Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika"

Transkript

1 Pfiístroje OBO pro ochranu pfied bleskem a pfiepûtím jsou rozdûleny do tfií skupin - svodiãe tfiídy, tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve B, C a D), odpovídajících rûzn m poïadavkûm ohlednû místa pouïití, úrovnû ochrany a schopnosti svádûní impulsních proudû. Tato selektivní ochrana proti blesku a pfiepûtí zaruãuje nízkou ochrannou úroveà a vysokou svodovou schopnost. Její rozdûlení odpovídá ustanovením EN a dal ích mezinárodních pfiedpisû. V tûchto normách jsou stanoveny kotrukãní smûrnice, poïadavky a zkou ky svodiãû pfiepûtí, které se pouïívají v sítích se stfiídav m proudem o jmenovitém napûtím do 000 V a se jmenovit m kmitoãtem mezi 50 aï 60 Hz. 2 TBS

2 Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika Podklady od strany 4 Pomůcka pro výběr od strany 8 Svodiče třídy od strany 24 Systémová řešení třídy od strany 3 Svodiče třídy + 2 od strany 34 Systémová řešení třídy + 2 od strany 42 Svodiče třídy 2 od strany 43 Systémová řešení ttřídy 2 od strany 57 Svodiče třídy 3 od strany 58 TBS 3

3 Jaké tvary impulsů existují? Pfii boufice mohou k zemi smûfiovat silné bleskové proudy. Je-li pfiímo zasaïena budova s vnûj í ochranou pfied bleskem, dojde na zemním odporu soustavy vyrovnání potenciálû v ochranû pfied bleskem k úbytku napûtí, kter pfiedstavuje pfiepûtí proti vzdálenému okolí. Toto zv ení potenciálû pfiedstavuje ohroïení pro elektrické systémy (napfi. silová pfiípojka, telekomunikaãní zafiízení, kabelové televize, fiídicí vedení apod.), které jsou pfiivádûny do budovy. Pro ovûfiení rûzn ch pfiístrojû ochrany pfied bleskem a pfiepûtím byly v národních a mezinárodních normách stanoveny odpovídající zku ební proudy. Proudy blesku, které se vyskytují pfii pfiímém úderu, mohou b t napodobeny rázovou proudovou vlnou s prûbûhem 0/350 µs (obr., impuls ). Zku ební bleskov proud napodobuje jak rychl nárûst, tak i vysokou energii pfiirozeného blesku. Tímto proudem se testují svodiãe bleskového proudu tfiídy (dfiíve tfiídy B) a komponenty vnûj í ochrany pfied bleskem. Pfiepûtí ze vzdálen ch úderû blesku a spínacích operací je imitováno zku ebním impulsem 8/20 µs (obr., impuls 2). Obsah energie v tomto impulsu je v raznû niï í neï v pfiípadû zku ební vlny bleskového proudu 0/350 µs. Tímto zku ebním impulsem se zatûïují svodiãe pfiepûtí tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve tfiídy C a D). Obr. : Druhy impulsû a jejich charakteristika proud [] Impuls 0/350 µs simulace bleskového impulsu 8/20 µs simulace přepěťového implusu 0 0 Impuls Čas [ µ s] Impuls Impuls 2 Tvar impulsu 0/350 µs 8/20 µs Druh impulsu, simulovaná pfiíãina Impuls bleskového proudu, imituje rázov proud pfii úderu blesku PfiepûÈov impuls, kopíruje pfiepûtí napfi. ze spínacích operací Charakteristika Velmi vysok obsah náboje a energie, relativnû dlouhá doba trvání Rychl nárûst i pokles impulsu, niï í energetick obsah Pfiíklady typû pfiístrojû Tfiída, class I, tfiída poïadavkû B napfi. MC 50-B VDE Tfiída 2, class II, tfiída poïadavkû C napfi. V 20-C Tfiída + 2, class I + II, tfiída poïadavkû B + C napfi. PS3-B+C/TNC 4 TBS

4 Pokyny pro italaci Délka přívodů v zapojení V Pfiipojovací vedení k ochrannému pfiístroji má rozhodující vliv na jeho ochrannou úroveà. Podle italaãních doporuãení IEC musí b t délka samostatného pfiívodu ke svodiãi a délka pfiipojení svodiãe na vyrovnání potenciálû men í neï 0,5 m. Alternativnû lze také pouïít zapojení typu V. Délka pfiívodního vedení 0,5m 0,5m Hlavní přípojnice potenciálového vyrovnání nebo svorkovnice a ochranného vodiče Zapojení V Svorkovnice ochranného vodiče Hlavní přípojnice potenciálového vyrovnání nebo svorka Oddělení Svodiãe bleskového proudu a pfiepûtí pfiebírají rûzné úkoly a musejí se pouïívat koordinovanû. Koordinace je zaruãena délkou mezilehlého vedení nebo speciálními svodiãi bleskového proudu (fiada MCD). Pak je napfiíklad moïné pouïít pfiímo vedle sebe v ochranné sadû svodiãe tfiíd a 2 (tfiíd B a C). síťové napájení Ochranná úroveň: 2 kv l = Délka vedení spotřebič Ochranná úroveň:,4 kv napfi. MC 50-B VDE napfi. V 20-C Příklad Délka vedení > 5 m Není tfieba Ïádn dal í oddûlovací prvek Délka vedení < 5 m PouÏití oddûlovacího prvku: MC 50-B VDE + LC 63 + V20-C Alternativně též: MCD 50-B + V20-C Není potfiebn Ïádn dal í oddûlovací prvek (napfi. ochranná sada) Spoje zatížitelné bleskovým proudem Pro vyrovnání potenciálû v ochranû pfied bleskem musí b t respektovány minimální prûfiezy uvedené ve vedlej í tabulce. Na pfiechodu mezi zónami ochrany LPZ 0 a LPZ musí b t do vyrovnání potenciálû zahrnuty v echny kovové italace a pracovní vodiãe musí b t uzemnûny vhodn mi svodiãi. Materiál PrÛfiez vedení v mm 2 Cu 6 Al Fe 50 TBS 5

5 Čtyřvodičové sítě SíÈ TN-C V síèovém systému TN-C-S je elektrické zafiízení pfiipojeno tfiemi fázov mi vodiãi (L, L2, L3) a sdruïen m PEN vodiãem. Jeho pouïití je popsáno napfi. v âsn EN Svodiãe bleskového proudu tfiídy resp. tfiídy poïadavkû B, se zde pouïívají jako tfiípólové (napfi. tfiikrát MC 50-B). Jejich pfiipojení se provádí paralelnû k fázov m vodiãûm, které jsou pfiipojeny pfies svodiãe k vodiãi PEN. Po dohodû s místní rozvodnou spoleãností a v souladu s její smûrnicí (PNE ) je moïné jejich pouïití i pfied hlavním elektromûrem. Svodiãe pfiepûtí tfiídy 2 resp. tfiídy poïadavkû C, jsou pouïívány zpravidla za bodem rozdûlení PEN vodiãe. Je-li bod rozdûlení vzdálen více neï 0,5 m, jedná se odtud dále o pûtivodiãovou síè. Svodiãe se pak pouïívají ãtyfipólové, pfiednostnû v zapojení 3+ (napfi.: V 20-C/3+NPE). V zapojení 3+ jsou fázové vodiãe (L, L2, L3) pfiipojeny pfies svodiãe k nulovému vodiãi (N). Nulov vodiã (N) je souãtov m jiskfii tûm spojen s ochrann m vodiãem (PE). Svodiãe se zapojují pfied proudov m chrániãem, protoïe ten bude jinak interpretovat sveden rázov proud jako chybov a pfieru í proudov okruh. Svodiãe pfiepûtí tfiídy 3 resp. tfiídy poïadavkû D, se pouïívají k ochranû pfied spínacími jevy v proudov ch okruzích koncov ch pfiístrojû. Tato pfiíãná pfiepûtí se vyskytují hlavnû mezi vodiãi L a N. Zapojením Y jsou vodiãe L a N chránûny varistory a spojení k vodiãûm PE jsou tvofiena souãtov m jiskfii tûm (napfi.: SNS-D nebo KNS-D). Pfii tomto ochranném zapojení, není mezi L a N u pfiíãn ch pfiepûtí sveden rázov proud proti PE a proudov chrániã je proto také nepovaïuje za chybov proud. Potfiebná technická data jsou vïdy uvedena na stránkách pfiíslu ného v robku. L L2 L3 PEN HDS F Hlavní rozvaděč Délka vedení Proudové okruhy např. podružný L-4 rozvaděč F2 Délka vedení Jemná ochrana F3 F4 Třída Třída 2 Třída 3 Hlavní PPV Místní PPV 6 TBS

6 Pětivodičové sítě Sítû TN-S a TT V síèovém systému TN-S je elektrické zafiízení napájeno tfiemi fázov mi vodiãi (L, L2, L3), nulov m vodiãem a ochrann m vodiãem (PE). V síti TT je naproti tomu elektrické zafiízení napájeno tfiemi fázov mi vodiãi (L, L2, L3), nulov m vodiãem a místním ochrann m vodiãem (PE). Jeho pou- Ïití je popsáno napfi. v EN resp. DIN V VDE V Svodiãe bleskového proudu tfiídy resp. tfiídy poïadavkû B, se pouïívají pfiednostnû ve ãtyfipólovém zapojení 3+ (napfi.: tfiikrát MC 50-B a jednou MC -B/NPE). V zapojení 3+ jsou fázové vodiãe (L, L2, L3) pfiipojeny pfies svodiãe k nulovému vodiãi (N). Nulov vodiã (N) je souãtov m jiskfii tûm spojen s ochrann m vodiãem (PE). Po dohodû s místní rozvodnou spoleãností a v souladu s jejími podmínkami (PNE ) lze svodiãe tfiídy pouïit i pfied hlavním elektromûrem. Svodiãe pfiepûtí tfiídy 2 resp. tfiídy poïadavkû C, se pouïívají v zapojení 3+ (napfi. V 20-C/3+NPE). V zapojení 3+ jsou fázové vodiãe (L, L2, L3) pfiipojeny pfies svodiãe k nulovému vodiãi (N). Nulov vodiã (N) je souãtov m jiskfii tûm spojen s ochrann m vodiãem (PE). Svodiãe se zapojují pfied proudov m chrániãem, protoïe ten by jinak interpretoval sveden rázov proud jako chybov a pfieru il by proudov okruh. Svodiãe pfiepûtí tfiídy 3 resp. tfiídy poïadavkû D, se pouïívají k ochranû pfied spínacími jevy v proudov ch okruzích koncov ch pfiístrojû. Tato pfiíãná pfiepûtí se vyskytují hlavnû mezi L a N. Zapojením Y jsou vodiãe L a N chránûny varistory a spojení k vodiãûm PE jsou tvofiena souãtov m jiskfii tûm (napfi.: SNS- D nebo KNS-D). S tímto ochrann m zapojením mezi vodiãi L a N není u pfiíãn ch pfiepûtí veden rázov proud proti vodiãi PE a proudov chrániã jej proto nepovaïuje za chybov proud. Potfiebná technická data jsou vïdy uvedena na stránkách pfiíslu ného v robku. L L2 L3 N PE HDS F Hlavní rozvaděč Délka vedení Proudové okruhy např. podružný L-4 rozvaděč F2 Délka vedení Jemná ochrana F3 F4 Třída Třída 2 Třída 3 Hlavní PPV Místní PPV TBS 7

