Mezioborové kmenové kurikulum zdravotnických profesích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezioborové kmenové kurikulum zdravotnických profesích"

Transkript

1 Mezioborové kmenové kurikulum zdravotnických profesích ve Kurikulum vychází z projektu 2get1care celoživotní učení a mezioborovost ve zdravotnických profesích ( ). Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Evropská komise neodpovídá za další použití informací, jež jsou jejich obsahem. Referenční číslo projektu: llp de-leonardo-ecvet This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project reference number: LLP DE-LEONARDO-ECVET Strana 1 z 26

2 Obsah Seznam zkratek I. Předmluva ke kmenovému kurikulu 1. Úvod 2. Rámcové podmínky kmenového kurikula 3. Cíle kmenového kurikula 4. Glosář 5. Literatura II. Kmenové kurikulum Strana 2 z 26

3 Seznam zkratek PS BIBB BMBF EAR ECTS ECVET EQF/ EQR ET KK KMK UJ LP LLP FT SuS Péče o seniory Spolkový ústav pro odborné vzdělávání Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum Doporučené vzdělávací směrnice European Credit Transfer System / Evropský kreditní systém European Credit System for Vocational and Educational Training / Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu European Qualifications Framework / Evropský rámec kvalifikací Ergoterapie Kmenové kurikulum Konference ministrů školství Učební jednotka Logopedie Lifelong Learning Programme / program celoživotního vzdělávání Fyzioterapie Studentky a studenti Strana 3 z 26

4 I. Předmluva ke kmenovému kurikulu 1. Úvod 1 Činnosti zahrnuté do výkonu zdravotnického povolání v oboru logopedie, ergoterapie, fyzioterapie a péče o seniory prochází stádiem vývoje a změn, které je formováno vlivem sociodemografické transformace, ale i měnícím se pohledem na nemoci nebo proměnlivými rozhodnutími v oblasti (zdravotní) politiky v Německu. K aktuálním požadavkům na dnešní terapeutky a pečovatelky 1 tak patří odborné úkoly, jako je terapie komunikací, odstraňování funkčních omezení a omezení aktivit, terapie funkčních poruch motoriky a poruch senzomotorických a kognitivních funkcí a péče, poradenství a ošetřovatelství. Cílem zdravotnických disciplín je navíc nejen snaha podpořit pacienty v boji s nemocí, ale také povzbudit lidi k tomu, aby dbali na utužení a udržení svého zdraví. Pozornost je přitom zaměřena na fyzickou, duševní i sociální stránku klientů a pacientů 2, které jsou zahrnuty do terapeutické a ošetřovatelské praxe. Na pozadí měnících se struktur v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, jež jdou ruku v ruce s výzvami k zajištění kvality, efektivity práce a kooperativní spolupráce v rámci různých systémů dodávek, je zcela nezbytné pracovat na rozvoji nejen ryze odborných kompetencí, ale i komunikačních a mezioborových kompetencí studentek, a seznámit je s významem jednání založeného na důkazech. Tyto aspekty přitom fungují také jako spojující prvky mezi různými odbornými disciplínami a jejich specifickými požadavky. Rozvoj učebních oborů je vedle upevnění postavení terapeutické vědy a ošetřovatelství v Německu doprovázen tendencí k profesionalizaci zdravotnických profesí. Ta staví zdravotní odbornou přípravu před výzvu zajistit kvalitní vzdělání pro absolventky, aby mohly případně pokračovat ve studiu na vysoké škole. Také na úrovni vzdělávací politiky se objevují nové tendence a výzvy v oblasti zdravotnických profesí; příkladem je program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme, LLP) Evropské komise. Ústřední částí procesu posílení evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy je rozvoj společných evropských rámců a nástrojů, které zvyšují transparentnost, prestiž a kvalitu 1 Z důvodů lepší čitelnosti textu, a protože ve zdravotnictví pracuje větší podíl žen, bude k označení jednotlivců používán pouze ženský rod. 2 Z důvodu lepší čitelnosti se v textu používají slova klient a pacient jako synonyma. Vztahují se navíc k cílovým skupinám všech čtyř zdravotnických profesí (např. obyvatel, zákazník, účastník). Strana 4 z 26

