Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.)"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.) Lucie Bilíková Kraj: Moravskoslezský kraj Opava 2014

2 ***vložený posudek garanta práce / naskenované zadání práce***

3 ***vložený posudek oponenta práce / naskenované zadání práce ***

4 PROHLÁŠENÍ AUTORA PRÁCE Prohlašuji, že: jsem závěrečnou práci zpracoval/a samostatně a použité informační zdroje jsem citoval/a; odevzdaná verze závěrečné práce a verze elektronická nahraná na CD jsou totožné; - nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejícím s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění. V Opavě dne Podpis:

5 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato práce je založena na principu odrůdového pokusu na máku setém (Papaver somniferum L.), ve kterém jsem u osmnácti odrůd pozorovala čtrnáct znaků, díky kterým se zaznamenává kvalita semene, kvalita půdy, dostatek tepla, světla a vláhy. Cílem této práce je zjištění odrůdových vlastností máku setého a srovnání výsledků s předchozím výzkumem z roku 2012/2013. Klíčová slova: mák, odrůda, hodnocení, znaky, polní pokus, setí, sklizeň ABSTRACT Abstrakt ve světovém jazyce This work is based on the principle of varietal attempt to opium poppy (Papaver somniferum L.), in which I watched at eighteen varieties of fourteen characters that make the recording quality seed, soil quality, plenty of heat, light and moisture. The aim of this work is to identify the varietal characteristics poppy and comparing the results with previous research from the year 2012/2013. Keywords: poppy, variety, reviews, features, a field trial, sowing, harvesting

6 Poděkování, motto Tímto bych chtěla poděkovat společnosti Oseva PRO s. r. o., respektive OZ Výzkumnému ústavu olejnin v Opavě, za poskytnutí nabídky s nimi pracovat na tomto pokusu. Dále bych ráda poděkovala zejména panu Mgr. Viktoru Vrbovskému za odborné a vždy velmi vřelé vysvětlení a pomoc při zpracování. V neposlední řadě bych také velmi ráda poděkovala paní Mgr. Lence Motykové za její trpělivost, rady a ochotu ke konzultacím, tykajícím se této práce.

7 OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ČÁST OSEVA PRO S.R.O OZ VÝZKUMNÝ ÚSTAV OLEJNIN OPAVA MÁK SETÝ (PAPAVER SOMNIFERUM L.) BIOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝZNAM A ROZŠÍŘENÍ MÁKU SETÉHO POŽADAVKY MÁKU SETÉHO NA VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ Světlo Teplo Vláha Fosfor Draslík VÝŽIVA A HNOJENÍ PĚSTOVÁNÍ MÁKU SETÉHO PŘÍPRAVA K SETÍ Zpracování půdy před založením porostu Organizace porostu a výsev SETÍ MÁKU Doba výsevu Velikost výsevu Způsob výsevu OŠETŘENÍ POROSTU BĚHEM VEGETACE Příčné převláčení Prosekávání řádků Pěstování máku ve dvojkultuře CHEMICKÁ OCHRANA PROTI PLEVELŮM OCHRANA PROTI CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM Srdéčková hniloba Spála máku Plíseň maková Helmintospórioza máku Krytonosec kořenový Krytonosec makovicový Mšice maková SKLIZEŇ MÁKU Typy sklizně Dvoufázová sklizeň Přímá sklizeň EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ MÁKU A JEHO ODBYT PŘEHLED DŮLEŽITÝCH ÚDAJŮ PŘI PĚSTOVÁNÍ MÁKU... 28

8 II PRAKTICKÁ ČÁST ÚVOD PRAKTICKÉ ČÁSTI HODNOCENÍ ODRŮDOVÝCH ZNAKŮ MÁKU SETÉHO BĚHEM VEGETACE SETÍ VZEJITÍ STEJNOMĚRNOST VZCHÁZENÍ VYROVNANOST POROSTU ZAČÁTEK HÁČKOVÁNÍ POUPAT ZAČÁTEK KVETENÍ KONEC KVETENÍ VYROVNANOST VE VÝŠCE NASAZENÍ TOBOLEK POLÉHÁNÍ DÉLKA ROSTLIN STEJNOMĚRNOST DOZRÁVÁNÍ TOBOLEK ZRALOST SKLIZEŇ VÝSLEDKY POZOROVÁNÍ ODRŮD MÁKU SETÉHO BĚHEM VEGETACE SETÍ (DATUM) VZEJITÍ (DATUM) STEJNOMĚRNOST VZCHÁZENÍ (9-1) MEZEROVITOST (%) VYROVNANOST POROSTU (9-1) ZAČÁTEK HÁČKOVÁNÍ POUPAT (DATUM) ZAČÁTEK KVETENÍ (DATUM) KONEC KVETENÍ (DATUM) VYROVNANOST VE VÝŠCE NASAZENÍ TOBOLEK (9-1) POLÉHÁNÍ (DATUM PRVNÍHO NÁZNAKU, 1-9, TYP POLÉHÁNÍ) DÉLKA ROSTLIN (CM) STEJNOMĚRNOST DOZRÁVÁNÍ TOBOLEK (9-1) ZRALOST (DATUM) SKLIZEŇ (DATUM) ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA I: POLE PŘED ZAČÁTKEM KVETENÍ PŘÍLOHA II: POLE BĚHEM KVETENÍ... 61

