PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa"

Transkript

1 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání dne byl podepsán bez připomínek ověřovateli zápisu zastupiteli Mgr. Antonínem Lačným a Jaroslavem Ulbrichem. Návrhová komise : JUDr. Karel Bubeník Ing. Anna Kobosilová 21 pro - 0 proti - 2 se zdrželi - 1 nehlasoval Ověřovatelé zápisu: : Ing. Petr Máška Mgr. Karel Heller 21 pro - 0 proti - 2 se zdrželi - 1 nehlasoval Omluveni: p. Skokan omluvil pí Mimrovou z jednání ZM Prezence zastupitelů: 24 přítomno 1 omluveno 0 nepřítomno, zaslané materiály zastupitelům body č. 1 č. 29, Změny: stažení z programu - bod č. 5 RO č. 7/ povinné rozpočtové opatření. Materiály na stůl k bodům - č. 17A Cyklostezka Varhany - Dodatek č. 1 smlouvy o půjčce podle 657 občanského zákoníku, č. 20 S Záměr prodeje pozemků p. č. 553 a p. č. 554 vše v k. ú. Sosnová u České Lípy, 20 T Záměr prodeje pozemků p. č. 5501/1 a 5511/32 v k. ú. Česká Lípa, č. 22 A Prodej pozemku p. č. 251/7 v k. ú. Dobranov, č. 22 D - Prodej 1/2 objektu čp. 131 v k. ú., č. 27 Zpráva k interpelaci Ing. Mášky ze dne , zpráva k interpelaci podané JUDr. J. Zejdovou ze dne , informace o změně parkování reakce p. Bezuchy, nový materiál č. 29 Vyhlášení veřejné sbírky na pomoc nemocnému chlapci sbírka na měsíc prosinec. Tázala se, zda má někdo doplnění programu - nikdo neměl připomínku, dala hlasovat o schválení programu. Hlasování o schválení programu 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval PROGRAM: 01) Plnění usnesení zastupitelstva města 02) Zpráva o činnosti Rady města 03) Směrnice o schvalování účetních závěrek 04) Rozpočtové opatření č. 6/ ) RO č. 7/ povinné rozpočtové opatření STAŽENO Z PROGRAMU 1

2 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 2 06) Mimořádný příspěvek zastupitelstva města Sportovní městečko, o.s. 07) Žádost Hospicové péče svaté Zdislavy, o.p.s. o finanční příspěvek 08) Navýšení příspěvku na provoz MŠ Sovička 09) Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu - ZŠ 28. října a uložení odvodu převedených finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele 10) Ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v investičním fondu ZŠ Pátova a ZŠ Partyzánská 11) Změna výše členského příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany 12) Odvody na odpisy 12A) Odvod finančních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a sportu na účetní odpisy movitého majetku 12B) Odvody odpisů školských příspěvkových organizací na rok 2013 do rozpočtu zřizovatele 13) Program Podpora terénní práce na rok ) Finanční prostředky poskytované z rozpočtu města formou grantů či příspěvků 15) Revokace 15A) Revokace usnesení č. 544/J/2013 ze dne B) Revokace usnesení č. 405/D/2012 ze dne C) Částečná revokace usn. ZM č. 497/D/2013 ze dne ) Pořízení změny č. 1 Územního plánu 17) Smlouvy, dodatky 17A) Cyklostezka Varhany - Dodatek č. 1 smlouvy o půjčce podle 657 občanského zákoníku 17B) Svazek obcí Novoborsko - Dodatek č. 3 ke stanovám 17C) Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok D) Dodatek č. 7 Smlouvy o závazku veřejné služby ve městské autobusové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města na vymezených linkách města a obce Sosnová 17E) Smlouva č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR MŠ Brněnská a MŠ Zhořelecká regenerace plášťů budov 18) Přidělení veřejných zakázek 18A) Přidělení veřejné zakázky - Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a oprava zastávek 18B) Přidělení veřejné zakázky Zajištění provozuschopnosti silniční světelné signalizace v majetku města" 19) Bezúplatné převody 19A) Bezúplatný převod nemovitého majetku 19B) Bezúplatný převod pozemku Spilkovi 19C) Bezúplatný převod pozemků p. č. 788/2, 788/4, 788/5 a 788/9 v k. ú. 19D) Bezúplatný převod pozemku Lounovi 19E) Bezúplatný převod pozemků p. č. 788/3, 4336/10 a 5825/4 v k. ú. 20) Záměry 20A) Záměr prodeje pozemků p. č. 894/3, 905, 908/3,4,5 a 6 vše v k. ú. 20B) Záměr prodeje pozemků p. č. 1376/6 a 1376/13 v k. ú. 20C) Záměr prodeje pozemků p. č a 1427/3 v k. ú. 20D) Záměr prodeje pozemku p. č. 3978/5 v k. ú. 20E) Záměr výkupu pozemků p. č. 290/1, 291, 293/7 a 585/1 v k. ú. Dubice u České Lípy 2

