Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 Pod pojmem segmentace obrazu se rozumí rozdìlení obsahu obrazu na èásti, které nás zajímají a ostatní èásti (zbytek obrazu). Patøí sem také operace zkoumající, zda jsou v obraze obsaženy rùzné objekty potøebné z hlediska rozpoznávání nebo další analýzy obrazu. Struktura obrazu mùže být velmi složitá, objekty se mohou pøekrývat, scéna mùže být nerovnomìrnì osvìtlená, mùže obsahovat stíny apod. Segmentace obrazu a správný popis objektù proto patøí mezi nejsložitìjší úlohy zpracování obrazu. Tyto úlohy jsou øešeny algoritmy založenými buï na hledání podobností nebo hledání nespojitostí, pøípadnì se používají hybridní techniky. Do skupiny algoritmù hledajících oblasti na základì nìjakého kritéria podobnosti patøí napø. algoritmy založené na postupném rozdìlování nebo spojování oblastí (region growing nebo region splitting and merging). Do skupiny algoritmù založených na detekci nespojitostí patøí hledání hran nebo extrakce linií. O hledání hran jsme se zmínili v pøedchozí kapitole. Rozdìlení obrazu na dvouúrovòový, èernobílý snímek pomocí prahování si vysvìtlíme v této kapitole. Rovnìž se zmíníme o metodách pro spojování linií a hledání útvarù jako jsou pøímky nebo kružnice. Hledání oblastí Pøi rozdìlování obrazu do oblastí požadujeme: Aby každý bod v obraze náležel do oblasti. Každá oblast musí být spojitá a jednotlivé oblasti se nesmìjí pøekrývat (musí být vzájemnì disjunktní). Do které oblasti jsou urèité body pøiøazeny je rozhodnuto na základì nìjakého tvrzení (predikátu) popisujícího nìjakou vlastnost (napø. barva, textura, jas apod.). Rozdìlování a spojování oblastí (Region Splitting and Merging) Metoda Region Splitting and Merging rozdìlí pùvodní (celý) obraz do oblastí, které se vzájemnì nepøekrývají. Jde o hierarchickou reprezentaci obrazu umožòující též jeho úsporný a efektivní popis. Obraz je postupnì rozdìlován a novì vzniklé oblasti jsou testovány, zda splòují danou podmínku kritérium stejnorodosti. Pokud je podmínka splnìna, oblasti se slouèí a dále nedìlí. Pokud podmínka splnìna není, podoblasti se dále dìlí. Nejèastìjší a pøitom efektivní zpùsob dìlení je dìlení obrazu na ètverce a následný popis pomocí struktury, které se øíká ètyøstrom (quadtree). Metodì se øíká quadtree decomposition (dekompozice ètyøstromem). Obr. 4.1 Quadtree decomposition: Dìlení oblasti a výsledný strom A 4 Kapitola 75

3 Do algoritmu vstupuje celý obraz A jako koøen stromu. Ten je rozdìlen na ètyøi oblasti (kvadranty), které jsou testovány danou podmínkou stejnorodosti. Pokud oblast splòuje podmínku, není už dále dìlena. Oblast, která podmínku nesplòuje (na obr. 4.1 oblast A 4 ) je dále dìlena opìt na ètyøi èásti. Tento proces se opakuje dokud je co dìlit. Dìlení mùže být pøípadnì zastaveno døíve, pokud je požadováno aby hloubka stromu nepøekroèila urèitou mez. Pokud není hloubka stromu stanovena, je dekompozice ukonèena až nalezením všech oblastí (ètvercù) splòujících podmínku. Výsledkem jsou bloky rùzných velikostí. Informace o blocích jsou uloženy v uzlech stromu. Je zøejmé, že má-li obraz rozmìry M M, kde M = 2 k potom hloubka stromu nepøekroèí hodnotu k (nejmenší blok mùže mít velikost 1 1). Obr Quadtree decomposition: a) originál (Lena), b) dekompozice pro T = 0,1, c) dekompozice pro T = 0,2, d) ukázka výsledných blokù pro T = 0,2 Michal Dobeš: Zpracování obrazu a algoritmy v C# A

