Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Darina Procházková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Darina Procházková"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Darina Procházková Reengineering webové aplikace pro zadávání bakalářských prací Bakalářská práce 2011

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Reengineering systému pro zadávání bakalářských prací zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Nučicích dne Podpis

4 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Antonínu Skopcovi za jeho pomoc, věcné rady a připomínky k mé bakalářské práci. Dále bych chtěla poděkovat své rodině za jejich psychickou podporu.

5 Anotace Cílem mé bakalářské práce je provést reengineering webové aplikace na základě vytvořené analýzy stávajícího systému pro zadávání bakalářských prací na VOŠIS. V teoretické části se zaměřím na reengineering a popíšu technologické metody, které pro práci budu potřebovat. V praktické části vytvořím analýzu a specifikaci požadavků na systém a navrhnu uživatelské rozhraní aplikace pro možnou integraci systému do webových stránek školy. Anotation The aim of my bachelor s thesis is to implement reengineering of Web applications - developed on the basis of analysis of the current system for awarding bachelor's work on VOŠIS. The theoretical part focuses on reengineering and describes applied technological methods. In practical part of the thesis, I will present an analysis and specification of system requirements and design user interface for possible integration into the school website.

6 Obsah Anotace... 5 Anotation... 5 Obsah... 6 Úvod Teoretická část Reengineering podnikových procesů Principy reengineeringu Organizační struktura Leader Ostatní role Znalost Metodiky procesního reengineeringu Metodika Hammera a Champyho Metodika T. Davenporta Metodika Manganelliho a Kleina Metodika Kodak Porovnání metodik Výběr metodiky Použité technologie HTML/XHTML CSS PHP Windows Server 2008 R MySQL HTTP Praktická část Analýza Analýza stávajícího systému Specifikace požadavků Uživatelé systému Student Vedoucí BP Oponent... 30

7 Ředitel Databáze Uživatelé Projekt Posudky Témata Uživatelské rozhraní Administrátor Student Profesor Ředitel Testování Validita kódu Webové prohlížeče Testování uživateli Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam diagramů Seznam zkratek... 57

8 Úvod Téma jsem si vybrala na základě předmětu Projekt, který vyučuje paní PhDr. Helena Kučerová. V tomto projektu jsme měli vytvořit Webovou aplikaci pro administrativu a evidenci závěrečných prací na VOŠIS. V předmětu projekt jsme vytvořili pouze specifikaci systému, technickou dokumentaci a uživatelské rozhraní. Jelikož mě práce na tomto projekt velmi zaujala, rozhodla jsem se vytvořit funkční aplikaci pro zadávání bakalářských prací na VOŠIS a jejich evidenci v systému. V teoretické části se budu zabývat především reengineeringem. Nejdříve popíšu, co to reengineering podnikových procesů vůbec je. Po představení reengineeringu podnikových procesů, si projdeme principy reengineeringu a organizační strukturu kdo vše by se měl na změně projektu podílet, jakou odpovědnost budou jednotlivé role mít a v neposlední řadě jsou důležité znalosti jednotlivých osob. Poté přejdu k metodikám procesního reengineeringu - popíši čtyři nejznámější metodiky a nakonec přiložím tabulku, kde provedu jejich porovnání. Dále se budu zabývat výběrem metodiky, v které se dozvíte, jakými fázemi by měl projekt projít a na závěr uvedu veškeré použité technologie při zpracování aplikace a na jakém serveru práce v tuto chvíli funguje. V praktické části provedu podrobnou analýzu stávajícího systému pro zadávání bakalářských témat na VOŠIS od tvůrců Bc. Jana Buriánka a Ing. Davida Klimánka Ph.D a aplikace, kde se v tuto chvíli přihlašujeme na bakalářskou zkoušku a vyplňujeme formulář při vkládání bakalářské práce. Na základě provedené analýzy si vytvořím specifikaci požadavků na systém. Nadále se budu zabývat uživateli, kteří do systému vstupují. Vytvořím Use Case diagram uživatelů a diagramy aktivit pro jednotlivé osoby zvlášť. Další fází bakalářské práce je databáze, která bude vytvořena pro ukládání dat z formulářů a vkládaných souborů. Poslední částí bude uživatelské rozhranní. Zde Vám předvedu jednotlivá okna systému, a popíši, jak systém funguje. 8

9 1. Teoretická část Když přijdu na poštu nebo někam do obchodu a čekám ve frontě, napadají mě různé otázky Proč tu jde pouze jedna přepážka, když je tu fronta 7 lidí?, Proč jsou na kase jen dvě prodavačky, když nestíhají odbavovat lidi?. V tuto chvíli mě vždy napadne, že chod provozovny by potřeboval reengineering. Ale ono v provozu nejde jenom o zákazníky a jejich odbavování, ale taky o dodržování termínů od dodavatelů, bez kterého by potraviny v obchodě nebyli. Pod podnikovými procesy si tedy představte každou činnost, kterou musí personál obchodu udělat, aby zákazník mohl dojít ke kase a zaplatit a tenhle koloběh jde pořád dokola. Podnikový proces je souhrn činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu výstupů pro jiné lidi nebo procesy, používajíc k tomu lidi a nástroje.[1 s. 15] Dodavatel Prodnikový proces Zákzaník Obrázek č. 1 Základní schéma podnikových procesů Zdroj: [1] 1.1. Reengineering podnikových procesů Už v roce 1993 napsali H. Hammer a J. Champy nejslavnější dílo o procesním reengineeringu. Často se používá pojem Business Process Reengineering (BPR). BPR předpokládá, že stávající podnikový proces nevyhovuje a potřebuje radikální změnu podnikových procesů, tak aby došlo k jeho zdokonalení. Reengineeringový přístup začíná definicí rozsahu projektu a hlavních cílů chystaného projektu. Pokračuje důkladnou analýzou a specifikací požadavků. Po analýze se vytvoří nová soustava procesů, naplánuje se přechod a nakonec se daný proces implementuje v podniku. [1., s 16-18] 9

