Autoři: Jerr Boschee a Jim McClurg, 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autoři: Jerr Boschee a Jim McClurg, 2003"

Transkript

1 K lepšímu porozumění sociálního podnikání některé důležité rozdíly Anotace anglického originálu Towards a better understanding of social entrepreneurship: Some important distinctions Autoři: Jerr Boschee a Jim McClurg, 2003 Sociální podnikání je dnes jednou z nejvíce nepochopených frází v neziskovém sektoru. Každý, zdá se, má jinou definici toho, co to znamená. Toto je náš pokus vnést do probíhající diskuze trochu světla. Náš úhel pohledu se formoval během 50 let zkušeností v oboru. Jeden z nás působil jako manažer národní konzultační firmy a druhý jako výkonný ředitel sociálního podniku s obratem 15 mil. USD. Před dvaceti lety byla myšlenka neziskové organizace chovající se podnikatelsky brána jako kletba pro většinu lidí v oboru. Představa slučující misi s penězi je naplňovala odporem. Ale fráze sociální podnikatel je nyní volně rozšiřována. Britský ministerský předseda Tony Blair chválí objevující se příliv "sociálních podnikatelů", kteří mění tvář anglického dobrovolnického sektoru a vedoucí kádry neziskového sektoru mluví o sociálních podnikatelích ve Spojených státech, kteří našli nové a povzbuzující způsoby jak přilákat příspěvky a státní podporu pro jejich programy. Oba mají pravdu a mohou chválit důvtip neziskových organizací ale většina toho, co chválí, nemá nic společného s podnikáním. Zde je pravá podstata problému: Dokud nebude nezisková organizace generovat výnosy z vlastní činnosti, není to podnikatelské chování. Může tak konat dobro a úžasné věci, vytvářet nové a zvučné programy: Ale to je chování inovativní, ne podnikatelské. Proč je ten rozdíl tak důležitý? Protože pouze vydělaný příjem umožní neziskové organizaci stát se udržitelnou nebo finančně soběstačnou. Inovace je cenný zdroj, který sloužil jako hlavní motor růstu neziskového sektoru v 70. a 80. letech. Ale inovace sama o sobě nedovede neziskovou organizaci k soběstačnosti. Jedna věc je navrhnout, vyvinout a realizovat nový program a zcela jiná je udržet jej bez závislosti na dobročinných příspěvcích a dotacích veřejného sektoru. Pravidla hry se pro neziskové organizace dramaticky změnily během posledních 20 let. Provozní náklady se zvyšovaly, finance dostupné z tradičních zdrojů se snížily, počet neziskových organizací soutěžících o granty a dotace se více než ztrojnásobila a počet osob v nouzi překonal naše nejhorší obavy. Chytří manažeři neziskových organizací a členové představenstva si uvědomili, že se musí stále více spoléhat sami na sebe, aby zajistili svoje přežití a to je dovedlo, přirozeně, do světa podnikání. Nicméně příliš mnoho manažerů neziskových organizací stále používá staré metody a staré definice a plní jimi své knihy a brožury. Dosáhlo to takového bodu, kdy skoro všechno nové v sektoru se nazývá podnikatelským a lidé, kteří vytvářejí tyto nové přístupy (ani nemluvě o těch, kteří o nich píší a ještě se pod ně podepíší) odcházejí spokojeni, že se jim podařilo změnit základní rovnici. Nepodařilo.

