Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ"

Transkript

1 CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ

2 VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné vlastnosti a spolehlivost. CANDY vyrábí i dal í druhy domácích spotfiebiãû jako jsou automatické praãky, praãky se su iãkou, kombinované kuchyàské sporáky, mikrovlnné trouby, peãicí trouby a odsavaãe par, chladniãky a mrazniãky. PoÏádejte Va eho prodejce, aby Vás informoval o sortimentu tûchto v robkû dováïen ch do âeské republiky. ZÁRUKA Tento v robek podléhá záruãním podmínkám, ve lhûtách uveden ch v záruãním listu jimï je opatfien. Potvrzení o záruce musíte uschovat, náleïit m zpûsobem vyplnûné, aby mohlo b t pfiedloïeno v místû autorizovaného servisniho stfiediska, v pfiípadû nutnosti zásahu, spoleãnû s daàov n dokladem, vydan m prodejcem ve chvíli nákupu. ÚVOD Pfieãtûte si pozornû tento návod k pouïití, neboè obsahuje dûleïité pokyny pro bezpeãnou instalaci, pouïívání a údrïbu a také uïiteãné rady k dosaïení nejlep ích v sledkû pfii pouïívání této myãky. Uschovejte tuto pfiíruãku pro pfiípadné dal í pouïití. 2

3 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ A B C Tlaãítko "ZAPNOUT/VYPNOUT" Tlaãítko "VOLBA PROGRAMU" Tlaãítko "ODLOÎEN START" D Tlaãítko "START"/"RESET" (spu tûní/vynulování programu) E Tlaãítko doplàkov ch funkcí "SUPER ECO" F Tlaãítko doplàkov ch funkcí "ALL IN 1" G Tlaãítko "U WASH" H I L Digitální displej Kontrolka "NEDOSTATEK SOLI" Kontrolka "NEDOSTATEK LE TÍCÍHO P ÍPRAVKU" M Kontrolky "VOLBA DOPL KOV CH FUNKCÍ" N Kontrolky "U WASH" O Popis programû ROZMùRY: V ka Hloubka ífika Hloubka s otevfien mi dvefimi S pracovní deskou cm cm cm cm Bez pracovní desky 82 57,3 59,8 117 TECHNICKÉ ÚDAJE: NáplÀ podle evropsk ch norem (EN 50242) Kapacita nádobí vãetnû hrncû Tlak vody Ji tûní Maximální pfiíkon Pfiipojovací elektrické napûtí 15-ti dílná souprava pro 9 osob Min. 0,08 - Max 0,8 MPa (viz v robní títek) (viz v robní títek) (viz v robní títek) 3

4 VOLBA PROGRAMÒ A ZVLÁ TNÍ FUNKCE Myãka nádobí má dvû dûleïité funkce: - program "doporuãen " (nastaven v robcem a ideální pro kaïdodenní pouïití pfii plné myãce) vhodn pro rychlou a bezpeãnou volbu; - funkce uloïení posledního pouïívaného programu do pamûti, která pfii pouïití stejného cyklu u etfií ãas tím, Ïe programování není nutné pofiád opakovat. Tlaãítko "U WASH" Toto tlaãítko pomáhá mûnit intenzitu mytí podle stupnû zneãi tûní nádobí tak, Ïe mûní délku cyklu mytí a jeho teplotu. Pro zv ení intenzity mytí stisknûte tlaãítko (kontrolka ) nebo pro sníïení s v znamn m zkrácením délky stisknûte (kontrolka ). Spojením tlaãítka se 4 základními programy získáme 8 doplàkov ch cyklû mytí (celkovû 12 programû mytí). Po zapnutí myãky se zobrazí poslední nastavení. Nastavení ProgramÛ Pokud si pfiejete zvolit nûkterou z moïností, stisknûte pfiíslu né tlaãítko (rozsvítí se pfiíslu ná kontrolka). MoÏnosti se mohou aktivovat a deaktivovat DO první minuty od spu tûní programu. Stisknûte tlaãítko "START". Na displeji se zobrazí doba trvání programu, pfiiãemï se stfiídavû mûní zobrazení hodin a minut [Napfi.: 1 h (1 hodina) / 25 (25 minut)]. Pokud jsou dvífika zavfiená, po akustickém signálu, program se spustí automaticky. Displej zobrazí ãas zb vající do konce cyklu. DO jedné minuty od spu tûní cyklu, stisknutím tlaãítka "VOLBA PROGRAMU" je moïná volba jiného programu (je moïná i zmûna volby tlaãítka "U WASH"). "AUTOMATICKÉ" programy Myãka je vybavena snímaãem zneãi tûní, kter je schopen zjistit zneãi tûní vody bûhem fází "AUTOMATICK CH" programû (viz seznam programû); díky tomuto zafiízení jsou automaticky upravovány parametry cyklû praní podle skuteãného zneãi tûní nádobí. StupeÀ zneãi tûní vody se skuteãnû vztahuje ke zneãi tûní nádobí. Tímto zpûsobem je zaruãeno lep í mytí, je optimalizována spotfieba vody a energie. Otevfiete dvífika a vloïte nádobí. Stisknûte tlaãítko "ZAPNOUT/ VYPNOUT". Na displeji se zobrazí program "doporuãen " anebo naposledy pouïit program. Pro nastavení dal ího programu stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU". Podle potfieby stisknûte tlaãítko "U WASH". 4 Programy "IMPULSE" Programy "IMPULSE" pouïívají techniku mytí v impulzech, které sniïuje spotfiebu i hluk a zlep uje v kony. "Obãasné" fungování mycího ãerpadla NENÍ projevem patného funkce, ale pfiedstavuje zvlá tní charakteristiku impulzního mytí. Je tedy znakem správného prûbûhu programu.

