Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1

2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Botanická Zřizovatel školy: Statutární město Brno, MČ Brno - Královo Pole, IČ , Palackého tř. 59, Brno 1.3 Ředitelka školy: PaedDr. Danuše Pytelová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Martina Schoříková 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: Základní škola, Botanická 70, IZO Školní družina, Botanická 59, IZO Kontakty: telefon: fax: http: 1.6 Neúplná škola. Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita 1.stupeň , stupeň Celkem ,2 250 Ve školním roce 2012/2013 fungovala základní škola jako neúplná s pěti ročníky 1. stupně. Kapacita školy byla využita ze 44,4%. Po mnoho let odcházeli žáci po absolvování 5. ročníku do úplných škol dle volby zákonných zástupců, kde pokračovali ve školní docházce do devátého ročníku. Škola se však dlouhodobě potýká s klesajícím počtem žáků, proto bylo nutné učinit taková opatření, která by reagovala na poptávku rodičů, vedla současně k navýšení počtu žáků základní školy, a tím i k účelnějšímu a efektivnějšímu využívání podmínek a možností, které škola v současnosti má. Pokles žáků se podařilo v letošním školním roce zastavit díky projektu, který jsme vytvořili ve spolupráci se Sportovním gymnáziem L. Daňka a který podpořily také všechny kompetentní orgány. Rozšířením základní školy o šestý a následně o sedmý ročník vznikne pro žáky další možnost pokračovat ve vzdělávání studiem na gymnáziu s šestiletým studijním oborem. Žáci, kteří nebudou mít o toto o studium zájem, mohou dokončit základní vzdělání na základních školách v Králově Poli - ZŠ Herčíkova, ZŠ Slovanské náměstí nebo na jiných brněnských základních školách podle volby zákonných zástupců. 2

3 Základní škola, Brno, Botanická bude i nadále přijímat žáky ze svého spádového obvodu a bude pokračovat ve svém školním vzdělávacím programu se zaměřením na sport a cizí jazyky. Bude však také cíleně vyhledávat pohybově nadané žáky, při čemž bude úzce spolupracovat se svými partnery, zejména se Sportovním gymnáziem L. Daňka a sportovními kluby. Při výběru nadaných dětí bude škola spolupracovat se sportovními přípravkami SK v Brně. Důležitým partnerem projektu při výběru a péči o pohybově nadané děti bude také Dětské centrum Sokola Brno I. Jedním z cílů je vytvoření uceleného systému vyhledávání a podpory pohybově a sportovně nadaných žáků. Vícestupňový výběr talentovaných žáků bude umožňovat systematickou a efektivní podporu mimořádně nadaných jedinců. Od školního roku 2013/2014 bude pokračovat v naší škole 24 žáků 6. ročníku. 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: 20. listopad 2008, další volby proběhly 16. listopadu V letošním školním roce pracovala školská rada ve složení: Mgr. Martina Schoříková, předsedkyně školské rady, zástupce pedagogických pracovníků Ing. arch. Petra Matoušková, zástupce jmenovaný zřizovatelem Petra Havlíčková, zástupce zákonných zástupců 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro život / ročník Jiné specializace, zaměření: rozšířená výuka anglického jazyka (v rámci disponibilních hodin je v učebním plánu posílena hodinová dotace anglického jazyka v 1. ročníku o 1 hodinu, ve 2. ročníku o 2 hodiny, ve všech ročnících je zařazen nepovinný předmět Konverzace v anglickém jazyce) rozšíření výuky tělesné výchovy (v rámci disponibilních hodin je v učebním plánu posílena hodinová dotace tělesné výchovy ve 2. a 3. ročníku o 1 hodinu, do výuky tělesné výchovy je zahrnuta výuka plavání, bruslení, lyžování) realizace individuální integrace žáků se zdravotním postižením s asistentem pedagoga i bez něj výchova ke zdravému životnímu stylu (školní projekty, péče o účelné využívání volného času žáků, mimotřídní a mimoškolní sportovní aktivity, jarní a zimní školy v přírodě, preventivní programy) 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná 0 L 13 ŠJ výdejna 0 Náhradní stravování 0 * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 3