9 PŘÍLOHA III: POLE V DOBĚ DOZRÁVÁNÍ TOBOLEK... 62

10 ÚVOD Odrůdový pokus na máku setém se zabývá výzkumem máku setého (Papaver somniferum L.), jeho odrůd, růstu během vegetačního období a jednotlivých výnosů semene všech pěstovaných odrůd. Práce je vytvořena za spolupráce s Osevou PRO - Výzkumným ústavem olejnin v Opavě, která nad celým výzkumem dohlížela, poskytla mi prostory a dodala spoustu informací, spjatých nejen s touto závěrečnou prací, ale i informace o celkovém agro - technickém průmyslu, který je v České republice velmi rozšířený. Vzhledem k tomu, že právě naše republika patří mezi největší a nejvýznamnější legální producenty máku setého, se tyto odrůdové pokusy provádí každý rok. A to hlavně kvůli klimatickým změnám pro zjištění, jaká odrůda je vůči těmto jevům nejodolnější a nejpřizpůsobivější. Dalším důvodem pro uskutečnění těchto pokusů je následné využití máku setého ve farmacii, kde se z jejich nezralých makovic získávají alkaloidy, jako jsou morfin, heroin, kodein a papaverin. A v neposlední řadě může tento výzkum posloužit zemědělcům k vyššímu výnosu máku setého. 10

11 I TEORETICKÁ ČÁST 11

12 1 OSEVA PRO S.R.O. Společnost OSEVA PRO s.r.o. vznikla privatizací a propojením některých částí státního podniku OSEVA Praha. Byla založena v roce 1993 a svou činnost zahájila V následujícím roce 1995 byla její činnost významně rozšířena vybudováním pracoviště v Západočeském kraji. Svými aktivitami navazuje na dlouholetou tradici jména OSEVA v oblasti výroby, úpravy a obchodu s osivem a sadbou polních plodin i vybudovaných kontaktů se zahraničními organizacemi. Taktéž výzkumná a šlechtitelská činnost na vlastních pracovištích se pyšní letitou tradicí (VST Rožnov 1920 a VÚO Opava 1921) podpořenou jejich úspěchy v minulosti. (1) 1.1 OZ Výzkumný ústav olejnin Opava Výzkumný ústav olejnin v Opavě byl založen v roce 1921 jako státní výzkumná zemědělská stanice. V roce 1957 došlo ke specializaci stanice na olejniny. Na pracovišti byly vytvořeny speciální šlechtitelské metody zaměřené na mrazuvzdornost a nepukavost šešulí. Na pracovišti byla vyšlechtěna první bezeruková československá odrůda ozimé řepky Silesia. Nová perspektivní novošlechtění ozimé řepky a máku jsou v současnosti zkoušena ve státních odrůdových pokusech. Pracovníci výzkumného ústavu se výraznou měrou podíleli na vývoji moderních velkovýrobních pěstitelských technologií olejnin, hlavně ozimé řepky a máku. Vyvinuli komplexní pěstitelskou technologii pěstování máku a aktivně ji zaváděli do praxe, což přispělo k úspěchům v pěstování máku na přelomu 80. a 90. let. Tato činnost pokračuje i v současnosti. (2) Na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR provádí pracoviště OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava tuto odbornou činnost: 12

13 1) Ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin pro účely registračního řízení podle 40 zákona 147/96 Sb. o rostlinolékařské péči a ve znění pozdějších předpisů v následujících plodinách: řepka ozimá a jarní, řepice, hořčice, mák, minoritní plodiny 2) Biologické zkoušky a testy vlastností hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátu pro účely registračního řízení podle 4, odst.7, zákona č.156/98 Sb., o hnojivech v následujících plodinách (řepka ozimá a jarní, řepice, hořčice, mák, minoritní plodiny) Mezi další činnosti patří: - poradenská činnost pro pěstitele olejnin - publikace článků k problematice olejnin v domácích a zahraničních odborných i vědeckých časopisech a sbornících z konferencí - udržovací šlechtění a množení polních plodin - agronomicko - pěstitelský výzkum olejnin - vývoj chemických analytických metod, sériové analýzy oleje, šrotu a zelené hmoty olejnin - fytopatologický a entomologický výzkum olejnin sběr a determinace škodlivých organismů, výzkum metod ochrany proti škodlivým organismům - shromažďování, studium a dlouhodobé uchovávání genetických zdrojů olejnin - vedení a konzultace diplomových prací (3) 13

14 2 MÁK SETÝ (PAPAVER SOMNIFERUM L.) Mák setý je jednoletá rostlina z čeledi makovitých. Mezi nimi můžeme najít až 100 druhů. Jsou mezi nimi rostliny léčivé, plevelné i okrasné. Nejdůležitějším z nich je však mák setý (Papaver somniferum L. ). Je to velmi významná kulturní rostlina, která se pěstuje zejména pro její využití ve farmacii a to díky kodeinu a morfinu, které lze z máku setého získat. Dál je také pěstován pro svá olejnatá semena, která se využívají k lisování makového oleje. 2.1 Biologická charakteristika - kořen - kořenová soustava je poměrně slabá, kůlový kořen proniká lehce do půdy - stonek - je vzpřímený s postranními výhonky, někdy i bez nich, výška bývá různá, zhruba od cm - květ - velký květ na konci stonku, 4 bílé nebo růžové, červené nebo fialové korunní lístky, na spodní straně s bílou nebo fialovou skvrnou, opyluje se většinou vlastním pylem - plod - plodem je tobolka - makovice - semena - vyrůstají v tobolce na plodolistech - přehrádkách, jsou drobná, oválná až ledvinovitá, většinou modrá až téměř černá, ale i bílá, šedá, žlutá, hnědá a růžová, klíčí při teplotě 1-3 C (5) 14

