Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Darina Procházková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Darina Procházková"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Darina Procházková Reengineering webové aplikace pro zadávání bakalářských prací Bakalářská práce 2011

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Reengineering systému pro zadávání bakalářských prací zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Nučicích dne Podpis

4 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Antonínu Skopcovi za jeho pomoc, věcné rady a připomínky k mé bakalářské práci. Dále bych chtěla poděkovat své rodině za jejich psychickou podporu.

5 Anotace Cílem mé bakalářské práce je provést reengineering webové aplikace na základě vytvořené analýzy stávajícího systému pro zadávání bakalářských prací na VOŠIS. V teoretické části se zaměřím na reengineering a popíšu technologické metody, které pro práci budu potřebovat. V praktické části vytvořím analýzu a specifikaci požadavků na systém a navrhnu uživatelské rozhraní aplikace pro možnou integraci systému do webových stránek školy. Anotation The aim of my bachelor s thesis is to implement reengineering of Web applications - developed on the basis of analysis of the current system for awarding bachelor's work on VOŠIS. The theoretical part focuses on reengineering and describes applied technological methods. In practical part of the thesis, I will present an analysis and specification of system requirements and design user interface for possible integration into the school website.

6 Obsah Anotace... 5 Anotation... 5 Obsah... 6 Úvod Teoretická část Reengineering podnikových procesů Principy reengineeringu Organizační struktura Leader Ostatní role Znalost Metodiky procesního reengineeringu Metodika Hammera a Champyho Metodika T. Davenporta Metodika Manganelliho a Kleina Metodika Kodak Porovnání metodik Výběr metodiky Použité technologie HTML/XHTML CSS PHP Windows Server 2008 R MySQL HTTP Praktická část Analýza Analýza stávajícího systému Specifikace požadavků Uživatelé systému Student Vedoucí BP Oponent... 30

7 Ředitel Databáze Uživatelé Projekt Posudky Témata Uživatelské rozhraní Administrátor Student Profesor Ředitel Testování Validita kódu Webové prohlížeče Testování uživateli Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam diagramů Seznam zkratek... 57

8 Úvod Téma jsem si vybrala na základě předmětu Projekt, který vyučuje paní PhDr. Helena Kučerová. V tomto projektu jsme měli vytvořit Webovou aplikaci pro administrativu a evidenci závěrečných prací na VOŠIS. V předmětu projekt jsme vytvořili pouze specifikaci systému, technickou dokumentaci a uživatelské rozhraní. Jelikož mě práce na tomto projekt velmi zaujala, rozhodla jsem se vytvořit funkční aplikaci pro zadávání bakalářských prací na VOŠIS a jejich evidenci v systému. V teoretické části se budu zabývat především reengineeringem. Nejdříve popíšu, co to reengineering podnikových procesů vůbec je. Po představení reengineeringu podnikových procesů, si projdeme principy reengineeringu a organizační strukturu kdo vše by se měl na změně projektu podílet, jakou odpovědnost budou jednotlivé role mít a v neposlední řadě jsou důležité znalosti jednotlivých osob. Poté přejdu k metodikám procesního reengineeringu - popíši čtyři nejznámější metodiky a nakonec přiložím tabulku, kde provedu jejich porovnání. Dále se budu zabývat výběrem metodiky, v které se dozvíte, jakými fázemi by měl projekt projít a na závěr uvedu veškeré použité technologie při zpracování aplikace a na jakém serveru práce v tuto chvíli funguje. V praktické části provedu podrobnou analýzu stávajícího systému pro zadávání bakalářských témat na VOŠIS od tvůrců Bc. Jana Buriánka a Ing. Davida Klimánka Ph.D a aplikace, kde se v tuto chvíli přihlašujeme na bakalářskou zkoušku a vyplňujeme formulář při vkládání bakalářské práce. Na základě provedené analýzy si vytvořím specifikaci požadavků na systém. Nadále se budu zabývat uživateli, kteří do systému vstupují. Vytvořím Use Case diagram uživatelů a diagramy aktivit pro jednotlivé osoby zvlášť. Další fází bakalářské práce je databáze, která bude vytvořena pro ukládání dat z formulářů a vkládaných souborů. Poslední částí bude uživatelské rozhranní. Zde Vám předvedu jednotlivá okna systému, a popíši, jak systém funguje. 8

9 1. Teoretická část Když přijdu na poštu nebo někam do obchodu a čekám ve frontě, napadají mě různé otázky Proč tu jde pouze jedna přepážka, když je tu fronta 7 lidí?, Proč jsou na kase jen dvě prodavačky, když nestíhají odbavovat lidi?. V tuto chvíli mě vždy napadne, že chod provozovny by potřeboval reengineering. Ale ono v provozu nejde jenom o zákazníky a jejich odbavování, ale taky o dodržování termínů od dodavatelů, bez kterého by potraviny v obchodě nebyli. Pod podnikovými procesy si tedy představte každou činnost, kterou musí personál obchodu udělat, aby zákazník mohl dojít ke kase a zaplatit a tenhle koloběh jde pořád dokola. Podnikový proces je souhrn činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu výstupů pro jiné lidi nebo procesy, používajíc k tomu lidi a nástroje.[1 s. 15] Dodavatel Prodnikový proces Zákzaník Obrázek č. 1 Základní schéma podnikových procesů Zdroj: [1] 1.1. Reengineering podnikových procesů Už v roce 1993 napsali H. Hammer a J. Champy nejslavnější dílo o procesním reengineeringu. Často se používá pojem Business Process Reengineering (BPR). BPR předpokládá, že stávající podnikový proces nevyhovuje a potřebuje radikální změnu podnikových procesů, tak aby došlo k jeho zdokonalení. Reengineeringový přístup začíná definicí rozsahu projektu a hlavních cílů chystaného projektu. Pokračuje důkladnou analýzou a specifikací požadavků. Po analýze se vytvoří nová soustava procesů, naplánuje se přechod a nakonec se daný proces implementuje v podniku. [1., s 16-18] 9