4 1.10 Počet pracovníků školního stravování Fyzické osoby 0 Přepočtení na plně zaměstnané 0 K zajištění stravování žáků a zaměstnanců školy škola využívá školní jídelnu Sportovního gymnázia L. Daňka, která je umístěna v přízemí budovy. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou hlavních jídel, která si žáci objednávají prostřednictvím čipu. V letošním školním roce nebyly ke kvalitě stravy zaznamenány žádné připomínky ze strany zákonných zástupců. Někteří žáci využívají i nabídku dvou automatů umístěných ve vestibulu Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem 2 60 fyz.2/ přepoč. 1, Školní družinu (dále ŠD) navštěvovalo 60 žáků zapsaných ve dvou odděleních. Ke své činnosti využívala ŠD svoji učebnu a kmenovou třídu prvního ročníku v budově základní školy na Botanické 70 a prostory na odloučeném pracovišti na ulici Botanická 59 včetně zahrady, která se nachází v její blízkosti. Provozní doba ŠD byla v ranních hodinách od 6.00 hod. do 7.30 hod., v odpoledních hodinách v době od hodin do hodin. Poplatek za ŠD činil tak jako v minulých letech 100 Kč měsíčně. V letošním školním roce jsme se setkávali ze strany zákonných zástupců s nerespektováním provozní doby v odpoledních hodinách a s některými rodiči jsme řešili pozdní úhradu poplatku. Výchovně vzdělávací činnost v ŠD zabezpečovaly dvě odborně kvalifikované vychovatelky. Zájmové vzdělávání v ŠD bylo opět realizováno podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Některým žákům byla po dohodě s rodiči umožněna i příprava na vyučování. V rámci ŠD byl organizován keramický a pěvecký kroužek, které vedly vychovatelky. Činnosti v ŠD musí vychovatelky plánovat s ohledem na každodenní odchody dětí do zájmových kroužků. Při předávání dětí vychovatelky s vedoucími zájmových kroužků spolupracují bez problémů. Děti zájmové kroužky vcelku hojně navštěvují. V letošním školním roce byl do jednoho oddělení ŠD pořízen nový koberec, relaxační pytle, nové hry a stavebnice. Při plánování rekonstrukce zahrady, kterou ŠD po celá léta užívala k relaxaci dětí, bylo zjištěno, že část jejího pozemku nemá škola oficiálně svěřen do užívání. Vedení školy podniklo patřičné kroky k nápravě. V říjnu 2012 požádala ředitelka o povolení užívání celého pozemku. Žádost byla vyřízena na sklonku školního roku. Dodatkem č. 4 ke zřizovací listině ze dne byl škole svěřen celý pozemek do užívání od Po rekonstrukci přístupové cesty a chodníků na ulici se objevila v prostorách ŠD na Botanické 59 vlhkost zdiva prostupující na obvodové zdi, která trvá dosud Školní klub, který je součástí školy ŠK počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem fyz. / přepoč. Z činnosti ŠK: Základní škola nemá školní klub. 2.0 Údaje o pracovnících školy 4

5 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 11,614/15 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 11,614/15 100/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Počet nepedagogických pracovníků: Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé do 35 let let a více 0 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 0 8 Rodičovská dovolená 1 Ženy Pedagogický sbor je stabilizovaný, většina učitelek působí ve škole mnoho let. Učitelka zaměstnaná na částečný úvazek odešla na rodičovskou dovolenou. 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 2 Cizí jazyky 4 Umění, estetika 1 Speciální pedagogika, SVPU 1 Informatika, PC, SIPVZ 13 Společenské vědy Legislativa, řízení, ekonomie 2 Sport, TV, turistika 1 Vých. poradenství, prevence 2 soc.pat.jevů Alternativní pedagogika 1 Přírodní vědy Technické vědy Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO 2 5