15 2.2 Význam a rozšíření máku setého Mák se u nás pěstuje především pro semeno, které je používáno na konzumní účely, na vývoz, ale také na výrobu oleje a pro vedlejší produkt - makovice, které jsou nenahraditelnou surovinou při výrobě morfinu a jiných opiátů, bez kterých se moderní lékařství neobejde. Mák tedy může být vysoce rentabilní plodinou s nízkými vklady na produkci, ovšem za předpokladu, že pěstitel zvládne některé specifické problémy v jeho pěstování a sklizni, které ho někdy mohou činit plodinou rizikovou nebo málo rentabilní. (5) Mezi základní a rozhodující předpoklady ovlivňující výnosy máku setého jak v malovýrobních, tak velkovýrobních podmínkách patří tyto úkony: a) dosáhnout optimálního počtu vysoce produktivních rostlin na plošné jednotce b) udržet pozemek nezaplevelený a zbavit se úporných plevelů, zejména těch, jejichž semena se nesnadno ze sklizeného semene máku odstraňují c) vyvarovat se zbytečných ztrát při sklizni, včetně poškození semen d) vyvarovat se během pěstování i sklizně a posklizňové úpravy možností, které by mohly způsobit hygienické závady na sklizeném produktu (např. obsah nežádoucích látek, předčasné žluknutí aj.) (4) 15

16 2.3 Požadavky máku setého na vnější prostředí Světlo Nedostatek světla se na máku setém projeví celkovým oslabením, snížením výnosu semene i menším obsahem alkaloidů v tobolkách. Je známý nepříznivý vliv na výnos při zastínění květů. V takových květech se vyvíjí v tobolkách drobná semena a při silném zastínění nemusí vytvořit semena vůbec. Dostatečné sluneční ozáření je nutné pro vývin silných rostlin ve stádiu listové růžice a to zejména v období rychlého růstu rostlin. V době kvetení je zvlášť žádoucí slunečné a teplé počasí, které urychluje průběh těchto procesů Teplo Teplota je rozhodujícím činitelem pro energii klíčení semen máku. Při teplotě 10 C klíčí semena během 5-6 dnů a při 18 C až 20 C během 3-4 dnů. Nároky na teplo se během vegetace mění. Zpočátku, při nástupu rychlého růstu, snáší nízké teploty. Vzcházející rostliny hynou až při -6 C až -8 C, a proto je možno mák vysévat i na podzim nebo v zimě. Avšak jakmile dochází k nástupu rychlého růstu stonku, odolnost vůči nízkým teplotám se snižuje. (4) Vláha Mák je náročný na vláhu od vzejití až do rozkvětu. Teprve potom se jeho nároky snižují. Celková spotřeba vody se během vegetace odhaduje na l na 1m 2 při jarním výsevu, při podzimním se ještě o 50 l zvětšuje. Díky těmto vlastnostem můžeme při pěstování máku setého použít řepařský i bramborářský výrobní typ, který také poměrně nebývá ohrožen škůdci vyskytujícími se hlavně v oblastech s vysokými teplotami. 16

17 Mák je plodina, která velmi citlivě reaguje na půdní podmínky, půdní nevyrovnanost i změny, které v ní během vegetačního období nastávají vlivem agrotechniky a výživy. Při pěstovaní máku klademe zvláštní důrazy na pečlivou a rovnoměrnou zpracovanost půdy, která začíná její základní přípravou. (4) Máku setému nejvíce vyhovují nezaplevelené pozemky se středně těžkými, hlubokými, hlinitými až písčitohlinitými půdami, které jsou dostatečně provzdušněné. Mladým rostlinkám, a to zvláště při vzcházení, velmi škodí půdní škraloup. Ten bývá nejčastějším důvodem k pěstování máku mimo půdy se sklonem ke kornatění. Půdní reakce by měla být neutrální a půda dobře zásobena základními živinami, jako je draslík a fosfor Fosfor Obsah fosforu se projevuje ve výši výnosu semen a makovic, jelikož nejčastěji limituje využití dalších živin. Nadměrné zásobení rostlin dusíkem zhoršuje některé znaky a vlastnosti rostlin, které jsou velmi nežádoucí při vyhodnocování výnosu, ale také způsobuje problémy při mechanické sklizni. Proto musí výživa dusíkem citlivě a pečlivě posuzována. Mluvíme o problémech jako je nadměrné větvení, náchylnost k poléhání a nerovnoměrné a pozdní dozrávání rostlin. Obsah fosforu je v rostlinách během vegetace nižší než dusík. Do doby kvetení je jeho hladina v rostlinách poměrně stálá a v době kvetení se markantně zvyšuje Draslík Obsah draslíku je v celé rostlině během vegetace vyšší než obsah dusíku. Po celou dobu růstu tento obsah klesá. Od počátku kvetení se pak zvyšuje. 17

18 2.4 Výživa a hnojení Neodmyslitelnou součástí velkovýrobní technologie je mechanizovaná sklizeň jak semene, tak makovic. Jejím hlavním požadavkem je vyrovnaný porost se vzpřímenými stonky a s nepatrnou lomivosti větviček. V této souvislosti má podstatný význam dusíkatá výživa. Po předplodině, která byla hnojena chlévským hnojem, je doporučeno vyloučit hnojení dusíkem. Po vyklíčení totiž kořínek máku rychle proniká do hlubších vrstev půdy, čímž se dosáhnou příznivé poměry při začátku výživy máku, kde převažuje výživa fosforu nad draslíkem. Nelze také opomenout, že mák má zvýšený nárok na bór. Při zjišťování chybějících živin se uplatňují anorganické rozbory rostlin v raných růstových fázích. (5) 18

19 3 PĚSTOVÁNÍ MÁKU SETÉHO 3.1 Příprava k setí Předplodina musí máku zajistit čistý pozemek bez plevelů a dobrou zásobu pohotových živin. Nepřípustné je zasít mák po předplodině, která byla ošetřena herbicidy, jejichž rezidua by mohla citlivý mák poškodit. Nejlepší předplodinou pro mák jsou okopaniny, k nimž se hnojí chlévským hnojem, nebo luskoviny a jeteloviny Zpracování půdy před založením porostu Při tradičním pěstování máku se doporučovalo připravit půdu před setím "po zahradnicku", což znamenalo pečlivě půdu urovnat a jemně rozdrobit. Proto byla půda na jaře před setím zpracována několika operacemi, smykováním, opakovaným vláčením a válením. Ukazuje se, že taková předseťová příprava půdy není vždy nutná, že se dá vysévat i do půdy s menšími hrudkami a že tento způsob, který je daleko jednodušší a má menší počet zásahů a tedy i ekonomičtější, může rostlinám prospívat z hlediska jejich vzcházení i počátečního růstu. Při podzimní i jarní přípravě půdy pro mák by se mělo přísně sledovat omezení výskytu plevelů, a to zejména těch, kterých se v porostu těžko zbavuje. Jedním z nejdůležitějších cílů při jarní přípravě půdy je upravit jí tak, aby nedovolila při setí zapadnout semenu do příliš velké hloubky. Příliš hluboko nakypřená půda bývá příčinou nerovnoměrného a nedostatečného vzcházení rostlin. Při předseťové přípravě půdy bychom měli dosáhnout ideálního stavu, kdy je půda urovnaná, nakypřená do hloubky kolem 4 až 5 cm. (4) 19