5 Pfieru ení programu Nedoporuãujeme otevírání dvífiek bûhem chodu program, zvlá tû uprostfied mytí a pfii závûreãném oplacování teplou vodou. Pokud tedy pfii spu tûném programu otevfiete dvífika (napfi., pokud chcete pfiidat dal í nádobí), myãka se automaticky zastaví a na displeji bude blikat zb vající doba do ukonãení cyklu. Po uzavfiení dvífiek, bez zmáãknutí jakéhokoliv tlaãítka, se cyklus znovu spustí od okamïiku, kdy byl pfieru en. BûÏící program je moïné pfieru it aniï by bylo nutné otevfiít dvífika, staãí stisknout tlaãítko "ZAPNOUT/ VYPNOUT". Pokud se má v takovém pfiípadû cyklus spustit od místa, ve kterém byl pfieru en, staãí opût stisknout tlaãítko "ZAPNOUT/ VYPNOUT". POZOR! Dfiíve, neï spustíte nov program, je dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak bylo, obnovte dávkování v pfiíslu né dávkovací nádobce. PrÛbûh programu Na displeji se bûhem programu ukáïe automaticky aktualizovan ãas zb vající do konce cyklu. V pfiípadû pfieru ení proudu, myãka nádobí uchovává pamûè programu ve fázi, kdy do lo k pfieru ení a program bude opût pokraãovat od tohoto místa, kde byl pfieru en, jakmile bude obnovena dodávka elektrické energie. POZOR! Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi su ení, ozve se akustick signál jako upozornûní, Ïe cyklus je tû není ukonãen. Konec programu Konec programu je signalizován akustick m signálem (pokud není vypnut), kter trvá 5 sekund a opakuje se 3x v intervalech 30 sekund. Displej a kontrolky se vypnou. Poté je moïné vyjmout umyté nádobí a vypnout myãku pomocí tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", anebo je moïné provést nové naplnûní myãky pro dal í cyklus mytí. Úprava spu tûného programu Pokud chcete zmûnit nebo zru it bûïící program, postupujte následujícím zpûsobem: Tlaãítko "RESET" podrïte stisknuté po dobu nejménû 5 sekund (probíhající program se anuluje). Na displeji se zobrazí program "doporuãen ". V tomto okamïiku je moïné nastavit nov program. 5 Tlaãítko doplàkov ch funkcí Tlaãítko "SUPER ECO" Toto tlaãítko umoïní úsporu ãasu a energie v prûmûru o 25% (podle zvoleného cyklu) sníïením koneãného ohfievu vody a doby su ení bûhem posledního oplachování. PouÏití tlaãítka se doporuãuje veãer, kdyï není nutné, aby právû umyté nádobí bylo ihned dokonale suché. Pro lep í su ení se doporuãuje nechat na konci cyklu pootevfiená dvífika pro pfiirozenou cirkulaci vzduchu.

