PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa"

Transkript

1 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání dne byl podepsán bez připomínek ověřovateli zápisu zastupiteli Mgr. Antonínem Lačným a Jaroslavem Ulbrichem. Návrhová komise : JUDr. Karel Bubeník Ing. Anna Kobosilová 21 pro - 0 proti - 2 se zdrželi - 1 nehlasoval Ověřovatelé zápisu: : Ing. Petr Máška Mgr. Karel Heller 21 pro - 0 proti - 2 se zdrželi - 1 nehlasoval Omluveni: p. Skokan omluvil pí Mimrovou z jednání ZM Prezence zastupitelů: 24 přítomno 1 omluveno 0 nepřítomno, zaslané materiály zastupitelům body č. 1 č. 29, Změny: stažení z programu - bod č. 5 RO č. 7/ povinné rozpočtové opatření. Materiály na stůl k bodům - č. 17A Cyklostezka Varhany - Dodatek č. 1 smlouvy o půjčce podle 657 občanského zákoníku, č. 20 S Záměr prodeje pozemků p. č. 553 a p. č. 554 vše v k. ú. Sosnová u České Lípy, 20 T Záměr prodeje pozemků p. č. 5501/1 a 5511/32 v k. ú. Česká Lípa, č. 22 A Prodej pozemku p. č. 251/7 v k. ú. Dobranov, č. 22 D - Prodej 1/2 objektu čp. 131 v k. ú., č. 27 Zpráva k interpelaci Ing. Mášky ze dne , zpráva k interpelaci podané JUDr. J. Zejdovou ze dne , informace o změně parkování reakce p. Bezuchy, nový materiál č. 29 Vyhlášení veřejné sbírky na pomoc nemocnému chlapci sbírka na měsíc prosinec. Tázala se, zda má někdo doplnění programu - nikdo neměl připomínku, dala hlasovat o schválení programu. Hlasování o schválení programu 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval PROGRAM: 01) Plnění usnesení zastupitelstva města 02) Zpráva o činnosti Rady města 03) Směrnice o schvalování účetních závěrek 04) Rozpočtové opatření č. 6/ ) RO č. 7/ povinné rozpočtové opatření STAŽENO Z PROGRAMU 1

2 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 2 06) Mimořádný příspěvek zastupitelstva města Sportovní městečko, o.s. 07) Žádost Hospicové péče svaté Zdislavy, o.p.s. o finanční příspěvek 08) Navýšení příspěvku na provoz MŠ Sovička 09) Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu - ZŠ 28. října a uložení odvodu převedených finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele 10) Ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v investičním fondu ZŠ Pátova a ZŠ Partyzánská 11) Změna výše členského příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany 12) Odvody na odpisy 12A) Odvod finančních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a sportu na účetní odpisy movitého majetku 12B) Odvody odpisů školských příspěvkových organizací na rok 2013 do rozpočtu zřizovatele 13) Program Podpora terénní práce na rok ) Finanční prostředky poskytované z rozpočtu města formou grantů či příspěvků 15) Revokace 15A) Revokace usnesení č. 544/J/2013 ze dne B) Revokace usnesení č. 405/D/2012 ze dne C) Částečná revokace usn. ZM č. 497/D/2013 ze dne ) Pořízení změny č. 1 Územního plánu 17) Smlouvy, dodatky 17A) Cyklostezka Varhany - Dodatek č. 1 smlouvy o půjčce podle 657 občanského zákoníku 17B) Svazek obcí Novoborsko - Dodatek č. 3 ke stanovám 17C) Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok D) Dodatek č. 7 Smlouvy o závazku veřejné služby ve městské autobusové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města na vymezených linkách města a obce Sosnová 17E) Smlouva č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR MŠ Brněnská a MŠ Zhořelecká regenerace plášťů budov 18) Přidělení veřejných zakázek 18A) Přidělení veřejné zakázky - Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a oprava zastávek 18B) Přidělení veřejné zakázky Zajištění provozuschopnosti silniční světelné signalizace v majetku města" 19) Bezúplatné převody 19A) Bezúplatný převod nemovitého majetku 19B) Bezúplatný převod pozemku Spilkovi 19C) Bezúplatný převod pozemků p. č. 788/2, 788/4, 788/5 a 788/9 v k. ú. 19D) Bezúplatný převod pozemku Lounovi 19E) Bezúplatný převod pozemků p. č. 788/3, 4336/10 a 5825/4 v k. ú. 20) Záměry 20A) Záměr prodeje pozemků p. č. 894/3, 905, 908/3,4,5 a 6 vše v k. ú. 20B) Záměr prodeje pozemků p. č. 1376/6 a 1376/13 v k. ú. 20C) Záměr prodeje pozemků p. č a 1427/3 v k. ú. 20D) Záměr prodeje pozemku p. č. 3978/5 v k. ú. 20E) Záměr výkupu pozemků p. č. 290/1, 291, 293/7 a 585/1 v k. ú. Dubice u České Lípy 2

