Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 4 LDÌNÍ PLIKCÍ Mikroprocesory TMEL øady T90 nemají integrované prostøedky pro ladìní vytváøeného programu, které by umožòovaly pozastavit bìh programu na zvolené adrese a kontrolovat nebo modifikovat obsah vnitøní pamìti (V dobì vydání knihy byl k dispozici pouze jediný typ T90S323, který má integrován JTG interface Princip a další informace jsou uvedeny v závìru této kapitoly ) Pro základní ladìní aplikace se používají rùzné simulaèní programy, napø volnì dostupné StudioVR Simulátory umožòují pøedevším ovìøení algoritmù aplikace a bìh tìch èástí programu, které nejsou èasovì kritické Po ovìøení základní funkce se aplikace naprogramuje a ovìøí se chování v reálných podmínkách I v této fázi vývoje je žádoucí co nejvìtší množství informací o bìhu programu, hodnotách promìnných v registrech a v pamìti Tento úkol lze øešit prostøednictvím monitoru Monitor je v podstatì èást programového kódu, která se pøipojuje k ladìné aplikaci a umožòuje pøenést požadované údaje do hostitelského poèítaèe Získaná data jsou interpretována uživateli na hostitelském poèítaèi v co nejsrozumitelnìjší formì V následující èásti kapitoly budou podrobnì rozebrány dva monitory Jeden pomìrnì obsáhlý monitor, napsaný z vìtší èásti v programu C, druhý jednodušší s omezenými službami, ale také kratší délkou kódu První typ monitoru lze libovolnì používat v aplikaci v návaznosti na program hostitelského poèítaèe DebuggerVR 4 1 PRINCIP MONITORU Úkolem monitoru je pøijímání pøíkazù z hostitelského poèítaèe, zpracování a odeslání požadované odezvy zpìt do hostitelského poèítaèe Monitor tedy vyžaduje komunikaèní kanál a zpravidla ještì další vstupnì/výstupní signály mikropoèítaèe Jako komunikaèní kanál byl v základní implementaci použit sériový kanál Bd, 8 bitù bez parity, 1 start a 1 stop bit Program DebuggerVR má implementovány nìkteré služby umožòující pøijmout a v oknì zobrazit libovolný VLDIMÍR ŠUBRT: MIKROKONTROLÉRY TMEL VR 23

3 text Tato služba zmenšuje omezení, pokud využívá sériový kanál i vlastní aplikace Existují ale aplikace, které potøebují sériový kanál èistý V takovém pøípadì je tøeba komunikaèní kanál realizovat jiným zpùsobem Je možné použít sériový kanál SPI nebo simulovat pøenos dat pøes nìkteré I/O signály mikroprocesoru Lze také použít další sériový obvod Všechna tato øešení vyžadují doplòující hardware, který je popsán v kapitole Doplòky monitoru 4 2 KOMUNIKÈNÍ PROTOKOL Mezi monitorem a hostitelským poèítaèem je definován komunikaèní protokol Vstupní (pøíkazové) pakety mají pevnou délku 8 bytù Záhlaví tvoøí øídicí znak $ a písmeno, poté následuje 6 bytù parametru Písmeno urèuje typ pøíkazu, obsah parametrù závisí na typu pøíkazu Výstupní pakety mají promìnnou délku, záhlaví tvoøí opìt kombinace $ a písmeno, poté následuje soubor dat a kombinace <CR><LF> 4 3 ZÁKLDNÍ FUNKCE Protože je monitor v podstatì èást programu, bývá tendence služby rozšiøovat a získat co nejvíce informací V pøípadì podstatného omezení pamì ového prostoru mikroprocesoru je tøeba nalézt optimální øešení Jako výchozí procesor pro použití popisovaného monitoru byl stanoven T90S8515, tedy 8 kb programové pamìti a pøes 200 bytù pamìti dat Vìtšina služeb monitoru je ve zdrojových souborech podmínìnì pøeložitelná, což vede k úspoøe kódu Nejmenší délka kódu monitoru je zhruba 500 bytù, nejvìtší asi 1,1 kb Monitor poskytuje následující soubor služeb: 1 Skenování vnitøní pamìti mikroprocesoru za bìhu programu aplikace 2 Zastavení bìhu programu a jeho opìtovné spuštìní 3 Reset 4 Modifikaci obsahu registrù a vnitøní i vnìjší pamìti RM mikroprocesoru 5 Plný bìh programu do zvoleného místa v programu /UserBreak, InterruptBreak/ 6 Krokování programu po instrukcích 7 Kontinuální krokování programu až do stanoveného místa /Break/ 8 Pøíkazem zadat a libovolnì mìnit místo zastavení v programu 24 VLDIMÍR ŠUBRT: MIKROKONTROLÉRY TMEL VR