6 Tlaãítko "ALL IN 1" Tato volba umoïàuje pouïití optimálních kombinovan ch ãistících prostfiedkû "ALL in 1" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", apod.). Stisknutím tohoto tlaãítka se nastaven program mytí zmûní tak, aby kombinované ãistící prostfiedky uvolnily své nejlep í úãinky (kromû toho se deaktivují kontrolky nedostatku soli a le tidla). POZOR! Po volbû této funkce, zûstane funkce aktivní (po rozsvícení odpovídající kontrolky) i pfii následujících mycích programech a bude moci b t odpojena (po vypnutí pfiíslu né kontrolky) pouze po opûtovném stisku tlaãítka. Pokud chcete vynulovat odloïen start, postupujte následujícím zpûsobem: Tlaãítko "RESET" podrïte stisknuté po dobu nejménû 5 sekund. OdloÏen start a zvolen program se anulují. Na displeji se zobrazí program "doporuãen ". Poté, pokud chcete myãku spustit, je nutné znovu nastavit poïadovan program a eventuálnû tlaãítky zvolit doplàkové funkce tak, jak je uvedeno v odstavci "NASTAVENÍ PROGRAMÒ". Tato volba se doporuãuje zejména pfii pouïití rychloprogramu (ULTRA RAPID 24 ), jehoï trvání bude prodlouïeno o cca 15 minut, aby kombinované ãistící prostfiedky uvolnily své nejlep í úãinky. Vypnutí funkce zvukové signalizace KONCE PROGRAMU Tlaãítko "ODLOÎEN START" Toto tlaãítko umoïàuje naprogramování spu tûní cyklu mytí se zpoïdûním od 1 do 23 hodin vãetnû. Pro nastavení odloïeného startu mytí postupujte následujícím zpûsobem: Zmáãknûte tlaãítko "ODLOÎEN START" (na displeji se zobrazí nápis "00"). Pro zv ení doby zpoïdûní znovu zmáãknûte tlaãítko (pfii kaïdém zmáãknutí se zpoïdûní zv í o jednu hodinu aï po maximálnû 23 hodin). Pro spu tûní odpoãítávání stisknûte tlaãítko "START". Displej pfii spu tûní programu zobrazí zb vající ãas. OdloÏen start a zvolen program se vynuluje (displej a kontrolky zhasnou). 6 Funkce zvukové signalizace konce programu mûïe b t vypnuta následujícím zpûsobem: Následující postup zaãnûte VÎDY pfii vypnuté myãce. 1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU" a zároveà zapnûte myãku nádobí stisknutím tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly íte krátk zvukov signál). 2. Stisknûte a drïte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU" nejménû po dobu 15 sekund (bûhem této doby zaznûjí dva zvukové signály). 3. Tlaãítko uvolníte v momentu, kdyï usly íte druh zvukov signál (na displeji se zobrazí "b1", coï znaãí, Ïe zvonûní je aktivní). 4. Opût stisknûte stejné tlaãítko (zobrazí se "b0" coï znaãí, Ïe zvonûní je neaktivní).

7 5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímï uvedete do ãinnosti nové nastavení. K opûtovné aktivaci zvonûní postupujte stejn m zpûsobem. Tato myãka nádobí je vybavena bezpeãnostním zafiízením proti pfieteãení, které v pfiípadû poruchy vypou tí pfiebyteãnou vodu. POZOR! Aby nedo lo k neoãekávanému spu tûní funkce pojistky proti pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste neh bali a nenaklánûli myãku nádobí bûhem chodu. V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a ve vanû myãky nezûstala Ïádná voda. Myãka mûïe na displeji signalizovat celou fiadu funkãních závad. AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD ZÁVADA P ÍâINA ODSTRANùNÍ Na displeji se zobrazí E2 spolu s krátk m akustick m signálem. Na displeji se zobrazí E3 spolu s akustick m signálem. Na displeji se zobrazí E4 spolu s akustick m signálem. Chybí voda (je uzavfien pfiívod vody). Spotfiebiã nemûïe vypustit vodu z mycí vany. Vytéká voda. Vypnûte myãku, otevfiete kohout pfiívodu vody a znovu nastavte cyklus mytí. Zkontrolujte, zda není zalomená hadice v pusti vody, zda není ucpan sifon, anebo zda nejsou ucpány filtry. Pokud závada pfietrvává, obraète se na autorizovan servis. Zkontrolujte, zda není zalomená hadice v pusti vody, zda není ucpan sifon, anebo zda nejsou ucpány filtry. Pokud závada pfietrvává, obraète se na autorizovan servis. Na displeji se zobrazí E5, E6, E7, Ef nebo EL s krátk m akustick m signálem. Závada elektronického fiízení. Je nutno se obrátit na autorizovan servis. Na displeji se zobrazí E8 nebo Ei s krátk m akustick m signálem. Topné tûleso ohfievu vody nefunguje správnû, anebo je ucpan filtr. Oãistûte filtr. Pokud závada pfietrvává, obraète se na autorizovan servis. 7