10 Definice rozsahu projektu Analýza potřeb a možností Vytvoření nové soustavy procesů Naplánování přechodu Implementace Obrázek č. 2 Model zásadního reengineeringu Zdroj: [ 1 s 17] Principy reengineeringu V první polovině 90. let minulého stolení shrnuje C. Coulson-Thomas ty nejdůležitější reengineerionvé podnikové principy takto: Vnější zaměření na cílové zákazníky a zvýšení jim poskytované hodnoty zákazníci a koncoví uživatelé musí mít jeden snadno přístupný kontaktní bod, přes nějž si mohou zkombinovat zdroje a lidi, kteří nejlépe naplní jejich požadavky a potřeby. Vnitřní zaměření na zapojení maxima lidského potenciálu do těch činností, které objevují a dodávají zákazníkům hodnotu. Tento princip bývá často přehlížen. Podněcovat poznávací a vzdělávací aktivity zaměstnanců vytvářením kreativního pracovního prostředí. Tento princip bývá často zapomínán a nahrazován spíše tendencí vyždímat ze zaměstnanců co nejvyšší výkon za jakoukoliv cenu, resp. bez ohledu na důsledky, namísto zlepšení kvality jejich práce. Myslet a konat jak jen možno horizontálně, zaměřující se na procesy a toky procházející skrze organizaci. Z procesů odstranit činnosti, nepřinášející hodnotu. Tam, kde to jde, provádět činnosti paralelně a i jinak zrychlit dobu vývoje a celkové odezvy. Namísto vstupů se zaměřit na výstupy. Měření výkonu a odměňování podřídit výstupům k zákazníkovi. Namísto udržování manažerské kontroly dát prioritu výsledkům. K tomu je třeba změnit roli manažera z původního velitele, který kontroluje a velí, na kouče, který spíše podceňuje, pomáhá a usnadňuje. 10

11 Vytvořit síťovou organizaci lidí a činností. V některých sektorech se virtuální organizace stává běžným jevem. Posunovat rozhodování blíže k zákazníkům, přeorganizovat systém odpovědností mezi organizací, dodavateli a zákazníky. Liniové vedoucí nahrazovat v organizaci spíše pracovními týmy a manažery případů. Podněcovat vlastní aktivitu zaměstnanců a spolupráci. To však vyžaduje od manažerů jistou míru tolerance k chybám. *1 s 25] Dbát, aby zaměstnanci byli dostatečně motivováni, dostatečně vybaveni a dostatečně pravomocní k plnění svých úkolů. Kde jen možno, dát zaměstnancům plnou odpovědnost za vedení sebe sama. To však od nich vyžaduje jisté schopnosti v oblasti plánování. Delegování pravomocí by nicméně nemělo znamenat úplný přesun rozhodování na zaměstnance, přinejmenším v oblasti strategického řízení je třeba expertní znalosti. Vyvarovat se přílišné složitosti a mechaničnosti v přístupu k procesům. Nenahrazovat tvořivé myšlení softwarem. Držet počet klíčových procesů na minimu (cca do 12). Všechny musí být zaměřeny na cílové zákazníky. Zejména větší organizace jsou často v pokušení vytvářet manažerské procesy (např.: tzv. korporátní plánování ), které trvají příliš dlouho na to, aby byly schopny mít nějaký praktický přínos. Takové procesy typicky postrádají jak externí, tak dokonce i interní zákazníky. Vybudovat systém procesů s krátkou zpětnou vazbou, umožňující jejich přirozenou obměnu na základě praktických zkušeností. Zajistit, aby systém postupného zlepšování procesů byl ve stálé shodě se zaměřením společnosti. Podniky s delší zkušeností s reengineeringem často spojují procesní řízení s TQM (Total Quality Management) oba přístupy jsou přirozenými doplňky. [1 s 26] 11

12 Organizační struktura Organizační struktura je vždy hierarchická, to znamená, že každý zaměstnanec má svého nadřízeného a ti mají své nadřízené a tak to pokračuje až k nejvyššímu vedení. Díky hierarchii jsou dobře rozdělovány pravomoci každého nadřízeného a jeho odpovědnosti. Nadřízení dávají úkoly svým podřízeným, ale jejich práci musí bezpodmínečně kontrolovat. Na základě takovéto organizace se zvyšuje efektivnost výkonu v organizaci. Na druhou stranu podřízení nerozumí věcem nadřízeného a naopak, což vede ke složitější komunikaci mezi sebou navzájem. Proto se podniky snaží zplošťovat organizační strukturu, aby nedocházelo ke komunikačnímu šumu. Leader V roli vůdce musí být člověk, který má představu, jak to ve firmě funguje nebo minimálně v oblasti, ve které dojde ke změně. Musí dobře vědět, proč dochází ke změně a jaký výsledek pro ně bude změna mít. Vždy se jedná o člověka nadřízeného, který spravuje daný úsek, třeba např.: marketing nebo logistiku a on se zaměří na změny pouze ve svém úseku. Obecně se jedná o projektový charakter nikoliv o rutinu. Projekt má vždy definovaný čas a rozpočet pro daný cíl, možnosti zdrojů a vždy je specifikovaný s vyšší rizikovostí. Musí být kladen důraz na analýzu rizik za účelem jejich řízení. Řízení a cíle se můžou během projektu měnit na základě měnících se podmínek v organizaci. Ostatní role Pokud chceme provést změny v organizaci, tak každý zaměstnanec, který se na vývoji bude podílet, musí začít uvažovat jinak, než jak uvažoval doposud, jinak by se pořád ve vývoji vraceli ke starému systému. Systém odměňování je velmi důležitý pro motivaci zaměstnanců. Ve většině organizací není brán ohled na soulad týmu či výsledek projektu. Lidé jsou odměňováni za to, co dělají, nikoliv za to čeho dosáhli. *1 s

