Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1

2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Botanická Zřizovatel školy: Statutární město Brno, MČ Brno - Královo Pole, IČ , Palackého tř. 59, Brno 1.3 Ředitelka školy: PaedDr. Danuše Pytelová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Martina Schoříková 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: Základní škola, Botanická 70, IZO Školní družina, Botanická 59, IZO Kontakty: telefon: fax: http: 1.6 Neúplná škola. Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita 1.stupeň , stupeň Celkem ,2 250 Ve školním roce 2012/2013 fungovala základní škola jako neúplná s pěti ročníky 1. stupně. Kapacita školy byla využita ze 44,4%. Po mnoho let odcházeli žáci po absolvování 5. ročníku do úplných škol dle volby zákonných zástupců, kde pokračovali ve školní docházce do devátého ročníku. Škola se však dlouhodobě potýká s klesajícím počtem žáků, proto bylo nutné učinit taková opatření, která by reagovala na poptávku rodičů, vedla současně k navýšení počtu žáků základní školy, a tím i k účelnějšímu a efektivnějšímu využívání podmínek a možností, které škola v současnosti má. Pokles žáků se podařilo v letošním školním roce zastavit díky projektu, který jsme vytvořili ve spolupráci se Sportovním gymnáziem L. Daňka a který podpořily také všechny kompetentní orgány. Rozšířením základní školy o šestý a následně o sedmý ročník vznikne pro žáky další možnost pokračovat ve vzdělávání studiem na gymnáziu s šestiletým studijním oborem. Žáci, kteří nebudou mít o toto o studium zájem, mohou dokončit základní vzdělání na základních školách v Králově Poli - ZŠ Herčíkova, ZŠ Slovanské náměstí nebo na jiných brněnských základních školách podle volby zákonných zástupců. 2

3 Základní škola, Brno, Botanická bude i nadále přijímat žáky ze svého spádového obvodu a bude pokračovat ve svém školním vzdělávacím programu se zaměřením na sport a cizí jazyky. Bude však také cíleně vyhledávat pohybově nadané žáky, při čemž bude úzce spolupracovat se svými partnery, zejména se Sportovním gymnáziem L. Daňka a sportovními kluby. Při výběru nadaných dětí bude škola spolupracovat se sportovními přípravkami SK v Brně. Důležitým partnerem projektu při výběru a péči o pohybově nadané děti bude také Dětské centrum Sokola Brno I. Jedním z cílů je vytvoření uceleného systému vyhledávání a podpory pohybově a sportovně nadaných žáků. Vícestupňový výběr talentovaných žáků bude umožňovat systematickou a efektivní podporu mimořádně nadaných jedinců. Od školního roku 2013/2014 bude pokračovat v naší škole 24 žáků 6. ročníku. 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: 20. listopad 2008, další volby proběhly 16. listopadu V letošním školním roce pracovala školská rada ve složení: Mgr. Martina Schoříková, předsedkyně školské rady, zástupce pedagogických pracovníků Ing. arch. Petra Matoušková, zástupce jmenovaný zřizovatelem Petra Havlíčková, zástupce zákonných zástupců 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro život / ročník Jiné specializace, zaměření: rozšířená výuka anglického jazyka (v rámci disponibilních hodin je v učebním plánu posílena hodinová dotace anglického jazyka v 1. ročníku o 1 hodinu, ve 2. ročníku o 2 hodiny, ve všech ročnících je zařazen nepovinný předmět Konverzace v anglickém jazyce) rozšíření výuky tělesné výchovy (v rámci disponibilních hodin je v učebním plánu posílena hodinová dotace tělesné výchovy ve 2. a 3. ročníku o 1 hodinu, do výuky tělesné výchovy je zahrnuta výuka plavání, bruslení, lyžování) realizace individuální integrace žáků se zdravotním postižením s asistentem pedagoga i bez něj výchova ke zdravému životnímu stylu (školní projekty, péče o účelné využívání volného času žáků, mimotřídní a mimoškolní sportovní aktivity, jarní a zimní školy v přírodě, preventivní programy) 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná 0 L 13 ŠJ výdejna 0 Náhradní stravování 0 * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 3

