostfiednictvím zabudované pamûti automaticky zaznamenává aï 9 hlá ení dopravních zpráv o max. celkové délce 4 minuty. Záznam probíhá automaticky, kdyï nastaven program pfiená í dopravní zprávy, a je zobrazen na displeji indikací "TP". ZáloÏní záznam (standby) ZáloÏní záznamy probíhají po omezenou dobu pfii vypnutém pfiijímaãi. Tyto záznamy jsou 6 hodin po uplynutí doby vymazány. Zapnutím pfiijímaãe konãí záznamová pohotovost. 1 2-hodinov záznam Byl-li pfied vypnutím pfiijímaãe nastaven rozsah TP, jsou bûhem pfií tích dvou hodin automaticky zaznamenávány v echny následující dopravní zprávy. Na displeji je to zobrazeno krátkou indikací "TIM 2 h". 24-hodinov záznam Stisknutím tlaãítka AIM ve vypnutém stavu se aktivuje 24-hodinov záznamov modus. Na displeji se krátce objeví naposledy poslouchan program a "TIM 24 h". Nebyl-li naposledy poslouchan program programem TP, nastaví se program TP automaticky. Pokyny: Je-li pamûè plná, pfiepí e se zaãátek hlá ení. Trvá-li hlá ení dopravních zpráv déle neï 4 minuty, pfiepí e se zaãátek hlá ení. Zapne-li se rádio bûhem záznamu hlá ení, pfieru í se záznam. Chronologická reprodukce dopravních zpráv Stisknutím tlaãítka AIM se pfiehraje poslední hlá ení. Na displeji je indikováno ãíslo záznamu a doba pfiíslu ného hlá ení (napfi. "TIM 3 15:05"). Tímto zpûsobem jsou nyní postupnû pfiehrávána v echna hlá ení uloïená do pamûti. Opûtovn m stisknutím tlaãítka AIM se pfiijímaã pfiepne opût do v chozího stavu. Opakování dopravních zpráv Jednorázov m stisknutím kolébkového tlaãítka bûhem reprodukce TIM jsou opakovány aktuální dopravní zprávy. Opakování dopravních zpráv v libovolném pofiadí Bûhem reprodukce TIM stisknûte krátce dvakrát kolébkové tlaãítko. Nyní mûïete stisknutím kolébkového tlaãítka pfiepínat mezi zaznamenan mi hlá eními nahoru a dolû. Rychl bûh dopfiedu a zpût DrÏte kolébkové tlaãítko tak dlouho stisknuté, aï najdete poïadované místo v hlá ení. 8

10 Funkce RDS RDS (Radio Daten System) umoïàuje nastavit název pfiijímané stanice. Aby byl co nejlep í pfiíjem zaji tûn i za nev hodn ch podmínek v oblasti vysílání, pfiejímá RDS bûhem jízdy automaticky funkci hledání popfi. nastavení alternativních kmitoãtû nastavené stanice. Ukládání programû RDS do pamûti Pfii ukládání programû RDS do pamûti by mûlo b t stisknuto pfiíslu né tlaãítko pfiedvolby teprve tehdy, kdyï je na displeji indikován název stanice. Tím je zaji tûno, Ïe do lo k vyhodnocení v ech dat RDS a Ïe mohou b t event. také uloïena do pamûti. Dbejte pfiitom také na to, aby nebyl pfii ukládání do pamûti na displeji indikován "prûbûïn text", protoïe by byl uloïen do pamûti místo názvu stanice. Pfii vyvolání programu RDS uloïeného v pamûti se objeví pfiíslu n název stanice na displeji. Nehodí-li se uloïen kmitoãet k pfiíjmu, zvolí pfiijímaã automaticky alternativní kmitoãet (funkce nejlep í stanice) stejného programu. V eobecné pokyny Za nev hodn ch podmínek (napfi. v horsk ch oblastech) zkou í pfiijímaã velmi ãasto alternativní kmitoãty. Pfiitom mûïe dojít ke krátkodob m zapojením tichého dolaìování. ZpÛsob funkce RDS Kromû normálního rádiového signálu je u RDS navíc je tû vysílán nesly iteln digitální tok dat. Tento tok dat obsahuje mimo jiné následující údaje: Identifikace programu (kód PI): Podle kódu PI identifikuje rádio právû pfiijíman program. Název servisního programu (kód PS): Kód PS zprostfiedkovává název, kter má b t indikován na displeji. Nûkteré programy zprostfiedkovávají prostfiednictvím kódu PS pfiídavné informace, které jsou indikovány na displeji. Alternativní kmitoãty (seznam AF): Jeden program je zpravidla vysílán nûkolika vysílacími stanicemi na rûzn ch kmitoãtech. Seznam AF obsahuje kmitoãty, které smí pfiijímaã nastavit pro tento program. Provoz rádia Identifikace vysílání dopravních zpráv (kód TP = Traffic Program): Identifikace vysílaãe dopravních zpráv. Identifikace hlá ení (kód TA = Traffic Announcement): Podle kódu TA rozpozná pfiijímaã hlá ení dopravních zpráv. Nyní se event. zv í hlasitost pfiijímaãe a pfieru í se provoz CD. Pfiepínání hudba/mluvené slovo (kód MS): Kódem MS se u jazykov ch programû pfiepíná kmitoãtová charakteristika na dobrou srozumitelnost mluveného slova. Hlá ení Ïiveln ch pohrom (kódové oznaãení RDS = PTY 31): Hlá ení Ïiveln ch pohrom má pfiednost pfied v emi funkcemi. EON (Enhanced Information Concerning Other Networks): Programy pouïívající EON pfiejímají dopravní zprávy jiného programu. Bûhem hlá ení je na displeji indikován název druhého programu. CZ 9