4 Podmínka, která vyjadøuje podobnost oblastí mùže vycházet napø. ze støední hodnoty jasu v oblasti, rozptylu hodnot v oblasti, ze statistických testù, mùže brát v úvahu barevný odstín apod. Uveïme pøíklad, kdy kritériem dìlení (podmínkou) je, že maximální rozdíl mezi nejmenší a nejvìtší hodnotou jasu v kvadrantu je menší než daný práh T: max (f (x, y)) min (f (x, y)) T. Na obr. 4.2 jsou uvedeny výsledky dekompozice a zpìtné rekonstrukce obrazu = pixelù. Zde pøedpokládáme, že f (x, y) 0,1. Pro T = 0,1 (tj. hodnoty jasu se neliší o více jak 10 %) staèilo pro popis obrazu blokù, pro T = 0,2 (hodnoty jasu se neliší o více jak 20 %) staèilo 4615 blokù. Metoda narùstání oblastí (Region Growing) Na opaèném principu je založena metoda nazývaná region growing: oblasti se postupnì zvìtšují na základì definovaných kritérií. Na poèátku jsou vybrány startovací body, které splòují požadované podmínky (pixely s danými vlastnostmi, tzv. semínka, seeds). Okolí bodù je zkoumáno a oblast se rozrùstá jsou pøidávány další body na základì urèitých definovaných vlastností. Se spojováním oblastí souvisí problém správného výbìru startovacích bodù. Roli mùže hrát i požadavek na spojitost oblastí. Otázka zastavení rozrùstání oblastí se sice zdá být zøejmá ( až již nejde pøidat žádný bod ), ale nemusí být vzhledem k urèeným kritériím jednoduchá. 4.1 Prahování (Thresholding) Prahování se používá k pøevedení obrazu s více úrovnìmi jasu (šedotónového obrazu) na obraz, ve kterém se vyskytují dvì jasové úrovnì (èerná a bílá). Bodùm s hodnotou jasu vìtší než urèitá hodnota práh (threshold) je pøiøazena hodnota 1 (pøípadnì 255), ostatním bodùm je pøiøazena 0. Zda budeme považovat popøedí za 1 a pozadí za 0 stanovíme na základì toho, co nás v obraze zajímá. Prahování mùže být globální nebo lokální. Obr. 4.3 Jednoduché prahování: pùvodní snímek a výsledek prahování A 4 Kapitola 77

5 U globálního prahování je nalezena nebo zvolena urèitá hodnota prahu T a hodnotám jasu v obraze, pro které platí f (x, y) T, je pøiøazena 1, jinak 0. Tato hodnota prahu T je použita pro celý obraz. U lokálního prahování je hodnota prahu T mìnìna (adaptována) v rùzných èástech obrazu je použita rùzná hodnota prahu. Prahování mùžeme zapsat jako: g (x, y) = 1, když f (x, y) T, g (x, y) = 0 jinak. Výpis kódu, kde výsledné hodnoty pøedpokládáme 0 a 255, je zøejmý pro všechny pozice (x, y) v obraze by bylo provedeno: 7 HOVH Práh je možno stanovit rùznými zpùsoby. Na základì výbìru hodnot jasu v obraze nebo z histogramu je možno vybrat práh tak, že zkoušením nìkolika rùzných hodnot prahù najdeme hodnotu, která dává nejlepší výsledek. Tento pøístup mùže být úspìšný v interaktivním prostøedí, kde uživatel mùže nastavovat práh pomocí tlaèítka a vidìt okamžitì výsledek. Nás budou zajímat metody, které jsou schopny urèit práh automaticky bez zásahu uživatele Metoda automatického nalezení prahu Automatické urèení prahu je možné za pøedpokladu rozumného rozdìlení jasu v obraze. Jedná se zejména o pøípad, kdy histogram obrazu má dva výrazné vrcholy, kde jasové hodnoty v oblasti jednoho vrcholu odpovídají hodnotám pozadí a hodnoty v oblasti druhého vrcholu hodnotám popøedí (objekty zájmu). První metoda automatického urèení prahu [12], kterou si popíšeme, je jednoduchá a je založena na postupném hledání prahu T jako prùmìru støedních hodnot oblastí odpovídajících popøedí a pozadí. Nech k 0, L 1 je k-tá úroveò jasu, L je celkový poèet úrovní jasu v obraze, N je celkový poèet bodù v obraze, p k = n k /N je normalizovaný histogram, kde n k je poèet bodù, které mají úroveò jasu k. Algoritmus automatického hledání prahu T lze popsat následovnì: 1. Vyber poèáteèní odhad prahu T. Za poèáteèní práh T se volí obvykle støed mezi minimální a maximální hodnotou jasu v obraze. 2. Rozdìl obraz dle prahu T na dvì množiny pixelù: A odpovídající popøedí s hodnotami jasu T a pixely B odpovídající pozadí s hodnotami jasu <T. 3. Spoèti prùmìrnou hodnotu jasu pixelù z množiny A: P / œ NS $ N N7 78 Michal Dobeš: Zpracování obrazu a algoritmy v C# A