4 1.10 Počet pracovníků školního stravování Fyzické osoby 0 Přepočtení na plně zaměstnané 0 K zajištění stravování žáků a zaměstnanců školy škola využívá školní jídelnu Sportovního gymnázia L. Daňka, která je umístěna v přízemí budovy. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou hlavních jídel, která si žáci objednávají prostřednictvím čipu. V letošním školním roce nebyly ke kvalitě stravy zaznamenány žádné připomínky ze strany zákonných zástupců. Někteří žáci využívají i nabídku dvou automatů umístěných ve vestibulu Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem 2 60 fyz.2/ přepoč. 1, Školní družinu (dále ŠD) navštěvovalo 60 žáků zapsaných ve dvou odděleních. Ke své činnosti využívala ŠD svoji učebnu a kmenovou třídu prvního ročníku v budově základní školy na Botanické 70 a prostory na odloučeném pracovišti na ulici Botanická 59 včetně zahrady, která se nachází v její blízkosti. Provozní doba ŠD byla v ranních hodinách od 6.00 hod. do 7.30 hod., v odpoledních hodinách v době od hodin do hodin. Poplatek za ŠD činil tak jako v minulých letech 100 Kč měsíčně. V letošním školním roce jsme se setkávali ze strany zákonných zástupců s nerespektováním provozní doby v odpoledních hodinách a s některými rodiči jsme řešili pozdní úhradu poplatku. Výchovně vzdělávací činnost v ŠD zabezpečovaly dvě odborně kvalifikované vychovatelky. Zájmové vzdělávání v ŠD bylo opět realizováno podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Některým žákům byla po dohodě s rodiči umožněna i příprava na vyučování. V rámci ŠD byl organizován keramický a pěvecký kroužek, které vedly vychovatelky. Činnosti v ŠD musí vychovatelky plánovat s ohledem na každodenní odchody dětí do zájmových kroužků. Při předávání dětí vychovatelky s vedoucími zájmových kroužků spolupracují bez problémů. Děti zájmové kroužky vcelku hojně navštěvují. V letošním školním roce byl do jednoho oddělení ŠD pořízen nový koberec, relaxační pytle, nové hry a stavebnice. Při plánování rekonstrukce zahrady, kterou ŠD po celá léta užívala k relaxaci dětí, bylo zjištěno, že část jejího pozemku nemá škola oficiálně svěřen do užívání. Vedení školy podniklo patřičné kroky k nápravě. V říjnu 2012 požádala ředitelka o povolení užívání celého pozemku. Žádost byla vyřízena na sklonku školního roku. Dodatkem č. 4 ke zřizovací listině ze dne byl škole svěřen celý pozemek do užívání od Po rekonstrukci přístupové cesty a chodníků na ulici se objevila v prostorách ŠD na Botanické 59 vlhkost zdiva prostupující na obvodové zdi, která trvá dosud Školní klub, který je součástí školy ŠK počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem fyz. / přepoč. Z činnosti ŠK: Základní škola nemá školní klub. 2.0 Údaje o pracovnících školy 4

5 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 11,614/15 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 11,614/15 100/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Počet nepedagogických pracovníků: Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé do 35 let let a více 0 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 0 8 Rodičovská dovolená 1 Ženy Pedagogický sbor je stabilizovaný, většina učitelek působí ve škole mnoho let. Učitelka zaměstnaná na částečný úvazek odešla na rodičovskou dovolenou. 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 2 Cizí jazyky 4 Umění, estetika 1 Speciální pedagogika, SVPU 1 Informatika, PC, SIPVZ 13 Společenské vědy Legislativa, řízení, ekonomie 2 Sport, TV, turistika 1 Vých. poradenství, prevence 2 soc.pat.jevů Alternativní pedagogika 1 Přírodní vědy Technické vědy Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO 2 5