6 Jiné 1 Celkem 30 Také v tomto školním roce bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků prioritně zaměřeno na získávání znalostí a praktických dovedností při práci s výpočetní technikou a na vzdělávání v anglickém jazyce. Započatá modernizace školy v roce 2011 v oblasti ICT technologií vyžaduje, aby měli učitelé odpovídající dovednosti, aby mohli počítačovou techniku efektivně využívat ve výuce. K tomuto cíli směřuje i zaměření školy v rámci Projektu EU - na inovaci ve vzdělávání v oblasti ICT a cizích jazyků. V rámci tohoto projektu tvoří všechny učitelky metodické materiály, které ověřují a využívají ve výuce. Většinu těchto materiálů tvoří pro interaktivní výuku. Průběžné odborné vzdělávání metodika ICT, který je ve škole ustanoven druhým rokem, umožňuje poskytovat učitelkám odpovídající metodickou podporu. I když je nabídka vzdělávacích institucí široká, stále je většina vzdělávacích akcí plánována v dopoledních hodinách v době vyučování, což pedagogům často znemožňuje účast. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků nemůžeme také navštěvovat všechny semináře, které bychom chtěli, ale volíme zejména podle svých priorit. Přednostně jsme vyhledávali také bezplatné vzdělávací akce z projektů ESF různých subjektů, MUNI apod. 2.4 Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický): 2,55/5 z toho a) romský asistent 0 b) jiný - pedagogický 5 Vzhledem k nárůstu individuálně integrovaných žáků se počet asistentů pedagoga zvýšil ve školním roce 2012/2013 o dva. Kraj schválil žádosti o individuální integraci s navrhovanou podporou asistenta, takže v každé třídě působila jedna asistentka pedagoga. Všechny měly požadovanou odbornou kvalifikaci, čtyři z nich měly vysokoškolské vzdělání, což se pozitivně promítalo i v kvalitě jejich pedagogické práce. Pomoc asistentek při vzdělávání integrovaných žáků byla pro žáky samotné velkým přínosem i nezastupitelnou pomocí také vyučujícím učitelkám. Přítomnost asistentek ve výuce a jejich práce byla pozitivně hodnocena v dotaznících v závěru školního roku také rodiči integrovaných žáků. 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje vyznamenání Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu

7 Vzdělávací výsledky žáků lze celkově hodnotit jako velmi dobré: 81,9% žáků prospělo s vyznamenáním. Žáci byli hodnoceni známkami s výjimkou pěti, kteří byli na žádost zákonných zástupců hodnoceni slovně. Také v průběhu školního roku 2012/2013 probíhalo v poradenských zařízeních vyšetřování žáků, u kterých se projevily vzdělávací problémy. V tomto roce bylo evidováno 39 žáků, kteří měli být ve výuce na doporučení školských poradenských zařízení zohledňováni. U 19 z nich byly diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby z důvodu zdravotního postižení (poruchy učení, chování, lehké mentální postižení), což je 17,1% z celkového počtu žáků. Šesti žákům byla poradenskými zařízeními doporučena individuální integrace, v pěti případech s asistentem pedagoga. Tito žáci byli vzdělávaní podle individuálního vzdělávacího plánu. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 2 2, Dvěma žákům byl udělen 2. stupeň z chování z důvodu opakovaného porušování školního řádu zejména nevhodným chováním vůči spolužákům Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 118 průměr na jednoho žáka: 1,06 Neomluvené hodiny byly zaznamenány u žáka 4. ročníku v prvním pololetí školního roku, kdy matka neomluvila několikatýdenní absenci ani po upozornění školy. Případ byl řešen ve spolupráci s OSPOD Brno-střed. 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Ve druhém pololetí školního roku byl školním poradenským zařízením diagnostikován jeden mimořádně nadaný žák ve druhém ročníku. Na doporučení byl žákovi vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého byl vzděláván. 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků V letošním školním roce se hlásili na osmileté gymnázium tři žáci, kteří však nebyli přijati. Dva z nich odešli do matematicky zaměřené třídy na ZŠ Brno, Sirotkova. 3.6 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9.ročník 0 nižší ročník/5.ročník / Celkem 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 7