5 kompetencí a kvalifikací a usnadňují mobilitu pracovníků a studentů. Důležitým nástrojem je přitom Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (European Credit System of Vocational Education and Training, ECVET). (BIBB 2011: o.s.). Byl vytvořen pro účely shromáždění, převodu a sčítání kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu. Systém podporuje mezioborovou a nadnárodní mobilitu vyučujících a učňů i osobní mobilitu ve vzdělávání, jež byla dosud omezena velkou heterogenitou a diferenciací (evropských) systémů odborného vzdělávání a chybějícími předpisy o vzájemném uznávání výsledků. 2get1care je pilotní projekt, který aplikuje evropský kreditový systém pro odborné vzdělávání ECVET na vybrané učební a profesní kvalifikace v německém zdravotnictví 3. Cílem tohoto projektu je rozvíjet přenositelnost komponent odborné kvalifikace mezi profesemi i mezi jednotlivými zeměmi. (bfw- Competence Center EUROPA 2011: 5). Funkční rámec představuje hospodářský rozvoj a implementace stávajícího mezioborového kmenového kurikula podle principů systému ECVET Rámcové podmínky kmenového kurikula Rámec rozvoje kmenového kurikula určuje testování Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu v oblasti zdravotnických profesí v Německu. Systém ECVET umožňuje hodnocení, dokumentaci a uznávání kompetencí, které studenti získali v jedné oblasti odborné přípravy. Kompetence jsou zaznamenány v jednotkách výsledků učení, které by měly být nezávislé na místě, kontextu a době učení, jasně a srozumitelně popsány pomocí odkazu na znalosti, dovednosti a kompetence, které obsahují, a vytvořeny a uspořádány soudržně ve 3 Partneři jsou: odborné školy centra maxq. Zentrum für Gesundheitsberufe (ZFG) se sídlem v Dortmundu a CCE - Competence Center EUROPA společnosti bfw - Unternehmen für Bildung (Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB GmbH). Dále to jsou vysoká škola v Osnabrücku, odborná škola v Bielefeldu, Ibw Ústav pro výzkum vzdělávání v hospodářství (Rakousko), KTP společnost pro kvalifikaci na trhu práce (Česká republika) a GYEMSZI Národní institut pro kvalitu a organizační rozvoj ve zdravotnictví a lékařství (dříve ETI) (Maďarsko). 4 Kromě toho jsou v rámci projektu upravena vzdělávací kurikula čtyř zdravotnických profesí (péče o seniory, ergoterapie, logopedie a fyzioterapie) v souladu s principy systému ECVET a je rozpracována koncepce dalšího vzdělávání vyučujících. Strana 5 z 26

6 vztahu k celkové kvalifikaci. Mimo to by měly umožňovat samostatně hodnotit a validovat výsledky učení obsažené v jednotce. Mimo to mají být udělovány body ECVET, které na jedné straně popisují výsledky učení a na druhé straně hodnotí význam učebních jednotek s ohledem na celkovou kvalifikaci. Protože názory na systém přidělování kreditů nejsou jednotné na národní ani mezinárodní úrovni, radí odborníci zůstat prozatím stranou a vyčkávat na vývoj situace. V nejbližší době bude pozornost zaměřena na váhu jednotek podle worklaod (pracovní zátěž) ve vztahu k celkové kvalifikaci. (BMBF 2011a:3). Nicméně formulace jednotek výsledků učení zaručuje možnost pozdějšího přidělování kreditů. Dalším znakem systému ECVET je jeho komplementární vztah k dalším iniciativám zaměřeným na uznávání a přenos kompetencí a podporu mobility studentů v rámci EU. Systém ECVET může být doplněn Evropským kvalifikačním rámcem celoživotního učení Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR), který umožňuje porovnání různých evropských kvalifikací získaných na vysokých školách, středních odborných školách a středních odborných učilištích. Učební jednotka tak může zahrnovat nejen kredity pro odborné vzdělávání a přípravu ECVET, ale i odkaz na zařazení kvalifikace podle úrovně EQR 5. Z dlouhodobého hlediska by měl systém ECVET doplnit také Evropský kreditní systém Europäische System zur Anrechnung von Studienleistungen (ECTS), 6 a propojit tak odborné vzdělávání a vzdělávání na vysokých školách. Další iniciativu kompatibilní se systémem ECVET představuje Europass EUROPASS 7. Systém ECVET a jeho nástroje využívají členské státy EU dobrovolně a jeho úkolem není nahradit, ale doplnit národní systémy vzdělávání. Pro realizaci v Německu tak platí konsensus, že tento proces proběhne v rámci stávajícího systému vzdělávání při zachování profesního principu a podpoře rozvoje komplexní schopnosti odborně jednat. (BMBF 2011a:1). 5 Z důvodu nejednotnosti předpisů nebudou úrovni EQR přiřazeny v rámci projektu 2get1care jednotlivé učební jednotky, ale průměrné hodnocení celkové kvalifikace. 6 Systém ECTS podporuje transparentnost vzdělávání a učení v Evropě a usnadňuje uznávání výsledků učení. Systém umožňuje přenos znalostí získaných učením mezi různými subjekty, větší mobilitu studentů a větší flexibilitu při získávání vysokoškolských diplomů. 7 Europass je jednotné portfolio, které poskytuje občanům příležitost jasným a srozumitelným způsobem předložit důkaz o svých kvalifikacích a schopnostech kdekoliv v Evropě. Strana 6 z 26

