PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa"

Transkript

1 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání dne byl podepsán bez připomínek ověřovateli zápisu zastupiteli Mgr. Antonínem Lačným a Jaroslavem Ulbrichem. Návrhová komise : JUDr. Karel Bubeník Ing. Anna Kobosilová 21 pro - 0 proti - 2 se zdrželi - 1 nehlasoval Ověřovatelé zápisu: : Ing. Petr Máška Mgr. Karel Heller 21 pro - 0 proti - 2 se zdrželi - 1 nehlasoval Omluveni: p. Skokan omluvil pí Mimrovou z jednání ZM Prezence zastupitelů: 24 přítomno 1 omluveno 0 nepřítomno, zaslané materiály zastupitelům body č. 1 č. 29, Změny: stažení z programu - bod č. 5 RO č. 7/ povinné rozpočtové opatření. Materiály na stůl k bodům - č. 17A Cyklostezka Varhany - Dodatek č. 1 smlouvy o půjčce podle 657 občanského zákoníku, č. 20 S Záměr prodeje pozemků p. č. 553 a p. č. 554 vše v k. ú. Sosnová u České Lípy, 20 T Záměr prodeje pozemků p. č. 5501/1 a 5511/32 v k. ú. Česká Lípa, č. 22 A Prodej pozemku p. č. 251/7 v k. ú. Dobranov, č. 22 D - Prodej 1/2 objektu čp. 131 v k. ú., č. 27 Zpráva k interpelaci Ing. Mášky ze dne , zpráva k interpelaci podané JUDr. J. Zejdovou ze dne , informace o změně parkování reakce p. Bezuchy, nový materiál č. 29 Vyhlášení veřejné sbírky na pomoc nemocnému chlapci sbírka na měsíc prosinec. Tázala se, zda má někdo doplnění programu - nikdo neměl připomínku, dala hlasovat o schválení programu. Hlasování o schválení programu 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval PROGRAM: 01) Plnění usnesení zastupitelstva města 02) Zpráva o činnosti Rady města 03) Směrnice o schvalování účetních závěrek 04) Rozpočtové opatření č. 6/ ) RO č. 7/ povinné rozpočtové opatření STAŽENO Z PROGRAMU 1

2 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 2 06) Mimořádný příspěvek zastupitelstva města Sportovní městečko, o.s. 07) Žádost Hospicové péče svaté Zdislavy, o.p.s. o finanční příspěvek 08) Navýšení příspěvku na provoz MŠ Sovička 09) Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu - ZŠ 28. října a uložení odvodu převedených finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele 10) Ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v investičním fondu ZŠ Pátova a ZŠ Partyzánská 11) Změna výše členského příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany 12) Odvody na odpisy 12A) Odvod finančních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a sportu na účetní odpisy movitého majetku 12B) Odvody odpisů školských příspěvkových organizací na rok 2013 do rozpočtu zřizovatele 13) Program Podpora terénní práce na rok ) Finanční prostředky poskytované z rozpočtu města formou grantů či příspěvků 15) Revokace 15A) Revokace usnesení č. 544/J/2013 ze dne B) Revokace usnesení č. 405/D/2012 ze dne C) Částečná revokace usn. ZM č. 497/D/2013 ze dne ) Pořízení změny č. 1 Územního plánu 17) Smlouvy, dodatky 17A) Cyklostezka Varhany - Dodatek č. 1 smlouvy o půjčce podle 657 občanského zákoníku 17B) Svazek obcí Novoborsko - Dodatek č. 3 ke stanovám 17C) Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok D) Dodatek č. 7 Smlouvy o závazku veřejné služby ve městské autobusové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města na vymezených linkách města a obce Sosnová 17E) Smlouva č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR MŠ Brněnská a MŠ Zhořelecká regenerace plášťů budov 18) Přidělení veřejných zakázek 18A) Přidělení veřejné zakázky - Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a oprava zastávek 18B) Přidělení veřejné zakázky Zajištění provozuschopnosti silniční světelné signalizace v majetku města" 19) Bezúplatné převody 19A) Bezúplatný převod nemovitého majetku 19B) Bezúplatný převod pozemku Spilkovi 19C) Bezúplatný převod pozemků p. č. 788/2, 788/4, 788/5 a 788/9 v k. ú. 19D) Bezúplatný převod pozemku Lounovi 19E) Bezúplatný převod pozemků p. č. 788/3, 4336/10 a 5825/4 v k. ú. 20) Záměry 20A) Záměr prodeje pozemků p. č. 894/3, 905, 908/3,4,5 a 6 vše v k. ú. 20B) Záměr prodeje pozemků p. č. 1376/6 a 1376/13 v k. ú. 20C) Záměr prodeje pozemků p. č a 1427/3 v k. ú. 20D) Záměr prodeje pozemku p. č. 3978/5 v k. ú. 20E) Záměr výkupu pozemků p. č. 290/1, 291, 293/7 a 585/1 v k. ú. Dubice u České Lípy 2