2 ČTYŘI KLÍČOVÉ ROZDÍLY Protože stále více a více neziskových organizací začíná uplatňovat podnikatelský status, je důležité důkladně rozlišovat. Účelem této eseje je definovat některé klíčové koncepty a vyzvat ke komentářům další zainteresované z oboru. Ještě navíc k rozdílům mezi podnikáním a inovací, věříme, že existují další 4 rozdíly, které jsou nezbytné pro jakékoli pravé porozumění podnikání v neziskovém sektoru: Rozdíly mezi "podnikáním" a "sociálním podnikáním" Rozdíly mezi "udržitelností" a "soběstačností" Rozdíly mezi strategiemi výdělečných příjmů a podnikáním se sociálním účelem Rozdíly mezi inovátory, podnikateli a profesionálními manažery 1. Rozdíly mezi podnikáním a sociálním podnikáním Podle Webstera, podnikatel je osoba, která "organizuje, řídí a přebírá rizika obchodního podnikání. V článku pro časopis Inc. z roku 1998 Norm Brodsky rozšířil tuto definici. Počínaje nic víc než s myšlenkou nebo modelem, napsal, podnikatelé mají schopnost dovést podnik do bodu, kdy je schopen se sám udržet na základě vnitřně generovaného cashflow. To přesně vystihuje i náš názor. Vést úspěšně podnik znamená udržovat jej na základě vydělaných příjmů, ne pomocí grantů a dotací. Nejčastěji citovaná definice sociálního podnikání dnes, je definice formulovaná Prof. J. Gregory Deesem ze Stanfordské Univerzity v roce 1998, nicméně jeho esej obsahovala základní přehlédnutí. Navrhnul 5 faktorů, které definují sociální podnikání: Ztotožnění se s posláním vytvořit a udržovat sociální hodnoty (ne jen privátní hodnoty); rozpoznání a neúprosné sledování nových příležitostí, které slouží tomuto poslání, angažovat se v procesu stálé inovace, přizpůsobování se a učení; jednat odvážně i s omezenými zdroji aktuálně k dispozici a projevovat zvýšený smysl pro odpovědnost vůči obsluhované klientele a vůči vytvořeným výstupům. Nikdy nezmiňuje výdělečný příjem/vydělaný zisk. Myslíme si, že to je nejen pojmově špatně, ale i psychologicky deformující. Umožňuje to komukoli se vejít do definice. Umožňuje to neziskovým organizacím blahopřát si za to, že jsou podnikatelé, aniž by byla jejich cílem udržitelnost nebo soběstačnost. Stále se pak vrací každý rok ke stejným jednotlivým dárcům, nadacím a vládním agenturám. Co je potom sociální podnikání? A jak se liší od samotného podnikání? Sociální podnikatel je jakákoli osoba, působící v jakémkoli odvětví, která používá strategii výdělečných příjmů pro sledování sociálních cílů a liší se od tradičního podnikatele ve dvou důležitých věcech: Tradiční podnikatelé často jednají společensky odpovědným způsobem: věnují peníze neziskovým organizacím; odmítají provozovat jisté druhy obchodů; používají materiály šetrné k přírodě; jednají se svými zaměstnanci s úctou a respektem. Všechno z toho je obdivuhodné, ale jejich snaha je spojena se sociálními problémy pouze nepřímo. Sociální podnikatelé se liší, protože jejich strategie výdělečných příjmů jsou přímo spojeny s jejich posláním: Buďto zaměstnávají lidi mentálně zaostalé, chronicky duševně choré, fyzicky znevýhodněné, lidi v obtížné životní situaci nebo jinak znevýhodněné nebo prodávají výrobky a poskytují služby, které mají přímý dopad na určitý sociální problém (např. udržení problémové mládeže na školách, výroba pomůcek pro lidi s fyzickým hendikepem, poskytování domácích služeb, které pomohou starým lidem zůstat na stáří v domácím prostředí atd.)