7 Příklady použití silové napájení Situace Vyberte si laskevě vhodný typ budovy Místo italace A Italace v hlavním rozvaděči Základní ochrana V elektroměrovém, nebo kombinovaném rozvaděči Rodinný / Bytový dům Průmyslová/Komerční budova Vzdálenost mezi hlavním a podruïn m, resp. kombinovan m rozvadûãem je TN TT V 20-C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu A*, 4 M** Obj. ã Tfiída 2, (Tfiída poïadavkû C) k italaci za elektromûr Strana 43 větší než 0 m Žádné zařízení ochrany před bleskem Podzemní přívod Rodinný / Bytový dům Průmyslová/Komerční budova Vzdálenost mezi hlavním a podruïn m, resp. kombinovan m rozvadûãem je TN TT V 20-C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu A*, 4 M** Obj. ã Tfiída 2, (Tfiída poïadavkû C) k italaci za elektromûr Strana 43 větší než 0 m Rodinný dům Vzdálenost mezi hlavním a podruïn m, resp. kombinovan m rozvadûãem je větší než 0 m TN TT V -B+C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu 60 A*, 4 M** Obj. ã Tfiída +2, (Tfiída poïadavkû B+C) k italaci za elektromûr Strana 37 Zařízení vnější ochrany před bleskem Rodinný dům Vzdálenost mezi hlavním a podruïn m, resp. kombinovan m rozvadûãem je menší než 0 m TN TT V -B+C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu 60 A*, 4 M** Obj. ã Tfiída +2, (Tfiída poïadavkû B+C) k italaci za elektromûr Strana 37 Venkovní přípojka Průmyslová / komerční budova Vzdálenost mezi hlavním a podruïn m rozvadûãem je větší než 5 m Průmyslová / komerční budova Vzdálenost mezi hlavním a podruïn m rozvadûãem je menší než 5 m TN-C IT TN-C IT 3x MC 50-B VDE 500 A*, 3x 2 M** Tfiída, (Tfiída poïadavkû B) Italace pfied i za elektromûr Obj. ã Strana 24 3x MCD 50-B 500 A*, 3x 2 M** Tfiída, (Tfiída poïadavkû B) Italace pfied i za elektromûr Obj. ã Strana 27 TN-S TT TN-S TT 3x MC 50-B VDE Obj. ã x MC -B/NPE Obj. ã A*, 4 x 2 M** Tfiída, (Tfiída poïadavkû B) Italace pfied i za elektromûr Strana 24, 3x MCD 50-B Obj. ã x MCD -B/NPE Obj. ã A*, 4 x 2 M** Tfiída, (Tfiída poïadavkû B) Italace pfied i za elektromûr Strana 27, 28 Alternativnû, napfi. ve stávajících zafiízeních, lze pouïít rázovou oddûlovací indukãnost LC 63 v kombinaci s MC 50-B a V20-C Uzemněné střešní nástavby Průmyslová / komerční budova kombinovaný rozvaděč Vzdálenost k dal ímu podruïnému rozvadûãi je větší než 0 m TN-C IT PS3-VA/TNC Tfiída +2, koordinovaná s tfiídou 3, (tfiída poïadavkû B+C) Italace pfied i za elektromûr A*, 0 M** Obj. ã Strana 29 TN-S TT PS4-VA/TT+TNS Tfiída +2, koordinovaná s tfiídou 3, (tfiída poïadavkû B+C) Italace pfied i za elektromûr A*, 2 M** Obj. ã Strana 30 Průmyslová / komerční budova kombinovaný rozvaděč Vzdálenost k dal ímu podruïnému rozvadûãi je menší než 0 m TN-C IT PS3-VA/TNC Tfiída +2, koordinovaná s tfiídou 3, (tfiída poïadavkû B+C) Italace pfied i za elektromûr A*, 0 M** Obj. ã Strana 29 TN-S TT PS4-VA/TT+TNS Tfiída +2, koordinovaná tfiídou 3, (tfiída poïadavkû B+C) Italace pfied i za elektromûr A*, 2 M** Obj. ã Strana 30 s * Je-li pfiedfiazené ji tûní > neï uvedená hodnota, nutno svodiã selektivnû na tuto hodnotu pfiedjistit. 8 TBS

8 Místo italace B Italace v každém podružném rozvaděči Střední ochrana / třída požadavků C Místo italace C Italace před koncový přístroj Jemná ochrana / třída požadavků D TN TT TN TT V 20-C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu A*, 4 M** Tfiída 2, (Tfiída poïadavkû C) k italaci za elektromûr, Strana 43 Obj. ã není potfieba V 20-C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu A*, 4 M** Tfiída 2, (Tfiída poïadavkû C) k italaci za elektromûr, Strana 43 Obj. ã FineController FC-D-D***) Univerzální jemná ochrana pro soukromé i komerãní prostory jako zásuvkov adaptér Obj. ã. 50 Strana 58 FineController FC-TV-D***) Jemná ochrana s integrovanou pfiepûèovou ochranou pro pfiívod TV, k ochranû TV pfiístrojû nebo videorekordérû, vã. kabelu adaptéru. Obj. ã Strana 58 CNS-3-D-F ProdluÏovací pfiívod s trojnásobnou zásuvkou pro soukromé, komerãní a prûmyslové budovy. Optická i atická signalizace poruchového stavu, 6 A *. Obj. ã Strana 60 SNS-D PfiepûÈová ochrana vhodná pro dodateãnou montáï v prûmyslov ch a komerãních budovách. UpevÀuje se pod kryt zásuvky, 6 A *. Obj. ã Strana 6 TN TT TN TT TN TT není potfieba V 20-C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu A*, 4 M** Tfiída 2, (Tfiída poïadavkû C) k italaci za elektromûr, Strana 43 Obj. ã V 20-C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu A*, 4 M** Tfiída 2, (Tfiída poïadavkû C) k italaci za elektromûr, Strana 43 Obj. ã V 20-C/3+NPE MoÏnost kombinace s FS nebo AS signalizací stavu A*, 4 M** Tfiída 2, (Tfiída poïadavkû C) k italaci za elektromûr, Strana 43 Obj. ã FineController FC-SAT-D***) Jemná ochrana s integrovanou pfiepûèovou ochranou pro pfiívod TV/SAT, k ochranû TV/SAT pfiijímaãû, vã. kabelu adaptéru. Obj. ã Strana 59 FineController FC-TAE-D***) Jemná ochrana s integrovanou pfiepûèovou ochranou pro pfiívod telekomunikací (zástrãka TAE), pro ochranu ISDN S 0 -NTBA, DSL-Splitter nebo analogov ch koncov ch pfiístrojû, vã. kabelu adaptéru. Obj. ã Strana 59 CNS-D-F (0 A*) SíÈov pfiívod s integrovanou pfiepûèovou ochranou a pfiístrojovou zástrãkou pro PC, faxy, kopírky apod. Optická i atická signalizace poruch. Obj. ã Strana 60 KNS-D Provedení vhodné do prûmyslov ch i komerãních budov pro skrytou italaci v bûïn ch krabicích pod omítku nebo italaãních kanálech. Optická i atická signalizace poruchového stavu, 6 A *. Obj. ã. 507 Strana 62 ÜSS 45-O a ÜSS 45-A Modul pfiepûèové ochrany 45 mm k italaci v kanálech Rapid 45, parapetních a podlahov ch systémech, 6 A *. S optickou signalizací funkce: ÜSS 45-O: Obj. ã S atickou signalizací funkce: ÜSS 45-A: Obj. ã Strana 63 VF 230-AC/DC (6 A*) Ochrana pfied pfiepûtím pro prûmyslové a komerãní budovy k italaci na profilovou li tu 35 mm v podruïn ch nebo technologick ch rozvadûãích a skfiíních. Objednat lze i provedení s bezpotenciálov m kontaktem dálkové signalizace. 20 A *, M** Obj. ã Strana 64 není potfieba áá *** M ífika sestavy ve standardních modulech 7,5 mm na profilovou li tu 35 mm *** souãástí dodávky je adaptér pro pfiechod ochrann kolík/ochrann kontakt TBS 9

9 Slunečné vyhlídky do budoucnosti získávání energie Solární technologie dnes patfií k nejboufilivûji se rozvíjejícím odvûtvím prûmyslu elektro. S tlakem na vyuïívání ekologick ch zdrojû energie silnû vzrûstá atraktivita fotovoltaick ch zafiízení pro soukromé i prûmyslové uïivatele. Mnoho elektroitalaãních firem pfiizpûsobuje postupnû svûj v robní program této poptávce a nabízí fie ení pro jakékoli poïadavky. ProtoÏe pro kaïdého investora existuje souvislost mezi funkãností zafiízení a dobou amortizace, je zde ochrana pfied bleskem a pfiepûtím zvlá tû dûleïitá. Mûniã, tvofiící jádro zafiízení, je pfiitom pfiepûèov mi impulsy ohroïen nejvíce. Mezinárodní a nûkteré národní standardy, jako napfi. IEC 64/23/CD (VDE 000 ãást 72), zvefiejnûné návrhy norem pro ochranu pfied bleskem IEC 62305, ãást aï 4 a smûrnice VdS 200 svazu nûmeck ch pojistitelû vyïadují, aby byla pfii projektování fotovoltaického zafiízení respektována fiada skuteãností. Právû zde nabízí OBO, jako poskytovatel tûchto systémû, jiï dnes vhodná fie ení. PoÏadavek: e ení OBO Strana MoÏnosti vnûj í ochrany pfied bleskem OBO-TBS 4 Zaãlenûní do vnûj í ochrany pfied bleskem OBO-TBS 4 UloÏení kabelû v a na budovû (kabelové Ïlaby a vodicí li ty) OBO-KTS KTS-Katalog Fixace a propojení kabelû (italaãní krabice, svorky, roubení, roubové a natloukací systémy) UloÏení kabelû v poïárnû ohroïen ch budovách (systémy kabelov ch pfiepáïek, protipoïární zábrany a zachování funkãnosti) OBO-VBS OBO-BSS VBS-Katalog BSS-Katalog 20 TBS

10 Pfiíklad pouïití: Budova bez vnější ochrany před bleskem U budov bez vnûj í ochrany pfied bleskem je pfiepûèová ochrana mûniãe, jako jádra zafiízení, mimofiádnû dûleïitá. Pfiíslu ná ochrana by mûla zahrnovat v echna ohroïená vedení, která jsou s mûniãem spojena. Rychl v bûr správného ochranného pfiístroje usnadàuje tabulka. Svodiã pfiepûtí DC je tfieba zvolit podle maximálního napûtí solárního modulu naprázdno. Zapamatujte si: Maximální napûtí naprázdno se obvykle pohybuje 0-20 % nad katalogov m údajem napûtí naprázdno (U 0C ). solární modul střídač hlavní rozvaděč DC AC silová síť DC-ochrana A AC-ochrana B *) PPV C *) potfieba jen v pfiípadû, je-li vzdálenost k HR s ochann m pfiístrojem vût í neï 0 m kabelu Max. napětí FV modulu naprázdno Provedení Obj. č. Strana A B DC ochrana (FV) AC ochrana Dolní díl FV V 20-C/U-PH Dolní díl FV s dálkovou signalizací V 20-C/U-PH-FS V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V Systémové fie ení v krytu s MC konektorem VG-C-DC-PH Verze + komplet (fázová) V20-C/+NPE Verze 3+ komplet (3fázová) V20-C/3+NPE C Pfiíslu etví Svorkovnice potenciálového vyrovnání 80 VDE TBS 2

