Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1

2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Botanická Zřizovatel školy: Statutární město Brno, MČ Brno - Královo Pole, IČ , Palackého tř. 59, Brno 1.3 Ředitelka školy: PaedDr. Danuše Pytelová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Martina Schoříková 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: Základní škola, Botanická 70, IZO Školní družina, Botanická 59, IZO Kontakty: telefon: fax: http: Neúplná škola. Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita 1.stupeň , stupeň Celkem ,2 250 Ve školním roce 2012/2013 fungovala základní škola jako neúplná s pěti ročníky 1. stupně. Kapacita školy byla využita ze 44,4%. Po mnoho let odcházeli žáci po absolvování 5. ročníku do úplných škol dle volby zákonných zástupců, kde pokračovali ve školní docházce do devátého ročníku. Škola se však dlouhodobě potýká s klesajícím počtem žáků, proto bylo nutné učinit taková opatření, která by reagovala na poptávku rodičů, vedla současně k navýšení počtu žáků základní školy, a tím i k účelnějšímu a efektivnějšímu využívání podmínek a možností, které škola v současnosti má. Pokles žáků se podařilo v letošním školním roce zastavit díky projektu, který jsme vytvořili ve spolupráci se Sportovním gymnáziem L. Daňka a který podpořily také všechny kompetentní orgány. Rozšířením základní školy o šestý a následně o sedmý ročník vznikne pro žáky další možnost pokračovat ve vzdělávání studiem na gymnáziu s šestiletým studijním oborem. Žáci, kteří nebudou mít o toto o studium zájem, mohou dokončit základní vzdělání na základních školách v Králově Poli - ZŠ Herčíkova, ZŠ Slovanské náměstí nebo na jiných brněnských základních školách podle volby zákonných zástupců. 2

3 Základní škola, Brno, Botanická bude i nadále přijímat žáky ze svého spádového obvodu a bude pokračovat ve svém školním vzdělávacím programu se zaměřením na sport a cizí jazyky. Bude však také cíleně vyhledávat pohybově nadané žáky, při čemž bude úzce spolupracovat se svými partnery, zejména se Sportovním gymnáziem L. Daňka a sportovními kluby. Při výběru nadaných dětí bude škola spolupracovat se sportovními přípravkami SK v Brně. Důležitým partnerem projektu při výběru a péči o pohybově nadané děti bude také Dětské centrum Sokola Brno I. Jedním z cílů je vytvoření uceleného systému vyhledávání a podpory pohybově a sportovně nadaných žáků. Vícestupňový výběr talentovaných žáků bude umožňovat systematickou a efektivní podporu mimořádně nadaných jedinců. Od školního roku 2013/2014 bude pokračovat v naší škole 24 žáků 6. ročníku. 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: 20. listopad 2008, další volby proběhly 16. listopadu V letošním školním roce pracovala školská rada ve složení: Mgr. Martina Schoříková, předsedkyně školské rady, zástupce pedagogických pracovníků Ing. arch. Petra Matoušková, zástupce jmenovaný zřizovatelem Petra Havlíčková, zástupce zákonných zástupců 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro život / ročník Jiné specializace, zaměření: rozšířená výuka anglického jazyka (v rámci disponibilních hodin je v učebním plánu posílena hodinová dotace anglického jazyka v 1. ročníku o 1 hodinu, ve 2. ročníku o 2 hodiny, ve všech ročnících je zařazen nepovinný předmět Konverzace v anglickém jazyce) rozšíření výuky tělesné výchovy (v rámci disponibilních hodin je v učebním plánu posílena hodinová dotace tělesné výchovy ve 2. a 3. ročníku o 1 hodinu, do výuky tělesné výchovy je zahrnuta výuka plavání, bruslení, lyžování) realizace individuální integrace žáků se zdravotním postižením s asistentem pedagoga i bez něj výchova ke zdravému životnímu stylu (školní projekty, péče o účelné využívání volného času žáků, mimotřídní a mimoškolní sportovní aktivity, jarní a zimní školy v přírodě, preventivní programy) 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná 0 L 13 ŠJ výdejna 0 Náhradní stravování 0 * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 3

