Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Obsluha.. Nastavení zvuku... Vstup AUX Hledání závad Vseobecná upozornìní Glosáø Rejstøík Zobrazení menu... Návod k zaøízení Mobile Phone Portal. infotainmentu je mozné vyvolat palubní poèítaè 3. Podrobnosti k tomuto tématu viz návod k provozu vozidla. K systému Infotainment lze pøipojit externí zaøízení, napø. mobilní telefon. Systém lze na pozádání vybavit dálkovým ovládáním 3 instalovaným na volantu vozidla nebo funkcí Twin Audio 3. Jeden ze zvukových zdrojù,

3 napø. pøenosný pøehrávaè CD nebo MP3, který je pøipojen ke vstupu AUX 3, lze pøehrávat pøes reproduktory systému Infotainment resp. Twin Audio 3. Systém Infotainment lze vybavit zaøízením Mobile Phone Portal 3. Informace k tomuto tématu viz Návod k obsluze zaøízení Mobile Phone Portal. Dùkladnì promyslený design ovládacích prvkù a velký knoflík pro zapínání/regulaci hlasitosti umozòují snadnou obsluhu systému. Vseobecné informace CD 30 a CD 30 MP3 Vám poskytují Car Infotainment spièkové technologické úrovnì. Obrázek na stránce 3 zobrazuje CD 30 MP3. Pro kazdý vlnový rozsah (FM, AM) má rádio k dispozici devìt ruènì a devìt automaticky pøidìlitelných míst v pamìti rozhlasových stanic. Funkce RDS (Radio Data System) podstatnì usnadòuje vyhledávání pozadovaného programu na VKV vèetnì jeho neruseného pøíjmu a nabízí dalsí uziteèné funkce. Integrovaný pøehrávaè CD Vám poskytuje zábavu nejenom prostøednictvím pøehrávání audio nýbrz také MP3 diskù 3. Systém Infotainment je vybaven, v závislosti na rychlosti vozidla, zvysováním hlasitosti. Toto zvysování hlasitosti lze mìnit. Vseobecné informace k tomuto návodu k obsluze Abyste rychle získali pøehled o rùzných funkcích systému Infotainment, najdete v kapitole,,struèný pøehled" na stránce 9 ve spojení s danou stránkou obálky pøehled vsech zobrazovacích a ovládacích prvkù. Popis základních krokù ovládání systému Infotainment najdete v kapitole,,obsluha" na stránce 15. Podrobný popis funkcí k systému Infotainment najdete v kapitole,,rádio" na stránce 29 a,,pøehrávaè CD/MP3 3" na stránce 35 a,,vstup AUX 3" na stránce 41. Hledáte-li urèité téma, pomùze Vám rychle rejstøík na konci návodu. Rejstøík Vám pomuze také ohlednì zobrazení na displeji. Vseobecné informace Pokud se nìkdy stane, ze systém Infotainment nebude fungovat podle oèekávání, pøeètìte si nejdøíve kapitolu,,hledání závad" na stránce 42 a,,vseobecná upozornìní" na stránce 43. Tyto problémy lze èasto rychle odstranit. Jednotlivé pojmy jsou vysvìtleny v kapitole,,glosáø" na stránce 44. Následující symboly Vám usnadní orientaci pøi ètení návodu k obsluze: 13 Dùlezité upozornìní k ovládání systému a bezpeènosti dopravy 9 Ruka pøed textem Vás vyzývá k provedení urèitého kroku. Háèek pøed textem pøedstavuje reakci systému Infotainment. Teèka pøed textem Vás upozoròuje na dodateèné informace k tématu. Pouzívejte Vás systém Infotainment tak, abyste byli schopni Vase vozidlo vzdy bezpeènì øídit. V nejistém pøípadì zastavte a obsluhujte systém Infotainment, pokud vozidlo stojí. Ochrana proti krádezi Systém Infotainment je vybaven elektronickým bezpeènostním systémem na ochranu proti krádezi. Funguje výhradnì ve Vasem vozidle, pro zlodìje je tudíz bezcenný. 9 Pomlèka pøed textem oznaèuje výèet. Bezpeènostní resp. výstrazné upozornìní obsahuje dùlezité informace ohlednì bezpeèného pouzívání Vaseho systému Infotainment. Hvìzdièka oznaèuje vybavení, které není instalováno ve vsech vozidlech (v závislosti na modelu, dané zemi, zvlástním vybavení). Sipka oznamuje, ze aktuální téma pokraèuje na následující stránce. Uspoøádání zobrazení na displeji Podle vybavení vozidla mohou být indikované údaje uspoøádány na tøech rùzných informaèních displejích. Nìkterá zobrazení závisí na nastavení pøístroje a výbavì vozidla a mohou se tedy lisit Vseobecné informace Trojitý informaèní displej (TID) 3 Zobrazení: èasu venkovní teploty data resp. systému Infotainment, pokud je zapnut Palubní informaèní displej (BID) 3 Zobrazení: èasu venkovní teploty dne v týdnu resp. systém Infotainment, pokud je zapnutý data resp. palubního poèítaè resp. informací systému Check Control 3 Grafický informaèní displej (GID) 3 Zobrazení: data resp.