4 V další èásti budou jednotlivé funkce a jejich realizace podrobnì rozebrány pøímo na zdrojovém kódu Ètenáø tak bude mít možnost v pøípadì potøeby libovolnì upravit monitor tak, aby co nejlépe vyhovìl jeho potøebám Realizace funkcí monitoru Realizace uvedených funkcí monitoru spoèívá v naprogramování potøebných podprogramù (jsou obsahem modulu debugger c) a v jejich aktivování Z uvedených požadavkù vyplývá, že monitor musí aktivovat jednak hostitelský poèítaè (napø požadavek uživatele na zastavení bìhu programu), jednak sám kód aplikace (napø zastavení programu na stanovené adrese) Oba typy aktivace jsou zaèlenìny do pøerušovacího systému mikroprocesoru Poèítaè PC spouští monitor aktivitou na komunikaèním kanálu (v základní koncepci tedy na sériovém kanálu RS232), pøièemž obsluha sériového kanálu je provádìna v rámci pøerušení ktivuje-li monitor pøímo aplikace, provádí to v rámci nìkterého napø vnìjšího pøerušení INT0 nebo INT1 eventuálnì v rámci pøerušení od èasovaèe Tata variabilita umožòuje uživateli zvolit zdroj, který bude co nejménì omezovat systémové požadavky aplikace Zaèlenìní obsluhy monitoru pod jednotlivá pøerušení je obsaženo v souboru dbg_gcrt c Základní je funkce ServiceInterruptPending, která je volána v rámci pøerušení podle nastavení konfiguraèních podmínek podmínìného pøekladu Detailní využití je uvedeno pøi popisu realizace jednotlivých funkcí monitoru void ServicePendingInterrupt(void) asm ( "sts ContextDebuggerRegister,r31\n" ); #if T0_INTERRUPT_PENDING asm ( "ldi r31,0x00\n" "out 0x33,r31\n" ); asm ( VLDIMÍR ŠUBRT: MIKROKONTROLÉRY TMEL VR 25

5 "in r31, SP_L \n" "sts (ContextDebuggerRegister + 1),r31\n" "in r31, SP_H \n" "sts (ContextDebuggerRegister + 2),r31\n" "in r31, SREG \n" "sts (ContextDebuggerRegister + 3),r31\n" "ldi r31,lo8(debuggerstack + 79)\n" "out SP_L,r31\n" "ldi r31,hi8(debuggerstack + 79)\n" "out SP_H,r31\n" ); asm ( "push "push "push "push ); r0\n" r1\n" r29\n" r30\n" ScanDebuggerCommandPacket(); Monitor pracuje s vlastním zásobníkem (symbolická promìnná DebuggerStack), na který ukládá pøi pøerušení obsah registrù, dále požaduje prostor v pamìti SRM, na který ukládá návratovou adresu a obsah stavového registru (symbolická promìnná ContextDebuggerRegister) Je tøeba si uvìdomit, že právì návratová adresa pøerušení je zároveò aktuální adresou vykonávané aplikace Velikost zásobníku monitoru urèuje uživatel nastavením konstanty ndeepdebuggerstack Velikost zásobníku, která je závislá na použitém pøekladaèi, je odesílána v rámci základního informaèního paketu do hostitelského poèítaèe Celá èinnost monitoru je øízena promìnnou DebuggerStatus Jednotlivé bity mají následující význam: #defineinterruptbrek_sttus 0x08 aplikaèní program se zastavil na místì makra InterruptBreak #defineuserbrek_sttus 0x10 26 VLDIMÍR ŠUBRT: MIKROKONTROLÉRY TMEL VR