20 3.1.2 Organizace porostu a výsev Vhodná organizace porostu máku, úzce související s výsevem, musí zajistit optimální růst a vývin jednotlivých rostlin i jejich výhodný vzájemný vztah a co největší konkurenci vůči plevelům a jiným nežádoucím vlivům. To se nakonec projeví ve vysokém výnosu semene a makovic. Stanovení optimálního sponu, v němž budou rostliny pěstovány v určitých podmínkách, patří proto k rozhodujícím faktorům, ovlivňujícím jejich produkci. Mezi hlavní výnosotvorné prvky semene máku (a s nimi související i makoviny) je počet rostlin na jedné plošné jednotce, počet makovic na jedné rostlině a hmotnost semen v jedné tobolce. Počet rostlin na hektaru, jejich vzájemný vztah během vegetace a počet rostlin, které jsou z jednotky plochy skutečně dopěstovány a sklizeny, bude mít na výnos vliv nejvyšší. Při stanovení počtu rostlin na hektaru a s ním související velikosti výsevku a spon, v němž budou rostliny pěstovány, bude vycházet z několika hlavních předpokladů: a) z volby technologie pěstování b) z pěstování máku v čisté nebo sdružené kultuře c) z možností následné úpravy počtu rostlin v prostoru během vegetace prosvětlením hustých porostů d) z doby setí a podmínek pro výsev Důležitým vodítkem pro stanovení optimálního sponu budou jistě výsledky mnohaletých poloprovozních pokusů s různými odrůdami máku, při nichž jsme vycházeli z teoretických předpokladů, ale jejichž hlavním kritériem byly praktické výsledky výnosů semene a makoviny. (4) 20

21 3.2 Setí máku Při výsevu máku je třeba vhodně sladit dobu setí, velikost výsevku a jeho způsob Doba výsevu Závisí na průběhu předjarního počasí. Měli bychom vysévat bezprostředně po přípravě pozemku do vyzrálé půdy, co nejdříve na jaře. Půdní podmínky nám však musí umožnit osivo rovnoměrně rozložit do stejné hloubky. Proto nelze termín výsevu uspěchat na úkor kvalitní předseťové přípravy. Závisí na faktorech týkajících se nadmořské výšky, průběhu počasí na jaře, zaplavení pozemku aj. (4) Velikost výsevu Pro docílení dobré sklizně by jsme se měli řídit pravidlem, podle něhož bude dosaženo v prostoru optimálního počtu pravidelně rozmístěných rostlin, pokud možno ve čtvercovém sponu bez dalších úprav porostu. Závisí i na použitém secím stroji, kvalitě osiva, hloubce výsevu, jarní přípravě půdy, počasí i jiných faktorech. Ukazuje se však, že při velmi dobrých podmínkách výsevu postačuje výsev 0, 8 kg. V běžných poměrech vyséváme 1, 2-1, 5 kg osiva na hektar. Výsev tohoto množství nám umožňuje při meziřádkové vzdálenosti cm dosáhnout potřebného množství rostlin na ploše bez dalších úprav porostu a prosvětlování nebo jednocení. (4) 21

22 3.2.3 Způsob výsevu Pro rovnoměrné vzcházení máku je používán mělký výsev do hloubky 1-1,5 cm. Velmi důležitá je správná příprava povrchové půdy, jelikož běžné secí stroje neumožňují přesnou hloubku výsevu. 3.3 Ošetření porostu během vegetace Po zasetí a následném vzejití rostlin se další agrotechnika věnuje v případné úpravě porostů z hlediska optimálního počtu rostlin na plošné jednotce, ochraně proti plevelům, škůdcům, chorobám a u nedostatečně vyživených porostů dodatečné výživě na list. - v příznivých letech pro vzcházení rostlin jsou vzešlé porosty přehoustlé - takové porosty pak potřebují dodatečné opravné zásahy na snížení počtu rostlin na plošné jednotce - opravné zásahy prosvětlující porosty nemusí být příliš nákladné, zajistí zvýšené výnosy, které je zhodnotí Příčné převláčení Je nutno s ním začít v době, kdy mají rostliny dva páry pravých listů. Nejúčinnější a proto nejčastěji používané jsou středně těžké brány s ostrými hřeby. Podle potřeby vláčení opakujeme, a to do doby, dokud nedosáhneme potřebného množství rostlin Prosekávání řádků Husté porosty jsou prosekávány tak, aby v malých skupinách, zbylých po prosekání, zůstaly málo početné skupiny rostlin, které jsou od sebe vzdáleny asi 15 cm. (4) 22