3 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 3 20F) Záměr prodeje části pozemku p. č. 5813/3 v k. ú. 20G) Záměr prodeje části pozemku p. č v k. ú. 20H) Záměr prodeje části pozemku p. č. 3723/1 v k. ú. 20I) Záměr prodeje části pozemku p. č. 4059/1 v k. ú. 20J) Záměr prodeje pozemku p. č. 307/1 v k. ú. Stará Lípa 20K) Záměr prodeje pozemku p. č. 34 v k. ú. Dubice u České Lípy 20L) Záměr prodeje pozemku p. č v k. ú. 20M) Záměr prodeje pozemků p. č. 5786/141-3, 5786/181, 202, 203, 213 vše v k. ú. Česká Lípa 20N) Záměr výkupu pozemku p. č. 759/2 v k. ú. 20O) Záměr prodeje pozemků p. č. 63/1, 466/1 a 466/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy 20P) Záměr prodeje pozemku p. č. 307/12 v k. ú. Žizníkov 20Q) Záměr prodeje pozemků p. č. 638/1, 3 a 4 v k. ú. Dolní Libchava 20R) Záměr prodeje pozemků p. č. 108/1 108/20 v k. ú. Lada - přípravná fáze 20S) Záměr prodeje pozemků p. č. 553 a p. č. 554 vše v k. ú. Sosnová u České Lípy 20T) Záměr prodeje pozemků p. č. 5501/1 a 5511/32 v k. ú. 21) Objekt čp. 686, Moskevská ulice, 22) Prodeje 22A) Prodej pozemku p. č. 251/7 v k. ú. Dobranov 22B) Prodej pozemku p. č. 463/25 v k. ú. Dubice u České Lípy 22C) Prodej pozemků p. č. 463/14 a 463/24 v k. ú. Dubice u České Lípy 22D) Prodej 1/2 objektu čp. 131 v k. ú. 23) Zřizovací listiny 23A) Změna zřizovací listiny p.o. Sociální služby města České Lípy 23B) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Partyzánská 23C) Změna zřizovací listiny ZUŠ 23D) Příloha č. 4 ke zřizovací listině ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 24) Žádosti 24A) Žádost o povolení k prodeji 24B) Žádost o prominutí penále Pravoslavná církevní obec 24C) Žádost o dotaci na akci "Městský park v České Lípě - revitalizace zeleně" 25) y z výborů 25A) z 32. jednání výboru ZM pro sport 25B) z 28. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch 25C) z 29. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch 25D) ze zasedání výboru pro sociální politiku 25E) y z 31., 32. a 33. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM 25F) z 24. zasedání výboru pro rozvoj města a památky 25G) ze zasedání výboru pro sociální politiku 25H) z 28. a 29. jednání výboru pro životní prostředí dne a I) y z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání 25J) y z 26. a 27. zasedání kontrolního výboru 25K) z 29. jednání Škodního a likvidačního výboru 25L) z 30. zasedání Finančního výboru ZM konaného dne ) Interpelace Ing. Máška - nový systém parkování 27) Informační materiály 28) Různé 29) Vyhlášení veřejné sbírky NOVÝ MATERIÁL 3

4 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 4 01) Plnění usnesení zastupitelstva města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ, zahájila diskusi, pracovní skupina provedla kontrolu plnění usnesení a neshledala nedostatky Mgr. Romana Žatecká Měla drobnost, kterou chtěla vysvětlit bylo zmíněno usn. 345/2012 darovací smlouva na světelnou silniční signalizaci u Intersparu, revokace byla stažena z programu dne , od té doby se nic nedělo, ani darovací smlouva není podepsána, ani revokace. Co je důvodem toho a na co čekáme? Bc. Jolana Nebřenská jednáme s firmou a není to dokončeno, proto není zatím žádný materiál do dalšího ZM žádala o informace o postupu. Můžeme prodiskutovat, pokud něco není jasné, zavolejte, doplníme, poděkovala. Ukončila diskusi, předala slovo návrhové komisi. bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu 8. listopadu pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 02) Zpráva o činnosti Rady města Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, JUDr. Marie Nedvědová tázala se ke smlouvě na právní pomoc s Mgr. Štěpánkou Müllerovou na právní pomoc v hodnotě Kč, proč pomoc právníka? Květuše Rusínková důvodem pro vyhlášení veřejné zakázky velký nárůst problematických případů při výkonu funkce opatrovníka. V těch případech, kde je orgán sociálně právní ochrany ustanovován tzv. kolizním opatrovníkem při zastupování právních věcí dětí, kdy rodiče je nemohou zastupovat sami. Jsou to složité právní případy, na které odbornost sociálních pracovníků nestačí a ministerstvo práce a sociálních věcí a veřejný ochránce práv doporučují řešit tento problém nákupem služeb advokáta. Náklady advokáta, které obci vzniknou, se mohou přeúčtovat do dotace na výkon přenesené působnosti v této oblasti. Ministerstvo práce a sociálních věcí a veřejný ochránce tento rozpor se snažili vyřešit tím, že připomínkovali novelu zákona tím, že chtěli, aby v zákoně byli ustanoveni kolizním opatrovníkem advokáti nebylo přijato. Vzhledem k tomu, že máme hodně složité a specifické problémy, tak se toho využilo a vyhlásili jsme zakázku na tyto služby. 4