13 Znalost Znalostí je označováno něco více, než jen informace. Znalost je něco, co člověk dokáže využít. Většinou jsou to získané zkušenosti, a pokud zaměstnanec firmu opustí, odchází s ním i zmíněna znalost. Znalost je dvojího druhu explicitní (jasná a zřetelná) a tzv. znalost tacitní, kam se řadí vzájemné postoje a sympatie mezi zaměstnanci Metodiky procesního reengineeringu Metodik reengineeringu existuje celá řada. Liší se v různých věcech. Některé rozsahem, jiné zaměřením nebo poměrem praktické a teoretické orientace. Studie ukazují, že po informačních technologiích je nejdůležitější týmová práce. Situace trvá dodnes a vzhledem ke komplexnosti problematiky je jasné, že nějakou dobu ještě potrvá. Například ve vývoji informačních systémů, z kterých mohou metodiky analýzy a designu procesů čerpat cenné zkušenosti, zejména v oblasti formálního popisu a analytických metod technických aspektů procesu, se za dobu své existence nedokázali upevnit ve všeobecném paradigmatickém základu. [1 s 37] Tabulka č. 1 Metodiky reengineeringu procesů Metodika Hammer, Champy Davenport Manganelli, Klein Kodak DoD ARIS Method (prof. Scheer) PPP Method (prof. Gappmaier) DEMO Method (prof. Dietz) Původ specifické zaměření Konzultantský/akademický Akademický Konzultantský Uživatelský Státní správa Konzultantský/akademický, akcentuje vývoj IS/IT Konzultantský/akademický, akcentuje sociálně-psychologické aspekty projektu Konzultantský/akademický, akcentuje formální modelování procesu podniku Zdroj: [1 s 37] 13

14 Vybrala jsem si pouze klasické metodiky procesního reengineeringu, proto se dále budu zabývat metodikou Hammera a Champyho, metodikou T. Davenporta, metodikou Manganelliho a Kleina a metodikou Kodak, nakonec provedu srovnání těchto uvedených metodik reengineeringu procesů Metodika Hammera a Champyho Autoři metodiky, definují BPR jako fundamentální přemýšlení a radikální rekonstrukci strategicky kritických podnikových procesů [2]. Hlavním problémem firem je v předem nedefinovaných cílech nebo v nepříliš jasných. Dalším problémem je nedostatečný management v podniku a díky těmto problémům si Hammer a Champy myslí, že dosáhne reengineering většího úspěchu. Hammer a Champy rozdělili metodiku reengineering do šesti kroků: Uvedení do reengineeringu Uvádí vrcholný management, který shrne současnou situaci v podniku a vylíčí ji zaměstnancům. Identifikace podnikových procesů (PP) Znázornění PP pomocí grafů. Výběr PP k reengineeringu dochází k výběru nejvhodnějších PP, který zákazníkům přinesou zvýšený efekt. Vybírají se hlavně bezproblémové procesy. Poznání vybraných PP jedná se o analýzu v porovnání stávajících procesů s očekáváním těch po reengineeringu Redesign vybraných PP hlavním cílem projektu, zde dochází k vytváření inovací Implementace nových PP konec reengineeringu, končí na úrovni plánování projektu [1] Metodika T. Davenporta V Davenportově metodice se reengineering zaměřuje především na informační technologie (IT), protože dle Davenporta jsou klíčovou rolí pro zdokonalení. I přesto sleduje další faktory v organizaci a nakonec staví do čela organizační a personální stránku podniku. Podle Davenporta bude snazší spojit staré metody reengineeringu s novými, a proto i jeho metodika má šest kroků: 14

15 Vize a cíle organizace si stanový potřebné vize a cíle, na které se při procesech zaměřují. Hlavním cílem je snížení nákladů. Podnik by se, ale neměl upínat pouze na snižování nákladů, protože jsou zde další důležité cíle jako např.: uspokojení zaměstnanců, zlepšení efektivity práce, snížení potřeby času na jednotlivé úkoly a další cíle, které zamezují redukci nákladů. Identifikace PP nejdříve zjistí, které PP procesy potřebují změnit. Davenport doporučuje vybrat max. 15 procesů, které tvoří jádro podniku. Poznání a měření procesů - dochází k nastavení srovnávacích hodnot výkonu nových procesů *1+. Dochází zde k modelování procesů a zároveň k jejich měření IT zjišťují se možnosti implementace Prototypování procesů jde o vytvoření funkčního modelu procesu. Vytváří se pro zaměstnance podniku, aby se seznámili se změnami a zároveň se mohli vyjádřit k případným změnám prototypu Implementace procesů uvádění nových procesů do podniku, kdy zároveň dochází k jejich testování. Davenport implementaci považuje za úspěch celého projektu a předpokládá, že potrvá minimálně jeden rok. [1] Metodika Manganelliho a Kleina Autory uváděná metodika se zabývá procesy, které přímo souvisejí se strategickými cíly podniku a požadavky jejich zákazníků. Hlavním cílem je zejména vývoj produktu. Největšími problémy při reengineeringu vidí v organizaci, čase, nákladech a riziky tedy kritické faktory organizačních projektů. Jejich metoda se jmenuje Rapid-Re a má 5 kroků: Příprava projektu stanovení cílů a připravení projektu Identifikace definice organizační struktury orientované na zákazníka, vyměření procesů, které se budou muset změnit či nově vytvořit Vize zvýšení efektivnosti procesů, závisí na přesném měření stávajících procesů Redesign Technický řeší se design informačního systému a užití technologií Personální vytvoření nového pracovního prostředí 15

16 Transformace jedná se o implementaci změněných procesů a pracovního prostředí v podniku [1] Metodika Kodak Metodika dostala název od mezinárodní organizace Kodak, která ji vyvinula za účelem řešení typických problémů nadnárodních firem. Stejně jako jiné metody byla i tato metodika ovlivněna Hammerem a Champym, ale má pouze 5 kroků. Iniciace projektu jedná se o plánování projektu a definici všech potřebných administrativních projektových pravidel a procedur Poznání procesů nastavení společných cílů, vytvoření modelu procesů podniku a zajištění manažerů, kteří budou za projekt odpovědni Design nových procesů dochází k naplánování implementace Transformace podniku tento krok je zaměřen na implementaci a přizpůsobení infrastruktury podniku nově zkonstruovaných podnikových procesů Řízení změny řešení průběžných chyb v procesech [1] Porovnání metodik Všechny čtyři metodiky reengineeringu jsou v rukou vrcholového managementu, který má vybraný projektový tým. Projekt, ale nezávisí jen na vrcholovém managementu, nýbrž taky na zručnosti a schopnostech jeho týmu. Tabulka č. 2 Srovnání klasických metodik reengineeringu procesů Příprava projektu Rekonstrukce procesu Implementace Hammer, Champy Uvedení do reengineeringu Identifikace Poznání procesů Redesign procesů implementace Výběr pocesů Davenport vize a cíle poznání a měření Prototypování identifikace procesů procesů implementace 16

