Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 4 Práce se sešity a listy 5 3 PRÁCE SE SEŠITY A LISTY Sešity V této kapitole se seznámíte s tím, jak pracovat s otevøenými sešity a s jednotlivými listy v sešitu. Pokud jste postupovali shodnì s textem v pøedchozích kapitolách, máte na disku uložen jeden sešit v souboru První tabulka. Pokud není otevøen, tak si jej otevøete. Pak vytvoøte nový sešit a uložte jej i když je prázdný do souboru s názvem Pomocný sešit. V programu Excel mùžete mít otevøeno více souborù, ale kde vlastnì všechny jsou? Na obrazovce vidíte jen jeden, ten naposledy otevøený (v našem pøípadì Pomocný sešit). Seznam všech otevøených sešitù najdete v nabídce Okno (v dolní èásti). Zde vyhledáte název sešitu se kterým chcete pracovat (První tabulka) a klepnutím jej aktivujete. Nyní je druhý sešit skryt. TIP Mezi otevøenými sešity se mùžete rychleji pøepínat pomocí klávesové kombinace CTRL+F6. Obr. 59 Uspoøádání oken Už víte že každý sešit je ve svém dokumentovém oknì. Okna otevøených sešitù mùžete všechna uspoøádat na obrazovku. Klepnìte na nabídku Okna a pøíkaz Uspoøádat. Zobrazí se dialogové okno s názvem Uspoøádat okna. Vidíte zde ètyøi možnosti, jak otevøená okna uspoøádat. Nejlépe, když si možnosti vyzkoušíte. V praxi se nejvíce používá varianta vedle sebe a témìø nikdy na sebe. Porovnejte varianty na obr. 61, který si mùžete zobrazit je to místní nápovìda. Obr. 60 Obr. 61 Okno, které nechceme uspoøádat V pøípadì vìtšího poètu otevøených oken, nebudete chtít uspoøádat všechna okna otevøených souborù. Musíte okno se sešitem minimalizovat a pak znovu zadat pøíkaz Okno>Uspoøádat. Minimalizované

3 54 Sešity 4 okno zùstane minimalizované, je na obrazovce v levém dolním rohu, ale zùstalo z nìj pouze záhlaví (šedé neaktivní). Když chcete toto okno obnovit (tedy pracovat s ním), tak nejprve klepnìte na jeho neaktivní šedé záhlaví. Tím se záhlaví stane aktivním a vy uvidíte tlaèítka pro manipulaci s oknem. Klepnìte na prostøední tlaèítko to je maximalizace okna. Nebo také mùžete poklepat na záhlaví. Obr. 62 Jak se zbavit uspoøádání Když se rozhodnete pro zobrazení jen jednoho sešitu na obrazovce a chcete zrušit uspoøádání všech, tak nejprve aktivujte okno tohoto sešitu (klepnìte na záhlaví okna). Pak klepnìte na tlaèítko maximalizace. Takto aktivujte sešit První tabulka. Okna aktivního sešitu V nabídce Uspoøádat je ještì varianta Okna aktivního sešitu. Pokud zaškrtnete, bude se uspoøádání týkat jen oken aktivního sešitu, tj. okno s aktivním modrým záhlavím. Ne, to není žádný nesmysl, opravdu mùžete mít jeden sešit v nìkolika oknech. Jak to zaøídíte? 1. Aktivujte sešit První tabulka. 2. Klepnìte na nabídku Okno a pøíkaz Nové okno. Otevøe se nové dokumentové okno, ve kterém vidíte zobrazen stejný list. Podívejte se pozornì do záhlaví ètete zde První tabulka.xls:2 (poøadové èíslo okna). Této možnosti mùžete využít pro souèasnou práci se dvìma listy jednoho sešitu, kdy každý list bude v jiném oknì. 3. Pak tedy v dialogovém oknì Uspoøádat okna zaškrtnìte volbu Okna aktivního sešitu. Na obrazovce máte nyní dvì okna jednoho sešitu a v záhlaví ètete První tabulka.xls:1 a První tabulka.xls:2. 4. Když se budete chtít druhého okna sešitu zbavit, klepnìte v jeho záhlaví na tlaèítko Zavøít. Zùstane vám jedno okno s naší cviènou tabulkou a toto okno ještì maximalizujte. Obr. 63 Mezi okny se mùžete rychleji pøepínat pomocí klávesové kombinace CTRL+F6 nebo CTRL+TAB.