3 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 3 20F) Záměr prodeje části pozemku p. č. 5813/3 v k. ú. 20G) Záměr prodeje části pozemku p. č v k. ú. 20H) Záměr prodeje části pozemku p. č. 3723/1 v k. ú. 20I) Záměr prodeje části pozemku p. č. 4059/1 v k. ú. 20J) Záměr prodeje pozemku p. č. 307/1 v k. ú. Stará Lípa 20K) Záměr prodeje pozemku p. č. 34 v k. ú. Dubice u České Lípy 20L) Záměr prodeje pozemku p. č v k. ú. 20M) Záměr prodeje pozemků p. č. 5786/141-3, 5786/181, 202, 203, 213 vše v k. ú. Česká Lípa 20N) Záměr výkupu pozemku p. č. 759/2 v k. ú. 20O) Záměr prodeje pozemků p. č. 63/1, 466/1 a 466/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy 20P) Záměr prodeje pozemku p. č. 307/12 v k. ú. Žizníkov 20Q) Záměr prodeje pozemků p. č. 638/1, 3 a 4 v k. ú. Dolní Libchava 20R) Záměr prodeje pozemků p. č. 108/1 108/20 v k. ú. Lada - přípravná fáze 20S) Záměr prodeje pozemků p. č. 553 a p. č. 554 vše v k. ú. Sosnová u České Lípy 20T) Záměr prodeje pozemků p. č. 5501/1 a 5511/32 v k. ú. 21) Objekt čp. 686, Moskevská ulice, 22) Prodeje 22A) Prodej pozemku p. č. 251/7 v k. ú. Dobranov 22B) Prodej pozemku p. č. 463/25 v k. ú. Dubice u České Lípy 22C) Prodej pozemků p. č. 463/14 a 463/24 v k. ú. Dubice u České Lípy 22D) Prodej 1/2 objektu čp. 131 v k. ú. 23) Zřizovací listiny 23A) Změna zřizovací listiny p.o. Sociální služby města České Lípy 23B) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Partyzánská 23C) Změna zřizovací listiny ZUŠ 23D) Příloha č. 4 ke zřizovací listině ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 24) Žádosti 24A) Žádost o povolení k prodeji 24B) Žádost o prominutí penále Pravoslavná církevní obec 24C) Žádost o dotaci na akci "Městský park v České Lípě - revitalizace zeleně" 25) y z výborů 25A) z 32. jednání výboru ZM pro sport 25B) z 28. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch 25C) z 29. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch 25D) ze zasedání výboru pro sociální politiku 25E) y z 31., 32. a 33. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM 25F) z 24. zasedání výboru pro rozvoj města a památky 25G) ze zasedání výboru pro sociální politiku 25H) z 28. a 29. jednání výboru pro životní prostředí dne a I) y z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání 25J) y z 26. a 27. zasedání kontrolního výboru 25K) z 29. jednání Škodního a likvidačního výboru 25L) z 30. zasedání Finančního výboru ZM konaného dne ) Interpelace Ing. Máška - nový systém parkování 27) Informační materiály 28) Různé 29) Vyhlášení veřejné sbírky NOVÝ MATERIÁL 3

4 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 4 01) Plnění usnesení zastupitelstva města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ, zahájila diskusi, pracovní skupina provedla kontrolu plnění usnesení a neshledala nedostatky Mgr. Romana Žatecká Měla drobnost, kterou chtěla vysvětlit bylo zmíněno usn. 345/2012 darovací smlouva na světelnou silniční signalizaci u Intersparu, revokace byla stažena z programu dne , od té doby se nic nedělo, ani darovací smlouva není podepsána, ani revokace. Co je důvodem toho a na co čekáme? Bc. Jolana Nebřenská jednáme s firmou a není to dokončeno, proto není zatím žádný materiál do dalšího ZM žádala o informace o postupu. Můžeme prodiskutovat, pokud něco není jasné, zavolejte, doplníme, poděkovala. Ukončila diskusi, předala slovo návrhové komisi. bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu 8. listopadu pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 02) Zpráva o činnosti Rady města Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, JUDr. Marie Nedvědová tázala se ke smlouvě na právní pomoc s Mgr. Štěpánkou Müllerovou na právní pomoc v hodnotě Kč, proč pomoc právníka? Květuše Rusínková důvodem pro vyhlášení veřejné zakázky velký nárůst problematických případů při výkonu funkce opatrovníka. V těch případech, kde je orgán sociálně právní ochrany ustanovován tzv. kolizním opatrovníkem při zastupování právních věcí dětí, kdy rodiče je nemohou zastupovat sami. Jsou to složité právní případy, na které odbornost sociálních pracovníků nestačí a ministerstvo práce a sociálních věcí a veřejný ochránce práv doporučují řešit tento problém nákupem služeb advokáta. Náklady advokáta, které obci vzniknou, se mohou přeúčtovat do dotace na výkon přenesené působnosti v této oblasti. Ministerstvo práce a sociálních věcí a veřejný ochránce tento rozpor se snažili vyřešit tím, že připomínkovali novelu zákona tím, že chtěli, aby v zákoně byli ustanoveni kolizním opatrovníkem advokáti nebylo přijato. Vzhledem k tomu, že máme hodně složité a specifické problémy, tak se toho využilo a vyhlásili jsme zakázku na tyto služby. 4