11 Pfiíklad pouïití: Budova s vnější ochranou před bleskem U budov s vnûj í ochranou pfied bleskem je nutné zabránit prostfiednictvím ochranného zafiízení pfiímému úderu blesku do FV modulû. Pfii svádûní znaãného bleskového proudu v ak vzniká také silné magnetické pole, které indukuje do okolních elektrick ch prvkû pfiepûtí. Proto je ochrana mûniãe pfied bleskem a pfiepûtím, jako jádra zafiízení, obzvlá È dûleïitá. Mûla by zahrnovat v echna ohroïená vedení, která jsou s mûniãem spojena. Rychl v bûr správného ochranného pfiístroje usnadàuje tabulka. solární modul jímací tyč střídač DC hlavní rozvaděč AC DC-ochrana A AC-ochrana B silová síť PPV C *) nutné jen tehdy, je-li vzdálenost od hlavního rozvadûãe k ochrannému pfiístroji vût í neï 0 m délky kabelu. Max. napětí FV modulu naprázdno Provedení Obj. č. Strana Dolní díl FV V 20-C/U-PH DC Dolní díl FV s dálkovou signalizací V 20-C/U-PH-FS A ochrana 200 V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O (FV) 420 V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O A+B B AC/DC- Ochrana AC- Ochrana 745 V Horní díl ochrany pfied pfiepûtím V20-C/O V AC/DC systémové fie ení (ochrana pfied pfiepûtím) vã. krytu a MC konektoru VG-C-ACDC-PH Verze + komplet (fázová) V20-C/+NPE Verze 3+ komplet (3fázová) V20-C/3+NPE C Pfiíslu etví Svorkovnice potenciálového vyrovnání 80 VDE Jímací zafiízení ochrany pfied bleskem 36 Poznámka: U budov s vnûj í ochranou pfied bleskem musí b t na vstupu budovy zahrnuty ve keré kabely do systému vyrovnání potenciálû v ochranû pfied bleskem. Vhodné svodiãe bleskového proudu uvádí ãást Energetika, od strany 24 a TBS

12 Pfiíklad pouïití: Průmyslová budova U prûmyslov ch budov je zpravidla italováno zafiízení vnûj í ochrany pfied bleskem. Pfii pfiímém úderu blesku v ak nedokáïe ochranné zafiízení vïdy zabránit zásahu do FV modulû. Svádûním velkého bleskového proudu vzniká také silné magnetické pole, které indukuje do elektrick ch prvkû pfiepûtí. Proto je ochrana mûniãe pfied bleskem a pfiepûtím, jako jádra zafiízení, obzvlá È dûleïitá. Mûla by zahrnout v echna ohroïená vedení, která jsou s mûniãem spojena. Rychl v bûr správného ochranného pfiístroje usnadàuje tabulka. solární modul jímací tyč střídač hlavní rozvaděč DC AC DC-ochrana A AC-ochrana B silová síť PPV C Max. napětí FV modulu naprázdno Provedení Obj. č. Strana Dolní díl FV V 20-C/U-PH DC Dolní díl FV s dálkovou signalizací V 20-C/U-PH-FS A ochrana 70 V Horní díl ochrany pfied bleskem V-B+C/O (FV) 350 V Horní díl ochrany pfied bleskem V-B+C/O A+B B AC/DC- Ochrana AC- Ochrana 500 V Horní díl ochrany pfied bleskem V-B+C/O V AC/DC systémové fie ení (ochrana pfied pfiepûtím) vã. krytu a MC konektoru VG-C-ACDC-PH Verze + komplet (fázová) V-B+C/+NPE Verze 3+ komplet (3fázová) V-B+C/3+NPE C Pfiíslu etví Svorkovnice potenciálového vyrovnání BigBar pro prûmyslové aplikace 802/5-VA Jímací zafiízení ochrany pfied bleskem 36 Poznámka: U budov s vnûj í ochranou pfied bleskem musí b t na vstupu budovy zahrnuty ve keré kabely do systému vyrovnání potenciálû v ochranû pfied bleskem. Vhodné svodiãe bleskového proudu uvádí ãást Energetika, od strany 24 a 36. TBS 23

13 LightningController typ MC 50-B/VDE je svodič bleskových proudů třídy podle EN (třídy B), určený ke svodu vysokých impulsních proudů (0/350). Italuje se na rozhraní zón bleskové ochrany (LPZ) 0 -, na vstupu do budovy, kde zajišťuje vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem pro silové napájecí vodiče. Protože je toto vícenásobné jiskřiště zcela uzavřeným svodičem, nevznikají při jeho činnosti žádné emise mimo pouzdro. Součtové jiskřiště typu MC -B/NPE je určeno pro zapojení mezi N a PE vodič v sítích TNS a TT. Brání vzniku nebezpečných napětí na ochranném vodiči a nemožňuje vznik nepřípustně vysokých dotykových napětí v systému vyrovnání potenciálů. LightningController najde uplatnění v průmyslových zařízeních, veřejných, obchodních nebo větších obytných budovách. Je vhodný pro italaci do neměřených částí elektrických rozvodů (před elektroměrem) podle PNE resp. směrnice VDN, 2. vydání 2004 (TAB 2000) Svodič bleskových proudů LightningController Svodič třídy Provedení Balení MC 50-B VDE, MC 50-B VDE: Svodič bleskových proudů třídy I (třídy B) dle EN (VDE ) pro rozhraní LPZ O a při koncepci zón bleskové ochrany podle IEC 632- resp. DIN V VDE V 085 část certifikováno VDE, EZÚ horní a spodní díl, vyjímatelná horní část schopnost svodu bleskových proudů 50 (0/350µs) / pól ochranná úroveň < 2 kv zhášení následných proudů sítě 2,5 Ieff resp. Ipeak včetně krytek svorek s označením vývodů uzavřené, nevyfukující jiskřiště pro měřené i neměřené části el. rozvodů Příklad použití: Průmyslové budovy; svodiče bleskových proudů před elektroměrem podle PNE Pozn.: Potřebná délka vedení k následujícímu ochrannému stupni třídy 2 je alespoň 5 m. MC 50-B VDE MC 50-B VDE 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I LPZ 0- Impulsní proud Iimp 50 Ochranná úroveň Up kv < 2,0 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak 500 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - Svodič bleskových proudů LightningController - horní díl Svodič třídy Provedení Balení MC 50-B/0 VDE 24, MC 50-B/0: LightningController - horní díl MC 50-B/ MC 50-B/0 VDE 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I LPZ 0- Impulsní proud Iimp 50 Ochranná úroveň Up kv <2,0 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak 500 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 24 TBS

14 Svodič bleskových proudů LightningController - spodní díl Svodič třídy Provedení Balení MC 50-B/U VDE 8, MC 50-B/U: LightningController spodní díl, vhodný pro typy: MC 50-B VDE MCD 50-B včetně krytů připojovacích svorek MC 50-B/U VDE C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² Svodič bleskových proudů LightningController Svodič třídy Provedení Balení MC -B/NPE 52, MC -B/NPE: Součtové jiskřiště třídy I (třídy B) podle EN (VDE ), pro použití v sítích TN-S, TT a IT na rozhraní LPZ 0 a při koncepci ochrany před bleskem dle IEC 632- resp. DIN V VDE 085 část 4. Součtové jiskřiště mezi N a PE vodič v zapojeních typu 3+ resp. +. certifikováno VDE, EZÚ schopnost svodu bleskových proudů 0/350 µs včetně krytek s popisem přívodů ochranná úroveň < 2,5 kv zapouzdřené jiskřiště bez výfuku při činnosti - žádná montážní omezení Příklad použití: Svodič bleskových proudů v neměřené části rozvodů dle PNE Pozn.: Délka vedení k dalšímu ochrannému stupni min. 5 m. MC -B/NPE 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I LPZ 0- Impulsní proud Iimp Ochranná úroveň Up kv <2,5 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak 0, C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - MC -B/NPE Svodič bleskových proudů - příslušetví Svodič třídy Provedení Balení MC- V3 0 3, MC- V4 0 8, MC- V...: Měděný můstek 6 mm², vhodný k propojování společných pólů svodičů řady MC pomocí boční průchozí svorky. 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) V3 pro 3 pólové zapojení V4 pro 4 pólové zapojení TBS

15 LightningCoordinator je vazební indukčnost sloužící k energetické koordinaci svodičů bleskových proudů třídy (třídy B) a svodičů přepětí třídy 2 (třídy C). Jestliže je v elektrické rozvodné síti zapojeno paralelně více ochranných přístrojů, může docházet k jejich vzájemnému ovlivňování. Proto je nezbytné zajistit podmínky umožňující jejich správnou součinnost. Koordinací činnosti se zajistí, že svodič bleskového proudu třídy (třídy B) při přepětí vyvolaném bleskovým výbojem vždy zapálí, svede energeticky významné impulsní proudy a ochrání tak svodiče přepětí třídy 2 nebo 3 (třídy C nebo D) před přetížením. Rázová oddělovací indukčnost LightningCoordinator Svodič třídy Provedení Balení LC 63 43, LC 63: Vazební indukčnost kompaktní sestava v 35 mm širokém krytu dvě možnosti připojení vstupu a výstupu jmenovitý proud sítě 63 A jmenovitá indukčnost 5 µh Použití: V kombinaci s MC 50-B VDE a V 20-C při délce mezilehlého vedení pod 5 m LC Jmenovité proudové zatižení IL A 63 Indukčnost Ln µh 5 63 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - LC TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) TBS

16 Coordinated LightningController typ MCD 50-B představuje koordinovaný svodič bleskových proudů třídy podle EN (třídy B), určený ke svodu vysokých impulsních proudů (0/350). Italuje se na rozhraní zón bleskové ochrany (LPZ) 0 -, na vstupu do budovy, kde zajišťuje vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem pro silové napájecí vodiče. Díky nízké ochranné úrovni (,3 kv) odpadá v jeho případě nutnost použití jakýchkoliv vazebních prvků mezi jiskřišti Coordinated LightningController a následujícími svodiči přepětí. Součtové jiskřiště typu MCD -B/NPE je určeno k zapojení mezi N a PE vodič v sítích TN-S a TT. Brání vzniku nebezpečných napětí na ochranném vodiči a znemožňuje vznik nepřípustně vysokých dotykových napětí v systému vyrovnání potenciálů. Coordinated LightningController najde uplatnění v kompaktních zařízeních ochrany před přepětím pro budovy, stejně jako při společné italaci svodičů bleskových proudů a přepětí v jednom rozvaděči. Vše bez nutnosti použití jakýchkoliv vazebních prvků nebo vedení určité minimální délky. Svodič bleskových proudů Coordinated LightningController Svodič třídy Provedení Balení MCD 50-B, MCD 50-B: Koordinovaný svodič bleskových proudů třídy I (třídy B) podle EN (VDE ), vhodný pro rozhraní LPZ 0A a 2 při koncepci zón bleskové ochrany dle IEC 632- resp. DIN V VDE 085 část 4. svodová schopnost 50 0/350 µs na pól odpovídá PNE ochranná úroveň <,3 kv zhášení následných proudů sítě 2,5 Ieff resp. Ipeak včetně krytek svorek s označením vývodů uzavřené jiskřiště bez výfuku při činnosti, možnost použití v neměřených částech el. rozvodů Příklad použití: Kompaktní italace ochran před přepětím v samostatných objektech. Sdružená italace svodičů tříd B+C v jednom rozvaděči bez oddělovací indukčnosti resp. nutné min. délky vedení, např. v systémech mobilních operátorů. MCD 50-B 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I Impulsní proud Iimp 50 Ochranná úroveň Up kv <,3 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak 500 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² MCD 50-B Svodič bleskových proudů Coordinated LightningController - horní díl Svodič třídy Provedení Balení MCD 50-B/0 24, MCD 50-B/0: Coordinated LightningController - horní díl. 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) MCD 50-B/0 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I Impulsní proud Iimp 50 Ochranná úroveň Up kv <,3 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak 500 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) MCD 50-B/ TBS 27

17 Svodič bleskových proudů Coordinated LightningController Svodič třídy Balení MCD -B/NPE 53, MCD -B/NPE: Svodič pro použití v sítích TN-S, TT a IT jako koordinované součtové NPE jiskřiště třídy I (třídy B) podle EN (VDE ). Součtové jiskřiště pro montáž mezi N a PE vodiče na rozhraní LPZ 0A a při koncepci zón bleskové ochrany podle IEC 632- resp. DIN V VDE 085 část svodová schopnost 0/350 µs včetně krytek svorek s označením vývodů ochranná úroveň <,3 kv uzavřené jiskřiště bez výfuku při činnosti, možnost použití v neměřených částech el. rozvodů Příklad použití: Kompaktní koncepce ochran před přepětím v samostatných objektech. Italace svodičů třídy B+C v jednom rozvaděči bez nutnosti použití oddělovací indukčnosti resp. délky vedení, např. u stanic mobilních operátorů. MCD -B/NPE Jmenovité napětí UN V Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I Impulsní proud Iimp Ochranná úroveň Up kv <,3 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak 0, C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) MCD -B/NPE 28 TBS