4 1.10 Počet pracovníků školního stravování Fyzické osoby 0 Přepočtení na plně zaměstnané 0 K zajištění stravování žáků a zaměstnanců školy škola využívá školní jídelnu Sportovního gymnázia L. Daňka, která je umístěna v přízemí budovy. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou hlavních jídel, která si žáci objednávají prostřednictvím čipu. V letošním školním roce nebyly ke kvalitě stravy zaznamenány žádné připomínky ze strany zákonných zástupců. Někteří žáci využívají i nabídku dvou automatů umístěných ve vestibulu Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem 2 60 fyz.2/ přepoč. 1, Školní družinu (dále ŠD) navštěvovalo 60 žáků zapsaných ve dvou odděleních. Ke své činnosti využívala ŠD svoji učebnu a kmenovou třídu prvního ročníku v budově základní školy na Botanické 70 a prostory na odloučeném pracovišti na ulici Botanická 59 včetně zahrady, která se nachází v její blízkosti. Provozní doba ŠD byla v ranních hodinách od 6.00 hod. do 7.30 hod., v odpoledních hodinách v době od hodin do hodin. Poplatek za ŠD činil tak jako v minulých letech 100 Kč měsíčně. V letošním školním roce jsme se setkávali ze strany zákonných zástupců s nerespektováním provozní doby v odpoledních hodinách a s některými rodiči jsme řešili pozdní úhradu poplatku. Výchovně vzdělávací činnost v ŠD zabezpečovaly dvě odborně kvalifikované vychovatelky. Zájmové vzdělávání v ŠD bylo opět realizováno podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Některým žákům byla po dohodě s rodiči umožněna i příprava na vyučování. V rámci ŠD byl organizován keramický a pěvecký kroužek, které vedly vychovatelky. Činnosti v ŠD musí vychovatelky plánovat s ohledem na každodenní odchody dětí do zájmových kroužků. Při předávání dětí vychovatelky s vedoucími zájmových kroužků spolupracují bez problémů. Děti zájmové kroužky vcelku hojně navštěvují. V letošním školním roce byl do jednoho oddělení ŠD pořízen nový koberec, relaxační pytle, nové hry a stavebnice. Při plánování rekonstrukce zahrady, kterou ŠD po celá léta užívala k relaxaci dětí, bylo zjištěno, že část jejího pozemku nemá škola oficiálně svěřen do užívání. Vedení školy podniklo patřičné kroky k nápravě. V říjnu 2012 požádala ředitelka o povolení užívání celého pozemku. Žádost byla vyřízena na sklonku školního roku. Dodatkem č. 4 ke zřizovací listině ze dne byl škole svěřen celý pozemek do užívání od Po rekonstrukci přístupové cesty a chodníků na ulici se objevila v prostorách ŠD na Botanické 59 vlhkost zdiva prostupující na obvodové zdi, která trvá dosud Školní klub, který je součástí školy ŠK počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem fyz. / přepoč. Z činnosti ŠK: Základní škola nemá školní klub. 2.0 Údaje o pracovnících školy 4

5 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 11,614/15 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 11,614/15 100/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Počet nepedagogických pracovníků: Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé do 35 let let a více 0 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 0 8 Rodičovská dovolená 1 Ženy Pedagogický sbor je stabilizovaný, většina učitelek působí ve škole mnoho let. Učitelka zaměstnaná na částečný úvazek odešla na rodičovskou dovolenou. 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 2 Cizí jazyky 4 Umění, estetika 1 Speciální pedagogika, SVPU 1 Informatika, PC, SIPVZ 13 Společenské vědy Legislativa, řízení, ekonomie 2 Sport, TV, turistika 1 Vých. poradenství, prevence 2 soc.pat.jevů Alternativní pedagogika 1 Přírodní vědy Technické vědy Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO 2 5