6 Jiné 1 Celkem 30 Také v tomto školním roce bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků prioritně zaměřeno na získávání znalostí a praktických dovedností při práci s výpočetní technikou a na vzdělávání v anglickém jazyce. Započatá modernizace školy v roce 2011 v oblasti ICT technologií vyžaduje, aby měli učitelé odpovídající dovednosti, aby mohli počítačovou techniku efektivně využívat ve výuce. K tomuto cíli směřuje i zaměření školy v rámci Projektu EU - na inovaci ve vzdělávání v oblasti ICT a cizích jazyků. V rámci tohoto projektu tvoří všechny učitelky metodické materiály, které ověřují a využívají ve výuce. Většinu těchto materiálů tvoří pro interaktivní výuku. Průběžné odborné vzdělávání metodika ICT, který je ve škole ustanoven druhým rokem, umožňuje poskytovat učitelkám odpovídající metodickou podporu. I když je nabídka vzdělávacích institucí široká, stále je většina vzdělávacích akcí plánována v dopoledních hodinách v době vyučování, což pedagogům často znemožňuje účast. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků nemůžeme také navštěvovat všechny semináře, které bychom chtěli, ale volíme zejména podle svých priorit. Přednostně jsme vyhledávali také bezplatné vzdělávací akce z projektů ESF různých subjektů, MUNI apod. 2.4 Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický): 2,55/5 z toho a) romský asistent 0 b) jiný - pedagogický 5 Vzhledem k nárůstu individuálně integrovaných žáků se počet asistentů pedagoga zvýšil ve školním roce 2012/2013 o dva. Kraj schválil žádosti o individuální integraci s navrhovanou podporou asistenta, takže v každé třídě působila jedna asistentka pedagoga. Všechny měly požadovanou odbornou kvalifikaci, čtyři z nich měly vysokoškolské vzdělání, což se pozitivně promítalo i v kvalitě jejich pedagogické práce. Pomoc asistentek při vzdělávání integrovaných žáků byla pro žáky samotné velkým přínosem i nezastupitelnou pomocí také vyučujícím učitelkám. Přítomnost asistentek ve výuce a jejich práce byla pozitivně hodnocena v dotaznících v závěru školního roku také rodiči integrovaných žáků. 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje vyznamenání Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu

7 Vzdělávací výsledky žáků lze celkově hodnotit jako velmi dobré: 81,9% žáků prospělo s vyznamenáním. Žáci byli hodnoceni známkami s výjimkou pěti, kteří byli na žádost zákonných zástupců hodnoceni slovně. Také v průběhu školního roku 2012/2013 probíhalo v poradenských zařízeních vyšetřování žáků, u kterých se projevily vzdělávací problémy. V tomto roce bylo evidováno 39 žáků, kteří měli být ve výuce na doporučení školských poradenských zařízení zohledňováni. U 19 z nich byly diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby z důvodu zdravotního postižení (poruchy učení, chování, lehké mentální postižení), což je 17,1% z celkového počtu žáků. Šesti žákům byla poradenskými zařízeními doporučena individuální integrace, v pěti případech s asistentem pedagoga. Tito žáci byli vzdělávaní podle individuálního vzdělávacího plánu. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 2 2, Dvěma žákům byl udělen 2. stupeň z chování z důvodu opakovaného porušování školního řádu zejména nevhodným chováním vůči spolužákům Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 118 průměr na jednoho žáka: 1,06 Neomluvené hodiny byly zaznamenány u žáka 4. ročníku v prvním pololetí školního roku, kdy matka neomluvila několikatýdenní absenci ani po upozornění školy. Případ byl řešen ve spolupráci s OSPOD Brno-střed. 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Ve druhém pololetí školního roku byl školním poradenským zařízením diagnostikován jeden mimořádně nadaný žák ve druhém ročníku. Na doporučení byl žákovi vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého byl vzděláván. 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků V letošním školním roce se hlásili na osmileté gymnázium tři žáci, kteří však nebyli přijati. Dva z nich odešli do matematicky zaměřené třídy na ZŠ Brno, Sirotkova. 3.6 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9.ročník 0 nižší ročník/5.ročník / Celkem 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 7