17 informační technologie Manganell, Klein Příprava projektu Identifikace Vize Technický a personální design Transformace Kodak Iniciace projektu Řízení změny Poznání procesů Design nových procesů Řízení změny Transformace podniku Řízení změny Zdroj: [1 ] Klasické metodiky jak je vidět z tabulky mají mnoho společného: a) V zásadě lineární přístup b) Metodický postup je podobný jako u vývoje informačních systémů Metodika se liší nejvíce v přípravě projektu, kdy podle Davenporta musí dojít k vytvoření vize, zatímco v ostatních metodikách se v přípravě projektu přiklánějí k schematickému postupu. Všechny metodiky, kromě Hammera a Champyho, zdůrazňují lidský faktor, který má pomoci při úspěšné implementaci reengineeringu. V třetím kroku se autoři téměř shodují, akorát Davenport vytváří nejdříve funkční prototyp, než přejde k implementaci do podniku Výběr metodiky Prvním krokem před spuštěním projektu, je výběr metodiky. Není možné určit jeden správný postup, jak by se měl reengineering správně provádět. Dobrý reengineeringový projekt vede k výsledku, který: je zaměřen na zákazníky; staví na nejlepších zkušenostech a respektuje ostatní; je vytvořen pro budoucnost; přináší významná a podstatná zlepšení činnosti celého podniku *1 s. 52+ Navzdory zvolenému přístupu v situaci či technologii, v níž je použita a na níž staví, by měla každá metodika reengineeringu pokrýt sedm obecně přirozených fází projektu: *1+ 17

18 Plánování a spuštění projektu výběr týmu, stanovení cílů, definice rozsahu, výběr metodiky, vytvoření harmonogramu projektu, výběr externích poradců, získání sponzorů projektu, naplánování změny, příprava týmu. Zhodnocení současného stavu a kompletace poznání v oboru: globální přehledová definice procesu, benchmarking (srovnávací studie parametrů firmy vůči ostatním), zjištění cílových skupin zákazníků, zjištění cílových skupin zaměstnanců, zhodnocení technologie. Globální návrh procesů: návrh struktury procesů, návrh architektury technologické podpory procesů, návrh organizační struktury (nutných změn v organizaci), návrh personální struktury (nutných změn pracovních míst). Případová studie chystané změny: analýza nákladů a přínosů, příprava případové studie, presentace vrcholovému vedení a klíčovým osobám. Detailní návrh systému procesů: detailní definice procesů, vývoj podpůrného informačního systému, vytvoření systému školení, 18

19 naplánování implementace, naplánování zavedení procesů, pilotní projekty a zkušební provoz. Implementace a zavedení systému procesů: široce zaměřené pilotní projekty, fázovaná implementace, vývoj systémů měření, plná implementace systému procesů. Postupná zlepšování systému procesů: neustálé měření a zlepšování nových procesů a podpůrných systémů Použité technologie Použité technologie se dají rozdělit do 3 vrstev webové aplikace. V prezentační vrstvě jsem použila technologii značkovacího jazyka HTML a kaskádové styly CSS. V aplikační vrstvě je použit skriptovací jazyk PHP a Windows Server 2008 R2 64 bit. V poslední vrstvě alias datové jsem použila databázi MySQL HTML/XHTML HTML neboli HyperTextMarkup Language je značkovací jazyk (tzn. uvnitř kódu je text pro zpracování i text vlastní) a je používán především v hypertextových dokumentech. Tento jazyk se používá při tvorbě statických stránek v systému World Wide Web, které umožňují publikaci hypertextových dokumentů na internetu. První verze jazyka HTML 0.9 byla vydána již v roce 1991, postupem času se verze vyvíjeli až do verze HTML 5, která byla vytvořena v roce XHTML (extensible HyperText Markup Language) je rozšířený značkovací jazyk, který měl v budoucnu nahradit HTML. Rozdíl mezi HTML a XHTML jsou např.: Tagy a atributy jsou psané malými písmeny a nepárové tagy musejí být ukončeny lomítkem <img />. 19

20 CSS CSS neboli kaskádové styly pomáhají již několik let k usnadnění práce webových designérů. Používají se především při zobrazování stránek psaných v jazycích HTML, XHTML či XML. Hlavním úkolem kaskádových stylů je doplnit hypertextové dokumenty o design, který sami neumožňují vytvořit. Proto jsou vkládány do hypertextových dokumentů jako link, který se jmenuje nazev.css, kde jsou styly definovány (např.: <link rel="stylesheet" href="layout.css" />). Pokud potřebujeme změnit design stránek, otevřeme si soubor nazev.css a změníme ho, jak potřebujeme. Po nahrání souboru na server se nám design změní všude, kde byl předtím s tímto názvem použit PHP Php (rekurzivní zkratka - Hypertext Preprocess) je skriptovací jazyk, který se používá k vytváření dynamických internetových stránek nebo webových aplikací za pomoci značkovacích jazyků. Při vytváření dynamických stránek jsou skripty odeslány na server. Server vykoná příkazy a odešle na obrazovku uživateli kód v HTML či XHTML formátu, kterému rozumí. Podporuje různé knihovny jako např.: zpracování textu, grafiky, práci se soubory, databázové systémy (MySQL) a internetové protokoly (HTTP, FTP). Jazyk php se zapisuje dvěma možnými způsoby buď <?php?> a nebo <??>, záleží na nastavení serveru, který php spouští a my si to můžeme ověřit pomocí spuštění příkazu <?php phpinfo();?> Windows Server 2008 R2 Windows server 2008 R2 od společnosti Microsoft z řady Windows NT je operační systém, který přišel na trh v roce 2009 jako nadstavba Windows server Rozdíl mezi těmito servery je v v kódu, který používají. Starý Windows server 2008 používal kód Windows Vista, kdežto nový server 2008 R2 používá Windows 7. IIS7 neboli Internet Information Services 7 je součástí Windows Server 2008 R2. Tato služba zajišťuje lepší správu webových aplikací ve Windows Serveru 2008 R2. ISS7 podporuje HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP A NNTP. 20

