Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika"

Transkript

1 Pfiístroje OBO pro ochranu pfied bleskem a pfiepûtím jsou rozdûleny do tfií skupin - svodiãe tfiídy, tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve B, C a D), odpovídajících rûzn m poïadavkûm ohlednû místa pouïití, úrovnû ochrany a schopnosti svádûní impulsních proudû. Tato selektivní ochrana proti blesku a pfiepûtí zaruãuje nízkou ochrannou úroveà a vysokou svodovou schopnost. Její rozdûlení odpovídá ustanovením EN a dal ích mezinárodních pfiedpisû. V tûchto normách jsou stanoveny kotrukãní smûrnice, poïadavky a zkou ky svodiãû pfiepûtí, které se pouïívají v sítích se stfiídav m proudem o jmenovitém napûtím do 000 V a se jmenovit m kmitoãtem mezi 50 aï 60 Hz. 2 TBS

2 Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika Podklady od strany 4 Pomůcka pro výběr od strany 8 Svodiče třídy od strany 24 Systémová řešení třídy od strany 3 Svodiče třídy + 2 od strany 34 Systémová řešení třídy + 2 od strany 42 Svodiče třídy 2 od strany 43 Systémová řešení ttřídy 2 od strany 57 Svodiče třídy 3 od strany 58 TBS 3

3 Jaké tvary impulsů existují? Pfii boufice mohou k zemi smûfiovat silné bleskové proudy. Je-li pfiímo zasaïena budova s vnûj í ochranou pfied bleskem, dojde na zemním odporu soustavy vyrovnání potenciálû v ochranû pfied bleskem k úbytku napûtí, kter pfiedstavuje pfiepûtí proti vzdálenému okolí. Toto zv ení potenciálû pfiedstavuje ohroïení pro elektrické systémy (napfi. silová pfiípojka, telekomunikaãní zafiízení, kabelové televize, fiídicí vedení apod.), které jsou pfiivádûny do budovy. Pro ovûfiení rûzn ch pfiístrojû ochrany pfied bleskem a pfiepûtím byly v národních a mezinárodních normách stanoveny odpovídající zku ební proudy. Proudy blesku, které se vyskytují pfii pfiímém úderu, mohou b t napodobeny rázovou proudovou vlnou s prûbûhem 0/350 µs (obr., impuls ). Zku ební bleskov proud napodobuje jak rychl nárûst, tak i vysokou energii pfiirozeného blesku. Tímto proudem se testují svodiãe bleskového proudu tfiídy (dfiíve tfiídy B) a komponenty vnûj í ochrany pfied bleskem. Pfiepûtí ze vzdálen ch úderû blesku a spínacích operací je imitováno zku ebním impulsem 8/20 µs (obr., impuls 2). Obsah energie v tomto impulsu je v raznû niï í neï v pfiípadû zku ební vlny bleskového proudu 0/350 µs. Tímto zku ebním impulsem se zatûïují svodiãe pfiepûtí tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve tfiídy C a D). Obr. : Druhy impulsû a jejich charakteristika proud [] Impuls 0/350 µs simulace bleskového impulsu 8/20 µs simulace přepěťového implusu 0 0 Impuls Čas [ µ s] Impuls Impuls 2 Tvar impulsu 0/350 µs 8/20 µs Druh impulsu, simulovaná pfiíãina Impuls bleskového proudu, imituje rázov proud pfii úderu blesku PfiepûÈov impuls, kopíruje pfiepûtí napfi. ze spínacích operací Charakteristika Velmi vysok obsah náboje a energie, relativnû dlouhá doba trvání Rychl nárûst i pokles impulsu, niï í energetick obsah Pfiíklady typû pfiístrojû Tfiída, class I, tfiída poïadavkû B napfi. MC 50-B VDE Tfiída 2, class II, tfiída poïadavkû C napfi. V 20-C Tfiída + 2, class I + II, tfiída poïadavkû B + C napfi. PS3-B+C/TNC 4 TBS

4 Pokyny pro italaci Délka přívodů v zapojení V Pfiipojovací vedení k ochrannému pfiístroji má rozhodující vliv na jeho ochrannou úroveà. Podle italaãních doporuãení IEC musí b t délka samostatného pfiívodu ke svodiãi a délka pfiipojení svodiãe na vyrovnání potenciálû men í neï 0,5 m. Alternativnû lze také pouïít zapojení typu V. Délka pfiívodního vedení 0,5m 0,5m Hlavní přípojnice potenciálového vyrovnání nebo svorkovnice a ochranného vodiče Zapojení V Svorkovnice ochranného vodiče Hlavní přípojnice potenciálového vyrovnání nebo svorka Oddělení Svodiãe bleskového proudu a pfiepûtí pfiebírají rûzné úkoly a musejí se pouïívat koordinovanû. Koordinace je zaruãena délkou mezilehlého vedení nebo speciálními svodiãi bleskového proudu (fiada MCD). Pak je napfiíklad moïné pouïít pfiímo vedle sebe v ochranné sadû svodiãe tfiíd a 2 (tfiíd B a C). síťové napájení Ochranná úroveň: 2 kv l = Délka vedení spotřebič Ochranná úroveň:,4 kv napfi. MC 50-B VDE napfi. V 20-C Příklad Délka vedení > 5 m Není tfieba Ïádn dal í oddûlovací prvek Délka vedení < 5 m PouÏití oddûlovacího prvku: MC 50-B VDE + LC 63 + V20-C Alternativně též: MCD 50-B + V20-C Není potfiebn Ïádn dal í oddûlovací prvek (napfi. ochranná sada) Spoje zatížitelné bleskovým proudem Pro vyrovnání potenciálû v ochranû pfied bleskem musí b t respektovány minimální prûfiezy uvedené ve vedlej í tabulce. Na pfiechodu mezi zónami ochrany LPZ 0 a LPZ musí b t do vyrovnání potenciálû zahrnuty v echny kovové italace a pracovní vodiãe musí b t uzemnûny vhodn mi svodiãi. Materiál PrÛfiez vedení v mm 2 Cu 6 Al Fe 50 TBS 5

5 Čtyřvodičové sítě SíÈ TN-C V síèovém systému TN-C-S je elektrické zafiízení pfiipojeno tfiemi fázov mi vodiãi (L, L2, L3) a sdruïen m PEN vodiãem. Jeho pouïití je popsáno napfi. v âsn EN Svodiãe bleskového proudu tfiídy resp. tfiídy poïadavkû B, se zde pouïívají jako tfiípólové (napfi. tfiikrát MC 50-B). Jejich pfiipojení se provádí paralelnû k fázov m vodiãûm, které jsou pfiipojeny pfies svodiãe k vodiãi PEN. Po dohodû s místní rozvodnou spoleãností a v souladu s její smûrnicí (PNE ) je moïné jejich pouïití i pfied hlavním elektromûrem. Svodiãe pfiepûtí tfiídy 2 resp. tfiídy poïadavkû C, jsou pouïívány zpravidla za bodem rozdûlení PEN vodiãe. Je-li bod rozdûlení vzdálen více neï 0,5 m, jedná se odtud dále o pûtivodiãovou síè. Svodiãe se pak pouïívají ãtyfipólové, pfiednostnû v zapojení 3+ (napfi.: V 20-C/3+NPE). V zapojení 3+ jsou fázové vodiãe (L, L2, L3) pfiipojeny pfies svodiãe k nulovému vodiãi (N). Nulov vodiã (N) je souãtov m jiskfii tûm spojen s ochrann m vodiãem (PE). Svodiãe se zapojují pfied proudov m chrániãem, protoïe ten bude jinak interpretovat sveden rázov proud jako chybov a pfieru í proudov okruh. Svodiãe pfiepûtí tfiídy 3 resp. tfiídy poïadavkû D, se pouïívají k ochranû pfied spínacími jevy v proudov ch okruzích koncov ch pfiístrojû. Tato pfiíãná pfiepûtí se vyskytují hlavnû mezi vodiãi L a N. Zapojením Y jsou vodiãe L a N chránûny varistory a spojení k vodiãûm PE jsou tvofiena souãtov m jiskfii tûm (napfi.: SNS-D nebo KNS-D). Pfii tomto ochranném zapojení, není mezi L a N u pfiíãn ch pfiepûtí sveden rázov proud proti PE a proudov chrániã je proto také nepovaïuje za chybov proud. Potfiebná technická data jsou vïdy uvedena na stránkách pfiíslu ného v robku. L L2 L3 PEN HDS F Hlavní rozvaděč Délka vedení Proudové okruhy např. podružný L-4 rozvaděč F2 Délka vedení Jemná ochrana F3 F4 Třída Třída 2 Třída 3 Hlavní PPV Místní PPV 6 TBS

6 Pětivodičové sítě Sítû TN-S a TT V síèovém systému TN-S je elektrické zafiízení napájeno tfiemi fázov mi vodiãi (L, L2, L3), nulov m vodiãem a ochrann m vodiãem (PE). V síti TT je naproti tomu elektrické zafiízení napájeno tfiemi fázov mi vodiãi (L, L2, L3), nulov m vodiãem a místním ochrann m vodiãem (PE). Jeho pou- Ïití je popsáno napfi. v EN resp. DIN V VDE V Svodiãe bleskového proudu tfiídy resp. tfiídy poïadavkû B, se pouïívají pfiednostnû ve ãtyfipólovém zapojení 3+ (napfi.: tfiikrát MC 50-B a jednou MC -B/NPE). V zapojení 3+ jsou fázové vodiãe (L, L2, L3) pfiipojeny pfies svodiãe k nulovému vodiãi (N). Nulov vodiã (N) je souãtov m jiskfii tûm spojen s ochrann m vodiãem (PE). Po dohodû s místní rozvodnou spoleãností a v souladu s jejími podmínkami (PNE ) lze svodiãe tfiídy pouïit i pfied hlavním elektromûrem. Svodiãe pfiepûtí tfiídy 2 resp. tfiídy poïadavkû C, se pouïívají v zapojení 3+ (napfi. V 20-C/3+NPE). V zapojení 3+ jsou fázové vodiãe (L, L2, L3) pfiipojeny pfies svodiãe k nulovému vodiãi (N). Nulov vodiã (N) je souãtov m jiskfii tûm spojen s ochrann m vodiãem (PE). Svodiãe se zapojují pfied proudov m chrániãem, protoïe ten by jinak interpretoval sveden rázov proud jako chybov a pfieru il by proudov okruh. Svodiãe pfiepûtí tfiídy 3 resp. tfiídy poïadavkû D, se pouïívají k ochranû pfied spínacími jevy v proudov ch okruzích koncov ch pfiístrojû. Tato pfiíãná pfiepûtí se vyskytují hlavnû mezi L a N. Zapojením Y jsou vodiãe L a N chránûny varistory a spojení k vodiãûm PE jsou tvofiena souãtov m jiskfii tûm (napfi.: SNS- D nebo KNS-D). S tímto ochrann m zapojením mezi vodiãi L a N není u pfiíãn ch pfiepûtí veden rázov proud proti vodiãi PE a proudov chrániã jej proto nepovaïuje za chybov proud. Potfiebná technická data jsou vïdy uvedena na stránkách pfiíslu ného v robku. L L2 L3 N PE HDS F Hlavní rozvaděč Délka vedení Proudové okruhy např. podružný L-4 rozvaděč F2 Délka vedení Jemná ochrana F3 F4 Třída Třída 2 Třída 3 Hlavní PPV Místní PPV TBS 7

