Hodnotíme VaV na vysokých školách (?)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnotíme VaV na vysokých školách (?)"

Transkript

1 Hodnotíme VaV na vysokých školách (?) Jitka Moravcová Seminář DERS Dříteč,

2 Seminář DERS 2013 není žádné ideální nekonfliktní řešení metodicky velmi složité nyní samostatný vědní obor metodika není 100 % přenositelná ze země do země hledání konsensu otevřené jednání všech zúčastněných stran vysvětlování, diskuse, ochota jednat dlouhodobý proces, přechodné období 2

3 Současný stav Hodnocení výsledků VO Rozpočítání institucionální podpory podle získaných bodů Metodika 2013 (RVVI, platí) Metodika MPO (návrh) Hodnocení VO Institucionální podpora může/nemusí být navázána na výsledky hodnocení IPn Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje (řešení) 3

4 Současný stav Metodika 2013 Pilíř I: výsledky typu J, B, C, D (publikační výsledky) v RIV + peer-review hodnocení výsledků typu B a C (subpilíř I), relativní podíl oborových panelů na celkovém počtu bodů Pilíř II: jeden excelentní výsledek na každých 10 MKč IP, peer-review hodnocení Pilíř III: osobní a doplňkové náklady projektu TAČR a MPO, relativní podíl oborových panelů na celkovém počtu bodů 4

5 Hodnocení - mezihra I 1. VŠCHT Praha 287 0/ UK v Praze / VFU Brno 117 0/ JU České Budějovice 212 0/ MU Brno 509 0/ Univerzita Pardubice 145 0/ UP Olomouc 286 0/ ČVUT v Praze 274 1/ MZLU Brno 80 0/ Ostravská univerzita 17 0/ UTB Zlín 68 0/ VUT Brno 123 0/ ZU v Plzni 92 0/ Slezská univerzita Opava 22 0/ TU v Liberci 35 0/ ČZU v Praze 52 0/ VŠB - TU Ostrava 65 0/ Univerzita HK 11 0/ VŠE v Praze 22 0/ Univerzita JEP Ústí n. L. 12 0/ Vys. škola polytechnická Jihlava 0 0/0 1 0 Publikace dle WoS 2006 Publikace Nature/Science Počet studentů v tis. Publikace/tisíc studentů MF

6 Hodnocení - mezihra II Index SR: body za výsledky se sečtou a dělí finančními prostředky získanými ze státního rozpočtu v mil. Kč FPBT VŠCHT Praha: 28,51 FTOP VŠCHT Praha: 32,52 FCHI VŠCHT Praha: 36,97 FCHT VŠCHT Praha: 44,55 Ústav dějin UK a archiv UK: 102,88 UJEP Ústí n. L., Pedagogická fakulta: 133,83 VŠE, Fakulta podnikohospodářská: 136,00 UJEP, Fakulta životního prostředí: 173,66 UJEP, Fakulta sociálně-ekonomická: 188,53 RVVI

7 Hodnocení - mezihra III 1. UK Praha 2. MU v Brně 3. ČVUT Praha 4. VUT Brno 5. ZU v Plzni Španělský žebříček vs počty studentů 6. VŠE v Praze 7. TU Ostrava 8. Policejní akademie v Praze 9. UP Olomouc 10. JU v Č. Budějovicích 11. TU Liberec 12. ČZU Praha 13. VŠCHT Praha 14. Pardubická univerzita počet studentů y = 46,756x -0,6347 R 2 = 0, UTB ve Zlíně umístění 16. MZLU v Brně 17. Slezská univerzita Opava 18. Ostravská univerzita 19. Univerzita Hradec Králové 20. Univerzita JEP Ústí n. L. Španělské hodnocení, HN

8 Bibliometrie celková za ČR Absolutní počet odkazů Relativní zastoupení odkazů výroba tzv. recenzovaných neimpaktovaných (tj. především domácích) časopiseckých publikací vzrostla v období o více než 200 procent WoS, heslo Czech Republic,