18 Protection Set typu PS-VA je sestavená a propojená kombinace svodičů, obsahující svodiče bleskových proudů série MCD a svodiče přepětí řady V 20-VA. Díky zcela uzavřeným svodičům, nevyfukujímu jiskřišti a varistorům, lze ProtectionSet použít v každém běžném rozvaděči. Horní části svodičů lze samostatně vyjmout a vykoušet bez toho, aby bylo nutno odpojovat napájení spodních dílů. U provedení ProtectionSet-...VA nehrozí navíc vznik žádných unikajících proudů. Je kotruováno speciálně pro použití v neměřených částech elektrických rozvodů podle PNE resp. směrnice VDN (2. vydání 2004), tedy před elektroměrem. Příklad použití: Ochranná zařízení v neměřených částech (před elektroměrem) Svodič bleskových proudů a přepětí - ochranná sada Svodič třídy Provedení Balení PS 3-VA/TNC 6, Série PS-VA/..: Ochranná sada pro italaci před elektroměr. svodová schopnost 00 0/350 µs, testováno v BET sestaveno včetně projovacích můstků, označené připojovací svorky pro použití v sítích TN-C, TN-S, TT i IT vhodné k italaci v neměřených částech (absolutně bez unikajících proudů) Pozn.: Max. předřazené jištění (nutné jen je-li v síti vyšší) A gl/gg. PS 3-VA/TNC 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída, koordinovaná s třídou 3 třída I Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak C Modulární jednotka TE (7,5) 0 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - PS 3-VA/TNC Provedení Balení PS3-VA/TNC+FS 85, sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku Serie PS-VA/3...FS: Protection Set pro italaci v neměřených částech rozvodů (před elektroměrem). svodová schopnost 00 0/350 µs, testováno v BET sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku, označené připojovací svorky k použití v sítích TN-C a IT vhodný pro použití v neměřených částech rozvodů (zcela bez unikajících proudů) dálková signalizace stavu Poznámka: Max. předjištění (nutné jen je-li v síti vyšší) A gl/gg 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) PS3-VA/TNC+FS 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída, koordinovaná s třídou 3 třída I Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 0 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - TBS 29

19 Svodič bleskových proudů a přepětí - ochranná sada Svodič třídy Provedení Balení PS 4-VA/TT+TN-S 2, Serie PS-VA/3...FS: Protection Set pro italaci v neměřených částech rozvodů (před elektroměrem). svodová schopnost 00 0/350 µs, testováno v BET sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku, označené připojovací svorky k použití v sítích TN-C a IT vhodný pro použití v neměřených částech rozvodů (zcela bez unikajících proudů) Poznámka: Max. předjištění (nutné jen je-li v síti vyšší) A gl/gg PS 4-VA/TT+TNS PS 4-VA/TT+TN-S 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída, koordinovaná s třídou 3 třída I Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak C Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - Provedení Balení PS4VA/TT+TNS+FS 235, Serie PS-VA/4: Protection Set pro italaci v neměřených částech rozvodů (před elektroměrem). svodová schopnost 00 0/350 µs, testováno v BET sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku, označené připojovací svorky k použití v sítích TN-S a TT vhodný pro použití v neměřených částech rozvodů (zcela bez unikajících proudů) Poznámka: Max. předjištění (nutné jen je-li v síti vyšší) A gl/gg PS4VA/TT+TNS+FS 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída, koordinovaná s třídou 3 třída I Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,2 Zkratová pevnost Ipeak C Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 30 TBS

20 Skříně typu VG obsahují sestavy svodičů bleskového proudu typu MC 50-B VDE (MC -B/PE) ve společné skříni s krytím IP 65. Uplatnění naleznou především v neměřených částech elektrických rozvodů, tedy před elektroměrem. Vyhovují požadavkům PNE , stejně jako směrnici VDN, 2. vydání Svodič bleskových proudů - systémové řešení VG... Svodič třídy Provedení Balení VG 3-B/TNC 0, VG...: Svodič bleskových proudů - sestava třídy (třídy B) podle EN (VDE ). LightningController MC 50-B/VDE v izolované, plombovatelné skříni IP 65 celkový impulsní proud 00 0/350 µs, zkoušeno BET odpovídá požadavkům PNE resp. směrnici VDN (2. vydání 2004) ochranná úroveň < 2,0 kv uzavřené, nevyfukující jiskřiště vhodné protn-c síť 50 Příklad použití: Svodičové sestavy pro montáž v neměřených částech elektrických rozvodů (před elektroměrem) podle PNE resp. směrnice VDN (2. vydání 2004). VG 3-B/TNC 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I LPZ 0- Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <2,0 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak 500 C Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² VG 3-B/TNC Provedení Balení VG 4-B/TNS+TT 2, VG...: Sestava svodičů bleskových proudů třídy (třídy B) podle EN (VDE 0675 část 6). svodiče LightningController MC 50-B/VDE a MC -B/NPE namontované v izolační plombovatelné skříni IP 65 impulsní proud 00 0/350 µs, zkoušeno BET odpovídá požadavkům PNE resp. směrnice VDN (2. vydání 2004) ochranná úroveň < 2,0 kv zcela uzavřená, nevyfukující jiskřiště vhodné protn-s a TT sítě Příklad použití: Svodičové sestavy pro montáž v neměřených částech elektrických rozvodů (před elektroměrem) podle PNE resp. směrnice VDN (2. vydání 2004). 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) VG 4-B/TNS+TT 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I LPZ 0- Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <2,0 <00 Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak 500 C Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - VG 4-B/TNS+TT TBS 3

21 Bloky typu SA představují sestavy svodičů bleskového proudu typu MC 50-B VDE (MC -B/PE) namontované na adaptérové liště, umožňující jednoduchou a profesně správnou italaci do mm sběrnicovových systémů 2 x 5 a 2 x 0. Uplatnění naleznou především v neměřených částech elektrických rozvodů, tedy před elektroměrem. Odpovídají požadavkům PNE i směrnice VDN, 2. vydání Svodič bleskových proudů - systémové řešení SA... Svodič třídy Provedení Balení SA 3-B/TNC 67, SA...: Sestava svodičů bleskového proudu třídy (třídy B) podle EN namontaná na adaptérové liště pro mm sběrnicové systémy (2 x 5 a 2 x 0) šířka adaptéru 08 mm jednoduchá montáž naklapnutím impulsní proud 00 0/350 µs, zkoušeno BET odpovídá požadavkům PNE resp. směrnice VDN (2. vydání 2004) zcela uzevřená, nevyfukující jiskřiště vhodná pro sítě TN-C Použití: Nasazení svodičů v neměřených částech rozvodů, na sběrnicích podle směrnice VDN (2. vydání 2004). SA 3-B/TNC 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I LPZ 0- Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <2,0 <00 0 C Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - SA 3-B/TNC 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 32 TBS

22 Svodič bleskových proudů - systémové řešení SA... Svodič třídy Provedení Balení SA 4-B/TNS+TT 222, SA...: Sestava svodičů bleskových proudů třídy (třídy B) podle EN (VDE 0675 část 6). namontovaná na adaptéru umožňujícím naklapnutí na sběrnicové systémy mm, s pásnicemi 2 x 5 a 2 x 0 mm. šířka adaptéru 08 mm jednoduchá montáž naklapnutím impulsní proud 00 0/350, zkoušeno BET odpovídá požadavkům PNE resp. TAB 2000 uzavřená, nevyfukující jiskřiště vhodné pro síť TN-S a TT Příklad použití: Systémové řešení ochran v neměřených částech elektrických rozvodů (před elektromětem) podle PNE resp. TAB SA 4-B/TNS+TT 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída třída I LPZ 0- Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <2,0 <00 0 C Stupeň krytí Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² SA 4-B/TNS+TT 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 82 TBS 33

23 ProtectionSet typu PS B+C je sestavená a propojená kombinace svodičů bleskových proudů třídy (třídy B) série MCD a svodičů přepětí třídy 2 (třídy C) řady V 20-C. Díky zcela uzavřeným svodičům, nevyfukujímu jiskřišti a varistorům, lze ProtectionSet použít v každém běžném rozvaděči. Horní části svodičů lze samostatně vyjmout a vykoušet bez toho, aby bylo nutno odpojovat napájení spodních dílů. Protection Set nalezne své použití ve všech oblastech průmyslu, ve veřejných i obytných budovách, v technologiích mobilních operátorů atd. Svodič bleskových proudů a přepětí - ochranná sada Svodič třídy +2 Provedení Balení PS 3-B+C/TNC 74, Serie PS...: Protection Set, svodič bleskového proudu a přepětí třídy +2 (třídy B+C) podle EN (VDE 0675 část 6). svodová schopnost 00 (0/350), zkoušeno BET sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku a označené připojovací svorky k použití v síti TN-C Poznámka: Max. předjištění (nutné jen je-li v síti vyšší) max. A gl/gg. PS 3-B+C/TNC PS 3-B+C/TNC 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak C Modulární jednotka TE (7,5) 0 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - Provedení Balení PS 3-B+C/TNC-FS 232, Serie PS...: Protection Set s dálkovou signalizací, svodič bleskového proudu a přepětí třídy +2 (třídy B+C) podle EN (VDE 0675 část 6). svodová schopnost 00 0/350, zkoušeno BET sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku a označené připojovací svorky k použití v síti TN-C dálková signalizace funkce bezpotenciálovým přepínacím kontaktem. Poznámka: Max. předjištění (nutné jen je-li v síti vyšší) A gl/gg. PS 3-B+C/TNC-FS PS 3-B+C/TNC-FS 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak C Modulární jednotka TE (7,5) 0 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 34 TBS

24 Svodič bleskových proudů a přepětí - ochranná sada Svodič třídy +2 Provedení Balení PS 4-B+C/TT+TNS 227, Serie PS...: Protection Set, svodič bleskového proudu a přepětí třídy +2 (třídy B+C) podle EN (VDE 0675 část 6). svodová schopnost 00 0/350 µs, testováno v BET sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku, označené připojovací svorky k použití v sítích TN-S a TT Poznámka: Max. předjištění (nutné jen je-li v síti vyšší) A gl/gg. PS 4-B+C/TT+TNS 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - PS 4-B+C/TT+TNS Provedení Balení PS 4-B+C/FS 232, Serie PS...: Protection Set s dálkovou signalizací, svodič bleskového proudu a přepětí třídy +2 (třídy B+C) podle EN (VDE 0675 část 6). svodová schopnost 00 0/350 µs, testováno v BET sestaveno a propojeno, včetně propojovacího můstku, označené připojovací svorky dálková signalizace funkce bezpotenciálovým přepínacím kontaktem k použití v sítích TN-S a TT Poznámka: Max. předjištění (nutné jen je-li v síti vyšší) A gl/gg. PS 4-B+C/FS 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 00 Ochranná úroveň Up kv <,3 < Schopnost zhášení následných proudů Ipeak Ifi peak Schopnost zhášení následných proudů Ieff Ifi eff 2,5 Zkratová pevnost Ipeak C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² 0-50 Připojovací vodič laněný mm² 0-35 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0 - PS 4-B+C/TT+TNS-FS 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) TBS 35