7 Na základě výše uvedených specifických předpokladů pro uvedení systému ECVET do praxe v Německu je třeba zmínit nejen platné profesní zákony, ale i vzdělávací směrnice a zkušební řády zdravotnických profesí a další předpisy upravující vývoj kmenového kurikula. Aby to bylo možné, musí být kmenové kurikulum přizpůsobeno doporučením vzdělávacích směrnic platných pro spolkovou zemi Nordrhein-Westfalen (EAR) a týkajících se péče o seniory, ergoterapii, logopedii a fyzioterapii. EAR se podrobně zabývala zákonnými ustanoveními, která zohledňuje také kmenové kurikulum. 3. Cíle kmenového kurikula Cíle kmenového kurikula udává již jeho začlenění do projektu 2get1care. Kromě změny struktury a přizpůsobení obsahu stávajícím požadavkům na kmenové kurikulum byly stanoveny také praktické cíle týkající se běžného studijního dne studentů odborných škol. V následujícím textu budou představeny čtyři nejdůležitější cíle kurikula. Zaměření na systém ECVET Zaměření kurikula na zásady systému ECVET znamená především otevření systému odborného vzdělávání evropskému trhu / prostoru. Možnost shromáždění, převodu a sčítání kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (BMBF 2011b: o.s.) usnadňuje transparentnost, mobilitu a přenositelnost mezi jednotlivými zeměmi. Aby bylo možné zajistit takovou mobilitu, zahrnují jednotky výsledků učení formulaci znalostí, dovedností a kompetencí, a umožňují tak prostřednictvím vzájemného jazykového porozumění s cílem zvýšit transparentnost a porovnatelnost (BMBF 2011a: 2) bezproblémové uznávání dosažených výsledků učení. Tento proces probíhá nezávisle na délce, místě a kontextu procesu učení. Udělováním kreditů a sčítáním bodů ECVET se projekt 2get1care prozatím nezabývá 8. Jinak je kmenové kurikulum se systémem ECVET plně kompatibilní. Orientace na kompetenci k jednání Změna paradigmatu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy je zejména patrná na výkladu pojmu kompetence k jednání. V rámci výzkumného projektu úroveň odborné způsobilosti v oblasti odborného vzdělávání představuje Spolkový ústav pro odborné vzdělávání následující definici: 8 Jak již bylo zmíněno, bude to možné teprve tehdy, až bude vytvořena jednotná forma hodnocení výkonu a uznávání kreditů. Strana 7 z 26