5 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 5 platby na vrub státu Ing. Jaromír Štrumfa tázal se na dvě věci ve zprávě o činnosti rady je, že RM souhlasila s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ Partyzánská oprava fasády na štítu tělocvičny dodavateli Ing. J. Kobosilovi není tam uvedena cena, jaká tedy je? částku nevíme, pořádala p. M. Ezra, aby cenu zjistil a sdělil přítomným ( Kč bez DPH, v materiálech je to uvedeno). Ing. Jaromír Štrumfa zarazilo ho to, že Rada města souhlasila s přidělením veřejných zakázek Ing. Kobosilovi, jehož manželka je členkou RM. Ing. Kobosilová nehlasovala, aby nebyla ve střetu zájmů. Ing. Jaromír Štrumfa v tomto směru tam nebyli jiní uchazeči? jiní uchazeči byli, Ing. J. Kobosil byl nejlevnější jediné kritérium, které rozhoduje. Ing. Jaromír Štrumfa oprava fasády č. p. 125, kde je cena Kč. Obě dvě zakázky byly schváleny RM potvrdila, že byly nejlevnější. víte, že na všechno jsou výběrové komise, vybírá napříč politickými stranami a zastupiteli jak v členství, tak v náhradnících. Tato komise doporučuje RM, co má odsouhlasit, kritériem je nejlevnější nabídka. Jiří Kočandrle, I. místostarosta města, technická poznámka řekl, že veškeré soutěže probíhají průhledně, vše je na internetu, vzhledem k tomu, že není první zastupitel, který se tázal, jak probíhají veřejné zakázky, požádal paní starostku na příští ZM udělat prezentaci paní Nebřenskou - příští ZM prezentace toho, jakým, způsobem jsou veřejné zakázky prezentovány na internetu. Byl by rád, kdyby zastupitelé se s tímto seznámili. nevěděla, zda zde chcete prezentovat něco, do čeho Vy chodíte a víte, jak to chodí. Může to dát jako materiál pro informaci. Sdělila, že každý ze zastupitelů již byl ve dvou, třech zakázkách, takže určitě vědí, že je výběrová komise, která doporučuje dále. Uděláme krátký materiál. Ing. Petr Máška tázal se na dvě položky, kde došlo k navýšení ceny a jednalo se o rotační kartotéky o Kč a o dodatek č. 1 se společností BREX s. r. o navýšení ceny o Kč, není jasné, o co 5

6 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 6 tam jde. ohledně rotační kartotéky nevěděla, co se týkalo společnosti BREX s. r. o. nám na základě vítězství ve VŘ zateplovala dvě MŠ v ulici Brněnská a Zhořelecká, byly to uznatelné vícepráce, které budou součástí dotačního titulu. Rotační kartotéka podá informace na dalším ZM. Vy, jako zastupitelé, se můžete zajít podívat na materiály do rady, čiňte to. Mgr. Romana Žatecká ze zápisů ze zprávy o činnosti rady někdy není zřejmé, o co jde v tom zápise, zvlášť když je odkaz na důvodovou zprávu, když oni ji nevidí. To je důvod, proč se ptala na částečnou revokaci návrhu postupu města při vydávání Městských novin v r a zadávacích podmínek. Šlo jí o to, co se mění či změní při vydávání novin v příštím roce. jestli si to dobře pamatovala, tak to bylo o tom, že jsme chtěli soutěžit odděleně, a potom se soutěžilo o grafice a tisk najednou. Připraví k tomu písemné vyjádření. Jiří Kočandrle, I. místostarosta města, technická poznámka šlo o to, aby byla provázanost mezi výsledným tiskem a grafickým návrhem. Mgr. Romana Žatecká nepotřebovala doplnění, stačilo vysvětlení. Měla ještě jednu otázku zakázka na parkovací automaty ve městě. V koncepci parkování (březen 2012) je forma pronájmu parkovacích automatů hodnocena jako nevýhodná. Efektivitou systému se budeme zabývat v blízké budoucnosti- signalizuje to interpelace Ing. Mášky. Chtěla sdělit podrobnosti co je předmětem pronájmu, kolik automatů si město pronajalo za více jak 1 mil. Kč a na jak dlouho? na část otázek je zodpovězeno (doplňující materiál na dnešní ZM), ale přesto to připravíme. Připravíme. Jiří Kočandrle, I. místostarosta města je to ve zprávě, kterou máte na stole. Na jak dlouho na dva roky, kolik automatů - 11 ks. Mgr. Romana Žatecká, technická stačí takto, materiál na stole si neměla čas přečíst. vrátíme se k tomuto bodu a myslela si, že obšírněji interpelace Ing. Mášky, vystoupení p. Karla Bezuchy. Petr Skokan, technická dotazy nebo připomínky k parkování kdy? v materiálech pro informaci, ukončila diskusi, předala slovo návrhové komisi. 6

7 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 7 bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města k pro - 0 proti - 0 se zdržel 2 nehlasoval 03) Směrnice o schvalování účetních závěrek Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Jana Rychtaříková tázala se, proč materiál nebyl předložen finančnímu výboru. neměli ho, stanovuje to nové znění zákona. Vše co půjde dál (bude nové), bude schvalovat finanční výbor, ukončila diskusi, dala hlasovat. schvaluje Směrnici o schvalování účetních závěrek v příloze. 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 04) Rozpočtové opatření č. 6/2013 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Jana Rychtaříková navrhla oddělené hlasování u bodů č. 1,č. 2 a č.4 - příjmy. Druhé hlasování bod 3.1, č. 3.5 písmeno D, bod č. 3.8 a třetí hlasování ostatní body. Oldřich Panc, technická poznámka poprosil o projetí bodů, tentokrát se v materiálu neorientoval. navrhla oddělené hlasování u bodů č. 1, č. 2 a č. 4 - příjmy dohromady. Druhé hlasování bod 3.1, č. 3.5 písmeno D, bod č. 3.8 a třetí hlasování ostatní body. Oldřich Panc Bod č ptal se, jaké je doporučení k bodu, jsou tam dva návrhy? k bodu č materiál na Kč a požádala o podporu materiálu, polovina se vrátí nám za pronájem tělocvičen a hal, z rozpočtu budeme dávat zhruba cca 30 tis. Kč. Jana Rychtaříková, technická poznámka v bodě č. 7 je to znovu. 7

