ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER"

Transkript

1 ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

2 Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz CD pfiehrávaãe 10 Menu setup 12 Bezpeãnostní kód 17 Záruka 18 Struãn technick popis 19 Obsah Pokyny VáÏen zákazníku, pokud jste neobdrïel bezpeãnostní kód k Va emu rádiu, je Va e vozidlo vybaveno komfortním systémem kódování, ke kterému tento kód nepotfiebujete. V pfiípadû odpojení a opûtovného zapojení akumulátoru zapnûte nejprve zapalování klíãem ve spínací skfiíàce a teprve potom rádio. JestliÏe byste pfiesto tento kód poïadoval, obraète se na Vá servis koda. Pfiijímaã odpovídá ochrann m poïadavkûm elektromagnetické sluãitelnosti (Smûrnice ES 89/336 EHS a 93/68/EHS) podle norem EN a EN CZ D GB F I E S NL DK Seznam hesel 20 1

3 Pfiehledové schéma AUDIO GEO TP SYMPHONY TP FM1 4 MUSIC SYSTEM AS SCAN

4 Tlaãítko/Otoãn knoflík - zapínání / vypínání (stisknutím). 5 - regulace hlasitosti (otáãením) dal í nastavovací funkce v rûzn ch menu AUD - nastavení v ky a hloubky zvuku GEOmetrie - zvukov obraz (balance, fader). 5 A/F - pfiepínání rozsahû AM/FM pfiepínání rozsahû pamûtí TP - dopravní zprávy , 9 - vyvolání menu setup AS - Auto Store SCN - prohledávání vlnového rozsahu. 8 - prohledávání CD , 11 Blikající LED , 17 Otvor pro CD CD - provoz CD/vysunutí CD Struãn návod k obsluze Poz. Funkce Strana Poz. Funkce Strana Poz. Funkce Strana Kolébkové tlaãítko - prûbûh prohledávání vysílaãû nahoru/dolû menu nahoru/dolû ovládání CD tlaãítka stanic ovládání CD mûniãe AIM - TIM (pamûè dopravních zpráv).. 8 Zaji tûní proti krádeïi... 4, 17 Indikace na displeji: TP: nastaven vysílaã dopravních zpráv FM1 pamûèová místa 1-6 pro rozsah velmi krátk ch vln FM2 pamûèová místa 7-12 pro rozsah velmi krátk ch vln AM1 pamûèová místa 1-6 pro rozsah dlouh ch / stfiedních vln 6 AM2 pamûèová místa 7-12 pro rozsah dlouh ch / stfiedních vln 6 Rozsah dopravních zpráv pamûèová místa âíslo stanice CZ

5 DÛleÏité pokyny Obsluha autorádia za jízdy Komfortní kódování rádia Upozornûní!!! Dbejte prosím na to, abyste svoji pozornost pfii fiízení vozidla vûnovali vïdy v první fiadû silniãnímu provozu!!! Souãasn dopravní ruch neustále vyïaduje plnou pozornost úãastníkû silniãního provozu. Rozsáhlé a nároãné vybavení moderních autorádií poskytuje kromû fiady moïností zábavy i rûzné informace o dopravní situaci, povûtrnostních podmínkách atd. Dbejte prosím na to, abyste autorádio obsluhovali jen tehdy, kdyï to skuteãnû dovoluje dopravní situace. Dbejte prosím na následující rady!!! Seznamte se podle návodu k obsluze s rozsáhl mi funkcemi va eho autorádia pfied jízdou. Rozsáhlej í nastavení, napfi. v menu setup, která jsou nutná zpravidla jen jednou resp. zfiídka, provádûjte prosím pfied jízdou ve stojícím vozidle. V pfiípadû, Ïe by za jízdy vznikly nejasnosti o funkcích autorádia pfiekvapující efekty, vyjasnûte je popfi. podle návodu k obsluze ve stojícím vozidle. Zvolte hlasitost ve vozidle tak, aby bylo kdykoli moïné vnímat vnûj í akustické signály. Komfortní kódování rádia Va e autorádio je vybaveno specifick m bezpeãnostním kódem. Zadání bezpeãnostního kódu je nutné jen pfii prvním uvedení do provozu ve vozidle. Po prvním zadání ãísla kódu "se rádio se sv m vozidlem seznámí". Tím není nutné zadávat ãíslo kódu po pfieru ení napûtí ve vozidle. Pfii zapnutém zapalování rádio po zapnutí samoãinnû ovûfiuje data vozidla. Teprve po zji tûní, Ïe se nachází v jiném vozidle, je nutné zadat ãíslo kódu. Pokud jste neobdrïel bezpeãnostní kód k Va emu rádiu, je Va e vozidlo vybaveno komfortním systémem kódování, ke kterému tento kód nepotfiebujete. V pfiípadû odpojení a opûtovného zapojení akumulátoru zapnûte nejprve zapalování klíãem ve spínací skfiíàce a teprve potom rádio. JestliÏe byste pfiesto tento kód poïadoval, obraète se na Vá servis koda. âíslo kódu byste nemûli vozit s sebou ve vozidle, n brï uschovat ho doma na bezpeãném místû. JelikoÏ je pfiijímaã provozuschopn jen po zadání pfiíslu ného kódu, je po krádeïi nepouïiteln, a tím chránûn proti krádeïi. Pfii vypnutém pfiijímaãi a vypnutém zapalování upozoràuje blikající LED dioda na zaji tûní proti krádeïi. 4