11 CD pfiehrávaã Reprodukce Scan Provoz rádia - CD pfiehrávaãe Volba názvu skladby Shuffle (generátor náhodn ch ãísel) Vysunutí kompaktního disku Reprodukce ZasuÀte kompaktní disk (etiketou nahoru) opatrnû do otvoru pro kompaktní disk, aï je samoãinnû vtaïen dál. Reprodukce zaãne automaticky. Na displeji se objeví PLAY CD TR y (y = ãíslo skladby). Volba názvu skladby Stisknutím kolébkového tlaãítka dojde k pfiepnutí vïdy o jednu skladbu dopfiedu resp. zpût. Rychl bûh dopfiedu a zpût Tato funkce vám umoïní hledat urãité místo v skladbû souãasn m poslechem bûhem rychlého bûhu dopfiedu a zpût. DrÏte kolébkové tlaãítko tak dlouho stisknuté, aï najdete pfiíslu né místo. 10 AUDIO GEO MUSIC SYSTEM TP FM1 4 2 SY 4 TP 5 86 AS SCAN Scan Stisknutím tlaãítka SCN jsou asi na 10 vtefiin postupnû voleny v echny skladby kompaktního disku. Funkce je indikována na displeji nápisem SCAN CD TR y. Opûtovn m stisknutím tlaãítka SCN se pfiepne CD pfiehrávaã zase do normálního provozu. Shuffle (generátor náhodn ch ãísel) Stisknutím tlaãítka AS jsou pfiehrávány skladby kompaktního disku v libovolném pofiadí. Funkce je na displeji indikována nápisem SHFFL CD TR y. Opûtovn m stisknutím tlaãítka AS se pfiepne CD pfiehrávaã zase do normálního provozu. 6 9 Pfiepnutí do provozu rádia Stisknutím tlaãítka A/F TP se provádí pfiepnutí do provozu rádia. Pfiitom se nevysune kompaktní disk. Reprodukce CD se opût spustí krátk m stisknutím tlaãítka CD. Vysunutí kompaktního disku Del ím stisknutím tlaãítka CD se vysune kompaktní disk a pfiijímaã se event. pfiepne do provozu rádia. JestliÏe kompaktní disk nevyjmete, bude po nûkolika vtefiinách opût vtaïen do otvoru pro kompaktní disky. Provoz CD pfiehrávaãe a dopravní zprávy Byl-li pfiijímaã pfied pfiepnutím do provozu CD pfiehrávaãe v provozu TP, pfieru í se pfii vysílání dopravních zpráv reprodukce kompaktního disku a pfiijímaã se po dobu hlá ení pfiepne do provozu rádia. Po ukonãení dopravního hlá ení se automaticky pfiepne do provozu CD. Vypínání pfii vysoké teplotû Pfiekroãí-li teplota v autorádiu 85 C, dojde k bezpeãnostnímu vypnutí CD pfiehrávaãe. Jakmile teplota klesne pod 85 C, je CD pfiehrávaã opût aktivován. Rady pro zacházení s kompaktními disky Kompaktní disky jsou velmi citlivé na po krábání. Nenechávejte je proto leïet bez ochrany ve va em vozidle. Ukládejte kom-