10 Definice rozsahu projektu Analýza potřeb a možností Vytvoření nové soustavy procesů Naplánování přechodu Implementace Obrázek č. 2 Model zásadního reengineeringu Zdroj: [ 1 s 17] Principy reengineeringu V první polovině 90. let minulého stolení shrnuje C. Coulson-Thomas ty nejdůležitější reengineerionvé podnikové principy takto: Vnější zaměření na cílové zákazníky a zvýšení jim poskytované hodnoty zákazníci a koncoví uživatelé musí mít jeden snadno přístupný kontaktní bod, přes nějž si mohou zkombinovat zdroje a lidi, kteří nejlépe naplní jejich požadavky a potřeby. Vnitřní zaměření na zapojení maxima lidského potenciálu do těch činností, které objevují a dodávají zákazníkům hodnotu. Tento princip bývá často přehlížen. Podněcovat poznávací a vzdělávací aktivity zaměstnanců vytvářením kreativního pracovního prostředí. Tento princip bývá často zapomínán a nahrazován spíše tendencí vyždímat ze zaměstnanců co nejvyšší výkon za jakoukoliv cenu, resp. bez ohledu na důsledky, namísto zlepšení kvality jejich práce. Myslet a konat jak jen možno horizontálně, zaměřující se na procesy a toky procházející skrze organizaci. Z procesů odstranit činnosti, nepřinášející hodnotu. Tam, kde to jde, provádět činnosti paralelně a i jinak zrychlit dobu vývoje a celkové odezvy. Namísto vstupů se zaměřit na výstupy. Měření výkonu a odměňování podřídit výstupům k zákazníkovi. Namísto udržování manažerské kontroly dát prioritu výsledkům. K tomu je třeba změnit roli manažera z původního velitele, který kontroluje a velí, na kouče, který spíše podceňuje, pomáhá a usnadňuje. 10

11 Vytvořit síťovou organizaci lidí a činností. V některých sektorech se virtuální organizace stává běžným jevem. Posunovat rozhodování blíže k zákazníkům, přeorganizovat systém odpovědností mezi organizací, dodavateli a zákazníky. Liniové vedoucí nahrazovat v organizaci spíše pracovními týmy a manažery případů. Podněcovat vlastní aktivitu zaměstnanců a spolupráci. To však vyžaduje od manažerů jistou míru tolerance k chybám. *1 s 25] Dbát, aby zaměstnanci byli dostatečně motivováni, dostatečně vybaveni a dostatečně pravomocní k plnění svých úkolů. Kde jen možno, dát zaměstnancům plnou odpovědnost za vedení sebe sama. To však od nich vyžaduje jisté schopnosti v oblasti plánování. Delegování pravomocí by nicméně nemělo znamenat úplný přesun rozhodování na zaměstnance, přinejmenším v oblasti strategického řízení je třeba expertní znalosti. Vyvarovat se přílišné složitosti a mechaničnosti v přístupu k procesům. Nenahrazovat tvořivé myšlení softwarem. Držet počet klíčových procesů na minimu (cca do 12). Všechny musí být zaměřeny na cílové zákazníky. Zejména větší organizace jsou často v pokušení vytvářet manažerské procesy (např.: tzv. korporátní plánování ), které trvají příliš dlouho na to, aby byly schopny mít nějaký praktický přínos. Takové procesy typicky postrádají jak externí, tak dokonce i interní zákazníky. Vybudovat systém procesů s krátkou zpětnou vazbou, umožňující jejich přirozenou obměnu na základě praktických zkušeností. Zajistit, aby systém postupného zlepšování procesů byl ve stálé shodě se zaměřením společnosti. Podniky s delší zkušeností s reengineeringem často spojují procesní řízení s TQM (Total Quality Management) oba přístupy jsou přirozenými doplňky. [1 s 26] 11

12 Organizační struktura Organizační struktura je vždy hierarchická, to znamená, že každý zaměstnanec má svého nadřízeného a ti mají své nadřízené a tak to pokračuje až k nejvyššímu vedení. Díky hierarchii jsou dobře rozdělovány pravomoci každého nadřízeného a jeho odpovědnosti. Nadřízení dávají úkoly svým podřízeným, ale jejich práci musí bezpodmínečně kontrolovat. Na základě takovéto organizace se zvyšuje efektivnost výkonu v organizaci. Na druhou stranu podřízení nerozumí věcem nadřízeného a naopak, což vede ke složitější komunikaci mezi sebou navzájem. Proto se podniky snaží zplošťovat organizační strukturu, aby nedocházelo ke komunikačnímu šumu. Leader V roli vůdce musí být člověk, který má představu, jak to ve firmě funguje nebo minimálně v oblasti, ve které dojde ke změně. Musí dobře vědět, proč dochází ke změně a jaký výsledek pro ně bude změna mít. Vždy se jedná o člověka nadřízeného, který spravuje daný úsek, třeba např.: marketing nebo logistiku a on se zaměří na změny pouze ve svém úseku. Obecně se jedná o projektový charakter nikoliv o rutinu. Projekt má vždy definovaný čas a rozpočet pro daný cíl, možnosti zdrojů a vždy je specifikovaný s vyšší rizikovostí. Musí být kladen důraz na analýzu rizik za účelem jejich řízení. Řízení a cíle se můžou během projektu měnit na základě měnících se podmínek v organizaci. Ostatní role Pokud chceme provést změny v organizaci, tak každý zaměstnanec, který se na vývoji bude podílet, musí začít uvažovat jinak, než jak uvažoval doposud, jinak by se pořád ve vývoji vraceli ke starému systému. Systém odměňování je velmi důležitý pro motivaci zaměstnanců. Ve většině organizací není brán ohled na soulad týmu či výsledek projektu. Lidé jsou odměňováni za to, co dělají, nikoliv za to čeho dosáhli. *1 s