8 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 8 to je ale smlouva, vloni jsme dávali na akci Kč. Petr Skokan, technická poznámka tázal se, zda o OVB Cupu je možno vést oddělenou diskusi? Ne každému je jasné, co je OVB Cup prosil o vysvětlení. Měl otázku, jaké osoby jsou to sportovní městečko - nic nám to neříká, co je sportovní městečko? více informací je v bodu č. 6 sportovní městečko akce se konají tři dny. Subjekt pracuje s dospívající mládeží a dětmi, věnuje se míčovým hrám a především futsalu a dělá tradiční akce. Vloni pořádali i neregistrovaných mužstev prví ročník, vloni jsme přispívali částkou Kč - bylo to na území České Lípy i Zákup. Do této soutěže se přihlašují i neregistrovaná družstva mládeže a dětí. Zhruba cca Kč bude vráceno příspěvkové organizace. Jednala p. Brožem Vy jste, p. Skokane, jim přispíval, co by člen SVS. Pan Brož se věnuje trénování dětí a mládeže. Ing. Petr Máška navrhl vynětí bodu 2.2. vrácení půjčky Cyklostezky Varhany bude se projednávat v bodě č. 17 A. nelze toto udělat. Co tím sledujete - že svazek nemá vrátit půjčku? Ing. Petr Máška jedná se o částku 27 mil. Kč a v bodě č. 17 A chceme tuto částku řešit, tam se hovoří o jiných penězích potřeboval to vyjasnit, abychom do toho nevnášeli větší zmatek. Ing. Josef Zachrla pouze se jedná o opravu, aby to bylo v souladu s rozpočtovou skladbou. jsou to technická opatření nic s tím neuděláme. navrhla oddělené hlasování bodů č. 1,2 a 4. Druhé hlasování bod č. 3.1, 3.5 pís. D, bod 3.8 a ostatní 11 pro - 0 proti - 11 se zdržel - 2 nehlasoval ukončila diskusi, dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení 17 pro - 0 proti - 7 se zdrželo - 0 nehlasoval schvaluje rozpočtovým opatřením č. 6/2013 tyto rozpočtové změny: 1. Změny příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu mzdových výdajů veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč 8

9 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 9 b) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - městský úřad - mzdové výdaje o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění o Kč 1.2. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Partyzánská na projekt Pomůžeš mi? : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Partyzánská přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.3. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Špičák na projekt Asistent pedagoga : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na nové položce ZŠ 28. října přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.4. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Mateřskou školu Bratří Čapků na projekt Asistent pedagoga : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na nové položce MŠ Bratří Čapků přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.5. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Dr. Miroslava Tyrše na projekt Vyber si svůj sport : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na nové položce ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.6. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu Moskevská 679 na projekt Proč my ne : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce 4070 Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.7. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu a Mateřskou školu Jižní na projekt Volnočasové aktivity na ZŠ Jižní : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na nové položce ZŠ a MŠ Jižní přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.8. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu Moskevská 679 na projekt Mé druhé já : 9

10 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 10 a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce 4070 Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.9. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b1) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - Městský úřad - mzdové výdaje o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění o Kč b2) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položkách: - materiál spotřební o Kč - knihy, tisk o Kč - školení o Kč - cestovné o Kč - nákup služeb, včetně stravovacích poukázek pro zaměstnance o Kč b3) navýšení výdajů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položkách: - pohonné hmoty o Kč - služby pro provoz MěÚ (úklid, údržba, revize, autodoprava) o Kč - materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ o Kč - služby telekomunikací o Kč - voda MěÚ o Kč - plyn MěÚ o Kč - elektrická energie MěÚ o Kč - informatika - služby dodavatelským způsobem o Kč - drobný hmotný investiční majetek o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na státní příspěvek na výkon pěstounské péče: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce státní příspěvek na výkon pěstounské péče o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na výdaje v souvislosti s volbami do PS Parlamentu ČR: a) navýšení rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na nové položce volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o Kč navýšení rozpočtu - zpřesnění odpisového plánu příspěvkové organizace Sport: a) navýšení příjmů v rozpočtu sportu na položce Odpisy PO Sport o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu sportu na položce Sport, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) o Kč 10