6 aplikaèní program se zastavil na místì makra UserBreak #definegotobrek_sttus 0x20 monitor zajiš uje kontinuální krokování instrukce po instrukci až do dosažení nastaveného bodu pøerušení #definestep_sttus 0x40 monitor zajiš uje krokování po instrukci v rámci základní úrovnì #defineorder_sttus 0x80 monitor setrvává ve smyèce v pøerušení až do pøijetí dalšího pøíkazu Skenování pamìtí mikroprocesoru Nejprve bude rozebrán mechanizmus nejjednodušší funkce monitoru Pøíkazem $S, který odešle hostitelský poèítaè, se aktivuje požadavek na odeslání obsahu vnitøní pamìti mikroprocesoru, tedy registrù a pamìti SRM Monitor po indikaci tohoto pøíkazu funkcí ServiceScanSramProcessor((unsigned char *)0x00, (unsigned int)srm_size, 'S') odešle obsah vnitøní pamìti do sériového kanálu Poté se vrátí z pøerušovací rutiny a následuje provádìní kódu aplikace Pro skenování obsahu externí pamìti RM je implementován pøíkaz $M<adresa>, který aktivuje odeslání 256 bytù externí pamìti od zvolené adresy Pro skenování obsahu pamìti EEPROM obsahuje monitor pøíkaz $F, který aktivuje odeslání celého obsahu této pamìti Je tøeba si uvìdomit, že pøenos dat na nejnižší pøenosové rychlosti podporované hostitelským programem DebuggerVR trvá zhruba 1 s Po tuto dobu je systém v pøerušení, což ovlivòuje chování celé aplikace Zastavení bìhu programu a jeho opìtovné spuštìní Zastavení provádìní programu aplikace a kontrola promìnných je v podstatì nejvíce používaná funkce každého monitoru if(debuggerpacket Data[1] == 'P') DebuggerStatus = DebuggerStatus ORDER_STTUS; VLDIMÍR ŠUBRT: MIKROKONTROLÉRY TMEL VR 27

7 ServiceScanSramProcessor((unsigned char *)0x00, (unsigned int)srm_size, 'S'); Pøíkazem $P se aktivuje odeslání obsahu vnitøní pamìti mikroprocesoru a stavová promìnná se nastaví do režimu smyèky v rámci pøerušovací rutiny V této smyèce monitor pøijímá všechny implementované pøíkazy kontinuálním testováním sériového kanálu if((debuggerstatus & (STEP_STTUS ORDER_STTUS))) DebuggerStatus = DebuggerStatus ORDER_STTUS; do #if (PORT_COMPILER == GCC_VR) while(!(inp(usr) & 0x80)); DebuggerPacket Data[DebuggerPacket nindex++] = inp(udr); if(debuggerpacket Data[0]!= '$') DebuggerPacket nindex = 0; #if (PORT_COMPILER == ICC_VR) while(!(usr & 0x80)); DebuggerPacket Data[DebuggerPacket nindex++] = UDR; if(debuggerpacket Data[0]!= '$') DebuggerPacket nindex = 0; if(debuggerpacket nindex >= nmx_len_debugger_pcket) ParseDebuggerComandPacket(); while((debuggerstatus & ORDER_STTUS)); Je možné modifikovat obsah registrù a vnitøní nebo vnìjší pamì RM Ve smyèce monitor setrvá až do pøijetí pøíkazu Go nebo Go_to_Break, kterým se stavová promìnná StatusBreak pøestaví 28 VLDIMÍR ŠUBRT: MIKROKONTROLÉRY TMEL VR

8 Reset Restart aplikace bývá pøi ladìní požadován velmi èasto Je možné provést buï hardwarový reset generovaný doplòujícím obvodem pøipojeným na sériovou linku hostitelského poèítaèe (viz kapitolu Doplòky) Pøíkazu $R se realizuje softwarový reset #if ENBLE_SWRESET if(debuggerpacket Data[1] == 'R') asm ( "ldi r30, 0x00\n" "ldi r31, 0x00\n" "ijmp\n" ); Softwarový reset neprovede nastavení systémových registrù a registrù periferií do výchozí hodnoty Modifikaci obsahu pamìti SRM mikroprocesoru Pøíkazem <$W adresa, data > se modifikuje obsah registrù nebo pamìti SRM mikroprocesoru Parametr adresa urèuje místo v pamìti SRM nebo registr, data požadovaný obsah Pokud se provádí modifikace obsahu registrù, provádí se nad obsahem buï promìnné ContextDebuggerRegister[0], jedná-li se o registr r31, nebo nad zásobníkem monitoru DebuggerStack, jedná-li se o obsah ostatních registrù Pøi modifikaci pamìti SRM je tøeba brát zøetel na systémové promìnné monitoru a v nadøízeném systému pøijmout taková opatøení aby tyto obsahy nebylo možné pøepsat Plný bìh programu do zvoleného místa v programu Pøi ladìní aplikace lze nalézt urèitá klíèová místa, kde je tøeba ovìøit obsah promìnných, pøièemž je žádoucí aby až do jejich dosažení bìžel program plnou VLDIMÍR ŠUBRT: MIKROKONTROLÉRY TMEL VR 29