12 Mûniã kompaktních diskû paktní disky v hradnû do speciálních boxû. Kompaktní disky by nemûly b t vystaveny del í dobu teplotám nad 50 C. Uvûdomte si, Ïe teploty ve vozidle mohou b t pfii sluneãním svitu podstatnû vy í neï mimo vozidlo. Nevystavujte proto kompaktní disky pfiímému sluneãnímu záfiení. Mûniã kompaktních diskû (podle volby) Kromû integrované CD mechaniky mûïete s va ím rádiem provozovat externí mûniã kompaktních diskû KODA. Pfiedpokladem pro provoz mûniãe kompaktních diskû je, Ïe se v CD mûniãi nachází zásobník naplnûn kompaktními disky. Potfiebné kroky pro obsluhu jsou uvedeny v pfiiloïeném návodu pro mûniã kompaktních diskû. Vá mûniã kompaktních diskû má k dispozici následující funkce: Reprodukce Stisknûte tlaãítko CD. Pfiijímaã nyní hraje naposledy poslouchan kompaktní disk. Na displeji je reprodukce indikována nápisem PLAY CD x TR y (x = ãíslo kompaktního disku v CD mûniãi, y = ãíslo skladby). Volba kompaktního disku Stisknutím tlaãítka pfiedvolby od jedné do esti se spustí reprodukce pfiíslu ného kompaktního disku. Kompaktní disk v integrované CD mechanice se zvolí stisknutím tlaãítka CD. Volba názvu skladby Volba názvu skladby Stisknutím kolébkového tlaãítka dojde k pfiepnutí vïdy o jednu skladbu dopfiedu resp. zpût. Rychl bûh dopfiedu a zpût Tato funkce vám umoïní hledat urãité místo v skladbû souãasn m poslechem bûhem rychlého bûhu dopfiedu a zpût. DrÏte kolébkové tlaãítko tak dlouho stisknuté, aï najdete pfiíslu né místo. Scan Stisknutím tlaãítka SCN jsou asi na 10 vtefiin postupnû voleny v echny skladby kompaktního disku. Funkce je indikována na displeji nápisem SCAN CD TR y. Opûtovn m stisknutím tlaãítka SCN se pfiepne mûniã kompaktních diskû zase do normálního provozu. Shuffle (generátor náhodn ch ãísel) Stisknutím tlaãítka AS jsou pfiehrávány skladby kompaktního disku v náhodném pofiadí. Funkce je na displeji indikována nápisem SHFFL CD x TR y. Podle nastavení v menu setup se vztahuje funkce shuffle jen na aktuální kompaktní disk na v echny kompaktní disky v zásobníku. Opûtovn m stisknutím tlaãítka AS se mûniã kompaktních diskû zase pfiepne do normálního provozu. CD pfiehrávaã Pfiepnutí do provozu rádia Stisknutím tlaãítka A/F TP se provádí pfiepnutí do provozu rádia. Dal í indikace na displeji pfii provozu s kompaktními disky: NO DISC: V mûniãi kompaktních diskû není zásobník kompaktních diskû resp. zásobník kompaktních diskû je prázdn. CD x NO DISC: Ve zvolené CD pfiihrádce x není kompaktní disk. CHK MAGAZINE: Mûniã kompaktních diskû kontroluje zásobník kompaktních diskû a není je tû pfiipraven k provozu. Reprodukce zaãne samoãinnû po provedené kontrole. NO CD MAGAZINE: V mûniãi kompaktních diskû není zásobník kompaktních diskû. 11 CZ