4 systému Infotainment, pokud je zapnut Mobile Phone Portal 3 data resp. palubního poèítaè resp. informací systému Check Control 3 venkovní teploty informací automatické klimatizace 3 èasu Obsluha 15 Obsluha Zap&iaøi vypnutém zapalování, systém Infotainment se po uplynutí jedné hodiny automaticky vypíná. Hlasitost Otáèejte knoflík z 8. Systém Infotainment reprodukuje po zapnutí poslední posaacute;l k dispozici s pevnì danou intenzitou zvuku, kterou nelze mìnit. Aby vstup AUX nebyl pøemodulovaný, musí být efektivní napìtí na výstupu vnìjsího zvukového zdroje mensí nez 1,5 V. 18 Obsluha Stisknutí regulaèního koleèka Å j Palubní poèítaè 3 Pouze TID1): Zádná funkce Pouze BID : Tisknìte regulaèní koleèko Å j, dokud se nezobrazí nabídka palubního poèítaèe. Znovu stisknìte regulaèní koleèko Å j. Aktuální hodnota na palubním poèítaèi se resetuje. Drzte regulaèní koleèko Å j stisknuté minimálnì 2 sekundy. Vsechny hodnoty v palubním poèítaèi se resetují. Pouze GID1): Tisknìte regulaèní koleèko Å j, dokud se nezobrazí nabídka palubního poèítaèe. Znovu stisknìte regulaèní koleèko Å j a vyberte záznam v palubním poèítaèi. Znovu stisknìte regulaèní koleèko Å j a resetujte záznam v palubním poèítaèi. 1) Dálkové ovládání na volantu 3 Dálkové ovládání nabízí spoleènì se zaøízením Mobile Phone Portal 3 dalsí funkce. Viz Návod k zaøízení Mobile Phone Portal. Ke zvýsení bezpeènosti pøi jízdì a pohodlí pøi obsluze jsou k dispozici následující tlaèítka na volantu: Otáèení regulaèního koleèka Åj Záznam palubního poèítaèe 3, ruèní vyhledávání vysílaèù 3 Pouze TID : Pøi ruèním vyhledávání rozhlasové stanice otáèejte regulaèní koleèko Å j smìrem nahoru nebo dolù. Pouze BID, GID1): Otáèejte regulaèním koleèkem Å j nahoru, dokud se nezobrazí pøedchozí záznam palubního poèítaèe nebo dokud se nespustí ruèní vyhledávání vysílaèù. Otáèejte regulaèním koleèkem Å j dolù, dokud se nezobrazí dalsí záznam palubního poèítaèe nebo dokud se nespustí ruèní vyhledávání vysílaèù. V kombinaci s palubním poèítaèem 3 není pøi otáèení regulaèního koleèka k dispozici zádná funkce pro rádio. 1) Tlaèítko } k Pamìt' stanic, nové spustìní CD, album MP3 32) Rádio: Pøepnutí na dalsí ulozenou rozhlasovou stanici. Audio CD: Nové spustìní pøehrávky CD. MP3 3: Pøepnutí na dalsí album. Tlaèítko { l Výbìr zvukového zdroje2) Krátce stisknìte tlaèítko { l. Systém Infotainment pøepíná rádio, pøehrávání ze vstupu AUX 3 a pøehrávání CD/MP3 3. 1) Viz,,Uspoøádání zobrazení na displeji" na stránce 13. 2) Dalsí informace Mobile Phone Portal Návod k obsluze. Obsluha Tlaèítka Im a Jn Tlaèítka na vyhledávání Rádio: Pamìt' stanic vpøed/zpìt (pøi zapnutém RDS), vyhledávání vpøed/zpìt CD/MP3 3: krátké stisknutí: Posun k následující/ minulé skladbì dlouhé stisknutí: Rychlé vyhledávání skladeb smìrem vpøed/zpìt Regulaèní koleèko z o Nastavení hlasitosti Otáèením regulaèního koleèka z o nahoru resp. dolù se hlasitost zesiluje resp. zeslabuje. Pøidrzíte-li regulaèní koleèko z o, bude se hlasitost mìnit plynule. 19 Twin Audio 3 9 Zapínání /vypínání Infotainment musí být zapnutý. Twin Audio smìjí bìhem jízdy pouzívat pouze spolucestující na zadních sedadlech a spolujezdec sedící na pøedním sedadle vedle øidièe. Pøílis vysoká hlasitost nesmí být nastavena pøílis dlouhou dobu! Mohlo by dojít k poskození sluchu. Chcete-li Twin Audio zapnout nebo vypnout, stisknìte tlaèítko P z. Pokud chcete pouzívat Twin Audio, po zapnutí zapalování znovu stisknìte tlaèítko P z. Zvuk reproduktorù v zadní èásti vozidla se vypne, jakmile dojde k zapnutí Twin Audio. Zadní reproduktory se znovu zapnou, jakmile se Twin Audio vypne. Pro nastavení hlasitosti stisknìte tlaèítko -/+ w pøíp. /. 9 Twin Audio nabízí cestujícím na zadních sedadlech moznost poslouchat hudbu nezávisle na zvukovém zdroji, který je pøipojen k systému Infotainment. Pøitom lze ze systému Twin Audio pøímo ovládat celou øadu funkcí, napø. vyhledávání skladeb nebo skok na skladbu pøi pøehrávání CD/MP3 3. Pro pozitek z poslechu hudby jsou k dispozici dva stereovýstupy pro sluchátka (zdíøka 3,5 mm).

5 Doporuèují se sluchátka s impedancí 32 ohmù. Hlasitost je mozné regulovat oddìlenì. Sluchátka nejsou souèástí vybavení vozidla. Podle typu vozidla se instalují rùzné ovládací prvky. Nastavení hlasitosti 20 Obsluha Vyhledávání Omezení pøi obsluze Systémem Twin Audio je mozné ovládat pouze audio zaøízení, které není v daný okamzik v provozu na systému Infotainment. Ovládání na systému Infotainment má vzdy pøednost pøed ovládáním Twin Audio. Pøíklad: Cestující na pøedních sedadlech poslouchají VKV. V tomto pøípadì nelze pomocí systému Twin Audio pøepínat mezi jednotlivými vlnovými rozsahy ani stanicemi. Nicménì lze pomocí systému Twin Audio dálkovì ovládat pøehrávaè CD/MP3 3. Pokud na systému Infotainment zapnete TP a posloucháte CD/MP3 3, lze na systému Twin Audio pøi poslechu rádia pøepnout pouze na poslech jiné stanice TP. Zapnutí/vypnutí náhodného pøehrávaní CD/MP3 3 není u systému Twin Audio mozné. Volba audio zaøízení Pro pøepnutí na reprodukci rozhlasového programu/pøehrávání zdroje na výstupu AUX 3 stisknìte tlaèítko TUNER y. Pro pøepnutí na pøehrávání CD/MP3 diskù stisknìte tlaèítko CD! 3. Jednou nebo nìkolikrát stisknìte tlaèítko TUNER y a pøepnìte na pozadovaný vlnový rozsah FM, AM nebo na zvukový zdroj pøipojený ke vstupu AUX. Pøepínání mezi vlnovými rozsahy není mozné, kdyz je u systému infotainment zvoleno jako audio zaøízení rádio. Vlnový rozsah FM: Chcete-li zvolit pøedchozí nebo dalsí ulozenou stanici, stisknìte tlaèítka q x nebo w %. Vlnový rozsah AM: Chcete li vyhledat vsechny stanice, které lze pøijímat, stisknìte tlaèítka q x nebo w %. CD/MP3 3: Chcete-li zvolnit pøedchozí nebo dalsí skladbu, stisknìte tlaèítka q x nebo w %. Tlaèítka q x nebo w % na Twin Audio nejsou aktivní, pokud je na systému Infotainment a Twin Audio nastaven stejný zvukový zdroj (rádio resp. CD/MP3 3). Zvolte vlnový rozsah nebo vstup AUX 3 Hlavní zobrazení 21 Hlavní zobrazení Hlavní zobrazení je zobrazení na displeji po zapnutí systému Infotainment. Zobrazení se lisí podle vybavení vozidla. Mohou být znázornìny následující informace: pøesný èas, venkovní teplota, audio informace, informace palubního poèítaèe 3 nebo datum, informace k zaøízení Mobile Phone Portal 3, informace automatické klimatizace 3, resp. pokyny systému Check Control 3. Audio informace Následující informace se zobrazují na displeji: Aktuální vlnový rozsah nebo AUX 3 resp. CD. Název aktuální stanice nebo vysílací frekvence resp. èíslo skladby nebo název skladby na CD. Je-li aktivována funkce regionálních programù, zobrazí se,,reg". Viz,,Regionální programy" na stránce 32. Je-li aktivována úroveò AS, zobrazí se,,as". Viz,,Automatické vyhledávání rozhlasových stanic" na stránce 34. Jeli aktivována funkce RDS, zobrazí se,,rds". Viz,,RDS (Radio Data System)" na stránce 30. Jsou-li zapnuty rozhlasové informace o dopravní situaci, zobrazí se,,[tp]" nebo,,[ ]". Viz,,Rozhlasové informace o dopravní situaci (TP = Traffic Program)" na stránce 32. Je-li vlozeno CD, zobrazí se na displeji,,cd" nebo,,cdin". Viz,,Pøehrávaè CD/MP3 3" na stránce 36. Pokud se jedná o CD-MP3 3, zobrazí se vedle,,cd" nebo,,cdin" také,,mp3". Viz,,Pøehrávaè CD/MP3 3" na stránce 36. Pokud je CD pøehráváno v náhodném poøadí, zobrazí se na displeji,,rdm" nebo symbol [. Viz,,Reprodukce v náhodném poøadí (Random)" na stránce 40. Venkovní teplota Indikace aktuální venkovní teploty. Viz návod k obsluze vozidla. Informace palubního poèítaèe 3 Zobrazení informace palubního poèítaèe, která byla zvolena tlaèítkem BC 6. Viz návod k provozu vozidla. Èas Indikace aktuálního èasu. Viz návod k obsluze vozidla. Informace automatické klimatizace 3 Viz návod k obsluze vozidla. Informace k zaøízení Mobile Phone Portal 3 Viz Mobile Phone Portal Návod k obsluze. 22 Nastavení zvuku AUX Vol. 3 Pomocí této funkce mùzete upravit hlasitost vstupu AUX v závislosti na ostatních zvukových zdrojích (napø. rádiu). Tato funkce je k dispozici pouze v pøípadì, ze je aktivní vstup AUX se zvukovým zdrojem. Nastavení zvuku Následující konfigurace systému a nastavení zvuku se volí tlaèítkem SETTINGS c: AUX Vol. 3: hlasitost vstupu AUX, napø. hlasitost pøenosného pøehrávaèe CD rozdìlení hlasitosti vpøedu vzadu rozdìlení hlasitosti vlevo vpravo výbìr ze sesti pøednastavených zbarvení zvuku minimální hlasitost pro dopravní informace na rychlosti vozidla závislé zvýsení hlasitosti hlasitost pro externí zvukové zdroje, napø.