8 Kompetence k jednání označuje schopnost samostatně a na vlastní odpovědnost sestavovat úkoly s přihlédnutím k příslušnému kontextu a osobám. Kompetence k jednání je získávána při práci nebo studiu a je používána v profesním a osobním rozvoji. Kompetence k jednání se dělí na odbornou, metodickou, sociální a osobní. (BIBB 2009: 11). Tento výklad pojmu kompetence k jednání je použit také v doporučených vzdělávacích směrnicích. Cílem je poskytnout studentům prostředky nejen k tomu, aby dokázali plnit odborné úkoly, ale aby se zapojili i do procesu spoluutváření pracovního světa a společnosti na poli sociální a ekologické odpovědnosti (KMK 2007: 4). Všechny výsledky učení teoretického i praktického vzdělávání se zaměřují na kompetence k jednání. Výuka orientovaná na kompetence rozvíjí u studentů (s ohledem na kmenové kurikulum) při dosažení stanovených výsledků učení kompetence k jednání potřebné v průběhu procesu vzdělávání a v následné profesní praxi. Je toho dosaženo mimo jiné pomocí výukové metody learning by doing (praktické učení) využívající hraní rolí, vzorové příklady a jiné postupy orientované na rozvoj kompetencí (viz následující text). Cílem kompetence k jednání je vést studenty k samostatnosti a převzetí odpovědnosti za své jednání. To znamená, že dochází k posunu od výuky k učení a od pouhého obsahu učení k rozvoji kompetencí. Synergický efekt mezioborové spolupráce Hlavním znakem vytvořeného kmenového kurikula je jeho orientace na mezioborovou spolupráci. Proto je tento aspekt také součástí cílů. Mezioborovost je v projektu zajištěna dvěma způsoby. Na jedné straně mají studenti všech čtyř zdravotnických profesí společnou výuku (zajištěnou částečně vyučujícími v rámci mezioborové spolupráce) a spolupracují v různorodých skupinách. Na druhé straně vypracovávají studenti například mezioborové příklady. Seznamují se tak s významem a obsahovou náplní ostatních profesí. Výzvou pro ně je, aby si kladli otázky nejen v souvislosti s vlastní specifickou profesní identitou, ale snažili se pochopit také pohled druhé strany. Společná práce na příkladech odkrývá příležitosti a možnosti k vytvoření optimálního procesu ošetřovatelství a péče probíhajícího na více úrovních. Mezioborová výuka rozvíjí zejména osobní a sociálně-komunikační kompetence studentů. Rozvojem osobních kompetencí myslí autoři mj. schopnost kriticky hodnotit sebe sama, snášet psychickou i fyzickou zátěž, houževnatost a výchovu k odpovědnosti a utváření osobních názorů. Strana 8 z 26

9 Sociálně-komunikační kompetence zahrnují profesionální komunikaci a interakci, empatii a schopnost konstruktivně řešit konflikty. Heterogenní (studijní) skupiny jsou mixem osobnostních předpokladů a různých úrovní dosaženého vzdělání jednotlivých členů. Projevují se přitom v (částečně velmi) rozdílné míře. Tato různorodost se může stát potenciálním zdrojem konfliktů, který bude vyžadovat citlivý přístup všech členů skupiny. Tímto způsobem jsou rozvíjeny důležité vlastnosti, jako je tolerance, respekt a empatie, které jsou rovněž nezbytné v profesním životě při práci s klienty a pacienty. Za účelem reflexe probírají studenti i vyučující prožívanou mezioborovost i na nejvyšší úrovni. Různorodost vzdělávání hraje významnou roli zejména v těch učebních jednotkách, které pracují s informacemi již zapracovanými do kurikula všeobecně vzdělávacích a odborných škol. 9 S očekávanými vstupními znalostmi včetně doporučené literatury jsou tedy studenti a studentky seznámeny předem. Díky tomu mohou být vytvořeny ještě jednotnější podmínky. 9 V této souvislosti je třeba zmínit následující jednotky: jednotky z oblasti učení 1 (zejména základy komunikace), z oblasti učení 2 (zejména cílové skupiny a zákonné/politické/hospodářské rámcové podmínky) a oblasti učení 3 (např. právní podklady, udržení svého zdraví). Strana 9 z 26