11 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana snížení rozpočtu - zpřesnění odpisového plánu příspěvkové organizace Kultura: a) snížení příjmů v rozpočtu kultury na položce Odpisy - Kultura, příspěvková organizace o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu kultury na položce Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) o Kč navýšení rozpočtu - zpřesnění odpisového plánu u školských příspěvkových organizací: a) navýšení příjmů v rozpočtu školství na položce odpisy o Kč b.1) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položkách: MŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) o Kč MŠ Pastelka, Svárovská odpisy (závazný ukazatel) o Kč ZŠ Pátova odpisy (závazný ukazatel) o Kč ZŠ Partyzánská odpisy (závazný ukazatel) o Kč b.2) snížení výdajů v rozpočtu školství na položkách: MŠ Špičák, Zhořelecká odpisy (závazný ukazatel) o Kč ZŠ Slovanka, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) o Kč ZŠ 28. října odpisy (závazný ukazatel) o Kč navýšení rozpočtu o investiční účelovou dotaci na Technologické centrum: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace na položce Technologické centrum o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na záchranné práce při povodni v r.2013: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce krizové řízení o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Sever na projekt Běžecký výcvik na LVK : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Školní přijaté neinvestiční transfery o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Pátova na projekt Nákup florbalového vybavení : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení provozních výdajů v rozpočtu školství na nové položce ZŠ Pátova přijaté neinvestiční transfery o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Dr.M.Tyrše na projekt Nákup nových sportovních pomůcek : 11

12 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 12 a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova přijaté neinvestiční transfery o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Partyzánská na projekt Letní škola s Čtyřlístkem : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Partyzánská přijaté neinvestiční transfery o Kč navýšení rozpočtu - odvod z investičního fondu ZŠ Špičák: a) navýšení příjmů v rozpočtu školství na položce odvody z investičních fondů školských příspěvkových organizací o Kč b) navýšení investičních výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace na nové položce nákup techniky - umělý trávník o Kč 2. Změny v příjmech 2.1. přesuny v příjmech rozpočtu všeobecné pokladní správy změna v zatřídění investiční účelové dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště: Do příjmů třídy 4 v rozpočtu všeobecné pokladní správy zařadit novou položku investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu přesunem částky Kč z položky investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2.2. přesuny v příjmech rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace změna v zatřídění vratky půjčky svazku obcí Cyklostezka Varhany: Do příjmů třídy 2 v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace zařadit novou položku vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany přesunem částky Kč z položky vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany v kapitálových příjmech (zrušení položky) 2.3. přesun prostředků mezi položkami v rozpočtu Oddělení technické správy majetku: položku předplacený nájem z bytů navýšit o Kč přesunem z položky prodej bytů (zrušení položky) 3. Změny ve výdajích 3.1. převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu sportu příspěvek na akci OVB Cup: provozní výdaje v rozpočtu sportu navýšit na nové položce Příspěvek ZM Sportovní městečko, o.s., akce OVB Cup o Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města 3.2. přesun prostředků mezi položkami v rozpočtu kultury: položku Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady navýšit o Kč přesunem z položky Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) 12

13 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana převod prostředků z rozpočtu mzdy do rozpočtu všeobecné pokladní správy: rozpočet všeobecné pokladní správy navýšit na položce rezerva města o Kč převodem z rozpočtu mzdy, z položky městský úřad - mzdové výdaje částky Kč a z položky povinné pojistné a zákonné pojištění částky Kč 3.4. převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: provozní výdaje v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví navýšit na nové položce Hospicová péče sv. Zdislavy-rodinný pokoj Nemocnice o Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města 3.5. přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu Oddělení technické správy majetku: a) položku povinné a havarijní pojištění navýšit o Kč přesunem z položky pojištění b) položku vánoční výzdoba v centru města navýšit o Kč přesunem částky Kč z položky městské slavnosti - technické zabezpečení a částky Kč z položky drobný hmotný investiční majetek c) položku VO - elektrická energie navýšit o Kč přesunem z položky drobný hmotný investiční majetek d) položku služby pro provoz MěÚ (úklid, údržba, revize, autodoprava ) navýšit o Kč přesunem - částky Kč z položky prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek - částky Kč z položky správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) - částky Kč z položky havárie vody, kanalizace, topení a plynu - částky Kč z položky památné stromy - částky Kč z položky správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna e) položku voda MěÚ navýšit o Kč přesunem z položky služby telekomunikací f) položku drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky navýšit o Kč přesunem z položky venkovní sportoviště g) do provozních výdajů zařadit novou položku Údržba kulturních památek - Wedrichova hrobka ve výši Kč přesunem z položky granty v oblasti památkové péče h) položku SDH Stará Lípa 602 navýšit o Kč přesunem z položky krizové řízení i) přesun Kč z položky informatika - služby dodavatelským způsobem v provozních výdajích na položku informatika - služby dodavatelským způsobem v investičních výdajích j) přesun Kč z položky SDH Stará Lípa 602 v provozních výdajích na položku SDH Stará Lípa 602 v investičních výdajích k) do investičních výdajů zařadit novou položku nákup dvou referentských vozidel ve výši Kč přesunem z položky správa údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) 3.6. převod prostředků z rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace do rozpočtu školství: investiční výdaje rozpočtu školství navýšit na nové položce ZŠ Šluknovská investiční příspěvek na výměnu oken o Kč převodem z rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace z položky školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy 13