6 mobilní telefon maximální hlasitost pøi zapnutí výbìr stanic podle typu programu Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. displeji se zobrazí pøíslusná funkce. Fader: Balance: Sound: Nastavte zvukový zdroj, napø. pøenosný pøehrávaè CD, na maximální hlasitost. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí,,audio" nebo nabídka Settings. Stisknìte tlaèítko OK 0. Na displeji se zobrazí,,aux Vol." a nastavená hodnota. se automaticky pøevezmou. TID a BID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí,,audio" a pøíslusný zvukový zdroj. GID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. TA Volume: SDVC: Ext. In Vol.: OnVolume: PTY: 1) Viz,,Uspoøádání zobrazení na displeji" na stránce 13. Nastavení zvuku Fader Pomocí této funkce mùzete nastavit rozdìlení hlasitosti v pøední a zadní èásti vozidla. 23 Balance Pomocí této funkce mùzete nastavit rozdìlení hlasitosti na stranu øidièe a spolujezdce. Sound (Settings) Pomocí této funkce mùzete dosáhnout kvalitnìjsího zvuku. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí,,audio" nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí,,fader" a nastavená hodnota. se automaticky pøevezmou. TID a BID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí,,audio" a pøíslusný zvukový zdroj. GID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. displeji se zobrazí pøíslusná funkce. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí,,audio" nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí,,balance" a nastavená hodnota. se automaticky pøevezmou. TID a BID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí,,audio" a pøíslusný zvukový zdroj. GID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. displeji se zobrazí pøíslusná funkce. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí,,audio" nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí,,sound" a nastavená hodnota. Ze sesti odlisných zbarvení zvuku si pomocí sipkových tlaèítek q 7 nebo w a zvolte pozadované. Máte k dispozici zbarvení zvuku,,rock",,,disco",,,classic",,,jazz",,,vocal" a,,off. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí,,audio" a pøíslusný zvukový zdroj. GID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. 6 1) Viz,,Uspoøádání zobrazení na displeji" na stránce Nastavení zvuku Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. displeji se zobrazí pøíslusná funkce. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí,,audio" a pøíslusný zvukový zdroj. GID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. displeji se zobrazí pøíslusná funkce. Minimální hlasitost informací se nastaví pouze pokud je momentálnì nastavená hlasitost nizsí nez zvolená minimální hlasitost informací. SDVC Na kompenzaci okolního hluku a hluènosti pneumatik na vozovce se hlasitost systému Infotainment pøizpùsobuje rychlosti vozidla. Pomocí funkce SDVC mùzete na rychlosti závislou hlasitost nastavit. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí,,audio" nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí,,sdvc". Pomocí sipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte pozadovanou hodnotu mezi 0 az 5. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí,,audio" a pøíslusný zvukový zdroj. GID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. TA Volume Pokud je zapnuta funkce TP, zvýsí systém pøi kazdém hlásení dopravní situace standardnì hlasitost. Pomocí této funkce mùzete nastavit minimální hlasitost pro rozhlasové informace o dopravní situaci. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí,,audio" nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí,,ta Volume" a nastavená hodnota.