13 Znalost Znalostí je označováno něco více, než jen informace. Znalost je něco, co člověk dokáže využít. Většinou jsou to získané zkušenosti, a pokud zaměstnanec firmu opustí, odchází s ním i zmíněna znalost. Znalost je dvojího druhu explicitní (jasná a zřetelná) a tzv. znalost tacitní, kam se řadí vzájemné postoje a sympatie mezi zaměstnanci Metodiky procesního reengineeringu Metodik reengineeringu existuje celá řada. Liší se v různých věcech. Některé rozsahem, jiné zaměřením nebo poměrem praktické a teoretické orientace. Studie ukazují, že po informačních technologiích je nejdůležitější týmová práce. Situace trvá dodnes a vzhledem ke komplexnosti problematiky je jasné, že nějakou dobu ještě potrvá. Například ve vývoji informačních systémů, z kterých mohou metodiky analýzy a designu procesů čerpat cenné zkušenosti, zejména v oblasti formálního popisu a analytických metod technických aspektů procesu, se za dobu své existence nedokázali upevnit ve všeobecném paradigmatickém základu. [1 s 37] Tabulka č. 1 Metodiky reengineeringu procesů Metodika Hammer, Champy Davenport Manganelli, Klein Kodak DoD ARIS Method (prof. Scheer) PPP Method (prof. Gappmaier) DEMO Method (prof. Dietz) Původ specifické zaměření Konzultantský/akademický Akademický Konzultantský Uživatelský Státní správa Konzultantský/akademický, akcentuje vývoj IS/IT Konzultantský/akademický, akcentuje sociálně-psychologické aspekty projektu Konzultantský/akademický, akcentuje formální modelování procesu podniku Zdroj: [1 s 37] 13

14 Vybrala jsem si pouze klasické metodiky procesního reengineeringu, proto se dále budu zabývat metodikou Hammera a Champyho, metodikou T. Davenporta, metodikou Manganelliho a Kleina a metodikou Kodak, nakonec provedu srovnání těchto uvedených metodik reengineeringu procesů Metodika Hammera a Champyho Autoři metodiky, definují BPR jako fundamentální přemýšlení a radikální rekonstrukci strategicky kritických podnikových procesů [2]. Hlavním problémem firem je v předem nedefinovaných cílech nebo v nepříliš jasných. Dalším problémem je nedostatečný management v podniku a díky těmto problémům si Hammer a Champy myslí, že dosáhne reengineering většího úspěchu. Hammer a Champy rozdělili metodiku reengineering do šesti kroků: Uvedení do reengineeringu Uvádí vrcholný management, který shrne současnou situaci v podniku a vylíčí ji zaměstnancům. Identifikace podnikových procesů (PP) Znázornění PP pomocí grafů. Výběr PP k reengineeringu dochází k výběru nejvhodnějších PP, který zákazníkům přinesou zvýšený efekt. Vybírají se hlavně bezproblémové procesy. Poznání vybraných PP jedná se o analýzu v porovnání stávajících procesů s očekáváním těch po reengineeringu Redesign vybraných PP hlavním cílem projektu, zde dochází k vytváření inovací Implementace nových PP konec reengineeringu, končí na úrovni plánování projektu [1] Metodika T. Davenporta V Davenportově metodice se reengineering zaměřuje především na informační technologie (IT), protože dle Davenporta jsou klíčovou rolí pro zdokonalení. I přesto sleduje další faktory v organizaci a nakonec staví do čela organizační a personální stránku podniku. Podle Davenporta bude snazší spojit staré metody reengineeringu s novými, a proto i jeho metodika má šest kroků: 14

15 Vize a cíle organizace si stanový potřebné vize a cíle, na které se při procesech zaměřují. Hlavním cílem je snížení nákladů. Podnik by se, ale neměl upínat pouze na snižování nákladů, protože jsou zde další důležité cíle jako např.: uspokojení zaměstnanců, zlepšení efektivity práce, snížení potřeby času na jednotlivé úkoly a další cíle, které zamezují redukci nákladů. Identifikace PP nejdříve zjistí, které PP procesy potřebují změnit. Davenport doporučuje vybrat max. 15 procesů, které tvoří jádro podniku. Poznání a měření procesů - dochází k nastavení srovnávacích hodnot výkonu nových procesů *1+. Dochází zde k modelování procesů a zároveň k jejich měření IT zjišťují se možnosti implementace Prototypování procesů jde o vytvoření funkčního modelu procesu. Vytváří se pro zaměstnance podniku, aby se seznámili se změnami a zároveň se mohli vyjádřit k případným změnám prototypu Implementace procesů uvádění nových procesů do podniku, kdy zároveň dochází k jejich testování. Davenport implementaci považuje za úspěch celého projektu a předpokládá, že potrvá minimálně jeden rok. [1] Metodika Manganelliho a Kleina Autory uváděná metodika se zabývá procesy, které přímo souvisejí se strategickými cíly podniku a požadavky jejich zákazníků. Hlavním cílem je zejména vývoj produktu. Největšími problémy při reengineeringu vidí v organizaci, čase, nákladech a riziky tedy kritické faktory organizačních projektů. Jejich metoda se jmenuje Rapid-Re a má 5 kroků: Příprava projektu stanovení cílů a připravení projektu Identifikace definice organizační struktury orientované na zákazníka, vyměření procesů, které se budou muset změnit či nově vytvořit Vize zvýšení efektivnosti procesů, závisí na přesném měření stávajících procesů Redesign Technický řeší se design informačního systému a užití technologií Personální vytvoření nového pracovního prostředí 15

16 Transformace jedná se o implementaci změněných procesů a pracovního prostředí v podniku [1] Metodika Kodak Metodika dostala název od mezinárodní organizace Kodak, která ji vyvinula za účelem řešení typických problémů nadnárodních firem. Stejně jako jiné metody byla i tato metodika ovlivněna Hammerem a Champym, ale má pouze 5 kroků. Iniciace projektu jedná se o plánování projektu a definici všech potřebných administrativních projektových pravidel a procedur Poznání procesů nastavení společných cílů, vytvoření modelu procesů podniku a zajištění manažerů, kteří budou za projekt odpovědni Design nových procesů dochází k naplánování implementace Transformace podniku tento krok je zaměřen na implementaci a přizpůsobení infrastruktury podniku nově zkonstruovaných podnikových procesů Řízení změny řešení průběžných chyb v procesech [1] Porovnání metodik Všechny čtyři metodiky reengineeringu jsou v rukou vrcholového managementu, který má vybraný projektový tým. Projekt, ale nezávisí jen na vrcholovém managementu, nýbrž taky na zručnosti a schopnostech jeho týmu. Tabulka č. 2 Srovnání klasických metodik reengineeringu procesů Příprava projektu Rekonstrukce procesu Implementace Hammer, Champy Uvedení do reengineeringu Identifikace Poznání procesů Redesign procesů implementace Výběr pocesů Davenport vize a cíle poznání a měření Prototypování identifikace procesů procesů implementace 16