14 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace: a) přesun Kč z položky Oprava morového sloupu - oplocení v provozních výdajích na položku Oprava morového sloupu - oplocení v investičních výdajích b) přesun Kč z položky Oprava rybníka Žizníkov v provozních výdajích na položku Oprava rybníka Žizníkov v investičních výdajích c) přesun Kč z položky Oprava střechy nad kinosálem KD Crystal v provozních výdajích na položku Oprava střechy nad kinosálem KD Crystal v investičních výdajích d) přesun Kč z položky přemístění skate-parku v investičních výdajích na položku přemístění skate-parku v provozních výdajích 3.8. navýšení rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace převodem prostředků z rozpočtu sportu a z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: investiční výdaje v rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace navýšit na položce nákup techniky - umělý trávník o Kč převodem částky Kč z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví z položky Sociální služby - výdaje investiční a částky Kč z rozpočtu sportu z položky Sport, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje 4. Převod prostředků do Investičního fondu (snížení výdajů, změna v třídě 8 financování : 4.1. převod Kč do Investičního fondu snížením provozních výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce v Nemocnice s poliklinikou a.s. bezúročná návratná půjčka (zrušení položky) 0 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 05) RO č. 7/ povinné rozpočtové opatření Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města STAŽENO Z PROGRAMU 06) Mimořádný příspěvek zastupitelstva města Sportovní městečko, o.s. Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, končila diskusi, předala slovo návrhové komisi. schvaluje udělení mimořádného finančního příspěvku Sportovnímu městečku, o.s., sídlem 28. října 2733,, IČ , na výdaje spojené s realizací akce OVB CUP 2013 ve výši 80 tis. Kč (pronájem sportovišť, rozhodčí, ceny, odměny, trika pro vítězné týmy, poháry, obsluha časomíry, kancelářské potřeby, tonery, sportovní potřeby, míče, výroba banerů). 14

15 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 15 schvaluje uzavření smlouvy o udělení finančního příspěvku v předloženém znění. 17 pro - 2 proti - 4 se zdrželi - 1 nehlasoval 07) Žádost Hospicové péče svaté Zdislavy, o.p.s. o finanční příspěvek Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč na vybavení 3. Rodinného pokoje v Nemocnici, a.s. v rámci hospicové péče obecně prospěšné společnosti Hospicová péče svaté Zdislavy, IČ , Horská 1219, Liberec 14 a schvaluje uzavření přiložené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval poděkovala všem za podporu. 08) Navýšení příspěvku na provoz MŠ Sovička Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města, zahájila diskusi, Mgr. Tomáš Vlček, II. místostarosta města jsou uvedena dvě různá vyjádření, navrhl schvaluje na školce vznikla místa pro děti a tím vznikly vícenáklady. ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje Mateřské škole Sovička,, Antonína Sovy 1740, příspěvková organizace navýšení příspěvku na provoz o částku Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy - výdajové položky "rezerva města". 16 pro 3 proti - 5 se zdrželo - 0 nehlasoval 15

16 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 16 09) Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu - ZŠ 28. října a uložení odvodu převedených finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat A/ schvaluje Základní škole,, 28. října 2733, příspěvková organizace převod částky Kč z rezervního fondu do investičního fondu. B/ ukládá Základní škole,, 28. října 2733, příspěvková organizace odvod finančních prostředků z investičního fondu ve výši Kč do rozpočtu zřizovatele - ORMI - investice, územní plán a dotace na položku "nákup techniky na údržbu umělého trávníku". 20 pro - 0 proti - 4 se zdrželi - 0 nehlasoval 10) Ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v investičním fondu ZŠ Pátova a ZŠ Partyzánská Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat A/ schvaluje Základní škole,, Pátova 406, příspěvková organizace ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v celkové výši 3.647,50 Kč v investičním fondu organizace. B/ schvaluje Základní škole,, Partyzánská 1053, příspěvková organizace ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v celkové výši 4.834,10 Kč v investičním fondu organizace. 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 11) Změna výše členského příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, obce Nový Oldřichov, Volfartice, i Kamenický Šenov již materiál schválili na jednání zastupitelstva a je to proto, aby město nemuselo do budoucna platit samo provoz a čištění cyklostezky. Mgr. Romana Žatecká chápala potřebu čištění, omezené možnosti financování Svazku obcí Cyklostezka Varhany a co nechápala předložený odfláknutý materiál ve smyslu potřebujeme dejte. Požaduje se odsouhlasit zvýšení příspěvku o 50 %, ale není uvedený jediný argument, na základě kterého by to mohla posoudit. Neměla představu, jak bude s příspěvkem nakládáno. Pokud nakládáme s veřejnými penězi a chce se po nás, abychom každou korunu posuzovali, na základě obecné důvodové zprávy to posoudit nejde. 16

17 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 17 Navrhla unesení ZM odkládá projednání navýšení pravidelného členského příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany v předložené výši 6,- Kč/obyvatel/rok a ukládá starostce města Haně Moudré předložit specifikaci nákladů na údržbu cyklostezky Varhany a vyčíslení příspěvků od ostatních členů svazku. požádala dát návrhové komisi, ukončila diskusi, předala slovo návrhové komisi. JUDr. Karel Bubeník ZM odkládá projednání navýšení pravidelného členského příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany v předložené výši 6,- Kč/obyvatel/rok a ukládá starostce města Haně Moudré předložit specifikaci nákladů na údržbu cyklostezky Varhany a vyčíslení Příspěvků od ostatních členů svazku. 8 pro 14 se zdrželo 2 nehlasovali důvodová zpráva měla být důslednější. Byla to její chyba, že nepředložila podrobnější materiál (podrobnější materiály budou připraveny na příštím ZM), dala hlasovat o původním návrhu usnesení. schvaluje navýšení pravidelného členského příspěvku do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany v předložené výši 6,- Kč/obyvatel/rok. 16 pro - 3 proti - 5 se zdrželo - 0 nehlasoval 12) Odvody na odpisy 12A) Odvod finančních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a sportu na účetní odpisy movitého majetku Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat ukládá příspěvkovým organizacím Městská knihovna, Kultura Česká Lípa, Lipý a Sport odvod finančních prostředků poskytnutých v roce 2013 na pokrytí účetních odpisů investičního movitého majetku do rozpočtu zřizovatele ve výši dle tabulky v příloze. 23 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 1 nehlasoval 12B) Odvody odpisů školských příspěvkových organizací na rok 2013 do rozpočtu zřizovatele Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat 17