7 Příklady použití silové napájení Situace Vyberte si laskevě vhodný typ budovy Místo italace A Italace v hlavním rozvaděči Základní ochrana V elektroměrovém, nebo kombinovaném rozvaděči Rodinný / Bytový dům Průmyslová/Komerční budova Vzdálenost mezi hlavním a podruïn m, resp. kombinovan m rozvadûãem je TN TT V 20-C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu A*, 4 M** Obj. ã Tfiída 2, (Tfiída poïadavkû C) k italaci za elektromûr Strana 43 větší než 0 m Žádné zařízení ochrany před bleskem Podzemní přívod Rodinný / Bytový dům Průmyslová/Komerční budova Vzdálenost mezi hlavním a podruïn m, resp. kombinovan m rozvadûãem je TN TT V 20-C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu A*, 4 M** Obj. ã Tfiída 2, (Tfiída poïadavkû C) k italaci za elektromûr Strana 43 větší než 0 m Rodinný dům Vzdálenost mezi hlavním a podruïn m, resp. kombinovan m rozvadûãem je větší než 0 m TN TT V -B+C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu 60 A*, 4 M** Obj. ã Tfiída +2, (Tfiída poïadavkû B+C) k italaci za elektromûr Strana 37 Zařízení vnější ochrany před bleskem Rodinný dům Vzdálenost mezi hlavním a podruïn m, resp. kombinovan m rozvadûãem je menší než 0 m TN TT V -B+C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu 60 A*, 4 M** Obj. ã Tfiída +2, (Tfiída poïadavkû B+C) k italaci za elektromûr Strana 37 Venkovní přípojka Průmyslová / komerční budova Vzdálenost mezi hlavním a podruïn m rozvadûãem je větší než 5 m Průmyslová / komerční budova Vzdálenost mezi hlavním a podruïn m rozvadûãem je menší než 5 m TN-C IT TN-C IT 3x MC 50-B VDE 500 A*, 3x 2 M** Tfiída, (Tfiída poïadavkû B) Italace pfied i za elektromûr Obj. ã Strana 24 3x MCD 50-B 500 A*, 3x 2 M** Tfiída, (Tfiída poïadavkû B) Italace pfied i za elektromûr Obj. ã Strana 27 TN-S TT TN-S TT 3x MC 50-B VDE Obj. ã x MC -B/NPE Obj. ã A*, 4 x 2 M** Tfiída, (Tfiída poïadavkû B) Italace pfied i za elektromûr Strana 24, 3x MCD 50-B Obj. ã x MCD -B/NPE Obj. ã A*, 4 x 2 M** Tfiída, (Tfiída poïadavkû B) Italace pfied i za elektromûr Strana 27, 28 Alternativnû, napfi. ve stávajících zafiízeních, lze pouïít rázovou oddûlovací indukãnost LC 63 v kombinaci s MC 50-B a V20-C Uzemněné střešní nástavby Průmyslová / komerční budova kombinovaný rozvaděč Vzdálenost k dal ímu podruïnému rozvadûãi je větší než 0 m TN-C IT PS3-VA/TNC Tfiída +2, koordinovaná s tfiídou 3, (tfiída poïadavkû B+C) Italace pfied i za elektromûr A*, 0 M** Obj. ã Strana 29 TN-S TT PS4-VA/TT+TNS Tfiída +2, koordinovaná s tfiídou 3, (tfiída poïadavkû B+C) Italace pfied i za elektromûr A*, 2 M** Obj. ã Strana 30 Průmyslová / komerční budova kombinovaný rozvaděč Vzdálenost k dal ímu podruïnému rozvadûãi je menší než 0 m TN-C IT PS3-VA/TNC Tfiída +2, koordinovaná s tfiídou 3, (tfiída poïadavkû B+C) Italace pfied i za elektromûr A*, 0 M** Obj. ã Strana 29 TN-S TT PS4-VA/TT+TNS Tfiída +2, koordinovaná tfiídou 3, (tfiída poïadavkû B+C) Italace pfied i za elektromûr A*, 2 M** Obj. ã Strana 30 s * Je-li pfiedfiazené ji tûní > neï uvedená hodnota, nutno svodiã selektivnû na tuto hodnotu pfiedjistit. 8 TBS

8 Místo italace B Italace v každém podružném rozvaděči Střední ochrana / třída požadavků C Místo italace C Italace před koncový přístroj Jemná ochrana / třída požadavků D TN TT TN TT V 20-C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu A*, 4 M** Tfiída 2, (Tfiída poïadavkû C) k italaci za elektromûr, Strana 43 Obj. ã není potfieba V 20-C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu A*, 4 M** Tfiída 2, (Tfiída poïadavkû C) k italaci za elektromûr, Strana 43 Obj. ã FineController FC-D-D***) Univerzální jemná ochrana pro soukromé i komerãní prostory jako zásuvkov adaptér Obj. ã. 50 Strana 58 FineController FC-TV-D***) Jemná ochrana s integrovanou pfiepûèovou ochranou pro pfiívod TV, k ochranû TV pfiístrojû nebo videorekordérû, vã. kabelu adaptéru. Obj. ã Strana 58 CNS-3-D-F ProdluÏovací pfiívod s trojnásobnou zásuvkou pro soukromé, komerãní a prûmyslové budovy. Optická i atická signalizace poruchového stavu, 6 A *. Obj. ã Strana 60 SNS-D PfiepûÈová ochrana vhodná pro dodateãnou montáï v prûmyslov ch a komerãních budovách. UpevÀuje se pod kryt zásuvky, 6 A *. Obj. ã Strana 6 TN TT TN TT TN TT není potfieba V 20-C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu A*, 4 M** Tfiída 2, (Tfiída poïadavkû C) k italaci za elektromûr, Strana 43 Obj. ã V 20-C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu A*, 4 M** Tfiída 2, (Tfiída poïadavkû C) k italaci za elektromûr, Strana 43 Obj. ã V 20-C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu A*, 4 M** Tfiída 2, (Tfiída poïadavkû C) k italaci za elektromûr, Strana 43 Obj. ã FineController FC-SAT-D***) Jemná ochrana s integrovanou pfiepûèovou ochranou pro pfiívod TV/SAT, k ochranû TV/SAT pfiijímaãû, vã. kabelu adaptéru. Obj. ã Strana 59 FineController FC-TAE-D***) Jemná ochrana s integrovanou pfiepûèovou ochranou pro pfiívod telekomunikací (zástrãka TAE), pro ochranu ISDN S 0 -NTBA, DSL-Splitter nebo analogov ch koncov ch pfiístrojû, vã. kabelu adaptéru. Obj. ã Strana 59 CNS-D-F (0 A*) SíÈov pfiívod s integrovanou pfiepûèovou ochranou a pfiístrojovou zástrãkou pro PC, faxy, kopírky apod. Optická i atická signalizace poruch. Obj. ã Strana 60 KNS-D Provedení vhodné do prûmyslov ch i komerãních budov pro skrytou italaci v bûïn ch krabicích pod omítku nebo italaãních kanálech. Optická i atická signalizace poruchového stavu, 6 A *. Obj. ã. 507 Strana 62 ÜSS 45-O a ÜSS 45-A Modul pfiepûèové ochrany 45 mm k italaci v kanálech Rapid 45, parapetních a podlahov ch systémech, 6 A *. S optickou signalizací funkce: ÜSS 45-O: Obj. ã S atickou signalizací funkce: ÜSS 45-A: Obj. ã Strana 63 VF 230-AC/DC (6 A*) Ochrana pfied pfiepûtím pro prûmyslové a komerãní budovy k italaci na profilovou li tu 35 mm v podruïn ch nebo technologick ch rozvadûãích a skfiíních. Objednat lze i provedení s bezpotenciálov m kontaktem dálkové signalizace. 20 A *, M** Obj. ã Strana 64 není potfieba áá *** M ífika sestavy ve standardních modulech 7,5 mm na profilovou li tu 35 mm *** souãástí dodávky je adaptér pro pfiechod ochrann kolík/ochrann kontakt TBS 9

9 Slunečné vyhlídky do budoucnosti získávání energie Solární technologie dnes patfií k nejboufilivûji se rozvíjejícím odvûtvím prûmyslu elektro. S tlakem na vyuïívání ekologick ch zdrojû energie silnû vzrûstá atraktivita fotovoltaick ch zafiízení pro soukromé i prûmyslové uïivatele. Mnoho elektroitalaãních firem pfiizpûsobuje postupnû svûj v robní program této poptávce a nabízí fie ení pro jakékoli poïadavky. ProtoÏe pro kaïdého investora existuje souvislost mezi funkãností zafiízení a dobou amortizace, je zde ochrana pfied bleskem a pfiepûtím zvlá tû dûleïitá. Mûniã, tvofiící jádro zafiízení, je pfiitom pfiepûèov mi impulsy ohroïen nejvíce. Mezinárodní a nûkteré národní standardy, jako napfi. IEC 64/23/CD (VDE 000 ãást 72), zvefiejnûné návrhy norem pro ochranu pfied bleskem IEC 62305, ãást aï 4 a smûrnice VdS 200 svazu nûmeck ch pojistitelû vyïadují, aby byla pfii projektování fotovoltaického zafiízení respektována fiada skuteãností. Právû zde nabízí OBO, jako poskytovatel tûchto systémû, jiï dnes vhodná fie ení. PoÏadavek: e ení OBO Strana MoÏnosti vnûj í ochrany pfied bleskem OBO-TBS 4 Zaãlenûní do vnûj í ochrany pfied bleskem OBO-TBS 4 UloÏení kabelû v a na budovû (kabelové Ïlaby a vodicí li ty) OBO-KTS KTS-Katalog Fixace a propojení kabelû (italaãní krabice, svorky, roubení, roubové a natloukací systémy) UloÏení kabelû v poïárnû ohroïen ch budovách (systémy kabelov ch pfiepáïek, protipoïární zábrany a zachování funkãnosti) OBO-VBS OBO-BSS VBS-Katalog BSS-Katalog 20 TBS

10 Pfiíklad pouïití: Budova bez vnější ochrany před bleskem U budov bez vnûj í ochrany pfied bleskem je pfiepûèová ochrana mûniãe, jako jádra zafiízení, mimofiádnû dûleïitá. Pfiíslu ná ochrana by mûla zahrnovat v echna ohroïená vedení, která jsou s mûniãem spojena. Rychl v bûr správného ochranného pfiístroje usnadàuje tabulka. Svodiã pfiepûtí DC je tfieba zvolit podle maximálního napûtí solárního modulu naprázdno. Zapamatujte si: Maximální napûtí naprázdno se obvykle pohybuje 0-20 % nad katalogov m údajem napûtí naprázdno (U 0C ). solární modul střídač hlavní rozvaděč DC AC silová síť DC-ochrana A AC-ochrana B *) PPV C *) potfieba jen v pfiípadû, je-li vzdálenost k HR s ochann m pfiístrojem vût í neï 0 m kabelu Max. napětí FV modulu naprázdno Provedení Obj. č. Strana A B DC ochrana (FV) AC ochrana Dolní díl FV V 20-C/U-PH Dolní díl FV s dálkovou signalizací V 20-C/U-PH-FS V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V Systémové fie ení v krytu s MC konektorem VG-C-DC-PH Verze + komplet (fázová) V20-C/+NPE Verze 3+ komplet (3fázová) V20-C/3+NPE C Pfiíslu etví Svorkovnice potenciálového vyrovnání 80 VDE TBS 2

11 Pfiíklad pouïití: Budova s vnější ochranou před bleskem U budov s vnûj í ochranou pfied bleskem je nutné zabránit prostfiednictvím ochranného zafiízení pfiímému úderu blesku do FV modulû. Pfii svádûní znaãného bleskového proudu v ak vzniká také silné magnetické pole, které indukuje do okolních elektrick ch prvkû pfiepûtí. Proto je ochrana mûniãe pfied bleskem a pfiepûtím, jako jádra zafiízení, obzvlá È dûleïitá. Mûla by zahrnovat v echna ohroïená vedení, která jsou s mûniãem spojena. Rychl v bûr správného ochranného pfiístroje usnadàuje tabulka. solární modul jímací tyč střídač DC hlavní rozvaděč AC DC-ochrana A AC-ochrana B silová síť PPV C *) nutné jen tehdy, je-li vzdálenost od hlavního rozvadûãe k ochrannému pfiístroji vût í neï 0 m délky kabelu. Max. napětí FV modulu naprázdno Provedení Obj. č. Strana Dolní díl FV V 20-C/U-PH DC Dolní díl FV s dálkovou signalizací V 20-C/U-PH-FS A ochrana 200 V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O (FV) 420 V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O A+B B AC/DC- Ochrana AC- Ochrana 745 V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V AC/DC systémové fie ení (ochrana pfied pfiepûtím) vã. krytu a MC konektoru VG-C-ACDC-PH Verze + komplet (fázová) V20-C/+NPE Verze 3+ komplet (3fázová) V20-C/3+NPE C Pfiíslu etví Svorkovnice potenciálového vyrovnání 80 VDE Jímací zafiízení ochrany pfied bleskem 36 Poznámka: U budov s vnûj í ochranou pfied bleskem musí b t na vstupu budovy zahrnuty ve keré kabely do systému vyrovnání potenciálû v ochranû pfied bleskem. Vhodné svodiãe bleskového proudu uvádí ãást Energetika, od strany 24 a TBS

12 Pfiíklad pouïití: Průmyslová budova U prûmyslov ch budov je zpravidla italováno zafiízení vnûj í ochrany pfied bleskem. Pfii pfiímém úderu blesku v ak nedokáïe ochranné zafiízení vïdy zabránit zásahu do FV modulû. Svádûním velkého bleskového proudu vzniká také silné magnetické pole, které indukuje do elektrick ch prvkû pfiepûtí. Proto je ochrana mûniãe pfied bleskem a pfiepûtím, jako jádra zafiízení, obzvlá È dûleïitá. Mûla by zahrnout v echna ohroïená vedení, která jsou s mûniãem spojena. Rychl v bûr správného ochranného pfiístroje usnadàuje tabulka. solární modul jímací tyč střídač hlavní rozvaděč DC AC DC-ochrana A AC-ochrana B silová síť PPV C Max. napětí FV modulu naprázdno Provedení Obj. č. Strana Dolní díl FV V 20-C/U-PH DC Dolní díl FV s dálkovou signalizací V 20-C/U-PH-FS A ochrana 70 V Horní díl ochrany pfied bleskem V-B+C/O (FV) 350 V Horní díl ochrany pfied bleskem V-B+C/O A+B B AC/DC- Ochrana AC- Ochrana 500 V Horní díl ochrany pfied bleskem V-B+C/O V AC/DC systémové fie ení (ochrana pfied pfiepûtím) vã. krytu a MC konektoru VG-C-ACDC-PH Verze + komplet (fázová) V-B+C/+NPE Verze 3+ komplet (3fázová) V-B+C/3+NPE C Pfiíslu etví Svorkovnice potenciálového vyrovnání BigBar pro prûmyslové aplikace 802/5-VA Jímací zafiízení ochrany pfied bleskem 36 Poznámka: U budov s vnûj í ochranou pfied bleskem musí b t na vstupu budovy zahrnuty ve keré kabely do systému vyrovnání potenciálû v ochranû pfied bleskem. Vhodné svodiãe bleskového proudu uvádí ãást Energetika, od strany 24 a 36. TBS 23