21 MySQL MySQL je multiplatformní, relační databáze, která používá strukturovaný dotazovací jazyk SQL. Pro MySQL existují 2 licence. První licence GPL (GNU Public Licence) a druhá je komerční. Je to nejpoužívanější databázový systém, kvůli jeho implementaci a použití s PHP. Hodnoty zapsané pomocí dotazovacího jazyka SQL se ukládají do tabulky, kterou si vytvoříme pomocí CREATE. Později můžeme na tabulku použít UPDATE (editace) nebo DELETE (smazat). Tabulka má sloupce a řádky. Každý sloupec má svůj název a řádek svůj datových typ, pod kterým se hodnoty ukládají. Příklad datových typů:, date, set, text a jiné. Software, který můžeme používat pro práci. Phpmyadmin pokud používáme Apache, MySQL Query Browser nebo Navicat Lite u ostatních serverů HTTP HTTP je nejznámější internetový protokol na světě určený k výměně hypertextových dokumentů vytvořených ve formátu HTML a XHTML. V dnešní době se pomocí něj přenášejí i jiná data a informace stejně jako pomocí u. Jelikož HTTP neumožňuje šifrování, byla proto vytvořena bezpečnější verze HTTPS. Činnost protokolu HTTP je založený na dotazu a odpovědi. Uživatel pomocí internetového prohlížeče pošle serveru dotaz, ten dotaz vyhodnotí a pošle uživateli odpověď. Pokud uživatel pošle další dotaz, server není schopný vyhodnotit, zda je podobný s předchozím dotazem a znovu vykoná dotaz stejným způsobem. Protože většina aplikací, kam se lidé přihlašují pod svým loginem, potřebují, aby se informace o něm zapsali, používájí k tomuto účelu HTTP cookies. 21

22 2. Praktická část 2.1. Analýza Nejprve si vytvořím analýzu stávajícího webu, protože v tuto chvíli systém nefunguje komplexně na jednom místě. Na základě analýzy vytvořím specifikaci požadavků na systém. Popíšu jednotlivé uživatele, kteří do systému vstupují, a vytvořím Use Case diagram uživatelů. Dále se budu zabývat jednotlivými aktivitami uživatele zvlášť, pro lepší přehlednost a ujasnění, jak probíhají jednotlivé procesy ať už v systému nebo mimo něj Analýza stávajícího systému Stávající systém na zadávání bakalářských prací má dva procesy. Původní systém byl navrhnut studentem Bc. Janem Buriánkem, který vytvořil funkční systém pro vybírání bakalářských témat. Na stránkách funguje již upravená verze o registraci studentů a učitelů. Po zaregistrování se student může přihlásit k tématu. Pokud je student nalogovaný a má vybrané téma, již vidí jen téma, ke kterému se přihlásil. Téma si může student změnit, po změně se původní téma znovu otevře pro jiné studenty. Cíle zapisují vedoucí bakalářských prácí přes svoje uživatelské rozhraní. Studentovi se cíl zobrazí v jeho profilu, jakmile ho vedoucí odešle do systému. V systému má student po zadání cíle možnost vložit osnovu svoji bakalářské práce. V systému vidíte seznam všech bakalářských prací, seznam vyučujících a volných témat. Nynější systém ovšem nijak neřeší možnost, kdy student bakalářskou práci obhájil. Tudíž i student, který již studentem není, může provádět stále stejné změny v systému. Učitel může ve svém profilu přidávat nová témata. Pokud si student nevybere ze zadaných témat, dojde za učitelem, u kterého chce psát bakalářskou práci, a spolu téma do systému zapíší a potom se teprve student může k tématu přihlásit. Učitel může témata nejenom přidávat, ale také mazat, blokovat či rušit rezervaci studentů. 22

23 Diagram č. 1 Diagram užití aplikace Registrace Nepřihlášený uživatel Prohlížení volných témat Prohlížení témat <<extend>> <<include>> Zrušit rezervaci Prohlížení vyučujících <<extend>> Blokovat téma <<extend>> Přidat téma Rezervace tématu Smazat téma Přihlášený uživatel Učitel 23

24 Pokud už máte téma zpracované a chystáte se k odevzdání bakalářské práce, jdete na stránky Zde se nalogujete do systému a na záložce Bak.zkoušky se Vám otevře menu. Na kartě Závěrečná BZ se přihlásíte a otevře se Vám možnost vložit pdf s bakalářskou práci. Zde nás to odkáže na kde musíte ručně vyplnit veškeré údaje o bakalářské práci včetně anotace a nakonec vložíte svou bakalářskou práci. Poté se můžete přihlásit k bakalářské zkoušce. Po obhájení bakalářské práce, studentovi zůstává možnost opět se přihlásit na bakalářskou zkoušku a může projít opět stejným procesem, který jsem již uvedla (viz obr. č 3). Toto by mělo být ošetřeno. I když student, který bakalářskou práci dokončil, se na ní asi znovu přihlašovat nebude, měla by tam být podmínka, aby se již přihlašovat nemohl. Obrázek č. 3 Student, který bakalářskou práci již obhájil Zde je dobře vidět, že student se může opětovně přihlásit, má zde akorát napsané, že půjdu obhajovat podruhé. Tento student, ale práci již obhájil, proto by se mu dané okno zobrazovat nemělo Specifikace požadavků Na základě provede analýzy, uvedu specifikaci požadavků na systém: Integrace systému do webových stránek školy Přehled obhájených bakalářských prácí na hlavní stránce školy, kde se budou ukládat do jednotlivých let, kdy byla témata obhájena, ale pouze témata, která budou moci být zveřejňována 24

25 Student uvidí veškerá témata vložená vyučujícími, která si podle vyučujících bude moci filtrovat po přihlášení tématu u vyučujícího se mu otevře možnost vložit bakalářskou práci a projekt k bakalářské práci vložení bakalářské práce formulář pro vložení abstraktu, možnost zda student chce či nechce bakalářku zveřejňovat a vložení BP pokud student bakalářku obhájí, zneaktivní se mu přístup do záložky bakalářská práce zobrazení posudků Vyučující přidává, edituje a maže témata vedoucí BP může stáhnout soubor BP a projekt k BP vkládá posudky buď jako oponent nebo jako vedoucí po udělení zápočtu (obhájení práce) student nebude moci ve svém profilu již více prohlížet záložku Bakalářská práce, jestliže student práci neobhájí, zůstane mu otevřeno stejné menu a bude si moci vybrat jiné téma nebo přepracuje to stávající a vloží novou BP a stará BP se přepíše Ředitel schválí přihlášená témata 25

