OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt"

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 Sluèování dat DATA ð Slouèit Tento pøíkaz používáme v pøípadì, že chceme zachytit jen podstatné údaje z rozsáhlých dat, které jsou zpracovány na více listech èi ve více souborech Typickým pøíkladem jsou uzávìrky jednotlivých mìsícù Každý mìsíc je zachycen na jednom listu Listy jsou souèástí sešitu (souboru) PRODEJ XLS Soubor zachycuje prodej automobilù rùzných znaèek ve tøech prodejnách firmy Naším úkolem je shrnout výsledky jednotlivých mìsícù do ètvrtletních a pololetního pøehledu Samozøejmì bychom mohli takto zpracovat i roèní pøehled, ale to již nechám na uživateli, aby vyzkoušel svoji, právì získanou dovednost Urèitì to pùjde Schéma zachycující propojení jednotlivých listù souboru PRODEJ XLS: OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq þwyuwohwt þwyuwohwt SROROHWt Pøi vytváøení Slouèení dat musíme postupovat podle urèitých zásad: Na jednom listì by mìla být jen jedna sluèovací tabulka Touto tabulkou rozumíme výslednou tabulku, ve které jsou zpracovány údaje z více zdrojových tabulek, z více oblastí, ze kterých data sluèujeme Sluèovací tabulky které jsou výsledkem sluèování jsou na listech 1 ètvrtletí, 2 ètvrtletí a 1 polotetí Zdrojová oblast jsou jednotlivé tabulky, které sluèujeme, ze kterých èerpáme V našem pøípadì výsledky leden - èerven Doporuèuji pojmenovat si listy názvy mìsícù Získáte naprostý pøehled o rozmístìní dat a také okamžitì identifikujete listy, ve kterých vytvoøíte slouèení Na listì se sluèovací tabulkou by nemìly být další údaje, zejména ne zdrojové! Na následujícím obrázku jsou zachyceny tabulky, které chceme slouèit - List 1 (leden) až List 6 (èerven) Tyto nazýváme zdrojové List 7 (1 ètvrtletí) pak zachycuje tabulku Pavel Kras: EXCEL pro pokroèilé - BEN technická literatura 7

3 ? Práce s daty vzniklou slouèením ledna až bøezna, List 8 (2 ètvrtletí) slouèením dubna až èervna a List 9 (1 pololetí) zachycuje výsledky za první pololetí, to znamená, že vznikne slouèením tabulek za leden až èerven Takto vzniklé tabulky nazýváme sluèovací Pozor, na obrázku jsou zachyceny tabulky pro pøehlednost na jednom listu papíru, ale nezapomeòte - sluèovací tabulka se vytváøí vždy na novém, prázdném listì! Tabulky pro sluèování: /LVWS HMPHQXMWHQDOHGHQ OHGHQ /LVWS HMPHQXMWHQDGXEHQ GXEHQ $ % & ' ( ) $ % & ' ( ) )DYRULW %0: )LDW $XGL )DYRULW %0: )LDW )RUG $XGL /LVWS HMPHQXMWHQD~QRU ~QRU /LVWS HMPHQXMWHQDNY WHQ NY WHQ $ % & ' ( ) $ % & ' ( ) )DYRULW %0: )LDW )RUG $XGL )DYRULW %0: )LDW $XGL SURGHMQD SURGHMQD SURGHMQD SURGHMQD SURGHMQD SURGHMQD /LVWS HMPHQXMWHQDE H]HQ E H]HQ /LVWS HMPHQXMWHQDþHUYHQ þhuyhq $ % & ' ( ) $ % & ' ( ) )DYRULW %0: )LDW $XGL )DYRULW %0: )RUG )LDW $XGL /LVWS HMPHQXMWHQDþWYUWOHWt þwyuwohwt /LVWS HMPHQXMWHQDþWYUWOHWt þwyuwohwt $ % & ' ( ) $ % & ' ( ) )DYRULW %0: )LDW )RUG $XGL )DYRULW %0: )LDW )RUG $XGL /LVWS HMPHQXMWHQDSROROHWt SROROHWt $ % & ' ( ) )DYRULW %0: )LDW )RUG $XGL Qi]Y\ ign ]GURMRYpWDEXON\ VOXþRYDFtWDEXON\ Qi]Y\VORXSF R]QDþHQtPWpWREX N\P\ãtMHY\PH]HQDFtORYi REODVWMDNMHSRSViQRYS HGFKi]HMtFtPWH[WX U každé tabulky jsou znázornìny adresy bunìk Pøi jejich zpracovávání pøed sluèováním, si povšimnìte, že poèítaè je zapisuje ve tvaru absolutních adres, to je $A$2 Podobnì pøi zápisu listu, ze kterého je zrovna èerpáno, to znamená na který je provádìn odkaz, se používá zápis ve tvaru název listu a pak ihned následuje! Práci ale máme ulehèenu tím, že pøi správné manipulaci myší vše za nás vykoná poèítaè 8 Pavel Kras: EXCEL pro pokroèilé - BEN technická literatura