13 LightningController typ MC 50-B/VDE je svodič bleskových proudů třídy podle EN (třídy B), určený ke svodu vysokých impulsních proudů (0/350). Italuje se na rozhraní zón bleskové ochrany (LPZ) 0 -, na vstupu do budovy, kde zajišťuje vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem pro silové napájecí vodiče. Protože je toto vícenásobné jiskřiště zcela uzavřeným svodičem, nevznikají při jeho činnosti žádné emise mimo pouzdro. Součtové jiskřiště typu MC -B/NPE je určeno pro zapojení mezi N a PE vodič v sítích TNS a TT. Brání vzniku nebezpečných napětí na ochranném vodiči a nemožňuje vznik nepřípustně vysokých dotykových napětí v systému vyrovnání potenciálů. LightningController najde uplatnění v průmyslových zařízeních, veřejných, obchodních nebo větších obytných budovách. Je vhodný pro italaci do neměřených částí elektrických rozvodů (před elektroměrem) podle PNE resp. směrnice VDN, 2. vydání 2004 (TAB 2000) Svodič bleskových proudů LightningController Svodič třídy Provedení Balení MC 50-B VDE, MC 50-B VDE: Svodič bleskových proudů třídy I (třídy B) dle EN (VDE ) pro rozhraní LPZ O a při koncepci zón bleskové ochrany podle IEC 632- resp. DIN V VDE V 085 část certifikováno VDE, EZÚ horní a spodní díl, vyjímatelná horní část schopnost svodu bleskových proudů 50 (0/350µs) / pól ochranná úroveň < 2 kv zhášení následných proudů sítě 2,5 Ieff resp. Ipeak včetně krytek svorek s označením vývodů uzavřené, nevyfukující jiskřiště pro měřené i neměřené části el. rozvodů Příklad použití: Průmyslové budovy; svodiče bleskových proudů před elektroměrem podle PNE Pozn.: Potřebná délka vedení k následujícímu ochrannému stupni třídy 2 je alespoň 5 m. MC 50-B VDE MC 50-B VDE 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I LPZ 0- Impulsní proud Iimp 50 Ochranná úroveň Up kv < 2,0 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak 500 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - Svodič bleskových proudů LightningController - horní díl Svodič třídy Provedení Balení MC 50-B/0 VDE 24, MC 50-B/0: LightningController - horní díl MC 50-B/ MC 50-B/0 VDE 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I LPZ 0- Impulsní proud Iimp 50 Ochranná úroveň Up kv <2,0 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak 500 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 24 TBS

14 Svodič bleskových proudů LightningController - spodní díl Svodič třídy Provedení Balení MC 50-B/U VDE 8, MC 50-B/U: LightningController spodní díl, vhodný pro typy: MC 50-B VDE MCD 50-B včetně krytů připojovacích svorek MC 50-B/U VDE C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² Svodič bleskových proudů LightningController Svodič třídy Provedení Balení MC -B/NPE 52, MC -B/NPE: Součtové jiskřiště třídy I (třídy B) podle EN (VDE ), pro použití v sítích TN-S, TT a IT na rozhraní LPZ 0 a při koncepci ochrany před bleskem dle IEC 632- resp. DIN V VDE 085 část 4. Součtové jiskřiště mezi N a PE vodič v zapojeních typu 3+ resp. +. certifikováno VDE, EZÚ schopnost svodu bleskových proudů 0/350 µs včetně krytek s popisem přívodů ochranná úroveň < 2,5 kv zapouzdřené jiskřiště bez výfuku při činnosti - žádná montážní omezení Příklad použití: Svodič bleskových proudů v neměřené části rozvodů dle PNE Pozn.: Délka vedení k dalšímu ochrannému stupni min. 5 m. MC -B/NPE 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I LPZ 0- Impulsní proud Iimp Ochranná úroveň Up kv <2,5 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak 0, C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - MC -B/NPE Svodič bleskových proudů - příslušetví Svodič třídy Provedení Balení MC- V3 0 3, MC- V4 0 8, MC- V...: Měděný můstek 6 mm², vhodný k propojování společných pólů svodičů řady MC pomocí boční průchozí svorky. 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) V3 pro 3 pólové zapojení V4 pro 4 pólové zapojení TBS

15 LightningCoordinator je vazební indukčnost sloužící k energetické koordinaci svodičů bleskových proudů třídy (třídy B) a svodičů přepětí třídy 2 (třídy C). Jestliže je v elektrické rozvodné síti zapojeno paralelně více ochranných přístrojů, může docházet k jejich vzájemnému ovlivňování. Proto je nezbytné zajistit podmínky umožňující jejich správnou součinnost. Koordinací činnosti se zajistí, že svodič bleskového proudu třídy (třídy B) při přepětí vyvolaném bleskovým výbojem vždy zapálí, svede energeticky významné impulsní proudy a ochrání tak svodiče přepětí třídy 2 nebo 3 (třídy C nebo D) před přetížením. Rázová oddělovací indukčnost LightningCoordinator Svodič třídy Provedení Balení LC 63 43, LC 63: Vazební indukčnost kompaktní sestava v 35 mm širokém krytu dvě možnosti připojení vstupu a výstupu jmenovitý proud sítě 63 A jmenovitá indukčnost 5 µh Použití: V kombinaci s MC 50-B VDE a V 20-C při délce mezilehlého vedení pod 5 m LC Jmenovité proudové zatižení IL A 63 Indukčnost Ln µh 5 63 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - LC TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) TBS

16 Coordinated LightningController typ MCD 50-B představuje koordinovaný svodič bleskových proudů třídy podle EN (třídy B), určený ke svodu vysokých impulsních proudů (0/350). Italuje se na rozhraní zón bleskové ochrany (LPZ) 0 -, na vstupu do budovy, kde zajišťuje vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem pro silové napájecí vodiče. Díky nízké ochranné úrovni (,3 kv) odpadá v jeho případě nutnost použití jakýchkoliv vazebních prvků mezi jiskřišti Coordinated LightningController a následujícími svodiči přepětí. Součtové jiskřiště typu MCD -B/NPE je určeno k zapojení mezi N a PE vodič v sítích TN-S a TT. Brání vzniku nebezpečných napětí na ochranném vodiči a znemožňuje vznik nepřípustně vysokých dotykových napětí v systému vyrovnání potenciálů. Coordinated LightningController najde uplatnění v kompaktních zařízeních ochrany před přepětím pro budovy, stejně jako při společné italaci svodičů bleskových proudů a přepětí v jednom rozvaděči. Vše bez nutnosti použití jakýchkoliv vazebních prvků nebo vedení určité minimální délky. Svodič bleskových proudů Coordinated LightningController Svodič třídy Provedení Balení MCD 50-B, MCD 50-B: Koordinovaný svodič bleskových proudů třídy I (třídy B) podle EN (VDE ), vhodný pro rozhraní LPZ 0A a 2 při koncepci zón bleskové ochrany dle IEC 632- resp. DIN V VDE 085 část 4. svodová schopnost 50 0/350 µs na pól odpovídá PNE ochranná úroveň <,3 kv zhášení následných proudů sítě 2,5 Ieff resp. Ipeak včetně krytek svorek s označením vývodů uzavřené jiskřiště bez výfuku při činnosti, možnost použití v neměřených částech el. rozvodů Příklad použití: Kompaktní italace ochran před přepětím v samostatných objektech. Sdružená italace svodičů tříd B+C v jednom rozvaděči bez oddělovací indukčnosti resp. nutné min. délky vedení, např. v systémech mobilních operátorů. MCD 50-B 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I Impulsní proud Iimp 50 Ochranná úroveň Up kv <,3 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak 500 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² MCD 50-B Svodič bleskových proudů Coordinated LightningController - horní díl Svodič třídy Provedení Balení MCD 50-B/0 24, MCD 50-B/0: Coordinated LightningController - horní díl. 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) MCD 50-B/0 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I Impulsní proud Iimp 50 Ochranná úroveň Up kv <,3 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak 500 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) MCD 50-B/ TBS 27

17 Svodič bleskových proudů Coordinated LightningController Svodič třídy Balení MCD -B/NPE 53, MCD -B/NPE: Svodič pro použití v sítích TN-S, TT a IT jako koordinované součtové NPE jiskřiště třídy I (třídy B) podle EN (VDE ). Součtové jiskřiště pro montáž mezi N a PE vodiče na rozhraní LPZ 0A a při koncepci zón bleskové ochrany podle IEC 632- resp. DIN V VDE 085 část svodová schopnost 0/350 µs včetně krytek svorek s označením vývodů ochranná úroveň <,3 kv uzavřené jiskřiště bez výfuku při činnosti, možnost použití v neměřených částech el. rozvodů Příklad použití: Kompaktní koncepce ochran před přepětím v samostatných objektech. Italace svodičů třídy B+C v jednom rozvaděči bez nutnosti použití oddělovací indukčnosti resp. délky vedení, např. u stanic mobilních operátorů. MCD -B/NPE Jmenovité napětí UN V Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I Impulsní proud Iimp Ochranná úroveň Up kv <,3 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak 0, C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) MCD -B/NPE 28 TBS

18 Protection Set typu PS-VA je sestavená a propojená kombinace svodičů, obsahující svodiče bleskových proudů série MCD a svodiče přepětí řady V 20-VA. Díky zcela uzavřeným svodičům, nevyfukujímu jiskřišti a varistorům, lze ProtectionSet použít v každém běžném rozvaděči. Horní části svodičů lze samostatně vyjmout a vykoušet bez toho, aby bylo nutno odpojovat napájení spodních dílů. U provedení ProtectionSet-...VA nehrozí navíc vznik žádných unikajících proudů. Je kotruováno speciálně pro použití v neměřených částech elektrických rozvodů podle PNE resp. směrnice VDN (2. vydání 2004), tedy před elektroměrem. Příklad použití: Ochranná zařízení v neměřených částech (před elektroměrem) Svodič bleskových proudů a přepětí - ochranná sada Svodič třídy Provedení Balení PS 3-VA/TNC 6, Série PS-VA/..: Ochranná sada pro italaci před elektroměr. svodová schopnost 00 0/350 µs, testováno v BET sestaveno včetně projovacích můstků, označené připojovací svorky pro použití v sítích TN-C, TN-S, TT i IT vhodné k italaci v neměřených částech (absolutně bez unikajících proudů) Pozn.: Max. předřazené jištění (nutné jen je-li v síti vyšší) A gl/gg. PS 3-VA/TNC 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída, koordinovaná s třídou 3 třída I Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak C Modulární jednotka TE (7,5) 0 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - PS 3-VA/TNC Provedení Balení PS3-VA/TNC+FS 85, sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku Serie PS-VA/3...FS: Protection Set pro italaci v neměřených částech rozvodů (před elektroměrem). svodová schopnost 00 0/350 µs, testováno v BET sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku, označené připojovací svorky k použití v sítích TN-C a IT vhodný pro použití v neměřených částech rozvodů (zcela bez unikajících proudů) dálková signalizace stavu Poznámka: Max. předjištění (nutné jen je-li v síti vyšší) A gl/gg 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) PS3-VA/TNC+FS 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída, koordinovaná s třídou 3 třída I Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 0 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - TBS 29

19 Svodič bleskových proudů a přepětí - ochranná sada Svodič třídy Provedení Balení PS 4-VA/TT+TN-S 2, Serie PS-VA/3...FS: Protection Set pro italaci v neměřených částech rozvodů (před elektroměrem). svodová schopnost 00 0/350 µs, testováno v BET sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku, označené připojovací svorky k použití v sítích TN-C a IT vhodný pro použití v neměřených částech rozvodů (zcela bez unikajících proudů) Poznámka: Max. předjištění (nutné jen je-li v síti vyšší) A gl/gg PS 4-VA/TT+TNS PS 4-VA/TT+TN-S 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída, koordinovaná s třídou 3 třída I Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak C Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - Provedení Balení PS4VA/TT+TNS+FS 235, Serie PS-VA/4: Protection Set pro italaci v neměřených částech rozvodů (před elektroměrem). svodová schopnost 00 0/350 µs, testováno v BET sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku, označené připojovací svorky k použití v sítích TN-S a TT vhodný pro použití v neměřených částech rozvodů (zcela bez unikajících proudů) Poznámka: Max. předjištění (nutné jen je-li v síti vyšší) A gl/gg PS4VA/TT+TNS+FS 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída, koordinovaná s třídou 3 třída I Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,2 Zkratová pevnost Ipeak C Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 30 TBS