6 Jiné 1 Celkem 30 Také v tomto školním roce bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků prioritně zaměřeno na získávání znalostí a praktických dovedností při práci s výpočetní technikou a na vzdělávání v anglickém jazyce. Započatá modernizace školy v roce 2011 v oblasti ICT technologií vyžaduje, aby měli učitelé odpovídající dovednosti, aby mohli počítačovou techniku efektivně využívat ve výuce. K tomuto cíli směřuje i zaměření školy v rámci Projektu EU - na inovaci ve vzdělávání v oblasti ICT a cizích jazyků. V rámci tohoto projektu tvoří všechny učitelky metodické materiály, které ověřují a využívají ve výuce. Většinu těchto materiálů tvoří pro interaktivní výuku. Průběžné odborné vzdělávání metodika ICT, který je ve škole ustanoven druhým rokem, umožňuje poskytovat učitelkám odpovídající metodickou podporu. I když je nabídka vzdělávacích institucí široká, stále je většina vzdělávacích akcí plánována v dopoledních hodinách v době vyučování, což pedagogům často znemožňuje účast. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků nemůžeme také navštěvovat všechny semináře, které bychom chtěli, ale volíme zejména podle svých priorit. Přednostně jsme vyhledávali také bezplatné vzdělávací akce z projektů ESF různých subjektů, MUNI apod. 2.4 Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický): 2,55/5 z toho a) romský asistent 0 b) jiný - pedagogický 5 Vzhledem k nárůstu individuálně integrovaných žáků se počet asistentů pedagoga zvýšil ve školním roce 2012/2013 o dva. Kraj schválil žádosti o individuální integraci s navrhovanou podporou asistenta, takže v každé třídě působila jedna asistentka pedagoga. Všechny měly požadovanou odbornou kvalifikaci, čtyři z nich měly vysokoškolské vzdělání, což se pozitivně promítalo i v kvalitě jejich pedagogické práce. Pomoc asistentek při vzdělávání integrovaných žáků byla pro žáky samotné velkým přínosem i nezastupitelnou pomocí také vyučujícím učitelkám. Přítomnost asistentek ve výuce a jejich práce byla pozitivně hodnocena v dotaznících v závěru školního roku také rodiči integrovaných žáků. 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje vyznamenání Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu

7 Vzdělávací výsledky žáků lze celkově hodnotit jako velmi dobré: 81,9% žáků prospělo s vyznamenáním. Žáci byli hodnoceni známkami s výjimkou pěti, kteří byli na žádost zákonných zástupců hodnoceni slovně. Také v průběhu školního roku 2012/2013 probíhalo v poradenských zařízeních vyšetřování žáků, u kterých se projevily vzdělávací problémy. V tomto roce bylo evidováno 39 žáků, kteří měli být ve výuce na doporučení školských poradenských zařízení zohledňováni. U 19 z nich byly diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby z důvodu zdravotního postižení (poruchy učení, chování, lehké mentální postižení), což je 17,1% z celkového počtu žáků. Šesti žákům byla poradenskými zařízeními doporučena individuální integrace, v pěti případech s asistentem pedagoga. Tito žáci byli vzdělávaní podle individuálního vzdělávacího plánu. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 2 2, Dvěma žákům byl udělen 2. stupeň z chování z důvodu opakovaného porušování školního řádu zejména nevhodným chováním vůči spolužákům Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 118 průměr na jednoho žáka: 1,06 Neomluvené hodiny byly zaznamenány u žáka 4. ročníku v prvním pololetí školního roku, kdy matka neomluvila několikatýdenní absenci ani po upozornění školy. Případ byl řešen ve spolupráci s OSPOD Brno-střed. 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Ve druhém pololetí školního roku byl školním poradenským zařízením diagnostikován jeden mimořádně nadaný žák ve druhém ročníku. Na doporučení byl žákovi vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého byl vzděláván. 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků V letošním školním roce se hlásili na osmileté gymnázium tři žáci, kteří však nebyli přijati. Dva z nich odešli do matematicky zaměřené třídy na ZŠ Brno, Sirotkova. 3.6 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9.ročník 0 nižší ročník/5.ročník / Celkem 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 7