4 Práce s daty? Dialogové okno pro sluèování: 9QDãHP S tsdg PXVtPH ]DãNUWQRXW +RUQt ighn Postup práce: Zkontrolujete, zda máte správnì vytvoøeny zdrojové oblasti a zda jsou listy, ve kterých se nacházejí správnì pojmenovány Postavte se do nového èistého listu, ve kterém chcete vytvoøit cílovou oblast, oznaète buòku, která bude tvoøit její levý horní roh Od této buòky doprava dolù se vytvoøí, po dokonèení akce sluèovací tabulka Použijte pøíkazy DATA ð Slouèit, které najdete v Menu Otevøe se dialogové okno Slouèit V tomto oknì máte nabídku veškerých možností, které mùžete pøi sluèování využít Nejprve zvolte funkci, která pøi slouèení má být použita Cvaknìte levým tlaèítkem myši na šipku v rámeèku Funkce a rozvine se Vám nabídka Nejèastìji budete zøejmì používat souèet Mezi dalšími deseti funkcemi jsou Prùmìr, Poèet hodnot, Maximum, Minimum Do ODKAZ zapište všechny potøebné oblasti a to nejlépe pomocí myši cvaknìte do rámeèku Odkaz a když v nìm zaène pulzovat kurzor, mùžete s myší oznaèovat zdrojové oblasti Otevøete si požadovaný list, zaènete lednem a odtáhnìte požadovanou oblast Protože provádíme souhrn vyznaèením požadované oblasti v otevøeném potøebném listì, musí se objevit zápis ve tvaru leden!$b$1:$e$4 vše bez mezer a v absolutních adresách Tlaèítkem PØIDAT pøenesete Váš odkaz do VŠECHNY ODKAZY Po pøidání mùžete do odkazu zapsat pomocí výbìru myší další oblast Bude to v listu únor, oblast únor!$b$1:$f$4 Opìt pøeneseme odkaz do rámeèku Všechny odkazy pomocí tlaèítka Pøidat Tímto zpùsobem je možné vytvoøit až 255 odkazù Další sešity, které obsahující zdrojové oblasti, nemohou být aktivní Nesmí být bìhem sluèování otevøeny Pavel Kras: EXCEL pro pokroèilé - BEN technická literatura 9