8 TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ Mytí s pfiedmytím Pro programy s pfiedmytím doporuãujeme pfiidat dal í dávku ãistícího prostfiedku (max. 10 g) pfiímo do myãky. /( ) = PRÒBùH "AUTOMATICK CH" PROGRAMÒ JE OPTIMALIZOVÁN DÍKY FUNKCI SNÍMAâE ZNEâI TùNÍ, KTER UPRAVUJE PARAMETRY PRANÍ PODLE STUPNù ZNEâI TùNÍ NÁDOBÍ. = Programy IMPULSE Hygienické mytí 75 C Intenzivní 75 C Intenzivní & Rychl 65 C Univerzální C Univerzální C Denní C Ultra Silent 55 C Eco 45 C Jemné mytí 45 C Ultra Rapid 60' 65 C Ultra Rapid 24' 50 C Pfiedmytí 8 Cyklus s aktibakteriálním úãinkem, vhodn k mytí a dezinfekci nádobí (s odoln mi usazeninami), kojeneck ch láhví, apod. Vhodné pfii mytí hrncû a ve kerého dal ího nádobí, silnû zneãi tûného. Vhodn k rychlému mytí silnû zneãi tûného nádobí. Vhodn k mytí kaïdodenního nádobí. Dvû závûreãné fáze oplachování zaruãí vysokou úroveà ãistoty a hygieny. ("DOPORUâEN PROGRAM") Vhodné k mytí nádobí a hrncû normálnû zneãi tûn ch. Rychl cyklus pro bûïnû zneãi tûné nádobí, vhodn k ãastému mytí a bûïné mnoïství nádobí. Maximálnû tich program. Je ideální pro provoz v noãních hodinách pfii vyuïití vyuïívaní poplatkû energie v slabém provozu. Vhodné k mytí nádobí a hrncû bûïnû zneãi tûn ch, s pouïitím ãistících prostfiedkû obsahujících enzymy. Program dle normy EN Vhodné k mytí nádobí kfiehkého, dekoratívního a skla. Tento program je vhodn také pro denní mytí nádobí málo zneãi tûného, s v jimkou hrncû. Vhodné ke kaïdodennímu mytí, ihned po pouïití nádobí a hrncû bûïnû zneãi tûn ch (MAX 8 poklic). Rychlé mytí pro nádobí, které bude um váno ihned po jídle. NáplÀ myãky soupravou pro 6 osob. Krátké studené pfiedmytí nádobí pouïitého ráno nebo v poledne, pokud chceme odloïit mytí plné náplnû aï na veãer. = AUTOMATICKÉ programy

9 Mycí prostfiedek pro pfiedmytí Provedení kontroly Mycí prostfiedek pro hlavní mytí Vyãi tûní filtrû Kontrola le ticího prostfiedku 75 C 75 C 65 C 65 C/ 75 C 50 C/ 60 C Kontrola soli v zásobníku Horké pfiedmytí PrÛbûh mycího programu Studené pfiedmytí N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOÎNÉ Hlavní mytí ( ) ( ) 45 C/ ( ) ( ) 55 C 55 C 45 C 45 C 65 C 50 C První studen oplach 9 Druh studen oplach ( ) Hork oplach s pfiídavkem le tidla PrÛm.doba programu v min. Pfii studené vodû 15 C (tolerance * ±10%) / / / Tlaãítka pro speciální funkce Tlaãítko "ODLOÎEN START" Tlaãítko "SUPER ECO" N/A N/A Tlaãítko "ALL IN 1" P I NAPOU TùNÍ HORKÉ VODY JE BùHEM CHODU PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRAZOVÁN NA DISPLEJI âas ZB VAJÍCÍ DO KONCE MYCÍHO CYKLU. *