5 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 5 platby na vrub státu Ing. Jaromír Štrumfa tázal se na dvě věci ve zprávě o činnosti rady je, že RM souhlasila s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ Partyzánská oprava fasády na štítu tělocvičny dodavateli Ing. J. Kobosilovi není tam uvedena cena, jaká tedy je? částku nevíme, pořádala p. M. Ezra, aby cenu zjistil a sdělil přítomným ( Kč bez DPH, v materiálech je to uvedeno). Ing. Jaromír Štrumfa zarazilo ho to, že Rada města souhlasila s přidělením veřejných zakázek Ing. Kobosilovi, jehož manželka je členkou RM. Ing. Kobosilová nehlasovala, aby nebyla ve střetu zájmů. Ing. Jaromír Štrumfa v tomto směru tam nebyli jiní uchazeči? jiní uchazeči byli, Ing. J. Kobosil byl nejlevnější jediné kritérium, které rozhoduje. Ing. Jaromír Štrumfa oprava fasády č. p. 125, kde je cena Kč. Obě dvě zakázky byly schváleny RM potvrdila, že byly nejlevnější. víte, že na všechno jsou výběrové komise, vybírá napříč politickými stranami a zastupiteli jak v členství, tak v náhradnících. Tato komise doporučuje RM, co má odsouhlasit, kritériem je nejlevnější nabídka. Jiří Kočandrle, I. místostarosta města, technická poznámka řekl, že veškeré soutěže probíhají průhledně, vše je na internetu, vzhledem k tomu, že není první zastupitel, který se tázal, jak probíhají veřejné zakázky, požádal paní starostku na příští ZM udělat prezentaci paní Nebřenskou - příští ZM prezentace toho, jakým, způsobem jsou veřejné zakázky prezentovány na internetu. Byl by rád, kdyby zastupitelé se s tímto seznámili. nevěděla, zda zde chcete prezentovat něco, do čeho Vy chodíte a víte, jak to chodí. Může to dát jako materiál pro informaci. Sdělila, že každý ze zastupitelů již byl ve dvou, třech zakázkách, takže určitě vědí, že je výběrová komise, která doporučuje dále. Uděláme krátký materiál. Ing. Petr Máška tázal se na dvě položky, kde došlo k navýšení ceny a jednalo se o rotační kartotéky o Kč a o dodatek č. 1 se společností BREX s. r. o navýšení ceny o Kč, není jasné, o co 5

6 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 6 tam jde. ohledně rotační kartotéky nevěděla, co se týkalo společnosti BREX s. r. o. nám na základě vítězství ve VŘ zateplovala dvě MŠ v ulici Brněnská a Zhořelecká, byly to uznatelné vícepráce, které budou součástí dotačního titulu. Rotační kartotéka podá informace na dalším ZM. Vy, jako zastupitelé, se můžete zajít podívat na materiály do rady, čiňte to. Mgr. Romana Žatecká ze zápisů ze zprávy o činnosti rady někdy není zřejmé, o co jde v tom zápise, zvlášť když je odkaz na důvodovou zprávu, když oni ji nevidí. To je důvod, proč se ptala na částečnou revokaci návrhu postupu města při vydávání Městských novin v r a zadávacích podmínek. Šlo jí o to, co se mění či změní při vydávání novin v příštím roce. jestli si to dobře pamatovala, tak to bylo o tom, že jsme chtěli soutěžit odděleně, a potom se soutěžilo o grafice a tisk najednou. Připraví k tomu písemné vyjádření. Jiří Kočandrle, I. místostarosta města, technická poznámka šlo o to, aby byla provázanost mezi výsledným tiskem a grafickým návrhem. Mgr. Romana Žatecká nepotřebovala doplnění, stačilo vysvětlení. Měla ještě jednu otázku zakázka na parkovací automaty ve městě. V koncepci parkování (březen 2012) je forma pronájmu parkovacích automatů hodnocena jako nevýhodná. Efektivitou systému se budeme zabývat v blízké budoucnosti- signalizuje to interpelace Ing. Mášky. Chtěla sdělit podrobnosti co je předmětem pronájmu, kolik automatů si město pronajalo za více jak 1 mil. Kč a na jak dlouho? na část otázek je zodpovězeno (doplňující materiál na dnešní ZM), ale přesto to připravíme. Připravíme. Jiří Kočandrle, I. místostarosta města je to ve zprávě, kterou máte na stole. Na jak dlouho na dva roky, kolik automatů - 11 ks. Mgr. Romana Žatecká, technická stačí takto, materiál na stole si neměla čas přečíst. vrátíme se k tomuto bodu a myslela si, že obšírněji interpelace Ing. Mášky, vystoupení p. Karla Bezuchy. Petr Skokan, technická dotazy nebo připomínky k parkování kdy? v materiálech pro informaci, ukončila diskusi, předala slovo návrhové komisi. 6