23 3.3.3 Pěstování máku ve dvojkultuře Rostliny se vysévají buď současně, smíchané s osivem máku do týchž řádků, nebo odděleně, mezi řádky máku nebo napříč. Nejčastěji se při takové úpravě porostu využívá pěstování máku s krmnou mrkví nebo kmínem. Tabulka 1: Průměrné výnosy z 1 ha různým způsobem prosvětlování ZPŮSOB PROSVĚTLENÍ KONTROLA (JEDNOCENÍ) SEMENE VÝNOS V % PRÁZDNÝCH MAKOVIC PROSEKÁNÍ 105, 2 107, 5 PŘÍČNÉ VLÁČENÍ 94, 7 96 DVOJKULTURA 82, 7 79, Chemická ochrana proti plevelům Hlavní ochrana proti plevelům by měla začít již v předplodinách, protože v nich je ochrana snazší. Mák je totiž proti herbicidům méně odolný a nemáme k dispozici speciální přípravky, zaměřené na ochranu porostů máku. Proto používáme přípravky určené pro jiné plodiny ve snížených koncentracích. O to pečlivější a přesnější musí být aplikace herbicidů v máku z hlediska jejich koncentrace, přesné aplikace bez překrývání ošetřených pásů a optimální doby použití. V opačném případě může snadno dojít k poškození rostlin nebo je zásah neekonomický, kdy při příliš nízkých koncentracích přípravku nejsou rostliny plevelů zlikvidovány. (pozn. - v dnešní době už existují kvalitní herbicidy registrované přímo do máku, ale i tak je nutné býti při jejich použití opatrný a důsledně se řídit doporučeními pro aplikaci) (4) 23

24 3.5 Ochrana proti chorobám a škůdcům Níže jsou vypsány nejběžnější druhy chorob a škůdců, které napadají mák setý a vypsané postupy proti nim Srdéčková hniloba Patří mezi fyziologické choroby a je způsobena nedostatkem bóru v půdě. Nemocné rostliny se opožďují v růstu, nejmladší listy hnědnou, vzrostlý vrchol zasychá, poupata hnědnou a umírají. Ochrana spočívá ve zvýšení obsahu bóru v půdě. (4) Spála máku Patří mezi komplexní choroby a objevuje se na slévaných půdách se škraloupem. Oslabené rostliny jsou následně napadány houbovými chorobami, nejčastěji v poškozeném místě, vznikajícím škrcením kořenového krčku u vzcházejících rostlin. Napadané rostliny padají a hynou. Hlavní ochranou jsou provzdušněné půdy netrpící kornatěním. (4) Plíseň maková Choroba, která se přenáší semenem, se projevuje v podobě žlutohnědých skvrn na spodní straně listu v období přízemního růstu, za deštivého počasí a největší škody působí na starších rostlinách, kde se listy často svinují a jsou zkadeřené. Jsou-li napadeny stonky a poupata, objevují se i na nich šedivé až černé povlaky, osy zduřují, kroutí se. Nejlepší ochranou je použití osiva ze zdravých rostlin. (4) 24

25 3.5.4 Helmintospórioza máku Je nejzhoubnější chorobou, která může v příznivých letech snížit výnosy semene až o 80%. Napadá všechny části rostlin prakticky po celou dobu vegetace. Ve vysoké míře se choroba projevuje v době rychlého růstu v podobě hnědých, později černých skvrn a modročerných proužků na stoncích. Ochranou je zdravé osivo, případně fungicidní ošetření. (4) Krytonosec kořenový Škodí bělavými larvami na kořenech mladých rostlin. Škodlivý je především žír dospělců. Larvy vyžírají podlouhlé chodbičky nebo kulaté otvory. Silněji poškozená rostlina vadne, žloutne a postupně zasychá. Jsou-li již napadeny kořeny, chemická ochrana je málo účinná. Proto je nejúčinnější, zasáhneme-li brouky ještě před kladením vajíček na listy, které začíná již ve druhé polovině dubna. (4) Krytonosec makovicový Je vážným škůdcem na tobolkách máku. Brouk je typický bílou skvrnou na bázi tmavošedých krovek. Samičky kladou v době zakládání tobolek vajíčka do mladých pletiv. Vyvíjející se larvy vyžírají vnitřní přihrádky a zabraňují tak vývinu semen. Ochrana je podobná jako u krytonosce kořenového. (4) 25

26 3.5.7 Mšice maková Napadá listy, stonky, květy i tobolky. Sáním poškozené listy se svinují, ostatní napadené části jsou zdeformované a rostliny celkově oslabené. Při silném napadení pokrývají kolonie mšic velké části makovic, v nichž se tvoří méněcenná semena. Porosty je třeba chemicky ošetřovat selektivními insekticidy, je-li napadeno 5% rostlin. (4) 3.6 Sklizeň máku Mák sklízíme nejčastěji obilními kombajny, které jsou upraveny pro bezztrátovou sklizeň drobných semen. Při tomto postupu jsou měkká semena vystavena nárazům a tlakům a mohou být snadno poškozena, a to hlavně nejsou-li plně vyzrálá. Čím jsou semena vyzrálejší, tím jsou více odolná proti mechanickému poškození. Semena z vhodně pěstovaných porostů nevypadávají z tobolek, a proto sklízíme až v plné zralosti. I v tomto období jsou však semena v tobolkách vlhká a jejich vlhkost se mění nejen s průběhem počasí, ale i během dne podle teploty a podle vlhkosti vzduchu. Proto je nejlépe sklízet v poledních hodinách a podle vlhkosti vzduchu, tobolek a semene, upravovat a seřizovat mláticí ústrojí. (4) Typy sklizně Při sklizni máku se doporučují zejména tyto dva typy Dvoufázová sklizeň Tento typ sklizně se používá ve vyšších polohách s větší vlhkostí vzduchu, kde mák dozrává až na počátku září. 26