17 informační technologie Manganell, Klein Příprava projektu Identifikace Vize Technický a personální design Transformace Kodak Iniciace projektu Řízení změny Poznání procesů Design nových procesů Řízení změny Transformace podniku Řízení změny Zdroj: [1 ] Klasické metodiky jak je vidět z tabulky mají mnoho společného: a) V zásadě lineární přístup b) Metodický postup je podobný jako u vývoje informačních systémů Metodika se liší nejvíce v přípravě projektu, kdy podle Davenporta musí dojít k vytvoření vize, zatímco v ostatních metodikách se v přípravě projektu přiklánějí k schematickému postupu. Všechny metodiky, kromě Hammera a Champyho, zdůrazňují lidský faktor, který má pomoci při úspěšné implementaci reengineeringu. V třetím kroku se autoři téměř shodují, akorát Davenport vytváří nejdříve funkční prototyp, než přejde k implementaci do podniku Výběr metodiky Prvním krokem před spuštěním projektu, je výběr metodiky. Není možné určit jeden správný postup, jak by se měl reengineering správně provádět. Dobrý reengineeringový projekt vede k výsledku, který: je zaměřen na zákazníky; staví na nejlepších zkušenostech a respektuje ostatní; je vytvořen pro budoucnost; přináší významná a podstatná zlepšení činnosti celého podniku *1 s. 52+ Navzdory zvolenému přístupu v situaci či technologii, v níž je použita a na níž staví, by měla každá metodika reengineeringu pokrýt sedm obecně přirozených fází projektu: *1+ 17

18 Plánování a spuštění projektu výběr týmu, stanovení cílů, definice rozsahu, výběr metodiky, vytvoření harmonogramu projektu, výběr externích poradců, získání sponzorů projektu, naplánování změny, příprava týmu. Zhodnocení současného stavu a kompletace poznání v oboru: globální přehledová definice procesu, benchmarking (srovnávací studie parametrů firmy vůči ostatním), zjištění cílových skupin zákazníků, zjištění cílových skupin zaměstnanců, zhodnocení technologie. Globální návrh procesů: návrh struktury procesů, návrh architektury technologické podpory procesů, návrh organizační struktury (nutných změn v organizaci), návrh personální struktury (nutných změn pracovních míst). Případová studie chystané změny: analýza nákladů a přínosů, příprava případové studie, presentace vrcholovému vedení a klíčovým osobám. Detailní návrh systému procesů: detailní definice procesů, vývoj podpůrného informačního systému, vytvoření systému školení, 18

19 naplánování implementace, naplánování zavedení procesů, pilotní projekty a zkušební provoz. Implementace a zavedení systému procesů: široce zaměřené pilotní projekty, fázovaná implementace, vývoj systémů měření, plná implementace systému procesů. Postupná zlepšování systému procesů: neustálé měření a zlepšování nových procesů a podpůrných systémů Použité technologie Použité technologie se dají rozdělit do 3 vrstev webové aplikace. V prezentační vrstvě jsem použila technologii značkovacího jazyka HTML a kaskádové styly CSS. V aplikační vrstvě je použit skriptovací jazyk PHP a Windows Server 2008 R2 64 bit. V poslední vrstvě alias datové jsem použila databázi MySQL HTML/XHTML HTML neboli HyperTextMarkup Language je značkovací jazyk (tzn. uvnitř kódu je text pro zpracování i text vlastní) a je používán především v hypertextových dokumentech. Tento jazyk se používá při tvorbě statických stránek v systému World Wide Web, které umožňují publikaci hypertextových dokumentů na internetu. První verze jazyka HTML 0.9 byla vydána již v roce 1991, postupem času se verze vyvíjeli až do verze HTML 5, která byla vytvořena v roce XHTML (extensible HyperText Markup Language) je rozšířený značkovací jazyk, který měl v budoucnu nahradit HTML. Rozdíl mezi HTML a XHTML jsou např.: Tagy a atributy jsou psané malými písmeny a nepárové tagy musejí být ukončeny lomítkem <img />. 19

20 CSS CSS neboli kaskádové styly pomáhají již několik let k usnadnění práce webových designérů. Používají se především při zobrazování stránek psaných v jazycích HTML, XHTML či XML. Hlavním úkolem kaskádových stylů je doplnit hypertextové dokumenty o design, který sami neumožňují vytvořit. Proto jsou vkládány do hypertextových dokumentů jako link, který se jmenuje nazev.css, kde jsou styly definovány (např.: <link rel="stylesheet" href="layout.css" />). Pokud potřebujeme změnit design stránek, otevřeme si soubor nazev.css a změníme ho, jak potřebujeme. Po nahrání souboru na server se nám design změní všude, kde byl předtím s tímto názvem použit PHP Php (rekurzivní zkratka - Hypertext Preprocess) je skriptovací jazyk, který se používá k vytváření dynamických internetových stránek nebo webových aplikací za pomoci značkovacích jazyků. Při vytváření dynamických stránek jsou skripty odeslány na server. Server vykoná příkazy a odešle na obrazovku uživateli kód v HTML či XHTML formátu, kterému rozumí. Podporuje různé knihovny jako např.: zpracování textu, grafiky, práci se soubory, databázové systémy (MySQL) a internetové protokoly (HTTP, FTP). Jazyk php se zapisuje dvěma možnými způsoby buď <?php?> a nebo <??>, záleží na nastavení serveru, který php spouští a my si to můžeme ověřit pomocí spuštění příkazu <?php phpinfo();?> Windows Server 2008 R2 Windows server 2008 R2 od společnosti Microsoft z řady Windows NT je operační systém, který přišel na trh v roce 2009 jako nadstavba Windows server Rozdíl mezi těmito servery je v v kódu, který používají. Starý Windows server 2008 používal kód Windows Vista, kdežto nový server 2008 R2 používá Windows 7. IIS7 neboli Internet Information Services 7 je součástí Windows Server 2008 R2. Tato služba zajišťuje lepší správu webových aplikací ve Windows Serveru 2008 R2. ISS7 podporuje HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP A NNTP. 20