4 4 Práce se sešity a listy 5 5 Skrytí okna Aktivní okno skryjete pomocí pøíkazu Okno>Skrýt. A když s ním budete chtít zase pracovat, tak zadejte pøíkaz Okno>Zobrazit. Objeví se dialogové okno Zobrazit se seznamem skrytých sešitù, vy si vyberete a klepnete na OK. Pokud neprovedete zobrazení, necháte okno se sešitem skryté a ukonèíte Excel, program se vás zeptá na uložení zmìn i v tomto skrytém sešitu.!!! Ale pak je soubor otevøen jako skrytý! Rozdìlení okna Obr. 64 V pøípadì velmi rozsáhlé tabulky budete nìkdy potøebovat vidìt dvì místa jednoho listu na obrazovce a nechcete otvírat pro sešit další okno. Pak mùžete použít pøíkaz Rozdìlit z nabídky Okno. Okno se rozdìlí podle aktivní buòky. Nad aktivní buòkou a vlevo od ní se objeví pøíèky, které okno rozdìlí na ètyøi èásti. Každá èást má svoje posuvníky. Když umístíte kurzor myši na nìkterou z pøíèek, zmìní se kurzor myši na dvì šipky a vy nyní mùžete pøíèku pøemístit a tak upravit velikost èástí oken. Obr. 65 Chcete-li okno rozdìlit jednou vodorovnou pøíèkou na dvì èásti, uchopte malý úchyt nad svislým posuvníkem a tahem jej umístìte. Na konci svislého posuvníku je rovnìž úchyt, pomocí kterého umístíte svislou pøíèku. Jak zrušit rozdìlení Pøíèky rozdìlení zrušíte pøíkazem Okno>Odstranit pøíèky, nebo rychleji poklepáním na pøíèce. Obr. 66

5 56 Listy 4 Ukotvení pøíèek A na závìr poslední zajímavost pro práci se sešitem opìt pro velké tabulky užiteèné. Pokud se celá nevejde na obrazovku, je vždy vhodné, abychom vidìli alespoò legendu tabulky (nadpisy sloupcù a pøípadnì øádkù). Proto je nutné ukotvit pøíèky. Opìt se pøíèka objeví nad aktivní buòkou a vlevo od ní. V naší cvièné tabulce aktivujte buòku B3 a pak klepnìte na nabídku Okno a pøíkaz Ukotvit pøíèky. Pøíèka je v podobì tenké nepøerušované èáry, která se objevila pod øádkem 2 a pøed sloupcem A. Což konkrétnì znamená, že pøi listování v tabulce vždy na obrazovce zùstane viditelný sloupec A, øádek 1 a 2. Obr. 67 Listy Pøíèek se zbavíte zadáním pøíkazu Okno>Uvolnit pøíèky. TIP Standardnì jsou v každém sešitu tøi listy. Což je málo, ale vy kdykoli mùžete vložit nový list nebo nepotøebné listy odstranit. Pro práci s listy doporuèujeme využít místní nabídku, kterou vyvoláte klepnutím pravé myši na oušku listu. Tato místí nabídka obsahuje všechny pøíkazy pro práci s listy a nemusíte je hledat v nabídce programu. Pokud chcete, aby se pøi vytváøení nového sešitu objevilo více listù (nebo ménì), klepnìte na nabídku Nástroje, pøíkaz Možnosti. Pak na kartì Obecné zadejte jinou hodnotu v poli Poèet listù v novém sešitu. Sešit mùže mít maximálnì 255 listù. Vložení nového listu Nový list se vždy vloží pøed právì aktivní list 1. Klepnutím na ouško listu aktivujte list, pøed který chcete nový list pøidat. 2. Kurzor myši umístìte nad ouško aktivního listu a klepnutím pravého tlaèítka myši vyvolejte místní nabídku a vyberte pøíkaz Vložit... Objeví se dialogové okno s aktivní ikonou List, to nemìòte a klepnìte na OK. Ostatní ikony pøedstavují jiné typy listù sešitu. Obr. 68