8 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 14 Důvody: stěhování 4, změna školy 10 (třídy s rozšířenou výukou některých předmětů, speciální třídy pro žáky se SVP) Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 18 Důvody: stěhování 4 sportovní zaměření školy - 14 Ve školním roce 2012/2013 se počet žáků, kteří přišli z jiných škol, zvýšil a to v důsledku nastartovaného projektu (viz str. 2). Jedenáct žáků, kteří přestoupili z jiné školy, aktivně a úspěšně provozuje sport, zejména sportovní gymnastiku. 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:0 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:0 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:0 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:0 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 1 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné Další údaje o škole Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky* / / / / / / / / / / / / Informatika, PC 0 Náboženství 0 Přírodní vědy 1 7 Společenské vědy 0 Sport, TV, turistika Technické vědy 0 Umělecké obory 3 50 Zdravotní, speciální pedagogika 1 20 Jiné 0 * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 8

9 Prioritou základní školy je poskytovat především kvalitní vzdělání v souladu s obsahem školního vzdělávacího programu. Zaměření školy na sport a zdravý životní styl odpovídala také zaměření a nabídka zájmových útvarů, které vedli pedagogičtí pracovníci školy, ale i externí vedoucí, z nichž s některými máme již delší úspěšnou spolupráci (lehkoatletická přípravka, judo). Poprvé se do vedení sportovního kroužku zapojil jeden rodič, který vedl kroužek fotbalu. Tento kroužek byl žáky velmi oblíbený a hojně navštěvovaný. Vzdělávání bylo vhodně doplňováno mimotřídními a mimoškolními akcemi různého zaměření s cílem zabezpečit komplexní rozvoj osobnosti žáků naší školy. Sportovní soutěže: o turnaj ve vybíjené O pohár starosty K. Pole 2. místo o Běhy brněnské mládeže 4 kola o brněnské dny pro zdraví Maratón místo o vytrvalostní běh (park Lužánky) o Mc Donalds cup - turnaj ve fotbale o lyžařské závody, Fajtův kopec - 1. místo o akce sekce 1. stupně ZŠ při AŠSK - šplh, ročník - vybíjená, ročník, pořádání okrskového kola - Olympiáda dětí a mládeže - atletický trojboj, ročník o Kinderiáda - krajské kolo - 3. místo, republikové finále 30. místo, - Milan Chaloupka 3. místo - běh na 60m o školní olympiáda (trojboj) o závody ŠD v plavání (ZŠ Herčíkova) Ostatní soutěže: o dyslektická olympiáda (ZŠ Brno, Bosonožská 9) 3. místo o Požární ochrana očima dětí 1. místo Kulturní akce : o návštěvy divadelních představení v divadlech Polárka, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Radost, Mahenovo divadlo o besedy v knihovně J.Mahena- rozvoj čtenářské gramotnosti o beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem o předvánoční vystoupení žáků pro děti okolních mateřských škol a rodiče o vystoupení v programu na Erbovních slavnostech v Králově Poli o vánoční vystoupení na Zelném trhu Exkurze, výlety, výstavy: o tvořivé dílny AMAVET (Vánoce, Velikonoce) o výstava - život a dílo J. Trnky o návštěvy Planetária vzdělávací pořad Poznej vesmír o interaktivní výstava 20 let s Moravským zemským muzeem o výstava Vánoce v Moravském zemském muzeu Dopravní výchova: o Amavet výukové programy Chodec cesta do školy, Malý cyklista, Empík cyklista o výchovný programy s městskou policií (Bezpečné chování na silnici,aj.) o školní soutěž mezi třídami Dopravní AZ kvíz 9