3 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 3 20F) Záměr prodeje části pozemku p. č. 5813/3 v k. ú. 20G) Záměr prodeje části pozemku p. č v k. ú. 20H) Záměr prodeje části pozemku p. č. 3723/1 v k. ú. 20I) Záměr prodeje části pozemku p. č. 4059/1 v k. ú. 20J) Záměr prodeje pozemku p. č. 307/1 v k. ú. Stará Lípa 20K) Záměr prodeje pozemku p. č. 34 v k. ú. Dubice u České Lípy 20L) Záměr prodeje pozemku p. č v k. ú. 20M) Záměr prodeje pozemků p. č. 5786/141-3, 5786/181, 202, 203, 213 vše v k. ú. Česká Lípa 20N) Záměr výkupu pozemku p. č. 759/2 v k. ú. 20O) Záměr prodeje pozemků p. č. 63/1, 466/1 a 466/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy 20P) Záměr prodeje pozemku p. č. 307/12 v k. ú. Žizníkov 20Q) Záměr prodeje pozemků p. č. 638/1, 3 a 4 v k. ú. Dolní Libchava 20R) Záměr prodeje pozemků p. č. 108/1 108/20 v k. ú. Lada - přípravná fáze 20S) Záměr prodeje pozemků p. č. 553 a p. č. 554 vše v k. ú. Sosnová u České Lípy 20T) Záměr prodeje pozemků p. č. 5501/1 a 5511/32 v k. ú. 21) Objekt čp. 686, Moskevská ulice, 22) Prodeje 22A) Prodej pozemku p. č. 251/7 v k. ú. Dobranov 22B) Prodej pozemku p. č. 463/25 v k. ú. Dubice u České Lípy 22C) Prodej pozemků p. č. 463/14 a 463/24 v k. ú. Dubice u České Lípy 22D) Prodej 1/2 objektu čp. 131 v k. ú. 23) Zřizovací listiny 23A) Změna zřizovací listiny p.o. Sociální služby města České Lípy 23B) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Partyzánská 23C) Změna zřizovací listiny ZUŠ 23D) Příloha č. 4 ke zřizovací listině ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 24) Žádosti 24A) Žádost o povolení k prodeji 24B) Žádost o prominutí penále Pravoslavná církevní obec 24C) Žádost o dotaci na akci "Městský park v České Lípě - revitalizace zeleně" 25) y z výborů 25A) z 32. jednání výboru ZM pro sport 25B) z 28. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch 25C) z 29. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch 25D) ze zasedání výboru pro sociální politiku 25E) y z 31., 32. a 33. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM 25F) z 24. zasedání výboru pro rozvoj města a památky 25G) ze zasedání výboru pro sociální politiku 25H) z 28. a 29. jednání výboru pro životní prostředí dne a I) y z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání 25J) y z 26. a 27. zasedání kontrolního výboru 25K) z 29. jednání Škodního a likvidačního výboru 25L) z 30. zasedání Finančního výboru ZM konaného dne ) Interpelace Ing. Máška - nový systém parkování 27) Informační materiály 28) Různé 29) Vyhlášení veřejné sbírky NOVÝ MATERIÁL 3

4 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 4 01) Plnění usnesení zastupitelstva města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ, zahájila diskusi, pracovní skupina provedla kontrolu plnění usnesení a neshledala nedostatky Mgr. Romana Žatecká Měla drobnost, kterou chtěla vysvětlit bylo zmíněno usn. 345/2012 darovací smlouva na světelnou silniční signalizaci u Intersparu, revokace byla stažena z programu dne , od té doby se nic nedělo, ani darovací smlouva není podepsána, ani revokace. Co je důvodem toho a na co čekáme? Bc. Jolana Nebřenská jednáme s firmou a není to dokončeno, proto není zatím žádný materiál do dalšího ZM žádala o informace o postupu. Můžeme prodiskutovat, pokud něco není jasné, zavolejte, doplníme, poděkovala. Ukončila diskusi, předala slovo návrhové komisi. bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu 8. listopadu pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 02) Zpráva o činnosti Rady města Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, JUDr. Marie Nedvědová tázala se ke smlouvě na právní pomoc s Mgr. Štěpánkou Müllerovou na právní pomoc v hodnotě Kč, proč pomoc právníka? Květuše Rusínková důvodem pro vyhlášení veřejné zakázky velký nárůst problematických případů při výkonu funkce opatrovníka. V těch případech, kde je orgán sociálně právní ochrany ustanovován tzv. kolizním opatrovníkem při zastupování právních věcí dětí, kdy rodiče je nemohou zastupovat sami. Jsou to složité právní případy, na které odbornost sociálních pracovníků nestačí a ministerstvo práce a sociálních věcí a veřejný ochránce práv doporučují řešit tento problém nákupem služeb advokáta. Náklady advokáta, které obci vzniknou, se mohou přeúčtovat do dotace na výkon přenesené působnosti v této oblasti. Ministerstvo práce a sociálních věcí a veřejný ochránce tento rozpor se snažili vyřešit tím, že připomínkovali novelu zákona tím, že chtěli, aby v zákoně byli ustanoveni kolizním opatrovníkem advokáti nebylo přijato. Vzhledem k tomu, že máme hodně složité a specifické problémy, tak se toho využilo a vyhlásili jsme zakázku na tyto služby. 4