6 4 Práce se sešity a listy 5 7 Název nového listu je vždy List+poøadové èíslo. Excel nikdy nepoužije poøadové èíslo listu, který již existuje nebo v právì otevøeném sešitu existoval. Proto se vám mùže zdát, že listy jsou øazeny chybnì. Jestliže chcete mít listy ve správném poøadí, musíte nový list pøesunout. Jak, to uvidíte za chvilku. Jak jinak vložit list Klepnìte na nabídku Vložit a pøíkaz List. Nový list se ihned vloží do sešitu pøed aktivní list. Nebo stisknìte klávesou kombinaci SHIFT+F11. Opìt se nový list ihned vloží pøed aktivní list. Více listù pøidáte tak, že stisknete klávesu SHIFT a potom vyberete tolik oušek listù, kolik nových listù chcete do otevøeného sešitu pøidat. Pak v nabídce Vložit klepnìte na pøíkaz List. Pøejmenování listu Listy v sešitu mají standardnì název List1, List2,... v oušku listu. Je výhodnìjší list pojmenovat podle jeho obsahu takto: 1. Klepnutím na ouško listu aktivujte list, který chcete pøejmenovat. 2. Kurzor myši umístìte nad ouško aktivního listu a klepnutím pravým tlaèítkem myši vyvolejte místní nabídku a vyberte pøíkaz Pøejmenovat. Staré jméno je nyní vybráno a vy ihned na klávesnici napište nový název listu. Pøejmenování ukonèete stiskem klávesy ENTER. Obr. 69 Zkuste pøejmenovat první list v sešitu První tabulka na Bilance. V názvu listu mùžete zapsat maximálnì 31 znakù. Jak jinak list pøejmenovat Klepnìte na nabídku Formát, pøíkaz List a vyberte Pøejmenovat. Další postup je shodný. Nebo poklepejte na ouško listu. Název se vybere a ihned píšete na klávesnici nový. Zápis ukonèete stiskem klávesy ENTER. Pøesun listu 1. Klepnutím na ouško listu aktivujte list, který chcete pøesunout jinam. 2. Kurzorem myši umístìte nad ouško aktivního listu a klepnutím pravé myši vyvolejte místní nabídku a vyberte pøíkaz Pøesunout nebo zkopírovat... Objeví se dialogové okno jak vidíte na obr. 70. V seznamu pøed list: vyberte pøed který list se má aktivní list pøesunout. 3. Nakonec klepnìte na tlaèítko OK. Mùžete dokonce pøesunout list do jiného otevøeného sešitu nebo nového sešitu. Ten vyberete v dialogovém oknì Pøesunout nebo zkopírovat v èásti do sešitu:. Pak v seznamu pøed list: vyberete místo kam má být list pøesunut nebo jej umístíte na konec.!!! V seznamu do sešitu: se vždy nabízejí názvy jen otevøených souborù. Nebo nový sešit, který pak bude obsahovat pouze pøesunutý list. Obr. 70

7 58 Pøesun a kopírování listù 4 Jak jinak pøesunout list Klepnìte na nabídku Úpravy a pøíkaz Pøesunout nebo zkopírovat list.... Objeví se již známé dialogové okno. Nebo pomocí myši uchopte ouško listu myší a tahem jej pøesuòte kamkoli mezi ostatní ouška listù. Èerná šipka vám naznaèí, mezi které dva listy bude aktivní list pøesunut. Když vám místo vyhovuje, uvolnìte myš. Obr. 71 Kopírování listù 1. Klepnutím na ouško listu aktivujte list, který chcete kopírovat. 2. Kurzorem myši umístìte nad ouško aktivního listu a klepnutím pravého tlaèítka myši vyvolejte místní nabídku a vyberte pøíkaz Pøesunout nebo zkopírovat.... Objeví se již známé popsané dialogové okno (viz obr. 71). 3. Nejprve zaškrtnìte políèko Vytvoøit kopii. Jinak budete list zase pøesouvat. 4. Pak v seznamu pøed list: vyberte pøed který list se má aktivní list zkopírovat. Nakonec klepnìte na tlaèítko OK. Pøi kopírování pùvodnì aktivní list zùstane na svém místì a na novém místì je jeho kopie, která nese pùvodní název listu s poøadovým èíslem kopie v závorce. Mùžete tedy vytvoøit nìkolik kopií jednoho listu. Mùžete dokonce zkopírovat list do jiného otevøeného sešitu nebo nového sešitu. Ten vyberete v dialogovém oknì Pøesunout nebo zkopírovat v èásti do sešitu:. Pak v seznamu pøed list: vyberete místo kam má být list zkopírován nebo jej umístíte na konec.!!! V seznamu do sešitu: se vždy nabízejí názvy jen otevøených souborù. Nebo nový sešit, který pak bude obsahovat pouze kopírovaný list. Jak jinak zkopírovat list Klepnìte na nabídku Úpravy a pøíkaz Pøesunout nebo zkopírovat list.... Objeví se již známé popsané dialogové okno, ve kterém nesmíte zapomenout zaškrtnout políèko Vytvoøit kopii. Nebo pomocí myši uchopte ouško listu myší a souèasnì se stisknutou klávesou CTRL jej suòte kamkoli mezi ostatní ouška listù. Stisknutá klávesa CTRL se na obrazovce projeví znaménkem +. Èerná šipka vám naznaèí kam bude umístìna kopie aktivního listu. Když vám místo vyhovuje, uvolnìte nejprve myš, klávesu CTRL uvolnìte jako poslední. Obr. 72 Pøesun a kopie listu mezi sešity pomocí myši Pro pøesun nebo kopii listu z jednoho sešitu do druhého mùžete buï využít již popsané dialogové okno Pøesunout nebo zkopírovat, kde v èásti do sešitu: vybíráte mezi otevøenými sešity ten cílový nebo použijete variantu do nového sešitu.