25 CombiController typu V -B+C je kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy + 2 podle EN resp. třídy B+C podle VDE 0675 část 6. Slouží k vytvoření účinného vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem pro energetická napájecí vedení a současně chrání i před přepětími vznikajícími v rozvodné síti. Sestava V -B+C/3+NPE představuje univerzální řešení pro TN-S a TT síťové systémy. Součtové jiskřiště mezi N a PE vodiči přitom brání vzniku nebezpečného dotykového napětí na ochranném vodiči. CombiController nachází své uplatnění především jako kombinovaný svodič v rodinných domech. Využití nalezne ale i v řadě jiných typů budov, kde se používá k ochraně vstupů různých doplňkových vedení. Další provedení s FS, AS, FS-SÜ nebo ve skříni, přinášejí následující stránky tohoto katalogu. Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController Svodič třídy +2 Provedení Balení V -B+C/- 20, V -B+C/2-32, V -B+C/3-43, V -B+C/4-63, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. B+C podle VDE 0675 část vyjímatelný modul svodiče s termodynamickým odpojovacím zařízením optická indikace funkčnosti ochranná úroveň < 0V uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů L L L L Příklad použití: Objekty venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech. Kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu. V -B+C/4 V -B+C/- Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 7 30 Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V -B+C/2- třída < 0, V -B+C/3- třída < 0, V -B+C/4- třída < 0, Provedení Balení V -B+C/ , V -B+C/ , V -B+C/ , V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. B+C podle VDE 0675 část kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vyjímatelný svodič s termodynamickým odpojovacím zařízením otická indikace funkčnosti ochranná úroveň <,5kV uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů L L L L Příklad použití: Objekty venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech. Kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu V -B+C/4 V -B+C/ Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 4 60 Maximální svodový proud Imax 00 Ochranná úroveň Up kv <,5 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V -B+C/ třída <, ,5 - V -B+C/ třída <, ,5-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 36 TBS

26 Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController Svodič třídy +2 Provedení Balení C -B+C/ 2, C -B+C/..-NPE: Vyjímatelné součtové jiskřiště pro zapojení mezi střední (N) a ochranný vodič (PE). Vhodné pro použití v kombinaci s: CombiController typ V -B+C SurgeController typ V 20-C C -B+C/ 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,2 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² C -B+C/0 Provedení 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) Balení V -B+C/+NPE 27, V -B+C/3+NPE 64, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. třídy B+C (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horních a spodního dílu, sestavená a propojená vhodné pro rodinné domy podle VdS 203 vyjímatelný svodič s termodynamickým odpojovacím zařízením optická signalizace stavu vhodný univerzálně pro sítě TN, TT i IT uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů označené připojovací svorky Příklad použití: Vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem u budov s venkovní přípojkou nebo vnější ochranou před bleskem (hromosvodem) L L L V -B+C/+NPE Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 30 Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <0,9 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V -B+C/3+NPE třída <0, ,5 - V -B+C/3+NPE TBS 37

27 Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController Svodič třídy +2 Provedení Balení V -B+C/3+NPE 64, L L L V -B+C/3+NPE V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. třídy B+C (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vyjímatelný svodič s termodynamickým odpojovacím zařízením optická indikace funkčnosti ochranná úroveň <,5kV vhodný univerzálně pro sítě TN, TT i IT uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů označené připojovací svorky Příklad použití: Vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem u budov s venkovní přípojkou nebo vnější ochranou před bleskem (hromosvodem). V -B+C/3+NPE 385 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,5 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController, signalizace FS Svodič třídy +2 Provedení Balení V -B+C/3-FS 48, V -B+C/4-FS 68, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle DIN EN resp. B+C podle VDE 0675 část 6 s dálkovou signalizací. 6.5 L 87.5 L L L kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vhodný pro TN sítě dálková signalizace bezpotenciálovým přepínacím kontaktem vyjímatelný svodič s termodynamickým odpojovacím zařízením chranná úroveň < 0V uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů FS Příklad použití: Objekty s venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech. Kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu. V -B+C/4-FS V -B+C/3-FS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 2 Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V -B+C/4-FS třída < 0, TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 38 TBS

28 Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController, signalizace FS Svodič třídy +2 Provedení Balení V-B+C/3+NPE-FS 69, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. B+C podle VDE 0675 část 6. kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vhodný pro TN-S a TT sítě dálková signalizace funkce, přepínacím bezpotenciálovým kontaktem vyjímatelný modul svodiče s termodynamickým odpojovacím zařízením optická indikace funkčnosti ochranná úroveň < 0V uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů Příklad použití: Objekty s venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech. V-B+C/3+NPE-FS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 5 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V -B+C/3+NPE-FS Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController, signalizace AS Svodič třídy +2 Provedení Balení V -B+C/3-AS 50, V -B+C/4-AS 70, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. B+C podle VDE 0675 část 6. kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vhodný pro TN sítě atická signalizace funkce, potlačitelná na 24 hod. vyjímatelný svodič s termodynamickým odpojovacím zařízením optická signalizace funkčnosti ochranná úroveň < 0V uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů 6.5 L L 87.5 L L Příklad použití: Objekty s venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech. Kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) V -B+C/3-AS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 2 Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V -B+C/4-AS třída < 0, V -B+C/4-AS TBS 39

29 Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController, signalizace AS Svodič třídy +2 Provedení Balení V-B+C/3+NPE-AS 70, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. B+C podle VDE 0675 část 6. kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vhodné pro TN-S a TT sítě atická signalizace funkce, potlačitelná na 24 hod. vyjímatelný modul svodiče s termodynamickým odpojovacím zařízením optická indikace funkčnosti ochranná úroveň < 0V uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů Příklad použití: Objekty s venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech. V -B+C/3+NPE-AS V-B+C/3+NPE-AS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 5 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² Svodič bleskových proudů a přepětí CombiController, signalizace FS-SÜ Svodič třídy +2 Provedení Balení V -B+C/3-FS-SÜ 48, V -B+C/4-FS-SÜ 67, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. B+C podle VDE 0675 část 6 s dálkovou signalizací a hlídáním napětí. 6.5 L 87.5 L L L kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vhodný pro TN sítě dálková signalizace a hlídání napětí jednotlivých fází (ve spodním dílu) vyjímatelný svodič s termodynamickým odpojovacím zařízením chranná úroveň < 0V uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů optická signalizace funkce FS Příklad použití: Objekty s venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech. Kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu. V -B+C/4-FS-SÜ V -B+C/3-FS-SÜ Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 2 Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V -B+C/4-FS-SÜ třída < 0, TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) TBS

30 CombiController - horní díl Svodič třídy +2 Provedení Balení V -B+C/0-50 pólový horní díl; 50 V 9, V -B+C/0- pólový horní díl; V 9, V -B+C/0-385 pólový horní díl; 385 V 9, V -B+C/0...: CombiController - horní díl horní díl svodiče, vyjímatelný bez nářadí nebo jiných pomůcek V -B+C/ U max DC Uc DC V 200 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 8 Ochranná úroveň Up kv < 0,6 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) V -B+C/0-350 třída < 0,9 60 V -B+C/ třída <,5 60 V -B+C/0 Provedení Balení C -B+C/0 pólový horní díl; 5 V 5, horní díl C -B+C/..-NPE: Vyjímatelné součtové jiskřiště pro zapojení mezi střední (N) a ochranný vodič (PE). Vhodné pro použití v kombinaci s: CombiController typ V -B+C SurgeController typ V 20-C C -B+C/0 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,2 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) C -B+C/0+NPE TBS 4

31 Svodič bleskových proudů a přepětí - systémové řešení Svodič třídy +2 Provedení Balení V -B+C/4-G- 35, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN resp. třídy B+C (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno v plastové skříni IP 65 vyjímatelný svodič s termodynamickým odpojovacím zařízením otická indikace funkčnosti ochranná úroveň < 0 V vhodný univerzálně pro sítě TN uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů 80 Příklad použití: Vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem u budov s venkovní přípojkou nebo vnější ochranou před bleskem (hromosvodem). 82 V -B+C/4 0 V -B+C/4-G- Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 20 Maximální svodový proud Imax 200 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí IP 65 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - Provedení Balení V -B+C/4-FS-G, V -B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí třídy +2 podle EN (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno ve skříni z izolačního materiálu IP 65 vhodný pro TN sítě vyjímatelný modul svodiče s termodynamickým odpojovacím zařízením otická indikace funkčnosti ochranná úroveň < 0V uzavřené nevyfukující svodiče s varistory z oxidu zinku pro osazení do rozvaděčů Příklad použití: Objekty s venkovní přípojkou nebo vyrovnání potenciálů v rodinných domech V -B+C/4-FS-G Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 20 Maximální svodový proud Imax 200 Ochranná úroveň Up kv < 0,9 60 C Stupeň krytí IP 65 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V -B+C/4 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 42 TBS

32 SurgeController typ V 20-C je svodič přepětí třídy 2 podle EN resp. třídy C podle VDE 0675 část 6, sloužící k ochraně před přepětím podle ČSN Chrání spolehlivě spotřebitelské rozvody sítí nn před traientními přepětími vznikajícími při atmosférických výbojích nebo spínacích procesech. Kombinace V 20-C/3+NPE je vhodná univerzálně pro sítě typu TN-C-S, TN-S i TT. Součtové jiskřiště mezi N a PE vodičem přitom zamezuje průniku nežádoucích napětí na ochranný vodič a potlačuje tam možnost vzniku nežádoucích dotykových napětí. SurgeController nachází uplatnění ve všech oblastech průmyslu i obytných budovách. Lze jej vestavět do jakékoliv rozvaděčové nebo ovládací skříně. Provedení s FS, AS, FS-SÜ nebo ve skříních naleznete na dalších stranách. Svodič přepětí SurgeController Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/- 5, V 20-C/2-27, V 20-C/3-39, V 20-C/4-50, Horní a spodní díl, sestaveno a propojeno. V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN sítě vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti Příklad použití: Obytné domy a rodinné domy bez vnější ochrany před bleskem V 20-C/- Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv <,4 < C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/ <,4 2 2,5 - V 20-C/ <,4 3 2,5 - V 20-C/ <,4 4 2,5 - V 20-C/4 Provedení Balení V 20-C/+NPE- 27, V 20-C/3+NPE- 50, V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE ). kompletní sestava horního a spodního dílu, sestavená a propojená zkoušeno VDE, EZÚ vhodné univerzálně pro TN, TT a IT sítě horní díl vyjímatelný bez použití nářadí tepelná a termodynamická pojistka optický indikátor poruchy vysoký svodový proud při dlouhé životnosti TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) V 20-C/+NPE- Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ -2 Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,4 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/3+NPE <,4 4 2,5 - V 20-C/3+NPE TBS 43

33 Svodič přepětí SurgeController Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/-385 7, V 20-C/2-385, V 20-C/ , V 20-C/ , V 20-C/ : Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6) kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN a IT sítě vyjímatelný horní díl, který lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/4 V 20-C/ Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv <,8 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/ <,8 2 2,5 - V 20-C/ <,8 3 2,5 - V 20-C/ <,8 4 2,5-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) Provedení Balení V 20-C/+NPE , Horní a spodní díl, sestaveno a propojeno. V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN a TT sítě vyjímatelný horní díl, který lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy V 20-C/+NPE V 20-C/+NPE Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,8 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5-44 TBS

34 Svodič přepětí SurgeController Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/-550 7, V 20-C/ , V 20-C/ , V 20-C/ , V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ pro sítě 500 V vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/ Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ -2 5 Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv < 2,5 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/ < 2,5 2 2,5 - V 20-C/ < 2,5 3 2,5 - V 20-C/ < 2,5 4 2,5 - V 20-C/4 Provedení 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) Balení C -B+C/ 2, C -B+C/..-NPE: Vyjímatelné součtové jiskřiště pro zapojení mezi střední (N) a ochranný vodič (PE). Vhodné pro použití v kombinaci s: CombiController typ V -B+C SurgeController typ V 20-C C -B+C/ 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,2 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² C -B+C/0 TBS 45

35 Svodič přepětí SurgeController, signalizace FS Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/+FS- 20, V 20-C/2+FS- 32, V 20-C/3+FS- 44, V 20-C/4+FS- 55, V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6) s dálkovou signalizací kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN sítě s dálkovou signalizací bezpotenciálovým přepínacím kontaktem vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/4-FS V 20-C/+FS- Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv <,4 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/2+FS <,4 3 2,5 - V 20-C/3+FS <,4 4 2,5 - V 20-C/4+FS <,4 5 2,5 - Provedení Balení V 20-C/+NPE+FS 37, V 20-C/2+NPE+FS 48, V 20-C/3+NPE+FS 55, V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6) s dálkovou signalizací kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro sítě TN a TT dálková signalizace funkce bezpotenciálovám přepínacím kontaktem vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/3+NPE-FS V 20-C/+NPE+FS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,4 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 3 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/2+NPE+FS <,4 4 2,5 - V 20-C/3+NPE+FS <,4 5 2,5-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 46 TBS