13 Menu setup Del ím stisknutím tlaãítka TP se dostanete do menu setup. Zde se provádûjí speciální nastavení, jako napfi. provoz autorádia ve spojení s telefonem. Volba jednotliv ch funkcí se provádí stisknutím tlaãítka TP kolébkového tlaãítka,. Stfiídání funkcí je akusticky potvrzováno signálním tónem, pokud jste ho v menu setup nevypnuli. Zmûna funkcí se provádí otoãn m knoflíkem a pfii pfiechodu k dal í funkci se automaticky ukládá do pamûti AS TP SCAN Del ím stisknutím tlaãítka TP mûïete 5 menu setup opustit, aniï by byla zmûna uloïena do pamûti. Upozornûní: Zmûny v menu setup se t kají základního 6 provozu va eho autorádia a mûly by b t z bezpeãnostních dûvodû provádûny pouze ve stojícím vozidle!!! V menu setup mohou b t nastaveny následující funkce: 1 GALA ON VOL LED BEEP AUTO REG M/S PHONE IN PH VOL pfiizpûsobení hlasitosti rychlosti jízdy maximální zapnutá hlasitost v straïná LED dioda zap/vyp beep tón zap/vyp regionální vysílaãe zap/vyp pfiepínání hudba/mluvené slovo vyuïití vstupu pro telefon hlasitost reprodukce telefonu TA VOL CD SFL KEY LOUD MONO LOCAL AUDIO GEO MUSIC SYSTEM 303 TP FM1 4 minimální hlasitost hlá ení dopravních zpráv náhodná reprodukce pro mûniã kompaktních diskû logika klíãe zapalování loudness zap/vyp nucen monofonní pfiíjem místní/dálkov pfiíjem pro prûbûh prohledávání stupnice pfiijímaãe 1

14 GALA Se zvy ující se rychlostí jízdy stoupá hladina hluku ve vozidle. Pomocí funkce GALA (pfiizpûsobení hlasitosti rychlosti jízdy) se s rostoucí rychlostí jízdy zvy uje hlasitost pfiijímaãe. Intenzitu zv ení lze zvolit nastavením od 1 do 9. Pfii nastavení NO je funkce GALA vypnutá. Zvolte v menu GALA. Na displeji se objeví indikace "GALA" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte poïadovanou hodnotu od NO do 9. Krátk m stisknutím tlaãítka TP ON VOL Nastavte v této funkci maximální hlasitost zapnutí. V normálním pfiípadû se pfii zapnutí rádia nastaví naposledy poslouchaná hlasitost. Pfiekraãuje-li v ak tato hlasitost hlasitost nastavenou v menu, je zredukována na nastavenou hodnotu. Zvolte v menu ON VOL. Na displeji se objeví indikace "ON VOL" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte poïadovanou hodnotu od 1 do 45. Krátk m stisknutím tlaãítka TP LED V této funkci nastavte, zda má v straïná LED dioda ve vypnutém stavu ve spojení s vytaïen m klíãem zapalování blikat (indikace "ON") zda má b t vypnutá (indikace "OFF"). Zvolte v menu LED. Na displeji se objeví indikace "LED" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte ON OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP Menu setup BEEP V této funkci mûïete rozhodnout, zda si i nadále pfiejete signální tón v menu setup a napfi. pfii ukládání programû do pamûti. Zvolte v menu BEEP. Na displeji se objeví indikace "BEEP" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte ON OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP 13 CZ