7 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 7 bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města k pro - 0 proti - 0 se zdržel 2 nehlasoval 03) Směrnice o schvalování účetních závěrek Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Jana Rychtaříková tázala se, proč materiál nebyl předložen finančnímu výboru. neměli ho, stanovuje to nové znění zákona. Vše co půjde dál (bude nové), bude schvalovat finanční výbor, ukončila diskusi, dala hlasovat. schvaluje Směrnici o schvalování účetních závěrek v příloze. 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 04) Rozpočtové opatření č. 6/2013 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Jana Rychtaříková navrhla oddělené hlasování u bodů č. 1,č. 2 a č.4 - příjmy. Druhé hlasování bod 3.1, č. 3.5 písmeno D, bod č. 3.8 a třetí hlasování ostatní body. Oldřich Panc, technická poznámka poprosil o projetí bodů, tentokrát se v materiálu neorientoval. navrhla oddělené hlasování u bodů č. 1, č. 2 a č. 4 - příjmy dohromady. Druhé hlasování bod 3.1, č. 3.5 písmeno D, bod č. 3.8 a třetí hlasování ostatní body. Oldřich Panc Bod č ptal se, jaké je doporučení k bodu, jsou tam dva návrhy? k bodu č materiál na Kč a požádala o podporu materiálu, polovina se vrátí nám za pronájem tělocvičen a hal, z rozpočtu budeme dávat zhruba cca 30 tis. Kč. Jana Rychtaříková, technická poznámka v bodě č. 7 je to znovu. 7

8 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 8 to je ale smlouva, vloni jsme dávali na akci Kč. Petr Skokan, technická poznámka tázal se, zda o OVB Cupu je možno vést oddělenou diskusi? Ne každému je jasné, co je OVB Cup prosil o vysvětlení. Měl otázku, jaké osoby jsou to sportovní městečko - nic nám to neříká, co je sportovní městečko? více informací je v bodu č. 6 sportovní městečko akce se konají tři dny. Subjekt pracuje s dospívající mládeží a dětmi, věnuje se míčovým hrám a především futsalu a dělá tradiční akce. Vloni pořádali i neregistrovaných mužstev prví ročník, vloni jsme přispívali částkou Kč - bylo to na území České Lípy i Zákup. Do této soutěže se přihlašují i neregistrovaná družstva mládeže a dětí. Zhruba cca Kč bude vráceno příspěvkové organizace. Jednala p. Brožem Vy jste, p. Skokane, jim přispíval, co by člen SVS. Pan Brož se věnuje trénování dětí a mládeže. Ing. Petr Máška navrhl vynětí bodu 2.2. vrácení půjčky Cyklostezky Varhany bude se projednávat v bodě č. 17 A. nelze toto udělat. Co tím sledujete - že svazek nemá vrátit půjčku? Ing. Petr Máška jedná se o částku 27 mil. Kč a v bodě č. 17 A chceme tuto částku řešit, tam se hovoří o jiných penězích potřeboval to vyjasnit, abychom do toho nevnášeli větší zmatek. Ing. Josef Zachrla pouze se jedná o opravu, aby to bylo v souladu s rozpočtovou skladbou. jsou to technická opatření nic s tím neuděláme. navrhla oddělené hlasování bodů č. 1,2 a 4. Druhé hlasování bod č. 3.1, 3.5 pís. D, bod 3.8 a ostatní 11 pro - 0 proti - 11 se zdržel - 2 nehlasoval ukončila diskusi, dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení 17 pro - 0 proti - 7 se zdrželo - 0 nehlasoval schvaluje rozpočtovým opatřením č. 6/2013 tyto rozpočtové změny: 1. Změny příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu mzdových výdajů veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč 8

9 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 9 b) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - městský úřad - mzdové výdaje o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění o Kč 1.2. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Partyzánská na projekt Pomůžeš mi? : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Partyzánská přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.3. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Špičák na projekt Asistent pedagoga : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na nové položce ZŠ 28. října přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.4. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Mateřskou školu Bratří Čapků na projekt Asistent pedagoga : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na nové položce MŠ Bratří Čapků přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.5. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Dr. Miroslava Tyrše na projekt Vyber si svůj sport : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na nové položce ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.6. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu Moskevská 679 na projekt Proč my ne : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce 4070 Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.7. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu a Mateřskou školu Jižní na projekt Volnočasové aktivity na ZŠ Jižní : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na nové položce ZŠ a MŠ Jižní přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.8. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu Moskevská 679 na projekt Mé druhé já : 9