8 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 14 Důvody: stěhování 4, změna školy 10 (třídy s rozšířenou výukou některých předmětů, speciální třídy pro žáky se SVP) Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 18 Důvody: stěhování 4 sportovní zaměření školy - 14 Ve školním roce 2012/2013 se počet žáků, kteří přišli z jiných škol, zvýšil a to v důsledku nastartovaného projektu (viz str. 2). Jedenáct žáků, kteří přestoupili z jiné školy, aktivně a úspěšně provozuje sport, zejména sportovní gymnastiku. 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:0 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:0 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:0 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:0 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 1 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné Další údaje o škole Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky* / / / / / / / / / / / / Informatika, PC 0 Náboženství 0 Přírodní vědy 1 7 Společenské vědy 0 Sport, TV, turistika Technické vědy 0 Umělecké obory 3 50 Zdravotní, speciální pedagogika 1 20 Jiné 0 * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 8

9 Prioritou základní školy je poskytovat především kvalitní vzdělání v souladu s obsahem školního vzdělávacího programu. Zaměření školy na sport a zdravý životní styl odpovídala také zaměření a nabídka zájmových útvarů, které vedli pedagogičtí pracovníci školy, ale i externí vedoucí, z nichž s některými máme již delší úspěšnou spolupráci (lehkoatletická přípravka, judo). Poprvé se do vedení sportovního kroužku zapojil jeden rodič, který vedl kroužek fotbalu. Tento kroužek byl žáky velmi oblíbený a hojně navštěvovaný. Vzdělávání bylo vhodně doplňováno mimotřídními a mimoškolními akcemi různého zaměření s cílem zabezpečit komplexní rozvoj osobnosti žáků naší školy. Sportovní soutěže: o turnaj ve vybíjené O pohár starosty K. Pole 2. místo o Běhy brněnské mládeže 4 kola o brněnské dny pro zdraví Maratón místo o vytrvalostní běh (park Lužánky) o Mc Donalds cup - turnaj ve fotbale o lyžařské závody, Fajtův kopec - 1. místo o akce sekce 1. stupně ZŠ při AŠSK - šplh, ročník - vybíjená, ročník, pořádání okrskového kola - Olympiáda dětí a mládeže - atletický trojboj, ročník o Kinderiáda - krajské kolo - 3. místo, republikové finále 30. místo, - Milan Chaloupka 3. místo - běh na 60m o školní olympiáda (trojboj) o závody ŠD v plavání (ZŠ Herčíkova) Ostatní soutěže: o dyslektická olympiáda (ZŠ Brno, Bosonožská 9) 3. místo o Požární ochrana očima dětí 1. místo Kulturní akce : o návštěvy divadelních představení v divadlech Polárka, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Radost, Mahenovo divadlo o besedy v knihovně J.Mahena- rozvoj čtenářské gramotnosti o beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem o předvánoční vystoupení žáků pro děti okolních mateřských škol a rodiče o vystoupení v programu na Erbovních slavnostech v Králově Poli o vánoční vystoupení na Zelném trhu Exkurze, výlety, výstavy: o tvořivé dílny AMAVET (Vánoce, Velikonoce) o výstava - život a dílo J. Trnky o návštěvy Planetária vzdělávací pořad Poznej vesmír o interaktivní výstava 20 let s Moravským zemským muzeem o výstava Vánoce v Moravském zemském muzeu Dopravní výchova: o Amavet výukové programy Chodec cesta do školy, Malý cyklista, Empík cyklista o výchovný programy s městskou policií (Bezpečné chování na silnici,aj.) o školní soutěž mezi třídami Dopravní AZ kvíz 9