5 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 5 platby na vrub státu Ing. Jaromír Štrumfa tázal se na dvě věci ve zprávě o činnosti rady je, že RM souhlasila s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ Partyzánská oprava fasády na štítu tělocvičny dodavateli Ing. J. Kobosilovi není tam uvedena cena, jaká tedy je? částku nevíme, pořádala p. M. Ezra, aby cenu zjistil a sdělil přítomným ( Kč bez DPH, v materiálech je to uvedeno). Ing. Jaromír Štrumfa zarazilo ho to, že Rada města souhlasila s přidělením veřejných zakázek Ing. Kobosilovi, jehož manželka je členkou RM. Ing. Kobosilová nehlasovala, aby nebyla ve střetu zájmů. Ing. Jaromír Štrumfa v tomto směru tam nebyli jiní uchazeči? jiní uchazeči byli, Ing. J. Kobosil byl nejlevnější jediné kritérium, které rozhoduje. Ing. Jaromír Štrumfa oprava fasády č. p. 125, kde je cena Kč. Obě dvě zakázky byly schváleny RM potvrdila, že byly nejlevnější. víte, že na všechno jsou výběrové komise, vybírá napříč politickými stranami a zastupiteli jak v členství, tak v náhradnících. Tato komise doporučuje RM, co má odsouhlasit, kritériem je nejlevnější nabídka. Jiří Kočandrle, I. místostarosta města, technická poznámka řekl, že veškeré soutěže probíhají průhledně, vše je na internetu, vzhledem k tomu, že není první zastupitel, který se tázal, jak probíhají veřejné zakázky, požádal paní starostku na příští ZM udělat prezentaci paní Nebřenskou - příští ZM prezentace toho, jakým, způsobem jsou veřejné zakázky prezentovány na internetu. Byl by rád, kdyby zastupitelé se s tímto seznámili. nevěděla, zda zde chcete prezentovat něco, do čeho Vy chodíte a víte, jak to chodí. Může to dát jako materiál pro informaci. Sdělila, že každý ze zastupitelů již byl ve dvou, třech zakázkách, takže určitě vědí, že je výběrová komise, která doporučuje dále. Uděláme krátký materiál. Ing. Petr Máška tázal se na dvě položky, kde došlo k navýšení ceny a jednalo se o rotační kartotéky o Kč a o dodatek č. 1 se společností BREX s. r. o navýšení ceny o Kč, není jasné, o co 5

6 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 6 tam jde. ohledně rotační kartotéky nevěděla, co se týkalo společnosti BREX s. r. o. nám na základě vítězství ve VŘ zateplovala dvě MŠ v ulici Brněnská a Zhořelecká, byly to uznatelné vícepráce, které budou součástí dotačního titulu. Rotační kartotéka podá informace na dalším ZM. Vy, jako zastupitelé, se můžete zajít podívat na materiály do rady, čiňte to. Mgr. Romana Žatecká ze zápisů ze zprávy o činnosti rady někdy není zřejmé, o co jde v tom zápise, zvlášť když je odkaz na důvodovou zprávu, když oni ji nevidí. To je důvod, proč se ptala na částečnou revokaci návrhu postupu města při vydávání Městských novin v r a zadávacích podmínek. Šlo jí o to, co se mění či změní při vydávání novin v příštím roce. jestli si to dobře pamatovala, tak to bylo o tom, že jsme chtěli soutěžit odděleně, a potom se soutěžilo o grafice a tisk najednou. Připraví k tomu písemné vyjádření. Jiří Kočandrle, I. místostarosta města, technická poznámka šlo o to, aby byla provázanost mezi výsledným tiskem a grafickým návrhem. Mgr. Romana Žatecká nepotřebovala doplnění, stačilo vysvětlení. Měla ještě jednu otázku zakázka na parkovací automaty ve městě. V koncepci parkování (březen 2012) je forma pronájmu parkovacích automatů hodnocena jako nevýhodná. Efektivitou systému se budeme zabývat v blízké budoucnosti- signalizuje to interpelace Ing. Mášky. Chtěla sdělit podrobnosti co je předmětem pronájmu, kolik automatů si město pronajalo za více jak 1 mil. Kč a na jak dlouho? na část otázek je zodpovězeno (doplňující materiál na dnešní ZM), ale přesto to připravíme. Připravíme. Jiří Kočandrle, I. místostarosta města je to ve zprávě, kterou máte na stole. Na jak dlouho na dva roky, kolik automatů - 11 ks. Mgr. Romana Žatecká, technická stačí takto, materiál na stole si neměla čas přečíst. vrátíme se k tomuto bodu a myslela si, že obšírněji interpelace Ing. Mášky, vystoupení p. Karla Bezuchy. Petr Skokan, technická dotazy nebo připomínky k parkování kdy? v materiálech pro informaci, ukončila diskusi, předala slovo návrhové komisi. 6