10 ZA ÍZENÍ NA ZMùKâOVÁNÍ VODY V závislosti na zdroji obsahuje voda rûzné mnoïství vápence a minerálû, které se usazují na nádobí a zanechávají na jeho povrchu bílé skvrny a mouhy. Jak vysoká je pfiítomnost tûchto minerálû ve vodû, tak velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody, které vyïadují ke své regeneraci speciální sûl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce pouïívána pro mytí nádobí. StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost, která zaji Èuje její dodávku nebo si ji mûïete nechat zmûfiit. Nastavení zmûkãovaãe vody Zmûkãovaã vody je schopen upravovat vodu o tvrdosti do 90 fh (francouzská stupnice) nebo 50 dh (nûmecká stupnice tvrdosti vody) v 8 nastaviteln ch stupních. Nastavení je uvedeno v následující tabulce. ÚroveÀ tvrdosti * fh (fran. stupnice) Tvrdost vody dh (nûmecká stupnice) PouÏití regeneraãní soli NE Nastavení zmûkãovaãe vody d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 * Zmûkãovací zafiízení je ve v robû nastaveno na 4. stupeà (d4), coï vyhovuje poïadavkûm vût iny uïivatelû. Podle toho, do které kategorie tvrdosti patfií va e voda, nastavte hodnotu jejího zmûkãování následujícím zpûsobem: Následující postup zaãnûte VÎDY pfii vypnuté myãce. 1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU" a zároveà zapnûte myãku nádobí stisknutím tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly íte krátk zvukov signál). 2. Stisknûte a drïte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU" nejménû po dobu 5 sekund a pusète jej aï tehdy, kdyï usly íte zvukov signál. Na displeji se zobrazí úroveà nastaveného odvápnûní vody. 3. Opût stisknûte stejné tlaãítko a zvolte si úroveà odvápnûní vody, kterou poïadujete: kaïd m stisknutím tlaãítka se zv í hodnota o jeden stupeà. Po dosaïení hodnoty "d7" ukazovatel pfieskoãí na úroveà "d0". 4. Vypnûte myãku nádobí stisknutím tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímï uvedete do ãinnosti nové nastavení. POZOR! Pokud byste z jakéhokoliv dûvodu nedokázali dokonãit postup, vypnûte myãku stisknutím tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" a zaãnûte od zaãátku (BOD 1). DIGITÁLNÍ DISPLEJ Tlaãítko "ZAPNOUT/VYPNOUT" Tlaãítko "VOLBA PROGRAMU" 10

11 BEZPEâNOSTNÍ SYSTÉM PROTI PRETEâENÍ (WATER BLOCK) Tento bezpeãnostní systém byl navrïen tak, aby zv il bezpeãnost va eho spotfiebiãe, zejména v dobû, kdy je zafiízení v provozu bez dozoru obsluhy. Blokovací systém zabrání vyplavení bytu, které mûïe b t zpûsobeno buì patnou funkcí spotfiebiãe, nebo prasknutím pfiívodní hadice. Jak pracuje blokování pfiívodu vody Sbûrná nádrïka, která je umístûna v podstavci spotfiebiãe, zachytí jak koliv únik vody. Pomocí ãidla pak aktivuje uzavírací ventil umístûn na napou tûcí hadici na roubované k pfiipojovacímu ventilu vody, kter zastaví napou tûní, i kdyï je pfiipojovací ventil plnû otevfien. ProtoÏe krabiãka "A" s uzavíracím ventilem obsahuje elektrické souãásti, je nutné z hlediska bezpeãnosti ihned vytáhnout pfiívodní ÀÛru ze zásuvky. Správné napojení napou tûcí hadice s blokovacím systémem "A" k pfiipojovacímu ventilu je znázornûno na obr. 1. Napou tûcí hadici nesmíte nikdy pfiefiíznout, neboè jsou v ní umístûny vodiãe pod elektrick m napûtím. Je-li pfiipojovací hadice krátká, musíte ji pro správné pfiipojení spotfiebiãe nahradit del ím provedením, které Vám mûïe dodat servisní stfiedisko. Tato myãka je dále vybavena bezpeãnostním zafiízením proti pfieteãení vody, které, pokud voda v myãce pfiekroãí bûïné mnoïství, napfi., kvûli nesprávné funkci myãky, automaticky zablokuje pfiívod vody, anebo pfiebyteãnou vodu vypustí. Obr. 1 A 11