9 Bibliometrie VVŠ Relativní zastoupení odkazů, WoS, heslo Czech Republic, , roztřídění podle instituce 9

10 Současné hodnocení výsledků nebere zřetel na typ VO nedává info o excelenci neporovnává kvalitu na národní úrovni neporovnává kvalitu na mezinárodní úrovni nedává info o efektivitě VaV neposkytuje podklady pro řízení VO neposkytuje podklady pro politická rozhodnutí M2013 nezahrnuje peer-review ve standardní podobě Výroční zprávy VVŠ za rok

11 Hodnocení UPce 2012 Porovnání VVŠ podle bodů v RIV, 2012 provádí se korekce bodů, která se odvíjí od toho, co vyprodukovaly jiné VŠ, průběžně se zvyšuje počet časopisů registrovaných ve Web of Science a Scopusu, což zvyšuje počet přidělených bodů aniž by musela produkce článků dané školy reálně růst Zdroj: 11

12 Hodnocení UPce 2012 (www.upce.cz) Porovnání VVŠ podle bodů v RIV, pravidla přidělování a výpočtu bodů dle Metodik se rok od roku měnila (nelze sledovat trend), 12

13 Hodnocení UPce 2012 (www.upce.cz) Body RIV na akademického pracovníka, body RIV nejsou v oborech srovnatelné poměr vzdělávání/výzkum je na každé fakultě jiné 13

14 Hodnocení UPce 2012 (www.upce.cz) Relativní podíl fakult, body RIV, 2012 zaslouží si FChT 74% podíl na veřejné institucionální podpoře VaV, protože to odpovídá rozsahu a kvalitě jejích výsledků VaV? co strategické řízení VVŠ? 14

15 Hodnocení UPce 2012 (www.upce.cz) TOP 15 akademiků, lepší než RIV body nezohledňuje publikační zvyklosti v oborech časový úsek 13 let (plné zaměření jen na VaV?) žádné porovnání na národní a mezinárodní úrovni 15

16 Hodnocení podle RIV bodů UPce není výjimka drtivá většina VVŠ postupuje stejně rozpočítávání až na jednotlivce je běžné UK v Praze má ambice postoupit mezi TOP 200 zavedla Program rozvoje vědních oborů PRVOUK dělení IP trojčlenkou na fakulty podle RIV bodů žádné strategické řízení VVŠ nereflektuje publikační zvyklosti v oborech nereflektuje kvalitu VaV 16

17 Hodnocení kvality Jurajda, Münich: Kde se dělá v ČR nejlepší výzkum? Studie CERGE-EI 3/2012, dostupná na Cíl studie: srovnání excelentních výsledků pracovišť v jednotlivých vědních oborech ukázat nedostatky bibliometrických analýz pro účely hodnocení upozornit na přetrvávající nedostatky v hodnotících nástrojích Údaje z RIV 17

18 Hodnocení kvality Zvolená metoda: výsledky vykázané VO v pětiletém období v RIV (zohlednění podílu autorů) počty článků v uznávaných časopisech seřazených sestupně podle IF a normalizovaných na celkový počet časopisů v oboru (dle metodiky RVVI) v oborovém dělení RIV, které rozlišuje 122 oborů rozdělení počtu do tří stejně velkých skupin, Horní tercil (nejvyšší IF) a Střední a Dolní tercil Nevypovídá nic o produktivitě Identifikuje pracoviště s vysokou mírou excelence v národním měřítku Jurajda, Münich: Kde se dělá v ČR nejlepší výzkum? Studie CERGE-EI 3/

19 Hodnocení kvality - porovnání vybrány středně velké státy počty byly normalizovány na počet obyvatel 10 mil. Jurajda, Münich: Kde se dělá v ČR nejlepší výzkum? Studie CERGE-EI 3/

20 Hodnocení kvality - porovnání vybrány středně velké státy počty byly normalizovány na počet obyvatel 10 mil. Jurajda, Münich: Kde se dělá v ČR nejlepší výzkum? Studie CERGE-EI 3/