10 4. Glosář Body ECVET: označují číselné vyjádření celkové váhy výsledků učení v rámci kvalifikace a poměrné váhy jednotek ve vztahu ke kvalifikaci. (EU 2009: 14) Jednotka výsledků učení (jednotka / unit): složka kvalifikace, která je tvořena uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí. (EU 2009: 14) Dovednosti: schopnost uplatnit znalosti a použít know-how při plnění úkolů a řešení problémů; jsou popisovány jako kognitivní (používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení) nebo praktické (zahrnující manuální zručnost a používání metod, materiálů, nástrojů a přístrojů). (EU 2009: 14) Kompetence k jednání: označuje schopnost samostatně a na vlastní odpovědnost sestavovat úkoly s přihlédnutím k příslušnému kontextu a osobám, jichž se to týká. Kompetence k jednání se rozvíjí při práci nebo studiu a využívá se k profesnímu a osobnímu rozvoji. Kompetence k jednání se dělí na odbornou, metodickou, sociální a osobní. (BIBB 20009: 11) Mezioborovost: je v rámci projektu 2get1care chápána jako spolupráce různých zdravotnických profesí 10 (péče o seniory, ergoterapie, logopedie a fyzioterapie), které se podobají v základních 10 Ergoterapii a fyzioterapii (GFB), logopedii a péči o seniory nelze v užším slova smyslu považovat za profese. Protože jsou však již zahrnuty do procesu Strana 10 z 26

11 hodnotách (profesní etika), zaměření, odborných oblastech a strukturách (např. dokumentace, zařízení) a jež jsou v určitém vzájemném vztahu. Projekt 2get1care se zaměřuje v rámci vzdělávacího kurikula zejména na podobnosti výsledků učení (znalostí, dovedností a kompetencí). Kolektivní odpovědnost, která vzniká při mezioborové práci, podněcuje reakci na proměnlivý vývoj ve zdravotnictví, jako například na přeměnu struktury, fragmentaci pracovního procesu a specializaci. Smyslem kolektivní odpovědnosti je propojovat kompetence a odborné znalosti a využívat synergické efekty pro dobro klientů nebo pacientů a zajištění efektivity práce. Rozhodnutí v oblasti ošetřování a péče o klienty nebo pacienty jsou tak přijímána společně, dochází k výměně informací a odborných znalostí a smys luplné a ekonomicky výhodné koordinaci úkolů. Výraz interdisciplinarita se používá jako synonymum. Znalosti: jsou souborem faktů, zásad, teorií a praktických postupů, které souvisejí s oborem práce nebo studia. Jsou popisovány jako teoretické nebo faktické. (EU 2009: 14) Kompetence: prokázaná schopnost používat znalosti, dovednosti a osobní, sociální nebo metodické schopnosti při práci nebo studiu a v profesním a osobním rozvoji; jsou popsány pomocí pojmů odpovědnost a samostatnost. (EU 2009: 14) Orientace kompetencí: vysvětluje orientaci učebních procesů podle kompetence k jednání Kredit za výsledky učení: soubor výsledků učení jednotlivce, které byly ohodnoceny a které lze shromažďovat za účelem dosažení kvalifikace nebo přenést do jiných vzdělávacích programů či kvalifikací. (EU 2009: 14) Oblasti učení: jsou oborové oblasti kurikula, které popisují hlavní klíčové kompetence v oddílech. Výsledky učení: výroky o tom, co student zná, čemu rozumí a co je schopen vykonávat po ukončení procesu učení; jsou definovány jako znalosti, dovednosti a kompetence. (EU 2009: 14) Kvalifikace: formální výsledek procesu hodnocení a validace, který se získává, když příslušný orgán stanoví, že jedinec dosáhl vzdělávacích výsledků podle daných standardů. (EU 2009: 14) profesionalizace (např. skrze rozšířené akademické formy vzdělávání), používá se tento pojem jako náhrada za chybějící alternativu. Strana 11 z 26

12 LiteraturaAusbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers (Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung AltPflAPrV) vom 26. November 2002 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten (Ergotherapeuten Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ErgThAPrV) vom Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten (PhysTh-APrV) vom Bechthold-Hengelhaup, Tilman; Biastoch, Martin; Drumm, Julia; Frölich, Roland; Grimm, Nancy; Kliemt, Stefan (2007): Methodische Elemente des Unterrichts: Sozialformen, Aktionsformen, Medien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Becker, Georg E. (2007): Unterricht planen. Handlungsorientierte Didaktik. Teil I und 2. Weinheim: Beltz bfw- Competence Center EUROPA (CCE) (2011): PROJEKTHANDBUCH 2get1care Lebenslanges Lernen und Interprofessionalität in den Gesundheitsfachberufen LLP DE-LEONARDO-ECVET Braun, Jan-Peter (2008): Leitfaden zur kompetenzorientierten Unterrichtsplanung. Anregungen für Studierende, Lehramtsausbildung, Fortbildung, Schulaufsicht und schulische Fachgruppen. ntierung/leitfaden_unterrichtsplanung.pdf ( ) Strana 12 z 26