10 Zdravotní výchova, prevence rizikových jevů: o preventivní programy PPP Sládkova o preventivní programy s městskou policií o výchovný program Podané ruce o školní projekt Pomáháme postiženým lidem Vidím svýma rukama, ušima a svým psem - beseda se slepcem, výcvik vodícího psa o sportovní setkání s postiženými dětmi z Kociánky v Lužánkách o Zdravá strava akce radia Krokodýl o beseda s významným sportovcem - Šárkou Kašpárkovou o zimní (2 turnusy) a letní (2 turnusy) školy v přírodě (Fajtův kopec u V.Meziříčí, Nekoř, Zubří) o Školní olympijský týden atletický trojboj, výtvarná a literární soutěž výchova ke zdraví, prevence o Bezpečně na internetu PC gramotnost, prevence rizik Enviromentální výchova : o sběrové akce (kaštany, papír, plast) o Den Země školní projekt zaměřený na ekologickou výchovu o beseda Ochrana ohrožených živočichů o výchovné programy Ekocentrum Ponávka o filmová představení (Ekofilm) o NEPZ - Nejkrásnější Ekosystémy Planety Změ, o.s. Prales dětem Projekty o EU Peníze do škol (vybudování počítačové učebny, zakoupení interaktivní tabule) o Aktivní škola o Ovoce do škol výchova ke zdraví - zdravá výživa (celoroční) o Zdravé zuby výchova ke zdraví (celoroční) o zahájení projektu OVOV- Odznak všestrannosti olympijských vítězů pod patronací Šárky Kašpárkové školní projekty o Pomáháme postiženým lidem o Finanční gramotnost projekt pro 5. ročník o Školní olympijský týden o Den Země 7.0 Zhodnocení a závěr: Základní škola, Brno, Botanická 70 (dále škola) vykonávala ve školním roce 2012/2013 činnost základní školy s kapacitou 250 žáků, která byla využita na 44,4% a školní družiny s kapacitou 100 žáků, využitou z 60 %. Průměrný počet žáků na třídu byl 22 žáků. Škola je zaměřena na cizojazyčné vzdělávání (anglický jazyk), sport, výchovu ke zdravému životnímu stylu. V návaznosti na vzdělávání organizuje četné volnočasové aktivity žáků formou zájmových útvarů, mimoškolní aktivity (letní a zimní škola v přírodě, kurs bruslení, školní projekty, exkurze, aj.), které přispívají k podpoře všestranného rozvoje osobnosti žáků. Stávající podmínky (personální, materiální, hygienické, organizační, ekonomické) umožňovaly v hodnoceném období naplňování realizovaného vzdělávacího programu. V tomto školním roce jsme pokračovali ve zkvalitňování materiálních podmínek pro vzdělávání. Do jedné třídy byla zakoupena a nainstalována interaktivní tabule SMART, takže v současnosti máme vybaveny všechny kmenové třídy interaktivními tabulemi. Průběžně také 10

11 doplňujeme výukové počítačové programy a názorné učební pomůcky pro výuku. První třída byla kompletně vybavena novým žákovským nábytkem. V příštím školním roce budeme muset začít s obnovou počítačové techniky umístěné ve třídách pro potřeby žáků a dořešit připojení celé školy na internet. V oblasti personálního obsazení došlo k navýšení počtu pedagogických pracovníků o jednu učitelku na zkrácený úvazek (výuka angličtiny) a dva asistenty pedagoga. Díky poskytnuté finanční dotaci zřizovatele na plat školního psychologa jsme mohli pokračovat v započaté práci poskytování poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům. Kvalifikovaná školní psycholožka pracovala ve škole opět dva dny v týdnu (pondělí, úterý). Řeší se žáky jejich problémy, je k dispozici zákonným zástupcům i pedagogům. Její pomoc byla přínosná i při jednáních s rodiči při řešení výukových a výchovných problémů některých žáků. V důsledku rozšíření školy se bude pedagogický sbor rozrůstat, naším záměrem bude upřednostňovat pedagogy odborně kvalifikované a v produktivním věku. Vzdělávací výsledky žáků byly na velmi dobré úrovni, většina žáků naší školy prospěla s vyznamenáním. Tuto skutečnost potvrdily většinou velmi dobré výsledky realizovaného zkušebního testování žáků 5. ročníku letos v květnu. V letošním roce jsme však zaznamenali nárůst žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž byla doporučena a zrealizována individuální integrace, v pěti případech s podporou asistenta pedagoga. Odborníci z poradenských zařízení, kteří pravidelně školu navštěvují, hodnotí realizovanou podporu individuálně integrovaným žákům pozitivně. Podpora asistentů pedagoga jednoznačně pomáhá žákům překonávat jejich každodenní výukové problémy. V letošním školním roce jsme společně se zákonnými zástupci řešili poprvé problém s neomluvenou absencí a nevhodné chování některých starších žáků vůči spolužákům. Díky provedeným opatřením jsme nemuseli řešit další problémy. Velice si vážíme vstřícného přístupu zřizovatele k naší škole. Nejen že se zajímá o školní dění, ale také se ho přímo v rámci možností i účastní, za což jsme opravdu rádi. Díky nemalé finanční podpoře zřizovatele můžeme také realizovat činnosti, na které se nám ze státního rozpočtu financí nedostává a které jsou pro naše žáky velmi přínosné (činnost školního psychologa, výuka anglického jazyka, podpora preventivních programů, školních akcí). Snažíme se udržovat kontakty s okolními mateřskými školami, ze kterých k nám přicházejí noví žáci. Budoucí prvňáčky a jejich rodiče zveme pravidelně do školy a pořádáme pro ně některé akce (Den otevřených dveří, předvánoční sportovní odpoledne a vánoční program). Snažíme se ke spolupráci vybírat spolehlivé partnery, což se nám dosud poměrně dobře daří, a proto je spolupráce se všemi partnery pro školu přínosná. 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 1. st. ZŠ VŠ školní metodik prevence 1 1.st. ZŠ VŠ Funkci výchovného poradce a metodika prevence vykonávala letos ředitelka školy. Vzhledem k tomu, že jde o náročnou práci vyžadující čas a odborné znalosti, byla vyslána na vzdělávání učitelka, která se připravovala na činnost metodika prevence. Toto dvouleté vzdělávání organizovala PPP Sládkova v rámci projektu, takže bylo bezplatné. V průběhu kurzu však 11