6 a prùmìrnou hodnotu jasu pixelù z množiny B: P 7 œ NS. % N N 4. Urèi nový práh jako Tnew = (m A + m B )/2. 5. Dokud je rozdíl mezi zvoleným a novì vypoèteným prahem T Tnew > 0,5: Nastav T = Tnew a jdi na krok 2. (Pozn. Hodnota 0,5 zde vyjadøuje polovinu kroku mezi dvìma jasovými úrovnìmi k.) Nalezení optimálního prahu (Otsuova metoda) Další používanou metodu automatického urèení prahu navrhl Otsu [21]. Histogram budeme považovat za funkci hustoty pravdìpodobnosti (rozdìlení). Pøedpokládáme, že histogram lze aproximovat dvìma køivkami p 1 a p 2, viz obr. 4.4, kde køivky pøedstavují dvì rozdìlení reprezentující popøedí a pozadí. Základní myšlenkou je nalézt správný støed (práh) tak, aby rozdìlení byla co nejdál od sebe. Možná chyba, že mylnì klasifikujeme popøedí jako pozadí nebo naopak pozadí jako popøedí, závisí na volbì prahu T. Nejprve vysvìtlíme teorii a poté ukážeme, že v praxi to lze udìlat mnohem jednodušeji staèí provést nìkolik sumací a nalézt maximum v poli hodnot, viz dále. Obr. 4.4 Hledání optimálního prahu Teorie Mìjme køivky p 1 a p 2 na obr. 4.4, pøedstavující nahrazení histogramu dvìma rozdìleními. Chybná klasifikace popøedí jako pozadí E 1 (T) odpovídá ploše pod køivkou p 2 smìrem doleva od prahu T, tj.: 7 ( 7 S I GI. d A 4 Kapitola 79

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O.

B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O. Vizuální pozorování promìnných hvìzd - malá pøíruèka pro zaèáteèníky - B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl. Václav Èermák

Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl. Václav Èermák ,./ 'B~l~fAnll Èeské Statistické Spoleènosti t.1. /eden2002, roèník 13 Motto: "Vždy je to tak prosté, paní Watsonová!" (Z rozhlasového detektivního seriálu) Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 47: 159 178, 2012 159 Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Notes to the use of mean Ellenberg indicator values

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně Příručka pro studenty předmětu Formální jazyky a překladače Jak na projekt (IFJ07) Zbyněk Křivka Projekt FRVŠ 673/2007/G1 Roman Lukáš Lukáš

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Jak se dìlá kniha. Technický základ pro knihovníky. Jan Homola. Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi:

Jak se dìlá kniha. Technický základ pro knihovníky. Jan Homola. Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi: Jak se dìlá kniha Technický základ pro knihovníky Jan Homola Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi: 1) duševní 2) papírová - tištìná 3) vazba - knihaøská Papíry Kvalitu knihy ovlivòuje ze znaèné míry

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více