6 Zapínání a vypínání Nastavení zvuku Geometrie Regulování hlasitosti Nastavení zvuku AUDIO GEO MUSIC SYSTEM 303 TP FM1 4 Zapínání a vypínání Radiopfiijímaã se zapíná resp. vypíná stisknutím tlaãítka. Pfiijímaã pfiebírá pfii zapnutí naposledy poslouchané parametry pro v ky, hloubky, balance atd. Jen hlasitost radiopfiijímaãe se v okamïiku zapnutí event. zredukuje na maximální hlasitost nastavenou v menu setup. Regulování hlasitosti V zapnutém stavu je tlaãítko zap/vyp z ãelní strany vysunuto a umoïàuje tak nastavení hlasitosti. PoÏadovanou hlasitost nastavte otáãením knoflíku doprava resp. doleva. 1 Zvuk rádia mûïete nastavit podle va ich pfiání. Nastavení a uloïení hodnot do pamûti pro rádio, pfiehrávaã CD, mûniã CD, reprodukci TIM a telefon lze u pfiijímaãe provést oddûlenû. Postupujte pfiitom následujícím zpûsobem: Nastavení hloubek: Stisknûte tlaãítko AUD. Na displeji se objeví indikace BASS s aktuální hodnotou stupnice. Nastavte pomocí regulátoru (1) poïadovanou hloubku od - 9 do + 9. Nastavení v ek: Stisknutím tlaãítka AUD se dostanete k nastavení v ky (chcete-li volit regulaci v ky z normálního provozu, musíte stisknout tlaãítko dvakrát). Na displeji se objeví indikace TRE s aktuální hodnotou stupnice. Nastavte pomocí regulátoru poïadovanou v ku od - 9 do + 9. Opûtovn m stisknutím tlaãítka 5 vtefiin po posledním nastavení se autorádio pfiepne opût do normálního provozu a uloïí nastavené hodnoty do pamûti. V eobecné funkce Geometrie Geometrii zvukového obrazu mûïete nastavit podle va ich pfiání. Postupujte pfiitom následujícím zpûsobem: Balance: Stisknûte tlaãítko GEO.Na displeji se objeví indikace BAL s aktuální hodnotou stupnice. Pomocí regulátoru nastavte poïadovan pomûr hlasitosti reproduktorû vlevo a vpravo od LEFT 9 pfies CENTER do RIGHT 9. Fader: Opûtovn m stisknutím tlaãítka se dostanete k nastavení pomûru hlasitosti reproduktorû vpfiedu a vzadu (chcete-li volit regulaci z normálního provozu, musíte stiknout tlaãítko dvakrát). Na displeji se objeví indikace FAD s aktuální hodnotou stupnice. Pomocí regulátoru nastavte poïadovanou hodnotu od REAR 9 pfies CENTER do FRONT 9. Opûtovn m stisknutím tlaãítka 5 vtefiin po posledním nastavení se autorádio pfiepne opût do normálního provozu a uloïí nastavené hodnoty do pamûti. CZ 5

7 Provoz rádia Pfiepínání rozsahû Vá radiopfiijímaã je vybaven vlnov mi rozsahy FM a AM. V rozsazích FM 1, FM 2 a TP je k dispozici vïdy 6 pamûèov ch míst a v rozsazích AM 1 a AM 2 je k dispozici rovnûï vïdy 6 pamûèov ch míst. Zvolen rozsah je indikován na displeji v pozici. V rozsahu AM jsou postupnû vyhledávány vysílaãe v pásmu dlouh ch vln a potom v pásmu stfiedních vln. Pfiepínání AM - FM: Del ím stisknutím tlaãítka A/F pfiepíná vá pfiijímaã mezi rozsahy AM a FM. Pfiitom se nastaví vïdy naposledy poslouchan program TP FM SYMPHONY 3 4 Pfiepínání FM 1 - FM 2 (Indikace = FM) : Krátk m stisknutím tlaãítka A/F mûïete provádût pfiepínání mezi rozsahy FM 1 (pamûèová místa 1 aï 6) a FM 2 (pamûèová místa 7 aï 12). Pfiitom se nastaví vïdy to programové místo, které jste naposledy poslouchali v tomto rozsahu. Pfiepínání AM 1 - AM 2 (Indikace = AM): Krátk m stisknutím tlaãítka mûïete provádût pfiepínání mezi rozsahy AM 1 a AM 2. Pfiitom se vïdy nastaví to programové místo, které jste naposledy poslouchali v tomto rozsahu. Pfiepínání TP (aktivované vysílání dopravních zpráv, indikace ): Krátk m stisknutím tlaãítka TP pfiepnete do rozsahu TP (Traffic Program). V tomto rozsahu lze nastavit jen programy s vysíláním dopravních zpráv (programy TP). Hlá ení dopravních zpráv jsou reprodukována s minimální hlasitostí nastavitelnou v menu setup. Hlá ení pfieru í i reprodukci CD. Po dopravních zprávách se pfiijímaã opût pfiepne do pfiedchozího provozního stavu. 4 5 TP Programy TP jsou na displeji oznaãeny indikací "TP". Reprodukce hlá ení dopravních zpráv je na displeji indikována nápisem "INFO PRGNAME". Není-li pfiíjem nastaveného programu TP jiï moïn, nastaví pfiijímaã automaticky dal í program TP s dobr m pfiíjmem. Na displeji se pfiitom objeví indikace "NO TP TP SEEK". Nechcete-li poslouchat hlá ení dopravních zpráv, zvolte poïadovan program v jednom z rozsahû FM (FM 1 FM 2).