26 Uživatelé systému Pro lepší představu, kdo vše vstupuje do systému, jsem udělala, podrobný use case diagram. Uživatelé jsou tři vlastně čtyři: student, ředitel a vyučující. Vyučujícího tu, ale zobrazuju každého zvlášť, protože pro studenta může být buď vedoucím, nebo oponentem. Diagram č. 2 Use Case diagram uživatelů 26

27 Use case diagram nám ukazuje, jak vstupujou uživatelé do systému, ale ne veškeré aktivity, které musejí uživatelé dělat, proto vytvořím pro každého uživatele diagramy aktivit zvlášť. Student Diagram č. 3 Diagram aktivit studenta 27

28 Jak je již z diagramu zřejmé, student si vybere téma a vedoucího, po diskusi o tom, jakým směrem by se měla práce ubírat a vyučující mu zapíše téma. Studentovi se nabídne možnost vložit projekt vytvořený k bakalářské práci, jestliže projekt nebude vyhovovat, proběhne celý proces s výběrem znovu, pokud ano může student přejít k vytvoření a vložení bakalářské práce. Po vložení se přihlásí k bakalářské zkoušce, kde bude obhajovat svoji práci. Před bakalářskou zkouškou se studentovi v jeho profilu objeví vložené posudky od vedoucího a oponenta. Pokud student při bakalářské zkoušce práci neobhájí, bude mít 2 možnosti. Vybrat si mezi přepracováním bakalářské práce nebo nalezením nového tématu a vypracování celé bakalářské práce znovu. Jestli student práci obhájí, dokončí se celý proces. Vedoucí BP Vyučující navrhuje témata, z kterých si studenti můžou vybírat, pokud si student u daného vyučujícího téma nevybere, student může požádat o přidání tématu. Po přidání tématu vyučující studenta zapíše a po zapsání, vedoucí BP může zapsané téma editovat, např. vloží cíl. Po vytvoření projektu studentem a nahráním na server může vedoucí BP vidět v tabulce vložení projektu, který si může stáhnout, stejně tak to probíhá i s vložením BP. Po přečtení BP vedoucí BP vkládá do systému svůj posudek a studentovi se otevře možnost přečíst si posudek u sebe v profilu. Při bakalářské zkoušce může dojít k tomu, že student práci neobhájí a tudíž mu nebude udělen zápočet a bude muset celý proces proběhnout znovu od editace tématu. Jestliže student práci obhájí a udělí mu profesor zápočet, dojde k neaktivnosti studenta v systému a v systému zůstanou jen posudky, bakalářská práce a projekt k BP. 28

29 Diagram č. 4 Diagram aktivit vedoucího BP 29

30 Oponent Oponent vstupuje do procesu jenom tím, že si přečte vytištěnou práci a vloží posudek pro studenta v záložce posudek oponent, kde se mu objeví všechna jména studentů, pro která má posudek vložit. Diagram č. 5 Diagram aktivit oponenta Ředitel Ředitelovi se v jeho rozhraní zobrazí veškerá témata, která jsou přihlášena k bakalářským pracím. Může si přečíst název bakalářské práce, vedoucího, studenta a cíl jeho práce. Po přečtení a zvážení, zda téma schválí, přejde k editaci a zaškrtne, zda téma schválil či nikoliv. Diagram č. 6 Diagram aktivit ředitele 30

31 Databáze Pro ukládání dat jsem použila databázi MySQL. Bude obsahovat pouze 4 tabulky, které stačili pro uložení všech hodnot vstupujících do databáze. Uživatelé uzivatele id_uzivatele jmeno prijmeni rc datum_narozeni bydliste mail login heslo uzivatel status int set set <pk> Obrázek č. 4 Tabulka uživatele id_uzivatele: nastaven automatický primární klíč, jmeno: jméno uživatele, prijmeni: příjmení uživatele, rc: rodné číslo uživatele, zadává se s lomítkem, datum_narozeni: zadání ve formátu DD.MM.RRRR, bydliste: ulice a město uživatele, mail: mail uživatele, login: unikátní přihlašovací jméno do systému, heslo: heslo uživatele do systému, uzivatel: nastavena hodnota SET s možnostmi ucitel, student, reditel, která zajišťuje přístupová práva status: nastavena hodnota SET s možností aktivní a neaktivní, kdy aktivní je defaultní hodnota 31

32 Projekt uzivatele id_uzivatele jmeno prijmeni rc datum_narozeni bydliste mail login heslo uzivatel status int set set <pk> projekt id_download jmeno_souboru typ_souboru id_uzivatele int set int <fk> Obrázek č. 5 Tabulka projektů id_download: automatický primární klíč, jmeno_souboru: název souboru - login uživatele, který ho vkládá typ_souboru: vybírá z možnosti projekt, bakalarka a dle možnosti vloží soubor do příslušné složky id_uzivatele: cizí klíč, který připisuje číslo uživatele, který posudek vložil Posudky uzivatele id_uzivatele jmeno prijmeni rc datum_narozeni bydliste mail login heslo uzivatel status int set set <pk> projekt id_posudku jmeno_souboru typ_souboru id_uzivatele abstrakt_cz abstrakt_en publikovat int set int text text set <fk> Obrázek č. 6 Tabulka posudků id_posudku: automatický primární klíč, jmeno_souboru: název souboru - login uživatele, který ho vkládá typ_souboru: vybírá z možnosti vedouci, oponent a dle možnosti vloží soubor do příslušné složky id_uzivatele: cizí klíč, který připisuje číslo uživatele, který posudek vložil abstrakt_cz: česká anotace bakalářské práce abstrakt_en: anglická anotace bakalářské práce publikovat: vybírá z možnosti ano, ne 32