13 Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (2009): Kompetenzstandards in der Berufsausbildung. Abschlussbericht ( ) Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB): Berufliche Bildung ( ) Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB): ECVET Chyba! Odkaz není platný. ( ) Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB): Programm für Lebenslange Lernen ( ) Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2007): Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. ( ) Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2011a): BMBF-Eckpunktepapier zur Erprobung von ECVET im Kontext transnationaler Mobilität in Deutschland Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2011b): ECVET. Europäisches Leistungspunktesystem für die Berufsbildung. ( ) Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2011c): Geographische Mobilität in der Berufsbildung: Leitfaden zur Beschreibung von Lernergebniseinheiten. ( ) Curriculum für die Ausbildung des Logopäden nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der Bundesrepublik Deutschland (LogAPro) vom 1. Oktober Edel, Norbert; Popp, Markus (2008): Offener Unterricht. In Bovet, Gislinde; Huwendiek, Volker (Hrsg.): Leitfaden Schulpraxis. Pädagogik und Psychologie für den Lehrberuf. Berlin: Cornelsen Skriptor; S.110ff Europäische Union (EU) (2008): EMPFEHLUNGEN EUROPÄISCHE PARLAMENT RAT. EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen Europäische Union (EU) (2009): EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Juni 2009 zur Einrichtung eines Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (ECVET) Strana 13 z 26

14 Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten Ergotherapeutengesetz ErgThG vom Gesetz über den Beruf des Logopäden und Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden (1980) Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz AltPflG) sowie zur Änderung des Krankenpflegegesetzes vom 17. November 2000 Green, Norm; Green, Kathy (2007): Kooperatives Lernen im Klassenraum und Kollegium. Das Trainingsbuch. Seelze-Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett Gudjons, Herbert (2008): Handlungsorientiert lehren und lernen: Schüleraktivierung. Selbsttätigkeit. Projektarbeit. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Hepting, Roland (2004): Zeitgemäße Methodenkompetenz im Unterricht. Eine praxisnahe Einführung in neue Formen des Lehrens und Lernens. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Huber, A. Anne (Hg) (2009): Kooperatives Lernen- kein Problem. Effektive Methoden der Partner- und Gruppenarbeit (für Schule und Erwachsenenbildung).Hannover: Kallmeyer Huwendiek, Volker (2008): Didaktische Modelle. In Bovet, Gislinde; Huwendiek, Volker (Hrsg.): Leitfaden Schulpraxis. Pädagogik und Psychologie für den Lehrberuf. Berlin: Cornelsen Skriptor; S.35 ff. Huwendiek, Volker (2008a): Unterrichtsmethoden. In Bovet, Gislinde; Huwendiek, Volker (Hrsg.): Leitfaden Schulpraxis. Pädagogik und Psychologie für den Lehrberuf. Berlin: Cornelsen Skriptor; S. 70 ff. Jank, Werner; Meyer, Hilbert (Hrsg.) (2002): Didaktische Modelle. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor Kesselring, A. (2005): Editorial Interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Medizin und Pflege [Elektronische Version]. In Pflege 2005 (Hrsg.), (S ) Kiper, Hanna; Meints, Waltraud; Peters, Sebastian; Schlump, Stephanie; Schmit, Stefan (2010): Lernaufgaben und Lernmaterialien im kompetenzorientierten Unterricht. Stuttgart: Kohlhammer Kleve, Heiko; Haye, Britta;Hampe-Grosser, Andreas; Müller, Matthias (2011): Systemisches Case Management: Fallenschätzung und Hilfeplanung in der sozialen Arbeit. Heidelberg: Carl-Auer Strana 14 z 26