10 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 10 a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce 4070 Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.9. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b1) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - Městský úřad - mzdové výdaje o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění o Kč b2) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položkách: - materiál spotřební o Kč - knihy, tisk o Kč - školení o Kč - cestovné o Kč - nákup služeb, včetně stravovacích poukázek pro zaměstnance o Kč b3) navýšení výdajů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položkách: - pohonné hmoty o Kč - služby pro provoz MěÚ (úklid, údržba, revize, autodoprava) o Kč - materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ o Kč - služby telekomunikací o Kč - voda MěÚ o Kč - plyn MěÚ o Kč - elektrická energie MěÚ o Kč - informatika - služby dodavatelským způsobem o Kč - drobný hmotný investiční majetek o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na státní příspěvek na výkon pěstounské péče: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce státní příspěvek na výkon pěstounské péče o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na výdaje v souvislosti s volbami do PS Parlamentu ČR: a) navýšení rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na nové položce volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o Kč navýšení rozpočtu - zpřesnění odpisového plánu příspěvkové organizace Sport: a) navýšení příjmů v rozpočtu sportu na položce Odpisy PO Sport o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu sportu na položce Sport, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) o Kč 10

11 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana snížení rozpočtu - zpřesnění odpisového plánu příspěvkové organizace Kultura: a) snížení příjmů v rozpočtu kultury na položce Odpisy - Kultura, příspěvková organizace o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu kultury na položce Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) o Kč navýšení rozpočtu - zpřesnění odpisového plánu u školských příspěvkových organizací: a) navýšení příjmů v rozpočtu školství na položce odpisy o Kč b.1) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položkách: MŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) o Kč MŠ Pastelka, Svárovská odpisy (závazný ukazatel) o Kč ZŠ Pátova odpisy (závazný ukazatel) o Kč ZŠ Partyzánská odpisy (závazný ukazatel) o Kč b.2) snížení výdajů v rozpočtu školství na položkách: MŠ Špičák, Zhořelecká odpisy (závazný ukazatel) o Kč ZŠ Slovanka, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) o Kč ZŠ 28. října odpisy (závazný ukazatel) o Kč navýšení rozpočtu o investiční účelovou dotaci na Technologické centrum: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace na položce Technologické centrum o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na záchranné práce při povodni v r.2013: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce krizové řízení o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Sever na projekt Běžecký výcvik na LVK : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Školní přijaté neinvestiční transfery o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Pátova na projekt Nákup florbalového vybavení : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na nové položce ZŠ Pátova přijaté neinvestiční transfery o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Dr.M.Tyrše na projekt Nákup nových sportovních pomůcek : 11

12 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 12 a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova přijaté neinvestiční transfery o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Partyzánská na projekt Letní škola s Čtyřlístkem : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Partyzánská přijaté neinvestiční transfery o Kč navýšení rozpočtu - odvod z investičního fondu ZŠ Špičák: a) navýšení příjmů v rozpočtu školství na položce odvody z investičních fondů školských příspěvkových organizací o Kč b) navýšení investičních výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace na nové položce nákup techniky - umělý trávník o Kč 2. Změny v příjmech 2.1. přesuny v příjmech rozpočtu všeobecné pokladní správy změna v zatřídění investiční účelové dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště: Do příjmů třídy 4 v rozpočtu všeobecné pokladní správy zařadit novou položku investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu přesunem částky Kč z položky investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2.2. přesuny v příjmech rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace změna v zatřídění vratky půjčky svazku obcí Cyklostezka Varhany: Do příjmů třídy 2 v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace zařadit novou položku vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany přesunem částky Kč z položky vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany v kapitálových příjmech (zrušení položky) 2.3. přesun prostředků mezi položkami v rozpočtu Oddělení technické správy majetku: položku předplacený nájem z bytů navýšit o Kč přesunem z položky prodej bytů (zrušení položky) 3. Změny ve výdajích 3.1. převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu sportu příspěvek na akci OVB Cup: provozní výdaje v rozpočtu sportu navýšit na nové položce Příspěvek ZM Sportovní městečko, o.s., akce OVB Cup o Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města 3.2. přesun prostředků mezi položkami v rozpočtu kultury: položku Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady navýšit o Kč přesunem z položky Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) 12