10 Zdravotní výchova, prevence rizikových jevů: o preventivní programy PPP Sládkova o preventivní programy s městskou policií o výchovný program Podané ruce o školní projekt Pomáháme postiženým lidem Vidím svýma rukama, ušima a svým psem - beseda se slepcem, výcvik vodícího psa o sportovní setkání s postiženými dětmi z Kociánky v Lužánkách o Zdravá strava akce radia Krokodýl o beseda s významným sportovcem - Šárkou Kašpárkovou o zimní (2 turnusy) a letní (2 turnusy) školy v přírodě (Fajtův kopec u V.Meziříčí, Nekoř, Zubří) o Školní olympijský týden atletický trojboj, výtvarná a literární soutěž výchova ke zdraví, prevence o Bezpečně na internetu PC gramotnost, prevence rizik Enviromentální výchova : o sběrové akce (kaštany, papír, plast) o Den Země školní projekt zaměřený na ekologickou výchovu o beseda Ochrana ohrožených živočichů o výchovné programy Ekocentrum Ponávka o filmová představení (Ekofilm) o NEPZ - Nejkrásnější Ekosystémy Planety Změ, o.s. Prales dětem Projekty o EU Peníze do škol (vybudování počítačové učebny, zakoupení interaktivní tabule) o Aktivní škola o Ovoce do škol výchova ke zdraví - zdravá výživa (celoroční) o Zdravé zuby výchova ke zdraví (celoroční) o zahájení projektu OVOV- Odznak všestrannosti olympijských vítězů pod patronací Šárky Kašpárkové školní projekty o Pomáháme postiženým lidem o Finanční gramotnost projekt pro 5. ročník o Školní olympijský týden o Den Země 7.0 Zhodnocení a závěr: Základní škola, Brno, Botanická 70 (dále škola) vykonávala ve školním roce 2012/2013 činnost základní školy s kapacitou 250 žáků, která byla využita na 44,4% a školní družiny s kapacitou 100 žáků, využitou z 60 %. Průměrný počet žáků na třídu byl 22 žáků. Škola je zaměřena na cizojazyčné vzdělávání (anglický jazyk), sport, výchovu ke zdravému životnímu stylu. V návaznosti na vzdělávání organizuje četné volnočasové aktivity žáků formou zájmových útvarů, mimoškolní aktivity (letní a zimní škola v přírodě, kurs bruslení, školní projekty, exkurze, aj.), které přispívají k podpoře všestranného rozvoje osobnosti žáků. Stávající podmínky (personální, materiální, hygienické, organizační, ekonomické) umožňovaly v hodnoceném období naplňování realizovaného vzdělávacího programu. V tomto školním roce jsme pokračovali ve zkvalitňování materiálních podmínek pro vzdělávání. Do jedné třídy byla zakoupena a nainstalována interaktivní tabule SMART, takže v současnosti máme vybaveny všechny kmenové třídy interaktivními tabulemi. Průběžně také 10

11 doplňujeme výukové počítačové programy a názorné učební pomůcky pro výuku. První třída byla kompletně vybavena novým žákovským nábytkem. V příštím školním roce budeme muset začít s obnovou počítačové techniky umístěné ve třídách pro potřeby žáků a dořešit připojení celé školy na internet. V oblasti personálního obsazení došlo k navýšení počtu pedagogických pracovníků o jednu učitelku na zkrácený úvazek (výuka angličtiny) a dva asistenty pedagoga. Díky poskytnuté finanční dotaci zřizovatele na plat školního psychologa jsme mohli pokračovat v započaté práci poskytování poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům. Kvalifikovaná školní psycholožka pracovala ve škole opět dva dny v týdnu (pondělí, úterý). Řeší se žáky jejich problémy, je k dispozici zákonným zástupcům i pedagogům. Její pomoc byla přínosná i při jednáních s rodiči při řešení výukových a výchovných problémů některých žáků. V důsledku rozšíření školy se bude pedagogický sbor rozrůstat, naším záměrem bude upřednostňovat pedagogy odborně kvalifikované a v produktivním věku. Vzdělávací výsledky žáků byly na velmi dobré úrovni, většina žáků naší školy prospěla s vyznamenáním. Tuto skutečnost potvrdily většinou velmi dobré výsledky realizovaného zkušebního testování žáků 5. ročníku letos v květnu. V letošním roce jsme však zaznamenali nárůst žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž byla doporučena a zrealizována individuální integrace, v pěti případech s podporou asistenta pedagoga. Odborníci z poradenských zařízení, kteří pravidelně školu navštěvují, hodnotí realizovanou podporu individuálně integrovaným žákům pozitivně. Podpora asistentů pedagoga jednoznačně pomáhá žákům překonávat jejich každodenní výukové problémy. V letošním školním roce jsme společně se zákonnými zástupci řešili poprvé problém s neomluvenou absencí a nevhodné chování některých starších žáků vůči spolužákům. Díky provedeným opatřením jsme nemuseli řešit další problémy. Velice si vážíme vstřícného přístupu zřizovatele k naší škole. Nejen že se zajímá o školní dění, ale také se ho přímo v rámci možností i účastní, za což jsme opravdu rádi. Díky nemalé finanční podpoře zřizovatele můžeme také realizovat činnosti, na které se nám ze státního rozpočtu financí nedostává a které jsou pro naše žáky velmi přínosné (činnost školního psychologa, výuka anglického jazyka, podpora preventivních programů, školních akcí). Snažíme se udržovat kontakty s okolními mateřskými školami, ze kterých k nám přicházejí noví žáci. Budoucí prvňáčky a jejich rodiče zveme pravidelně do školy a pořádáme pro ně některé akce (Den otevřených dveří, předvánoční sportovní odpoledne a vánoční program). Snažíme se ke spolupráci vybírat spolehlivé partnery, což se nám dosud poměrně dobře daří, a proto je spolupráce se všemi partnery pro školu přínosná. 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 1. st. ZŠ VŠ školní metodik prevence 1 1.st. ZŠ VŠ Funkci výchovného poradce a metodika prevence vykonávala letos ředitelka školy. Vzhledem k tomu, že jde o náročnou práci vyžadující čas a odborné znalosti, byla vyslána na vzdělávání učitelka, která se připravovala na činnost metodika prevence. Toto dvouleté vzdělávání organizovala PPP Sládkova v rámci projektu, takže bylo bezplatné. V průběhu kurzu však 11