7 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 7 bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města k pro - 0 proti - 0 se zdržel 2 nehlasoval 03) Směrnice o schvalování účetních závěrek Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Jana Rychtaříková tázala se, proč materiál nebyl předložen finančnímu výboru. neměli ho, stanovuje to nové znění zákona. Vše co půjde dál (bude nové), bude schvalovat finanční výbor, ukončila diskusi, dala hlasovat. schvaluje Směrnici o schvalování účetních závěrek v příloze. 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 04) Rozpočtové opatření č. 6/2013 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Jana Rychtaříková navrhla oddělené hlasování u bodů č. 1,č. 2 a č.4 - příjmy. Druhé hlasování bod 3.1, č. 3.5 písmeno D, bod č. 3.8 a třetí hlasování ostatní body. Oldřich Panc, technická poznámka poprosil o projetí bodů, tentokrát se v materiálu neorientoval. navrhla oddělené hlasování u bodů č. 1, č. 2 a č. 4 - příjmy dohromady. Druhé hlasování bod 3.1, č. 3.5 písmeno D, bod č. 3.8 a třetí hlasování ostatní body. Oldřich Panc Bod č ptal se, jaké je doporučení k bodu, jsou tam dva návrhy? k bodu č materiál na Kč a požádala o podporu materiálu, polovina se vrátí nám za pronájem tělocvičen a hal, z rozpočtu budeme dávat zhruba cca 30 tis. Kč. Jana Rychtaříková, technická poznámka v bodě č. 7 je to znovu. 7

8 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 8 to je ale smlouva, vloni jsme dávali na akci Kč. Petr Skokan, technická poznámka tázal se, zda o OVB Cupu je možno vést oddělenou diskusi? Ne každému je jasné, co je OVB Cup prosil o vysvětlení. Měl otázku, jaké osoby jsou to sportovní městečko - nic nám to neříká, co je sportovní městečko? více informací je v bodu č. 6 sportovní městečko akce se konají tři dny. Subjekt pracuje s dospívající mládeží a dětmi, věnuje se míčovým hrám a především futsalu a dělá tradiční akce. Vloni pořádali i neregistrovaných mužstev prví ročník, vloni jsme přispívali částkou Kč - bylo to na území České Lípy i Zákup. Do této soutěže se přihlašují i neregistrovaná družstva mládeže a dětí. Zhruba cca Kč bude vráceno příspěvkové organizace. Jednala p. Brožem Vy jste, p. Skokane, jim přispíval, co by člen SVS. Pan Brož se věnuje trénování dětí a mládeže. Ing. Petr Máška navrhl vynětí bodu 2.2. vrácení půjčky Cyklostezky Varhany bude se projednávat v bodě č. 17 A. nelze toto udělat. Co tím sledujete - že svazek nemá vrátit půjčku? Ing. Petr Máška jedná se o částku 27 mil. Kč a v bodě č. 17 A chceme tuto částku řešit, tam se hovoří o jiných penězích potřeboval to vyjasnit, abychom do toho nevnášeli větší zmatek. Ing. Josef Zachrla pouze se jedná o opravu, aby to bylo v souladu s rozpočtovou skladbou. jsou to technická opatření nic s tím neuděláme. navrhla oddělené hlasování bodů č. 1,2 a 4. Druhé hlasování bod č. 3.1, 3.5 pís. D, bod 3.8 a ostatní 11 pro - 0 proti - 11 se zdržel - 2 nehlasoval ukončila diskusi, dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení 17 pro - 0 proti - 7 se zdrželo - 0 nehlasoval schvaluje rozpočtovým opatřením č. 6/2013 tyto rozpočtové změny: 1. Změny příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu mzdových výdajů veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč 8