12 Tento elektrospotfiebiã je znaãen podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick ch a elektronick ch zafiízení (WEEE). Ujistûte se, Ïe byl tento v robek zlikvidován správnû, pomûïete tím vyhnout se pfiípadn m negativním následkûm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s v robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti. Symbol na v robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûïn m domácím odpadem. Musí b t doruãen do nejbliï ího sbûrného místa na recyklaci elektrick ch a elektronick ch zafiízení. Likvidace musí b t provedena v souladu s platn mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t kající se likvidace odpadu. Podrobnûj í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v robku dostanete na pfiíslu ném úfiadu vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va eho poskytovatele sluïeb svozu odpadu nebo v obchodû, kde jste v robek zakoupili. CZ V robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouïití. Dále si v robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv ch v robcích, které nemají vliv na jejich základní charakteristiku A.P. -

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

Návod k pouïití MDI 22 E10. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití MDI 22 E10. MYâKY NÁDOBÍ Z Návod k pouïití MDI 22 E10 MYâKY NÁDOBÍ OBSH Bezpeãnostní upozornûní Instalace Zafiízení na zmûkãování vody Dávkování soli Usazení horního ko e Ukládání nádobí Informace o laboratorním testování Vkládání

Více

CZ Návod k použití HLSI 663GT. Myčka nádobí

CZ Návod k použití HLSI 663GT. Myčka nádobí CZ Návod k použití HLSI 663GT Myčka nádobí 1 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A G H I L A Digitální displej PBCD E FM N O B Tlačítko VOLBY PROGRAMŮ C Tlačítko ODLOŽENÝ START D Tlačítko možnosti ALL in 1 E Tlačítka

Více

CDPM 77883 CDPM 77883X

CDPM 77883 CDPM 77883X CZ Návod k použití CDPM 77883 CDPM 77883X Myčka nádobí 1 Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

CZ Návod k použití CDP 7545. Myčka nádobí

CZ Návod k použití CDP 7545. Myčka nádobí CZ Návod k použití CDP 7545 Myčka nádobí 1 Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Induk ní varná deska. Model: IF - Light 30 IF - Light 40. Návod k montáži a k použití D 22

Induk ní varná deska. Model: IF - Light 30 IF - Light 40. Návod k montáži a k použití D 22 Induk ní varná deska Model: IF - Light 30 IF - Light 40 Návod k montáži a k použití D 22 POPIS OVLÁDACÍCH PRVK Tla ítka zap. / vyp. Tla ítka nastavení výkonu -/+ Tla ítka spínacích hodin UVEDENÍ

Více

DYM 896T WIFI DYM 896TX WIFI

DYM 896T WIFI DYM 896TX WIFI CZ Návod k použití DYM 896T WIFI DYM 896TX WIFI Myčka nádobí 1 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU P A Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ B Tlačítko VOLBY PROGRAMŮ C Tlačítko ODLOŽENÝ START D Tlačítko START/RESET (spuštění/zrušení

Více

Vrchem plněná pračka CTG 125. Návod na obsluhu

Vrchem plněná pračka CTG 125. Návod na obsluhu Vrchem plněná pračka CTG 125 Návod na obsluhu PRAČKA CTG 125 A B1 B2 C1 C2 G H p S V VOLIČ PROGRAMU/TEPLOTY VOLIČ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ TLAČÍTKO ODLOŽENÉHO STARTU & ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN TLAČÍTKO AQUAPLUS

Více

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele Návod k obsluze Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

Více

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití Myčka nádobí CDS 220 Návod k použití 1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebiče Candy; kvalitní myčky, které zaručují kvalitní provoz a spolehlivost. Společnost Candy vyrábí široký sortiment domácích

Více

Myčka nádobí CDI 5550 P. Návod k obsluze

Myčka nádobí CDI 5550 P. Návod k obsluze Myčka nádobí CDI 5550 P Návod k obsluze 1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebič Candy; kvalitní myčku, která zaručuje kvalitní provoz a spolehlivost. Společnost Candy vyrábí široký sortiment domácích

Více

CDS 2D35B CDS 2D35W CDS 2D35X

CDS 2D35B CDS 2D35W CDS 2D35X CZ Návod k obsluze CDS 2D35B CDS 2D35W CDS 2D35X Myčka nádobí 1 Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 093 DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend. UÎIVATELSKÁ

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Návod k obsluze KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Blahopfiejeme Vám k zakoupení nového kuchyàského odsavaãe Dûkujeme Vám, Ïe jste nám volbou znaãkového v robku Teka projevili svoji dûvûru. Jsme pfiesvûdãeni,

Více

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn.