5 ? Práce s daty Buòky obsahující text se chovají jako prázdné To se netýká pouze bunìk s názvy, podle kterých sluèujete Je dobré mít buòky v jednotlivých listech na stejných adresách, výbìr je pak rychlý, prakticky automatický Nemusíte znovu vyznaèovat zdrojovou oblast Program vždy respektuje Vaši poslední volbu Pøíkazem NALISTOVAT mùžete použít i zdrojové oblasti ze zavøených sešitù Když jste skonèili výbìr oblastí, které chcete slouèit, musíte provést výbìr, podle èeho dojde ke slouèení Ve Vašem pøípadì budete sluèovat podle znaèek automobilù Znamená to, že jsou rozhodující názvy znaèek v øádcích 1 Proto, když provádíte výbìr mezi HORNÍ ØÁDEK ó LEVÝ SLOUPEC, použijte horní øádek Tøídìní a slouèení pak probìhne podle názvù znaèek automobilù PROPOJENÍ NA ZDROJOVÁ DATA umožní trvalé pøenášení zmìn ve zdrojových souborech do cílové oblasti Jestliže zmìníte èísla v nìkteré zdrojové oblasti, okamžitì se zmìny pøenesou do cílové oblasti Musíte ovšem provést úpravu rámeèku zaškrtnutím u pokynu Vytvoøit propojení na zdrojová data Tato úprava se provede cvaknutím myší do rámeèku Stejným zpùsobem se zaškrtnutí odstraní Je dobøe se rozhodnout, zda je pro Vás výhodnìjší aktivace tohoto pøíkazu, nebo jeho nevyužití Z pøíkladu, který je probírán, je patrné, že se neslouèí položky, které se nejmenují stejnì Nemusíte proto úzkostlivì dbát na dodržení poøadí, ani na poèet položek Poèítaè si cílovou oblast srovná sám Musíte mít dostateèný prostor pro cílovou oblast Jiné slouèení, napøíklad výpoèet prùmìru, si zkuste na nový list Postavíte-li se znova do cílové tabulky a dáte pøíkaz DATA ð Slouèit, vše co bylo v tomto dialogovém oknì zapsáno, se opìt objeví Pak pouze staèí klepnout OK a tabulka se aktualizuje, nebo mùžete provést opravy, napøíklad odstranìním nìkterých zdrojových oblastí To je velice jednoduché Název oblasti, které se chcete zbavit, v rámeèku Všechny odkazy myší namodøete a po stisknutí tlaèítka Odstranit již v seznamu oblast nebude Jestliže zvolím PROPOJENÍ NA ZDROJOVÁ DATA nemusím aktualizovat, ale musím rozvážit zda je to pro mì takový zpùsob práce výhodný Možné pøíèiny problémù: jste na zdrojovém listì a chcete na nìm vytvoøit cílovou oblast, nezaškrtli jste HORNÍ ØÁDEK ó LEVÝ SLOUPEC, nevybrali jste si ani jedno z tìchto políèek, máte špatnì popsané názvy dat, která sluèujete 10 Pavel Kras: EXCEL pro pokroèilé - BEN technická literatura

6 Práce s daty? Seznam Základní seznam pøipravený k dalšímu zpracování: 1i]Y\ SURP QQêFK XPtVW QêFK YSUYQtP ignxy\wyi HMtKODYLþNX 3 HKOHGSURGHMHYURFH P VtF URN ILUPD SRþHWNV FHQD FHQDFHON SURGHMFH OHGHQ 6HOHNW.DSU OHGHQ =76.DSU ~QRU =76 9RGLþND ~QRU $OH[ $GDP ~QRU 6HOHNW 9RGLþND E H]HQ $OH[ $GDP E H]HQ $OH[ 9RGLþND E H]HQ 6HOHNW $GDP OHGHQ =76.DSU OHGHQ =76.DSU ~QRU $OH[ 9RGLþND ~QRU 6HOHNW $GDP ~QRU $OH[ 9RGLþND ~QRU $OH[ $GDP E H]HQ 6HOHNW 9RGLþND E H]HQ =76 $GDP E H]HQ =76 $GDP 3RORåND )LHOGV 9 WD 5HFRUG Hlavièka musí být provedena odlišným typem písma V seznamu nesmí být prázdný øádek nebo sloupec Pøi práci se seznamem musíte stát v nìkteré z jeho bunìk K oddìlení bunìk èi øádkù nepoužívejte prázdných øádek nebo èárkovaných èar Jestliže chcete dosáhnout grafické úpravy, jistì Vás nezklame automatický formát Lépe je ale formátovat až na závìr práce Seznam je jedním ze zpùsobù ukládání dat Je to série øádkù s daty stejného typu Je zamìnitelný s databázovými soubory, jak je mùžete znát napøíklad z programù vytvoøe- Pavel Kras: EXCEL pro pokroèilé - BEN technická literatura 11