20 Skříně typu VG obsahují sestavy svodičů bleskového proudu typu MC 50-B VDE (MC -B/PE) ve společné skříni s krytím IP 65. Uplatnění naleznou především v neměřených částech elektrických rozvodů, tedy před elektroměrem. Vyhovují požadavkům PNE , stejně jako směrnici VDN, 2. vydání Svodič bleskových proudů - systémové řešení VG... Svodič třídy Provedení Balení VG 3-B/TNC 0, VG...: Svodič bleskových proudů - sestava třídy (třídy B) podle EN (VDE ). LightningController MC 50-B/VDE v izolované, plombovatelné skříni IP 65 celkový impulsní proud 00 0/350 µs, zkoušeno BET odpovídá požadavkům PNE resp. směrnici VDN (2. vydání 2004) ochranná úroveň < 2,0 kv uzavřené, nevyfukující jiskřiště vhodné protn-c síť 50 Příklad použití: Svodičové sestavy pro montáž v neměřených částech elektrických rozvodů (před elektroměrem) podle PNE resp. směrnice VDN (2. vydání 2004). VG 3-B/TNC 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I LPZ 0- Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <2,0 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak 500 C Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² VG 3-B/TNC Provedení Balení VG 4-B/TNS+TT 2, VG...: Sestava svodičů bleskových proudů třídy (třídy B) podle EN (VDE 0675 část 6). svodiče LightningController MC 50-B/VDE a MC -B/NPE namontované v izolační plombovatelné skříni IP 65 impulsní proud 00 0/350 µs, zkoušeno BET odpovídá požadavkům PNE resp. směrnice VDN (2. vydání 2004) ochranná úroveň < 2,0 kv zcela uzavřená, nevyfukující jiskřiště vhodné protn-s a TT sítě Příklad použití: Svodičové sestavy pro montáž v neměřených částech elektrických rozvodů (před elektroměrem) podle PNE resp. směrnice VDN (2. vydání 2004). 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) VG 4-B/TNS+TT 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I LPZ 0- Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <2,0 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak 500 C Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - VG 4-B/TNS+TT TBS 3

21 Bloky typu SA představují sestavy svodičů bleskového proudu typu MC 50-B VDE (MC -B/PE) namontované na adaptérové liště, umožňující jednoduchou a profesně správnou italaci do mm sběrnicovových systémů 2 x 5 a 2 x 0. Uplatnění naleznou především v neměřených částech elektrických rozvodů, tedy před elektroměrem. Odpovídají požadavkům PNE i směrnice VDN, 2. vydání Svodič bleskových proudů - systémové řešení SA... Svodič třídy Provedení Balení SA 3-B/TNC 67, SA...: Sestava svodičů bleskového proudu třídy (třídy B) podle EN namontaná na adaptérové liště pro mm sběrnicové systémy (2 x 5 a 2 x 0) šířka adaptéru 08 mm jednoduchá montáž naklapnutím impulsní proud 00 0/350 µs, zkoušeno BET odpovídá požadavkům PNE resp. směrnice VDN (2. vydání 2004) zcela uzevřená, nevyfukující jiskřiště vhodná pro sítě TN-C Použití: Nasazení svodičů v neměřených částech rozvodů, na sběrnicích podle směrnice VDN (2. vydání 2004). SA 3-B/TNC 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I LPZ 0- Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <2,0 <00 0 C Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - SA 3-B/TNC 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 32 TBS

22 Svodič bleskových proudů - systémové řešení SA... Svodič třídy Provedení Balení SA 4-B/TNS+TT 222, SA...: Sestava svodičů bleskových proudů třídy (třídy B) podle EN (VDE 0675 část 6). namontovaná na adaptéru umožňujícím naklapnutí na sběrnicové systémy mm, s pásnicemi 2 x 5 a 2 x 0 mm. šířka adaptéru 08 mm jednoduchá montáž naklapnutím impulsní proud 00 0/350, zkoušeno BET odpovídá požadavkům PNE resp. TAB 2000 uzavřená, nevyfukující jiskřiště vhodné pro síť TN-S a TT Příklad použití: Systémové řešení ochran v neměřených částech elektrických rozvodů (před elektromětem) podle PNE resp. TAB SA 4-B/TNS+TT 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I LPZ 0- Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <2,0 <00 0 C Stupeň krytí Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² SA 4-B/TNS+TT 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 82 TBS 33

23 ProtectionSet typu PS B+C je sestavená a propojená kombinace svodičů bleskových proudů třídy (třídy B) série MCD a svodičů přepětí třídy 2 (třídy C) řady V 20-C. Díky zcela uzavřeným svodičům, nevyfukujímu jiskřišti a varistorům, lze ProtectionSet použít v každém běžném rozvaděči. Horní části svodičů lze samostatně vyjmout a vykoušet bez toho, aby bylo nutno odpojovat napájení spodních dílů. Protection Set nalezne své použití ve všech oblastech průmyslu, ve veřejných i obytných budovách, v technologiích mobilních operátorů atd. Svodič bleskových proudů a přepětí - ochranná sada Svodič třídy +2 Provedení Balení PS 3-B+C/TNC 74, Serie PS...: Protection Set, svodič bleskového proudu a přepětí třídy +2 (třídy B+C) podle EN (VDE 0675 část 6). svodová schopnost 00 (0/350), zkoušeno BET sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku a označené připojovací svorky k použití v síti TN-C Poznámka: Max. předjištění (nutné jen je-li v síti vyšší) max. A gl/gg. PS 3-B+C/TNC PS 3-B+C/TNC 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak C Modulární jednotka TE (7,5) 0 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - Provedení Balení PS 3-B+C/TNC-FS 232, Serie PS...: Protection Set s dálkovou signalizací, svodič bleskového proudu a přepětí třídy +2 (třídy B+C) podle EN (VDE 0675 část 6). svodová schopnost 00 0/350, zkoušeno BET sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku a označené připojovací svorky k použití v síti TN-C dálková signalizace funkce bezpotenciálovým přepínacím kontaktem. Poznámka: Max. předjištění (nutné jen je-li v síti vyšší) A gl/gg. PS 3-B+C/TNC-FS PS 3-B+C/TNC-FS 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak C Modulární jednotka TE (7,5) 0 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 34 TBS

24 Svodič bleskových proudů a přepětí - ochranná sada Svodič třídy +2 Provedení Balení PS 4-B+C/TT+TNS 227, Serie PS...: Protection Set, svodič bleskového proudu a přepětí třídy +2 (třídy B+C) podle EN (VDE 0675 část 6). svodová schopnost 00 0/350 µs, testováno v BET sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku, označené připojovací svorky k použití v sítích TN-S a TT Poznámka: Max. předjištění (nutné jen je-li v síti vyšší) A gl/gg. PS 4-B+C/TT+TNS 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - PS 4-B+C/TT+TNS Provedení Balení PS 4-B+C/FS 232, Serie PS...: Protection Set s dálkovou signalizací, svodič bleskového proudu a přepětí třídy +2 (třídy B+C) podle EN (VDE 0675 část 6). svodová schopnost 00 0/350 µs, testováno v BET sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku, označené připojovací svorky dálková signalizace funkce bezpotenciálovým přepínacím kontaktem k použití v sítích TN-S a TT Poznámka: Max. předjištění (nutné jen je-li v síti vyšší) A gl/gg. PS 4-B+C/FS 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - PS 4-B+C/TT+TNS-FS 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) TBS 35

25 CombiController typu V -B+C je kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy + 2 podle EN resp. třídy B+C podle VDE 0675 část 6. Slouží k vytvoření účinného vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem pro energetická napájecí vedení a současně chrání i před přepětími vznikajícími v rozvodné síti. Sestava V -B+C/3+NPE představuje univerzální řešení pro TN-S a TT síťové systémy. Součtové jiskřiště mezi N a PE vodiči přitom brání vzniku nebezpečného dotykového napětí na ochranném vodiči. CombiController nachází své uplatnění především jako kombinovaný svodič v rodinných domech. Využití nalezne ale i v řadě jiných typů budov, kde se používá k ochraně vstupů různých doplňkových vedení. Další provedení s FS, AS, FS-SÜ nebo ve skříni, přinášejí následující stránky tohoto katalogu. Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController Svodič třídy +2 Provedení Balení V -B+C/- 20, V -B+C/2-32, V -B+C/3-43, V -B+C/4-63, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. B+C podle VDE 0675 část vyjímatelný modul svodiče s termodynamickým odpojovacím zařízením optická indikace funkčnosti ochranná úroveň < 0V uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů L L L L Příklad použití: Objekty venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech. Kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu. V -B+C/4 V -B+C/- Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 7 30 Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V -B+C/2- třída < 0, V -B+C/3- třída < 0, V -B+C/4- třída < 0, Provedení Balení V -B+C/ , V -B+C/ , V -B+C/ , V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. B+C podle VDE 0675 část kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vyjímatelný svodič s termodynamickým odpojovacím zařízením otická indikace funkčnosti ochranná úroveň <,5kV uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů L L L L Příklad použití: Objekty venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech. Kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu V -B+C/4 V -B+C/ Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 4 60 Maximální svodový proud Imax 00 Ochranná úroveň Up kv <,5 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V -B+C/ třída <, ,5 - V -B+C/ třída <, ,5-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 36 TBS

26 Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController Svodič třídy +2 Provedení Balení C -B+C/ 2, C -B+C/..-NPE: Vyjímatelné součtové jiskřiště pro zapojení mezi střední (N) a ochranný vodič (PE). Vhodné pro použití v kombinaci s: CombiController typ V -B+C SurgeController typ V 20-C C -B+C/ 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,2 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² C -B+C/0 Provedení 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) Balení V -B+C/+NPE 27, V -B+C/3+NPE 64, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. třídy B+C (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horních a spodního dílu, sestavená a propojená vhodné pro rodinné domy podle VdS 203 vyjímatelný svodič s termodynamickým odpojovacím zařízením optická signalizace stavu vhodný univerzálně pro sítě TN, TT i IT uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů označené připojovací svorky Příklad použití: Vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem u budov s venkovní přípojkou nebo vnější ochranou před bleskem (hromosvodem) L L L V -B+C/+NPE Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 30 Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <0,9 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V -B+C/3+NPE třída <0, ,5 - V -B+C/3+NPE TBS 37

27 Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController Svodič třídy +2 Provedení Balení V -B+C/3+NPE 64, L L L V -B+C/3+NPE V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. třídy B+C (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vyjímatelný svodič s termodynamickým odpojovacím zařízením optická indikace funkčnosti ochranná úroveň <,5kV vhodný univerzálně pro sítě TN, TT i IT uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů označené připojovací svorky Příklad použití: Vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem u budov s venkovní přípojkou nebo vnější ochranou před bleskem (hromosvodem). V -B+C/3+NPE 385 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,5 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController, signalizace FS Svodič třídy +2 Provedení Balení V -B+C/3-FS 48, V -B+C/4-FS 68, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle DIN EN resp. B+C podle VDE 0675 část 6 s dálkovou signalizací. 6.5 L 87.5 L L L kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vhodný pro TN sítě dálková signalizace bezpotenciálovým přepínacím kontaktem vyjímatelný svodič s termodynamickým odpojovacím zařízením chranná úroveň < 0V uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů FS Příklad použití: Objekty s venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech. Kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu. V -B+C/4-FS V -B+C/3-FS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 2 Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V -B+C/4-FS třída < 0, TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 38 TBS

28 Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController, signalizace FS Svodič třídy +2 Provedení Balení V-B+C/3+NPE-FS 69, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. B+C podle VDE 0675 část 6. kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vhodný pro TN-S a TT sítě dálková signalizace funkce, přepínacím bezpotenciálovým kontaktem vyjímatelný modul svodiče s termodynamickým odpojovacím zařízením optická indikace funkčnosti ochranná úroveň < 0V uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů Příklad použití: Objekty s venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech. V-B+C/3+NPE-FS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 5 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V -B+C/3+NPE-FS Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController, signalizace AS Svodič třídy +2 Provedení Balení V -B+C/3-AS 50, V -B+C/4-AS 70, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. B+C podle VDE 0675 část 6. kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vhodný pro TN sítě atická signalizace funkce, potlačitelná na 24 hod. vyjímatelný svodič s termodynamickým odpojovacím zařízením optická signalizace funkčnosti ochranná úroveň < 0V uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů 6.5 L L 87.5 L L Příklad použití: Objekty s venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech. Kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) V -B+C/3-AS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 2 Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V -B+C/4-AS třída < 0, V -B+C/4-AS TBS 39

29 Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController, signalizace AS Svodič třídy +2 Provedení Balení V-B+C/3+NPE-AS 70, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. B+C podle VDE 0675 část 6. kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vhodné pro TN-S a TT sítě atická signalizace funkce, potlačitelná na 24 hod. vyjímatelný modul svodiče s termodynamickým odpojovacím zařízením optická indikace funkčnosti ochranná úroveň < 0V uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů Příklad použití: Objekty s venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech. V -B+C/3+NPE-AS V-B+C/3+NPE-AS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 5 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController, signalizace FS-SÜ Svodič třídy +2 Provedení Balení V -B+C/3-FS-SÜ 48, V -B+C/4-FS-SÜ 67, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. B+C podle VDE 0675 část 6 s dálkovou signalizací a hlídáním napětí. 6.5 L 87.5 L L L kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vhodný pro TN sítě dálková signalizace a hlídání napětí jednotlivých fází (ve spodním dílu) vyjímatelný svodič s termodynamickým odpojovacím zařízením chranná úroveň < 0V uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů optická signalizace funkce FS Příklad použití: Objekty s venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech. Kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu. V -B+C/4-FS-SÜ V -B+C/3-FS-SÜ Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 2 Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V -B+C/4-FS-SÜ třída < 0, TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) TBS