18 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 18 ukládá školským příspěvkovým organizacím odvod finančních prostředků poskytnutých v roce 2013 na odpisy dlouhodobého hmotného majetku do rozpočtu zřizovatele dle schváleného odpisového plánu uvedeného v příloze. 23 pro - 0 proti - 1 se zdržel - 0 nehlasoval 13) Program Podpora terénní práce na rok 2014 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Oldřich Panc tázal se, kolika romských občanů se podpora týká. Květuše Rusínková obávala se, že neumí odpovědět, statistické výkaznictví se liší od skutečnosti, výkonnost spočítána na počet klientů na úkony. Oldřich Panc poděkoval za odpověď - měl v paměti sčítání z roku 2010, ten materiál tak hovoří. ty tabulky se takto vyplňovat musí, neměli by tam figurovat romské menšiny. My tam sledujeme počty klientů měl by se zamyslet i úřad vlády, že by to měl změnit. PhDr. Miroslav Hudec nebyl si jist, zda terénní práce se koná jen romských občanů. Ve zprávách řekli, že zhruba jeden milion občanů je na hranici chudoby, všichni budou potřebovat formu podpory Róm či ne Róm, jsou to chudí lidé. diskutovalo se zde o názvu programu nazvat jinak a ne pro rómské menšiny. Terénní práce děláme pro širší okruh rodin. PhDr. Miroslav Hudec souhlasil s paní starostkou. Vyvolává to velice špatné nálady, které nejsou dobré. Nemůžeme rozlišovat, jestli jsou černí či bílý, ale jestli potřebuje pomoc. Buďme rádi, že zatím nejsme v jejich situaci, nikdo z nás to nemá zaručeno. požádala o hlasování, ukončila diskusi, dala hlasovat. schvaluje podání žádosti Úřadu vlády ČR, kanceláři Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, za účelem poskytnutí dotace v programu Podpora terénní práce na rok 2014 včetně minimální 30 % finanční spoluúčasti města ve výši Kč Kč. 18

19 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 14) Finanční prostředky poskytované z rozpočtu města formou grantů či příspěvků Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, návrh bere na vědomí a ukládá výborům JUDr. Jana Zejdová k tomuto tématu minule diskutovala, bohužel se tím budeme muset zabývat. Upozornila, že je specifikace ukládá není napsáno do kdy? myslela hned, dotace je na příští rok. JUDr. Jana Zejdová v lednu ano, v lednu 2014 se tím výbory zabývat. Ukončila diskusi, dala hlasovat. bere na vědomí informaci Ministerstva vnitra k poskytování dotací z rozpočtu města. ukládá výborům zastupitelstva města, spravujícím agendu poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města, provést úpravu zásad poskytování příspěvků dle doporučení Ministerstva vnitra. 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 15) Revokace 15A) Revokace usnesení č. 544/J/2013 ze dne , zahájila diskusi, Jaroslav Ulbrich požádal o oddělené hlasování. požádala o hlasování, zda hlasovat odděleně 13 pro - 0 proti - 9 se zdrželo - 2 nehlasovali 19

20 z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 20 schvaluje revokaci. 23 pro - 0 proti - 1 se zdržel - 0 nehlasoval schvaluje zveřejnění záměru.. 16 pro - 4 proti - 3 se zdrželi - 1 nehlasoval schvaluje revokaci usnesení č. 544/J/2013 ze dne , tj. ruší prodej objektu čp. 137 v k. ú. Ing. Ivanu Kunešovi, xxxxx a schvaluje zveřejnění záměru prodeje za stejných podmínek. 15B) Revokace usnesení č. 405/D/2012 ze dne , zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat schvaluje revokaci usnesení č. 405/D/2012 ze dne , tj. ruší prodej pozemku p. č. 5907/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k. ú. Jiřímu Pelikánovi, LXXX za cenu ve výši Kč a doporučuje Odboru rozvoje, majetku a investic dále jednat s vlastníkem nemovitosti o pronájmu pozemku. 24 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 15C) Částečná revokace usn. ZM č. 497/D/2013 ze dne Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Ing. Jaromír Štrumfa přečetl si text a zápis z výboru pro sport velké rozpaky zdálo se mu ten postup poněkud schizofrenní, příjemce grantu švindloval. my budeme jednat o rozšíření účelu, pokud nebude rozšířen, dotyčný prostředky vrátí. Bc. Jan Stejskal samozřejmě pan Řídel byl diskutován, každý rok se snažíme pravidla vylepšovat a všechny organizace se to snaží obejít. Poučení každým rokem si dát pozor a myslet na to každý rok, nechtěli jsme poškodit pana Řídela, v prosinci budeme pravidla upravovat. ukončila diskusi, dala hlasovat 20

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 678/ /2014)

USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 678/ /2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne. 6. 2014 (č. usnesení 678/2014-705/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 33. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 16. prosince 2009 (č. usnesení 663/09 č. usnesení 680/09) Č. usnesení 663/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 204/ /2015)

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 204/ /2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 21. 10. 2015 (č. usnesení 204/2015-219/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis z 15. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne od hodin

Zápis z 15. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne od hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /5 Přítomni: Kozák Roman, Panc Oldřich, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Strnad Miroslav, Svoboda Petr, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Dědečková Andrea přítomna

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 32. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 25. listopadu 2009 (č. usnesení 640/09 č. usnesení 662/09) Č. usnesení 640/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa Strana 1, zahájila 23. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl podepsán bez připomínek ověřovateli

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 383/ /2016)

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 383/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 31. 8. 2016 (č. usnesení 383/2016-398/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 756/ /2016)

USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 756/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 10. 2016 (č. usnesení 756/2016-766/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 143/6/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Účast: z 21 členů zastupitelstva přítomno 18 (p. Michal Vojtěch přišel v 17:26 hodin) Omluveni: PharmDr. Jarmila Skopová, Jan Straka,

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012 Rozpočet na rok 2012 Schválený usnesením ZM č.246/2011 dne 21.12.2011 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Sestava vytvořena dne 10.1.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 10.1.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 16.2.2011 9/2011/A Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta Zastupitelstvo ukládá Mgr.

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne a (č. usnesení 399/ /2016)

USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne a (č. usnesení 399/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 10. 2016 a 27.10.2016 (č. usnesení 399/2016-420/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015)

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 2. 3. 2015 (č. usnesení 95/2015-107/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ. ze 27. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. dubna 2009 (č. usnesení 507/09 č.

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ. ze 27. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. dubna 2009 (č. usnesení 507/09 č. MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 27. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. dubna 2009 (č. usnesení 507/09 č. usnesení 531/09 ) Č. usnesení 507/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 555/ /2017)

USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 555/ /2017) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 27. 9. 2017 (č. usnesení 555/2017-582/2017) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Mgr. Tomáš Vlček, Hana Joličová (od bodu 2.5), Anna Koštová, František Kaše, Mgr. Michal Rádl, Alexandr Simon, Ing.

Mgr. Tomáš Vlček, Hana Joličová (od bodu 2.5), Anna Koštová, František Kaše, Mgr. Michal Rádl, Alexandr Simon, Ing. Strana č. 1 / 5 Přítomni: Omluveni: Mgr. Tomáš Vlček, Hana Joličová (od bodu 2.5), Anna Koštová, František Kaše, Mgr. Michal Rádl, Alexandr Simon, Ing. Miroslav Strnad Ing. Jaromír Štrumfa, Ing. Jan Bartoň

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Projednáno v: v RM dne a ve finančním výboru dne , pracovní ZM dne

Projednáno v: v RM dne a ve finančním výboru dne , pracovní ZM dne Podklad pro jednání ZM dne 29. 1. 2015 FO 08. Název materiálu: Finanční záležitosti DOPLNĚK NÁVRHU rozpočtu města Turnov na rok 2015 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracovala: Bc. Chodaničová Jana Zúčastní

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 10 ze zasedání ZM ze dne 26. 10. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 25. 11. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) Č. usnesení 619/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne 10. 6. 2013 v 16.00 hod. na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Marek Pieter, Ing. Pavel Michek,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2014

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2014 na rok 2014 Schválený usnesením ZM č. 607/2014 dne 22.1.2014 Obsah Název Počet stran Úvod 1 Obsah 1 Sumarizace 2 Sumarizace - příjmy dle tříd 2 Sumarizace - výdaje dle tříd 1 Odbor životního prostředí

Více

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny Zápis ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Zápis č. 3/2015 z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne 22. 09. 2015 v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Přítomni: 11 členů ZM dle prezenční listiny Omluveni: Jan Berka, Karel Vrbka,

Více

Usnesení z 8. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 8. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 8. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 12. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 205/8/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ. z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) XXX XXX XXX

USNESENÍ. z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA č. usnesení 167/07 Plnění usnesení USNESENÍ z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) Předkládá : Ing. Jan Hladonik,

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 25.01.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 515/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miroslava

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

1. Zahájení a program zasedání Předseda výboru Ing. Jaromír Štrumfa zahájil zasedání a seznámil přítomné s jeho programem.

1. Zahájení a program zasedání Předseda výboru Ing. Jaromír Štrumfa zahájil zasedání a seznámil přítomné s jeho programem. Strana č. 1 / 4 Přítomni: Ing. Jaromír Štrumfa, Mgr. Karel Heller (dorazil v 16:20), Mgr. Jana Hlináková, Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, František Chot, Jaroslava Procházková, Karel Přibyl, Petr

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm NÁZEV: Rozpočtové opatření ANOTACE: Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX. XXX Č. usnesení 590/09 Informace o rozpočtovém hospodaření za I. pololetí 2009 MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX. XXX Č. usnesení 590/09 Informace o rozpočtovém hospodaření za I. pololetí 2009 MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 30. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 30. září 2009 (č. usnesení 587/09 č. usnesení 618/09 ) Č. usnesení 587/09 Odvolání člena rady města Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Milan Němeček, Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa

Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa Strana 1, zahájila 36. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl podepsán bez připomínek ověřovateli

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více