7 ? Práce s daty ných ve FoxPro V Excelu si mùžeme tyto databázové soubory otevøít a pracovat s nimi Po ukonèení práce je mùžeme opìt vrátit zpìt i se zmìnami, které jsme provedli Seznamy také pøebírají veškeré výhody, které databáze pøinášejí To je rychlé zpracování velkého množství dat, rychlé vyhledávání, tøídìní a zpracování podle urèitých kritérií, vèetnì vytváøení nejrùznìjších druhù zpráv Abychom mohli s daty v tabulce pracovat jako se seznamem, musíme dodržet následující zásady Na první pohled jich je hodnì, ale jsou logické a urèitì Vám uspoøádání dat do seznamu potíže dìlat nebude: Velikost a umístìní seznamu: V jedné tabulce mìjte vždy jen jeden seznam Ponechte vždy alespoò jeden øádek èi sloupec volný mezi seznamem a ostatními daty v listì Neukládejte dùležitá data vlevo nebo vpravo od seznamu Pøi práci se seznamem mùžete o nì pøijít Maximální velikost seznamu je shodná s rozsahem tabulky øádkù a 256 sloupcù Názvy sloupcù: Pro názvy sloupcù (promìnných), používejte vždy první øádek v tabulce Nemùžete využívat napøíklad levý okraj tabulky Vytvoøená hlavièka musí být zobrazena odlišnì než ostatní data v seznamu Nejlepší a nejjednodušší je použít tuèné písmo Tím si poèítaè hlavièku identifikuje Nesmíte mít v seznamu prázdné øádky (prázdné buòky ano) Pozor ani hlavièka nesmí být oddìlena prázdným øádkem Názvy sloupcù, stejnì jako ostatní buòky, mohou obsahovat jen 255 znakù Mùžete použít zalomení textu Øádky a sloupce: V jednom sloupci mohou být data jen stejného typu Nemùžete mít do poloviny sloupce napøíklad text a pak pokraèovat èísly Nevkládejte mezery na zaèátek bunìk - to znemožní správné øazení a vyhledávání pozor, je to dost zákeøná chyba I nevìdomky vložená 12 Pavel Kras: EXCEL pro pokroèilé - BEN technická literatura

8 Práce s daty? mezera, která se na obrazovce vlastnì neprojeví, je nìkde v pamìti zakódována jako èíslo 32 v binárním kódu V jednom sloupci používejte vždy stejný formát bunìk Vyjma odlišení hlavièky viz výše Nezáleží na použití velkých a malých písmen pouze pøi aktivizaci pøíkazu Rozlišovat velká a malá písmena bude Excel velká a malá písmena respektovat Doporuèuji radìji tento bìžnì pøíkaz nevyužívat Pøi øazení a vyhledávání jsou rozhodující pro práci Excelu výsledky, ne vzorce Seznam pracuje vždy s celým øádkem (vìtou) Je tøeba tento požadavek respektovat za všech okolností! Jestliže pøesouváte, mažete, filtruje èi jinak zpracováváte data, musíte si uvìdomit, že øádek tvoøí nedílný celek V následující ukázce jsou ponechány okraje bunìk Tím si mùžete ovìøit ukládání rùzných typù dat v buòce Také je jasné, že celý øádek tvoøí logický celek Ke Karasovi patøí konkrétní jméno, v našem pøípadì Josef Také jeho narození, èi další údaje nemùžu libovolnì zamìòovat Jinak by se již nejednalo o naši urèitou osobu Ukázka další tabulky provedené jako seznam: MPpQR S tmphqt QDUR]HQ E\GOLãW WHOHIRQ -RVHI.DUDV 3UDKD -LQG LFK 3WiþQtN.ODWRY\ -DURPtU +XEiOHN.UXSND Práce se seznamem jako s databází DATA ð Formuláø Tímto pøíkazem vyvoláme na obrazovce dialogové okno Seznam formuláøe dat Pøesnì vystihuje povahu seznamu a jeho pøíbuznost s databází Názvy položek (sloupcù) dostanou rámeèky, ve kterých se objevují data, která k sobì patøí a jsou tedy ve spoleèném øádku Pracujeme vždy s celým øádkem Data která nezadáváme, ale která vznikají výpoètem, jsou nepøístupná Nemùžeme je ovlivòovat z klávesnice Tento zpùsob práce je dobrý zejména pro seznámení se s principy databázového zpracování a pro orientaci v datech na obrazovce Pavel Kras: EXCEL pro pokroèilé - BEN technická literatura 13