8 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 14 Důvody: stěhování 4, změna školy 10 (třídy s rozšířenou výukou některých předmětů, speciální třídy pro žáky se SVP) Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 18 Důvody: stěhování 4 sportovní zaměření školy - 14 Ve školním roce 2012/2013 se počet žáků, kteří přišli z jiných škol, zvýšil a to v důsledku nastartovaného projektu (viz str. 2). Jedenáct žáků, kteří přestoupili z jiné školy, aktivně a úspěšně provozuje sport, zejména sportovní gymnastiku. 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:0 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:0 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:0 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:0 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 1 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné Další údaje o škole Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky* / / / / / / / / / / / / Informatika, PC 0 Náboženství 0 Přírodní vědy 1 7 Společenské vědy 0 Sport, TV, turistika Technické vědy 0 Umělecké obory 3 50 Zdravotní, speciální pedagogika 1 20 Jiné 0 * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 8

9 Prioritou základní školy je poskytovat především kvalitní vzdělání v souladu s obsahem školního vzdělávacího programu. Zaměření školy na sport a zdravý životní styl odpovídala také zaměření a nabídka zájmových útvarů, které vedli pedagogičtí pracovníci školy, ale i externí vedoucí, z nichž s některými máme již delší úspěšnou spolupráci (lehkoatletická přípravka, judo). Poprvé se do vedení sportovního kroužku zapojil jeden rodič, který vedl kroužek fotbalu. Tento kroužek byl žáky velmi oblíbený a hojně navštěvovaný. Vzdělávání bylo vhodně doplňováno mimotřídními a mimoškolními akcemi různého zaměření s cílem zabezpečit komplexní rozvoj osobnosti žáků naší školy. Sportovní soutěže: o turnaj ve vybíjené O pohár starosty K. Pole 2. místo o Běhy brněnské mládeže 4 kola o brněnské dny pro zdraví Maratón místo o vytrvalostní běh (park Lužánky) o Mc Donalds cup - turnaj ve fotbale o lyžařské závody, Fajtův kopec - 1. místo o akce sekce 1. stupně ZŠ při AŠSK - šplh, ročník - vybíjená, ročník, pořádání okrskového kola - Olympiáda dětí a mládeže - atletický trojboj, ročník o Kinderiáda - krajské kolo - 3. místo, republikové finále 30. místo, - Milan Chaloupka 3. místo - běh na 60m o školní olympiáda (trojboj) o závody ŠD v plavání (ZŠ Herčíkova) Ostatní soutěže: o dyslektická olympiáda (ZŠ Brno, Bosonožská 9) 3. místo o Požární ochrana očima dětí 1. místo Kulturní akce : o návštěvy divadelních představení v divadlech Polárka, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Radost, Mahenovo divadlo o besedy v knihovně J.Mahena- rozvoj čtenářské gramotnosti o beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem o předvánoční vystoupení žáků pro děti okolních mateřských škol a rodiče o vystoupení v programu na Erbovních slavnostech v Králově Poli o vánoční vystoupení na Zelném trhu Exkurze, výlety, výstavy: o tvořivé dílny AMAVET (Vánoce, Velikonoce) o výstava - život a dílo J. Trnky o návštěvy Planetária vzdělávací pořad Poznej vesmír o interaktivní výstava 20 let s Moravským zemským muzeem o výstava Vánoce v Moravském zemském muzeu Dopravní výchova: o Amavet výukové programy Chodec cesta do školy, Malý cyklista, Empík cyklista o výchovný programy s městskou policií (Bezpečné chování na silnici,aj.) o školní soutěž mezi třídami Dopravní AZ kvíz 9