36 Svodič přepětí SurgeController, signalizace FS Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/2+FS , V 20-C/3+FS , V 20-C/4+FS , V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6) s dálkovou signalizací. kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro sítě TN a IT s dálkovou signalizací bezpotenciálovým přepínacím kontaktem vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/2+FS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ -2 Maximální svodový proud Imax 75 Ochranná úroveň Up kv <,8 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/3+FS <,8 4 2,5 - V 20-C/4+FS <,8 5 2,5 - V 20-C/4-FS Provedení 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) Balení V 20-C/3+NPE-FS 56, Horní a spodní díl, sestaveno a propojeno. V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6). kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN-S a TT sítě dálková signalizace bezpotenciálovým přepínacím kontaktem vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy V 20-C/3+NPE-FS 385 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax 0 Ochranná úroveň Up kv <,8 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/3+NPE TBS 47

37 Svodič přepětí SurgeController, signalizace FS Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/2+FS , V 20-C/3+FS , V 20-C/4+FS , Horní a spodní díl, sestaveno a propojeno. V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6) s dálkovou signalizací kompletní jednotka sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro sítě TN a IT s dálkovou signalizací bezpotenciálovým přepínacím kontaktem vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/4-FS V 20-C/2+FS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax 75 Ochranná úroveň Up kv < 2,5 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 3 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/3+FS < 2,5 4 2,5 - V 20-C/4+FS < 2,5 5 2,5 - Svodič přepětí SurgeController, signalizace AS Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/2+AS- 35, V 20-C/3+AS- 44, V 20-C/4+AS- 57, V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6) s atickou signalizací kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN sítě atická signalizace funkce s možností potlačení na dobu 24 hod. vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/4-AS V 20-C/2+AS- Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ -2 Maximální svodový proud Imax 75 Ochranná úroveň Up kv <,4 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 3 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/3+AS <,4 4 2,5 - V 20-C/4+AS <,4 5 2,5-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 48 TBS

38 Svodič přepětí SurgeController, signalizace AS Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/3+NPE-AS 57, Horní a spodní díl, sestaveno a propojeno, s atickou signalizací. V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6) s atickou signalizací. kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno atická signalizace funkce s možností potlačení na dobu 24 hod. zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN a TTsítě vyjímatelný horní díl, který lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/3+NPE-AS Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax 0 Ochranná úroveň Up kv <,4 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 5 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/3+NPE-AS Svodič přepětí SurgeController, signalizace FS-SÜ Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/3+FS-SÜ 45, V 20-C/4-FS-SÜ 56, Horní a spodní díl, sestaveno a propojeno, s dálkovou signalizací a hlídáním napětí. V 20-C/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6), s dálkovou signalizací a hlídáním napětí. kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno zkoušeno VDE, EZÚ vhodné pro TN sítě dálková signalizace a hlídání napětí jednotlivých fází (ve spodním dílu) vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení optická signalizace poruchy vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) V 20-C/3+FS-SÜ Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax 0 Ochranná úroveň Up kv <,4 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/4-FS-SÜ <,4 5 2,5 - V 20-C/4-FS-SÜ TBS 49

39 SurgeController - horní díl NPE Svodič třídy 2 Provedení Balení C -B+C/0 pólový horní díl; 5 V 5, C -B+C/0+NPE horní díl C -B+C/..-NPE: Vyjímatelné součtové jiskřiště pro zapojení mezi střední (N) a ochranný vodič (PE). Vhodné pro použití v kombinaci s: CombiController typ V -B+C SurgeController typ V 20-C C -B+C/0 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,2 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) SurgeController - horní díly Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-C/0-75 pólový horní díl; 75 V 5, V 20-C/0-50 pólový horní díl; 50 V 4, V 20-C/0- pólový horní díl; V 5, V 20-C/0-320 pólový horní díl; 320 V 5, V 20-C/0-335 pólový horní díl; 335 V 5, V 20-C/0-385 pólový horní díl; 385 V 5, V 20-C/0-4 pólový horní díl; 4 V 6, V 20-C/0-550 pólový horní díl; 550 V 6, Horní díl V 20-C/...: SurgeController horní díl zkoušeno VDE, EZÚ vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení a poruchové signalizace vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/0 V 20-C/ U max DC Uc DC V 00 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ -2 5 Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv < 0,5 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) V 20-C/ U max DC Uc DC V 420 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv <,6 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) V 20-C/ < 0,8 V 20-C/ <,8 V 20-C/ <,4 V 20-C/ < 2,2 V 20-C/ <,6 V 20-C/ < 2,5 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 50 TBS

40 Svodič přepětí V 20-VA se vyznačuje nulovými unikajícími proudy a je proto vhodný i pro použití v neměřených částech elektrických rozvodů (před elektroměrem). Vnitřní zapojení tohoto svodiče totiž zajišťuje trvalé galvanické oddělení varistoru, který se připojuje k napájecí síti jen v případě výskytu přepětí. Díky tomu neprochází v provozním stavu svodičem žádný nežádoucí unikající proud. Svodič V 20-VA proto nachází své uplatnění především v obytných domech (montáž před elektroměrem) a průmyslových zařízeních s výskytem silného kolísání síťového napětí. SurgeController VA - ventilový svodič Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-VA/ 3, V 20-VA/3 42, V 20-VA/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6). vhodný pro použití před elektroměrem (absolutně bez unikajících proudů) vhodný pro sítě TN a IT kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení otická indikace funkčnosti vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti Použití: Jako svodič přepětí v neměřených částech elektrických rozvodů (před elektroměrem). V 20-VA/ 385 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv <,8 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V 20-VA/ <, V 20-VA/3 Provedení Balení V 20-VA/3+NPE 52, V 20-VA/...: Svodič přepětí třídy 2 (třídy C) podle EN (VDE 0675 část 6). vhodný pro použití před elektroměrem (absolutně bez unikajících proudů) vhodný pro sítě TN a IT kompletní jednotka, sestávající z horního a dolního dílu, sestaveno a propojeno vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení otická indikace funkčnosti vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti Použití: Jako svodič přepětí v neměřených částech elektrických rozvodů (před elektroměrem) TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) V 20-VA/3+NPE 385 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax 00 Ochranná úroveň Up kv <,8 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V 20-VA/3+NPE TBS 5

41 SurgeController VA - ventilový svodič Svodič třídy 2 Provedení Balení V 20-VA/0 6, V 20-VA/O...: Samostatný horní díl (vyjímatelný). vhodný pro použití před elektroměrem (absolutně bez unikajících proudů) vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů V 20-VA/0 385 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv <,8 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² V 20-VA/0 Svodič bleskových proudů a přepětí - spodní díl Provedení Balení Spodní díly V 20-C/U- 0, V 20-C/U-2 7, V 20-C/U-3 23, V 20-C/U-4 29, V 20-C/U...: Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C sestaveno a propojeno 89.8 V 20-C/U- C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/U-2 2 2,5 - V 20-C/U-3 3 2,5 - V 20-C/U-4 4 2,5 - Provedení Balení V 20-C/U-+NPE 7, V 20-C/U-3+NPE 29, V 20-C/U...: Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C resp. C -B+C sestaveno a propojeno spodní díl kódován proti chybnému zasunutí NPE jednotky označené připojovací svorky zapojení 3+ V 20-C/U-+NPE C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/U-3+NPE 4 2,5-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 52 TBS

42 Svodič bleskových proudů a přepětí - spodní díl, signalizace FS Provedení Balení Spodní díly V 20-C/U- FS 5, V 20-C/U-2 FS 22, V 20-C/U-3 FS 27, V 20-C/U-4 FS 34, V 20-C/U...: Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C dálková signalizace bezpotenciálovým přepínacím kontaktem sestaveno a propojeno V 20-C/U- FS C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 2 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/U-2 FS 3 2,5 - V 20-C/U-3 FS 4 2,5 - V 20-C/U-4 FS 5 2, Provedení Balení V 20-C/U- 22, V20-C/U-3+NPE-FS 34, V 20-C/U...: Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C resp. C -B+C dálková signalizace bezpotenciálovým přepínacím kontaktem sestaveno a propojeno spodní díl kódován proti chybnému zasunutí NPE jednotky označené připojovací svorky V 20-C/U- C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 3 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V20-C/U-3+NPE-FS 5 2, TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) Svodič bleskových proudů a přepětí - spodní díl, signalizace AS Provedení Balení Spodní díly V 20-C/U-2 AS 23, V 20-C/U-3 AS 29, V 20-C/U-4 AS 35, Spodní díl V 20-C/U...: Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C atická signalizace funkce s možností potlačení na dobu 24 hod. sestaveno a propojeno V 20-C/U-2 AS C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 3 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/U-3 AS 4 2,5 - V 20-C/U-4 AS 5 2, TBS 53

43 Svodič bleskových proudů a přepětí - spodní díl, signalizace FS-SÜ Provedení Balení Spodní díly V 20-C/U-3 FS-SÜ 26, V 20-C/U-4 FS-SÜ 33, Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C s dálkovou signalizací a hlídáním napětí. V 20-C/U...: Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C dálková signalizace a hlídání napětí jednotlivých fází (ve spodním dílu) sestaveno a propojeno V 20-C/U-3 FS-SÜ C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 4 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/U-4 FS-SÜ 5 2,5-02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 54 TBS

44 V 20-C/U-PH představuje základní stavební prvek ochrany před přepětím pro fotovoltaická zařízení. Vyznačuje se jednoduchým připojením kladného, záporného i uzemňovacího vodiče. Umožňuje optimální řešení ochrany před přepětím v rozvaděčích solárních systémů, kde se montuje za fotovoltaický modul, před elektrický střídač. Poznámka: Odpovídající horní díly je třeba objednat zvlášť. V případě propojení solárních modulů se zařízením vnější ochrany před bleskem (hromosvodem) je třeba použít horní díly v provedení CombiController typu V -B+C. Maximální provozní napětí horních dílů se přitom volí podle maximálního napětí solárního modulu na prázdno. Svodič bleskových proudů a přepětí - spodní díl pro fotovoltaická zařízení Provedení Balení Fotovoltaický V 20-C/U-3PH 27, V 20-C/U-3PH-FS 27, V 20-C/U...: Spodní díl vhodný pro V -B+C nebo V 20-C označené připojovací svorky provedení...-fs s dálkovou signalizací bezpotenciálovým přepínacím kontaktem Použití: Ve fotovoltaických zařízeních mezi solárním modulem a střídačem. V 20-C/U-3PH C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) 3 Připojovací vodič plný mm² Připojovací vodič laněný mm² Připojovací vodič jemně laněný mm² 2,5 - V 20-C/U-3PH-FS 4 2, TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) TBS 55

45 SurgeController - horní díly Fotovoltaický Provedení Balení V 20-C/0-75 pólový horní díl; 75 V 5, V 20-C/0-50 pólový horní díl; 50 V 4, V 20-C/0- pólový horní díl; V 5, V 20-C/0-320 pólový horní díl; 320 V 5, V 20-C/0-335 pólový horní díl; 335 V 5, V 20-C/0-385 pólový horní díl; 385 V 5, V 20-C/0-4 pólový horní díl; 4 V 6, V 20-C/0-550 pólový horní díl; 550 V 6, Horní díl V 20-C/...: SurgeController horní díl zkoušeno VDE, EZÚ vyjímatelný horní díl lze vyjmout ze spodního bez použití nástrojů včetně termického a dynamického odpojovacího zařízení a poruchové signalizace vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti V 20-C/0 V 20-C/ U max DC Uc DC V 00 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ -2 5 Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv < 0,5 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) V 20-C/ U max DC Uc DC V 420 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) LPZ Maximální svodový proud Imax Ochranná úroveň Up kv <,6 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) V 20-C/ < 0,8 V 20-C/ <,8 V 20-C/ <,4 V 20-C/ < 2,2 V 20-C/ <,6 V 20-C/ < 2,5 CombiController - horní díl Fotovoltaický Provedení Balení V -B+C/0-50 pólový horní díl; 50 V 9, V -B+C/0- pólový horní díl; V 9, V -B+C/0-385 pólový horní díl; 385 V 9, V -B+C/0...: CombiController - horní díl horní díl svodiče, vyjímatelný bez nářadí nebo jiných pomůcek V -B+C/0 V -B+C/ U max DC Uc DC V 200 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp 8 Ochranná úroveň Up kv < 0,6 60 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) V -B+C/0-350 třída < 0,9 60 V -B+C/ třída <, TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 56 TBS