9 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 9 b) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - městský úřad - mzdové výdaje o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění o Kč 1.2. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Partyzánská na projekt Pomůžeš mi? : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Partyzánská přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.3. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Špičák na projekt Asistent pedagoga : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na nové položce ZŠ 28. října přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.4. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Mateřskou školu Bratří Čapků na projekt Asistent pedagoga : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na nové položce MŠ Bratří Čapků přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.5. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Dr. Miroslava Tyrše na projekt Vyber si svůj sport : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na nové položce ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.6. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu Moskevská 679 na projekt Proč my ne : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce 4070 Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.7. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu a Mateřskou školu Jižní na projekt Volnočasové aktivity na ZŠ Jižní : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na nové položce ZŠ a MŠ Jižní přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.8. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu Moskevská 679 na projekt Mé druhé já : 9

10 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 10 a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce 4070 Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.9. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b1) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - Městský úřad - mzdové výdaje o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění o Kč b2) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položkách: - materiál spotřební o Kč - knihy, tisk o Kč - školení o Kč - cestovné o Kč - nákup služeb, včetně stravovacích poukázek pro zaměstnance o Kč b3) navýšení výdajů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položkách: - pohonné hmoty o Kč - služby pro provoz MěÚ (úklid, údržba, revize, autodoprava) o Kč - materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ o Kč - služby telekomunikací o Kč - voda MěÚ o Kč - plyn MěÚ o Kč - elektrická energie MěÚ o Kč - informatika - služby dodavatelským způsobem o Kč - drobný hmotný investiční majetek o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na státní příspěvek na výkon pěstounské péče: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce státní příspěvek na výkon pěstounské péče o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na výdaje v souvislosti s volbami do PS Parlamentu ČR: a) navýšení rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na nové položce volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o Kč navýšení rozpočtu - zpřesnění odpisového plánu příspěvkové organizace Sport: a) navýšení příjmů v rozpočtu sportu na položce Odpisy PO Sport o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu sportu na položce Sport, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) o Kč 10

11 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana snížení rozpočtu - zpřesnění odpisového plánu příspěvkové organizace Kultura: a) snížení příjmů v rozpočtu kultury na položce Odpisy - Kultura, příspěvková organizace o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu kultury na položce Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) o Kč navýšení rozpočtu - zpřesnění odpisového plánu u školských příspěvkových organizací: a) navýšení příjmů v rozpočtu školství na položce odpisy o Kč b.1) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položkách: MŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) o Kč MŠ Pastelka, Svárovská odpisy (závazný ukazatel) o Kč ZŠ Pátova odpisy (závazný ukazatel) o Kč ZŠ Partyzánská odpisy (závazný ukazatel) o Kč b.2) snížení výdajů v rozpočtu školství na položkách: MŠ Špičák, Zhořelecká odpisy (závazný ukazatel) o Kč ZŠ Slovanka, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) o Kč ZŠ 28. října odpisy (závazný ukazatel) o Kč navýšení rozpočtu o investiční účelovou dotaci na Technologické centrum: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace na položce Technologické centrum o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na záchranné práce při povodni v r.2013: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce krizové řízení o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Sever na projekt Běžecký výcvik na LVK : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Školní přijaté neinvestiční transfery o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Pátova na projekt Nákup florbalového vybavení : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na nové položce ZŠ Pátova přijaté neinvestiční transfery o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Dr.M.Tyrše na projekt Nákup nových sportovních pomůcek : 11

12 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 12 a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova přijaté neinvestiční transfery o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Partyzánská na projekt Letní škola s Čtyřlístkem : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Partyzánská přijaté neinvestiční transfery o Kč navýšení rozpočtu - odvod z investičního fondu ZŠ Špičák: a) navýšení příjmů v rozpočtu školství na položce odvody z investičních fondů školských příspěvkových organizací o Kč b) navýšení investičních výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace na nové položce nákup techniky - umělý trávník o Kč 2. Změny v příjmech 2.1. přesuny v příjmech rozpočtu všeobecné pokladní správy změna v zatřídění investiční účelové dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště: Do příjmů třídy 4 v rozpočtu všeobecné pokladní správy zařadit novou položku investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu přesunem částky Kč z položky investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2.2. přesuny v příjmech rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace změna v zatřídění vratky půjčky svazku obcí Cyklostezka Varhany: Do příjmů třídy 2 v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace zařadit novou položku vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany přesunem částky Kč z položky vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany v kapitálových příjmech (zrušení položky) 2.3. přesun prostředků mezi položkami v rozpočtu Oddělení technické správy majetku: položku předplacený nájem z bytů navýšit o Kč přesunem z položky prodej bytů (zrušení položky) 3. Změny ve výdajích 3.1. převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu sportu příspěvek na akci OVB Cup: provozní výdaje v rozpočtu sportu navýšit na nové položce Příspěvek ZM Sportovní městečko, o.s., akce OVB Cup o Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města 3.2. přesun prostředků mezi položkami v rozpočtu kultury: položku Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady navýšit o Kč přesunem z položky Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) 12