21 MySQL MySQL je multiplatformní, relační databáze, která používá strukturovaný dotazovací jazyk SQL. Pro MySQL existují 2 licence. První licence GPL (GNU Public Licence) a druhá je komerční. Je to nejpoužívanější databázový systém, kvůli jeho implementaci a použití s PHP. Hodnoty zapsané pomocí dotazovacího jazyka SQL se ukládají do tabulky, kterou si vytvoříme pomocí CREATE. Později můžeme na tabulku použít UPDATE (editace) nebo DELETE (smazat). Tabulka má sloupce a řádky. Každý sloupec má svůj název a řádek svůj datových typ, pod kterým se hodnoty ukládají. Příklad datových typů:, date, set, text a jiné. Software, který můžeme používat pro práci. Phpmyadmin pokud používáme Apache, MySQL Query Browser nebo Navicat Lite u ostatních serverů HTTP HTTP je nejznámější internetový protokol na světě určený k výměně hypertextových dokumentů vytvořených ve formátu HTML a XHTML. V dnešní době se pomocí něj přenášejí i jiná data a informace stejně jako pomocí u. Jelikož HTTP neumožňuje šifrování, byla proto vytvořena bezpečnější verze HTTPS. Činnost protokolu HTTP je založený na dotazu a odpovědi. Uživatel pomocí internetového prohlížeče pošle serveru dotaz, ten dotaz vyhodnotí a pošle uživateli odpověď. Pokud uživatel pošle další dotaz, server není schopný vyhodnotit, zda je podobný s předchozím dotazem a znovu vykoná dotaz stejným způsobem. Protože většina aplikací, kam se lidé přihlašují pod svým loginem, potřebují, aby se informace o něm zapsali, používájí k tomuto účelu HTTP cookies. 21

22 2. Praktická část 2.1. Analýza Nejprve si vytvořím analýzu stávajícího webu, protože v tuto chvíli systém nefunguje komplexně na jednom místě. Na základě analýzy vytvořím specifikaci požadavků na systém. Popíšu jednotlivé uživatele, kteří do systému vstupují, a vytvořím Use Case diagram uživatelů. Dále se budu zabývat jednotlivými aktivitami uživatele zvlášť, pro lepší přehlednost a ujasnění, jak probíhají jednotlivé procesy ať už v systému nebo mimo něj Analýza stávajícího systému Stávající systém na zadávání bakalářských prací má dva procesy. Původní systém byl navrhnut studentem Bc. Janem Buriánkem, který vytvořil funkční systém pro vybírání bakalářských témat. Na stránkách funguje již upravená verze o registraci studentů a učitelů. Po zaregistrování se student může přihlásit k tématu. Pokud je student nalogovaný a má vybrané téma, již vidí jen téma, ke kterému se přihlásil. Téma si může student změnit, po změně se původní téma znovu otevře pro jiné studenty. Cíle zapisují vedoucí bakalářských prácí přes svoje uživatelské rozhraní. Studentovi se cíl zobrazí v jeho profilu, jakmile ho vedoucí odešle do systému. V systému má student po zadání cíle možnost vložit osnovu svoji bakalářské práce. V systému vidíte seznam všech bakalářských prací, seznam vyučujících a volných témat. Nynější systém ovšem nijak neřeší možnost, kdy student bakalářskou práci obhájil. Tudíž i student, který již studentem není, může provádět stále stejné změny v systému. Učitel může ve svém profilu přidávat nová témata. Pokud si student nevybere ze zadaných témat, dojde za učitelem, u kterého chce psát bakalářskou práci, a spolu téma do systému zapíší a potom se teprve student může k tématu přihlásit. Učitel může témata nejenom přidávat, ale také mazat, blokovat či rušit rezervaci studentů. 22

23 Diagram č. 1 Diagram užití aplikace Registrace Nepřihlášený uživatel Prohlížení volných témat Prohlížení témat <<extend>> <<include>> Zrušit rezervaci Prohlížení vyučujících <<extend>> Blokovat téma <<extend>> Přidat téma Rezervace tématu Smazat téma Přihlášený uživatel Učitel 23

24 Pokud už máte téma zpracované a chystáte se k odevzdání bakalářské práce, jdete na stránky Zde se nalogujete do systému a na záložce Bak.zkoušky se Vám otevře menu. Na kartě Závěrečná BZ se přihlásíte a otevře se Vám možnost vložit pdf s bakalářskou práci. Zde nás to odkáže na kde musíte ručně vyplnit veškeré údaje o bakalářské práci včetně anotace a nakonec vložíte svou bakalářskou práci. Poté se můžete přihlásit k bakalářské zkoušce. Po obhájení bakalářské práce, studentovi zůstává možnost opět se přihlásit na bakalářskou zkoušku a může projít opět stejným procesem, který jsem již uvedla (viz obr. č 3). Toto by mělo být ošetřeno. I když student, který bakalářskou práci dokončil, se na ní asi znovu přihlašovat nebude, měla by tam být podmínka, aby se již přihlašovat nemohl. Obrázek č. 3 Student, který bakalářskou práci již obhájil Zde je dobře vidět, že student se může opětovně přihlásit, má zde akorát napsané, že půjdu obhajovat podruhé. Tento student, ale práci již obhájil, proto by se mu dané okno zobrazovat nemělo Specifikace požadavků Na základě provede analýzy, uvedu specifikaci požadavků na systém: Integrace systému do webových stránek školy Přehled obhájených bakalářských prácí na hlavní stránce školy, kde se budou ukládat do jednotlivých let, kdy byla témata obhájena, ale pouze témata, která budou moci být zveřejňována 24

25 Student uvidí veškerá témata vložená vyučujícími, která si podle vyučujících bude moci filtrovat po přihlášení tématu u vyučujícího se mu otevře možnost vložit bakalářskou práci a projekt k bakalářské práci vložení bakalářské práce formulář pro vložení abstraktu, možnost zda student chce či nechce bakalářku zveřejňovat a vložení BP pokud student bakalářku obhájí, zneaktivní se mu přístup do záložky bakalářská práce zobrazení posudků Vyučující přidává, edituje a maže témata vedoucí BP může stáhnout soubor BP a projekt k BP vkládá posudky buď jako oponent nebo jako vedoucí po udělení zápočtu (obhájení práce) student nebude moci ve svém profilu již více prohlížet záložku Bakalářská práce, jestliže student práci neobhájí, zůstane mu otevřeno stejné menu a bude si moci vybrat jiné téma nebo přepracuje to stávající a vloží novou BP a stará BP se přepíše Ředitel schválí přihlášená témata 25