10 Zdravotní výchova, prevence rizikových jevů: o preventivní programy PPP Sládkova o preventivní programy s městskou policií o výchovný program Podané ruce o školní projekt Pomáháme postiženým lidem Vidím svýma rukama, ušima a svým psem - beseda se slepcem, výcvik vodícího psa o sportovní setkání s postiženými dětmi z Kociánky v Lužánkách o Zdravá strava akce radia Krokodýl o beseda s významným sportovcem - Šárkou Kašpárkovou o zimní (2 turnusy) a letní (2 turnusy) školy v přírodě (Fajtův kopec u V.Meziříčí, Nekoř, Zubří) o Školní olympijský týden atletický trojboj, výtvarná a literární soutěž výchova ke zdraví, prevence o Bezpečně na internetu PC gramotnost, prevence rizik Enviromentální výchova : o sběrové akce (kaštany, papír, plast) o Den Země školní projekt zaměřený na ekologickou výchovu o beseda Ochrana ohrožených živočichů o výchovné programy Ekocentrum Ponávka o filmová představení (Ekofilm) o NEPZ - Nejkrásnější Ekosystémy Planety Změ, o.s. Prales dětem Projekty o EU Peníze do škol (vybudování počítačové učebny, zakoupení interaktivní tabule) o Aktivní škola o Ovoce do škol výchova ke zdraví - zdravá výživa (celoroční) o Zdravé zuby výchova ke zdraví (celoroční) o zahájení projektu OVOV- Odznak všestrannosti olympijských vítězů pod patronací Šárky Kašpárkové školní projekty o Pomáháme postiženým lidem o Finanční gramotnost projekt pro 5. ročník o Školní olympijský týden o Den Země 7.0 Zhodnocení a závěr: Základní škola, Brno, Botanická 70 (dále škola) vykonávala ve školním roce 2012/2013 činnost základní školy s kapacitou 250 žáků, která byla využita na 44,4% a školní družiny s kapacitou 100 žáků, využitou z 60 %. Průměrný počet žáků na třídu byl 22 žáků. Škola je zaměřena na cizojazyčné vzdělávání (anglický jazyk), sport, výchovu ke zdravému životnímu stylu. V návaznosti na vzdělávání organizuje četné volnočasové aktivity žáků formou zájmových útvarů, mimoškolní aktivity (letní a zimní škola v přírodě, kurs bruslení, školní projekty, exkurze, aj.), které přispívají k podpoře všestranného rozvoje osobnosti žáků. Stávající podmínky (personální, materiální, hygienické, organizační, ekonomické) umožňovaly v hodnoceném období naplňování realizovaného vzdělávacího programu. V tomto školním roce jsme pokračovali ve zkvalitňování materiálních podmínek pro vzdělávání. Do jedné třídy byla zakoupena a nainstalována interaktivní tabule SMART, takže v současnosti máme vybaveny všechny kmenové třídy interaktivními tabulemi. Průběžně také 10

11 doplňujeme výukové počítačové programy a názorné učební pomůcky pro výuku. První třída byla kompletně vybavena novým žákovským nábytkem. V příštím školním roce budeme muset začít s obnovou počítačové techniky umístěné ve třídách pro potřeby žáků a dořešit připojení celé školy na internet. V oblasti personálního obsazení došlo k navýšení počtu pedagogických pracovníků o jednu učitelku na zkrácený úvazek (výuka angličtiny) a dva asistenty pedagoga. Díky poskytnuté finanční dotaci zřizovatele na plat školního psychologa jsme mohli pokračovat v započaté práci poskytování poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům. Kvalifikovaná školní psycholožka pracovala ve škole opět dva dny v týdnu (pondělí, úterý). Řeší se žáky jejich problémy, je k dispozici zákonným zástupcům i pedagogům. Její pomoc byla přínosná i při jednáních s rodiči při řešení výukových a výchovných problémů některých žáků. V důsledku rozšíření školy se bude pedagogický sbor rozrůstat, naším záměrem bude upřednostňovat pedagogy odborně kvalifikované a v produktivním věku. Vzdělávací výsledky žáků byly na velmi dobré úrovni, většina žáků naší školy prospěla s vyznamenáním. Tuto skutečnost potvrdily většinou velmi dobré výsledky realizovaného zkušebního testování žáků 5. ročníku letos v květnu. V letošním roce jsme však zaznamenali nárůst žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž byla doporučena a zrealizována individuální integrace, v pěti případech s podporou asistenta pedagoga. Odborníci z poradenských zařízení, kteří pravidelně školu navštěvují, hodnotí realizovanou podporu individuálně integrovaným žákům pozitivně. Podpora asistentů pedagoga jednoznačně pomáhá žákům překonávat jejich každodenní výukové problémy. V letošním školním roce jsme společně se zákonnými zástupci řešili poprvé problém s neomluvenou absencí a nevhodné chování některých starších žáků vůči spolužákům. Díky provedeným opatřením jsme nemuseli řešit další problémy. Velice si vážíme vstřícného přístupu zřizovatele k naší škole. Nejen že se zajímá o školní dění, ale také se ho přímo v rámci možností i účastní, za což jsme opravdu rádi. Díky nemalé finanční podpoře zřizovatele můžeme také realizovat činnosti, na které se nám ze státního rozpočtu financí nedostává a které jsou pro naše žáky velmi přínosné (činnost školního psychologa, výuka anglického jazyka, podpora preventivních programů, školních akcí). Snažíme se udržovat kontakty s okolními mateřskými školami, ze kterých k nám přicházejí noví žáci. Budoucí prvňáčky a jejich rodiče zveme pravidelně do školy a pořádáme pro ně některé akce (Den otevřených dveří, předvánoční sportovní odpoledne a vánoční program). Snažíme se ke spolupráci vybírat spolehlivé partnery, což se nám dosud poměrně dobře daří, a proto je spolupráce se všemi partnery pro školu přínosná. 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 1. st. ZŠ VŠ školní metodik prevence 1 1.st. ZŠ VŠ Funkci výchovného poradce a metodika prevence vykonávala letos ředitelka školy. Vzhledem k tomu, že jde o náročnou práci vyžadující čas a odborné znalosti, byla vyslána na vzdělávání učitelka, která se připravovala na činnost metodika prevence. Toto dvouleté vzdělávání organizovala PPP Sládkova v rámci projektu, takže bylo bezplatné. V průběhu kurzu však 11