13 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana převod prostředků z rozpočtu mzdy do rozpočtu všeobecné pokladní správy: rozpočet všeobecné pokladní správy navýšit na položce rezerva města o Kč převodem z rozpočtu mzdy, z položky městský úřad - mzdové výdaje částky Kč a z položky povinné pojistné a zákonné pojištění částky Kč 3.4. převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: provozní výdaje v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví navýšit na nové položce Hospicová péče sv. Zdislavy-rodinný pokoj Nemocnice o Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města 3.5. přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu Oddělení technické správy majetku: a) položku povinné a havarijní pojištění navýšit o Kč přesunem z položky pojištění b) položku vánoční výzdoba v centru města navýšit o Kč přesunem částky Kč z položky městské slavnosti - technické zabezpečení a částky Kč z položky drobný hmotný investiční majetek c) položku VO - elektrická energie navýšit o Kč přesunem z položky drobný hmotný investiční majetek d) položku služby pro provoz MěÚ (úklid, údržba, revize, autodoprava ) navýšit o Kč přesunem - částky Kč z položky prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek - částky Kč z položky správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) - částky Kč z položky havárie vody, kanalizace, topení a plynu - částky Kč z položky památné stromy - částky Kč z položky správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna e) položku voda MěÚ navýšit o Kč přesunem z položky služby telekomunikací f) položku drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky navýšit o Kč přesunem z položky venkovní sportoviště g) do provozních výdajů zařadit novou položku Údržba kulturních památek - Wedrichova hrobka ve výši Kč přesunem z položky granty v oblasti památkové péče h) položku SDH Stará Lípa 602 navýšit o Kč přesunem z položky krizové řízení i) přesun Kč z položky informatika - služby dodavatelským způsobem v provozních výdajích na položku informatika - služby dodavatelským způsobem v investičních výdajích j) přesun Kč z položky SDH Stará Lípa 602 v provozních výdajích na položku SDH Stará Lípa 602 v investičních výdajích k) do investičních výdajů zařadit novou položku nákup dvou referentských vozidel ve výši Kč přesunem z položky správa údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) 3.6. převod prostředků z rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace do rozpočtu školství: investiční výdaje rozpočtu školství navýšit na nové položce ZŠ Šluknovská investiční příspěvek na výměnu oken o Kč převodem z rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace z položky školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy 13

14 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace: a) přesun Kč z položky Oprava morového sloupu - oplocení v provozních výdajích na položku Oprava morového sloupu - oplocení v investičních výdajích b) přesun Kč z položky Oprava rybníka Žizníkov v provozních výdajích na položku Oprava rybníka Žizníkov v investičních výdajích c) přesun Kč z položky Oprava střechy nad kinosálem KD Crystal v provozních výdajích na položku Oprava střechy nad kinosálem KD Crystal v investičních výdajích d) přesun Kč z položky přemístění skate-parku v investičních výdajích na položku přemístění skate-parku v provozních výdajích 3.8. navýšení rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace převodem prostředků z rozpočtu sportu a z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: investiční výdaje v rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace navýšit na položce nákup techniky - umělý trávník o Kč převodem částky Kč z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví z položky Sociální služby - výdaje investiční a částky Kč z rozpočtu sportu z položky Sport, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje 4. Převod prostředků do Investičního fondu (snížení výdajů, změna v třídě 8 financování : 4.1. převod Kč do Investičního fondu snížením provozních výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce v Nemocnice s poliklinikou a.s. bezúročná návratná půjčka (zrušení položky) 0 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 05) RO č. 7/ povinné rozpočtové opatření Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města STAŽENO Z PROGRAMU 06) Mimořádný příspěvek zastupitelstva města Sportovní městečko, o.s. Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, končila diskusi, předala slovo návrhové komisi. schvaluje udělení mimořádného finančního příspěvku Sportovnímu městečku, o.s., sídlem 28. října 2733,, IČ , na výdaje spojené s realizací akce OVB CUP 2013 ve výši 80 tis. Kč (pronájem sportovišť, rozhodčí, ceny, odměny, trika pro vítězné týmy, poháry, obsluha časomíry, kancelářské potřeby, tonery, sportovní potřeby, míče, výroba banerů). 14

15 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 15 schvaluje uzavření smlouvy o udělení finančního příspěvku v předloženém znění. 17 pro - 2 proti - 4 se zdrželi - 1 nehlasoval 07) Žádost Hospicové péče svaté Zdislavy, o.p.s. o finanční příspěvek Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč na vybavení 3. Rodinného pokoje v Nemocnici, a.s. v rámci hospicové péče obecně prospěšné společnosti Hospicová péče svaté Zdislavy, IČ , Horská 1219, Liberec 14 a schvaluje uzavření přiložené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval poděkovala všem za podporu. 08) Navýšení příspěvku na provoz MŠ Sovička Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města, zahájila diskusi, Mgr. Tomáš Vlček, II. místostarosta města jsou uvedena dvě různá vyjádření, navrhl schvaluje na školce vznikla místa pro děti a tím vznikly vícenáklady. ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje Mateřské škole Sovička,, Antonína Sovy 1740, příspěvková organizace navýšení příspěvku na provoz o částku Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy - výdajové položky "rezerva města". 16 pro 3 proti - 5 se zdrželo - 0 nehlasoval 15