9 ? Práce s daty Dialogové okno Seznam, umožòující procházení databází po vìtách, øádcích: ýtvor]i]qdpx =ikodyt VORXSF SRORåHN ÃÃÃ7ODþtWND Ä1HS tvwxsqê³~gdm ighny WD]HVH]QDPX UR]ORåHQiSRMHGQRWOLYêFK ~GDMtFK Postavíme se do zpracovávaného seznamu a použijeme pøíkaz DATA ð Formuláø Formuláø se objeví na obrazovce a zobrazuje seznam ve tvaru øádkù (vìt) Jeho obsluha je opìt intuitivní Mezi jednotlivými vìtami se pohybujeme tlaèítky DALŠÍ a PØED- CHOZÍ Mùžeme øádky pomocí tlaèítek Nový a Odstranit i vkládat a odstraòovat Vložení nového øádku nám umožní aktivace tlaèítka Nový Odstranìní právì aktivního øádku provedeme stiskem tlaèítka Odstranit Zajímavý je pøíkaz KRITÉRIA Jestliže dosadím napøíklad prodejce KAPR a zvolím tlaèítko DALŠÍ, budu se pohybovat jen v tìch vìtách, které obsahují prodejce Kapra Nastavím-li cenu > 7900, pak se bude provádìt výbìr podle zadaného kritéria V buòkách, které nejsou chránìny, èi vypoèítávány, mùžu provádìt zásahy Obsahuje-li buòka napøíklad vzorec, formuláø mì do této buòky nepustí Provedené zmìny je možné potlaèit tlaèítkem OBNOVIT Kritéria mùžeme stanovit u více položek souèasnì Mají mezi sebou pak vztah logického souèinu - pro vyhledávanou vìtu platí jak podmínka první, tak i podmínka druhá, pøípadnì se uplatòují i další Mezi daty ve vìtì (v jednotlivých rámeècích) se mùžeme pohybovat pomocí myši, ale rychlejší je obsluha z klávesnice tabulátorem Jestliže vymažu øádek (vìtu), posune se celý zbytek seznamu, všechny vìty, automaticky nahoru 14 Pavel Kras: EXCEL pro pokroèilé - BEN technická literatura

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V

11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

12 15 Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì " ZADÁNO: Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì Zjistìte: 1 Zda je ekonomicky výhodn

12 15 Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì  ZADÁNO: Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì Zjistìte: 1 Zda je ekonomicky výhodn Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Spínaèe jsou elektrické pøístroje, které slouží k zapínání, pøepínání a vypínání elektrických obvodù a spotøebièù. Podle funkce, kterou vykonávají, je

Spínaèe jsou elektrické pøístroje, které slouží k zapínání, pøepínání a vypínání elektrických obvodù a spotøebièù. Podle funkce, kterou vykonávají, je Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NULOROVÉ MODELY Spokojíme-li se pouze se základní analýzou elektronického obvodu s ideálními prvky, osvìdèuje se èasto užití nulorových modelù aktivní

NULOROVÉ MODELY Spokojíme-li se pouze se základní analýzou elektronického obvodu s ideálními prvky, osvìdèuje se èasto užití nulorových modelù aktivní Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

CTR pro optoèlen s LED a tranzistorem:,& &75 = [%] U, CE = const ) Obvykle CTR urèíme pøi I F = 10 ma a U CE = 5 V. Hodnoty zjistíme z tabulky.,& &75