9 rychlostí V monitoru je tento požadavek realizován prostøednictvím makra User- Break Makro vkládá do aplikaèního programu na požadované místo programátor aplikace Makro je definováno v souboru debugger h a je závislé na typu zvoleného pøerušení, které je jeho zpracování pøiøazeno #if(int0_interrupt_pending INT1_INTERRUPT_PENDING COMP_INTERRUPT_PENDING) #define UserBreak DebuggerStatus = DebuggerStatus USERBREK_STTUS; cbi(portd, PD4); while(debuggerstatus & USERBREK_STTUS); #else #define UserBreak DebuggerStatus = DebuggerStatus USERBREK_STTUS; while(debuggerstatus & USERBREK_STTUS); Makro pøedstavuje smyèku, ve které program setrvá až do pøerušení Pokud se zvolí zpracování v rámci vnìjšího pøerušení, musí být toto pøerušení v makru aktivováno To provádí instrukce cbi(portd, PD4) Výstup 4 portu D je zvolen jako generátor vnìjšího pøerušení Výstup se pøivede na vstup zvoleného vnìjšího pøerušení podle obr 4 1 Obr 4 1 Nulováním tohoto výstupu se generuje požadavek pøerušení Další zpracování je již známé, v rámci pøerušení po uložení kontextu a registrù se volá obslužná funkce ServiceInterruptPending Ta informuje nadøízený systém o dosažení bodu 30 VLDIMÍR ŠUBRT: MIKROKONTROLÉRY TMEL VR

10 UserBreak odesláním paketu $U Vnìjší pøerušení mùže být generováno i jiným signálem, tak aby byla ladìná aplikace co nejménì omezena Uživatel musí pøíslušným zpùsobem upravit zdrojové soubory Lze také zvolit zpracování v rámci pøerušení od èasovaèe 0, v tomto pøípadì setrvává aplikace ve smyèce makra až do pøeteèení èasovaèe Poté je generováno pøerušení V uvedeném pøíkladì Hello, World se makro UserBreak vkládá na zaèátku programu aplikace Toto použití umožòuje po restartu mikroprocesoru zastavit bìh programu na zaèátku bìhu aplikace a zkontrolovat veškeré inicializaèní hodnoty Z praktického hlediska je vhodné používat makro UserBreak s podmínìným pøekladem Krokování programu po instrukcích Krokování programu po instrukcích využívá vlastnosti mikroprocesoru po návratu z pøerušení provést alespoò jednu instrukci v základní úrovni pøed dalším pøerušením Znamená to tedy, že po každé vykonané instrukci pøechází aplikaèní program do obsluhy pøerušení a spouští funkci ServiceInterruptPending Do režimu krokování se monitor uvede nejprve zastavením bìhu aplikace pøíkazem $P následovaným pøíkazem $S Tím se status monitoru nastaví do režimu STEP_STTUS a uvolní pozastavovací smyèku a pøed návratem z obsluhy pøerušení nastaví buï zdroj vnìjšího pøerušení nebo pøerušení od èasovaèe if(debuggerstatus & (STEP_STTUS GOTOBREK_STTUS)) #if T0_INTERRUPT_PENDING #if(port_compiler == GCC_VR) outp(0xfe, TCNT0); #if (INT0_INTERRUPT_PENDING INT1_INTERRUPT_PENDING) #if(port_compiler == GCC_VR) cbi(portd, PD4); Interval èasovaèe nastavuje tak, aby již po instrukci reti bylo pøerušení od èasovaèe aktivováno Po instrukci reti se provede jedna instrukce v základní úrovni programu a opìt se pøejde do pozastavovacího režimu Pouze tehdy, je-li VLDIMÍR ŠUBRT: MIKROKONTROLÉRY TMEL VR 31