15 Menu setup AUTO-REG/REG-OFF Nastavte v této funkci pfiepínání na alternativní kmitoãty regionálních vysílaãû. Nastavení se projeví následovné: Zhor í-li se za jízdy kvalita pfiíjmu nastaveného programu, nastaví va e rádio nejprve jen alternativní kmitoãty poslouchaného programu. Hrozí-li "ztráta vysílaãe", pouïije vá pfiijímaã i kmitoãty "pfiíbuzného" programu. Napfi. 1. program NDR pokr vá regionálními programy rûzného obsahu lesvicko- Hol t nsko (NDR 1 SH), Hamburk (NDR 1 HH), a Dolní Sasko (NDR 1 NDS). JelikoÏ tyto programy nûkdy vysílají rûzné regionální pofiady, mûïe dojít zmûnou frekvence i ke zmûnû rozhlasového programu. Pomocí funkce "AUTO REG" (autonomní regionální programy) se pouïijí regionální programy jen v nouzovém pfiípadû. Nastavení "REG OFF" umoïàuje neomezené pfiepínání "pfiíbuzn ch" regionálních programû. 14 Zvolte v menu AUTO REG/REG OFF. Na displeji se objeví indikace aktuální hodnoty "AUTO-REG/REG-OFF". Otoãn m knoflíkem nastavte AUTO REG REG OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP M/S Prostfiednictvím této funkce mûïete nastavit, zda se má pomocí signálu RDS provádût automatické pfiepínání mezi optimální reprodukcí hudby a mluveného slova. Zvolte v menu M/S. Na displeji se objeví indikace "M/S" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte ON OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP PHONE Uveìte v této funkci, zda je va e vozidlo vybaveno telefonem, a modifikujte funkce rádia v tomto menu v závislosti na va em telefonu následujícím zpûsobem: no: Ve vozidle není zabudovan telefon. ON: Ve vozidle je zabudovan telefon. Pfii tomto nastavení se rádio pfiepne pfii aktivaci telefonu zavoláním provolením do sítû na tiché dolaìování. in: Zabudovan telefon je spojen s rádiem pfiíslu n m zafiízením pro pfiepnutí hovoru do prostoru, takïe je úãastník hovoru sly et pfies reproduktory rádia. Zvolte v menu PHONE. Na displeji se objeví indikace "PHONE" s aktuální hodnotou. Pomocí otoãného knoflíku nastavte pfiíslu nou funkci. Krátk m stisknutím tlaãítka TP

16 Menu setup CZ PH VOL Posloucháte-li telefonick rozhovor pfies reproduktory va eho vozidla, mûïete nastavit v této funkci hlasitost reprodukce. Zvolte v menu PH VOL. Na displeji se objeví indikace "PH VOL" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte poïadovanou hodnotu od 1 do 45. Krátk m stisknutím tlaãítka TP TA VOL Nastavte v této funkci minimální hlasitost hlá ení dopravních zpráv. V provozu TP se pak v pfiípadû potfieby zv í hlasitost na nastavenou hodnotu. Tím mûïete jet s ti e nastaven m rádiem, a pfiesto jste informováni o aktuální dopravní situaci. Zvolte v menu TA VOL. Na displeji se objeví indikace "TA VOL" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte poïadovanou hodnotu od 1 do 9. Krátk m stisknutím tlaãítka TP CD SFL Rozhodnûte v této funkci, zda má b t pfii instalovaném mûniãi kompaktních diskû provádûna volba skladeb pfii náhodné reprodukci (shuffle) jen na jednom kompaktním disku (CD SFL D) v celém zásobníku (CD SFL M). Zvolte v menu CD SFL. Na displeji se objeví indikace "CD SFL" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte poïadovanou hodnotu D M. Krátk m stisknutím tlaãítka TP KEY Nastavte v této funkci, zda se má rádio pfii vytaïení klíãe zapalování rovnûï vypnout (KEY ON), zda se má zapínat a vypínat v hradnû tlaãítkem (KEY OFF). Zvolte v menu KEY. Na displeji se objeví indikace "KEY" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte ON OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP 15

17 Menu setup LOUD Lidské ucho vnímá extrémnû vysoké resp. nízké frekvence hûfie neï frekvence uprostfied rozsahu sly itelnosti. Pomocí funkce loudness se niï í a vy í frekvence trochu zv í, aby se tato slabost, zejména pfii poslechu ti í hudby, vyrovnala. Zvolte v menu LOUD. Na displeji se objeví indikace "LOUD" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte (ON) vypnûte (OFF) funkci loudness. Krátk m stisknutím tlaãítka TP MONO V této funkci mûïete vá pfiijímaã pfiepnout na monofonní provoz. Zejména pfii patném pfiíjmu mûïe vést pfiepnutí na monofonní provoz ke zlep ení pfiíjmov ch vlastností. Zvolte v menu MONO. Na displeji se objeví indikace "MONO" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte (ON) vypnûte (OFF) nucen monofonní provoz. Krátk m stisknutím tlaãítka TP LOC Rozhodnûte v této funkci, zda mají b t pfii prûbûhu prohledávání stupnice pfiijímaãe zohlednûny jen vysílaãe se siln m pfiíjmem (LOC ON) i vysílaãe se slab m pfiíjmem (LOC OFF). Zvolte v menu LOC. Na displeji se objeví indikace "LOC" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte ON OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP Po uplynutí 30 s opustí pfiijímaã menu setup, nebyla-li v této dobû volena Ïádná z funkcí. 16