8 Volba programû Tlaãítkem pfiedvolby Krátk m stisknutím tlaãítka pfiedvolby se nastaví kmitoãet uloïen v pamûti. Zvolená stanice je indikována na displeji v pozici. Vyhledávání Krátk m stisknutím kolébkového tlaãítka se spustí vyhledávání ve zvoleném smûru. Pfiijímaã nyní hledá dal í vysílaã s dobr m pfiíjmem v nastaveném rozsahu FM, AM TP. V rozsahu TP se nastavují jen vysílaãe TP. Manuální vyhledávání Stisknûte kolébkové tlaãítko. Krátk m stisknutím tlaãítka je indikován nastaven kmitoãet, del ím stisknutím tlaãítka se mûní kmitoãet ve zvoleném smûru pfiíslu nû nahoru resp. dolû, dokud tlaãítko opût neuvolníte. Scan Stisknutím tlaãítka SCN jsou krátce po sobû voleny stanice v právû nastaveném rozsahu. Stisknete-li tlaãítko znovu, funkce skonãí a zûstane nastaven aktuální program. Ukládání do pamûti TP FM1 4 1 Ukládání do pamûti 2 SYMPHONY V pfiíslu n ch rozsazích mûïete uloïit do pamûti esti tlaãítky pfiedvolby maximálnû 30 programû: Rozsah AM 1 + AM 2 = 12 programû Rozsah FM 1 + FM 2 = 12 programû Rozsah TP = 6 programû Programy uloïené v pamûti lze vyvolat krátk m stisknutím pfiíslu ného tlaãítka pfiedvolby. Manuální ukládání do pamûti Del ím stisknutím poïadovaného tlaãítka pfiedvolby je právû nastaven program uloïen na pfiíslu né programové místo ve zvoleném rozsahu AM 1, AM 2, AS Provoz rádia TP SCAN 8 9 FM 1, FM 2 TP. Pokud jste aktivovali "Beep" v menu setup, je uloïení v pamûti akusticky potvrzeno. Program uloïen do pamûti lze nyní vïdy vyvolat stisknutím pfiíslu ného tlaãítka pfiedvolby. Automatické ukládání do pamûti (platí pouze pro rozsahy FM2, AM2, TP) Stisknutím tlaãítka AS se iniciuje funkce Autostore. Pfiitom je ve zvolen ch rozsazích FM 2, TP AM 2 automaticky ukládáno do pamûti est programû s nejlep ím pfiíjmem. Funkce je indikována na displeji nápisem STORE. 6 7 CZ

9 Provoz rádia Funkce TIM (Traffic Information Memory) AUDIO GEO MUSIC SYSTEM 303 TP FM1 4 Funkcí TIM se prostfiednictvím zabudované pamûti automaticky zaznamenává aï 9 hlá ení dopravních zpráv o max. celkové délce 4 minuty. Záznam probíhá automaticky, kdyï nastaven program pfiená í dopravní zprávy, a je zobrazen na displeji indikací "TP". ZáloÏní záznam (standby) ZáloÏní záznamy probíhají po omezenou dobu pfii vypnutém pfiijímaãi. Tyto záznamy jsou 6 hodin po uplynutí doby vymazány. Zapnutím pfiijímaãe konãí záznamová pohotovost. 1 2-hodinov záznam Byl-li pfied vypnutím pfiijímaãe nastaven rozsah TP, jsou bûhem pfií tích dvou hodin automaticky zaznamenávány v echny následující dopravní zprávy. Na displeji je to zobrazeno krátkou indikací "TIM 2 h". 24-hodinov záznam Stisknutím tlaãítka AIM ve vypnutém stavu se aktivuje 24-hodinov záznamov modus. Na displeji se krátce objeví naposledy poslouchan program a "TIM 24 h". Nebyl-li naposledy poslouchan program programem TP, nastaví se program TP automaticky. Pokyny: Je-li pamûè plná, pfiepí e se zaãátek hlá ení. Trvá-li hlá ení dopravních zpráv déle neï 4 minuty, pfiepí e se zaãátek hlá ení. Zapne-li se rádio bûhem záznamu hlá ení, pfieru í se záznam. Chronologická reprodukce dopravních zpráv Stisknutím tlaãítka AIM se pfiehraje poslední hlá ení. Na displeji je indikováno ãíslo záznamu a doba pfiíslu ného hlá ení (napfi. "TIM 3 15:05"). Tímto zpûsobem jsou nyní postupnû pfiehrávána v echna hlá ení uloïená do pamûti. Opûtovn m stisknutím tlaãítka AIM se pfiijímaã pfiepne opût do v chozího stavu. Opakování dopravních zpráv Jednorázov m stisknutím kolébkového tlaãítka bûhem reprodukce TIM jsou opakovány aktuální dopravní zprávy. Opakování dopravních zpráv v libovolném pofiadí Bûhem reprodukce TIM stisknûte krátce dvakrát kolébkové tlaãítko. Nyní mûïete stisknutím kolébkového tlaãítka pfiepínat mezi zaznamenan mi hlá eními nahoru a dolû. Rychl bûh dopfiedu a zpût DrÏte kolébkové tlaãítko tak dlouho stisknuté, aï najdete poïadované místo v hlá ení. 8