11 po provedení instrukce reti aktivováno jiné pøerušení s vyšší prioritou, provede se celá obslužná funkce tohoto pøerušení a po jejím ukonèení se opìt aktivuje monitor Kontinuální krokování programu až do stanoveného místa Pøi ladìní je tøeba mít možnost zadat libovolné místo v pamìti programu na kterém se vykonávání aplikace pozastaví a aktivuje se èinnost monitoru Lze nastavit až ètyøi místa zastavení v programové pamìti Nastavení všech ètyø bodù zastavení se provádí jediným pøíkazem $B<br1><br2><br3><br4>, kde br1 br4 obsahují adresu bodu zastavení Pokud nemá být nìkterý bod zastavení aktivní, musí být jeho obsah nulový Body zastavení ukládá monitor do promìnné Break- Point Pøíkazem $C se všechny body zastavení ruší Pøíkazem $I se monitor uvede do stavu GOTOBREK_STTUS V tomto režimu mikroprocesor krokuje po jedné instrukci až do doby, kdy se shoduje obsah èítaèe programu s nìkterou položkou ze seznamu BreakPoint #if ENBLE_BREKPOINT if(debuggerstatus == GOTOBREK_STTUS) #if FOUR_BREKPOINT if (PCBrk PCBreak == BreakPoint[0] PCBrk PCBreak == BreakPoint[1] PCBrk PCBreak == BreakPoint[2] PCBrk PCBreak == BreakPoint[3]) #else if (PCBrk PCBreak == BreakPoint[0]) ServiceScanSramProcessor((unsigned char *)0x00, (unsigned int)srm_size, 'R'); DebuggerStatus = ORDER_STTUS; Pøi shodì se informuje hostitelský poèítaè odesláním paketu $R Z dùvodu úspory kódu je možné volit testování na všechny ètyøi body zastavení, nebo pouze na jeden 32 VLDIMÍR ŠUBRT: MIKROKONTROLÉRY TMEL VR

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

/2*,.$ 5(6(7 Ë=(1Ë +$/7 *(1(5È725. +2',129é & 6./ $/8. ' /,ý. ýë7$ý 5(*,675 5(*,675. 326891é. 6e5,29é 5(*,675 * $.808/È725 5:0. %8',ý(/ 45(*,675 5(*

/2*,.$ 5(6(7 Ë=(1Ë +$/7 *(1(5È725. +2',129é & 6./ $/8. ' /,ý. ýë7$ý 5(*,675 5(*,675. 326891é. 6e5,29é 5(*,675 * $.808/È725 5:0. %8',ý(/ 45(*,675 5(* Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vladimír Šubrt Mikrokotroléry TMEL VR vývojové prostøedí Praha 2002 Vladimír Šubrt Mikrokotroléry TMEL VR vývojové prostøedí Bez pøedchozího písemého svoleí akladatelství esmí být kterákoli èást kopírováa

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

baspelin KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu

baspelin KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu leden 1997 Obsah 1 Typy komunikaèního protokolu 3 2 Protokol typu 1 4 2.1 Propojení regulátoru s automatikou MA-2 4 3 Protokol typu 2 5 3.1 Pøipojení regulátorù

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv copyright To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Mikrokontoléry Atmel AVR ASSEMBLER Vladimír Váòa Praha 2003 Publikace poskytuje základní informace dùležité pro aplikaci jednoèipových mikrokontrolérù AVR firmy ATMEL Klade si za cíl seznámit pøedevším

Více

MaR.LIB V2.0. MaR.LIB V2 Ing. Jaroslav Kurzweil 2005-2009, MICROPEL s.r.o. 2005-2009

MaR.LIB V2.0. MaR.LIB V2 Ing. Jaroslav Kurzweil 2005-2009, MICROPEL s.r.o. 2005-2009 MaR.LIB V2.0 Knihovní funkce v jazyce SIMPLE4 pro tvorbu aplikací v oblasti mìøení a regulace (MaR). uživatelský manuál - edice 07.2009, 3. verze dokumentu zmìny proti 2. verzi dokumentu 06.2005 : - nová