16 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 16 09) Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu - ZŠ 28. října a uložení odvodu převedených finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat A/ schvaluje Základní škole,, 28. října 2733, příspěvková organizace převod částky Kč z rezervního fondu do investičního fondu. B/ ukládá Základní škole,, 28. října 2733, příspěvková organizace odvod finančních prostředků z investičního fondu ve výši Kč do rozpočtu zřizovatele - ORMI - investice, územní plán a dotace na položku "nákup techniky na údržbu umělého trávníku". 20 pro - 0 proti - 4 se zdrželi - 0 nehlasoval 10) Ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v investičním fondu ZŠ Pátova a ZŠ Partyzánská Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat A/ schvaluje Základní škole,, Pátova 406, příspěvková organizace ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v celkové výši 3.647,50 Kč v investičním fondu organizace. B/ schvaluje Základní škole,, Partyzánská 1053, příspěvková organizace ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v celkové výši 4.834,10 Kč v investičním fondu organizace. 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 11) Změna výše členského příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, obce Nový Oldřichov, Volfartice, i Kamenický Šenov již materiál schválili na jednání zastupitelstva a je to proto, aby město nemuselo do budoucna platit samo provoz a čištění cyklostezky. Mgr. Romana Žatecká chápala potřebu čištění, omezené možnosti financování Svazku obcí Cyklostezka Varhany a co nechápala předložený odfláknutý materiál ve smyslu potřebujeme dejte. Požaduje se odsouhlasit zvýšení příspěvku o 50 %, ale není uvedený jediný argument, na základě kterého by to mohla posoudit. Neměla představu, jak bude s příspěvkem nakládáno. Pokud nakládáme s veřejnými penězi a chce se po nás, abychom každou korunu posuzovali, na základě obecné důvodové zprávy to posoudit nejde. 16

17 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 17 Navrhla unesení ZM odkládá projednání navýšení pravidelného členského příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany v předložené výši 6,- Kč/obyvatel/rok a ukládá starostce města Haně Moudré předložit specifikaci nákladů na údržbu cyklostezky Varhany a vyčíslení příspěvků od ostatních členů svazku. požádala dát návrhové komisi, ukončila diskusi, předala slovo návrhové komisi. JUDr. Karel Bubeník ZM odkládá projednání navýšení pravidelného členského příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany v předložené výši 6,- Kč/obyvatel/rok a ukládá starostce města Haně Moudré předložit specifikaci nákladů na údržbu cyklostezky Varhany a vyčíslení Příspěvků od ostatních členů svazku. 8 pro 14 se zdrželo 2 nehlasovali důvodová zpráva měla být důslednější. Byla to její chyba, že nepředložila podrobnější materiál (podrobnější materiály budou připraveny na příštím ZM), dala hlasovat o původním návrhu usnesení. schvaluje navýšení pravidelného členského příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany v předložené výši 6,- Kč/obyvatel/rok. 16 pro - 3 proti - 5 se zdrželo - 0 nehlasoval 12) Odvody na odpisy 12A) Odvod finančních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a sportu na účetní odpisy movitého majetku Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat ukládá příspěvkovým organizacím Městská knihovna, Kultura Česká Lípa, Lipý a Sport odvod finančních prostředků poskytnutých v roce 2013 na pokrytí účetních odpisů investičního movitého majetku do rozpočtu zřizovatele ve výši dle tabulky v příloze. 23 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 1 nehlasoval 12B) Odvody odpisů školských příspěvkových organizací na rok 2013 do rozpočtu zřizovatele Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat 17

18 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 18 ukládá školským příspěvkovým organizacím odvod finančních prostředků poskytnutých v roce 2013 na odpisy dlouhodobého hmotného majetku do rozpočtu zřizovatele dle schváleného odpisového plánu uvedeného v příloze. 23 pro - 0 proti - 1 se zdržel - 0 nehlasoval 13) Program Podpora terénní práce na rok 2014 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Oldřich Panc tázal se, kolika romských občanů se podpora týká. Květuše Rusínková obávala se, že neumí odpovědět, statistické výkaznictví se liší od skutečnosti, výkonnost spočítána na počet klientů na úkony. Oldřich Panc poděkoval za odpověď - měl v paměti sčítání z roku 2010, ten materiál tak hovoří. ty tabulky se takto vyplňovat musí, neměli by tam figurovat romské menšiny. My tam sledujeme počty klientů měl by se zamyslet i úřad vlády, že by to měl změnit. PhDr. Miroslav Hudec nebyl si jist, zda terénní práce se koná jen romských občanů. Ve zprávách řekli, že zhruba jeden milion občanů je na hranici chudoby, všichni budou potřebovat formu podpory Róm či ne Róm, jsou to chudí lidé. diskutovalo se zde o názvu programu nazvat jinak a ne pro rómské menšiny. Terénní práce děláme pro širší okruh rodin. PhDr. Miroslav Hudec souhlasil s paní starostkou. Vyvolává to velice špatné nálady, které nejsou dobré. Nemůžeme rozlišovat, jestli jsou černí či bílý, ale jestli potřebuje pomoc. Buďme rádi, že zatím nejsme v jejich situaci, nikdo z nás to nemá zaručeno. požádala o hlasování, ukončila diskusi, dala hlasovat. schvaluje podání žádosti Úřadu vlády ČR, kanceláři Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, za účelem poskytnutí dotace v programu Podpora terénní práce na rok 2014 včetně minimální 30 % finanční spoluúčasti města ve výši Kč Kč. 18