27 Nejprve pomocí adaptéru k žací mlátičce sklidíme makovice a ty po dosušení vymlátíme a vyčistíme speciální mlátičkou pro drobná semena s hřebenovým mláticím ústrojím. (4) Přímá sklizeň Používá se častěji, protože sklízecí mlátička je jednodušší a výkonnější. Při této sklizni zvedneme žací lištu tak, abychom usekávali jen makovice s co nejkratšími stonky, tedy pod úroveň nejníže postavených makovic. Mláticí ústrojí urazí tobolky v krčku nebo pod ním a rozbije je na větší kousky. Tím, že vyměníme žaluziové síto za speciální síto s kruhovými otvory, sklízíme pohromadě semeno a makovinu. Tuto směs dosoušíme pomocí aktivního větrání a následně separujeme. Tento způsob sklizně vyžaduje nepříliš náročné úpravy žacích mlátiček a prostory pro sušení směsi semene a makoviny. (4) 3.7 Ekonomika pěstování máku a jeho odbyt Současné ceny semene máku i makoviny a množství vývozu semene ukazují, že mák patří stále mezi ekonomické vysoce výnosné plodiny. Ekonomika pěstování je celkově závislá na technologii, kterou jsme během setí, celé vegetace a sklizně používali. "Systém výroby máku", který platí hlavně pro velkovýrobní způsob pěstování, byl v minulých letech propracován z důvodů zvýšení výnosu, kvality a celkovému zlepšení ekonomické efektivnosti jeho pěstování. Důležitým aspektem marketingu při prodeji máku je jeho jakost. V ČR se vyrábí více než pětina pšeničného pečiva, které je sypané mákem a asi 10% jemného pečiva s makovou náplní. 27

28 U semene dobře vyčištěného, vyzrálého, suchého, se zdravou vůni, aromatickou a zdravou příjemně nasládlou chutí, můžeme čekat zvýšený odbyt. O dobré kvalitě máku nerozhoduje jenom způsob pěstitelské technologie a sklizeň, ale také vhodné skladování a ošetřování. 3.8 Přehled důležitých údajů při pěstování máku Optimální ph půdy: 6,2-6,8 Hloubka předseťového zpracování půdy: Doba setí: Norma výsevu: Hloubka setí: Meziřádková vzdálenost: 4-5 cm březen/duben kolem 1,2 kg/ha 1,5-2 cm cm Maximální počet rostlin ve skupinách po prosvětlení: 5 Dávky dusíku: v 1. trati: ve 2. trati: ve 3. trati 30 kg/ha kg/ha kg/ha Optimální počet rostlin na 1 m 2 : Průměrný počet ha pro sklizeň jednou žací mlátičkou: Vlhkost semene 1. jakosti: 8% (4) 28

29 II PRAKTICKÁ ČÁST 29

30 4 ÚVOD PRAKTICKÉ ČÁSTI Odrůdový pokus na máku setém byl v sezóně 2014 realizován na pozemku ZD Kylešovská a. s. v katastru obce Opava - Kylešovice, hon č. 55. Souřadnice parcely '27.1"N 17 55'51.5"E. Pokusný porost byl založen 20. března a sklizeň 18. srpna Obrázek 1: Poloha parcely dle zjištěných souřadnic Pokus zaujímal plochu 30 x 45 m, tj m 2 a byl tvořen 76 parcelami, každá o výměře 10 m 2. Výsev byl proveden maloparcelním secím strojem do 5 řádků o rozteči 25 cm. V pokuse bylo zaseto 19 odrůd máku setého s tím, vyskytovala na 4 parcelách, tj. ve 4 opakováních. že každá odrůda se 30

31 Tabulka 2: Nákres pole s čísly parcel a příklad rozložení parcel u odrůdy Aristo

32 5 HODNOCENÍ ODRŮDOVÝCH ZNAKŮ MÁKU SETÉHO BĚHEM VEGETACE 5.1 Setí Při vyhodnocování této vlastnosti se uvádí datum, ve kterém byly všechny odrůdy na jednotlivých parcelách zasety. 5.2 Vzejití Pro vzejití je podstatná doba (datum), kdy jsou řádky dostatečně znatelné. 5.3 Stejnoměrnost vzcházení Hodnotí se čísly (9-1) a jako míra velikostní vyrovnanosti již vzešlých rostlin, přičemž hodnota 9 indikuje nejlepší stav (zcela vyrovnané) a 1 nejhorší (zcela nevyrovnané). 5.4 Vyrovnanost porostu Hodnotí se před začátkem háčkování jako míra vyrovnanosti porostu. (9-1) 5.5 Začátek háčkování poupat Pro tuto vlastnost je podstatná doba, ve kterém 10% rostlin má ohnutá poupata. Opět se uvádí přesné datum. 5.6 Začátek kvetení Uvádí se datum, kdy alespoň 10% rostlin kvete na hlavní ose. 32

33 5.7 Konec kvetení Jedná se o datum, ve kterém je 90% rostlin již odkvetlých, 10% dokvétá. 5.8 Vyrovnanost ve výšce nasazení tobolek Hodnotí se před sklizní jen u nepoléhavých porostů. Uvádí se stupeň, v jaké míře stejné výšky mají dané odrůdy nasazeny tobolky. (9-1) 5.9 Poléhání Zapíše se datum prvního výskytu poléhání a bodově se uvede konečný stav před sklizní. (1-9) Poté se doplní zda typ poléhaní je typický (T) nebo vyvrácený (V). viz. kapitola Délka rostlin Zjišťuje se až po odkvětu. Zapisuje se průměr z pěti měření na každé parcele Stejnoměrnost dozrávání tobolek Hodnotí se před sklizní jako barevná vyrovnanost dozrávajících tobolek. (9-1) 5.12 Zralost Datum, kdy jsou tobolky tvrdé natolik, že semena v nich chrastí Sklizeň Zapíše se datum, ve kterém byly všechny odrůdy na parcelách sklizeny. 33

34 6 VÝSLEDKY POZOROVÁNÍ ODRŮD MÁKU SETÉHO BĚHEM VEGETACE Pracovala jsem s devatenácti odrůdami máku setého a u všech odrůd jsem pozorovala níže uvedené znaky. 6.1 Setí (datum) Všechny odrůdy byly zasety 20. března Vzejití (datum) Zapisovala jsem datum, jakmile jsem zpozorovala viditelné řádky na každé parcele určité odrůdy. ARISTO BERGAMN BUDDHA GERLACH MAJOR MALSAR MARATON OPAL OPEX ORBIS OREL ORFEUS OP - P