7 1) Viz,,Uspoøádání zobrazení na displeji" na stránce 13. Nastavení zvuku Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. displeji se zobrazí pøíslusná funkce. 25 Ext. In Vol. Pomocí této funkce nastavte minimální hlasitost pro externí zvukové zdroje jako napø. mobilní telefon. On Volume Pomocí této funkce se nastavuje maximální hlasitost pøi zapnutí. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí,,audio" nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí,,ext. In Vol.". se automaticky pøevezmou. TID a BID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí,,audio" a pøíslusný zvukový zdroj. GID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. displeji se zobrazí pøíslusná funkce. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí,,audio" nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí,,on Volume". se automaticky pøevezmou. TID a BID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí,,audio" a pøíslusný zvukový zdroj. GID1): Pøibliznì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. 6 1) Viz,,Uspoøádání zobrazení na displeji" na stránce Nastavení zvuku Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. displeji se zobrazí pøíslusná funkce. Zvolená maximální hlasitost pøi zapnutí se pøi zapnutí nastaví pouze kdyz je hlasitost pøi vypnutí systému Infotainment vyssí nez zvolená maximální hlasitost pøi zapnutí a systém Infotainment byl vypnutý nejménì po dobu 5 minut pøi vypnutém zapalování. PTY Pomocí této funkce mùzete volit druh programu. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí,,audio" nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí,,pty". Vyberte si pozadovaný program z 29 druhù jako napø.,,news" nebo,,entertainment" sipkovými tlaèítky q 7 nebo w a. Drzte tlaèítko OK 0 stisknuté, dokud se nespustí ruèní vyhledávání vysílaèù. Nastavení se automaticky pøevezmou. Po spustìní vyhledávání stanic se na displeji zobrazí informace rádia. Nastavení zvuku Tlaèítkem SOUND e se nastavují následující zbarvení zvuku: Fader: Balance: Bass: Treble: Aktuální nastavení zvuku: rozdìlení hlasitosti vpøedu vzadu rozdìlení hlasitosti vlevo vpravo zvýsení nebo snízení hlubokých tónù zvýsení nebo snízení vysokých tónù 27 Fader Pomocí této funkce mùzete nastavit rozdìlení hlasitosti v pøední a zadní èásti vozidla. Balance Pomocí této funkce mùzete nastavit rozdìlení hlasitosti na stranu øidièe a spolujezdce. Stisknìte tlaèítko SOUND e. Na displeji se zobrazí,,fader". se automaticky pøevezmou. displeji se zobrazí pøíslusná funkce. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí naposledy aktivní indikace. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí,,balance". se automaticky pøevezmou. displeji se zobrazí pøíslusná funkce. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí naposledy aktivní indikace. 6 odlisných nastavenízvuku 28 Bass Nastavení zvuku Treble Pomocí této funkce se nastavují vysoké tóny. Dejte pozor, aby pøípadná optimalizace zvuku (viz,,sound (Settings)" na stránce 23) byla deaktivována. Nastavení vysokých tónù platí pro momentálnì zvolený zvukový zdroj a pro FM, AM a CD se ukládají samostatnì. Aktuální nastavení zvuku Pomocí této funkce mùzete dosáhnout kvalitnìjsího zvuku. Pomocí této funkce se nastavují hluboké tóny. Dejte pozor, aby pøípadná optimalizace zvuku (viz,,sound (Settings)" na stránce 23) byla deaktivována. Nastavení hlubokých tónù platí pro momentálnì zvolený zvukový zdroj a pro FM, AM a CD se ukládají samostatnì. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí,,sound" a nastavené zabarvení zvuku. Ze sesti odlisných zbarvení zvuku si pomocí sipkových tlaèítek q 7 nebo w a zvolte pozadované. Máte k dispozici zbarvení zvuku,,rock",,,disco",,,classic",,,jazz",,,vocal" a,,off. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí,,bass". se automaticky pøevezmou. displeji se zobrazí pøíslusná funkce.

8 se automaticky pøevezmou. displeji se zobrazí pøíslusná funkce. displeji se zobrazí pøíslusná funkce. Jednou stisknìte tlaèítko SOUND e. funkce je k dispozici pouze v rádiovém rezimu (tlaèítko FM/AM 5). Je-li aktivní RDS, vyhledávají se pouze vysílaèe RDS. viz,,rds zapnout/vypnout" na stránce 30. krátce tlaèítko FM/AM 5. displeji se zobrazí infotainment informace. z displeje zmizí. funguje pouze ve vlnovém rozsahu FM. tlaèítko RDS 1, aby se RDS zapnul. HR2, atd. ). Ruèní aktualizace seznamu vysílaèù Výbìr RDS vysílaèe Tato funkce je k dispozici pouze v rádiovém rezimu (tlaèítko FM/AM 5). Funkce RDS musí být zapnuta. 31 Vyhledávání vysílaèù podle druhu programu Èetné RDS vysílaèe vysílají PTY kód, který udává druh vysílaného programu (napø. zprávy). Pomocí PTY kódu vyhledáváte vysílaèe podle druhu programu. (Vyhledávání vysílaèù, viz stránka 26). Klepnìte na sipková tlaèítka q 7 nebo w a. Rádio listuje k nejblizsímu, v seznamu vysílaèù ulozenému RDS vysílaèi (viz,,seznam vysílaèù"). Vyhledávání vysílaèù RDS Pøi vyhledávání RDS vysílaèù postupujte následovnì: Tato funkce je k dispozici pouze v rádiovém rezimu (tlaèítko FM/AM 5). Funkce RDS musí být zapnuta. V pøípadì, ze rádio zádný odpovídající vysílaè nenajde, uslysíte naposled nastavenou rozhlasovou stanici. Pøidrzte tlaèítko RDS 1 stisknuté, az uslysíte potvrzovací tón. Na displeji se zobrazí,,memory FM", potom,,mem" a pøíslusná frekvence. Stisknìte sipková tlaèítka q 7 nebo w a po dobu cca 1 vteøiny. Na displeji se pøed vlnovou délkou zobrazí,,seek". Rádio se ztisí, az je nalezen vysílaè. Pøed vyhledáváním vysílaèe zapnìte rozhlasové informace o dopravní situaci (TP) (viz,,rozhlasové informace o dopravní situaci zapnout/vypnout" na stránce 32). Vyhledávat se budou pouze vysílaèe, které vysílají informace o dopravní situaci. 32 Rádio Rádio zùstává pøi vyhledávání nejsilnìjsího vysílacího signálu tak dlouho na frekvenci regionálního programu, az pøijímaný signál pøílis zeslábne. Teprve poté rádio pøepne na jiný regionální program. Regionální programy Nìkteré RDS vysílaèe vysílají v urèitou dobu oblastnì odlisné programy na odlisných frekvencích. Vy máte moznost zabránit tomu, aby rádio pøi vyhledávání nejsilnìjsího signálu vysílací frekvence pøepnulo na jiný regionální program: Zapnutí regionalizace Chcete-li poslouchat regionální programy, musí být zapnutý RDS. Rozhlasové informace o dopravní situaci (TP = Traffic Program) Vysílaèe rozhlasových informací o dopravní situaci jsou VKV RDS vysílaèe, které vysílají zprávy o dopravní situaci. Vysílaè s informacemi o dopravní situaci poznáte podle symbolu TP na displeji. Rozhlasové informace o dopravní situaci zapnout/vypnout Jsou-li rozhlasové informace o dopravní situaci zapnuté, na displeji se zobrazí,,[tp]" nebo,,[ ]". Vysílá-li aktuální vysílaè informace o dopravní situaci, vidíte na displeji,,[tp]". Nevysílá-li aktuální vysílaè zádné zprávy o dopravní situaci, vyhledá rádio automaticky vysílaè dopravních informací s nejsilnìjsím pøijímacím signálem. Stisknìte znovu tlaèítko REG 4 po dobu cca 2 vteøin. Zobrazí se,,reg Auto Off", poté se na displeji zobrazí,,reg". Rádio zùstává pøi vyhledávání nejsilnìjsí vysílacího signálu na nastavené frekvenci regionálního programu.,,reg" se na displeji nezobrazí. Stisknìte tlaèítko REG 4.,,REG" se zobrazí na displeji. Stisknìte tlaèítko REG 4 po dobu cca 2 vteøin. Zobrazí se,,reg Auto On", poté se na displeji zobrazí,,reg". Automatická aktivace regionalizace Regionalizaci vypnout Chcete-li REG vypnout, stisknìte znovu krátce tlaèítko REG 4.,,REG" z displeje zmizí. Volume" na stránce 24. aktivního telefonního hovoru jsou dopravní informace akusticky potlaèeny a nezobrazují se. Dopravní informace potlaèit Chcete-li napø. bìhem pøehrávky CD/MP3 3 dopravní informace potlaèit, postupujte následovnì: Pro vypnutí dopravních informací stisknìte znovu tlaèítko TP 3.,,[ ]" z displeje zmizí. Stisknìte tlaèítko TP 3. Aktuální dopravní informace se pøerusí. Slysíte naposled pøehrávanou skladbu CD/MP3 3. Rozhlasové informace o dopravní situaci zùstanou zapnuté, pøístí zprávu budete opìt slyset.