13 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana převod prostředků z rozpočtu mzdy do rozpočtu všeobecné pokladní správy: rozpočet všeobecné pokladní správy navýšit na položce rezerva města o Kč převodem z rozpočtu mzdy, z položky městský úřad - mzdové výdaje částky Kč a z položky povinné pojistné a zákonné pojištění částky Kč 3.4. převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: provozní výdaje v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví navýšit na nové položce Hospicová péče sv. Zdislavy-rodinný pokoj Nemocnice o Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města 3.5. přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu Oddělení technické správy majetku: a) položku povinné a havarijní pojištění navýšit o Kč přesunem z položky pojištění b) položku vánoční výzdoba v centru města navýšit o Kč přesunem částky Kč z položky městské slavnosti - technické zabezpečení a částky Kč z položky drobný hmotný investiční majetek c) položku VO - elektrická energie navýšit o Kč přesunem z položky drobný hmotný investiční majetek d) položku služby pro provoz MěÚ (úklid, údržba, revize, autodoprava ) navýšit o Kč přesunem - částky Kč z položky prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek - částky Kč z položky správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) - částky Kč z položky havárie vody, kanalizace, topení a plynu - částky Kč z položky památné stromy - částky Kč z položky správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna e) položku voda MěÚ navýšit o Kč přesunem z položky služby telekomunikací f) položku drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky navýšit o Kč přesunem z položky venkovní sportoviště g) do provozních výdajů zařadit novou položku Údržba kulturních památek - Wedrichova hrobka ve výši Kč přesunem z položky granty v oblasti památkové péče h) položku SDH Stará Lípa 602 navýšit o Kč přesunem z položky krizové řízení i) přesun Kč z položky informatika - služby dodavatelským způsobem v provozních výdajích na položku informatika - služby dodavatelským způsobem v investičních výdajích j) přesun Kč z položky SDH Stará Lípa 602 v provozních výdajích na položku SDH Stará Lípa 602 v investičních výdajích k) do investičních výdajů zařadit novou položku nákup dvou referentských vozidel ve výši Kč přesunem z položky správa údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) 3.6. převod prostředků z rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace do rozpočtu školství: investiční výdaje rozpočtu školství navýšit na nové položce ZŠ Šluknovská investiční příspěvek na výměnu oken o Kč převodem z rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace z položky školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy 13

14 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace: a) přesun Kč z položky Oprava morového sloupu - oplocení v provozních výdajích na položku Oprava morového sloupu - oplocení v investičních výdajích b) přesun Kč z položky Oprava rybníka Žizníkov v provozních výdajích na položku Oprava rybníka Žizníkov v investičních výdajích c) přesun Kč z položky Oprava střechy nad kinosálem KD Crystal v provozních výdajích na položku Oprava střechy nad kinosálem KD Crystal v investičních výdajích d) přesun Kč z položky přemístění skate-parku v investičních výdajích na položku přemístění skate-parku v provozních výdajích 3.8. navýšení rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace převodem prostředků z rozpočtu sportu a z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: investiční výdaje v rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace navýšit na položce nákup techniky - umělý trávník o Kč převodem částky Kč z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví z položky Sociální služby - výdaje investiční a částky Kč z rozpočtu sportu z položky Sport, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje 4. Převod prostředků do Investičního fondu (snížení výdajů, změna v třídě 8 financování : 4.1. převod Kč do Investičního fondu snížením provozních výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce v Nemocnice s poliklinikou a.s. bezúročná návratná půjčka (zrušení položky) 0 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 05) RO č. 7/ povinné rozpočtové opatření Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města STAŽENO Z PROGRAMU 06) Mimořádný příspěvek zastupitelstva města Sportovní městečko, o.s. Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, končila diskusi, předala slovo návrhové komisi. schvaluje udělení mimořádného finančního příspěvku Sportovnímu městečku, o.s., sídlem 28. října 2733,, IČ , na výdaje spojené s realizací akce OVB CUP 2013 ve výši 80 tis. Kč (pronájem sportovišť, rozhodčí, ceny, odměny, trika pro vítězné týmy, poháry, obsluha časomíry, kancelářské potřeby, tonery, sportovní potřeby, míče, výroba banerů). 14

