Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1

2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Botanická Zřizovatel školy: Statutární město Brno, MČ Brno - Královo Pole, IČ , Palackého tř. 59, Brno 1.3 Ředitelka školy: PaedDr. Danuše Pytelová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Martina Schoříková 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: Základní škola1.-5. ročník, Botanická 70, IZO Školní družina, Botanická 59, IZO Kontakty: telefon: fax: http: 1.6 Neúplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu Kapacita 1.stupeň , stupeň Celkem , Základní škola je neúplnou školou s pěti ročníky 1. stupně. Po pátém ročníku pokračují ţáci ve školní docházce na úplných školách MČ Královo Pole (12), ale i mimo ni (6). V letošním školním roce odešlo 10 ţáků na ZŠ Slovanské náměstí, 5 ţáků na ZŠ Kotlářská, 2 ţáci na ZŠ Herčíkova a 1 ţák na ZŠ Sirotkova. Jeden ţák pokračuje ve vzdělávání na niţším gymnáziu v Anglii. Ve školním roce 2010/2011 byla kapacita školy vyuţita z 51,6%. Ve srovnání se školním rokem 2009/2010 došlo k poklesu ţáků a tím také ke sníţení počtu tříd o jednu. V návaznosti na tuto skutečnost byly škole upraveny závazné limity týkající se počtu pedagogických zaměstnanců a finančních prostředků. Tato skutečnost se promítne také v opatření pro školní rok 2011/2012, kdy se opět sníţí počet tříd o jednu (sloučení dvou tříd 2. ročníku do jedné třídy s 23 ţáky) a sníţení počtu pedagogických pracovníků o jednoho. 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: 20. listopad 2008 Předseda a členové ŠR: Konečný Michal, Ing. Pazderová Andrea, Mgr. Kouřilová Libuše 2

3 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník ŠVP pro základní vzdělávání / ročník Škola pro život Základní škola 16847/ ročník Jiné specializace, zaměření: rozšířená výuka anglického jazyka (v rámci disponibilních hodin je v učebním plánu posílena hodinová dotace anglického jazyka v 1. ročníku o 1 hodinu, ve 2. ročníku o 2 hodiny, zařazen nepovinný předmět Konverzace v anglickém jazyce) rozšíření výuka tělesné výchovy (v rámci disponibilních hodin je v učebním plánu posílena hodinová dotace tělesné výchovy ve 2. a 3. ročníku o 1 hodinu, výuka plavání, bruslení, lyţování - zimní škola v přírodě, zájmové útvary sportovního zaměření) individuální integrace ţáků se zdravotním postiţením (asistent pedagoga) zdravý ţivotní styl (školní projekty, péče o volný čas ţáků, mimotřídní a mimoškolní aktivity, školy v přírodě) V tomto školním roce byla v 5. ročníku ukončena realizace vzdělávacího programu Základní škola. Od následujícího školního roku budou všichni ţáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. V současném zaměření školy budeme pokračovat i v příštích letech. Zaměření školy na cizí jazyky se promítá také v oblasti zájmových aktivit. Zájmové krouţky byly letos rozšířeny o krouţek španělštiny a němčiny. 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k..... Fyzické osoby --- Přepočtení na plně zaměstnané --- Základní škola nemá vlastní stravovací zařízení. Většina ţáků a zaměstnanců školy se stravuje ve školní jídelně Sportovního gymnázia L. Daňka, která je umístěna v přízemí budovy. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou hlavních jídel. Ţáci si obědy objednávají prostřednictvím čipu Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 3 73 fyz. 3/ přepoč. 2, Z činnosti ŠD: Činnost školní druţiny viz str. 14 3

4 1.12 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz. / přepoč. --- Z činnosti ŠK: Škola nemá zřízen školní klub. 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 11,64 /13 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 11,64 /13 100/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 3 (starobní důchod, 2x rozvázání pracovního poměru) Nepedagogičtí pracovníci - počet :2 2.2 Věkové složení učitelů Věk Muţi Učitelé do 35 let let a více 0 3 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 1 0 Celkem 1 8 Rodičovská dovolená 0 1 Ţeny 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 1 Cizí jazyky 2 Umění, estetika 2 Speciální pedagogika, SVPU 1 Informatika, PC, SIPVZ 13 Společenské vědy Legislativa, řízení, ekonomie 3 Sport, TV, turistika Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 1 Alternativní pedagogika 4