18 Bezpeãnostní kód Pfii vypnutém pfiijímaãi a vytaïeném klíãi zapalování upozoràuje blikající LED dioda (pokud nebyla v menu setup vypnuta) na zaji tûní proti krádeïi, které elektronicky zabraàuje opûtovnému uvedení pfiijímaãe do provozu neoprávnûn mi osobami v jiném vozidle. Pokud jste neobdrïel bezpeãnostní kód k Va emu rádiu, je Va e vozidlo vybaveno komfortním systémem kódování, ke kterému tento kód nepotfiebujete. V pfiípadû odpojení a opûtovného zapojení akumulátoru zapnûte nejprve zapalování klíãem ve spínací skfiíàce a teprve potom rádio. JestliÏe byste pfiesto tento kód poïadoval, obraète se na Vá servis koda. Komfortní kódování rádia Komfortní kódování uloïí ãíslo kódu do pamûti pfii prvním uvedení do provozu nejen v rádiu, n brï i ve vozidle. Do lo-li k pfieru ení napûtí ve va em vozidle, srovná rádio pfii pfií tím uvedení do provozu interní ãíslo s ãíslem ve vozidle. Souhlasí-li obû tato ãísla, je rádio neomezenû provozuschopné. Teprve jestliïe ãísla nesouhlasí, ovûfií si dotazem ãíslo kódu. âíslo kódu byste nemûli vozit s sebou ve vozidle, n brï ho uschovat doma na bezpeãném místû. Teprve tehdy je pfiijímaã pro zlodûje nepouïiteln. Zru ení elektronického blokování Pfii následujících krocích dbejte na dodrïení správného pofiadí a zadejte pokud moïno hned správné ãíslo kódu. V imnûte si také odstavce "Komfortní kódování rádia" na stranû 4. Zapnûte rádio. Na displeji se objeví indikace "SAFE". Asi po 3 vtefiinách se na displeji objeví "1000". Nyní zadejte pomocí tlaãítka 1 pfiedvolby první místo ãísla kódu. Opakujte kroky s tlaãítky 2 aï 4 pfiedvolby, aï zadáte kompletní ãíslo kódu. Zadání potvrìte del ím stisknutím (asi 2 vtefiiny) kolébkového tlaãítka stisknutím kolébkového tlaãítka. Rádio je nyní pfiipravené k provozu. Bezpeãnostní kód Chybné ãíslo kódu JestliÏe jste omylem zadali chybné ãíslo kódu, bliká na displeji indikace "SAFE". Po nûkolka vtefiinách se opût objeví indikace "1000". Opakujte nyní zadání bezpeãnostního kódu v e popsan m zpûsobem. Byl-li nyní opût zadán a potvrzen chybn kód, je pfiijímaã asi na dobu jedné hodiny zablokovan. Po uplynutí pfiibliïnû jedné hodiny (pfiijímaã musí zûstat v této dobû zapnut ) mûïete opût zadat v e popsan m zpûsobem ãíslo kódu. Tento cyklus opakujte tak dlouho, dokud nebylo zadáno správné ãíslo kódu. V pfiípadû, Ïe ãíslo kódu jiï neznáte, obraète se prosim na Vá servis koda. 17 CZ

19 Záruka Záruka Pro na e autorádia platí stejné záruãní podmínky jako pro nová vozidla. koda vzniklá neodborn m zacházením s pfiijímaãem neodborn mi pokusy o opravu nespadá do záruãní povinnosti. Kromû toho se nesmûjí vyskytovat Ïádná vnûj í po kození. 18