Více

MaR.LIB KNIHOVNA SIMPLE4 PRO TVORBU APLIKACÍ MÌØENÍ A REGULACE NA PLC MICROPEL 03.2005

MaR.LIB KNIHOVNA SIMPLE4 PRO TVORBU APLIKACÍ MÌØENÍ A REGULACE NA PLC MICROPEL 03.2005 MaR.LIB KNIHOVNA SIMPLE4 PRO TVORBU APLIKACÍ MÌØENÍ A REGULACE NA PLC MICROPEL 03.2005 MaR.LIB V1.0 Knihovní funkce v jazyce SIMPLE4 pro tvorbu aplikací v oblasti mìøení a regulace (MaR). uživatelský manuál

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PES lib (C + PASCAL) KNIHOVNY KOMUNIKAÈNÍCH FUNKCÍ 03/2000. 1 PESlib KOMUNIKAČNÍ KNIHOVNY C, PASCAL 03/2000 13 stran 1

PES lib (C + PASCAL) KNIHOVNY KOMUNIKAÈNÍCH FUNKCÍ 03/2000. 1 PESlib KOMUNIKAČNÍ KNIHOVNY C, PASCAL 03/2000 13 stran 1 PES lib (C + PASCAL) KNIHOVNY KOMUNIKAÈNÍCH FUNKCÍ 03/2000 1 PESlib KOMUNIKAČNÍ KNIHOVNY C, PASCAL 03/2000 13 stran 1 PESlib Popis knihoven PASCAL a C 03.2000 2. verze dokumentu Zmìny a doplòky proti 1.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

EX05 - interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr. Periferie EX05 je nabízena ve dvou modifikacích: s mìøením teploty

EX05 - interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr. Periferie EX05 je nabízena ve dvou modifikacích: s mìøením teploty EX05 / EX05H interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr INTELIGENTNÍ PERIFERIE PES-EX Technický list - 06.2005 Pro mìøení a zobrazování teploty prostoru, relativní vlhkosti, rosného bodu a dal ích informací

Více

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS Univerzální monitorovací a rídící moduly SDS upload SDS-C programu, HTML stránek a upgrade firmwaru pro SDS-MICRO, SDS MACRO,SDS UPS,SDS TTCPRO technology 1. spuštìní programu WINEXE SDS-C programming

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-3 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~30 V:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

L1 L2 L3 + (~) - (~) SS1 + - SPCJ 4D28 3I> IRF SGR1. Start Trip Start Trip Start Trip SGR9 1 1 SGR4 1 3I>> 3I>>> SGR6 1 DI> Trip SGR11 1 2 3 4 5.

L1 L2 L3 + (~) - (~) SS1 + - SPCJ 4D28 3I> IRF SGR1. Start Trip Start Trip Start Trip SGR9 1 1 SGR4 1 3I>> 3I>>> SGR6 1 DI> Trip SGR11 1 2 3 4 5. ABB Network Partner SPAJ 1 C Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana SPAJ 1 C Vlastnosti: Nadproudová ochrana fází a ochrana pøi zemních poruchách pro chránìní vývodù.

Více

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém UNI Energie OBSAH 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. VŠEOBECNÌ SYSTÉM FORMÁTY REGISTRU SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY ZPRACOVÁNÍ A MONTÁŽ PØIPOJOVACÍ SCHÉMA VYSVÌTLENÍ UNI Energie 1. VŠEOBECNĚ Universa stìnové vytápìní

Více

G205 - Athos GSM v1.2

G205 - Athos GSM v1.2 G205 - Athos GSM v1.2 elektronický odposlechový a zabezpeèovací systém Pøedmluva: Athos GSM verze 1.2 je jednoduché a levné elektronické zaøízení vhodné pro zabezpeèení odlehlého objektu (rekreaèní chaty,

Více

NOtþRYiQt. YêE U ign

NOtþRYiQt. YêE U ign Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

5. STRUKTURA PLC PROGRAMU

5. STRUKTURA PLC PROGRAMU 5. STRUKTURA PLC PROGRAMU Struktura PLC programu je navržena s ohledem na co jefektivnější návrh programu při přizpůsobení CNC systému na stroj. 5.1 Moduly jazyka TECHNOL Moduly jazyka PLC836 byly vytvořeny

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více