30 CombiController - horní díl Svodič třídy +2 Provedení Balení V -B+C/0-50 pólový horní díl; 50 V 9, V -B+C/0- pólový horní díl; V 9, V -B+C/0-385 pólový horní díl; 385 V 9, V -B+C/0...: CombiController - horní díl horní díl svodiče, vyjímatelný bez nářadí nebo jiných pomůcek V -B+C/ U max DC Uc DC V 200 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 8 Ochranná úroveň Up kv < 0,6 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) V -B+C/0-350 třída < 0,9 60 V -B+C/ třída <,5 60 V -B+C/0 Provedení Balení C -B+C/0 pólový horní díl; 5 V 5, horní díl C -B+C/..-NPE: Vyjímatelné součtové jiskřiště pro zapojení mezi střední (N) a ochranný vodič (PE). Vhodné pro použití v kombinaci s: CombiController typ V -B+C SurgeController typ V 20-C C -B+C/0 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,2 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) C -B+C/0+NPE TBS 4

31 Svodič bleskových proudů a přepětí - systémové řešení Svodič třídy +2 Provedení Balení V -B+C/4-G- 35, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. třídy B+C (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno v plastové skříni IP 65 vyjímatelný svodič s termodynamickým odpojovacím zařízením otická indikace funkčnosti ochranná úroveň < 0 V vhodný univerzálně pro sítě TN uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů 80 Příklad použití: Vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem u budov s venkovní přípojkou nebo vnější ochranou před bleskem (hromosvodem). 82 V -B+C/4 0 V -B+C/4-G- Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 20 Maximální svodový proud Imax 200 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí IP 65 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - Provedení Balení V -B+C/4-FS-G, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno ve skříni z izolačního materiálu IP 65 vhodný pro TN sítě vyjímatelný modul svodiče s termodynamickým odpojovacím zařízením otická indikace funkčnosti ochranná úroveň < 0V uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů Příklad použití: Objekty s venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech V -B+C/4-FS-G Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 20 Maximální svodový proud Imax 200 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí IP 65 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V -B+C/4 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 42 TBS

32 SurgeController typ V 20-C je svodič přepětí třídy 2 podle EN resp. třídy C podle VDE 0675 část 6, sloužící k ochraně před přepětím podle ČSN Chrání spolehlivě spotřebitelské rozvody sítí nn před traientními přepětími vznikajícími při atmosférických výbojích nebo spínacích procesech. Kombinace V 20-C/3+NPE je vhodná univerzálně pro sítě typu TN-C-S, TN-S i TT. Součtové jiskřiště mezi N a PE vodičem přitom zamezuje průniku nežádoucích napětí na ochranný vodič a potlačuje tam možnost vzniku nežádoucích dotykových napětí. SurgeController nachází uplatnění ve všech oblastech průmyslu i obytných budovách. Lze jej vestavět do jakékoliv rozvaděčové nebo ovládací skříně. Provedení s FS, AS, FS-SÜ nebo ve skříních naleznete na dalších stranách. Svodič přepětí SurgeController Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/- 5, V 20-C/2-27, V 20-C/3-39, V 20-C/4-50, Horní a spodní díl, sestaveno a propojeno. V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN sítě vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti Příklad použití: Obytné domy a rodinné domy bez vnější ochrany před bleskem V 20-C/- Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv <,4 < C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/ <,4 2 2,5 - V 20-C/ <,4 3 2,5 - V 20-C/ <,4 4 2,5 - V 20-C/4 Provedení Balení V 20-C/+NPE- 27, V 20-C/3+NPE- 50, V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE ). kompletní sestava horního a spodního dílu, sestavená a propojená zkoušeno VDE, EZÚ vhodné univerzálně pro TN, TT a IT sítě horní díl vyjímatelný bez použití nářadí tepelná a termodynamická pojistka optický indikátor poruchy vysoký svodový proud při dlouhé životnosti TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) V 20-C/+NPE- Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ -2 Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,4 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/3+NPE <,4 4 2,5 - V 20-C/3+NPE TBS 43

33 Svodič přepětí SurgeController Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/-385 7, V 20-C/2-385, V 20-C/ , V 20-C/ , V 20-C/ : Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6) kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN a IT sítě vyjímatelný horní díl, který lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/4 V 20-C/ Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv <,8 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/ <,8 2 2,5 - V 20-C/ <,8 3 2,5 - V 20-C/ <,8 4 2,5-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) Provedení Balení V 20-C/+NPE , Horní a spodní díl, sestaveno a propojeno. V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN a TT sítě vyjímatelný horní díl, který lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy V 20-C/+NPE V 20-C/+NPE Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,8 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5-44 TBS

34 Svodič přepětí SurgeController Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/-550 7, V 20-C/ , V 20-C/ , V 20-C/ , V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ pro sítě 500 V vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/ Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ -2 5 Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv < 2,5 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/ < 2,5 2 2,5 - V 20-C/ < 2,5 3 2,5 - V 20-C/ < 2,5 4 2,5 - V 20-C/4 Provedení 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) Balení C -B+C/ 2, C -B+C/..-NPE: Vyjímatelné součtové jiskřiště pro zapojení mezi střední (N) a ochranný vodič (PE). Vhodné pro použití v kombinaci s: CombiController typ V -B+C SurgeController typ V 20-C C -B+C/ 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,2 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² C -B+C/0 TBS 45

35 Svodič přepětí SurgeController, signalizace FS Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/+FS- 20, V 20-C/2+FS- 32, V 20-C/3+FS- 44, V 20-C/4+FS- 55, V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6) s dálkovou signalizací kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN sítě s dálkovou signalizací bezpotenciálovým přepínacím kontaktem vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/4-FS V 20-C/+FS- Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv <,4 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/2+FS <,4 3 2,5 - V 20-C/3+FS <,4 4 2,5 - V 20-C/4+FS <,4 5 2,5 - Provedení Balení V 20-C/+NPE+FS 37, V 20-C/2+NPE+FS 48, V 20-C/3+NPE+FS 55, V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6) s dálkovou signalizací kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro sítě TN a TT dálková signalizace funkce bezpotenciálovám přepínacím kontaktem vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/3+NPE-FS V 20-C/+NPE+FS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,4 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 3 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/2+NPE+FS <,4 4 2,5 - V 20-C/3+NPE+FS <,4 5 2,5-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 46 TBS

36 Svodič přepětí SurgeController, signalizace FS Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/2+FS , V 20-C/3+FS , V 20-C/4+FS , V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6) s dálkovou signalizací. kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro sítě TN a IT s dálkovou signalizací bezpotenciálovým přepínacím kontaktem vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/2+FS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ -2 Maximální svodový proud Imax 75 Ochranná úroveň Up kv <,8 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/3+FS <,8 4 2,5 - V 20-C/4+FS <,8 5 2,5 - V 20-C/4-FS Provedení 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) Balení V 20-C/3+NPE-FS 56, Horní a spodní díl, sestaveno a propojeno. V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN-S a TT sítě dálková signalizace bezpotenciálovým přepínacím kontaktem vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy V 20-C/3+NPE-FS 385 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax 0 Ochranná úroveň Up kv <,8 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/3+NPE TBS 47

37 Svodič přepětí SurgeController, signalizace FS Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/2+FS , V 20-C/3+FS , V 20-C/4+FS , Horní a spodní díl, sestaveno a propojeno. V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6) s dálkovou signalizací kompletní jednotka sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro sítě TN a IT s dálkovou signalizací bezpotenciálovým přepínacím kontaktem vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/4-FS V 20-C/2+FS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax 75 Ochranná úroveň Up kv < 2,5 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 3 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/3+FS < 2,5 4 2,5 - V 20-C/4+FS < 2,5 5 2,5 - Svodič přepětí SurgeController, signalizace AS Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/2+AS- 35, V 20-C/3+AS- 44, V 20-C/4+AS- 57, V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6) s atickou signalizací kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN sítě atická signalizace funkce s možností potlačení na dobu 24 hod. vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/4-AS V 20-C/2+AS- Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ -2 Maximální svodový proud Imax 75 Ochranná úroveň Up kv <,4 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 3 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/3+AS <,4 4 2,5 - V 20-C/4+AS <,4 5 2,5-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 48 TBS

38 Svodič přepětí SurgeController, signalizace AS Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/3+NPE-AS 57, Horní a spodní díl, sestaveno a propojeno, s atickou signalizací. V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6) s atickou signalizací. kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno atická signalizace funkce s možností potlačení na dobu 24 hod. zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN a TTsítě vyjímatelný horní díl, který lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/3+NPE-AS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax 0 Ochranná úroveň Up kv <,4 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 5 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/3+NPE-AS Svodič přepětí SurgeController, signalizace FS-SÜ Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/3+FS-SÜ 45, V 20-C/4-FS-SÜ 56, Horní a spodní díl, sestaveno a propojeno, s dálkovou signalizací a hlídáním napětí. V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6), s dálkovou signalizací a hlídáním napětí. kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN sítě dálková signalizace a hlídání napětí jednotlivých fází (ve spodním dílu) vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) V 20-C/3+FS-SÜ Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax 0 Ochranná úroveň Up kv <,4 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/4-FS-SÜ <,4 5 2,5 - V 20-C/4-FS-SÜ TBS 49

39 SurgeController - horní díl NPE Svodič třídy 2 Provedení Balení C -B+C/0 pólový horní díl; 5 V 5, C -B+C/0+NPE horní díl C -B+C/..-NPE: Vyjímatelné součtové jiskřiště pro zapojení mezi střední (N) a ochranný vodič (PE). Vhodné pro použití v kombinaci s: CombiController typ V -B+C SurgeController typ V 20-C C -B+C/0 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,2 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) SurgeController - horní díly Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/0-75 pólový horní díl; 75 V 5, V 20-C/0-50 pólový horní díl; 50 V 4, V 20-C/0- pólový horní díl; V 5, V 20-C/0-320 pólový horní díl; 320 V 5, V 20-C/0-335 pólový horní díl; 335 V 5, V 20-C/0-385 pólový horní díl; 385 V 5, V 20-C/0-4 pólový horní díl; 4 V 6, V 20-C/0-550 pólový horní díl; 550 V 6, Horní díl V 20-C/...: SurgeController horní díl zkoušeno VDE, EZÚ vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení a poruchové signalizace vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/0 V 20-C/ U max DC Uc DC V 00 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ -2 5 Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv < 0,5 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) V 20-C/ U max DC Uc DC V 420 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv <,6 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) V 20-C/ < 0,8 V 20-C/ <,8 V 20-C/ <,4 V 20-C/ < 2,2 V 20-C/ <,6 V 20-C/ < 2,5 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 50 TBS

40 Svodič přepětí V 20-VA se vyznačuje nulovými unikajícími proudy a je proto vhodný i pro použití v neměřených částech elektrických rozvodů (před elektroměrem). Vnitřní zapojení tohoto svodiče totiž zajišťuje trvalé galvanické oddělení varistoru, který se připojuje k napájecí síti jen v případě výskytu přepětí. Díky tomu neprochází v provozním stavu svodičem žádný nežádoucí unikající proud. Svodič V 20-VA proto nachází své uplatnění především v obytných domech (montáž před elektroměrem) a průmyslových zařízeních s výskytem silného kolísání síťového napětí. SurgeController VA - ventilový svodič Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-VA/ 3, V 20-VA/3 42, V 20-VA/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6). vhodný pro použití před elektroměrem (absolutně bez unikajících proudů) vhodný pro sítě TN a IT kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení otická indikace funkčnosti vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti Použití: Jako svodič přepětí v neměřených částech elektrických rozvodů (před elektroměrem). V 20-VA/ 385 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv <,8 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V 20-VA/ <, V 20-VA/3 Provedení Balení V 20-VA/3+NPE 52, V 20-VA/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6). vhodný pro použití před elektroměrem (absolutně bez unikajících proudů) vhodný pro sítě TN a IT kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení otická indikace funkčnosti vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti Použití: Jako svodič přepětí v neměřených částech elektrických rozvodů (před elektroměrem) TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) V 20-VA/3+NPE 385 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax 00 Ochranná úroveň Up kv <,8 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V 20-VA/3+NPE TBS 5

41 SurgeController VA - ventilový svodič Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-VA/0 6, V 20-VA/O...: Samostatný horní díl (vyjímatelný). vhodný pro použití před elektroměrem (absolutně bez unikajících proudů) vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů V 20-VA/0 385 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv <,8 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V 20-VA/0 Svodič bleskových proudů a přepětí - spodní díl Provedení Balení Spodní díly V 20-C/U- 0, V 20-C/U-2 7, V 20-C/U-3 23, V 20-C/U-4 29, V 20-C/U...: Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C sestaveno a propojeno 89.8 V 20-C/U- C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/U-2 2 2,5 - V 20-C/U-3 3 2,5 - V 20-C/U-4 4 2,5 - Provedení Balení V 20-C/U-+NPE 7, V 20-C/U-3+NPE 29, V 20-C/U...: Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C resp. C -B+C sestaveno a propojeno spodní díl kódován proti chybnému zasunutí NPE jednotky označené připojovací svorky zapojení 3+ V 20-C/U-+NPE C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/U-3+NPE 4 2,5-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 52 TBS