33 Témata temata kod nazev_tematu vedouci oponent student cil datum_zadani schvaleno udelit_zapocet prihlasen zruseno int text date set set set set <pk> Obrázek č. 7 Tabulka témat kod: automatický nastaven primární klíč, nazev_tematu: napíšeme celý název tématu, vedouci: vkládá se z formuláře, který vybere všechny učitele - jmeno + prijmeni dohromady, oponent: vkládá se z formuláře jako text, student: vkládá se z formuláře, který vybere všechny studenty jmeno + prameni, cil: cíl bakalářské práce, datum_zadani: datum poslední změny ve formátu RRRR-MM-DD, schvaleno: vybíráme z hodnot ano, ne defaultní hodnota ne udelit_zapocet: vybíráme z hodnot ano, ne defaultní hodnota ne prihlasen: vybíráme z hodnot ano, ne defaultní hodnota ne zruseno: vybíráme z hodnot aktivní, neaktivní defaultní hodnota aktivní 2.2. Uživatelské rozhraní Při vytváření grafického uživatelského rozhraní jsem použila software od Microsoftu Microsoft Expression Blend 4, který byl dostupný přes msdn školy a jediný, s kterým jsem měla zkušenosti. V tomto interaktivním prostředí jsem si vytvořila, jak by měl vypadat systém pro zadávání bakalářských prací implementovaný do webových stránek školy. Nejdříve se zaměřím na rozhraní pro všechny stejné a postupně Vám ukážu jednotlivá rozhraní pro každého účastníka zvlášť. 33

34 Obrázek č. 8 Hlavní stránka Na hlavní stránce v sekci informace pro studenty je záložka absolventské a bakalářské práce, zde se budou opět zveřejňovat obhájená témata, ale jen ta, která jsou studentem dovolena zveřejnit. Ovšem v tuto chvíli nemám přístup k stránkám, proto jsem vytvořila náhradní úvodní stránku, kam vložím nahrávání bakalářských prací (Obrázek č. 9Obrázek č. 9 Obhájené práce) a škola si potom skript implementuje do svých stránek. Obrázek č. 9 Obhájené práce 34

35 Na obrázku č. 9 jsem chtěla jen poukázat, kde v tuhle chvíli budou vložené bakalářské práce, které byly obhájeny a dovoleny zveřejňovat, jinak tato stránka existovat nebude, proto se ji dále nebudu zaobírat. Obrázek č. 10 Obhájené bakalářské práce V obhájených pracích můžete vidět název, studenta, který ji vypracoval, abstrakt v práci. Můžete si stáhnout bakalářskou práci, kterou student vypracoval a jeho posudky od vedoucího a oponenta. Můžete si i vybrat rok ukončení studia a prohlédnout si jednotlivé bakalářské práce. 35

36 Obrázek č. 11 Přihlašovací okno Přihlašovací okno do systému sks.cz. Heslo a login dostaneme vygenerované od školy, ale heslo si uživatel samozřejmě může změnit. Pokud se uživatel špatně přihlásí, vypíše se mu hláška, co zadal špatně. Pokud zadá špatně heslo, tak se mu nad loginem objeví text: Špatné heslo, jestli napíše špatně uživatelské jméno, systému mu vypíše: Neznámý uživatel. Obrázek č. 12 Špatné přihlášení Obrázek č. 13 Okno po přihlášení studenta Toto okno je po přihlášení do systému pro všechny účastníky stejné, mění se zde pouze hlavní menu. Na obrázku je použito menu pro studenty. Ostatní menu budou vidět u každé zúčastněné osoby v systému zvlášť. 36

37 Administrátor Po přihlášení administrátora se objeví okno, které vidíte níže. Po kliknutí na správu uživatelů se vám zobrazí veškeré činnosti, které administrátor může v systému udělat. Posledním tlačítkem je odhlášení, které provede odhlášení administrátora a přesměruje ho na úvodní stránku školy. Administrátora jsem zde vytvořila zcela jen pro svoji potřebu, na základě usnadnění práce při vkládání a mazání studentů, tudíž především kvůli testování stánek, proto jsem ho ani nezahrnovala do specifikace požadavků ani do jednotlivých diagramů. V systému školy se samozřejmě bude používat vkládání studentů stejným způsobem jako doposud. Obrázek č. 14 Úvodní strana administrátora Administrátor se stará o funkčnost systému. Může přidávat a mazat uživatele, kontrolovat seznam uživatelů a editovat jednotlivé uživatele dle potřeby. Jeho hlavní činností je aktualizace systému a kontrola, zda daný systém funguje, jak má. Administrátoři si postupně dané systémy vyvíjejí dle potřeby. V mém systému bude dělat pouze základní věci, které pro funkčnost systému stačí. 37

38 Obrázek č. 15 Přidat uživatele Obrázek nám znázorňuje, co vše bude u přidání uživatele, ať už studenta nebo učitele, admina či ředitele potřeba. Musíme vyplnit jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště, pro kontakt s uživatele, login a heslo. Když administrátor všechno vyplní, zmáčkne tlačítko provést a objeví se mu jméno zapsané v seznamu uživatelů. Obrázek č. 16 Seznam uživatelů V seznamu uživatelů bude administrátor mít možnost editovat jednotlivého uživatele zvlášť. Při kliknutí na editovat se otevře formulář pro přidání uživatele a zde se vypíšou již zapsané hodnoty v databázi, které může změnit nebo doplnit o nové informace o uživateli, které potřebuje. Pokud uživatel bude chtít změnit heslo, tak ho administrátor změní také přes tlačítko editovat. Jistě jste si všimli, že nad tabulkou je tlačítko přidat, po 38

39 kliknutí se nám také otevře formulář pro přidání uživatele a administrátor tak má 2 možnosti pro přidání uživatele. Obrázek č. 17 Smazání uživatele V posledním sloupečku máme možnost smazat, zde bude použitý skript na smazání u každého uživatele zvlášť. Udělala jsem tuto variantu z důvodu, pokud by se náhodou na škole vyskytovali stejná jména, aby administrátor nevymazal někoho jiného, proto možnost smazání bude pouze touto cestou. Pro větší jistotu, že mažeme skutečně uživatele, kterého chceme smazat, se nás systém zeptá, zda opravdu chceme smazat tohoto uživatele. Máme možnost kliknout na odkaz ano, tím se uživatel skutečně smaže a objeví se hláška: Uživatel byl úspěšně smazán. Nebo můžeme zmáčknout smazat uživatele a vrátíme se zpět na seznam uživatelů, který můžeme mazat. Obrázek č. 18 Odstranit uživatele Student Student ve svém uživatelském rozhraní najde jeho dosavadní výsledky, které jsou na kartě Moje studium. Druhá karta Bakalářská práce, tou se budu zabývat níže. Třetí karta Zkoušky, zde se student dozví, které zkoušky jsou vypsané, a může se zde na ně přihlásit. V kartě Termíny uvidí přehled veškerých zkoušek na škole a poslední karta 39