9 Rozhlasové informace o dopravní situaci: Vyhledávání vysílaèù Tuto funkci lze aktivovat pouze na vlnách FM (tlaèítko FM/AM 5). Stisknìte sipková tlaèítka q 7 nebo w a na cca 1 vteøinu. Rádio vyhledává vysílaèe s informacemi o dopravní situaci. Vyhledávání vysílaèù s informacemi o dopravní situaci pomocí vyhledávání RDS vysílaèù, viz stránka Rádio Ruèní ukládání do pamìti Chcete-li vysílaèe ulozit do pamìti ruènì, postupujte následovnì: Automatické vyhledávání rozhlasových stanic Ve vlnovém rozsahu FM a AM lze ukládat vysílaèe, jejichz signál je mozno pøijímat, automaticky. Tyto vysílaèe se ukládají do samostatné AS pamìti. Postup pøi automatickém ukládání vysílaèù do pamìti: Pamìt' stanic Pro kazdý vlnový rozsah jsou k dispozici samostatná pamìt'ová místa: 9 x FM (VKV), 9 x FM-AS (automaticky ulozené VKV vysílaèe), 9 x AM (SV), 9 x FM-AS (automaticky ulozené SV vysílaèe), Místa v pamìti volíte pøímo pomocí tlaèítek volby stanic 1 az 9 b. Viz,,Vyvolání ulozených rozhlasových stanic" na stránce 35. Aktivace/deaktivace úrovnì AS Zvolte pozadovaný vlnový rozsah (viz,,výbìr vlnového pásma" na stránce 29) a nastavte vysílaè (viz,,vyhledávání rozhlasových stanic" na stránce 29). Stisknìte tlaèítko pro výbìr stanic b pamìt'ového místa, na kterém chcete nastavený vysílaè ulozit, ca 2 vteøiny stisknuté. Rádio se na krátký okamzik utisí a zobrazí vysílaè, který je na tomto pamìt'ovém místì ulozen. Poté lze nastavenou rozhlasovou stanici opìt slyset a je zobrazena na displeji. Rozhlasová stanice je na zvoleném pamìt'ovém místì ulozena. Pøi ukládání vysílaèe se ukládá souèasnì také,,rds zap." nebo,,rds vyp." Rozhlasové stanice mùzete ukládat do pamìti ruènì rovnìz na úrovni AS. Zvolte pozadovaný vlnový rozsah (viz,,výbìr vlnového pásma" na stránce 29). Podle potøeby zapnìte rozhlasové informace o dopravní situaci (viz,,rozhlasové informace o dopravní situaci zapnout/vypnout" na stránce 32). Pøidrzte tlaèítko AS 2 stisknuté tak dlouho, az zazní potvrzovací tón. V daném pøípadì pøepne rádio na úroveò AS ve zvoleném vlnovém pásmu (FM-AS nebo AM-AS). Automatické ukládání do pamìti se spustí. 9 nejsilnìji pøijímaných rozhlasových stanic zvoleného vlnového pásma se ulozí pod tlaèítky pro výbìr stanic 1 az 9 b. Klepnìte na tlaèítko AS 2. Je-li aktivována úroveò AS, zobrazí se,,as". Není-li úroveò AS aktivní,,,as" se nezobrazí. Úroveò AS lze aktivovat a deaktivovat také pomocí tlaèítka FM/AM 5. Viz,,Výbìr vlnového pásma" na stránce 29. Rádio Pøi aktivaci automatického ukládání do pamìti se zapne RDS. Nejprve se ulozí vsechny vysílaèe, jez je mozno pøijmout. Pokud vsak rozhlasové informace o dopravní situaci zapnete pøed automatickým ukládáním nebo bìhem nìho, rádio vyvolá po ukonèení automatického vyhledávání vysílaèù pamìt'ové místo s vysílaèem s dopravním hlásením. Je-li systém oznamování zpráv o silnièním provozu bìhem automatického ukládání zapnutý, zùstane automatické vyhledávání rozhlasových stanic aktivní tak dlouho, az je nalezen nejménì jeden vysílaè s informacemi o dopravní situaci. Ukládání nových rozhlasových stanic prostøednictvím AS Jakmile bìhem jízdy opustíte oblast pøíjmu ulozených vysílaèù, ukládají se nové vysílaèe. Viz kapitola,,automatické vyhledávání rozhlasových stanic". Vyvolání ulozených rozhlasových stanic 35 Zvolte pozadovaný vlnový rozsah (viz,,výbìr vlnového pásma" na stránce 29). Stisknìte eventuálnì krátce tlaèítko AS 2, abyste pøesli na úroveò AS. Tlaèítky pro výbìr rozhlasové stanice 1 az 9 b zvolte pozadované pamìt'ové místo (pamìt'ová místa 1 az 9). Posloucháte zvolenou rozhlasovou stanici. 36 Pøehrávaè CD/MP3 3 Pøíprava MP3 CD 3 Následkem kombinace vypalovaèky CD, programového vybavení pro vypalování CD, prázdných CD diskù a okolní teploty mùze dojít k potízím pøi pøehrávání CD diskù. Vyskytnou-li se potíze s CD, které jste vypálili sami, mìli byste u tohoto typu prázdných kompaktních diskù pouzívat disky jiných výrobcù nebo jiné barvy. Nejlepsích výsledkù lze dosáhnout s prázdnými disky s dobou pøehrávání 74 minut.