21 Hodnocení kvality příklad UPce Jurajda, Münich: Kde se dělá v ČR nejlepší výzkum? Studie CERGE-EI 3/

22 Institucionální financování Rozpočet podle předpisu je sada indikátorů, na základě nichž se přiděluje IP či její část. Jak vysokou institucionální podporu VO dostane, záleží na skóre, kterého dosáhne. Předpis přejímá myšlenku Metodiky hodnocení tím, že zakládá přidělování podpory na minulých výkonech. Výkonnostní kontrakty jsou smlouvy mezi poskytovatelem (např. ministerstvem) a příjemcem (např. VO). Definují cíle, kterých VO musí dosáhnout a které jsou rozčleněny do procedurálních kroků tak, aby se zabránilo nepotismu. 22

23 Institucionální financování Indikátory, např. SMART či Cream test. SMART: S Specifické, M Měřitelné, A (Achievable) dosažitelné, R Relevantní, a T (Time-bound) závislé na čase. Cream test: třídí indikátory podle otázek: jsou indikátory jasné (precizní a nedvojznačné), relevantní (přiměřené pro posuzovanou vlastnost), ekonomické (dostupné za rozumnou cenu), přiměřené (nabízejí dostatečný podklad k ohodnocení výkonnosti), monitorovatelné (přístupné nezávislému ověření). 23

24 Institucionální financování Indikátory externí podpory z grantů (kompetitivní projektová podpora, účelová podpora), z výzkumných smluv, kde se výsledky výzkumu stávají majetkem organizace, která si výzkum zadala. 24

25 Financování VVŠ Dotace z veřejných prostředků (bez investic a SF) Vzdělávání % VaV zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření

26 Financování VVŠ Dotace VaV z veřejných prostředků (bez investic a SF) Projekty 7. RP EU zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření

27 Financování VVŠ Dotace na specifický vysokoškolský výzkum, 2012 mil. Kč tis. Kč/student zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření

28 Financování VVŠ Smluvní výzkum, 2012 tis. Kč zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření

29 Financování VVŠ Prodej licencí, 2012 tis. Kč zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření

30 Financování VVŠ Účelové financování - projekty, 2012 mil. Kč zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření

31 Financování VVŠ Účelové financování - projekty, 2012 % zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření

32 Financování VVŠ Účelové financování vs odkazy na WoS zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření

33 Seminář DERS 2014 není žádné ideální nekonfliktní řešení metodicky velmi složité nyní samostatný vědní obor metodika není 100 % přenositelná ze země do země hledání konsensu otevřené jednání všech zúčastněných stran vysvětlování, diskuse, ochota jednat dlouhodobý proces, přechodné období 33

34 Doporučuji sledovat webové stránky IPn projektu webové stránky RVVI: webové stránky TC AV ČR: blog doc. Daniela Münicha:

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR vláda 656/2013 Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze

Více

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016)

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Č.j.: V Praze dne. září 2013 Výtisk č.: Materiál pro jednání Věc: Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Důvod předložení

Více

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Závěrečná zpráva připravila společnost Červen 2013 Dílo je součástí projektu

Více

Vysoké školy v České republice

Vysoké školy v České republice istruzione vzdělání 17 economicrevue 43 Vysoké školy v České republice I když celková úroveň CZ vzdělanosti a vědeckého života v českých zemích do poloviny 18.století zdaleka neodpovídala úrovni dosažené

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch březen 2015 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Výzkum, vývoj

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost

Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost II. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost O bsah Ú v o d... 2 Z d r o j e d a t... 3 M e t o d i k a... 6 N á k l a d y n a v z d ě l á v

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MŠMT Spolugestor MPSV, MF, MZV, MV, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MŠMT Spolugestor MPSV, MF, MZV, MV, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MŠMT Spolugestor MPSV, MF, MZV, MV, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2018 Obsah, charakteristika projektu

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Státní úředníci: Kolik jich vlastně je, kde a za jaké platy pracují?

Státní úředníci: Kolik jich vlastně je, kde a za jaké platy pracují? I N S T I T U T P R O D E M O K R A C I I A E K O N O M I C K O U A N A L Ý Z U projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Státní úředníci: Kolik jich vlastně je, kde a za jaké platy pracují? Studie

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více