10 Funkce RDS RDS (Radio Daten System) umoïàuje nastavit název pfiijímané stanice. Aby byl co nejlep í pfiíjem zaji tûn i za nev hodn ch podmínek v oblasti vysílání, pfiejímá RDS bûhem jízdy automaticky funkci hledání popfi. nastavení alternativních kmitoãtû nastavené stanice. Ukládání programû RDS do pamûti Pfii ukládání programû RDS do pamûti by mûlo b t stisknuto pfiíslu né tlaãítko pfiedvolby teprve tehdy, kdyï je na displeji indikován název stanice. Tím je zaji tûno, Ïe do lo k vyhodnocení v ech dat RDS a Ïe mohou b t event. také uloïena do pamûti. Dbejte pfiitom také na to, aby nebyl pfii ukládání do pamûti na displeji indikován "prûbûïn text", protoïe by byl uloïen do pamûti místo názvu stanice. Pfii vyvolání programu RDS uloïeného v pamûti se objeví pfiíslu n název stanice na displeji. Nehodí-li se uloïen kmitoãet k pfiíjmu, zvolí pfiijímaã automaticky alternativní kmitoãet (funkce nejlep í stanice) stejného programu. V eobecné pokyny Za nev hodn ch podmínek (napfi. v horsk ch oblastech) zkou í pfiijímaã velmi ãasto alternativní kmitoãty. Pfiitom mûïe dojít ke krátkodob m zapojením tichého dolaìování. ZpÛsob funkce RDS Kromû normálního rádiového signálu je u RDS navíc je tû vysílán nesly iteln digitální tok dat. Tento tok dat obsahuje mimo jiné následující údaje: Identifikace programu (kód PI): Podle kódu PI identifikuje rádio právû pfiijíman program. Název servisního programu (kód PS): Kód PS zprostfiedkovává název, kter má b t indikován na displeji. Nûkteré programy zprostfiedkovávají prostfiednictvím kódu PS pfiídavné informace, které jsou indikovány na displeji. Alternativní kmitoãty (seznam AF): Jeden program je zpravidla vysílán nûkolika vysílacími stanicemi na rûzn ch kmitoãtech. Seznam AF obsahuje kmitoãty, které smí pfiijímaã nastavit pro tento program. Provoz rádia Identifikace vysílání dopravních zpráv (kód TP = Traffic Program): Identifikace vysílaãe dopravních zpráv. Identifikace hlá ení (kód TA = Traffic Announcement): Podle kódu TA rozpozná pfiijímaã hlá ení dopravních zpráv. Nyní se event. zv í hlasitost pfiijímaãe a pfieru í se provoz CD. Pfiepínání hudba/mluvené slovo (kód MS): Kódem MS se u jazykov ch programû pfiepíná kmitoãtová charakteristika na dobrou srozumitelnost mluveného slova. Hlá ení Ïiveln ch pohrom (kódové oznaãení RDS = PTY 31): Hlá ení Ïiveln ch pohrom má pfiednost pfied v emi funkcemi. EON (Enhanced Information Concerning Other Networks): Programy pouïívající EON pfiejímají dopravní zprávy jiného programu. Bûhem hlá ení je na displeji indikován název druhého programu. CZ 9