5 Přírodní vědy 1 Technické vědy Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO 17 Jiné 1 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický): 0,50/1 z toho a) romský asistent: --- b) jiný (pedagogický, osobní): --- Asistentka pedagoga pracovala s individuálně integrovaným ţákem (lehké mentální postiţení), který je v naší škole vzděláván uţ druhý rok. Vzdělávací výsledky ţáka hodnotí poradenské zařízení, které provádí kontrolu ve škole 2x ročně, jako velmi dobré. 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet ţáků Prospělo s vyznamenání Prospělo Neprospělo Opakuje Celkem za I. stupeň Celkem za II. Celkem stupeň za školu Vzdělávací výsledky ţáků lze hodnotit jako velmi dobré: 89,9% ţáků prospělo s vyznamenáním, 10% ţáků prospělo. Ve školním roce 2010/2011 bylo ve škole diagnostikováno 26 ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního postiţení. Dva ţáci byli na doporučení poradenského zařízení individuálně integrováni a byli vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Šest ţáků pravidelně navštěvovalo dyslektický krouţek, který vedla učitelka školy. 3.2 Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy

6 3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 0 průměr na jednoho žáka: Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet ţáků % 9.ročník 0 0 niţší ročník/5.ročník 19 24,5 Celkem 19 24,5 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet ţáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 9 Důvody: změna bydliště rodiny (4), přestup na jinou školu z důvodu jejího zaměření (4), bez udání důvodu (1) Počet ţáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 3 Důvody: změna bydliště rodiny (2), změna školy na ţádost rodičů (1) 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 0 Ve školním roce 2010/2011 nebyla inspekční činnost ČŠI realizována. 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:0 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:0 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Přijetí k základnímu vzdělávání 23 0 Počet odvolání 6

7 Zamítnutí ţádosti o odklad pov. škol. docházky 0 0 Jiné Další údaje o škole Kroužky při ZŠ Název krouţku Počet krouţků Počet ţáků Cizí jazyky* 0 / 1 / 0 / 0/ 1 / * 0 /16 / 0 / 0 / 9 / Informatika, PC 0 0 Náboţenství 0 0 Přírodní vědy 0 0 Společenské vědy 0 0 Sport, TV, turistika 2 66 Technické vědy 0 0 Umělecké obory 4 49 Zdravotní, speciální pedagogika 0 0 Jiné 1 11 * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný- ŠpJ, jiné dyslektický kr. Prioritou základní školy je poskytovat především kvalitní vzdělání v souladu s obsahem školního vzdělávacího programu. Zaměření školy na cizojazyčné vzdělávání, sport a zdravý ţivotní styl odpovídala také pestrá nabídka zájmových útvarů, které vedli pedagogičtí pracovníci školy, ale i externí vedoucí. Vzdělávací obsah byl vhodně doplňován mimotřídními a mimoškolními akcemi různého zaměření tak, aby byla osobnost ţáků rozvíjena komplexně. Naši ţáci se podíleli také na přípravě různých sportovních a kulturních akcí. Soutěže, olympiády: o turnaj ve vybíjené O pohár starosty K. Pole 2. místo o Běh brněnské mládeţe ( kolo) o brněnské dny pro zdraví Maratón 2010 (84 ţáků) o vytrvalostní běh (park Luţánky) o soutěţ ve šplhu (městské finále) o odznak zdatností (5. ročník) o účast na sportovních soutěţích sekce Tv při AŠSK (šplh, plavání, vybíjená, atletický trojboj) o zimní škola v přírodě Fajtův kopec (41 ţáků) o lyţařské závody ve slalomu přebor kraje Vysočina 1. místo o Kinderiáda o kurs-bruslení (stadion Vodova) o Školní olympiáda o závody ŠD v plavání (ZŠ Herčíkova) o přebory ŠD v atletice (ZŠ Herčíkova) 7