10 CD musí mít formát ISO 9660 Level 1, Level 2 nebo JOLIET. Veskeré ostatní formáty nelze spolehlivì pøehrávat. K pouzití s systémem Infotainment mùzete na jeden MP3-CD ulozit maximálnì 99 alb. Alba lze pomocí systému Infotainment volit jednotlivì. Celkem mùzete na jedno CD ulozit 367 pøehrávatelných skladeb (tracks). Dalsí skladby nelze pøehrát. Pøehrávaè CD/MP3 3 Na tomto pøístroji mùzete pøehrávat obvyklá CD o prùmìru 12 cm. 9 Tvarovaná CD (shape CD) jsou pro pøehrávání nevhodná. Za poskození pøehrávaèe CD v dùsledku pøehrávání nevhodných CD diskù se neruèí. Nevkládejte do pøehrávaèe CD zádná DVD. Stále èastìji jsou audio CD opatøena tzv. mechanismem na ochranu proti kopírování, který zabraòuje jejich nelegálnímu rozmnozování. Tyto mechanismy vsak neodpovídají audio CD specifikaci (Red Book), podle níz jsou a dále budou vsechny pøístroje pro pøehrávání audio CD vyvinuty. Vás pøístroj je schopen pøehrávat v dobì zahájení odbytu známá CD s odpovídajícími verzemi ochrany proti kopírování. To vsak není záruka, ze budete moci pøehrávat CD s novými variantami tìchto mechanismù na ochranu proti kopírování i v budoucnu. 9 Systém Infotainment je schopen pøehrávat i CD-R s hudebními soubory MP3 3. Pøehrávaè CD/MP3 3 D01 D02 D03 T001 T002 T003 T004 T005 D05 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 D04 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 D01 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T Kazdé album je mozno pomocí PC pojmenovat. Jméno alba se mùze zobrazit na displeji systému Infotainment. Pojmenovávejte alba a skladby podle Vaseho vypalovacího programového vybavení. Pøíslusné pokyny najdete v návodu programového vybavení. Pøi vypalování alb a skladeb se vyhnìte pøehláskám a zvlástním znakùm. Pokud kladete dùraz na správné poøadí Vasich souborù, musíte pouzít vypalovací programové vybavení, které soubory seøadí v alfanumerickém poøadí. Není-li Vase programové vybavení touto funkcí opatøeno, mùzete soubory seøadit také ruènì. Za tímto úèelem musíte pøed kazdý název vlozit poøadové èíslo, napø.,,001",,,002" atd. Pøitom je zapotøebí zavést i nuly. Kazdou skladbu mùzete pojmenovat (ID3 tag). Název skladby lze rovnìz zobrazit na displeji. Pøi výrobì (kódování) souborù MP3 z audio souborù pouzívejte pøenosovou rychlost max. 256 kbit/s. Abyste mohli soubory MP3 pouzít s systémem Infotainment, musí mít soubory MP3 pøíponu,,.mp3". Nepokousejte se pøíponu,,. mp3" pøidìlit jiným nez MP3 souborùm a tyto pøehrávat, protoze takovýto soubor bude poznán a vynechán. Protoze u jistého vypalovacího programového vybavení nemusí souhlasit èíslování, máte do koøenového alba (root album) D01 nahrávat buï pouze podadresáøe se skladbami (viz levý obrázek) nebo pouze skladby (viz pravý obrázek). 38 Pøehrávaè CD/MP3 3 Pøehrávka vkládaného CD Zapínání systému Infotainment Pøehrávka zasunutého CD Jestlize se CD jiz nachází ve stìrbinì pro CD, spust'te pøehrávku následujícím zpùsobem: Stisknìte knoflík P 8. Na displeji se zobrazí audio informace. Slysíte naposled nastavený zvukový zdroj. Pøístroj je vypnut nebo je v provozu rádio. Zasuòte CD (s potistìnou stranou nahoru) do stìrbiny pro CD d. Pøístroj CD automaticky vtáhne. Vtazení CD se nesmí pøekázet ani napomáhat. Na pøístroji je v provozu rádio. Stisknìte tlaèítko CD/MP3 9. Naposled pøehrávaná skladba na CD se zobrazí na displeji. Uslysíte naposled pøehrávanou skladbu CD. Pøehrávka CD,,Read CD" a symbol,,cd" se zobrazí na displeji, poté se zobrazí poèet skladeb na CD. Stopa 1 a délka pøehrávky se zobrazí, jakmile se zaène pøehrávat první stopa. U MP3 CD 3 svítí na displeji symbol,,mp 3" a zobrazí se název prvního alba. Informace ohlednì stopy (název skladby, jméno interpreta...) se zobrazí, jakmile se zaène pøehrávat první stopa. zmìna náhledu displeje Mùzete si vybrat z nìkolika náhledù. Stisknìte dvakrát tlaèítko CD/MP3 9. Na displeji se zobrazí,,cd Info". Pro výbìr pozadovaného náhledu displeje stisknìte sipková tlaèítka q 7 nebo w a. Po uplynutí 5 vteøin se zvolený náhled displeje pøevezme. V závislosti na druhu CD (audio CD s textem nebo bez textu, MP3-CD 3 s ID3 tags nebo bez nich) jsou mozná následující zobrazení: Pøehrávaè CD/MP3 3 Audio CD bez CD textu Èíslo skladby a délka pøehrávky Název skladby Jméno interpreta Èíslo skladby a délka pøehrávky Název CD Jméno souboru Èíslo skladby a délka pøehrávky Název alba Název skladby Jméno interpreta Èíslo skladby a délka pøehrávky Název alba Audio CD s CD textem 3 39 Výbìr skladby Chcete-li bìhem pøehrávky CD zvolit urèitou skladbu, postupujte následujícím zpùsobem: Výbìr MP3 alba 3 Pokud Vase MP3 CD obsahuje více alb, mùzete si pozadované album zvolit následujícím zpùsobem: Klepnìte na sipková tlaèítka q 7 nebo w a tolikrát, az se na displeji zobrazí pozadovaná skladba.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Uslysíte zvolenou skladbu z CD. Stisknìte tlaèítko CD/MP3 9. Poslední pøehrávané album se zobrazí na displeji. Klepnìte na sipková tlaèítka q 7 nebo w a tolikrát, az se na displeji zobrazí pozadované album. První skladba pozadovaného alba se zobrazí na displeji. Uslysíte první skladbu. Vsechna alba, která neobsahují soubory MP3, se automaticky pøeskoèí. Napø. kdyz posloucháte skladbu z alba D01 a sipkovým tlaèítkem w a zvolíte dalsí album, pøeskoèí se album D02 a bude se pøehrávat album D03. Zobrazení na displeji se automaticky zmìní z D01 na D03. MP3-CD bez ID3 tags 3 Rychlé vyhledávání vpøed/zpìt V pøípadì, ze hledáte urèitou pasáz na CD, postupujte následovnì: Posloucháte jednu ze skladeb. Pøidrzte sipková tlaèítka q 7 nebo w a stisknutá tak dlouho, az dosáhnete hledané pasáze. Bìhem rychlého vyhledávání vpøed/ zpìt bìzí pøehrávka CD zvýsenou rychlostí a tiseji. MP3 3: Pøi rychlém vyhledávání zpìtným smìrem se vyhledávací bìh zastaví na zaèátku aktuální stopy. MP3-CD s ID3 tags 3 40 Pøehrávaè CD/MP3 3 Následující nastavení jsou k dispozici u MP3-CD 3: Random Album: reprodukce skladeb jednoho alba v náhodném poøadí Random CD: reprodukce skladeb na CD v náhodném poøadí reprodukci v náhodném poøadí deaktivovat Reprodukce v náhodném poøadí (Random) Pomocí této funkce hraje pøehrávaè CD/MP3 3 skladby aktuálního CD v náhodném poøadí. Rozhlasové zprávy o dopravní situaci bìhem provozu CD/MP3 3 Bìhem pøehrávání CD/MP3 mùzete spustit poslech hlásení o dopravní situaci. Viz,,Rozhlasové informace o dopravní situaci (TP = Traffic Program)" na stránce 32. Stisknìte tøikrát tlaèítko CD/MP3 9. Na displeji se zobrazí první aktuální nastavení funkce Random. Zvolte pozadované nastavení sipkovými tlaèítky q 7 nebo w a. Vysunout CD Random Off: Stisknìte tlaèítko a f. Na displeji se zobrazí,,eject CD". Slysíte naposled nastavenou rozhlasovou stanici. CD mùzete z pøístroje vysunout i kdyz je pøístroj vypnutý. Po odebrání CD se pøístroj opìt vypne. Pokud CD neodeberete, bude po uplynutí cca 10 vteøin automaticky opìt vtazeno. U audio CD máte k dispozici následující moznosti nastavení: Random on: reprodukci v náhodném poøadí aktivovat reprodukci v náhodném poøadí deaktivovat Je-li aktivována funkce Random, rozsvítí se na displeji,,rdm" nebo symbol [. Random off: Vstup AUX 3 41 Vstup AUX 3 Abyste mohli z reproduktorù systému Infotainment poslouchat zvukový zdroj pøipojený ke vstupu AUX ve vasem vozidle, napø. pøenosný CD pøehrávaè, musí být daný zvukový zdroj aktivován. Rádio je zapnuté. Pøipojte zvukový zdroj na vstup AUX ve vasem vozidle. Tisknìte tlaèítko FM/AM 5, dokud se na displeji nezobrazí,,aux". Externí zvukový zdroj se pøepíná v systému Infotainment. Zapnìte externí zvukový zdroj a nastavte jej na maximální hlasitost. Signál zvukového zdroje se pøenásí pøes reproduktory systému Infotainment. 42 Hledání závad Chybová zpráva / symptom Mozná pøíèina / náprava Vseobecné Displej se neosvìtlí Zobrazení na displeji je spatnì èitelné Systém Infotainment nelze zapnout ani knoflíkem P 8 ani klíèem zapalování Èasový údaj na displeji je nesprávný. Audio Zvuková reprodukce je stále slabìjsí a nelze ji zmìnit. Tlaèítko pro výbìr stanic není ulozeno s názvem rozhlasové stanice Akumulátorová baterie vozidla je slabá (pøi provozu bez bìzícího motoru) Kontrakt displeje není správnì nastaven (pouze u grafického informaèního displeje 3, viz Uzivatelská pøíruèka k vozidlu). Vadná pojistka systému Infotainment nebo vozidla. Hledání závad V pøípadì, ze Vás systém Infotainment nefunguje podle Vaseho oèekávání, proètìte si peèlivì návod k obsluze a postupujte podle následující kontrolní listiny, nez se obrátíte na sluzbu zákazníkùm. Nenajdete-li zádné øesení vyskytnutého problému, doporuèujeme Vám, obrátit se na jednoho z partnerù Opel. Viz návod k obsluze vozidla. Ulozený vysílaè nelze zvolit pomocí tlaèítka pro výbìr stanice Zobrazí se,,error CD" Zdroj AUX 3 je pøílis tichý Signál ze zdroje na vstupu 3 je pøemodulovaný nebo deformovaný Pøístroj se pøehøál. Vnitøní regulace teploty na ochranu pøístroje je aktivní. Doporuèení: vypnìte pøístroj. Provozovatel veøejnoprávního rozhlasu vysílá èas od èasu dodateèné informace. Opakujte ulození, kdyz se na displeji zobrazí název rozhlasové stanice.