11 CD pfiehrávaã Reprodukce Scan Provoz rádia - CD pfiehrávaãe Volba názvu skladby Shuffle (generátor náhodn ch ãísel) Vysunutí kompaktního disku Reprodukce ZasuÀte kompaktní disk (etiketou nahoru) opatrnû do otvoru pro kompaktní disk, aï je samoãinnû vtaïen dál. Reprodukce zaãne automaticky. Na displeji se objeví PLAY CD TR y (y = ãíslo skladby). Volba názvu skladby Stisknutím kolébkového tlaãítka dojde k pfiepnutí vïdy o jednu skladbu dopfiedu resp. zpût. Rychl bûh dopfiedu a zpût Tato funkce vám umoïní hledat urãité místo v skladbû souãasn m poslechem bûhem rychlého bûhu dopfiedu a zpût. DrÏte kolébkové tlaãítko tak dlouho stisknuté, aï najdete pfiíslu né místo. 10 AUDIO GEO MUSIC SYSTEM TP FM1 4 2 SY 4 TP 5 86 AS SCAN Scan Stisknutím tlaãítka SCN jsou asi na 10 vtefiin postupnû voleny v echny skladby kompaktního disku. Funkce je indikována na displeji nápisem SCAN CD TR y. Opûtovn m stisknutím tlaãítka SCN se pfiepne CD pfiehrávaã zase do normálního provozu. Shuffle (generátor náhodn ch ãísel) Stisknutím tlaãítka AS jsou pfiehrávány skladby kompaktního disku v libovolném pofiadí. Funkce je na displeji indikována nápisem SHFFL CD TR y. Opûtovn m stisknutím tlaãítka AS se pfiepne CD pfiehrávaã zase do normálního provozu. 6 9 Pfiepnutí do provozu rádia Stisknutím tlaãítka A/F TP se provádí pfiepnutí do provozu rádia. Pfiitom se nevysune kompaktní disk. Reprodukce CD se opût spustí krátk m stisknutím tlaãítka CD. Vysunutí kompaktního disku Del ím stisknutím tlaãítka CD se vysune kompaktní disk a pfiijímaã se event. pfiepne do provozu rádia. JestliÏe kompaktní disk nevyjmete, bude po nûkolika vtefiinách opût vtaïen do otvoru pro kompaktní disky. Provoz CD pfiehrávaãe a dopravní zprávy Byl-li pfiijímaã pfied pfiepnutím do provozu CD pfiehrávaãe v provozu TP, pfieru í se pfii vysílání dopravních zpráv reprodukce kompaktního disku a pfiijímaã se po dobu hlá ení pfiepne do provozu rádia. Po ukonãení dopravního hlá ení se automaticky pfiepne do provozu CD. Vypínání pfii vysoké teplotû Pfiekroãí-li teplota v autorádiu 85 C, dojde k bezpeãnostnímu vypnutí CD pfiehrávaãe. Jakmile teplota klesne pod 85 C, je CD pfiehrávaã opût aktivován. Rady pro zacházení s kompaktními disky Kompaktní disky jsou velmi citlivé na po krábání. Nenechávejte je proto leïet bez ochrany ve va em vozidle. Ukládejte kom-

12 Mûniã kompaktních diskû paktní disky v hradnû do speciálních boxû. Kompaktní disky by nemûly b t vystaveny del í dobu teplotám nad 50 C. Uvûdomte si, Ïe teploty ve vozidle mohou b t pfii sluneãním svitu podstatnû vy í neï mimo vozidlo. Nevystavujte proto kompaktní disky pfiímému sluneãnímu záfiení. Mûniã kompaktních diskû (podle volby) Kromû integrované CD mechaniky mûïete s va ím rádiem provozovat externí mûniã kompaktních diskû KODA. Pfiedpokladem pro provoz mûniãe kompaktních diskû je, Ïe se v CD mûniãi nachází zásobník naplnûn kompaktními disky. Potfiebné kroky pro obsluhu jsou uvedeny v pfiiloïeném návodu pro mûniã kompaktních diskû. Vá mûniã kompaktních diskû má k dispozici následující funkce: Reprodukce Stisknûte tlaãítko CD. Pfiijímaã nyní hraje naposledy poslouchan kompaktní disk. Na displeji je reprodukce indikována nápisem PLAY CD x TR y (x = ãíslo kompaktního disku v CD mûniãi, y = ãíslo skladby). Volba kompaktního disku Stisknutím tlaãítka pfiedvolby od jedné do esti se spustí reprodukce pfiíslu ného kompaktního disku. Kompaktní disk v integrované CD mechanice se zvolí stisknutím tlaãítka CD. Volba názvu skladby Volba názvu skladby Stisknutím kolébkového tlaãítka dojde k pfiepnutí vïdy o jednu skladbu dopfiedu resp. zpût. Rychl bûh dopfiedu a zpût Tato funkce vám umoïní hledat urãité místo v skladbû souãasn m poslechem bûhem rychlého bûhu dopfiedu a zpût. DrÏte kolébkové tlaãítko tak dlouho stisknuté, aï najdete pfiíslu né místo. Scan Stisknutím tlaãítka SCN jsou asi na 10 vtefiin postupnû voleny v echny skladby kompaktního disku. Funkce je indikována na displeji nápisem SCAN CD TR y. Opûtovn m stisknutím tlaãítka SCN se pfiepne mûniã kompaktních diskû zase do normálního provozu. Shuffle (generátor náhodn ch ãísel) Stisknutím tlaãítka AS jsou pfiehrávány skladby kompaktního disku v náhodném pofiadí. Funkce je na displeji indikována nápisem SHFFL CD x TR y. Podle nastavení v menu setup se vztahuje funkce shuffle jen na aktuální kompaktní disk na v echny kompaktní disky v zásobníku. Opûtovn m stisknutím tlaãítka AS se mûniã kompaktních diskû zase pfiepne do normálního provozu. CD pfiehrávaã Pfiepnutí do provozu rádia Stisknutím tlaãítka A/F TP se provádí pfiepnutí do provozu rádia. Dal í indikace na displeji pfii provozu s kompaktními disky: NO DISC: V mûniãi kompaktních diskû není zásobník kompaktních diskû resp. zásobník kompaktních diskû je prázdn. CD x NO DISC: Ve zvolené CD pfiihrádce x není kompaktní disk. CHK MAGAZINE: Mûniã kompaktních diskû kontroluje zásobník kompaktních diskû a není je tû pfiipraven k provozu. Reprodukce zaãne samoãinnû po provedené kontrole. NO CD MAGAZINE: V mûniãi kompaktních diskû není zásobník kompaktních diskû. 11 CZ