15 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 15 schvaluje uzavření smlouvy o udělení finančního příspěvku v předloženém znění. 17 pro - 2 proti - 4 se zdrželi - 1 nehlasoval 07) Žádost Hospicové péče svaté Zdislavy, o.p.s. o finanční příspěvek Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč na vybavení 3. Rodinného pokoje v Nemocnici, a.s. v rámci hospicové péče obecně prospěšné společnosti Hospicová péče svaté Zdislavy, IČ , Horská 1219, Liberec 14 a schvaluje uzavření přiložené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval poděkovala všem za podporu. 08) Navýšení příspěvku na provoz MŠ Sovička Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města, zahájila diskusi, Mgr. Tomáš Vlček, II. místostarosta města jsou uvedena dvě různá vyjádření, navrhl schvaluje na školce vznikla místa pro děti a tím vznikly vícenáklady. ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje Mateřské škole Sovička,, Antonína Sovy 1740, příspěvková organizace navýšení příspěvku na provoz o částku Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy - výdajové položky "rezerva města". 16 pro 3 proti - 5 se zdrželo - 0 nehlasoval 15

16 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 16 09) Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu - ZŠ 28. října a uložení odvodu převedených finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat A/ schvaluje Základní škole,, 28. října 2733, příspěvková organizace převod částky Kč z rezervního fondu do investičního fondu. B/ ukládá Základní škole,, 28. října 2733, příspěvková organizace odvod finančních prostředků z investičního fondu ve výši Kč do rozpočtu zřizovatele - ORMI - investice, územní plán a dotace na položku "nákup techniky na údržbu umělého trávníku". 20 pro - 0 proti - 4 se zdrželi - 0 nehlasoval 10) Ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v investičním fondu ZŠ Pátova a ZŠ Partyzánská Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat A/ schvaluje Základní škole,, Pátova 406, příspěvková organizace ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v celkové výši 3.647,50 Kč v investičním fondu organizace. B/ schvaluje Základní škole,, Partyzánská 1053, příspěvková organizace ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v celkové výši 4.834,10 Kč v investičním fondu organizace. 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 11) Změna výše členského příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, obce Nový Oldřichov, Volfartice, i Kamenický Šenov již materiál schválili na jednání zastupitelstva a je to proto, aby město nemuselo do budoucna platit samo provoz a čištění cyklostezky. Mgr. Romana Žatecká chápala potřebu čištění, omezené možnosti financování Svazku obcí Cyklostezka Varhany a co nechápala předložený odfláknutý materiál ve smyslu potřebujeme dejte. Požaduje se odsouhlasit zvýšení příspěvku o 50 %, ale není uvedený jediný argument, na základě kterého by to mohla posoudit. Neměla představu, jak bude s příspěvkem nakládáno. Pokud nakládáme s veřejnými penězi a chce se po nás, abychom každou korunu posuzovali, na základě obecné důvodové zprávy to posoudit nejde. 16

17 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 17 Navrhla unesení ZM odkládá projednání navýšení pravidelného členského příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany v předložené výši 6,- Kč/obyvatel/rok a ukládá starostce města Haně Moudré předložit specifikaci nákladů na údržbu cyklostezky Varhany a vyčíslení příspěvků od ostatních členů svazku. požádala dát návrhové komisi, ukončila diskusi, předala slovo návrhové komisi. JUDr. Karel Bubeník ZM odkládá projednání navýšení pravidelného členského příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany v předložené výši 6,- Kč/obyvatel/rok a ukládá starostce města Haně Moudré předložit specifikaci nákladů na údržbu cyklostezky Varhany a vyčíslení Příspěvků od ostatních členů svazku. 8 pro 14 se zdrželo 2 nehlasovali důvodová zpráva měla být důslednější. Byla to její chyba, že nepředložila podrobnější materiál (podrobnější materiály budou připraveny na příštím ZM), dala hlasovat o původním návrhu usnesení. schvaluje navýšení pravidelného členského příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany v předložené výši 6,- Kč/obyvatel/rok. 16 pro - 3 proti - 5 se zdrželo - 0 nehlasoval 12) Odvody na odpisy 12A) Odvod finančních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a sportu na účetní odpisy movitého majetku Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat ukládá příspěvkovým organizacím Městská knihovna, Kultura Česká Lípa, Lipý a Sport odvod finančních prostředků poskytnutých v roce 2013 na pokrytí účetních odpisů investičního movitého majetku do rozpočtu zřizovatele ve výši dle tabulky v příloze. 23 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 1 nehlasoval 12B) Odvody odpisů školských příspěvkových organizací na rok 2013 do rozpočtu zřizovatele Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat 17