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Obsah CD 30 / CD 30 MP3... 5 Mobile Phone Portal... 35 CD 30 / CD 30 MP3 Úvod... 6 Rádio... 18 CD přehrávač... 26 Vstup AUX... 30 Rejstřík... 32 6 Úvod Úvod Všeobecné informace...

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

CITROËN C5 ART-X4-CS-51

CITROËN C5 ART-X4-CS-51 CITROËN C5 AUDIO SYSTÉM RDS TELEFON S MÌNIÈEM CD* A B C 1 2 3 4 5 D Q P O N M L K J I H G F E R 1 2 4 5 S * Podle verze nebo vybavení. 6 3 T AUDIO SYSTÉM RDS S PØEHRÁVAÈEM CD A MÌNIÈEM CD* A B C D E F

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA AUTORADIO SYMPHONY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356222

Vaše uživatelský manuál SKODA AUTORADIO SYMPHONY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356222 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA AUTORADIO SYMPHONY. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Autorádio/CD-pøehrávaè Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Obsah Touch & Connect... 5 CD 30/CD 30 MP3 Typ 1... 93 Mobile Phone Portal... 121 Touch & Connect Úvod... 6 Rádio... 22 CD přehrávač... 27 Vstup AUX... 32 USB port...

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Swing Návod k obsluze Obsah Obecné pokyny Návod k obsluze 2 Značky v textu návodu k obsluze 2 Přehled přístroje 2 Důležitá upozornění 2 Zabezpečení proti krádeži 3 Základní nastavení

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Autorádio s přehrávačem CD/MP3 Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje, okamžité ztlumení (Mute)

Více

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku Zapnutí zdroje zvuku Zapnutí zdroje zvuku Vypnutí režimu zvuku Stiskněte. Stiskněte. Vyberte zvukový režim, který chcete použít. Klepněte na Audio Off. Opětovným klepnutím na Audio Off začnete přijímat

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 200 200 / 1 011 200 201 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 200

Více

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC Axolute Videodisplej obj. č. 349311-349312 - 349313 Návod k použití Part. U1925A - 06/07-02 PC Obsah CZ 1 Úvod a základní funkce 5 Všeobecné informace 6 Axolute videodisplej: používejte ho hned! 6 Funkční

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.cz 1 Přehled přístroje Přehled přístroje 2 Tlačítko NAV Krátké stisknutí: Aktivace navigace a čtyř sad předvoleb. Delší

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Pokyny pro použití CZ.3

Pokyny pro použití CZ.3 R-Link Obsah Opatření pro použití...................................................................... CZ.3 Obecné údaje.......................................................................... CZ.4

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

5 Radio 5 Radio ČESKÁ

5 Radio 5 Radio ČESKÁ ČESKÁ 5 Radio 5 Radio RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3-10040 Volvera

Více

Vaše uživatelský manuál KENWOOD KDC-W7534U http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533926

Vaše uživatelský manuál KENWOOD KDC-W7534U http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533926 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

5" Radio Nav 5" Radio Nav

5 Radio Nav 5 Radio Nav ČESKÁ 5" Radio Nav 5" Radio Nav RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. Parts & Services Technical Services Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3 10040 Volvera

Více

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com Navigace Rádio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 500 AUTO NAVIGATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k obsluze a k montáži

Návod k obsluze a k montáži Navigace Rádio MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Návod k obsluze a k montáži Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

Obsah. 1. Úvod 1. 2. Bezpečnostní pokyny 1. 3. Některé funkce přehrávače 2. 4. Přenos dat a nabíjení 2. 5. Tlačítka a ovládání 3. 6.