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn. ÚVOD 1 1.1 Bezpeãnost Regulátor je chránûn ve shodû s tfiídou II IEC 48 a VDE 0411. Pamatujte si, Ïe regulátor nemá Ïádn vypínaã. Bude v provozu ihned, jakmile jej pfiipojíte ke zdroji. Pozn. Regulátor

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Myčka nádobí CDI 2515. Návod k použití

Myčka nádobí CDI 2515. Návod k použití Myčka nádobí CDI 2515 Návod k použití 1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebič Candy; kvalitní myčky, které zaručují kvalitní provoz a spolehlivost. Společnost Candy vyrábí široký sortiment domácích

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

CZ Návod k použití HLSI 460PW. Myčka nádobí

CZ Návod k použití HLSI 460PW. Myčka nádobí CZ Návod k použití HLSI 460PW Myčka nádobí 1 Obsah Základní bezpečnostní pravidla...3 Připojení vody...5 Dávkování soli...7 Nastavení horního koše...8 Ukládání nádobí...9 Informace pro testovací laboratoř...11

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 21 Likvidace 22 Va e nová automatická praãka 22 Popis praãky 23-25 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 3 Likvidace 4 Va e nová automatická praãka 4 Popis praãky 5-7 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se praní

Více

CZ Návod k použití CDIM 3615 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDIM 3615 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDIM 3615 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazníku, děkujeme Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

CZ Návod k použití HLSI 563GT. Myčka nádobí

CZ Návod k použití HLSI 563GT. Myčka nádobí CZ Návod k použití HLSI 563GT Myčka nádobí 1 Obsah Základní bezpečnostní pravidla...3 Připojení vody...5 Dávkování soli...7 Nastavení horního koše...8 Ukládání nádobí...9 Informace pro testovací laboratoř...11

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI PACW 10AH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3392612

Vaše uživatelský manuál DELONGHI PACW 10AH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3392612 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 37 LD 44 Obsah Instalace, 38-39 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

AURATON 2020 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 AURATON 2020 DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí.

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A knoflík termostatu B knoflík ãasového spínaãe C svûtelná kontrolka D knoflík pro volbu funkcí E sklenûná dvífika F spodní topné tûleso G ploch ro t H plech na peãení I tvarovan

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu...

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu... Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7 Rozbalení... 9 Vá telefon... 10 Popis telefonu... 10 Hlavní displej... 13 Vnûj í displej... 16 Servisní svûtlo... 16 Zaãínáme... 17 VloÏení/vyjmutí SIM karty...

Více

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ.

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ. MYČKA NA NÁDOBÍ CDI 2015 Návod na použití VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Candy; kvalitní myčku nádobí zaručující vysoký výkon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí

Více

Návod k obsluze HLSI 3000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 3000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 3000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Systém WATERCONTROL (systém zablokovaní přívodu vody)...7

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_FRED_Cons@- -0-00 :58 Pagina Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí /99 0 00 Praha, âeská republika Tel: (+0) 7 77 Fax: (+0) 7 0 www.indesit.cz Modrá linka: 80 800 0 Ed. 05/0 - Printed

Více

Návod k obsluze PacMaster

Návod k obsluze PacMaster Návod k obsluze PacMaster Strana 1 PacMaster Obsah Dùležité bezpeènostní pokyny... 3 Uvedení do provozu... 3 Provoz pøístroje... 4 Porucha... 5 Údržba... 5 Technické údaje... 6 Doplòkové pøíslušenství...

Více

ZMùKâOVÁNÍ DECALUX - DECAL ET 500 32 DECALUX - DECAL VT 1000 33 DECALUX - DECAL VT 2000 34 DUPLEX VT 2000 35. Pfiíslu enství 36

ZMùKâOVÁNÍ DECALUX - DECAL ET 500 32 DECALUX - DECAL VT 1000 33 DECALUX - DECAL VT 2000 34 DUPLEX VT 2000 35. Pfiíslu enství 36 ZMùKâOVÁNÍ DECALUX - DECAL ET 500 32 DECALUX - DECAL VT 1000 33 DECALUX - DECAL VT 2000 34 DUPLEX VT 2000 35 Pfiíslu enství 36 Regeneraãní pfiípravky 37 Technické charakteristiky 38 2 Instalace 41 PRÒMYSLOV

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

PRÙMYSLOVÝ ODSAVAÈ PATRONOVÝ POC 9 JET

PRÙMYSLOVÝ ODSAVAÈ PATRONOVÝ POC 9 JET PRÙMYSLOVÝ ODSAVAÈ PATRONOVÝ POC 9 JET Katalogový list - PC 12 7664/èást 7 Platnost od 2/06 1. Popis a funkce Tovární ulice 548 46 1 Chrastava Tel.: 485 14 114 Fax.: 485 14 10 Popis : Prùmyslový odsavaè