13 Menu setup Del ím stisknutím tlaãítka TP se dostanete do menu setup. Zde se provádûjí speciální nastavení, jako napfi. provoz autorádia ve spojení s telefonem. Volba jednotliv ch funkcí se provádí stisknutím tlaãítka TP kolébkového tlaãítka,. Stfiídání funkcí je akusticky potvrzováno signálním tónem, pokud jste ho v menu setup nevypnuli. Zmûna funkcí se provádí otoãn m knoflíkem a pfii pfiechodu k dal í funkci se automaticky ukládá do pamûti AS TP SCAN Del ím stisknutím tlaãítka TP mûïete 5 menu setup opustit, aniï by byla zmûna uloïena do pamûti. Upozornûní: Zmûny v menu setup se t kají základního 6 provozu va eho autorádia a mûly by b t z bezpeãnostních dûvodû provádûny pouze ve stojícím vozidle!!! V menu setup mohou b t nastaveny následující funkce: 1 GALA ON VOL LED BEEP AUTO REG M/S PHONE IN PH VOL pfiizpûsobení hlasitosti rychlosti jízdy maximální zapnutá hlasitost v straïná LED dioda zap/vyp beep tón zap/vyp regionální vysílaãe zap/vyp pfiepínání hudba/mluvené slovo vyuïití vstupu pro telefon hlasitost reprodukce telefonu TA VOL CD SFL KEY LOUD MONO LOCAL AUDIO GEO MUSIC SYSTEM 303 TP FM1 4 minimální hlasitost hlá ení dopravních zpráv náhodná reprodukce pro mûniã kompaktních diskû logika klíãe zapalování loudness zap/vyp nucen monofonní pfiíjem místní/dálkov pfiíjem pro prûbûh prohledávání stupnice pfiijímaãe 1

14 GALA Se zvy ující se rychlostí jízdy stoupá hladina hluku ve vozidle. Pomocí funkce GALA (pfiizpûsobení hlasitosti rychlosti jízdy) se s rostoucí rychlostí jízdy zvy uje hlasitost pfiijímaãe. Intenzitu zv ení lze zvolit nastavením od 1 do 9. Pfii nastavení NO je funkce GALA vypnutá. Zvolte v menu GALA. Na displeji se objeví indikace "GALA" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte poïadovanou hodnotu od NO do 9. Krátk m stisknutím tlaãítka TP ON VOL Nastavte v této funkci maximální hlasitost zapnutí. V normálním pfiípadû se pfii zapnutí rádia nastaví naposledy poslouchaná hlasitost. Pfiekraãuje-li v ak tato hlasitost hlasitost nastavenou v menu, je zredukována na nastavenou hodnotu. Zvolte v menu ON VOL. Na displeji se objeví indikace "ON VOL" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte poïadovanou hodnotu od 1 do 45. Krátk m stisknutím tlaãítka TP LED V této funkci nastavte, zda má v straïná LED dioda ve vypnutém stavu ve spojení s vytaïen m klíãem zapalování blikat (indikace "ON") zda má b t vypnutá (indikace "OFF"). Zvolte v menu LED. Na displeji se objeví indikace "LED" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte ON OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP Menu setup BEEP V této funkci mûïete rozhodnout, zda si i nadále pfiejete signální tón v menu setup a napfi. pfii ukládání programû do pamûti. Zvolte v menu BEEP. Na displeji se objeví indikace "BEEP" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte ON OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP 13 CZ

15 Menu setup AUTO-REG/REG-OFF Nastavte v této funkci pfiepínání na alternativní kmitoãty regionálních vysílaãû. Nastavení se projeví následovné: Zhor í-li se za jízdy kvalita pfiíjmu nastaveného programu, nastaví va e rádio nejprve jen alternativní kmitoãty poslouchaného programu. Hrozí-li "ztráta vysílaãe", pouïije vá pfiijímaã i kmitoãty "pfiíbuzného" programu. Napfi. 1. program NDR pokr vá regionálními programy rûzného obsahu lesvicko- Hol t nsko (NDR 1 SH), Hamburk (NDR 1 HH), a Dolní Sasko (NDR 1 NDS). JelikoÏ tyto programy nûkdy vysílají rûzné regionální pofiady, mûïe dojít zmûnou frekvence i ke zmûnû rozhlasového programu. Pomocí funkce "AUTO REG" (autonomní regionální programy) se pouïijí regionální programy jen v nouzovém pfiípadû. Nastavení "REG OFF" umoïàuje neomezené pfiepínání "pfiíbuzn ch" regionálních programû. 14 Zvolte v menu AUTO REG/REG OFF. Na displeji se objeví indikace aktuální hodnoty "AUTO-REG/REG-OFF". Otoãn m knoflíkem nastavte AUTO REG REG OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP M/S Prostfiednictvím této funkce mûïete nastavit, zda se má pomocí signálu RDS provádût automatické pfiepínání mezi optimální reprodukcí hudby a mluveného slova. Zvolte v menu M/S. Na displeji se objeví indikace "M/S" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte ON OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP PHONE Uveìte v této funkci, zda je va e vozidlo vybaveno telefonem, a modifikujte funkce rádia v tomto menu v závislosti na va em telefonu následujícím zpûsobem: no: Ve vozidle není zabudovan telefon. ON: Ve vozidle je zabudovan telefon. Pfii tomto nastavení se rádio pfiepne pfii aktivaci telefonu zavoláním provolením do sítû na tiché dolaìování. in: Zabudovan telefon je spojen s rádiem pfiíslu n m zafiízením pro pfiepnutí hovoru do prostoru, takïe je úãastník hovoru sly et pfies reproduktory rádia. Zvolte v menu PHONE. Na displeji se objeví indikace "PHONE" s aktuální hodnotou. Pomocí otoãného knoflíku nastavte pfiíslu nou funkci. Krátk m stisknutím tlaãítka TP