18 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 18 ukládá školským příspěvkovým organizacím odvod finančních prostředků poskytnutých v roce 2013 na odpisy dlouhodobého hmotného majetku do rozpočtu zřizovatele dle schváleného odpisového plánu uvedeného v příloze. 23 pro - 0 proti - 1 se zdržel - 0 nehlasoval 13) Program Podpora terénní práce na rok 2014 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Oldřich Panc tázal se, kolika romských občanů se podpora týká. Květuše Rusínková obávala se, že neumí odpovědět, statistické výkaznictví se liší od skutečnosti, výkonnost spočítána na počet klientů na úkony. Oldřich Panc poděkoval za odpověď - měl v paměti sčítání z roku 2010, ten materiál tak hovoří. ty tabulky se takto vyplňovat musí, neměli by tam figurovat romské menšiny. My tam sledujeme počty klientů měl by se zamyslet i úřad vlády, že by to měl změnit. PhDr. Miroslav Hudec nebyl si jist, zda terénní práce se koná jen romských občanů. Ve zprávách řekli, že zhruba jeden milion občanů je na hranici chudoby, všichni budou potřebovat formu podpory Róm či ne Róm, jsou to chudí lidé. diskutovalo se zde o názvu programu nazvat jinak a ne pro rómské menšiny. Terénní práce děláme pro širší okruh rodin. PhDr. Miroslav Hudec souhlasil s paní starostkou. Vyvolává to velice špatné nálady, které nejsou dobré. Nemůžeme rozlišovat, jestli jsou černí či bílý, ale jestli potřebuje pomoc. Buďme rádi, že zatím nejsme v jejich situaci, nikdo z nás to nemá zaručeno. požádala o hlasování, ukončila diskusi, dala hlasovat. schvaluje podání žádosti Úřadu vlády ČR, kanceláři Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, za účelem poskytnutí dotace v programu Podpora terénní práce na rok 2014 včetně minimální 30 % finanční spoluúčasti města ve výši Kč Kč. 18

19 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 14) Finanční prostředky poskytované z rozpočtu města formou grantů či příspěvků Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, návrh bere na vědomí a ukládá výborům JUDr. Jana Zejdová k tomuto tématu minule diskutovala, bohužel se tím budeme muset zabývat. Upozornila, že je specifikace ukládá není napsáno do kdy? myslela hned, dotace je na příští rok. JUDr. Jana Zejdová v lednu ano, v lednu 2014 se tím výbory zabývat. Ukončila diskusi, dala hlasovat. bere na vědomí informaci Ministerstva vnitra k poskytování dotací z rozpočtu města. ukládá výborům zastupitelstva města, spravujícím agendu poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města, provést úpravu zásad poskytování příspěvků dle doporučení Ministerstva vnitra. 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 15) Revokace 15A) Revokace usnesení č. 544/J/2013 ze dne , zahájila diskusi, Jaroslav Ulbrich požádal o oddělené hlasování. požádala o hlasování, zda hlasovat odděleně 13 pro - 0 proti - 9 se zdrželo - 2 nehlasovali 19

20 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 20 schvaluje revokaci. 23 pro - 0 proti - 1 se zdržel - 0 nehlasoval schvaluje zveřejnění záměru.. 16 pro - 4 proti - 3 se zdrželi - 1 nehlasoval schvaluje revokaci usnesení č. 544/J/2013 ze dne , tj. ruší prodej objektu čp. 137 v k. ú. Ing. Ivanu Kunešovi, xxxxx a schvaluje zveřejnění záměru prodeje za stejných podmínek. 15B) Revokace usnesení č. 405/D/2012 ze dne , zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje revokaci usnesení č. 405/D/2012 ze dne , tj. ruší prodej pozemku p. č. 5907/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k. ú. Jiřímu Pelikánovi, LXXX za cenu ve výši Kč a doporučuje Odboru rozvoje, majetku a investic dále jednat s vlastníkem nemovitosti o pronájmu pozemku. 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 15C) Částečná revokace usn. ZM č. 497/D/2013 ze dne Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Ing. Jaromír Štrumfa přečetl si text a zápis z výboru pro sport velké rozpaky zdálo se mu ten postup poněkud schizofrenní, příjemce grantu švindloval. my budeme jednat o rozšíření účelu, pokud nebude rozšířen, dotyčný prostředky vrátí. Bc. Jan Stejskal samozřejmě pan Řídel byl diskutován, každý rok se snažíme pravidla vylepšovat a všechny organizace se to snaží obejít. Poučení každým rokem si dát pozor a myslet na to každý rok, nechtěli jsme poškodit pana Řídela, v prosinci budeme pravidla upravovat. ukončila diskusi, dala hlasovat 20