8 4 Práce se sešity a listy 5 9 Ale mùžete také pro zrychlení použít myš. Dùležité ovšem je, aby sešity mezi kterými budete pøesouvat èi kopírovat byly nejen otevøené, ale oba dostupné na obrazovce. Musíte tedy jejich okna uspoøádat na obrazovce. Pak staèí uchopit ouško listu v jednom oknì a pohybem jej pøemístit do okna druhého. Výsledkem je pøesun listu. Když k pohybu myši ještì podržíte klávesu CTRL vytvoøíte kopii listu. Odstranìní listu ze sešitu Pokud máte v sešitu zbyteèné prázdné listy, je vhodné je odstranit, protože zabírají místo a zvìtšují velikost souboru. List odstraníte takto: 1. Klepnutím na ouško listu aktivujte list, který chcete vymazat. 2. Kurzorem myši umístìte nad ouško aktivního listu a klepnutím pravé myši vyvolejte místní nabídku a vyberte pøíkaz Odstranit. 3. Objeví se varování, že odstranìní listu je nevratná akce a mùžete tak ztratit vše, co jste na nìm vytvoøili. Pokud list opravdu chcete odstranit, klepnìte na tlaèítko OK. Obr. 73!!! Nelze odstranit všechny listy, v sešitì musí zùstat alespoò jeden list. List rovnìž mùžete odstranit pomocí nabídky programu klepnìte nabídku Úpravy>Odstranit list. Vybírání listù Akce pøesun, kopie a odstranìní lze provést nejen s jedním aktivním listem, ale i nìkolika listy vybranými. Aktivní list má vždy bílé ouško, ostatní neaktivní mají ouška šedá. List aktivuje klepnutím na jeho ouško. Když vyberete více listù, pak tyto listy tvoøí skupinu, což se doètete i v záhlaví okna. Jak vybrat více listù Když chcete vybrat všechny listy, tak pomocí pravé myši vyvolejte místní nabídku a vyberte pøíkaz Vybrat všechny listy. Jednotlivé listy nesousedící vyberete takto stisknìte klávesu CTRL a postupnì klepnìte na ouška dalších listù. Obr. 74 Souvislou øadu listù sešitu vyberete tak, že klepnutím vyberete ouško prvního listu, pak stisknete klávesu SHIFT a klepnete na ouško posledního listu který má být obsažen ve výbìru.