12 došlo ke změně podmínek a školy měly další rok a půl vzdělávání hradit. Vzhledem k nedostatku financí na DVPP jsme museli toto vzdělávání ukončit a budeme ho nahrazovat krátkodobým vzděláváním v této problematice (např. semináře). Od příštího školního roku bude funkce výchovného poradce a metodika prevence oddělena. úvazek kvalifikace, dosažené vzdělání specializace školní psycholog 0,4 psycholog VŠ školní speciální pedagog ---- Školní psycholožka působí na naší základní škole druhým školním rokem na pracovní úvazek ve výši 0,4. V průběhu celého školního roku se věnovala činnostem vycházejícím z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, tedy poradenské a metodické práci. Začátek školního roku byl pro školní psycholožku spjat s představováním a seznamováním s novými žáky, jejich rodiči a současně novými posilami pedagogického sboru, konkrétně asistentkami pedagoga. Započata byla následně individuální poradenská a konzultační práce s žáky, jejich vyučujícími a rodiči, a to jak formou osobních setkání, tak telefonického poradenství. V průběhu školního roku se na školní psycholožku obrátilo celkem 25 žáků, 8 pedagogických pracovníků školy a 8 rodičů s žádostí o poradenství. Na základě těch bylo realizováno celkem 106 poradenských rozhovorů s žáky, 28 konzultací s vyučujícími a 15 konzultací s rodiči. Ve většině případů se jednalo o poradenství krátkodobá, jež se odehrála v jednom či několika málo setkáních, u čtyř žáků probíhala dlouhodobější terapeutická práce. Nejčastějšími důvody spolupráce dětí se školní psycholožkou byly potíže v kamarádských vztazích, nespokojenost se vztahy ve třídě a potřeba poradenství v oblasti zvládání vlastních emocí a řešení konfliktů. Důvody ke konzultacím ze strany rodičů a pedagogů byly nejčastěji vzdělávací a výchovné obtíže žáků. Stejně jako v minulém roce i nyní docházely děti v hojné míře za školní psycholožkou nejen řešit svá trápení, ale také si jen tak popovídat, zažít si pro mnohé výjimečný pocit, že jim někdo naslouchá, respektuje je a neodsuzuje. V těchto chvílích jsou děti současně vedeny k naslouchání a respektování druhých a zvažování a osvojování si vhodných způsobů chování k nim. Školní psycholožka také sama navštěvovala děti ve třídách o přestávkách či v době konání školní družiny, kdy dětem napomáhala v řešení aktuálních konfliktů, začleňování do kolektivu třídy či posilování sebevědomí. Vedle individuální práce s žáky, jejich rodiči a vyučujícími probíhala také skupinová práce s dětmi formou školního klubu Pohoda. V rámci 26 setkání tohoto klubu, jež navštěvovalo deset žáků třetí a čtvrté třídy, měly děti možnost nejen sdílet své starosti a společně hledat možná řešení, ale také si v bezpečném prostředí prožít možná řešení nastalých konfliktních situací, vedeni byli k vzájemnému ohleduplnému a prosociálnímu chování. Velkou oblibou se pro děti staly všechny realizované hry zaměřené ať již na zklidnění, podporu soustředění či zábavu a spolupráci. Velkým tématem se tak stala podpora dětí v respektování nastavených pravidel a zvládání emocí ve hře nastalých situací. V rámci metodické práce se školní psycholožka zúčastnila pedagogických rad, byla rodičům k dispozici v době konání třídních schůzek a hovorových hodin. Školní psycholožkou řešené případy si v průběhu roku vyžádaly navázání spolupráce s pedagogickopsychologickými poradnami, oddělením sociálně právní ochrany dětí či dalšími odborníky a specializovanými zařízeními. V rámci zvyšování své kompetence absolvovala školní psycholožka v uvedeném období kazuistické setkání na ZŠ Palackého zaměřené na poruchy chování a čtyři metodická setkání školních psychologů v Pedagogicko - psychologické poradně na ulici Kohoutova. Zvyšující se zájem o spolupráci se školní psycholožkou vypovídají o účelnosti funkce školní psycholožky v systému školy. 12