15 Masseur- und Physiotherapeutengesetz MPhG vom 26. Mai 1994 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (2007): Empfehlende Ausbildungsrichtlinie für die staatlich anerkannten Ergotherapieschulen in NRW. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (2003): Entwurf einer empfehlenden Richtlinie für die Altenpflegeausbildung. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (2006): Empfehlende Ausbildungsrichtlinie für die staatlich anerkannten Logopädieschulen in NRW Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (2005): Empfehlende Ausbildungsrichtlinie für die staatlich anerkannten Physiotherapieschulen in NRW Nussbaumer, Gerda; Reibnitz, Christine von (Hrsg.) (2008): Innovatives Lehren und Lernen. Konzepte für die Aus- und Weiterbildung von Pflege- und Gesundheitsberufen: Praxishandbuch für die Aus- und Weiterbildung von Plege- und Gesundheitsberufen. Bern: Huber Reich, Kersten (2004): Konstruktivistische Didaktik. Lehren und Lernen aus interaktionistischer Sicht. München: Luchterhand Reich, Kersten (Hg.): Methodenpool. ( ) Schewior-Popp, Susanne (2005): Lernsituationen planen und gestalten: Handlungsorientierter Unterricht im Lernfeldkontext. Stuttgart: Thieme Sekretariat der Kultusministerkonferenz Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung (KMK) (2007): Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe Rlpl-Berufsschule.pdf ( ) Stiftung Careum: Umsetzung_Schroeder.pdf ( ) Strana 15 z 26

16 Tschekan, Kerstin (2011): Kompetenzorientiert unterrichten: Eine Didaktik. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor Uni Hamburg: ( ) Uni Kassel Transfer Ost-West-Wissenschaftszentrum (OWWZ) (2011): Bologna-Glossar ( ) Wahl, Diethelm (2006): Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Strana 16 z 26

17 Kmenové kurikulum v projektu 2get1care II. Kmenové kurikulum 1. Klíčové úkoly v oblasti terapie a péče o seniory 1.1 Základy komunikace a interakce, vedení rozhovorů 1.2 Poradenství, instruktáž, školení 1.3 (Mezioborová) komunikace a interakce v týmu 1.4 Podklady pro terapeutický a ošetřovatelský proces 1.5 Podklady pro klinické rozhodování / tvorbu klinického úsudku 1.6 Podklady pro praxi založené na důkazech Terapie založená na důkazech v oblasti fyzioterapie a ergoterapie rozšíření 1.7 Dokumentace 2 Cílové skupiny a rámcové podmínky terapeutické praxe a praxe v oblasti péče o seniory 2.1 Děti a mladiství Děti a mladiství rozšíření 2.2 Osoby středního věku a starší osoby Starší osoby rozšíření: Prevence pádů Starší osoby rozšíření: Bydlení (uspořádání a úpravy) 2.3 Osoby pocházející z různých kultur; společenský vývoj a sociální situace Osoby pocházející z různých kultur; společenský vývoj a sociální situace rozšíření 2.4 Osoby s postižením nebo chronickým onemocněním 2.5 Osoby se sociálně ekonomickým znevýhodněním Strana 17 z 26

18 Kmenové kurikulum v projektu 2get1care 2.6 Lidé pracující v oblasti prevence, rehabilitace a podpory zdraví a příslušné instituce 2.7 Lidé na pracovišti 2.8 Instituce zdravotnictví; instituční rámcové podmínky Instituční rámcové podmínky ve zdravotnictví rozšíření 2.9 Svépomocné organizace 2.10 Svobodný demokratický právní stát; státní rámcové podmínky 2.11 Německý systém sociální péče a zdravotnictví, rámcové podmínky v oblasti zdravotnictví a sociální péče Německý systém sociální péče a zdravotnictví, rámcové podmínky v oblasti zdravotnictví a sociální péče rozšíření 2.12 Hospodářské rámcové podmínky 2.13 Pracovněprávní rámcové podmínky 3 Vzdělávání a profesní situace v oblasti fyzioterapie, ergoterapie, logopedie a péče o seniory 3.1 Právní předpisy z oblasti vzdělávání 3.2 Učení, techniky učení 3.3 Sociální učení 3.4 Udržení svého zdraví Udržení svého zdraví: Hygiena Udržení svého zdraví: Hygiena rozšíření 3.5 Základní otázky a modely odborné činnosti 3.6 Základy ošetřovatelství a terapeutické vědy Ošetřovatelství a terapeutické vědy rozšíření 3.7 Základy etiky, etické výzvy Strana 18 z 26