16 Menu setup CZ PH VOL Posloucháte-li telefonick rozhovor pfies reproduktory va eho vozidla, mûïete nastavit v této funkci hlasitost reprodukce. Zvolte v menu PH VOL. Na displeji se objeví indikace "PH VOL" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte poïadovanou hodnotu od 1 do 45. Krátk m stisknutím tlaãítka TP TA VOL Nastavte v této funkci minimální hlasitost hlá ení dopravních zpráv. V provozu TP se pak v pfiípadû potfieby zv í hlasitost na nastavenou hodnotu. Tím mûïete jet s ti e nastaven m rádiem, a pfiesto jste informováni o aktuální dopravní situaci. Zvolte v menu TA VOL. Na displeji se objeví indikace "TA VOL" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte poïadovanou hodnotu od 1 do 9. Krátk m stisknutím tlaãítka TP CD SFL Rozhodnûte v této funkci, zda má b t pfii instalovaném mûniãi kompaktních diskû provádûna volba skladeb pfii náhodné reprodukci (shuffle) jen na jednom kompaktním disku (CD SFL D) v celém zásobníku (CD SFL M). Zvolte v menu CD SFL. Na displeji se objeví indikace "CD SFL" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte poïadovanou hodnotu D M. Krátk m stisknutím tlaãítka TP KEY Nastavte v této funkci, zda se má rádio pfii vytaïení klíãe zapalování rovnûï vypnout (KEY ON), zda se má zapínat a vypínat v hradnû tlaãítkem (KEY OFF). Zvolte v menu KEY. Na displeji se objeví indikace "KEY" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte ON OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP 15

17 Menu setup LOUD Lidské ucho vnímá extrémnû vysoké resp. nízké frekvence hûfie neï frekvence uprostfied rozsahu sly itelnosti. Pomocí funkce loudness se niï í a vy í frekvence trochu zv í, aby se tato slabost, zejména pfii poslechu ti í hudby, vyrovnala. Zvolte v menu LOUD. Na displeji se objeví indikace "LOUD" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte (ON) vypnûte (OFF) funkci loudness. Krátk m stisknutím tlaãítka TP MONO V této funkci mûïete vá pfiijímaã pfiepnout na monofonní provoz. Zejména pfii patném pfiíjmu mûïe vést pfiepnutí na monofonní provoz ke zlep ení pfiíjmov ch vlastností. Zvolte v menu MONO. Na displeji se objeví indikace "MONO" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte (ON) vypnûte (OFF) nucen monofonní provoz. Krátk m stisknutím tlaãítka TP LOC Rozhodnûte v této funkci, zda mají b t pfii prûbûhu prohledávání stupnice pfiijímaãe zohlednûny jen vysílaãe se siln m pfiíjmem (LOC ON) i vysílaãe se slab m pfiíjmem (LOC OFF). Zvolte v menu LOC. Na displeji se objeví indikace "LOC" s aktuální hodnotou. Otoãn m knoflíkem nastavte ON OFF. Krátk m stisknutím tlaãítka TP Po uplynutí 30 s opustí pfiijímaã menu setup, nebyla-li v této dobû volena Ïádná z funkcí. 16