20 Struãn technick popis V eobecnû Pfiípoje Aktivní anténa, mobilní telefon, mûniã kompaktních diskû, externí koncov stupeà Indikace Vlnov rozsah, název vysílaãe, kmitoãet, tlaãítko pfiedvolby, dopravní zprávy (TP), indikace ãísla skladby kompaktního disku Osvûtlení Neoslnivé osvûtlení ovládacích prvkû a displeje zevnitfi (noãní design) pfii zapnutém osvûtlení vozidla, jas lze nastavit regulátorem pro osvûtlení pfiístrojové desky. Zaji tûní proti krádeïi Elektronické zablokování pfiijímaãe. Po zabudování pfiijímaãe do jiného vozidla je opûtovné uvedení do provozu moïné jen se správn m ãíslem kódu. Odru ení Speciálnû sladûné odru ovací prostfiedky odstraàují dalekosáhle ru ivé impulzy vycházející z motoru a dal ích ãástí elektrického zafiízení, napfi. ventilátoru topení, stûraãû, vûtráku chlazení atd. Rádio Rozsahy pfiíjmu FM (velmi krátké vlny), AM (stfiední vlny a dlouhé vlny) Volba programû Automatická reprodukce programu nastaveného pfied vypnutím (Last Station Memory) pfii provozu rádia. est tlaãítek pfiedvolby vïdy pro AM 1, AM 2, FM 1, FM 2 a TP. Ruãní ladûní nahoru a dolû, tuning PLL. Po zapnutí rádia se opût nastaví naposledy poslouchan program (Last Station Memory). Zafiízení pro dopravní zprávy Automatické hledání vysílaãû, automatické hlá ení, TIM (záznam hlá ení dopravních zpráv), modus TIM-standby na 2 hodiny 24 hodin. Ovládání CD pfiehrávaãe a CD mûniãe Volba názvû skladeb, náhodná reprodukce, automatické zastavení a pfiepnutí na provoz rádia pfii hlá ení dopravních zpráv, volba kompaktních diskû pfii provozu CD mûniãe. Struãn technick popis Audio Maximální v stupní v kon 4 x 20 W Reprodukce Stereo (rádio a CD), aktivní regulace zvuku, loudness, zvukov prolínaã integrovan do rádia. Zmûny a chyby tisku vyhrazeny. Tisk, rozmnoïování pfieklad bez schválení firmou koda není povolen. 19 CZ

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER OBSAH Obsah Přehledný obrázek...2 Stručný návod...3 Důležitá upozornění...4 Provoz rádia a CD...5 Provoz RDS...17 DSP (Digitální zvukový procesor)...18 Informace

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Blues Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

UÏivatelská pfiíruãka

UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka Stanice Premium Reflexes Vám umoïní snadn a rychl pfiístup ke v em sluïbám a funkcím systému Alcatel 4400. POPIS STANICE V této uïivatelské pfiíruãce naleznete: " kompletní popis

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE CD/MP3 P EHRÁVAâ DN-C615 NÁVOD K OBSLUZE SÉRIOVÉ âislo... PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZNAMENALI SÉRIOVÉ âíslo ZE ZADNÍ STùNY P Í- STROJE A V BUDOUCNU SE NA Nù ODVOLÁVALI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda vybavené Radionavigačním systémem SatCompass (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G C1150 â E S K Y SLOVENSKY ENGLISH C1150 UÎIVATELSK MANUÁL UÎIVATELSK MANUÁL C1150 UÎIVATELSK MANUÁL Pfieãtûte si tento návod peãlivû je tû pfied pouïíváním svého nového mobilního telefonu. Uchovejte si

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

PŘEHLEDNÉ SCHÉMA RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM

PŘEHLEDNÉ SCHÉMA RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM PŘEHLEDNÉ SCHÉMA RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM 1 STRUČNÝ NÁVOD Rozhlasový režim Ruční ladění vysílačů FM, AM, 24 TIM a TMC (Volba zaznamenaných hlášení) 28 Režim měniče CD Volba skladby 31 Tlačítko FM, Aktivování

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Automat na pfiípravu espressa CafeRomatica 730, 750, 770 *dle modelu a vybavení Struãné instrukce k pfiístroji VáÏení zákazníci, dûkujeme, Ïe jste se rozhodli ke koupi kvalitního v robku

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 93 03 83

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 93 03 83 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 93 03 83 OBSAH Strana: Úvod...2 Popis OBSLUŽNÝCH PRVKŮ...2 Montáž do automobilu...6 Připojení na zdroj napětí...7 Montáž antény...7 Obsluha radiostanice ALAN 48 EXCEL

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

KD-DB711 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR

KD-DB711 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-DB711 POLSKI MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 7. Zrušení ukázkové sekvence displeje

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE PH-HD01 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE Bezdrátová termostatická hlavice pro radiátory Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Ovládání polohy ventilu podle požadované teploty

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více