42 Svodič bleskových proudů a přepětí - spodní díl, signalizace FS Provedení Balení Spodní díly V 20-C/U- FS 5, V 20-C/U-2 FS 22, V 20-C/U-3 FS 27, V 20-C/U-4 FS 34, V 20-C/U...: Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C dálková signalizace bezpotenciálovým přepínacím kontaktem sestaveno a propojeno V 20-C/U- FS C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/U-2 FS 3 2,5 - V 20-C/U-3 FS 4 2,5 - V 20-C/U-4 FS 5 2, Provedení Balení V 20-C/U- 22, V20-C/U-3+NPE-FS 34, V 20-C/U...: Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C resp. C -B+C dálková signalizace bezpotenciálovým přepínacím kontaktem sestaveno a propojeno spodní díl kódován proti chybnému zasunutí NPE jednotky označené připojovací svorky V 20-C/U- C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 3 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V20-C/U-3+NPE-FS 5 2, TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) Svodič bleskových proudů a přepětí - spodní díl, signalizace AS Provedení Balení Spodní díly V 20-C/U-2 AS 23, V 20-C/U-3 AS 29, V 20-C/U-4 AS 35, Spodní díl V 20-C/U...: Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C atická signalizace funkce s možností potlačení na dobu 24 hod. sestaveno a propojeno V 20-C/U-2 AS C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 3 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/U-3 AS 4 2,5 - V 20-C/U-4 AS 5 2, TBS 53

43 Svodič bleskových proudů a přepětí - spodní díl, signalizace FS-SÜ Provedení Balení Spodní díly V 20-C/U-3 FS-SÜ 26, V 20-C/U-4 FS-SÜ 33, Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C s dálkovou signalizací a hlídáním napětí. V 20-C/U...: Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C dálková signalizace a hlídání napětí jednotlivých fází (ve spodním dílu) sestaveno a propojeno V 20-C/U-3 FS-SÜ C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/U-4 FS-SÜ 5 2,5-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 54 TBS

44 V 20-C/U-PH představuje základní stavební prvek ochrany před přepětím pro fotovoltaická zařízení. Vyznačuje se jednoduchým připojením kladného, záporného i uzemňovacího vodiče. Umožňuje optimální řešení ochrany před přepětím v rozvaděčích solárních systémů, kde se montuje za fotovoltaický modul, před elektrický střídač. Poznámka: Odpovídající horní díly je třeba objednat zvlášť. V případě propojení solárních modulů se zařízením vnější ochrany před bleskem (hromosvodem) je třeba použít horní díly v provedení CombiController typu V -B+C. Maximální provozní napětí horních dílů se přitom volí podle maximálního napětí solárního modulu na prázdno. Svodič bleskových proudů a přepětí - spodní díl pro fotovoltaická zařízení Provedení Balení Fotovoltaický V 20-C/U-3PH 27, V 20-C/U-3PH-FS 27, V 20-C/U...: Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C označené připojovací svorky provedení...-fs s dálkovou signalizací bezpotenciálovým přepínacím kontaktem Použití: Ve fotovoltaických zařízeních mezi solárním modulem a střídačem. V 20-C/U-3PH C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 3 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/U-3PH-FS 4 2, TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) TBS 55

45 SurgeController - horní díly Fotovoltaický Provedení Balení V 20-C/0-75 pólový horní díl; 75 V 5, V 20-C/0-50 pólový horní díl; 50 V 4, V 20-C/0- pólový horní díl; V 5, V 20-C/0-320 pólový horní díl; 320 V 5, V 20-C/0-335 pólový horní díl; 335 V 5, V 20-C/0-385 pólový horní díl; 385 V 5, V 20-C/0-4 pólový horní díl; 4 V 6, V 20-C/0-550 pólový horní díl; 550 V 6, Horní díl V 20-C/...: SurgeController horní díl zkoušeno VDE, EZÚ vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení a poruchové signalizace vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/0 V 20-C/ U max DC Uc DC V 00 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ -2 5 Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv < 0,5 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) V 20-C/ U max DC Uc DC V 420 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv <,6 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) V 20-C/ < 0,8 V 20-C/ <,8 V 20-C/ <,4 V 20-C/ < 2,2 V 20-C/ <,6 V 20-C/ < 2,5 CombiController - horní díl Fotovoltaický Provedení Balení V -B+C/0-50 pólový horní díl; 50 V 9, V -B+C/0- pólový horní díl; V 9, V -B+C/0-385 pólový horní díl; 385 V 9, V -B+C/0...: CombiController - horní díl horní díl svodiče, vyjímatelný bez nářadí nebo jiných pomůcek V -B+C/0 V -B+C/ U max DC Uc DC V 200 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 8 Ochranná úroveň Up kv < 0,6 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) V -B+C/0-350 třída < 0,9 60 V -B+C/ třída <, TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 56 TBS

46 CombiController - horní díl Provedení Balení Fotovoltaický C -B+C/0 pólový horní díl; 5 V 5, horní díl C -B+C/..-NPE: Vyjímatelné součtové jiskřiště pro zapojení mezi střední (N) a ochranný vodič (PE). Vhodné pro použití v kombinaci s: CombiController typ V -B+C SurgeController typ V 20-C C -B+C/0 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,2 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Systémové řešení pro solární články Provedení Balení C -B+C/0+NPE 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) Fotovoltaický VG-C/DC-PH550, VG-C/ACDC-PH550, Systémové řešení pro fotovoltaická zařízení skříň se svodiči přepětí IP65 traparentní, plombovatelné dveře smontováno a připraveno k připojení vysoká odolnost proti impulsním proudům při dlouhé životnosti svodič s vyjímatelnými horními díly, tepelným odpojovacím zařízením a optickou signalizací nízká DC ochranná úroveň: < 2,5 kv DC strana s MC konektorovým spojem (série: PV-AD...P 4/6) společný uzemňovací bod Použití: Přepěťová ochrana střídačů VG-C/DC-PH550 U max AC Uc AC V U max DC Uc DC V 745 C Rozměr mm 200 x 22 x 200 Stupeň krytí IP65 Jmenovitý impulsní svodový proud (DC strana) 5 Jmenovitý impulsní svodový proud (AC strana) In Ochranná úroveň (DC strana) U C kv < 2,5 Ochranná úroveň (AC strana) kv - U C VG-C/ACDC-PH x 22 x 200 IP < 2,5 <,4 TBS 57

47 FineController typu FC je svodič přepětí / jemná ochrana sítě třídy 3 (třídy D) podle EN 6643-, k ochraně koncových spotřebičů před traientními přepětími. Svým určením představuje FineController kombinovanou ochranu silového napájení a SAT, TV nebo telefonního přístroje. Použité vnitřní zapojení obsahuje bleskojistku a varistory, které neustále hlídá tepelná pojistka. Optická kontrola funkce indikuje případnou závadu. FineController nachází uplatnění především u koncových spotřebičů. U kombinací s ochranou SAT, TV nebo telefonního vedení obsahuje dodávka i kabel adaptéru (0,5 m). FineController - jemná ochrana sítě Svodič třídy 3 Barva Balení FC-D D bílá 2, FC-D: Svodič přepětí třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6) k použití v zásuvkách Schuko s ochranným kontaktem. Tentýž přístroj pro použití v zásuvkách s ochranným kolíkem (CZ, SK, PL, F) nese označení FC-B/F a : zkoušeno VDE, EZÚ odpojovací zařizení a indikace funkce dětská pojistka FC-D Jmenovité napětí UN V Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ Ochranná úroveň Up kv <,5 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 6 < FineController - jemná ochrana sítě kombinovaná s ochranou TV Svodič třídy 3 Zeměverze Zeměverze Barva Balení FC-TV-D D bílá 8, FC-TV-D: Kombinovaný svodič přepětí třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6) k použití v zásuvkách Schuko s ochranným kontaktem, vhodný pro video, TV a HiFi zařízení. Tentýž přístroj pro použití v zásuvkách s ochranným kolíkem (CZ, SK, PL, F) nese označení FC-TV-B/F a : zkoušeno VDE, EZÚ odpojovací zařizení a indikace funkce dětská pojistka včetně 0,5 m bílého připojovacího vedení (dvojité stínění) trvalé napětí na TV přívodu 72 V (DC) kmitočtový rozsah MHz Poznámka: Data uvedená v následující tabulce se vztahují k silovému napájení. FC-TV-D FC-TV-D Jmenovité napětí UN V Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ Ochranná úroveň Up kv <,5 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 6 < 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 58 TBS

48 FineController - jemná ochrana sítě kombinovaná s ochranou SAT Svodič třídy 3 Zeměverze Barva Balení FC-SAT-D D bílá 8, FC-SAT-D: Kombinovaný svodič přepětí třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6) k použití v zásuvkách Schuko s ochranným kontaktem, vhodný pro SAT a obdobná přijímací zařízení. Tentýž přístroj pro použití v zásuvkách s ochranným kolíkem (CZ, SK, PL, F) nese označení FC-TV-B/F a : zkoušeno VDE, EZÚ, EZÚ odpojovací zařizení a indikace funkce dětská pojistka včetně 0,5 m bílého připojovacího vedení s F konektory (dvojité stínění) vyšší napětí SAT připojení - 72 V (DC) kmitočtový rozsah MHz (75 Ohm) Poznámka: Data uvedená v následující tabulce se vztahují k silovému napájení. FC-SAT-D Jmenovité napětí UN V Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ Ochranná úroveň Up kv <,5 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 6 < Zeměverze Barva Balení FC-SAT-D FineController - jemná ochrana sítě kombinovaná s ochranou telfonní linky Svodič třídy 3 FC-TAE-D D bílá 8, FC-TAE-D: Kombinovaný svodič přepětí třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6), vhodný pro použití u telefonních a dalších koncových přístrojů (fax, modem, NTBA). zkoušeno VDE, EZÚ odpojovací zařizení s indikací funkce dětská pojistka včetně 0,5 m šedého připojovacího vedení TAE/ RJ napěťová úroveň TAE připojení 200 V (DC) Poznámka: Data uvedená v následující tabulce se vztahují k silovému napájení. FC-TAE-D Jmenovité napětí UN V Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ Ochranná úroveň Up kv <,5 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 6 < 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) FC-TAE-D TBS 59

49 Přístroj pro ochranu sítě CNS -D je přepěťová ochrana / jemná ochrana sítě třídy 3 (třídy D) podle EN 6643-, slolužící k ochraně koncových spotřebičů před traientním přepětím. Vnitřní ochranné zapojení sestává z bleskojistky a varistorů, jejichž činnost trvale střeží tepelná pojistka. Porucha svodiče je indikována opticky a aticky. Síťové napájení se při poruše ochrany nepřerušuje. Tento ochranný přístroj v provedení s EURO konektorem i vícenásobnou zásuvkou nalezne uplatnění u celé řady nejrůznějších koncových přístrojů. Jemná ochrana - pohyblivý přívod se zásuvkou EURO Svodič třídy 3 Zeměverze Délka připojeného kabelu:,5 m Barva Balení CNS-D-D D světle šedá 30, CNS-D-GB GB světle šedá 30, CNS-D-CH CH světle šedá 30, CNS-D-F F, CZ, SK, PL světle šedá 30, CNS-D: Ochrana před přepětím třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6), určená pro zásuvky s ochranným kontaktem. Pro zásuvkový systém CZ a SK nutno použít provedení CNS-D-F zkoušeno VDE, EZÚ s optickou a atickou signalizací funkce s EURO konektorem délka přívodního kabelu,5 m Y - zapojení pro vysokou elektrickou bezpečnost Použití: např. ochrana PC, tiskáren, kopírek, faxových přístrojů atd. CNS-D CNS-D-D 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3 2,5 Maximální svodový proud Imax 7 Jmenovité proudové zatižení IL A 0 ochranná úroveň (L-N / L/N-PE) Up V < 000 / < 500 CNS-D-GB 5 třída 3 I 2-3 2,5 7 0 < 000 / < 500 CNS-D-CH 5 třída 3 I 2-3 2,5 7 0 < 000 / < 500 CNS-D-F 5 třída 3 I 2-3 2,5 7 0 < 000 / < 500 Jemná ochrana - prodlužovací přívod se třemi zásuvkami Svodič třídy 3 Zeměverze Barva Balení CNS 3-D: Svodič přepětí třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6), vhodný pro použtí v zásuvkách s ochranným kolíkem. Pro zásuvkový systém CZ a SK nutno volit provedení CNS 3-D-F. s optickou a atickou indikací funkce třínásobná zásuvka délka připojovacího vedení 2 m Y - zapojení zajišťující vysokou elektrickou bezpečnost CNS 3-D-D D černá 65, CNS 3-D-GB GB černá 75, CNS 3-D-CH CH černá 43, CNS 3-D-F F, CZ, SK, PL černá 65, Použití: např. ochrana PC, tiskáren, kopírek, faxů atd CNS-3-D 60 CNS 3-D-D 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3 2,5 Maximální svodový proud Imax 7 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 ochranná úroveň (L-N / L/N-PE) Up V < 000 / < 500 < CNS 3-D-GB 5 třída 3 I 2-3 2,5 7 6 < 000 / < 500 < CNS 3-D-CH 5 třída 3 I 2-3 2,5 7 6 < 000 / < 500 < CNS 3-D-F 5 třída 3 I 2-3 2,5 7 6 < 000 / < 500 < 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 60 TBS