26 Uživatelé systému Pro lepší představu, kdo vše vstupuje do systému, jsem udělala, podrobný use case diagram. Uživatelé jsou tři vlastně čtyři: student, ředitel a vyučující. Vyučujícího tu, ale zobrazuju každého zvlášť, protože pro studenta může být buď vedoucím, nebo oponentem. Diagram č. 2 Use Case diagram uživatelů 26

27 Use case diagram nám ukazuje, jak vstupujou uživatelé do systému, ale ne veškeré aktivity, které musejí uživatelé dělat, proto vytvořím pro každého uživatele diagramy aktivit zvlášť. Student Diagram č. 3 Diagram aktivit studenta 27

28 Jak je již z diagramu zřejmé, student si vybere téma a vedoucího, po diskusi o tom, jakým směrem by se měla práce ubírat a vyučující mu zapíše téma. Studentovi se nabídne možnost vložit projekt vytvořený k bakalářské práci, jestliže projekt nebude vyhovovat, proběhne celý proces s výběrem znovu, pokud ano může student přejít k vytvoření a vložení bakalářské práce. Po vložení se přihlásí k bakalářské zkoušce, kde bude obhajovat svoji práci. Před bakalářskou zkouškou se studentovi v jeho profilu objeví vložené posudky od vedoucího a oponenta. Pokud student při bakalářské zkoušce práci neobhájí, bude mít 2 možnosti. Vybrat si mezi přepracováním bakalářské práce nebo nalezením nového tématu a vypracování celé bakalářské práce znovu. Jestli student práci obhájí, dokončí se celý proces. Vedoucí BP Vyučující navrhuje témata, z kterých si studenti můžou vybírat, pokud si student u daného vyučujícího téma nevybere, student může požádat o přidání tématu. Po přidání tématu vyučující studenta zapíše a po zapsání, vedoucí BP může zapsané téma editovat, např. vloží cíl. Po vytvoření projektu studentem a nahráním na server může vedoucí BP vidět v tabulce vložení projektu, který si může stáhnout, stejně tak to probíhá i s vložením BP. Po přečtení BP vedoucí BP vkládá do systému svůj posudek a studentovi se otevře možnost přečíst si posudek u sebe v profilu. Při bakalářské zkoušce může dojít k tomu, že student práci neobhájí a tudíž mu nebude udělen zápočet a bude muset celý proces proběhnout znovu od editace tématu. Jestliže student práci obhájí a udělí mu profesor zápočet, dojde k neaktivnosti studenta v systému a v systému zůstanou jen posudky, bakalářská práce a projekt k BP. 28

29 Diagram č. 4 Diagram aktivit vedoucího BP 29

30 Oponent Oponent vstupuje do procesu jenom tím, že si přečte vytištěnou práci a vloží posudek pro studenta v záložce posudek oponent, kde se mu objeví všechna jména studentů, pro která má posudek vložit. Diagram č. 5 Diagram aktivit oponenta Ředitel Ředitelovi se v jeho rozhraní zobrazí veškerá témata, která jsou přihlášena k bakalářským pracím. Může si přečíst název bakalářské práce, vedoucího, studenta a cíl jeho práce. Po přečtení a zvážení, zda téma schválí, přejde k editaci a zaškrtne, zda téma schválil či nikoliv. Diagram č. 6 Diagram aktivit ředitele 30

31 Databáze Pro ukládání dat jsem použila databázi MySQL. Bude obsahovat pouze 4 tabulky, které stačili pro uložení všech hodnot vstupujících do databáze. Uživatelé uzivatele id_uzivatele jmeno prijmeni rc datum_narozeni bydliste mail login heslo uzivatel status int set set <pk> Obrázek č. 4 Tabulka uživatele id_uzivatele: nastaven automatický primární klíč, jmeno: jméno uživatele, prijmeni: příjmení uživatele, rc: rodné číslo uživatele, zadává se s lomítkem, datum_narozeni: zadání ve formátu DD.MM.RRRR, bydliste: ulice a město uživatele, mail: mail uživatele, login: unikátní přihlašovací jméno do systému, heslo: heslo uživatele do systému, uzivatel: nastavena hodnota SET s možnostmi ucitel, student, reditel, která zajišťuje přístupová práva status: nastavena hodnota SET s možností aktivní a neaktivní, kdy aktivní je defaultní hodnota 31

32 Projekt uzivatele id_uzivatele jmeno prijmeni rc datum_narozeni bydliste mail login heslo uzivatel status int set set <pk> projekt id_download jmeno_souboru typ_souboru id_uzivatele int set int <fk> Obrázek č. 5 Tabulka projektů id_download: automatický primární klíč, jmeno_souboru: název souboru - login uživatele, který ho vkládá typ_souboru: vybírá z možnosti projekt, bakalarka a dle možnosti vloží soubor do příslušné složky id_uzivatele: cizí klíč, který připisuje číslo uživatele, který posudek vložil Posudky uzivatele id_uzivatele jmeno prijmeni rc datum_narozeni bydliste mail login heslo uzivatel status int set set <pk> projekt id_posudku jmeno_souboru typ_souboru id_uzivatele abstrakt_cz abstrakt_en publikovat int set int text text set <fk> Obrázek č. 6 Tabulka posudků id_posudku: automatický primární klíč, jmeno_souboru: název souboru - login uživatele, který ho vkládá typ_souboru: vybírá z možnosti vedouci, oponent a dle možnosti vloží soubor do příslušné složky id_uzivatele: cizí klíč, který připisuje číslo uživatele, který posudek vložil abstrakt_cz: česká anotace bakalářské práce abstrakt_en: anglická anotace bakalářské práce publikovat: vybírá z možnosti ano, ne 32