40 slouží k odhlášení studenta ze systému. (V tuto chvíli fungují záložky home, bakalářská práce a odhlášení ). Obrázek č. 19 Menu pro studenta Obrázek č. 20 Bakalářské standardy Po kliknutí na kartu bakalářská práce se nám zobrazí okno, kde jsou uvedeny standardy pro psaní bakalářských prací. V okně bakalářské standardy najdeme různé odkazy na webové stránky. V důležitých předpisech najdeme například Zákon č. 111./1998 Sb. o vysokých školách, Disciplinární řád VŠE, Řád o zveřejňování prací a v neposlední řadě studijní a zkušební řád VŠE. V odrážce více informací o bakalářské práci jsem použila odkaz na seminář diplomových prací na stránkách doktorky Kučerové *INT 11+. Dozvíme se zde, jak by měla bakalářská práce vypadat, kolik by měla mít stran a jaké vlastnosti má mít odborný dokument. 40

41 Obrázek č. 21 Moje téma Moje téma najdeme, zde téma, které si student vybral a u profesora si nechal zapsat. Nejdříve jsem udělala možnost, že student bude moci také vkládat téma, ale jelikož si student musí vybrat vedoucího, který mu práci povede. Přijde mi lepší, aby si rovnou o tématu promluvili, a proto jsem se rozhodla, aby téma vložil vedoucí práce. Pokud ještě nebude téma zapsané (Obrázek č. 22 Nezapsané téma), v záložce projektu a vložení BP budou prázdná okna, aby student nemohl nic vkládat, když nemá vybrané téma (Obrázek č. 23 Nezadané téma - nefunkční vládání projektu a BP). Obrázek č. 22 Nezapsané téma 41

42 Obrázek č. 23 Nezadané téma - nefunkční vládání projektu a BP Student vidí název práce. Vedoucího, který mu práci povede, cíl bakalářské práce, který si s vedoucím dohodli a datum poslední změny. V políčku schváleno se student dozví, zda ředitel souhlasí, aby toto téma mohl psát. Udělení zápočtu proběhne v době, kdy student složí bakalářskou zkoušku. Po udělení zápočtu se student smaže ze systému. Pokud mu udělen zápočet nebude, bude si moci student buď znovu zapsat téma nebo přepracuje starou bakalářskou práci (Obrázek č. 21). Obrázek č. 24 Seznam témat V seznamu témat se dozvíme, jaké témata jsou vypsána pro bakalářské práce pro následující semestr. U každého tématu vidíte i profesora, který téma povede a jeho navržený cíl, na kterém se, se studentem dohodli a zda už je téma zadané či nikoliv. Pokud je téma zabrané, bude se objevovat na konci tabulky. Cíl bude uveden jen, pokud je téma vybrané. Nejdříve jsem zde chtěla uvést i studenta, ale potom jsem si uvědomila, že to 42

43 není důležité, aby ostatní studenti viděli, kdo si co zapsal, a proto jsem studenta odstranila. Jak vidíte student si, bude moci filtrovat jednotlivé učitele, dle jména profesora. Pomocí filtru si student nebude muset skrolovat 100 tématy, ale zadá si profesora a vypíšou se mu v tabulce pouze témata vybraná od něj. (Obrázek č. 24) Obrázek č. 25 Projekt k bakalářské práci Projekt k bakalářské práci musí každý student vytvořit už na semináři o bakalářské práci. Je to první náčrt studenta, jak bude jeho práce vypadat. Do projektu jsem uvedla osnovu, které by se měl každý student držet nebo mu může alespoň pomoci k tomu, jak by měl projekt psát. Student si zvolí nejdříve téma a najde si vedoucího práce. Potom si vymezí problematiku, čím se práce bude zabývat a stanoví si její cíle. Student si musí vytvořit hypotézu, určí si, o jaký typ práce půjde a navrhne si, jak bude postupovat. Dalším úkolem na navržení časového plánu, aby to za 3 měsíce stihl student skutečně napsat. Nejdelší dobu zabere shromažďování dat a potom vytvoření praktické části. Do svého systému jsem projekt zahrnula, aby ho mohl vidět i vedoucí práce. Student vloží projekt do systému a po vložení se mu zobrazí proklik, kde si může projekt stáhnout. Po vložení projektu studentem se objeví možnost stažení projektu i u profesora, který práci povede. 43

44 Obrázek č. 26 Vložení bakalářské práce V kartě vložení bakalářské práce může student vložit bakalářskou práci, která se vedoucímu práce objeví u jeho zapsaného tématu. Student může vybrat pouze 3 formáty, v kterých práci může uložit a to v.pdf,.doc a.docx. Ostatní formáty nejsou povoleny. Student může vložit téma pod jakýmkoliv názvem, protože soubor se sám přejmenuje dle loginu studenta, stejně tak je tomu i u projektu. Při vložení bakalářské práce se studentovi zobrazí formulář, kam vloží svoji anotaci (anglickou i českou) a vybere, zda umožňuje škole zveřejnit jeho téma na stránkách školy. Po obhájení práce se objeví studentova práce na v sekci bakalářské zkoušky, jak tomu bylo doposud a budou zde vloženy posudky vedoucího a oponenta. V mém případě se to objeví na hlavní stránce v sekci Pro studenty -> Obhájené práce. 44

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Bursa Zavedení systému pro evidenci strojů ve firmě Doosan Bobcat Bakalářská práce 2012

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZHODNOCENÍ WEBŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V PLZEŇSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Málek Plzeň, 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Vypracoval: Václav Kandus Vedoucí

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra počítačové grafiky a interakce František Bauma Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek Bakalářská práce Praha 2013

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více