19 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 14) Finanční prostředky poskytované z rozpočtu města formou grantů či příspěvků Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, návrh bere na vědomí a ukládá výborům JUDr. Jana Zejdová k tomuto tématu minule diskutovala, bohužel se tím budeme muset zabývat. Upozornila, že je specifikace ukládá není napsáno do kdy? myslela hned, dotace je na příští rok. JUDr. Jana Zejdová v lednu ano, v lednu 2014 se tím výbory zabývat. Ukončila diskusi, dala hlasovat. bere na vědomí informaci Ministerstva vnitra k poskytování dotací z rozpočtu města. ukládá výborům zastupitelstva města, spravujícím agendu poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města, provést úpravu zásad poskytování příspěvků dle doporučení Ministerstva vnitra. 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 15) Revokace 15A) Revokace usnesení č. 544/J/2013 ze dne , zahájila diskusi, Jaroslav Ulbrich požádal o oddělené hlasování. požádala o hlasování, zda hlasovat odděleně 13 pro - 0 proti - 9 se zdrželo - 2 nehlasovali 19

20 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 20 schvaluje revokaci. 23 pro - 0 proti - 1 se zdržel - 0 nehlasoval schvaluje zveřejnění záměru.. 16 pro - 4 proti - 3 se zdrželi - 1 nehlasoval schvaluje revokaci usnesení č. 544/J/2013 ze dne , tj. ruší prodej objektu čp. 137 v k. ú. Ing. Ivanu Kunešovi, xxxxx a schvaluje zveřejnění záměru prodeje za stejných podmínek. 15B) Revokace usnesení č. 405/D/2012 ze dne , zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje revokaci usnesení č. 405/D/2012 ze dne , tj. ruší prodej pozemku p. č. 5907/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k. ú. Jiřímu Pelikánovi, LXXX za cenu ve výši Kč a doporučuje Odboru rozvoje, majetku a investic dále jednat s vlastníkem nemovitosti o pronájmu pozemku. 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 15C) Částečná revokace usn. ZM č. 497/D/2013 ze dne Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Ing. Jaromír Štrumfa přečetl si text a zápis z výboru pro sport velké rozpaky zdálo se mu ten postup poněkud schizofrenní, příjemce grantu švindloval. my budeme jednat o rozšíření účelu, pokud nebude rozšířen, dotyčný prostředky vrátí. Bc. Jan Stejskal samozřejmě pan Řídel byl diskutován, každý rok se snažíme pravidla vylepšovat a všechny organizace se to snaží obejít. Poučení každým rokem si dát pozor a myslet na to každý rok, nechtěli jsme poškodit pana Řídela, v prosinci budeme pravidla upravovat. ukončila diskusi, dala hlasovat 20

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) Č. usnesení 619/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 35. jednání Finančního výboru ZM

Zápis z 35. jednání Finančního výboru ZM 1/21 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: Neomluveni: Hosté: paní Ing. Radka Maxová, paní Blanka Tokarová, paní Ing. Miroslava Peterková, pan Bc. Jan Stejskal Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník

Více

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013,

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013, MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 3. 2014 (č. usnesení 981/2014-1010/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Sestava vytvořena dne 4.12.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 4.12.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27..2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin.

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1/5 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluven: p. Oldřich Panc Neomluveni: Hosté: Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1. Zahájení zasedání FV

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 28.4.2010 749/10 2 27.4.2011 120/2011 Ing. Zachrla Josef, Žatecká Romana,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 10.06.2015 od 16.00 hodin

Zápis ze 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 10.06.2015 od 16.00 hodin Strana č. 1 /14 Přítomni: Kozák Roman, Panc Oldřich, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Miroslav Strnad, Dědečková Andrea, Truhlář Jiří, Svoboda Petr, Jenčovský Jaroslav

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.12.2014

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

2. 1. Zápis o vyřazení z majetku Města Česká Lípa střediska 602 dobrovolní hasiči Stará Lípa

2. 1. Zápis o vyřazení z majetku Města Česká Lípa střediska 602 dobrovolní hasiči Stará Lípa výboru Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 / 5 Přítomni: Omluveni: Ing. Jaromír Štrumfa, Mgr. Karel Heller, Lucie Trnečková, Jaroslava Procházková, Ing. Anna Kobosilová, Karel Přibyl, Mgr. Jana

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více