33 Témata temata kod nazev_tematu vedouci oponent student cil datum_zadani schvaleno udelit_zapocet prihlasen zruseno int text date set set set set <pk> Obrázek č. 7 Tabulka témat kod: automatický nastaven primární klíč, nazev_tematu: napíšeme celý název tématu, vedouci: vkládá se z formuláře, který vybere všechny učitele - jmeno + prijmeni dohromady, oponent: vkládá se z formuláře jako text, student: vkládá se z formuláře, který vybere všechny studenty jmeno + prameni, cil: cíl bakalářské práce, datum_zadani: datum poslední změny ve formátu RRRR-MM-DD, schvaleno: vybíráme z hodnot ano, ne defaultní hodnota ne udelit_zapocet: vybíráme z hodnot ano, ne defaultní hodnota ne prihlasen: vybíráme z hodnot ano, ne defaultní hodnota ne zruseno: vybíráme z hodnot aktivní, neaktivní defaultní hodnota aktivní 2.2. Uživatelské rozhraní Při vytváření grafického uživatelského rozhraní jsem použila software od Microsoftu Microsoft Expression Blend 4, který byl dostupný přes msdn školy a jediný, s kterým jsem měla zkušenosti. V tomto interaktivním prostředí jsem si vytvořila, jak by měl vypadat systém pro zadávání bakalářských prací implementovaný do webových stránek školy. Nejdříve se zaměřím na rozhraní pro všechny stejné a postupně Vám ukážu jednotlivá rozhraní pro každého účastníka zvlášť. 33

34 Obrázek č. 8 Hlavní stránka Na hlavní stránce v sekci informace pro studenty je záložka absolventské a bakalářské práce, zde se budou opět zveřejňovat obhájená témata, ale jen ta, která jsou studentem dovolena zveřejnit. Ovšem v tuto chvíli nemám přístup k stránkám, proto jsem vytvořila náhradní úvodní stránku, kam vložím nahrávání bakalářských prací (Obrázek č. 9Obrázek č. 9 Obhájené práce) a škola si potom skript implementuje do svých stránek. Obrázek č. 9 Obhájené práce 34

35 Na obrázku č. 9 jsem chtěla jen poukázat, kde v tuhle chvíli budou vložené bakalářské práce, které byly obhájeny a dovoleny zveřejňovat, jinak tato stránka existovat nebude, proto se ji dále nebudu zaobírat. Obrázek č. 10 Obhájené bakalářské práce V obhájených pracích můžete vidět název, studenta, který ji vypracoval, abstrakt v práci. Můžete si stáhnout bakalářskou práci, kterou student vypracoval a jeho posudky od vedoucího a oponenta. Můžete si i vybrat rok ukončení studia a prohlédnout si jednotlivé bakalářské práce. 35

36 Obrázek č. 11 Přihlašovací okno Přihlašovací okno do systému sks.cz. Heslo a login dostaneme vygenerované od školy, ale heslo si uživatel samozřejmě může změnit. Pokud se uživatel špatně přihlásí, vypíše se mu hláška, co zadal špatně. Pokud zadá špatně heslo, tak se mu nad loginem objeví text: Špatné heslo, jestli napíše špatně uživatelské jméno, systému mu vypíše: Neznámý uživatel. Obrázek č. 12 Špatné přihlášení Obrázek č. 13 Okno po přihlášení studenta Toto okno je po přihlášení do systému pro všechny účastníky stejné, mění se zde pouze hlavní menu. Na obrázku je použito menu pro studenty. Ostatní menu budou vidět u každé zúčastněné osoby v systému zvlášť. 36

37 Administrátor Po přihlášení administrátora se objeví okno, které vidíte níže. Po kliknutí na správu uživatelů se vám zobrazí veškeré činnosti, které administrátor může v systému udělat. Posledním tlačítkem je odhlášení, které provede odhlášení administrátora a přesměruje ho na úvodní stránku školy. Administrátora jsem zde vytvořila zcela jen pro svoji potřebu, na základě usnadnění práce při vkládání a mazání studentů, tudíž především kvůli testování stánek, proto jsem ho ani nezahrnovala do specifikace požadavků ani do jednotlivých diagramů. V systému školy se samozřejmě bude používat vkládání studentů stejným způsobem jako doposud. Obrázek č. 14 Úvodní strana administrátora Administrátor se stará o funkčnost systému. Může přidávat a mazat uživatele, kontrolovat seznam uživatelů a editovat jednotlivé uživatele dle potřeby. Jeho hlavní činností je aktualizace systému a kontrola, zda daný systém funguje, jak má. Administrátoři si postupně dané systémy vyvíjejí dle potřeby. V mém systému bude dělat pouze základní věci, které pro funkčnost systému stačí. 37

38 Obrázek č. 15 Přidat uživatele Obrázek nám znázorňuje, co vše bude u přidání uživatele, ať už studenta nebo učitele, admina či ředitele potřeba. Musíme vyplnit jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště, pro kontakt s uživatele, login a heslo. Když administrátor všechno vyplní, zmáčkne tlačítko provést a objeví se mu jméno zapsané v seznamu uživatelů. Obrázek č. 16 Seznam uživatelů V seznamu uživatelů bude administrátor mít možnost editovat jednotlivého uživatele zvlášť. Při kliknutí na editovat se otevře formulář pro přidání uživatele a zde se vypíšou již zapsané hodnoty v databázi, které může změnit nebo doplnit o nové informace o uživateli, které potřebuje. Pokud uživatel bude chtít změnit heslo, tak ho administrátor změní také přes tlačítko editovat. Jistě jste si všimli, že nad tabulkou je tlačítko přidat, po 38

39 kliknutí se nám také otevře formulář pro přidání uživatele a administrátor tak má 2 možnosti pro přidání uživatele. Obrázek č. 17 Smazání uživatele V posledním sloupečku máme možnost smazat, zde bude použitý skript na smazání u každého uživatele zvlášť. Udělala jsem tuto variantu z důvodu, pokud by se náhodou na škole vyskytovali stejná jména, aby administrátor nevymazal někoho jiného, proto možnost smazání bude pouze touto cestou. Pro větší jistotu, že mažeme skutečně uživatele, kterého chceme smazat, se nás systém zeptá, zda opravdu chceme smazat tohoto uživatele. Máme možnost kliknout na odkaz ano, tím se uživatel skutečně smaže a objeví se hláška: Uživatel byl úspěšně smazán. Nebo můžeme zmáčknout smazat uživatele a vrátíme se zpět na seznam uživatelů, který můžeme mazat. Obrázek č. 18 Odstranit uživatele Student Student ve svém uživatelském rozhraní najde jeho dosavadní výsledky, které jsou na kartě Moje studium. Druhá karta Bakalářská práce, tou se budu zabývat níže. Třetí karta Zkoušky, zde se student dozví, které zkoušky jsou vypsané, a může se zde na ně přihlásit. V kartě Termíny uvidí přehled veškerých zkoušek na škole a poslední karta 39