Více

CDPM 95390F CDPM 95390XF

CDPM 95390F CDPM 95390XF CZ Návod k použití CDPM 95390F CDPM 95390XF MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Automatická praèka NÁVOD POUŽITÍ EWC 1150 192 996 950-00 - 282008 CZ Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 3 Likvidace 4 Va e nová automatická praãka 4 Popis praãky 5-7 - Pohled zepfiedu,

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka DC3410 UÏivatelská pfiíruãka Autorská práva Copyright 2003 BenQ Corporation. V echna práva vyhrazena. Îádná ãást této publikace nesmí b t reprodukována, pfieposílána, pfiepisována, ukládána nebo pfiekládána

Více

Návod k pouïití 7081 879-00. Volnû stojící chladniãky. KTP/es/esf 1554 a 1750

Návod k pouïití 7081 879-00. Volnû stojící chladniãky. KTP/es/esf 1554 a 1750 Návod k pouïití Volnû stojící chladniãky 7081 879-00 KTP/es/esf 1554 a 1750 Struãné informace o pfiístroji Ovládací a kontrolní prvky, obr. A1 Teplotní 2 3 4 displej 5 6 a7zobrazení 8 9 10 nastavení 11

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 1 Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 2 Pfiedmluva: VáÏen zákazníku, velice nás tû í, Ïe jste

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV64800W http://cs.yourpdfguides.com/dref/615060

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV64800W http://cs.yourpdfguides.com/dref/615060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV64800W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

âeská verze POKYNY K OBSLUZE

âeská verze POKYNY K OBSLUZE C âeská verze POKYNY K OBSLUZE Srdeãnû blahopfiejeme k va emu novému produktu Canon. Produkt Canon Speedlite 550EX je vysokov konná záblesková jednotka vybavená automatick m fiízením E-TTL (Evaluative-Through-The-Lens).

Více

TEPELN M âerpadlom Pred pouïitím zariadenia si pozorne preãítajte tento návod na pouïívanie a uschovajte ho pre budúce pouïitie.

TEPELN M âerpadlom Pred pouïitím zariadenia si pozorne preãítajte tento návod na pouïívanie a uschovajte ho pre budúce pouïitie. MANUÁL VLASTNÍKA SU IâKA LG S TEPELN M âerpadlem Pfiedtím, neï zaãnete su iãku pouïívat, si pozornû pfieãtûte tuto uïivatelskou pfiíruãku a schovejte si ji pro budoucí pouïití. POUÎÍVATEªSKÁ PRÍRUâKA SU

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD Část : SEZNÁMENÍ ÚVOD KLÁVESNICE LED NAPÁJENÍ ZÓNY 2 4 5 7 8 0 3 6 9 STAY # ENTER DISARM ARM AKTIVACE PŘIPRAVEN PŘEMOSTĚNÍ POŽÁR TA MPER STAT BYP KLÁVESNICE LCD NAPÁJENÍ 2 4 5 7 8 0 3 6 STAT BYP 9 STAY

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LSV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LSV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

elero VarioTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte!

elero VarioTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! VarioTec elero Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Obsah Bezpeãnostní

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace TravelPilot DX-V Návod k obsluze http://www.blaupunkt.com Pfiehled 2 Dálkov ruãní ovládaã RC 09H 11 10 12 13 14 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Pfiehled Monitor 1 Display pro zobrazení symbolického

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355 Návod k obsluze POPIS P ÍSTROJE 1. Vrchní ãást drïáku 2. Spodní ãást drïáku s nabíjeãkou 3. UpevÀovací rouby a hmoïdinky 4. Pfiívodní ÀÛra 5. Hubice na vysávání tûrbin

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, èást 1 v koupelnách, sprchách

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

7214 7300-03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

7214 7300-03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst 7214 7300-03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pøístroj pou ívat

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

DUA plus. 00332924-1 edice - 07/2008. NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE

DUA plus. 00332924-1 edice - 07/2008. NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE DUA plus 00332924-1 edice - 07/2008 NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE CZ OBSAH Obsah 1 Symboly použité v příručce...2 2 Řádné použití přístroje...2 3 Úprava vody...2 4 Informace poskytované uživateli...3 5

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

7214 7100 03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

7214 7100 03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst 7214 7100 03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pøístroj pou ívat

Více