46 CombiController - horní díl Provedení Balení Fotovoltaický C -B+C/0 pólový horní díl; 5 V 5, horní díl C -B+C/..-NPE: Vyjímatelné součtové jiskřiště pro zapojení mezi střední (N) a ochranný vodič (PE). Vhodné pro použití v kombinaci s: CombiController typ V -B+C SurgeController typ V 20-C C -B+C/0 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída +2 Impulsní proud Iimp Maximální svodový proud Imax 50 Ochranná úroveň Up kv <,2 C Stupeň krytí Modulární jednotka TE (7,5) Systémové řešení pro solární články Provedení Balení C -B+C/0+NPE 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) Fotovoltaický VG-C/DC-PH550, VG-C/ACDC-PH550, Systémové řešení pro fotovoltaická zařízení skříň se svodiči přepětí IP65 traparentní, plombovatelné dveře smontováno a připraveno k připojení vysoká odolnost proti impulsním proudům při dlouhé životnosti svodič s vyjímatelnými horními díly, tepelným odpojovacím zařízením a optickou signalizací nízká DC ochranná úroveň: < 2,5 kv DC strana s MC konektorovým spojem (série: PV-AD...P 4/6) společný uzemňovací bod Použití: Přepěťová ochrana střídačů VG-C/DC-PH550 U max AC Uc AC V U max DC Uc DC V 745 C Rozměr mm 200 x 22 x 200 Stupeň krytí IP65 Jmenovitý impulsní svodový proud (DC strana) 5 Jmenovitý impulsní svodový proud (AC strana) In Ochranná úroveň (DC strana) U C kv < 2,5 Ochranná úroveň (AC strana) kv - U C VG-C/ACDC-PH x 22 x 200 IP < 2,5 <,4 TBS 57

47 FineController typu FC je svodič přepětí / jemná ochrana sítě třídy 3 (třídy D) podle EN 6643-, k ochraně koncových spotřebičů před traientními přepětími. Svým určením představuje FineController kombinovanou ochranu silového napájení a SAT, TV nebo telefonního přístroje. Použité vnitřní zapojení obsahuje bleskojistku a varistory, které neustále hlídá tepelná pojistka. Optická kontrola funkce indikuje případnou závadu. FineController nachází uplatnění především u koncových spotřebičů. U kombinací s ochranou SAT, TV nebo telefonního vedení obsahuje dodávka i kabel adaptéru (0,5 m). FineController - jemná ochrana sítě Svodič třídy 3 Barva Balení FC-D D bílá 2, FC-D: Svodič přepětí třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6) k použití v zásuvkách Schuko s ochranným kontaktem. Tentýž přístroj pro použití v zásuvkách s ochranným kolíkem (CZ, SK, PL, F) nese označení FC-B/F a : zkoušeno VDE, EZÚ odpojovací zařizení a indikace funkce dětská pojistka FC-D Jmenovité napětí UN V Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ Ochranná úroveň Up kv <,5 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 6 < FineController - jemná ochrana sítě kombinovaná s ochranou TV Svodič třídy 3 Zeměverze Zeměverze Barva Balení FC-TV-D D bílá 8, FC-TV-D: Kombinovaný svodič přepětí třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6) k použití v zásuvkách Schuko s ochranným kontaktem, vhodný pro video, TV a HiFi zařízení. Tentýž přístroj pro použití v zásuvkách s ochranným kolíkem (CZ, SK, PL, F) nese označení FC-TV-B/F a : zkoušeno VDE, EZÚ odpojovací zařizení a indikace funkce dětská pojistka včetně 0,5 m bílého připojovacího vedení (dvojité stínění) trvalé napětí na TV přívodu 72 V (DC) kmitočtový rozsah MHz Poznámka: Data uvedená v následující tabulce se vztahují k silovému napájení. FC-TV-D FC-TV-D Jmenovité napětí UN V Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ Ochranná úroveň Up kv <,5 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 6 < 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 58 TBS

48 FineController - jemná ochrana sítě kombinovaná s ochranou SAT Svodič třídy 3 Zeměverze Barva Balení FC-SAT-D D bílá 8, FC-SAT-D: Kombinovaný svodič přepětí třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6) k použití v zásuvkách Schuko s ochranným kontaktem, vhodný pro SAT a obdobná přijímací zařízení. Tentýž přístroj pro použití v zásuvkách s ochranným kolíkem (CZ, SK, PL, F) nese označení FC-TV-B/F a : zkoušeno VDE, EZÚ, EZÚ odpojovací zařizení a indikace funkce dětská pojistka včetně 0,5 m bílého připojovacího vedení s F konektory (dvojité stínění) vyšší napětí SAT připojení - 72 V (DC) kmitočtový rozsah MHz (75 Ohm) Poznámka: Data uvedená v následující tabulce se vztahují k silovému napájení. FC-SAT-D Jmenovité napětí UN V Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ Ochranná úroveň Up kv <,5 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 6 < Zeměverze Barva Balení FC-SAT-D FineController - jemná ochrana sítě kombinovaná s ochranou telfonní linky Svodič třídy 3 FC-TAE-D D bílá 8, FC-TAE-D: Kombinovaný svodič přepětí třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6), vhodný pro použití u telefonních a dalších koncových přístrojů (fax, modem, NTBA). zkoušeno VDE, EZÚ odpojovací zařizení s indikací funkce dětská pojistka včetně 0,5 m šedého připojovacího vedení TAE/ RJ napěťová úroveň TAE připojení 200 V (DC) Poznámka: Data uvedená v následující tabulce se vztahují k silovému napájení. FC-TAE-D Jmenovité napětí UN V Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ Ochranná úroveň Up kv <,5 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 6 < 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) FC-TAE-D TBS 59

49 Přístroj pro ochranu sítě CNS -D je přepěťová ochrana / jemná ochrana sítě třídy 3 (třídy D) podle EN 6643-, slolužící k ochraně koncových spotřebičů před traientním přepětím. Vnitřní ochranné zapojení sestává z bleskojistky a varistorů, jejichž činnost trvale střeží tepelná pojistka. Porucha svodiče je indikována opticky a aticky. Síťové napájení se při poruše ochrany nepřerušuje. Tento ochranný přístroj v provedení s EURO konektorem i vícenásobnou zásuvkou nalezne uplatnění u celé řady nejrůznějších koncových přístrojů. Jemná ochrana - pohyblivý přívod se zásuvkou EURO Svodič třídy 3 Zeměverze Délka připojeného kabelu:,5 m Barva Balení CNS-D-D D světle šedá 30, CNS-D-GB GB světle šedá 30, CNS-D-CH CH světle šedá 30, CNS-D-F F, CZ, SK, PL světle šedá 30, CNS-D: Ochrana před přepětím třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6), určená pro zásuvky s ochranným kontaktem. Pro zásuvkový systém CZ a SK nutno použít provedení CNS-D-F zkoušeno VDE, EZÚ s optickou a atickou signalizací funkce s EURO konektorem délka přívodního kabelu,5 m Y - zapojení pro vysokou elektrickou bezpečnost Použití: např. ochrana PC, tiskáren, kopírek, faxových přístrojů atd. CNS-D CNS-D-D 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3 2,5 Maximální svodový proud Imax 7 Jmenovité proudové zatižení IL A 0 ochranná úroveň (L-N / L/N-PE) Up V < 000 / < 500 CNS-D-GB 5 třída 3 I 2-3 2,5 7 0 < 000 / < 500 CNS-D-CH 5 třída 3 I 2-3 2,5 7 0 < 000 / < 500 CNS-D-F 5 třída 3 I 2-3 2,5 7 0 < 000 / < 500 Jemná ochrana - prodlužovací přívod se třemi zásuvkami Svodič třídy 3 Zeměverze Barva Balení CNS 3-D: Svodič přepětí třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6), vhodný pro použtí v zásuvkách s ochranným kolíkem. Pro zásuvkový systém CZ a SK nutno volit provedení CNS 3-D-F. s optickou a atickou indikací funkce třínásobná zásuvka délka připojovacího vedení 2 m Y - zapojení zajišťující vysokou elektrickou bezpečnost CNS 3-D-D D černá 65, CNS 3-D-GB GB černá 75, CNS 3-D-CH CH černá 43, CNS 3-D-F F, CZ, SK, PL černá 65, Použití: např. ochrana PC, tiskáren, kopírek, faxů atd CNS-3-D 60 CNS 3-D-D 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3 2,5 Maximální svodový proud Imax 7 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 ochranná úroveň (L-N / L/N-PE) Up V < 000 / < 500 < CNS 3-D-GB 5 třída 3 I 2-3 2,5 7 6 < 000 / < 500 < CNS 3-D-CH 5 třída 3 I 2-3 2,5 7 6 < 000 / < 500 < CNS 3-D-F 5 třída 3 I 2-3 2,5 7 6 < 000 / < 500 < 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 60 TBS

50 Ochranný přístroj SNS-D je přepěťová ochrana / jemná ochrana sítě třídy 3 (třídy D) podle EN 6643-, k ochraně koncových spotřebičů před traientním přepětím. Správnou funkci přístroje sleduje permanentně termické odpojovací zařízení a signalizuje ji pomocí zelené LED diody. Při přetížení přístroje indikátor zhasne. Záleží na způsobu montáže, zda se při poruše ochrany odpojí i chráněné přístroje nebo nikoliv. Ochranný přístroj je uzpůsoben pro nástěnnou montáž pod zásuvky nebo jejich kombinace (ve spojení se středním dílem) a lze jej použít v kancelářích, výpočetních centrech, laboratořích apod. Jemná ochrana - trvalá italace pod přístroj Svodič třídy 3 Barva Rozměry Balení mm SNS-D bílá 4, SNS-M bílá 87,4 x 7, x 4,5, SNS-D: Svodič přepětí třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6) k pevné italaci do všech standardních spínačových a zásuvkových programů SNS-M: střední díl pro zásuvkový přístroj SNS-D. optická signalizace funkce univerzálně použitelný pro všechny zásuvkové systémy tepelné odpojovací zařízení černý přívodní vodič L hnědý přívodní vodič L Použití: Montáž svodiče, kterou může provádět jen kvalifikovaný pracovník, zabezpečuje ochranu jedné nebo více zásuvek v nejrůznějších kombinacích SNS-D 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3,8 Maximální svodový proud Imax 6,5 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 ochranná úroveň (L-N / L/N-PE) Up V < 000/ < SNS-D 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 7. TBS 6