40 slouží k odhlášení studenta ze systému. (V tuto chvíli fungují záložky home, bakalářská práce a odhlášení ). Obrázek č. 19 Menu pro studenta Obrázek č. 20 Bakalářské standardy Po kliknutí na kartu bakalářská práce se nám zobrazí okno, kde jsou uvedeny standardy pro psaní bakalářských prací. V okně bakalářské standardy najdeme různé odkazy na webové stránky. V důležitých předpisech najdeme například Zákon č. 111./1998 Sb. o vysokých školách, Disciplinární řád VŠE, Řád o zveřejňování prací a v neposlední řadě studijní a zkušební řád VŠE. V odrážce více informací o bakalářské práci jsem použila odkaz na seminář diplomových prací na stránkách doktorky Kučerové *INT 11+. Dozvíme se zde, jak by měla bakalářská práce vypadat, kolik by měla mít stran a jaké vlastnosti má mít odborný dokument. 40

41 Obrázek č. 21 Moje téma Moje téma najdeme, zde téma, které si student vybral a u profesora si nechal zapsat. Nejdříve jsem udělala možnost, že student bude moci také vkládat téma, ale jelikož si student musí vybrat vedoucího, který mu práci povede. Přijde mi lepší, aby si rovnou o tématu promluvili, a proto jsem se rozhodla, aby téma vložil vedoucí práce. Pokud ještě nebude téma zapsané (Obrázek č. 22 Nezapsané téma), v záložce projektu a vložení BP budou prázdná okna, aby student nemohl nic vkládat, když nemá vybrané téma (Obrázek č. 23 Nezadané téma - nefunkční vládání projektu a BP). Obrázek č. 22 Nezapsané téma 41

42 Obrázek č. 23 Nezadané téma - nefunkční vládání projektu a BP Student vidí název práce. Vedoucího, který mu práci povede, cíl bakalářské práce, který si s vedoucím dohodli a datum poslední změny. V políčku schváleno se student dozví, zda ředitel souhlasí, aby toto téma mohl psát. Udělení zápočtu proběhne v době, kdy student složí bakalářskou zkoušku. Po udělení zápočtu se student smaže ze systému. Pokud mu udělen zápočet nebude, bude si moci student buď znovu zapsat téma nebo přepracuje starou bakalářskou práci (Obrázek č. 21). Obrázek č. 24 Seznam témat V seznamu témat se dozvíme, jaké témata jsou vypsána pro bakalářské práce pro následující semestr. U každého tématu vidíte i profesora, který téma povede a jeho navržený cíl, na kterém se, se studentem dohodli a zda už je téma zadané či nikoliv. Pokud je téma zabrané, bude se objevovat na konci tabulky. Cíl bude uveden jen, pokud je téma vybrané. Nejdříve jsem zde chtěla uvést i studenta, ale potom jsem si uvědomila, že to 42

43 není důležité, aby ostatní studenti viděli, kdo si co zapsal, a proto jsem studenta odstranila. Jak vidíte student si, bude moci filtrovat jednotlivé učitele, dle jména profesora. Pomocí filtru si student nebude muset skrolovat 100 tématy, ale zadá si profesora a vypíšou se mu v tabulce pouze témata vybraná od něj. (Obrázek č. 24) Obrázek č. 25 Projekt k bakalářské práci Projekt k bakalářské práci musí každý student vytvořit už na semináři o bakalářské práci. Je to první náčrt studenta, jak bude jeho práce vypadat. Do projektu jsem uvedla osnovu, které by se měl každý student držet nebo mu může alespoň pomoci k tomu, jak by měl projekt psát. Student si zvolí nejdříve téma a najde si vedoucího práce. Potom si vymezí problematiku, čím se práce bude zabývat a stanoví si její cíle. Student si musí vytvořit hypotézu, určí si, o jaký typ práce půjde a navrhne si, jak bude postupovat. Dalším úkolem na navržení časového plánu, aby to za 3 měsíce stihl student skutečně napsat. Nejdelší dobu zabere shromažďování dat a potom vytvoření praktické části. Do svého systému jsem projekt zahrnula, aby ho mohl vidět i vedoucí práce. Student vloží projekt do systému a po vložení se mu zobrazí proklik, kde si může projekt stáhnout. Po vložení projektu studentem se objeví možnost stažení projektu i u profesora, který práci povede. 43

44 Obrázek č. 26 Vložení bakalářské práce V kartě vložení bakalářské práce může student vložit bakalářskou práci, která se vedoucímu práce objeví u jeho zapsaného tématu. Student může vybrat pouze 3 formáty, v kterých práci může uložit a to v.pdf,.doc a.docx. Ostatní formáty nejsou povoleny. Student může vložit téma pod jakýmkoliv názvem, protože soubor se sám přejmenuje dle loginu studenta, stejně tak je tomu i u projektu. Při vložení bakalářské práce se studentovi zobrazí formulář, kam vloží svoji anotaci (anglickou i českou) a vybere, zda umožňuje škole zveřejnit jeho téma na stránkách školy. Po obhájení práce se objeví studentova práce na v sekci bakalářské zkoušky, jak tomu bylo doposud a budou zde vloženy posudky vedoucího a oponenta. V mém případě se to objeví na hlavní stránce v sekci Pro studenty -> Obhájené práce. 44

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Mgr. Martin Svitanek Ing. Lucie Hinnerová Obsah STUDENT BAKALÁŘSKÉHO NEBO MAGISTERSKÉHO STUDIA 4 I. FÁZE ZADÁVÁNÍ VŠKP 4 VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Oživení, o. s. srpen 2008 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha WWW.BEZKORUPCE.CZ 1 Obsah: str. Účel a základní charakteristika databáze

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

Jak si založit účet na fóru ČKR

Jak si založit účet na fóru ČKR Jak si založit účet na fóru ČKR Tento dokument byl vytvořen pro vysvětlení postupů a pojmů, se kterými se můžete setkat při registraci na fórum. V manuálu najdete informace o : pravidlech fóra a podmínkách

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více