8 o dyslektická olympiáda (ZŠ Bosonoţská 9) o matematická olympiáda Mateso (školní kolo) Kulturní akce : o návštěvy divadelních představení v divadle Polárka, Semilaso, Radost o besedy v knihovně J.Mahena- rozvoj čtenářské gramotnosti o vystoupení na Erbovních slavnostech v Králově Poli Exkurze, výlety, muzea a výstavy: o park Luţánky Strom na podzim akce ke Dni stromů o ZOO Brno o Výlet do Bílovic nad Svit. studánka L. Janáčka, Liduščin památníček, hájovna lišky Bystroušky, ostrůvek s pomníky oběma svět. válkám o MZM Koloniál pana Bajzy o Technické muzeum výstava Play o Tvořivé dílny AMAVET (Vánoce, Hody, hody, doprovody) Dopravní výchova: o Amavet výukový program Chodec cesta do školy, Malý cyklista, Empík cyklista o Výchovný program Empík hledá Foxíka o Výchovné programy s městskou policií (Bezpečné chovní na silnici, o školní soutěţ Dopravní AZ kvíz Zdravotní výchova, prevence patol. jevů: o výchovný program Tancem proti drogám (ve spolupráci s taneční školou Dynamic) o výchovný program Podané ruce (prevence alkohol) o výchovné besedy s městskou policií (bezpečné chování, prevence úrazů, prevence uţívání návykových látek)- Ejhle jehla, Nenič mě o výchovný program Sama doma, Už vím (městská policie) o organizace zimní (2 turnusy) a letní (2 turnusy) školy v přírodě (Fajtův kopec u V.Meziříčí, Zubří, Nekoř) Enviromentální výchova : o sběrové akce (kaštany, papír) o školní projekt Den stromů (park Luţánky) o ekologická výchova Putování s Třídílkem o program Třídění odpadu (Sako) o soutěţ Se Sméťou za Brno čistější (Sako) Projekty o Ovoce do škol zdravá výţiva o Zdravé zuby celoroční o Školní olympijský týden atletický trojboj, vytrvalostní běh, vybíjená, házená, výtvarná a literární soutěţ o Den sportu a zdraví (sportovní aktivity, dílny zdravá výţiva, příprava salátů) 8