50 Ochranný přístroj SNS-D je přepěťová ochrana / jemná ochrana sítě třídy 3 (třídy D) podle EN 6643-, k ochraně koncových spotřebičů před traientním přepětím. Správnou funkci přístroje sleduje permanentně termické odpojovací zařízení a signalizuje ji pomocí zelené LED diody. Při přetížení přístroje indikátor zhasne. Záleží na způsobu montáže, zda se při poruše ochrany odpojí i chráněné přístroje nebo nikoliv. Ochranný přístroj je uzpůsoben pro nástěnnou montáž pod zásuvky nebo jejich kombinace (ve spojení se středním dílem) a lze jej použít v kancelářích, výpočetních centrech, laboratořích apod. Jemná ochrana - trvalá italace pod přístroj Svodič třídy 3 Barva Rozměry Balení mm SNS-D bílá 4, SNS-M bílá 87,4 x 7, x 4,5, SNS-D: Svodič přepětí třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6) k pevné italaci do všech standardních spínačových a zásuvkových programů SNS-M: střední díl pro zásuvkový přístroj SNS-D. optická signalizace funkce univerzálně použitelný pro všechny zásuvkové systémy tepelné odpojovací zařízení černý přívodní vodič L hnědý přívodní vodič L Použití: Montáž svodiče, kterou může provádět jen kvalifikovaný pracovník, zabezpečuje ochranu jedné nebo více zásuvek v nejrůznějších kombinacích SNS-D 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3,8 Maximální svodový proud Imax 6,5 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 ochranná úroveň (L-N / L/N-PE) Up V < 000/ < SNS-D 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 7. TBS 6

51 KNS-D je ochranné zařízení proti přepětí (třída požadavků D, LPZ 2 3), které lze neviditelně začlenit do nejrůznějších kombinací zásuvek a spínačů italovaných pod omítkou. Zakrývá se záslepkou nebo krytem s normalizovaným otvorem 22,5 mm. Jeho vnitřní obvody obsahují bleskojistku a varistory s nepřetržitou teplotní kontrolou. V případě poruchy se spouští ve čtyřhodinovém rytmu cca 80 vteřin trvající varovný atický signál. Pokud je v místnosti italováno více přístrojů KNS-D, usnadňuje identifikaci vadného zařízení červená LED dioda, viditelná po odstranění krytu přistroje. Trvalou optickou kontrolu umožňuje použití průhledného krytu, který lze alternativně osadit do standardizovaného otvoru 22,5 mm. KNS/IS-D se odpojuje automaticky od sítě při vypnutí střídavého napájení. Dovoluje tak měření izolačního stavu při 500 V= bez ovlivňování jeho výsledků varistory. Jemná ochrana - vestavný přístroj Svodič třídy 3 Balení KNS-D 8, KNS-D: Přístroj pro ochranu před přepětím třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6), k vestavbě do zásuvkových a spínačových kombinací optická a atická signalizace poruchy samostatná vstupní a výstupní svorka Y - zapojení jmenovitý proud sítě: 6 A vhodný pro všechny běžné vestavné přístrojové systémy ø 22.9 Použití: Univerzálně do všech standardních přístrojových krabic pod omítku a do italačních kanálů ø 48.8 KNS-D ø 27 KNS-D 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3,5 Maximální svodový proud Imax 5 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 ochranná úroveň (L-N / L/N-PE) Up V < 00 / < 300 Připojovací vodič plný mm² 0,5 -,5 Připojovací vodič laněný mm² 0,5 -,5 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0,5 -,5 Balení KNS/IS-D 8, KNS/IS-D: Přístroj pro ochranu před přepětím třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6), k vestavbě do zásuvkových a spínačových kombinací 34 8 ø optická a atická signalizace poruchy samostatná vstupní a výstupní svorka Y - zapojení jmenovitý proud sítě: 6 A vhodný pro všechny běžné vestavné přístrojové systémy provedení IS s automatickým odpojením od sítě při vypnutí napájení, např. při měření izolace Použití: Univerzálně do všech standardních přístrojových krabic pod omítku a italačních kanálů ø 48.8 KNS/IS-D ø 27 KNS/IS-D 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3,5 Maximální svodový proud Imax 5 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 ochranná úroveň (L-N / L/N-PE) Up V < 00 / < 300 Připojovací vodič plný mm² 0,5 -,5 Připojovací vodič laněný mm² 0,5 -,5 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0,5 -,5 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 62 TBS

52 Moduly ÜSS-45 jsou přepěťové ochrany / jemné ochrany sítě třídy 3 (třídy D) podle EN 6643-, k ochraně koncových spotřebičů před traientním přepětím. Kompaktní ochranné zapojení s varistory a bleskojistkou poskytuje optimální ochranu na minimálním prostoru. Porucha varistorů je, podle provedení, signalizována opticky nebo aticky. Síťové napětí přitom zůstává na koncovém chráněném zařízení bez přerušení. Ochranný přístroj nalezne své uplatnění především v 45 mm kanálech Rapid, mediálních sloupcích, podlahových systémech nebo v kombinaci s adaptéry i ve standardních kanálech s víkem šíře 80 mm. Jemná ochrana - polovina přístrojového modulu 45 mm Svodič třídy 3 Provedení Barva Balení ÜSS 45-O čistě bílá 2, ÜSS 45-A čistě bílá 2, Pro pevnou italaci v kanálech Rapid 45, podparapetních kanálech a podlahových systémech. provedení O s optickou indikací funkce provedení A s atickou indikací funkce rychlá a jednoduchá montáž malá kotrukční šířka 22,5 mm. Použití: Italace této ochrany před přepětím chrání nejen jednotlivé zásuvky, ale může sloužit také pro ochranu skupiny zásuvek na jednom vedení. ÜSS 45-O 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3 2,5 Maximální svodový proud Imax 5 ochranná úroveň (L-N / L/N-PE) Up V < 500/ < 500 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 6 C ÜSS 45-A 5 třída 3 I 2-3 2,5 5 < 500/ < TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) TBS 63

53 Blitzbarriere typu VF -AC/DC je svodič přepětí / jemná ochrana sítě třídy 3 (třídy D) podle EN k ochraně koncových přístrojů před traientními přepětími. Použité vnitřní zapojení obsahuje bleskojistku a varistory, jejichž provozní stav je nepřetržitě hlídán tepelnou pojistkou. Indikátor provozního stavu ohlásí poruchu okamžitě po vybavení ochranného zařizení. Provedení FS zahrnuje bezpotenciálový přepínací kontakt dálkové signalizace. Montuje se na běžnou profilovou lištu a lze jej použít k ochraně střídavých i stejnosměrných napájecích vedení. Jemná ochrana - italace na profilovou lištu Svodič třídy 3 Provedení U max AC U max DC Balení VF 230-AC/DC V 5 V 350 8, VF...-AC/DC: Jemná přepěťová ochrana pro silové sítě třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6) pro použití v rozvaděčích vhodná pro stejnosměrné i střídavé systémy optická signalizace stavu montážně příjemné bezšroubové připojovací svorky prostorově úsporný modul 7,5 mm Y - zapojení VF...-AC/DC Použití: Univerzální použití v rozvaděčových skříních, díky montáži na profilovou lištu 35 mm. VF 230-AC/DC U max AC Uc AC V 5 U max DC Uc DC V 350 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3 2,5 Maximální svodový proud Imax 7 Jmenovité proudové zatižení IL A 20 < C Ochranná úroveň (symetricky/asymetricky) Up V 0/ 000 Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² 0,4-2,5 Připojovací vodič laněný mm² 0,4-2,5 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0,4-2,5 Jemná ochrana - italace na profilovou lištu s FS Svodič třídy 3 U max AC U max DC Balení VF 230-AC/DC-FS V 5 V 350 6, VF...-AC/DC: Jemná přepěťová ochrana pro silové sítě třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6) pro použití v rozvaděčích s možností dálkové signalizace dálková signalizace provozního stavu (bezpotenciálový přepínací kontakt) vhodná pro stejnosměrné i střídavé systémy optická signalizace stavu montážně příjemné bezšroubové připojovací svorky prostorově úsporný modul 7,5 mm Y - zapojení Použití: Univerzální použití v rozvaděčových skříních, díky montáži na profilovou lištu 35 mm. VF...-AC/DC-FS VF 230-AC/DC-FS U max AC Uc AC V 5 U max DC Uc DC V 350 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3 2,5 Maximální svodový proud Imax 7 Jmenovité proudové zatižení IL A 20 C Ochranná úroveň (symetricky/asymetricky) Up V 0 / 060 Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² 0,4-2,5 Připojovací vodič laněný mm² 0,4-2,5 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0,4-2,5 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 64 TBS

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Silnoproudá technika

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Silnoproudá technika Zafiízení ochrany pfied bleskem a pfiepûèová ochranná zafiízení OBO jsou rozdûlena do tfií skupin - typ 1, typ 2 a typ 3 (dfiíve B, C a D), splàujících rûzné poïadavky z hlediska místa pouïití, úrovnû

Více

Systémová řešení OBO pro fotovoltaická zařízení Kompletně připravena. Bezpečně chránící.

Systémová řešení OBO pro fotovoltaická zařízení Kompletně připravena. Bezpečně chránící. Systémová řešení OBO pro fotovoltaická zařízení Kompletně připravena. Bezpečně chránící. Fotovoltaická zařízení inteligentně chráněna a bezpečně instalována TBS Systémy ochrany před tranzientními jevy

Více

OBO - ochrana pfied pfiepûtím pro silové i slaboproudé rozvody

OBO - ochrana pfied pfiepûtím pro silové i slaboproudé rozvody OBO - ochrana pfied pfiepûtím pro silové i slaboproudé rozvody Svodiãe pro síè 230 V~ OBO Lightning Controller ada zcela uzavfien ch jednopólov ch jiskfii È bez jakéhokoliv v fuku pfii ãinnosti k instalaci

Více

Svodiče přepětí. Svodiče přepětí třídy T1 (I, B)

Svodiče přepětí. Svodiče přepětí třídy T1 (I, B) Ochrana instalací nízkého napětí proti přímým nebo blízkým úderům blesku a proti přepětím při spínání spotřebičů Svodiče bleskových proudů třídy T1 (I, B) v zapouzdřeném provedení Kombinované svodiče přepětí

Více

Katalog přepěťové ochrany

Katalog přepěťové ochrany Katalog přepěťové ochrany SALTEK, společnost s ručením omezeným, je českou firmou specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových

Více

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy vyrovnání potenciálů Pro eliminaci nekontrolovan ch pfieskokû v domovní instalaci musí b t v echny kovové ãásti, v echna elektrická zafiízení a zafiízení ochrany pfied bleskem vzájemnû propojeny. Toto vyrovnání potenciálû

Více

Měřicí a kontrolní systémy

Měřicí a kontrolní systémy Mûfiicími a kontrolními systémy OBO lze snadno kontrolovat prahové napûtí varistorov ch svodiãû i izolaãní odpor jiskfii È, svodiãû bleskov ch proudû. Pfiístrojem ISOLAB s bateriov m napájením lze provádût

Více

Ochrana pfied pfiepûtím Ochrany pro napájecí síè nn

Ochrana pfied pfiepûtím Ochrany pro napájecí síè nn Ochrana pfied pfiepûtím Ochrany pro napájecí síè nn Kombinované svodiãe - 1 Kombinované svodiãe - 1 Modulární DEHNventil Kombinované svodiče ve vícepólovém provedení. Chrání zařízení nn v občanských i

Více

Měřicí a zkušební systémy

Měřicí a zkušební systémy Pomocí mûfiicích a kontrolních systémû firmy OBO lze snadno zkontrolovat prahová napûtí varistorov ch svodiãû a izolaãní odpor jiskfii È svodiãû bleskov ch proudû. Pfiístrojem ISOLAB s bateriov m napájením

Více

Katalog přepěťové ochrany

Katalog přepěťové ochrany Katalog přepěťové ochrany SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle

Více

NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN

NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN Každý nově projektovaný objekt, pokud není v ochranném prostoru vyššího objektu, by měl mít navrženou vnější a vnitřní ochranu před bleskem a přepětím.

Více

Minia D19 SVODIČE PŘEPĚTÍ PRO FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Minia D19 SVODIČE PŘEPĚTÍ PRO FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY SVODIČE PŘEPĚTÍ PRO FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY K ochraně elektrických sítí a zařízení před m vzniklým nepřímým úderem blesku. K ochraně před m vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích.