3 Za druhé, tradiční podnikatelé jsou vždy nakonec měření finančními výsledky: Úspěch nebo neúspěch jejich firem je určován schopností vytvářet zisky pro jejich majitele. Na druhou stranu, sociální podnikatelé provádí zúčtování dvakrát, a to virtuální směsí finanční a sociální návratnosti. Ziskovost je stále ještě cílem, ale ne jediným cílem, navíc zisky jsou určeny na reinvestice k plnění poslání raději než vypláceny podílníkům. 2. Rozdíly mezi udržitelností a soběstačností Neziskový sektor je tradičně poháněn závislostním modelem spoléhajícím se v první řadě na dobročinnost, voluntarizmus a státní subvence a hodně vzdáleně za čtvrté na příjmy z výdělečné činnosti. Ale sociální podnikatelé obrátili tuto formulaci naruby: Dobročinnost, voluntarizmus a státní subvence jsou vítány, ale již nejsou nejpodstatnější, protože závislostní model byl nahrazen dvěma dalšími. V neziskovém světě může být udržitelnost dosažena skrze kombinaci dobročinnosti, státní subvence a výdělečného příjmu. Udržitelnost je sice úžasná věc, nicméně, pro mnoho neziskových organizací je to pouze jedna zastávka. Na druhou stranu soběstačnost může být dosažena spoléháním se výhradně na vlastní příjmy a toto je konečný cíl mnoha ambiciózních sociálních podnikatelů. Zkrátka, dokud budou neziskové organizace pokračovat v závislosti na příspěvcích od jednotlivců, na granty různých nadací a dotacích od státu a dalších formy velkorysosti, nestanou se nikdy udržitelné nebo soběstačné. A proč by měli chtít? "To je má teorie," říká Kateřina Buescher, presidentka a hlavní výkonná předsedkyně Provident Counseling, Inc., organizace poskytující rodinné služby ze St. Louis s obratem 5 mil. USD, že mnoho neziskových organizací bude muset v budoucnosti financovat své poslání a vize tímto způsobem. Prostě nebude k dispozici dostatek financí jinde. Budeme si je muset vydělat sami. A krása v dosahování zisku, což se nám dařilo během posledních 15 let, je v tom, že s penězi se dá udělat mnoho a můžete dělat, co chcete dělat. Můžete to dělat tak, jak to chcete dělat a tak dlouho jak to chcete dělat a nemusíte dělat nikoho šťastným kromě vlastního představenstva a zaměstnanců. Nemusíte naplňovat očekávání někoho jiného. To je velmi uvolňující myšlenka, a jakmile ji pocítíte, nechcete se vracet k omezením, která jsou spojena s jiným typem financování. Bez příjmů z vlastní výdělečné činnosti, zůstanou neziskové organizace závislé na štědrosti někoho jiného a to je riziko, které sociální podnikatelé nejsou ochotni nést. Jsou vášnivě oddání svému poslání, ale stejnou měrou jsou oddáni myšlence stát se finančně udržitelnými nebo soběstačnými. aby o to víc plnili své poslání! Jelikož tradiční zdroje financování vyschly nebo se staly méně dostupnými v 80. a 90. letech, vzrůstající počet neziskových organizací objevilo význam vlastního financování a jejich manažeři se stali pravými sociálními podnikateli, kteří rozuměli rozdílu mezi inovací (děláním něčeho nového) a podnikáním (děláním něčeho, co vydává peníze). 3. Rozdíly mezi strategiemi výdělečných příjmů a podnikáním se sociálním účelem Mnoho členů představenstev a výkonných ředitelů neziskových organizací jsou zastrašeni vyhlídkou sociálního podnikání, protože si myslí, že to znamená založení podniku, o čemž řada z nich neví nic. Ale založení podniku není jediný způsob, jak být úspěšný jako sociální podnikatel. Ve skutečnosti, nejúrodnější půda pro převážnou většinu neziskových organizací je něco, co se nazývá strategie výdělečných příjmů a ty nemají nic společného se založením firmy.