Obsah. 1. Úvod 1. 2. Bezpečnostní pokyny 1. 3. Některé funkce přehrávače 2. 4. Přenos dat a nabíjení 2. 5. Tlačítka a ovládání 3. 6. Obsah 1. Úvod 1 2. Bezpečnostní pokyny 1 3. Některé funkce přehrávače 2 4. Přenos dat a nabíjení 2 5. Tlačítka a ovládání 3 6. Hudba 4 7. Obrázky 6 8. Video 7 9. Fotoaparát 8 10. Diktafon 9 11. FM rádio

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-BT92SD RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tento návod k použití, zjistěte si kliknutím na tlačítko níže nejnovější vydanou verzi a změněné stránky. http://manual.kenwood.com/edition/im350/

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

PŘEDSTAVENÍ... 3 Rady... 3 Technické charakteristiky... 5

PŘEDSTAVENÍ... 3 Rady... 3 Technické charakteristiky... 5 F I A T F I O R I N O / Q U B O A U T O R Á D I O OBSAH PŘEDSTAVENÍ... 3 Rady... 3 Technické charakteristiky... 5... 6 Ovládače na volantu... 9 Všeobecné informace... 10... 12 Zapnutí autorádia... 12 Vypnutí

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

jgguo!d 8M ~I x V M ~Z x V -- - - ft-- mw

jgguo!d 8M ~I x V M ~Z x V -- - - ft-- mw jgguo!d 8M ~ x V M ~Z x V -- - - ft-- mw,~.. RENAULT o POPS SYSTÉMU Prvky audiosoustavy G) Skrytý tuner/zesilovac 0 - @ 6 reproduktoru ( ) Ovládací prvky na volantu @ nfracervený dálkový ovladac (z) Prijímac

Více

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko

Více

RDS MP3/WMA/AAC CD PŘIJÍMAČ CDA-9884R. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat.

RDS MP3/WMA/AAC CD PŘIJÍMAČ CDA-9884R. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU RDS MP3/WMA/AAC CD PŘIJÍMAČ CDA-9884R NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. PERFECT SOUND s.r.o. http://www.alpine-electronics.cz Leopoldova

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Conference Recorder. Uživatelský manuál

Conference Recorder. Uživatelský manuál Conference Recorder Uživatelský manuál Obsah Úvod...1 Prostředí programu...1 Nastavení programu... 2 Práce s programem Conference Recorder...4 Ovládání záznamu a přehrávání... 5 Práce se značkami... 5

Více

OPEL MOVANO / VIVARO. Infotainment System

OPEL MOVANO / VIVARO. Infotainment System OPEL MOVANO / VIVARO Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 24 CD přehrávač... 33 Vstup AUX... 38 USB port... 40 Hudba Bluetooth... 43 Navigace... 49 Rozpoznávání hlasu... 66 Telefon... 68 Rejstřík...

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY NÁVOD K POUŽITÍ Czech/00 (KEE) Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Poznámky 4 Obecné funkce 7 Napájení Výběr zdroje Ovládání hlasitosti

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204 . NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM Obj. č.: 330 204 Elektronický budík je účelový přístroj pro pravidelné buzení v určitou nastavenou hodinu.vzbuzení a je doplněn o rozhlasový

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD - PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE ÚVOD Monitorování velkého počtu funkcí je důležité pro zlepšování výkonů firem provozujících nákladní dopravu a pro snižování nákladů na

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Elektrická zařízení 86A AUTORÁDIO

Elektrická zařízení 86A AUTORÁDIO Elektrická zařízení AUTORÁDIO Obecné údaje - 1 Postup získání ochranného kódu - 7 Ochranný kód - 8 Výměna součástí - 11 Konfigurace a nastavení parametrů - 12 Zapojení - 13 Autodiagnostika - 14 Diagnostika

Více

Smart Watch Garett M26 návod

Smart Watch Garett M26 návod Smart Watch Garett M26 návod 1 SMARTWATCH Garett M26 Bezpečnostní tipy Ilustrace v tomto návodu jsou referencemi a můžou se lišit v závislosti na modelu. POZOR Pokyny k baterii Baterie se nesmí vyhodit

Více

Video adaptér MI1256

Video adaptér MI1256 Video adaptér MI1256 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel BMW vybavených navigačním systémem Business / Professional NBT, nebo rádiem s displejem 6,5

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD 1 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM Pøed prvním použitím navigaèního systému nebo po odpojení akumulátoru je tøeba provést jeho inicializaci. Vozidlo je tøeba odstavit

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

www.skoda-auto.cz Autorádio Symphony ŠkodaAuto www.skoda-auto.com Škoda Auto 08.03 AUTORÁDIO SYMPHONY

www.skoda-auto.cz Autorádio Symphony ŠkodaAuto www.skoda-auto.com Škoda Auto 08.03 AUTORÁDIO SYMPHONY ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 OBSAH CE Pfiístroj odpovídá ochrann m poïadavkûm EMV (smûrnice EG 89/336 EWG a 93/68 EWG) podle norem EN 55013 a EN 55020. DÒLEÎITÉ POKYNY 5 PROVOZ

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Průvodce rychlou instalací DA-10294 Děkujeme vám za zakoupení DIGITUS DA-10294. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto pro přehrávání hudby přes Bluetooth z vašeho

Více

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti.

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. 1 OBSAH Co všechno můžete od jednotky očekávat... 5 Nabízí plno užitečných funkcí!...

Více

Studentský set EXCLUSIVE

Studentský set EXCLUSIVE Studentský set EXCLUSIVE Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Set umožňuje oboustrannou komunikaci Dokonalé maskování Umožňuje přenos zvuku a obrazu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Specifikace produktu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE Obsah Základní informace o radiostanici.......2 Ovládací prvky radiostanice............. 2 Tóny zvukové signalizace............... 3 Programovatelná tlaèítka............... 3 Tlaèítka

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více