12 došlo ke změně podmínek a školy měly další rok a půl vzdělávání hradit. Vzhledem k nedostatku financí na DVPP jsme museli toto vzdělávání ukončit a budeme ho nahrazovat krátkodobým vzděláváním v této problematice (např. semináře). Od příštího školního roku bude funkce výchovného poradce a metodika prevence oddělena. úvazek kvalifikace, dosažené vzdělání specializace školní psycholog 0,4 psycholog VŠ školní speciální pedagog ---- Školní psycholožka působí na naší základní škole druhým školním rokem na pracovní úvazek ve výši 0,4. V průběhu celého školního roku se věnovala činnostem vycházejícím z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, tedy poradenské a metodické práci. Začátek školního roku byl pro školní psycholožku spjat s představováním a seznamováním s novými žáky, jejich rodiči a současně novými posilami pedagogického sboru, konkrétně asistentkami pedagoga. Započata byla následně individuální poradenská a konzultační práce s žáky, jejich vyučujícími a rodiči, a to jak formou osobních setkání, tak telefonického poradenství. V průběhu školního roku se na školní psycholožku obrátilo celkem 25 žáků, 8 pedagogických pracovníků školy a 8 rodičů s žádostí o poradenství. Na základě těch bylo realizováno celkem 106 poradenských rozhovorů s žáky, 28 konzultací s vyučujícími a 15 konzultací s rodiči. Ve většině případů se jednalo o poradenství krátkodobá, jež se odehrála v jednom či několika málo setkáních, u čtyř žáků probíhala dlouhodobější terapeutická práce. Nejčastějšími důvody spolupráce dětí se školní psycholožkou byly potíže v kamarádských vztazích, nespokojenost se vztahy ve třídě a potřeba poradenství v oblasti zvládání vlastních emocí a řešení konfliktů. Důvody ke konzultacím ze strany rodičů a pedagogů byly nejčastěji vzdělávací a výchovné obtíže žáků. Stejně jako v minulém roce i nyní docházely děti v hojné míře za školní psycholožkou nejen řešit svá trápení, ale také si jen tak popovídat, zažít si pro mnohé výjimečný pocit, že jim někdo naslouchá, respektuje je a neodsuzuje. V těchto chvílích jsou děti současně vedeny k naslouchání a respektování druhých a zvažování a osvojování si vhodných způsobů chování k nim. Školní psycholožka také sama navštěvovala děti ve třídách o přestávkách či v době konání školní družiny, kdy dětem napomáhala v řešení aktuálních konfliktů, začleňování do kolektivu třídy či posilování sebevědomí. Vedle individuální práce s žáky, jejich rodiči a vyučujícími probíhala také skupinová práce s dětmi formou školního klubu Pohoda. V rámci 26 setkání tohoto klubu, jež navštěvovalo deset žáků třetí a čtvrté třídy, měly děti možnost nejen sdílet své starosti a společně hledat možná řešení, ale také si v bezpečném prostředí prožít možná řešení nastalých konfliktních situací, vedeni byli k vzájemnému ohleduplnému a prosociálnímu chování. Velkou oblibou se pro děti staly všechny realizované hry zaměřené ať již na zklidnění, podporu soustředění či zábavu a spolupráci. Velkým tématem se tak stala podpora dětí v respektování nastavených pravidel a zvládání emocí ve hře nastalých situací. V rámci metodické práce se školní psycholožka zúčastnila pedagogických rad, byla rodičům k dispozici v době konání třídních schůzek a hovorových hodin. Školní psycholožkou řešené případy si v průběhu roku vyžádaly navázání spolupráce s pedagogickopsychologickými poradnami, oddělením sociálně právní ochrany dětí či dalšími odborníky a specializovanými zařízeními. V rámci zvyšování své kompetence absolvovala školní psycholožka v uvedeném období kazuistické setkání na ZŠ Palackého zaměřené na poruchy chování a čtyři metodická setkání školních psychologů v Pedagogicko - psychologické poradně na ulici Kohoutova. Zvyšující se zájem o spolupráci se školní psycholožkou vypovídají o účelnosti funkce školní psycholožky v systému školy. 12