Více

Přepětí a svodiče přepětí

Přepětí a svodiče přepětí Přepětí a svodiče přepětí Přepětí Přepětí je napětí, které je vyšší než jmenovité napětí. Je-li však napětí v povelené toleranci (+5 % nn a +10 % vn, vvn a zvn) hovoříme o nadpětí. O přepětí hovoříme tedy

Více

Vodiče ETITEC. Vodiče skupina A DATA. Technické údaje - ETITEC. Skupiny bežných zapojení (Evropa)

Vodiče ETITEC. Vodiče skupina A DATA. Technické údaje - ETITEC. Skupiny bežných zapojení (Evropa) Vodiče ETITEC Skupiny bežných zapojení (Evropa) Vodiče skupina A Ø46 67,2 13 90 ETITEC A Typ 275/10; 275/15 440/10; 440/15 II / C Max. dovolené pracovní napětí (AC/DC) U c 280/350 V 440/580 V Jmenovitý

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ VÝROBKŮ 1. Skříně určené pro osazení do výklenku ve stěně nebo zděném pilíři označení..... /. V... příklad

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení Datová a informaãní technika zahrnuje v souãasné dobû velmi iroké spektrum aplikací. Témûr kaïd elektronick systém, pomocí kterého se zpracovávají informace, je v souãasnosti v znamn. Stále vût í mnoïství

Více

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy vyrovnání potenciálů Pro eliminaci nekontrolovan ch pfieskokû v domovní instalaci se musí v echny kovové ãásti, v echna elektrická zafiízení a také zafiízení ochrany pfied bleskem, vzájemnû propojit. Toto vyrovnání potenciálû

Více

Katalog Ochrany před přepětím

Katalog Ochrany před přepětím Katalog Ochrany před přepětím 2015 Katalog Ochrany před přepětím a indikační přístroje Obsah Ochrany před přepětím pro napájecí sítě do 1 000 V SPD typu 1 svodiče bleskových proudů strana 16 21 SPD typu

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Přístroje nízkého napětí. Svodiče přepětí Řada OVR, System pro M compact

Přístroje nízkého napětí. Svodiče přepětí Řada OVR, System pro M compact Přístroje nízkého napětí Svodiče přepětí Řada, System pro M compact Svodiče přepětí (Surge Protective Devices SPD) jsou určeny k ochraně elektrického a elektronického zařízení proti přepětím a proudovým

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika. SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika

SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika. SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle ČSN EN 61643-11 a přepěťové

Více

Elektroměrové rozváděče RE

Elektroměrové rozváděče RE Elektroměrové rozváděče RE 2005 1 Použití: Elektroměrové rozváděče řady RE slouží k osazení jedno a třífázových elektroměrů a jsou určeny pro zazdění do venkovních pilířů a pevné zdi, popřípadě na povrchovou

Více

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 ELEKTROINSTALACE #1 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 POŽADAVKY NA INSTALACI NN 1. bezpečnost osob, zvířat a majetku 2. provozní spolehlivost 3. přehlednost

Více

PŘÍRUČKA OCHRANA ELEKTRONICKÝCH STAVĚDEL A PŘEJEZDOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY BLESKOVÝCH PROUDŮ. Surge Protection. Device.

PŘÍRUČKA OCHRANA ELEKTRONICKÝCH STAVĚDEL A PŘEJEZDOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY BLESKOVÝCH PROUDŮ. Surge Protection. Device. PŘÍRUČKA OCHRANA ELEKTRONICKÝCH STAVĚDEL A PŘEJEZDOVÝCH ZABEZČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY BLESKOVÝCH PROUDŮ H-SPD-03-12-2015-CZ Surge Protection Device HAKEL spol. s r.o. Bratří Štefanů 980 500 03 Hradec

Více

Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu 1 (třídy požadavků B) v elektrických instalacích odběrných zařízení

Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu 1 (třídy požadavků B) v elektrických instalacích odběrných zařízení ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu 1 (třídy požadavků B) v elektrických

Více

SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3

SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3 Ostatní přístroje MIIA SVODIČE PŘĚTÍ - TYP 3 K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích K ochraně běžné elektroinstalace v bytech,

Více

New Viking TM 3. inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ

New Viking TM 3. inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ New Viking TM 3 inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ Nové řadové svorky NEW VIKING TM 3 Široká nabídka šroubových svorek od 2,5 do 70 mm² Komplexní nabídka pérových

Více

Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů. Ing TICHÝ Vlastimil

Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů. Ing TICHÝ Vlastimil Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů Ing TICHÝ Vlastimil 1 Základní normy týkající se přepětí Požadavky na ochranná zařízení- testování a kategorizace SPD ČSN (STN) EN61643-11 Požadavky

Více

Kombinované svodiče - typ 1. Modulární DEHNventil. DEHNventil M TNC (FM) DEHNventil M TNS (FM) DEHNventil M TT (FM) DEHNventil M TN (FM)

Kombinované svodiče - typ 1. Modulární DEHNventil. DEHNventil M TNC (FM) DEHNventil M TNS (FM) DEHNventil M TT (FM) DEHNventil M TN (FM) 951 300 DV M TNC 255 951 305 DV M TNC 255 FM 951 300 4013364108134 4-1-1 970 g 1 Stk. 786,50 951 305 4013364108141 4-1-1 962 g 1 Stk. 854,00 951 400 DV M TNS 255 951 405 DV M TNS 255 FM 951 400 4013364108158

Více

Ochrana před přepětím DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Ochrana před přepětím DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Ochrana před přepětím Přednáší Jan Hájek DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha mobil +420 737 246 347 www.dehn.cz www.dehn.de e-mail info@dehn.cz jan.hajek@dehn.cz Energetická koordinace

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Mi-rozváděče & Služby. Mi-rozváděče. do 630 A, IP 54-65

Mi-rozváděče & Služby. Mi-rozváděče. do 630 A, IP 54-65 & do 630 A, IP 54-65 115 & Obsah Stavba systému strany 118-119 Přehled programu strany 120-125 Mi-prázdné rozvodnice s průhledným víkem strany 126-127 s neprůhledným víkem strany 128-129 Mi-rozvodnice

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 v elektrických instalacích odběrných zařízení

Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 v elektrických instalacích odběrných zařízení Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON distribuce, PRE distribuce Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 v elektrických instalacích odběrných

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

Svodiče bleskových proudů a přepětí. Katalog a aplikační průvodce

Svodiče bleskových proudů a přepětí. Katalog a aplikační průvodce Svodiče bleskových proudů a přepětí Katalog a aplikační průvodce Svodiče bleskových proudů a přepětí Obsah Funkce a technické údaje A 1 Předjištění svodičů přepětí B 1 Rozměry C 1 Aplikační průvodce D

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Elektrotechnika v praxi 3

Elektrotechnika v praxi 3 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_9_OV_E3.9_ER-úvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ročník

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Svodiče přepětí. Svodiče přepětí

Svodiče přepětí. Svodiče přepětí Třístupňová ochrana: od Hageru Nedělejte věci napůl: Pokud se chcete účinně ochránit před nebezpečným přepětím, měli byste vsadit na vyladěný, třístupňový ochranný koncept od Hageru: na svodič přepětí

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

PV Fotovoltaické systémy Ochrana proti nadproudu a přepětí

PV Fotovoltaické systémy Ochrana proti nadproudu a přepětí PV Fotovoltaické systémy Ochrana proti nadproudu a přepětí Novinka! Novinka! ETI Elektroelement d.d. Výhradní distributor pro Českou republiku: ELKO EP, s.r.o. Palackého 493 76901, Holešov Všetuly Tel.:

Více

DEHNventil dal í milník v ochranû pfied bleskem a pfiepûtím

DEHNventil dal í milník v ochranû pfied bleskem a pfiepûtím Kombinovan svodiã tfiídy B+C DEHNventil dal í milník v ochranû pfied bleskem a pfiepûtím UE Pfiiná í pfiednosti: jednoduch v bûr snadná montáï ménû místa a ãasu úspora nákladû V hodn pro v echny: projektanty

Více

S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008

S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008 TBS Systémy ochrany před transientními jevy a blesky S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008 S OBO pracují profesionálové OBO ví co

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky

TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky S OBO pracují profesionálové. OBO ví, co

Více

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Jističe str. 6 RX³ 6000 Jističe do 63 A Proudové chrániče

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

ETITEC. Svodiče bleskových proudů a přepětí. Energie pod kontrolou. Svodiče bleskových proudů a přepětí. Technické údaje

ETITEC. Svodiče bleskových proudů a přepětí. Energie pod kontrolou. Svodiče bleskových proudů a přepětí. Technické údaje Svodiče bleskových proudů a přepětí Technické údaje 110 305 Svodiče bleskových proudů a přepětí Energie pod kontrolou 109 Svodiče bleskových proudů a přepětí Svodiče jsou určené na ochranu elektrických

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

PŘÍRUČKA. Napájecí sítě NN Ochrana před přepětím

PŘÍRUČKA. Napájecí sítě NN Ochrana před přepětím PŘÍRUČKA Napájecí sítě NN Ochrana před přepětím Úvod Přepětí Od šedesátých let 20. století se z čistě technického pojmu EMC (elektromagnetická kompatibilita) stal pojem zahrnující nejenom bezpečnost pro

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Řadové pojistkové odpínače do 160 A Kód Typ výrobku FH000-1S/T 14000 FH000-3S/T 11901 FH000-3SB/T 13695 FH000-1A/N 13696 FH000-3A/N 13698

Řadové pojistkové odpínače do 160 A Kód Typ výrobku FH000-1S/T 14000 FH000-3S/T 11901 FH000-3SB/T 13695 FH000-1A/N 13696 FH000-3A/N 13698 Řadový pojistkový odpínač FH000 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice, včetně výměny zdroje vytápění, č. p. 39 na parcele č. 461 Část: F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect Obsah Strana System pro M S 2 konstrukční řady S 240 A - B........................... 1/20 konstrukční řady S 240 A - C........................... 1/0 Příslušenství k jističům S 240 A..............................

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU LFI (10 ka)

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU LFI (10 ka) Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU LFI (10 ka) Přístroj je kombinací proudového chrániče a jističe Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 2 A, 230 V a.c. Pro

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

Napájecí zdroje řady CP

Napájecí zdroje řady CP Napájecí zdroje řady CP Napájecí zdroje řady CP Spínané napájecí zdroje, spínání na straně primáru Široký rozsah napájecích napětí Montáž na DIN lištu Osvědčení (v závislosti na typu) CULUS, UL 1604 (Class

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů Přístroje pro jištění Jističe jsou určeny pro jištění (průmyslové řízení a automatizace, doprava...) Přístroje v sobě kombinují funkce ochrany proti zkratu, přetížení,ovládání a galvanického oddělení obvodů.

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3 SVODIČE PŘĚTÍ - 3. STUŇ - TYP 3 K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích K ochraně běžné elektroinstalace v bytech, komerčních

Více

PLASTOVÉ ROZVODNICE NA OMÍTKU

PLASTOVÉ ROZVODNICE NA OMÍTKU 40 CD SERIE 40 CD 1 SERIE 40 CD VLASTNOSTI A VÝHODY KOMPLETNÍ ŘADA Řada modulárních rozvodnic vhodná pro všechny aplikace při jištění elektrického rozvodu. 40 CD JEDNODUCHÁINSTALACE A OSOBNÍ ŘEŠENÍ Díky

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

Switching Power Sup 2008/2009

Switching Power Sup 2008/2009 Switching Power Sup 2008/2009 AUTOMATIZAČNÍ KOMPONENTY, UVEDENÉ V TÉTO KAPITOLE, JSOU VÝROBKY FIRMY CARLO GAVAZZI (DÁLE JEN CG), KTEROU ENIKA.CZ S.R.O V ČESKÉ REPUBLICE VÝHRADNĚ ZASTUPUJE. vůli přehlednosti

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Měřené veličiny: - odpor ochranného vodiče proudem > 200

Více

Středoškolská technika 2015

Středoškolská technika 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského

Více

Podniková norma PRE a PREdi SESTAVA PŘÍPOJKOVÉ A ELEKTROMĚROVÉ SKŘÍNĚ ES , EP PLASTOVÉ PEN

Podniková norma PRE a PREdi SESTAVA PŘÍPOJKOVÉ A ELEKTROMĚROVÉ SKŘÍNĚ ES , EP PLASTOVÉ PEN Strana: 1/5 Schéma zapojení: Wh 1 3 4 6 7 9 N Wh 1 3 4 6 7 9 N F1 PEN F1 U V W PEN U V W Technické údaje: Druh sítě: TN-C Jmenovité pracovní napětí: 230/400 V Jmenovitý proud: 400 Jmenovitý proud vývodu:

Více

Ochrana proti přepětí Výrobková řada OVR

Ochrana proti přepětí Výrobková řada OVR Ochrana proti přepětí Výrobková řada OVR ABB/ 09/09CZ_12/04 Přístroje nízkého napětí Způsob značení řady OVR Max. výbojový Max. impulsní proud 8/20, proud 10/350, I max (ka): 10 I imp (ka): 7 15 15 40

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH000 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky Řada IEC 309 Průmyslové vidlice a podle normy iec 309 PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309 Jmenovitý proud In (A) 16 32 Jmenovité napětí Un (V) - 130 200-250 500

Více

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

REVEX profi II. Měřené veličiny:

REVEX profi II. Měřené veličiny: REVEX profi II REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

Řada 7P - Přepěťové ochrany (SPD)

Řada 7P - Přepěťové ochrany (SPD) Řada - Přepěťové ochrany (SPD) Řada přepěťové ochrany pro sítě 230/400 V a pro fotovoltaická zařízení podle základních požadavků na přepěťové ochrany dle ČSN N 62305 pro rozhraní hladin ochrany před bleskem

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65

Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65 PASSION FOR POWER. Informace o produktu 03/2013 Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65 SK-přenosná zásuvková rozbočnice IP 44 Typová řada přenosných zásuvkových kombinací v IP 44 s odklápěcím okénkem pro

Více

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více