9 60 Výbìr listù 4 Na obr. 75 vidíte výbìr sousedících listù. Obr. 75 Jak zrušit výbìr listù Klepnìte na ouško listu který není vybrán, nebo pravou myší vyvolejte místní nabídku a zvolte pøíkaz Oddìlit listy, nebo stisknìte klávesu CTRL a klepnìte na bílé ouško vybraných listù a tak jej vyøadíte z výbìru.!!! Skupina vybraných listù je zajímavá i v okamžiku vytváøení tabulek, platí totiž, že to co udìláte na jednom seskupeném listu, se provede i na ostatních listech skupiny. Což lze výhodnì použít pro tvorbu nìkolika podobných tabulek najednou. Jestliže však chcete nìco udìlat jen na jednom listu, musíte skupinu listù zrušit. Zobrazení více nebo ménì oušek listù 1. Nastavte ukazatel myši na tlaèítko pro zmìnu velikosti posuvníku. Obr. 76 TIP 2. Jakmile se ukazatel myši zmìní na ukazatel rozdìlení, pøetáhnìte tlaèítko pro zmìnu velikosti posuvníku smìrem doprava nebo doleva. 3. Chcete-li tlaèítko pro zmìnu velikosti posuvníku vrátit do jeho pùvodní výchozí polohy, poklepejte na nìj. Urèitý list mùžete rychle aktivovat a tedy pracovat s ním, když klepnete pravou myší v oblasti tlaèítek pro pohyb mezi oušky listù. Objeví se seznamy dostupných listù a vy si vyberete ten, který vás zajímá. List se ihned aktivuje a vy mùžete pracovat s jeho obsahem. Skrytí a zobrazení listu v sešitu Podobnì jako lze skrýt celý sešit, mùžete skrýt i list takto: 1. Aktivujte list, který chcete skrýt, nebo vyberte skupinu listù. 2. Klepnìte na nabídku Formát>List a pøíkaz Skrýt. List opìt zobrazíte tak, že klepnete na nabídku Formát>List a pøíkaz Zobrazit.... Objeví se dialogové okno se seznamem skrytých listù a vy urèíte, který list se má zobrazit. Nakonec klepnìte na OK. Obr. 77

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Grafy. 268 Vložení grafu rychlou analýzou Excel disponuje funkcí Rychlá analýza; již jsme se s ní v této knize seznámili.

Grafy. 268 Vložení grafu rychlou analýzou Excel disponuje funkcí Rychlá analýza; již jsme se s ní v této knize seznámili. Grafy Grafy jsou ozdobou listů Excelu. Platí zásada, že jedním grafem toho řeknete desetkrát víc a mnohem rychleji než jednou úžasnou tabulkou. Tabulky je třeba studovat a podstata věci zaniká ve spoustě

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V

11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Spínaèe jsou elektrické pøístroje, které slouží k zapínání, pøepínání a vypínání elektrických obvodù a spotøebièù. Podle funkce, kterou vykonávají, je

Spínaèe jsou elektrické pøístroje, které slouží k zapínání, pøepínání a vypínání elektrických obvodù a spotøebièù. Podle funkce, kterou vykonávají, je Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Názvy objektů na paletě Layers (Vrstvy)

Názvy objektů na paletě Layers (Vrstvy) Obsah as a asta b b 2. Vytváření vrstev, podvrstev a skupin 3. Vybíraní vrstev, označování objektů 4. Odstranění a skrytí vrstev Kapitola vás naučí pracovat s vrstvami. Ty se dělí na vrstvy nejvyšší úrovně

Více

Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů.

Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů. 10.12 TVORBA FORMULÁŘE 10.12.1 VYTVOŘENÍ JEDNODUCHÉHO FORMULÁŘE Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů. Jak jste se

Více

STRUČNÝ PŘEHLED MS OFFICE 2007 ANEB CO JE NOVÉHO

STRUČNÝ PŘEHLED MS OFFICE 2007 ANEB CO JE NOVÉHO STRUČNÝ PŘEHLED MS OFFICE 2007 ANEB CO JE NOVÉHO Obsah MS WORD... 1 Pás karet... 1 Co je na pásu karet... 1 Ikony pro otevření dialogových oken ve skupinách... 2 Zobrazení dalších karet... 2 Minipanel

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafická úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu MS Office Excel 2013

Studijní materiály k e-learningovému kurzu MS Office Excel 2013 Studijní materiály k e-learningovému kurzu MS Office Excel 2013 2014, Praha 1 Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem... 8 Cíl kapitoly... 8 Klíčová slova... 8 Lekce... 8 1.1 Spuštění a ukončení programu...

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

12 15 Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì " ZADÁNO: Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì Zjistìte: 1 Zda je ekonomicky výhodn

12 15 Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì  ZADÁNO: Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì Zjistìte: 1 Zda je ekonomicky výhodn Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu.