9 7.0 Zhodnocení a závěr: Základní škola, Brno, Botanická 70 (dále škola) vykonávala ve školním roce 2010/2011 činnost základní školy s kapacitou 250 ţáků, která byla ve školním roce 2010/2011 vyuţita asi na 52 % a školní druţiny s kapacitou 100 ţáků, vyuţitou z 86 %. I kdyţ měl v posledních třech letech celkový počet ţáků v důsledku demografického vývoje klesající tendenci, průměrný počet ţáků ve třídách se pohyboval nad stanoveným limitem (průměr 18,2 ţáků na třídu). Škola je zaměřena na cizojazyčné vzdělávání (anglický jazyk), sport, výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu. V návaznosti na vzdělávání organizuje četné volnočasové aktivity ţáků formou zájmových útvarů, mimoškolní aktivity (letní a zimní škola v přírodě, kurs bruslení, školní projekty, exkurze, aj.), které přispívají k podpoře všestranného rozvoje osobnosti ţáků. Stávající podmínky (personální, materiální, hygienické, organizační, ekonomické) umoţňovaly v hodnoceném období naplňování realizovaných vzdělávacích programů. Ve vedení školy došlo k ke změně ředitelky. Organizace školy, personální obsazení (s výjimkou administrativní pracovnice) zůstalo beze změn. I kdyţ byl v řízení školy nastaven participační styl řízení, zatím se nedaří všechny pracovníky aktivně zapojit do týmové práce. Velkým pozitivem v oblasti personálních podmínek je 100% odborná kvalifikovanost pedagogického sboru. Vzhledem k úpravám rozpočtu byl k propuštěn z důvodu nadbytečnosti jeden pedagogický pracovník. V průběhu prázdnin rozvázala pracovní poměr dohodou vychovatelka školní druţiny, která byla zaměstnána na částečný úvazek. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo upřednostněno vzdělávání zejména v oblasti ICT a to zejména vzhledem k modernizaci ICT techniky ve škole a úrovni počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků. Na začátku školního roku byla vybudována odborná učebna PC, do které byly umístěny všechny stávající počítače z jednotlivých tříd tak, aby mohly být efektivně vyuţívány v průběhu výuky všemi ţáky. Na konci školního roku byla tato učebna vybavena 20 novými počítači díky započaté realizaci projektu Peníze do škol. Současně byla do jedné kmenové třídy nainstalována první interaktivní tabule. Začali jsme také s doplňováním chybějících učebních pomůcek, byly zakoupeny učební pomůcky do přírodovědných předmětů v hodnotě asi 29 tis. korun. Doplnili jsme novými knihami také ţákovskou knihovnu. V oblasti vzdělávání ţáků byly ještě realizovány dva vzdělávací programy, v 5. ročníku dobíhal vzdělávací program Základní škola. Z hodnocení vzdělávacích výsledků vyplývá, ţe ţáci dosahují velmi dobrých vzdělávacích výsledků, ojedinělé kázeňské problémy byly řešeny udělením kázeňského opatření. V letošním školním roce se však nepodařilo ani jednomu ze tří ţáků uspět v přijímacím řízení na niţší gymnázia. Jeden z nich byl následně na základě přijímacích zkoušek přijat do 6. ročníku do školy s rozšířenou výukou matematiky. Ve škole je evidováno 26 ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dva z nich byli individuálně integrováni. S jedním z integrovaných ţáků pracovala asistentka pedagoga. Hodnocení vzdělávacích výsledků tohoto ţáka, vzdělávaného podle individuálního vzdělávacího plánu, bylo ze strany poradenského zařízení hodnoceno velmi pozitivní. V oblasti spolupráce s partnery byla prioritní pozornost věnována zákonným zástupcům. Snaţíme se o vstřícnou komunikaci a včasné řešení problémů, pokud se vyskytnou. Navázali jsme kontakty s mateřskými školami a pro budoucí prvňáčky jsme uspořádali Den otevřených dveří. Spolupráci se všemi partnery lze hodnotit pozitivně. Děkujeme za vstřícný přístup zřizovateli, za jeho trvalý zájem o dění ve škole a snahu podílet se na zlepšování chodu školy. 9

10 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání výchovný poradce 1 ne VŠ školní metodik prevence *Pozice výchovného poradce a školního metodika prevence jsou vzhledem k velikosti školy a personálním podmínkám sloučeny úvazek kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání školní psycholog 0 školní speciální pedagog Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 1/0 školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog Další vzdělávání poradenských pracovníků: 0 Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce:0 školní metodik prevence:0 školní psycholog:0 školní speciální pedagog:0 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků Zdravotní postiţení 2. 1 Zdravotní postiţení 5. 1 Celkem Skupinová integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků --- celkem 10

11 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Škola: Základní škola, Brno, Botanická 70 za školní rok 2010/2011 Školní metodik prevence : Mgr. Dagmar Herodesová Počet žáků celkem: 129 (I. stupeň 129 žáků,) Podmínky školy: K realizaci minimálního preventivního programu má škola velmi dobré podmínky. Způsoby prevence : o přímé působení na ţáky ve výuce s vyuţitím vyučovacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů o výchovné programy pro ţáky (Tancem proti drogám) o školní projekty- Školní olympijský týden, Den sportu a zdraví o školy v přírodě o organizace volnočasových aktivit o sportovní soutěţe Co se podařilo:. Škola neřešila ţádné problémy týkající se patologických jevů (kouření,drogy, záškoláctví, kriminalita apod/. Co se nedaří : V průběhu roku se vyskytly drobné krádeţe mezi ţáky, pachatel nebyl zjištěn. 11

12 Výroční zprávu zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy V Brně dne 15. září 2011 Výroční zprávu schválila školská rada dne: 29. září

13 Příloha: 1. Činnost školní družiny 2. Z ocenění školy 3. Zapojení do projektu 4. Ukázka školního časopisu 5. Ukázky umístění a diplomů našich žáků 13