18 Bezpeãnostní kód Pfii vypnutém pfiijímaãi a vytaïeném klíãi zapalování upozoràuje blikající LED dioda (pokud nebyla v menu setup vypnuta) na zaji tûní proti krádeïi, které elektronicky zabraàuje opûtovnému uvedení pfiijímaãe do provozu neoprávnûn mi osobami v jiném vozidle. Pokud jste neobdrïel bezpeãnostní kód k Va emu rádiu, je Va e vozidlo vybaveno komfortním systémem kódování, ke kterému tento kód nepotfiebujete. V pfiípadû odpojení a opûtovného zapojení akumulátoru zapnûte nejprve zapalování klíãem ve spínací skfiíàce a teprve potom rádio. JestliÏe byste pfiesto tento kód poïadoval, obraète se na Vá servis koda. Komfortní kódování rádia Komfortní kódování uloïí ãíslo kódu do pamûti pfii prvním uvedení do provozu nejen v rádiu, n brï i ve vozidle. Do lo-li k pfieru ení napûtí ve va em vozidle, srovná rádio pfii pfií tím uvedení do provozu interní ãíslo s ãíslem ve vozidle. Souhlasí-li obû tato ãísla, je rádio neomezenû provozuschopné. Teprve jestliïe ãísla nesouhlasí, ovûfií si dotazem ãíslo kódu. âíslo kódu byste nemûli vozit s sebou ve vozidle, n brï ho uschovat doma na bezpeãném místû. Teprve tehdy je pfiijímaã pro zlodûje nepouïiteln. Zru ení elektronického blokování Pfii následujících krocích dbejte na dodrïení správného pofiadí a zadejte pokud moïno hned správné ãíslo kódu. V imnûte si také odstavce "Komfortní kódování rádia" na stranû 4. Zapnûte rádio. Na displeji se objeví indikace "SAFE". Asi po 3 vtefiinách se na displeji objeví "1000". Nyní zadejte pomocí tlaãítka 1 pfiedvolby první místo ãísla kódu. Opakujte kroky s tlaãítky 2 aï 4 pfiedvolby, aï zadáte kompletní ãíslo kódu. Zadání potvrìte del ím stisknutím (asi 2 vtefiiny) kolébkového tlaãítka stisknutím kolébkového tlaãítka. Rádio je nyní pfiipravené k provozu. Bezpeãnostní kód Chybné ãíslo kódu JestliÏe jste omylem zadali chybné ãíslo kódu, bliká na displeji indikace "SAFE". Po nûkolka vtefiinách se opût objeví indikace "1000". Opakujte nyní zadání bezpeãnostního kódu v e popsan m zpûsobem. Byl-li nyní opût zadán a potvrzen chybn kód, je pfiijímaã asi na dobu jedné hodiny zablokovan. Po uplynutí pfiibliïnû jedné hodiny (pfiijímaã musí zûstat v této dobû zapnut ) mûïete opût zadat v e popsan m zpûsobem ãíslo kódu. Tento cyklus opakujte tak dlouho, dokud nebylo zadáno správné ãíslo kódu. V pfiípadû, Ïe ãíslo kódu jiï neznáte, obraète se prosim na Vá servis koda. 17 CZ

19 Záruka Záruka Pro na e autorádia platí stejné záruãní podmínky jako pro nová vozidla. koda vzniklá neodborn m zacházením s pfiijímaãem neodborn mi pokusy o opravu nespadá do záruãní povinnosti. Kromû toho se nesmûjí vyskytovat Ïádná vnûj í po kození. 18

20 Struãn technick popis V eobecnû Pfiípoje Aktivní anténa, mobilní telefon, mûniã kompaktních diskû, externí koncov stupeà Indikace Vlnov rozsah, název vysílaãe, kmitoãet, tlaãítko pfiedvolby, dopravní zprávy (TP), indikace ãísla skladby kompaktního disku Osvûtlení Neoslnivé osvûtlení ovládacích prvkû a displeje zevnitfi (noãní design) pfii zapnutém osvûtlení vozidla, jas lze nastavit regulátorem pro osvûtlení pfiístrojové desky. Zaji tûní proti krádeïi Elektronické zablokování pfiijímaãe. Po zabudování pfiijímaãe do jiného vozidla je opûtovné uvedení do provozu moïné jen se správn m ãíslem kódu. Odru ení Speciálnû sladûné odru ovací prostfiedky odstraàují dalekosáhle ru ivé impulzy vycházející z motoru a dal ích ãástí elektrického zafiízení, napfi. ventilátoru topení, stûraãû, vûtráku chlazení atd. Rádio Rozsahy pfiíjmu FM (velmi krátké vlny), AM (stfiední vlny a dlouhé vlny) Volba programû Automatická reprodukce programu nastaveného pfied vypnutím (Last Station Memory) pfii provozu rádia. est tlaãítek pfiedvolby vïdy pro AM 1, AM 2, FM 1, FM 2 a TP. Ruãní ladûní nahoru a dolû, tuning PLL. Po zapnutí rádia se opût nastaví naposledy poslouchan program (Last Station Memory). Zafiízení pro dopravní zprávy Automatické hledání vysílaãû, automatické hlá ení, TIM (záznam hlá ení dopravních zpráv), modus TIM-standby na 2 hodiny 24 hodin. Ovládání CD pfiehrávaãe a CD mûniãe Volba názvû skladeb, náhodná reprodukce, automatické zastavení a pfiepnutí na provoz rádia pfii hlá ení dopravních zpráv, volba kompaktních diskû pfii provozu CD mûniãe. Struãn technick popis Audio Maximální v stupní v kon 4 x 20 W Reprodukce Stereo (rádio a CD), aktivní regulace zvuku, loudness, zvukov prolínaã integrovan do rádia. Zmûny a chyby tisku vyhrazeny. Tisk, rozmnoïování pfieklad bez schválení firmou koda není povolen. 19 CZ

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Digital surround sound receiver FR965 FR975

Digital surround sound receiver FR965 FR975 Digital surround sound receiver FR965 FR975 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Vozidlová stanice FXM 20

Vozidlová stanice FXM 20 Vozidlová stanice FXM 20 Datum vydání: říjen 2007 Návod k obsluze 1998, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel.: 466 414 211 fax: 466 413 315 Internet: www.radom.eu Autor: Ing. Kamil Pipek,

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více