51 KNS-D je ochranné zařízení proti přepětí (třída požadavků D, LPZ 2 3), které lze neviditelně začlenit do nejrůznějších kombinací zásuvek a spínačů italovaných pod omítkou. Zakrývá se záslepkou nebo krytem s normalizovaným otvorem 22,5 mm. Jeho vnitřní obvody obsahují bleskojistku a varistory s nepřetržitou teplotní kontrolou. V případě poruchy se spouští ve čtyřhodinovém rytmu cca 80 vteřin trvající varovný atický signál. Pokud je v místnosti italováno více přístrojů KNS-D, usnadňuje identifikaci vadného zařízení červená LED dioda, viditelná po odstranění krytu přistroje. Trvalou optickou kontrolu umožňuje použití průhledného krytu, který lze alternativně osadit do standardizovaného otvoru 22,5 mm. KNS/IS-D se odpojuje automaticky od sítě při vypnutí střídavého napájení. Dovoluje tak měření izolačního stavu při 500 V= bez ovlivňování jeho výsledků varistory. Jemná ochrana - vestavný přístroj Svodič třídy 3 Balení KNS-D 8, KNS-D: Přístroj pro ochranu před přepětím třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6), k vestavbě do zásuvkových a spínačových kombinací optická a atická signalizace poruchy samostatná vstupní a výstupní svorka Y - zapojení jmenovitý proud sítě: 6 A vhodný pro všechny běžné vestavné přístrojové systémy ø 22.9 Použití: Univerzálně do všech standardních přístrojových krabic pod omítku a do italačních kanálů ø 48.8 KNS-D ø 27 KNS-D 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3,5 Maximální svodový proud Imax 5 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 ochranná úroveň (L-N / L/N-PE) Up V < 00 / < 300 Připojovací vodič plný mm² 0,5 -,5 Připojovací vodič laněný mm² 0,5 -,5 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0,5 -,5 Balení KNS/IS-D 8, KNS/IS-D: Přístroj pro ochranu před přepětím třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6), k vestavbě do zásuvkových a spínačových kombinací 34 8 ø optická a atická signalizace poruchy samostatná vstupní a výstupní svorka Y - zapojení jmenovitý proud sítě: 6 A vhodný pro všechny běžné vestavné přístrojové systémy provedení IS s automatickým odpojením od sítě při vypnutí napájení, např. při měření izolace Použití: Univerzálně do všech standardních přístrojových krabic pod omítku a italačních kanálů ø 48.8 KNS/IS-D ø 27 KNS/IS-D 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3,5 Maximální svodový proud Imax 5 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 ochranná úroveň (L-N / L/N-PE) Up V < 00 / < 300 Připojovací vodič plný mm² 0,5 -,5 Připojovací vodič laněný mm² 0,5 -,5 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0,5 -,5 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 62 TBS

52 Moduly ÜSS-45 jsou přepěťové ochrany / jemné ochrany sítě třídy 3 (třídy D) podle EN 6643-, k ochraně koncových spotřebičů před traientním přepětím. Kompaktní ochranné zapojení s varistory a bleskojistkou poskytuje optimální ochranu na minimálním prostoru. Porucha varistorů je, podle provedení, signalizována opticky nebo aticky. Síťové napětí přitom zůstává na koncovém chráněném zařízení bez přerušení. Ochranný přístroj nalezne své uplatnění především v 45 mm kanálech Rapid, mediálních sloupcích, podlahových systémech nebo v kombinaci s adaptéry i ve standardních kanálech s víkem šíře 80 mm. Jemná ochrana - polovina přístrojového modulu 45 mm Svodič třídy 3 Provedení Barva Balení ÜSS 45-O čistě bílá 2, ÜSS 45-A čistě bílá 2, Pro pevnou italaci v kanálech Rapid 45, podparapetních kanálech a podlahových systémech. provedení O s optickou indikací funkce provedení A s atickou indikací funkce rychlá a jednoduchá montáž malá kotrukční šířka 22,5 mm. Použití: Italace této ochrany před přepětím chrání nejen jednotlivé zásuvky, ale může sloužit také pro ochranu skupiny zásuvek na jednom vedení. ÜSS 45-O 5 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3 2,5 Maximální svodový proud Imax 5 ochranná úroveň (L-N / L/N-PE) Up V < 500/ < 500 Jmenovité proudové zatižení IL A 6 6 C ÜSS 45-A 5 třída 3 I 2-3 2,5 5 < 500/ < TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) TBS 63

53 Blitzbarriere typu VF -AC/DC je svodič přepětí / jemná ochrana sítě třídy 3 (třídy D) podle EN k ochraně koncových přístrojů před traientními přepětími. Použité vnitřní zapojení obsahuje bleskojistku a varistory, jejichž provozní stav je nepřetržitě hlídán tepelnou pojistkou. Indikátor provozního stavu ohlásí poruchu okamžitě po vybavení ochranného zařizení. Provedení FS zahrnuje bezpotenciálový přepínací kontakt dálkové signalizace. Montuje se na běžnou profilovou lištu a lze jej použít k ochraně střídavých i stejnosměrných napájecích vedení. Jemná ochrana - italace na profilovou lištu Svodič třídy 3 Provedení U max AC U max DC Balení VF 230-AC/DC V 5 V 350 8, VF...-AC/DC: Jemná přepěťová ochrana pro silové sítě třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6) pro použití v rozvaděčích vhodná pro stejnosměrné i střídavé systémy optická signalizace stavu montážně příjemné bezšroubové připojovací svorky prostorově úsporný modul 7,5 mm Y - zapojení VF...-AC/DC Použití: Univerzální použití v rozvaděčových skříních, díky montáži na profilovou lištu 35 mm. VF 230-AC/DC U max AC Uc AC V 5 U max DC Uc DC V 350 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3 2,5 Maximální svodový proud Imax 7 Jmenovité proudové zatižení IL A 20 < C Ochranná úroveň (symetricky/asymetricky) Up V 0/ 000 Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² 0,4-2,5 Připojovací vodič laněný mm² 0,4-2,5 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0,4-2,5 Jemná ochrana - italace na profilovou lištu s FS Svodič třídy 3 U max AC U max DC Balení VF 230-AC/DC-FS V 5 V 350 6, VF...-AC/DC: Jemná přepěťová ochrana pro silové sítě třídy 3 (třídy D) podle EN (VDE 0675 část 6) pro použití v rozvaděčích s možností dálkové signalizace dálková signalizace provozního stavu (bezpotenciálový přepínací kontakt) vhodná pro stejnosměrné i střídavé systémy optická signalizace stavu montážně příjemné bezšroubové připojovací svorky prostorově úsporný modul 7,5 mm Y - zapojení Použití: Univerzální použití v rozvaděčových skříních, díky montáži na profilovou lištu 35 mm. VF...-AC/DC-FS VF 230-AC/DC-FS U max AC Uc AC V 5 U max DC Uc DC V 350 Třída požadavků dle VDE 0675, část 6- (EN 6643-) třída 3 I LPZ 2-3 2,5 Maximální svodový proud Imax 7 Jmenovité proudové zatižení IL A 20 C Ochranná úroveň (symetricky/asymetricky) Up V 0 / 060 Modulární jednotka TE (7,5) Připojovací vodič plný mm² 0,4-2,5 Připojovací vodič laněný mm² 0,4-2,5 Připojovací vodič jemně laněný mm² 0,4-2,5 02 TBS-Katalog_2005 / cs / 28/2/2005 (LLExport_0099) 64 TBS

Katalog přepěťové ochrany

Katalog přepěťové ochrany Katalog přepěťové ochrany SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle

Více

Měřicí a zkušební systémy

Měřicí a zkušební systémy Pomocí mûfiicích a kontrolních systémû firmy OBO lze snadno zkontrolovat prahová napûtí varistorov ch svodiãû a izolaãní odpor jiskfii È svodiãû bleskov ch proudû. Pfiístrojem ISOLAB s bateriov m napájením

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení Datová a informaãní technika zahrnuje v souãasné dobû velmi iroké spektrum aplikací. Témûr kaïd elektronick systém, pomocí kterého se zpracovávají informace, je v souãasnosti v znamn. Stále vût í mnoïství

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3

SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3 Ostatní přístroje MIIA SVODIČE PŘĚTÍ - TYP 3 K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích K ochraně běžné elektroinstalace v bytech,

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3 SVODIČE PŘĚTÍ - 3. STUŇ - TYP 3 K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích K ochraně běžné elektroinstalace v bytech, komerčních

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky

TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky TBS Katalog 2010/2011 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky ítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ); +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120

Více

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie 1 ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv PNE 33 0000-7

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Přepěťová ochrana a napájecí zdroje 2013 / 2014

Přepěťová ochrana a napájecí zdroje 2013 / 2014 Přepěťová ochrana a napájecí zdroje 2013 / 2014 6 Technika připojení pro desky plošných spojů a pouzdra elektroniky Svorky a konektory desek plošných spojů Pouzdro elektroniky Technika připojení pro polní

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

Přepěťová ochrana. Ochrana proti atmosférickému přepětí a přepěťová ochrana pro střídače Sunny Boy asunnytripower

Přepěťová ochrana. Ochrana proti atmosférickému přepětí a přepěťová ochrana pro střídače Sunny Boy asunnytripower Přepěťová ochrana Ochrana proti atmosférickému přepětí a přepěťová ochrana pro střídače Sunny Boy asunnytripower Obsah U FV systémů se FV generátor nachází venku, často na budovách. Podle situace se také

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1.

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1. LEGENDA ELEKTROINSTALACE: HDS RE01 RE1-RE8 RS1 RBn HOP 001 RE01 RS1 HOP 002 SOUSTAVA 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. VEDENÍ KABELY V OCEL.KANÁLECH LKM NA POVRCHU, NA OCEL.STOUPACÍCH ROŠTECH PODLE ČSN

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka)

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka) JISTIČE LSN DO 3 A (10 ka) Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 3 A 230/400 V a.c. a 220/440 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu Vypínací charakteristiky B, C,

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice, část 1 obchodní měření

Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice, část 1 obchodní měření Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční energetiky Hradec Králové Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice,

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

Technický katalog systému Ri4Power

Technický katalog systému Ri4Power Technický katalog systému Ri4Power forma 1-4 Ri4Power forma 1-4 individuální systém pro stavbu ověřených nízkonapěťových rozváděčů s vnitřním dělením. Flexibilní kombinace typů polí Ri4Power umožňuje optimální

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

SolarMax řada MT. Výkonný produkt pro maximální výnosy.

SolarMax řada MT. Výkonný produkt pro maximální výnosy. SolarMax řada MT Výkonný produkt pro maximální výnosy. Do třetice fází všeho dobrého. Již 20 let vyvíjíme a vyrábíme beztransformátorové měniče. Toto letité know-how přetavili naši inženýři do nové řady

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. Strana 1 (celkem 20) Obsah 1 ÚVOD...3 2 POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ...3 3 HLAVNÍ DOMOVNÍ

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD)

MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD) ING. LEOŠ KOUPÝ MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD) KONTROLA STAVU SPD PŘI REVIZI LPS DLE ČSN EN 62305-4 1 ÚVOD Během posledních několika let můžeme sledovat tak rychlý rozvoj elektroniky, jaký během předchozích

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Revoluční řešení pro solární instalace

Revoluční řešení pro solární instalace Revoluční řešení pro solární instalace Mikroměnič - kompletní elektrárna v nejmenším provedení. Jednoduchá instalace a minimální údržba. Plně modulární systém. Velmi efektivní a snadný způsob řešení pro

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče

Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče Úvod Firma GEYER AG se sídlem v Norimberku byla založena v roce 1911 panem Christianem Geyerem. Od této doby se firma GEYER specializuje na výrobu elektroinstalačního

Více

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM - Pulzní přepětí a jeho vznik - Základní pojmy - Ochrana proti blesku - Ochrana proti přepětí - Příklady zapojení přepěťových ochran Definice přepětí Přepětí je napětí, které přesahuje

Více

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Perspektivy bydlení IV - bezpečnost, komfort, úspory Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Připravil: Ing. Karel Dvořáček ČSN 33 2130 ed. 2:2009 - Elektrické

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod ZMD310AR/CR E650 řada 3 Technická data Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice průmyslových měřidel a uvádí na trh nejnovější generaci elektroměru ZMD300, provedení

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010. Návod k montáži systému OBO iscon

Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010. Návod k montáži systému OBO iscon Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010 Návod k montáži systému OBO iscon Obsah 1. Všeobecné upozornění 3 2. Technické údaje 3 3. Projektování 4 4. Přiříznutí a odizolování vedení iscon 5 5. Instalace

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více