14 Činnost školní družiny ve školním roce 2010/2011 Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školní druţinu (dále ŠD) 73 ţáků zapsaných ve ve třech odděleních. Ke své činnosti vyuţívala ŠD prostory v budově základní školy na Botanické 70 a na odloučeném pracovišti na Botanické 59 včetně přilehlých venkovních zařízení (sportovní areál Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, zahrada). Z důvodu privatizace celého bloku domů se v letošním školním roce jednalo o zachování ŠD na ulici Botanická 59. Stávající prostory bude škola i nadále vyuţívat pro činnost ŠD. Stanovený poplatek za ŠD, 100 Kč měsíčně, byl všemi ţáky včas uhrazen. Zájmové vzdělávání v ŠD bylo realizováno podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Některým ţákům byla po dohodě s rodiči umoţněna i příprava na vyučování. Výchovně vzdělávací činnost v ŠD zabezpečovaly tři odborně kvalifikované vychovatelky. V rámci ŠD působil keramický a pěvecký krouţek, které vedly vychovatelky. Vychovatelky ŠD bezproblémově spolupracovaly také s vedoucími zájmových krouţků při předávání dětí, které se zájmových aktivit účastnily. Jedna z vychovatelek se účastnila letní školy v přírodě, kde ve spolupráci s třídními učitelkami zajišťovala odpolední činnosti i večerní program pro ţáky. Vychovatelky navštívily vzdělávací semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kde získaly nové informace, poznatky i dovednosti, které uplatnily při vzdělávací práci v ŠD. V průběhu školního roku se zlepšila vybavenost ŠD, pro ţáky byl zakoupen stolní fotbal a airhockey, stolní hry, knihy, míče (gymbally). Byla nainstalována LCD televize s propojením na video a DVD přehrávač, doplněna videotéka, do tříd byly instalovány počítače. Také vnitřní prostory ŠD se po estetické stránce zlepšily. Na velká výkladní okna byly místo nevyhovujících garnýţí pořízeny vertikální textilní ţaluzie, byl zakoupen nový koberec pro relaxaci ţáků. V prostorách ŠD byla zřízena modelovna, byl odstraněn starý nevyhovující nábytek. Do venkovního výkladu byly zavěšeny nové clipy, které byly vyuţívány zejména pro prezentaci ţákovských prací, ale i k propagaci školy. Odstraněny byly také mnohé nedostatky údrţbového charakteru výměna prasklého umyvadla, výlevky, oprava opadaných obkladů, montáţ drţáků na WC, oprava osvětlení v modelovně, modernizace úklidové místnosti, vymalování třídy a oprava gumových lišt ve třídě. Také venkovní prostranství, které ŠD uţívá k odpolednímu pobytu a hrám dětí, doznalo zásadních změn. Ve spolupráci s pracovníky, které zajistila MČ Královo Pole, bylo provedeno odstranění přerostlých keřů a dřevin, zahrada byla po celý školní rok pravidelně udrţována (hrabání listí, jarní vyhrabání trávy, sekání trávy), byla odstraněna kovová, jiţ nevyhovující průlezka. Všechny tyto změny jednoznačně přispěly ke zlepšení hygienických, bezpečnostních i pracovních podmínek v ŠD. V rámci činnosti ŠD se ţáci podíleli na výzdobě školy, vyráběli drobné dárky pro prezentaci školy na veletrhu škol a také pro budoucí prvňáčky. Ţáci se účastnili jiţ tradičně plaveckých závodů a obvodního kola přeborů školních druţin v lehkoatletickém trojboji, kde si vedli velmi dobře. Svým programem se ŠD zapojila i do školního projektu zaměřeného na zdravý ţivotní styl, který svým obsahem vycházel ze zaměření školy. V letošním školním roce byly vytyčené hlavní úkoly splněny. 14

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr.

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok 2008-2009 Brno-Jundrov : říjen 2009 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola,

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Čj.: MZŠ 614/2013 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A/10 Vyřízeno: 2023 1 1.0 Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výlet do Paříţe, 2009 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Základní škola a mateřská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Zpracoval: Mgr. Pavel Petr ředitel školy BRNO, září 2013 Obsah: 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Heyrovského 32 635

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více