4 Tyto dva přístupy se liší podstatně účelem, očekáváním a strukturou: Strategie výdělečných příjmů: Každá nezisková organizace má příležitost pro výdělečné příjmy, které leží ladem v rámci existujících programů. Tyto příležitosti mohou být malé, nicméně, jejich využití může mít významný kumulativní dopad. Agresivním hledáním vnitřních příležitostí zaregistrovaly neziskové organizace působivé příjmy, často zvýšením podílu výdělečných příjmů na celkovém financování na 15% během prvního roku až 3 let. Obchodní podniky: Jakmile nezisková organizace začne úspěšně aplikovat rozmanité strategie výdělečných příjmů, může chtít zvážit zahájení formálního obchodního podnikání ale cíle by byly daleko ambicióznější s naprosto odlišnou strategií. Jediný důvod pro neziskovou organizaci založit obchodní podnik je využít konkrétní příležitost k významnému růstu a ziskovosti to je významný rozdíl oproti strategii výdělečných příjmů, které jsou navrženy primárně, aby pokryly část nákladů programu, bez nějakého reálného očekávání tvorby zisku nebo dokonce dosažení bodu zvratu. Průkopníci v oboru také objevili, že šance na úspěch s obchodním podnikáním se dramaticky zvýší, jestliže organizace vytváří tzv. "skunkworks," úplně separátní entitu izolovanou jak jen to je možné z každodenních operací mateřské organizace. To znamená, že má oddělený personál, oddělenou politiku kompenzací a dokonce v případě nutnosti oddělené představenstvo/správní radu, aby byla co nejvíce nezávislá. 4. Rozdíly mezi inovátory, podnikateli a profesionálními manažery Možná ta nejvíce důležitá lekce, kterou jsme se naučili od průkopníků z oboru, byla pro ně hluboce osobní a dotkla se přímo jejich chápání sebe sama. Tak často neziskové organizace zjistí (většinou příliš pozdě), že jejich podnikatelské snahy byly od začátku odsouzeny k neúspěchu jednoduše proto, že jsou vedeny lidmi se špatnými druhy schopností. Tato chyba nastala proto, že opravdu nerozuměli rozdílům mezi inovátory, podnikateli a profesionálními manažery. Bez ohledu na to, jestli se nezisková organizace snaží o různé strategie výdělečných příjmů nebo rovnou zakládá podnik, je důležité rozumět rozdílům mezi těmito třemi typy vůdců: všichni jsou třeba v průběhu vývoje organizace, ale v různých fázích a málokdy je jedinec obdařen více než jednou z těchto tří schopností. Inovátoři jsou snílkové: vytvoří prototypy, vypracují návrhy a pak se nudí a už už aby se vrátili k tomu, co dělají nejlépe, což je vymyslet více prototypů. Jen zřídka jsou si vědomi finanční životaschopnosti toho, co dělají. Podnikatelé jsou stavitelé: změní prototypy na prosperující podniky pak se začnou také nudit. Pro ně je nejdůležitější finanční životaschopnost toho, co dělají. Profesionální manažeři jsou správci: zajišťují budoucnost tím, že nastaví systém a infrastrukturu a kontrolují provoz, aby se ujistili, že podnik stále funguje. Bohužel, v neziskovém sektoru, často protože zdroje jsou vzácné, organizace zkouší vehnat lidi do pozic, na které se nehodí a mnoho z problémů neziskových organizací, které začnou následovat podnikatelské strategie, vychází právě z toho, že inovátor nebo profesionální manažer se snaží dělat práci podnikatele.