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu. Obsah 1. Pracovní plocha 2. Paleta nástrojů, Paletky, Pruhy voleb 3. Paletka Navigator (Navigátor), nástroj Zoom (Lupa) 4. Práce s dokumentem - otevírání, zavírání, ukládání 1. Pracovní plocha V první

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER.

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER. Výplň a ohraničení tabulky Označte text, z nabídky vyberte Formát Buňky Ohraničení (nejdříve vyberte typ, pak barvu a nakonec typ ohraničení (dole, vnitřní atd...). Změna formátu písma (styl, velikost,

Více

Jak skrýt a zobrazit a řádky nebo sloupce

Jak skrýt a zobrazit a řádky nebo sloupce 6 Operace s buňkami V této kapitole budeme předpokládat, že už máte list plný dat, před sebou spoustu buněk a v nich sloupce úhledně seřazených čísel. Přesto vám jistě k spokojenosti mnohé chybí. Málokdy

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

CommonTestsAndGames03

CommonTestsAndGames03 CommonTestsAndGames03 Petr Novák (Ing. Ph.D.), novakpe@labe.felk.cvut.cz V1.02.000.000 / 24-06-2014 Obecné poznámky: - WEB verze: Pouze demonstrační verze se zablokovanou schopností vytvářet si vlastní

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Grid 2. Krok za krokem. Jednoduchý manuál pro základní úpravy mřížek v programu

Grid 2. Krok za krokem. Jednoduchý manuál pro základní úpravy mřížek v programu Grid 2 Krok za krokem Jednoduchý manuál pro základní úpravy mřížek v programu Kopírování sady mřížek (uživatele) Chceme-li si vyzkoušet práci s programem Grid 2, je nejlepší upravit si již vytvořené mřížky

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

BRICSCAD V15. Přizpůsobení uživatelského prostředí

BRICSCAD V15. Přizpůsobení uživatelského prostředí BRICSCAD V15 Přizpůsobení uživatelského prostředí Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

CTR pro optoèlen s LED a tranzistorem:,& &75 = [%] U, CE = const ) Obvykle CTR urèíme pøi I F = 10 ma a U CE = 5 V. Hodnoty zjistíme z tabulky.,& &75

CTR pro optoèlen s LED a tranzistorem:,& &75 = [%] U, CE = const ) Obvykle CTR urèíme pøi I F = 10 ma a U CE = 5 V. Hodnoty zjistíme z tabulky.,& &75 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Základní pojmy, Úprava tabulky, Výběr záznamů, Místní nabídky, Filtry, Obnovení dat

Základní pojmy, Úprava tabulky, Výběr záznamů, Místní nabídky, Filtry, Obnovení dat Apollo nápověda základní ovládání Základní ovládání Práce s myší, Titulkový pruh, Hlavní menu, Panel nástrojů, Informační pruh modulu, Lokální nabídky, Posuvníky, Řádek s ikonami, Stavový řádek, Základní

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu

Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.12 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

2. Najeďte si kurzorem myši do pravého spodního rohu k symbolu malého černého čtverečku kurzor myši se změní na černý nitkový kříž.

2. Najeďte si kurzorem myši do pravého spodního rohu k symbolu malého černého čtverečku kurzor myši se změní na černý nitkový kříž. 1.1.1 ROZBALOVACÍ SEZNAMY Program MS Excel usnadňuje uživatelům práci tím, že obsahuje již připravené seznamy často používaných textů, např. měsíce v roce, dny v týdnu apod. K příslušnému seznamu se dostanete

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Odborná kvalifikace (paragrafy...)

Odborná kvalifikace (paragrafy...) Odborná kvalifikace (paragrafy...) Modul slouží k evidenci odborných kvalifikací studentů - např. paragrafy... 1. Spuštění modulu Odborná kvalifikace 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Záložka

Více

Cvièení se SoftCAD.3D

Cvièení se SoftCAD.3D SoftCAD.3D Cvièení pro pokroèilé uživatele 1984-1999 SoftCAD - ArchiTECH.PC, Archi- TECH.GL, SoftCAD.2D, SoftCAD.3D, APC.Draft are trademarks of SoftCAD. Edited by SoftCAD. 1999 SoftCAD International -

Více

Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler

Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler Software602, 2011 http://www.602.cz http://www.bezpapiru.cz http://secustamp.com Obsah Obsah Úvod... 3 Práce s formulářem...3 Nástrojová lišta...4

Více