CTR pro optoèlen s LED a tranzistorem:,& &75 = [%] U, CE = const ) Obvykle CTR urèíme pøi I F = 10 ma a U CE = 5 V. Hodnoty zjistíme z tabulky.,& &75 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Skládaèka Obr 48 G15 VBP Co to dìlá: Naète vybraný obrázek (vybraný pomocí CommonDialog1), vytvoøí MxN komponent PictureBox obsahujících odpovídající

Skládaèka Obr 48 G15 VBP Co to dìlá: Naète vybraný obrázek (vybraný pomocí CommonDialog1), vytvoøí MxN komponent PictureBox obsahujících odpovídající Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

([FHQWULFLWD 6WUPRVW

([FHQWULFLWD 6WUPRVW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

4 GUIDE nástroj pro interaktivní tvorbu grafického rozhraní Kapitola 3 byla vìnována ruèní tvorbì grafických objektù Všechny grafické objekty vaší apl

4 GUIDE nástroj pro interaktivní tvorbu grafického rozhraní Kapitola 3 byla vìnována ruèní tvorbì grafických objektù Všechny grafické objekty vaší apl Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Autobazar - manuál. J t e o tak. Spravujte svùj internetový katalog automobilù rychle a efektivnì.

Autobazar - manuál. J t e o tak.   Spravujte svùj internetový katalog automobilù rychle a efektivnì. Autobazar - manuál Spravujte svùj internetový katalog automobilù rychle a efektivnì. J t e o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Autobazaru...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2 1.2.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

nažhavováním elektronek, takže nedochází k neúmìrnému pøetìžování filtraèních kondenzátorù pøi nábìhu anodového proudu. Polovodièový usmìròovaè vytvoø

nažhavováním elektronek, takže nedochází k neúmìrnému pøetìžování filtraèních kondenzátorù pøi nábìhu anodového proudu. Polovodièový usmìròovaè vytvoø Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kapitola 3 UNIPOLÁRNÍ TRNZISTORY 3.1 Obecný popis Unipolární tranzistory s pøechodovým hradlem (JFET) MOSFET MOSFET zvláštní k

Kapitola 3 UNIPOLÁRNÍ TRNZISTORY 3.1 Obecný popis Unipolární tranzistory s pøechodovým hradlem (JFET) MOSFET MOSFET zvláštní k Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2.4 Cykly 2. ZÁKLADY JAZYKA C

2.4 Cykly 2. ZÁKLADY JAZYKA C Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 25 Název materiálu: Ovládací prvky formuláře a makra Ročník: 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab

3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv copyright To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

PDWHULiO FS>-NJ ±. FS>NFDONJ ± ƒ& VW teur åhoh]r FtQ KOLQtN N HPtN. OHG DONRKRO ROHM FFD FFD SHWUROHM UWX YRGD Y]GXFK YRGQtSiUD KHOLXP

PDWHULiO FS>-NJ ±. FS>NFDONJ ± ƒ& VW teur åhoh]r FtQ KOLQtN N HPtN. OHG DONRKRO ROHM FFD FFD SHWUROHM UWX YRGD Y]GXFK YRGQtSiUD KHOLXP Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Ing. Pavel BOHANES

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 OBSAH PESpro Komplexní vývojové prostøedí na tvorbu a ladìní aplikací pro automaty systému PES popis verze

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Návod k obsluze Luxmetr

Návod k obsluze Luxmetr testo 545 Návod k obsluze metr Obsah Obsah.............................................................................2 Pøedmluva.........................................................................3

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Mazání obsahu Vymazat obsah buòky Vymazat formát buòky Smazání komentáøù a hypertextových odkazù Vymazat vše

Mazání obsahu Vymazat obsah buòky Vymazat formát buòky Smazání komentáøù a hypertextových odkazù Vymazat vše MS OFFICE 2013 PODROBNÉ OSNOVY MS Excel základy První spuštìní Spuštìní aplikace Minipanel nástrojù Skrývání pásu karet Úvod do MS Excel Vytvoøení nového sešitu Vytvoøení dokumentu Vlastnosti souboru Uložení

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více