5 Shrnutí na závěr Kultura tradiční neziskové organizace, bez ohledu na to, jak je inovativní, je naprosto odlišná od kultury podnikatelsky orientované neziskové organizace. Podnikatelé mají vyšší toleranci pro riziko, více ocení zisk a jsou soutěživí. Tradiční neziskové organizace nevěří kapitálovým trhům, preferují spolupráci před soutěživostí a podceňují výrobní potenciál vlastních znevýhodněných zaměstnanců. Sledují jiné neziskové organizace, jak se stávají více a více udržitelné a soběstačné, ale nejsou ochotni následovat jejich příkladu. Místo toho kritizují. Můj bože, ten odpor, říká Rick Walker, který provozuje 7 malých podniků v rámci své neziskové organizace v Marshfieldu, Massachusetts. Do značné míry lidé z neziskových organizací nejsou zvyklí nést riziko a jejich neochota přemýšlet mimo vlastní zaběhlý rámec mě neustále překvapuje. Vidím jich několik, kteří se snaží začít nové věci, ale obvykle pouze ve velmi, velmi omezené míře. Zcela upřímně, měli jsme daleko větší štěstí s lidmi, které jsme vytrhli z jejich neziskového světa, aby porozuměli tomu, co děláme a ztotožnili se s tím. Možná, jestli tradiční neziskové organizace dospějí k lepšímu porozumění toho, o čem vlastně je sociální podnikání, pokud budou definice sociálního podnikání očištěny od matoucích terminologií, které je momentálně zamořují možná potom jich více sebere odvahu začít zdůrazňovat výdělečné příjmy, udržitelnost a soběstačnost na místo dobročinných příspěvků, vládních dotací a věčné závislosti. (Jerr Boschee strávil posledních 20 let jako poradce sociálním podnikatelům ve Spojených státech a v zahraničí; doposud vedl semináře a workshopy ve 41 státech a 10 zemích a je dlouho považován za jednoho ze zakladatelů celosvětového hnutí sociálního podnikání. Jim McClurg je bývalý výkonný ředitel Northwest Center Industries v Seattlu a je v současnosti partnerem v Alianci sociálního podnikání (Social Enterprise Alliance), která působí jako síť s informačními zdroji pro sociální podnikatele a jejich stoupence.

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Sociální podnikání: Důvod k definici

Sociální podnikání: Důvod k definici Sociální podnikání: Důvod k definici Anotace anglického originálu Social Entrepreneurship: The Case for Definition Autoři: Roger L.Martin a Sally Osberg Nakladatelství: Leland Stanford Jr. University,

Více

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra Sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Bc.

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta MgA. BcA. Petra Vodičková ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL Disertační práce Vedoucí práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2014

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY Leadership Business Development Financial Management Human Resources IT & Logistics Office & Design 2012 best office Zvyšování firemní efektivity Increasing Companies Efficiency Publikace vydaná Americkou

Více

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL Tento materiál vznikl s podporou Evropské unie v programu Leonardo da Vinci. Obsah materiálu nevyjadřuje postoj Evropské unie a je v plné odpovědnosti jeho autorů.

Více

Jaká inovace? Teorie a praxe v České republice a Německu na několika příkladech

Jaká inovace? Teorie a praxe v České republice a Německu na několika příkladech Tento text vznikl ve spolupráci účastníků programu Czech- German Young Professionals, ročník 2009/2010, téma: Society in Change: Innovation and Development for a Better Future? Jaká inovace? Teorie a praxe

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Mikrofinancování Microfinance Jan Barcal 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Mikrofinancování vypracoval

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Hrdinová Sociální politika a sociální práce - obor Sociální práce

Více

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY. Sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY. Sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Sborník z mezinárodní

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Jak získat investora. Business Angels Club Start-up

Jak získat investora. Business Angels Club Start-up Jak získat investora Business Angels Club Start-up Pro financování vzniku nových firem je při současné politice bank nereálné získat na rozjezd podnikání bankovní úvěr. Nadějí pro začínající firmy je získání

Více

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Sociální přidaná hodnota podnikání: Jak ji identifikovat, vymezit a využít. Ing. Lucie Brančíková Svaz českých a moravských výrobních družstev

Sociální přidaná hodnota podnikání: Jak ji identifikovat, vymezit a využít. Ing. Lucie Brančíková Svaz českých a moravských výrobních družstev Sociální přidaná hodnota podnikání: Jak ji identifikovat, vymezit a využít Ing. Lucie Brančíková Svaz českých a moravských výrobních družstev Na cestě k úspěchu leží překážky. Jak je překonat. vyhnout

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více