13 8.1.2 Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 1/0 školní metodik 1/0 prevence školní psycholog 1 školní speciální pedagog Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: semináře na PPP Sládkova školní metodik prevence: semináře na PPP Sládkova školní psycholog: školní speciální pedagog: 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): ,- školní psycholog, ,- výuka Aj dotace MČ Královo Pole 8.3 Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Zdravot. postižení (mentální) 5. 1 Zdravot. postižení (VPCH) 2. 1 Zdravot. postižení (VPCH) 3. 1 Zdravot. postižení (VPCH)) 4. 1 Zdravot. postižení (VPU) 4. 1 Zdravot. postižení (VPCH)) 1. 1 Celkem Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků --- celkem 13

14 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2012/2013 Škola: Základní škola, Brno, Botanická 70 Školní metodik prevence: Počet žáků celkem: 111 žáků 1. st. PaedDr. Danuše Pytelová Podmínky školy: K realizaci minimálního preventivního programu má škola velmi dobré podmínky. Způsoby prevence : o přímé působení na žáky ve výuce s výchovným využitím vyučovacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů o výchovné programy pro žáky organizované školou i externími institucemi (viz výroční zpráva) o poradenská a konzultační činnost školní psycholožky o realizace školních projektů o pravidelné mimoškolní aktivity (školy v přírodě) o organizace volnočasových aktivit o sportovní soutěže Co se podařilo: o podchytit včas počínající šikanu, realizované opatření vedlo k zamezení dalších nežádoucích projevů o nevyskytly se projevy rizikového chování (kouření, drogy, kriminalita) o zrealizovat všechny naplánované školní akce zaměřené na prevenci Co se nedaří: o stále se ještě nedaří zlepšit vztahy mezi žáky v některých třídách 14

15 Výroční zprávu zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová, v. r. ředitelka školy V Brně dne 11. října 2013 Výroční zprávu schválila školská rada dne: Členové školské rady: Mgr. Martina Schoříková. Ing. arch. Petra Matoušková Petra Havlíčková.. 15

16 16

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 telefon: 543211912, 543216880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz IČO: 48512672 zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-673/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-673/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-673/13-B Název právnické osoby Základní škola Vnorovy, okres Hodonín vykonávající činnost školy: Sídlo: 696 61 Vnorovy, Hlavní 17

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Stránka č. 1 z 11 Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2, 678 01 Blansko VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ve školním roce 2003/2004) a) Název školy, sídlo, právní forma Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více