12 došlo ke změně podmínek a školy měly další rok a půl vzdělávání hradit. Vzhledem k nedostatku financí na DVPP jsme museli toto vzdělávání ukončit a budeme ho nahrazovat krátkodobým vzděláváním v této problematice (např. semináře). Od příštího školního roku bude funkce výchovného poradce a metodika prevence oddělena. úvazek kvalifikace, dosažené vzdělání specializace školní psycholog 0,4 psycholog VŠ školní speciální pedagog ---- Školní psycholožka působí na naší základní škole druhým školním rokem na pracovní úvazek ve výši 0,4. V průběhu celého školního roku se věnovala činnostem vycházejícím z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, tedy poradenské a metodické práci. Začátek školního roku byl pro školní psycholožku spjat s představováním a seznamováním s novými žáky, jejich rodiči a současně novými posilami pedagogického sboru, konkrétně asistentkami pedagoga. Započata byla následně individuální poradenská a konzultační práce s žáky, jejich vyučujícími a rodiči, a to jak formou osobních setkání, tak telefonického poradenství. V průběhu školního roku se na školní psycholožku obrátilo celkem 25 žáků, 8 pedagogických pracovníků školy a 8 rodičů s žádostí o poradenství. Na základě těch bylo realizováno celkem 106 poradenských rozhovorů s žáky, 28 konzultací s vyučujícími a 15 konzultací s rodiči. Ve většině případů se jednalo o poradenství krátkodobá, jež se odehrála v jednom či několika málo setkáních, u čtyř žáků probíhala dlouhodobější terapeutická práce. Nejčastějšími důvody spolupráce dětí se školní psycholožkou byly potíže v kamarádských vztazích, nespokojenost se vztahy ve třídě a potřeba poradenství v oblasti zvládání vlastních emocí a řešení konfliktů. Důvody ke konzultacím ze strany rodičů a pedagogů byly nejčastěji vzdělávací a výchovné obtíže žáků. Stejně jako v minulém roce i nyní docházely děti v hojné míře za školní psycholožkou nejen řešit svá trápení, ale také si jen tak popovídat, zažít si pro mnohé výjimečný pocit, že jim někdo naslouchá, respektuje je a neodsuzuje. V těchto chvílích jsou děti současně vedeny k naslouchání a respektování druhých a zvažování a osvojování si vhodných způsobů chování k nim. Školní psycholožka také sama navštěvovala děti ve třídách o přestávkách či v době konání školní družiny, kdy dětem napomáhala v řešení aktuálních konfliktů, začleňování do kolektivu třídy či posilování sebevědomí. Vedle individuální práce s žáky, jejich rodiči a vyučujícími probíhala také skupinová práce s dětmi formou školního klubu Pohoda. V rámci 26 setkání tohoto klubu, jež navštěvovalo deset žáků třetí a čtvrté třídy, měly děti možnost nejen sdílet své starosti a společně hledat možná řešení, ale také si v bezpečném prostředí prožít možná řešení nastalých konfliktních situací, vedeni byli k vzájemnému ohleduplnému a prosociálnímu chování. Velkou oblibou se pro děti staly všechny realizované hry zaměřené ať již na zklidnění, podporu soustředění či zábavu a spolupráci. Velkým tématem se tak stala podpora dětí v respektování nastavených pravidel a zvládání emocí ve hře nastalých situací. V rámci metodické práce se školní psycholožka zúčastnila pedagogických rad, byla rodičům k dispozici v době konání třídních schůzek a hovorových hodin. Školní psycholožkou řešené případy si v průběhu roku vyžádaly navázání spolupráce s pedagogickopsychologickými poradnami, oddělením sociálně právní ochrany dětí či dalšími odborníky a specializovanými zařízeními. V rámci zvyšování své kompetence absolvovala školní psycholožka v uvedeném období kazuistické setkání na ZŠ Palackého zaměřené na poruchy chování a čtyři metodická setkání školních psychologů v Pedagogicko - psychologické poradně na ulici Kohoutova. Zvyšující se zájem o spolupráci se školní psycholožkou vypovídají o účelnosti funkce školní psycholožky v systému školy. 12