13 8.1.2 Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 1/0 školní metodik 1/0 prevence školní psycholog 1 školní speciální pedagog Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: semináře na PPP Sládkova školní metodik prevence: semináře na PPP Sládkova školní psycholog: školní speciální pedagog: 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): ,- školní psycholog, ,- výuka Aj dotace MČ Královo Pole 8.3 Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Zdravot. postižení (mentální) 5. 1 Zdravot. postižení (VPCH) 2. 1 Zdravot. postižení (VPCH) 3. 1 Zdravot. postižení (VPCH)) 4. 1 Zdravot. postižení (VPU) 4. 1 Zdravot. postižení (VPCH)) 1. 1 Celkem Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků --- celkem 13

14 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2012/2013 Škola: Základní škola, Brno, Botanická 70 Školní metodik prevence: Počet žáků celkem: 111 žáků 1. st. PaedDr. Danuše Pytelová Podmínky školy: K realizaci minimálního preventivního programu má škola velmi dobré podmínky. Způsoby prevence : o přímé působení na žáky ve výuce s výchovným využitím vyučovacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů o výchovné programy pro žáky organizované školou i externími institucemi (viz výroční zpráva) o poradenská a konzultační činnost školní psycholožky o realizace školních projektů o pravidelné mimoškolní aktivity (školy v přírodě) o organizace volnočasových aktivit o sportovní soutěže Co se podařilo: o podchytit včas počínající šikanu, realizované opatření vedlo k zamezení dalších nežádoucích projevů o nevyskytly se projevy rizikového chování (kouření, drogy, kriminalita) o zrealizovat všechny naplánované školní akce zaměřené na prevenci Co se nedaří: o stále se ještě nedaří zlepšit vztahy mezi žáky v některých třídách 14

15 Výroční zprávu zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová, v. r. ředitelka školy V Brně dne 11. října 2013 Výroční zprávu schválila školská rada dne: Členové školské rady: Mgr. Martina Schoříková. Ing. arch. Petra Matoušková Petra Havlíčková.. 15

16 16

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/ 2015. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/ 2015. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/ 2015 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 O nás. Naše škola se nachází v městské části Královo Pole. Sídlí ve 3. patře budovy Sportovního gymnázia Ludvíka

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/ 2014 1 Úvodní slovo ředitelky školy Vážení rodiče a příznivci školy, milí čtenáři, s potěšením píši toto úvodní slovo do výroční zprávy o činnosti Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2011-2012

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2011-2012 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace za školní rok : 2011-2012 Brno Jundrov : 10.9.2012 Mgr. Přemysl Jeřábek 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více