19 Kmenové kurikulum v projektu 2get1care 3.8 Rozvoj a zajištění kvality v oblasti ergonomie, fyzioterapie, logopedie a péče o seniory 3.9 Aspekty profesní činnosti v oblasti občanského práva, trestního práva a odpovědnosti 3.10 Studenti v různých sociálních situacích Přístup k postavení, moci a násilí Přístup k sexuálnímu obtěžování, zneužití Přístup k roli pomocníka Práce s emocemi Poskytnutí první pomoci rozšíření 4 Patologie 4.1 Klinický obraz revmatického onemocnění 4.2 Mrtvice Mrtvice 4.3 Demence 4.4 Parkinsonova nemoc 4.5 Roztroušená skleróza 4.6 Kardiovaskulární soustava 4.7 Afektivní poruchy: deprese 4.8 Onkologie 4.9 Infantilní cerebrální paréza Strana 19 z 26

20 Kmenové kurikulum v projektu 2get1care 1. Klíčové úkoly v oblasti terapie a péče o seniory Komunikace a interakce 1.1 Základy komunikace a interakce, vedení rozhovorů Počet hodin 24 FT (1.8), ET (1.11), LP (1.1), PS (1.4.1) Výsledky učení Znalosti Studenti mají rozsáhlé teoretické a faktické znalosti o komunikaci a interakci s druhými lidmi. Chápou význam a možnosti technik vedení rozhovoru. Dovednosti Studenti dokáží používat strategie a metody komunikace a interakce. Ví, jak vést rozhovor profesionálně a jak jej efektivně naplánovat a uskutečnit s ohledem na klienty, různé situace a cíl. Kompetence Studenti ovládají základní strategie komunikace a interakce. Analyzují, reflektují a hodnotí své vlastní komunikační návyky i komunikační návyky druhých lidí. Jsou schopni samostatně a vhodně navodit a analyzovat dialogové situace v nejrůznějších prostředích. Obsah Učební jednotka zahrnuje Komunikační teorie a modely (např. podle Schulze von Thuna, Wazlawika, tematicky zaměřená interakce), způsoby vedení rozhovoru a postoj usnadňující a znesnadňující komunikaci (např. řeč těla, jazykový styl), vedení rozhovoru (např. struktura a forma dialogu, profesionální přístup, soustředění se na klienta (např. podle Rogerse)), techniky vedení rozhovoru (aktivní naslouchání, pravidla pro poskytování zpětné vazby, shrnutí rozhovoru), podněty k rozhovoru a formy rozhovoru (např. sestavení anamnézy, poradenství, moderování). 1.2 Poradenství, instruktáž a školení Strana 20 z 26

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky / GENDER TOOLBOX Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky podle Geritt Kaschuby / Karin Derichs-Kunstmann 1. Dimenze obsahy Gendrové perspektivy v oblasti práce s dětmi a mládeží jako téma Jsou genderové

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností)

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) Prezentace pilotního projektu ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) a (zmínkou) E-Learning for Acquiring New Types of Skills Continued (projektu

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) 8.7.2009 Úřední věstník Evropské unie C 155/11 DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) (Text s významem

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Programové území 2 Hlavní body podpory (1) Prioritní osy Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory absolventek a absolventů středních škol na kvalitu vzdělávání II. část březen 2013 Zpracovali: Martina

Více

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ I. Podpora návratu na pracoviště 8. iniciativa Evropské sítě podpory zdraví

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Osobní dopis osloveným. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Osobní dopis osloveným. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Osobní dopis osloveným Vážené kolegyně, vážení kolegové, konec přechodného období zákona č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy

Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy Silke Brauers, Institut ISAB Mezinárodní konference Integrace seniorů a podpora jejich

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Project LdV - PARTNERSHIP

Project LdV - PARTNERSHIP Project LdV - PARTNERSHIP Testing of the approach of the project to develop ECVET, "CREDCHEM" (funded by the DG education and culture), in the work practice of chemistry-related educational institutions

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Trendy v dalším vzdělávání Cíle výuky andragogické didaktiky jestliže se objeví nějaký problém, musí být k jeho řešení ihned k dispozici potřebné znalosti, musí být na dosah ruky ve všedním každodenním

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více