13 8.1.2 Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 1/0 školní metodik 1/0 prevence školní psycholog 1 školní speciální pedagog Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: semináře na PPP Sládkova školní metodik prevence: semináře na PPP Sládkova školní psycholog: školní speciální pedagog: 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): ,- školní psycholog, ,- výuka Aj dotace MČ Královo Pole 8.3 Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Zdravot. postižení (mentální) 5. 1 Zdravot. postižení (VPCH) 2. 1 Zdravot. postižení (VPCH) 3. 1 Zdravot. postižení (VPCH)) 4. 1 Zdravot. postižení (VPU) 4. 1 Zdravot. postižení (VPCH)) 1. 1 Celkem Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků --- celkem 13

14 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2012/2013 Škola: Základní škola, Brno, Botanická 70 Školní metodik prevence: Počet žáků celkem: 111 žáků 1. st. PaedDr. Danuše Pytelová Podmínky školy: K realizaci minimálního preventivního programu má škola velmi dobré podmínky. Způsoby prevence : o přímé působení na žáky ve výuce s výchovným využitím vyučovacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů o výchovné programy pro žáky organizované školou i externími institucemi (viz výroční zpráva) o poradenská a konzultační činnost školní psycholožky o realizace školních projektů o pravidelné mimoškolní aktivity (školy v přírodě) o organizace volnočasových aktivit o sportovní soutěže Co se podařilo: o podchytit včas počínající šikanu, realizované opatření vedlo k zamezení dalších nežádoucích projevů o nevyskytly se projevy rizikového chování (kouření, drogy, kriminalita) o zrealizovat všechny naplánované školní akce zaměřené na prevenci Co se nedaří: o stále se ještě nedaří zlepšit vztahy mezi žáky v některých třídách 14

15 Výroční zprávu zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová, v. r. ředitelka školy V Brně dne 11. října 2013 Výroční zprávu schválila školská rada dne: Členové školské rady: Mgr. Martina Schoříková. Ing. arch. Petra Matoušková Petra Havlíčková.. 15

16 16

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Zpracoval: Mgr. Pavel Petr ředitel školy BRNO, září 2013 Obsah: 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Čj.: MZŠ 614/2013 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A/10 Vyřízeno: 2023 1 1.0 Základní charakteristika školy

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Heyrovského 32 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více