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výzkumný ústav zemědělské techniky Technicko-technologické doporučení Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výstup subetapy Zhodnocení vlivu vnějších faktorů na technologickou jakost

Více

Nově registrované odrůdy (2015)

Nově registrované odrůdy (2015) ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (2015) Bergam Mák setý Papaver somniferum L. Bergam je středně

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ Spring Poppy Seed Properties from Autumn and Spring Sowing Petr Pšenička, Hana Honsová, Pavel Cihlář Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Abstract

Více

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu Brambory Význam Potravina cca 80 kg osoba / rok průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu příznivě působí v osevním postupu krmivo pro hospodářská zvířata dnes jen odpad z konzumních brambor Biologie

Více

Předmět: Ročník: třetí Téma: Vybrané zahradnické plodiny mrkev

Předmět: Ročník: třetí Téma: Vybrané zahradnické plodiny mrkev Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec-farmář 41-52-H/01 Zahradník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: třetí Téma:

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

ODRŮDY MÁKU ZE SPOLEČNÉHO KATALOGU EU VÝNOSY A SPEKTRUM ALKALOIDŮ

ODRŮDY MÁKU ZE SPOLEČNÉHO KATALOGU EU VÝNOSY A SPEKTRUM ALKALOIDŮ ODRŮDY MÁKU ZE SPOLEČNÉHO KATALOGU EU VÝNOSY A SPEKTRUM ALKALOIDŮ Poppy Cultivars from the EU Common Catalogue Yields and Alkaloids Spectrum Radomil VLK, Zdeněk KOSEK, Petr ŠIMEK ČESKÝ MÁK, s.r.o. Summary:

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky Ing. Jaroslav Schenk Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko K časným škůdcům ozimé řepky patří v jarním období tzv. stonkoví krytonosci,

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny brambory III

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny brambory III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie.

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie. ŘEPKA OZIMÁ 2013 www.caussade-osiva.cz BASALTI CS CS 107.15 INTENSE CS polotrpasličí TRIPTI CS linie KAPTI CS linie ŘEPKA OZIMÁ BASALTI CS do nejvyšší intenzity NOVINKA registrovaná na Slovensku 2013 Vážení

Více

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o.

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Pěstování ozimé řepky není jednoduchou záležitostí.

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. Téma: Pěstování Rostlin-zahrada. Vypracoval: Bc.Ivana Kadeřábková Materiál: VY32_INOVACE_295 Datum: 9.4.

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. Téma: Pěstování Rostlin-zahrada. Vypracoval: Bc.Ivana Kadeřábková Materiál: VY32_INOVACE_295 Datum: 9.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. Téma: Pěstování

Více

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Projekt NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Příjemce koordinátor: OSEVA vývoj a

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Obecná charakteristika luskovin

Obecná charakteristika luskovin Obecná charakteristika luskovin Luskoviny rostliny, jejichž plodem je lusk Luštěniny semena bobovitých rostlin užívaná v potravinářství Význam pěstování: Krmivářství: zdroj bílkovin pro krmné směsi hospodářských

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Olejný len. Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc.

Olejný len. Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc. Olejný len Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc. Charakterizace Linum usitatissimum L. a jeho technologických typů (A) Přadný len (B) Olejnopřadný len (dvojitě

Více

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley Naše odrůdy pro Váš úspěch Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu 2015 gellert hynek n o v in ka victor charly presley gellert diploid C až N/C typ Doporučený výsevek 1,31 1,39 VJ/ha Rychlá a rovnoměrná

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Pěstování olejnin v ekologickém systému hospodaření

Pěstování olejnin v ekologickém systému hospodaření Pěstování olejnin v ekologickém systému hospodaření Josef Škeřík Fotografie jsou získány z různých www.stránek, takže je nelze dále publikovat Plodiny 2014 Počet ekofarem1) Období konverze Ekologický režim

Více

Hrách setý Pisum sativum L.

Hrách setý Pisum sativum L. hrách, peluška 1 Hrách setý Pisum sativum L. Rod hrách dělen v našich podmínkách pouze na dva poddruhy: 1. Hrách setý pravý pěstuje se na semeno zralé (polní) nebo zelené (zahradní) 2. Hrách setý rolní

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

BIOLOGICKÉ A MORFOLOGICKÉ VLASTNOSTI JARNÍHO MÁKU ODRŮDY MAJOR

BIOLOGICKÉ A MORFOLOGICKÉ VLASTNOSTI JARNÍHO MÁKU ODRŮDY MAJOR BIOLOGICKÉ A MORFOLOGICKÉ VLASTNOSTI JARNÍHO MÁKU ODRŮDY MAJOR Biological and Morphological Characteristics of Spring Poppy, Cultivar Major Petr PŠENIČKA, Pavel CIHLÁŘ, Václav HOSNEDL, Jan VAŠÁK, Jana

Více

Technologie pěstování cukrovky

Technologie pěstování cukrovky Technologie pěstování cukrovky Zpracování půdy Na podzim Dříve systém tří oreb podmítka, střední orba a hluboká orba Dnes zpravidla podmítka či orba a hluboká orba V některých podnicích hospodařících na

Více

Předmět: Ročník: třetí Téma: Vybrané zahradnické plodiny okurka. Vypracoval: Ing.Lenka Prokůpková Materiál:VY_32_INOVACE 229 Datum: 4.12.

Předmět: Ročník: třetí Téma: Vybrané zahradnické plodiny okurka. Vypracoval: Ing.Lenka Prokůpková Materiál:VY_32_INOVACE 229 Datum: 4.12. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Zahradník 41-52- H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: třetí Téma:

Více

Pěstování pokusných rostlin

Pěstování pokusných rostlin zimní semestr 2008/2009 Pěstování pokusných rostlin Přednáška 7: Zakládání pokusů Pěstování pokusných rostlin ZS 2008/2009 cvičení klíčivost a vzcházivost příklady založení pokusu: 15. 10. 2008 foto: 20.

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

Agronom pro pěstování lnu a konopí (kód: M)

Agronom pro pěstování lnu a konopí (kód: M) Agronom pro pěstování lnu a konopí (kód: 41-094-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

sdružuje a zastupuje pěstitele a další subjekty, kterým záleží na tom, aby byla zachována naše tradiční česká komodita poctivý potravinářský mák

sdružuje a zastupuje pěstitele a další subjekty, kterým záleží na tom, aby byla zachována naše tradiční česká komodita poctivý potravinářský mák ČESKÝ MODRÝ MÁK z.s. sdružuje a zastupuje pěstitele a další subjekty, kterým záleží na tom, aby byla zachována naše tradiční česká komodita poctivý potravinářský mák poskytuje odbornou službu pěstitelům

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III Hnojení P, K, Mg Aplikace fosforečných hnojiv bývá realizována zpravidla současně s hnojivy draselnými a hořečnatými prostřednictvím směsí jednosložkových

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Hodnoticí standard. Pěstitel základních plodin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pěstitel základních plodin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pěstitel základních plodin (kód: 41-043-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Pěstitel základních plodin Kvalifikační úroveň

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA OPATŘENÍ PRO PREVENCI ANEBO POTLAČENÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ (MIMO PESTICIDŮ) BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA MARTIN KOUDELA SOUBORU PREVENTIVNÍCH NEBO PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ NEPŘÍMÁ OCHRANA Střídání plodin

Více

Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin

Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin http://biom.cz/index.shtml?x=940486 Rozdělení podle vytrvalosti Jednoleté Energetické obiloviny Čiroky Kukuřičná sláma Konopí seté Laskavec Amaranthus

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Hmyzí škůdci na máku a ochranná opatření proti nim Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Výměra máku setého každoročně kolísá a v posledních pěti letech to byla

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2013 TRITIKALE OZIMÉ Obdobně jako v jiných

Více

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 Lenka SACHAMBULA, Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Sladařský ústav Brno Úvod Odrůdy ječmene jsou,

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Pěstování dřevinné vegetace na zemědělských půdách

Pěstování dřevinné vegetace na zemědělských půdách Pěstování dřevinné vegetace na zemědělských půdách Ing. Václav Hurt, Ph.D. Prof. Ing. Petr Kantor, CSc. Přednáška byla uskutečněna v rámci předmětu Pěstování účelových lesů a projektu INOBIO Tento projekt

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st PROVOZNÍ POKUSY: 1. Řepka Provozní polní pokus 2013/2014 - Farma Kvíz Čisovice, okres Metodika Praha západ, řepka ozimá odrůda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Z POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ SPZO S LISTOVÝMI HNOJIVY 2008/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA Z POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ SPZO S LISTOVÝMI HNOJIVY 2008/9 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ SPZO S LISTOVÝMI HNOJIVY 2008/9 SPZO s.r.o. Datum: 22.10.2009 předkládá: Ing. Martin Volf zpracoval: Ing. Josef Škeřík, CSc. 1 OBSAH Metodika pokusu 3 Založení pokusů

Více

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu : Univerzální klíč k úspěchu www.bayercropscience.cz 1 Profil přípravku Profil přípravku Účinné látky Prothioconazole 80 g/l Tebuconazole 160 g/l Formulace EC - emulgovatelný koncentrát Plodina Řepka olejka,

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 174 Poř. č. Mák Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos semene [t/ha] 0,8 1,2 0,6 2 Cena semene od výrobce [Kč/t] 40000 40000 40000 3 Tržba z prodeje semene

Více

Prostředky biologické ochrany rostlin

Prostředky biologické ochrany rostlin Prostředky biologické ochrany rostlin 2017 Ing. Radim Šmídek www.biocont-profi.cz www.biocont-profi.cz BIOCONT v zelenině a kukuřici sezóna 2016 BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, Modřice

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Řepka olejka v konvenčním zemědělství, ale v ekologickém????

Řepka olejka v konvenčním zemědělství, ale v ekologickém???? 00 odrůdy (bez kyseliny erukové a glukosinolátů) vysoká intenzita hnojení N, vysoké zastoupení v osevním postupu, redukované zpracování půdy Herbicidy, insekticidy, moluskocidy, fungicidy, stimulátory,

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, Výzkumný ústav pícninářský spol. s r. o. Troubsko Ing. Marek Seidenglanz, Agritec s.r.o. Šumperk Ing. Jiří Cejtchaml, Výzkumný ústav

Více

Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim

Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim Jiří Havel, Jiří Rotrekl V letech 2003 až 2007 jsme hodnotili výskyt

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 168 Poř. č. Kukuřice na zrno Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 7,6 9,0 5,3 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3300 3300 3300 3 Tržba z prodeje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Pěstování zeleniny v ekologické produkci

Pěstování zeleniny v ekologické produkci Pěstování zeleniny v ekologické produkci Agrotechnika listové zeleniny mechanizace a ochrana jsou součástí dalších prezentací Doc.Ing. Kristína Petříková, CSc. 24.9.2015 REVEŇ VLNITÁ LISTOVÁ A STONKOVÁ

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro okopaniny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro okopaniny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro okopaniny (kód: 41-096-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

OBILNINY 2. cvičení ROSTLINNÁ PRODUKCE

OBILNINY 2. cvičení ROSTLINNÁ PRODUKCE OBILNINY 2. cvičení ROSTLINNÁ PRODUKCE Přehled obilnin čeleď: lipnicovité rod: pšenice (obecná, tvrdá, špalda) ječmen žito tritikale žitovec oves kukuřice čirok bér proso rýže dochan klasnatý milička habešská

Více