Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1

2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Botanická Zřizovatel školy: Statutární město Brno, MČ Brno - Královo Pole, IČ , Palackého tř. 59, Brno 1.3 Ředitelka školy: PaedDr. Danuše Pytelová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Martina Schoříková 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: Základní škola1.-5. ročník, Botanická 70, IZO Školní družina, Botanická 59, IZO Kontakty: telefon: fax: http: 1.6 Neúplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu Kapacita 1.stupeň , stupeň Celkem , Základní škola je neúplnou školou s pěti ročníky 1. stupně. Po pátém ročníku pokračují ţáci ve školní docházce na úplných školách MČ Královo Pole (12), ale i mimo ni (6). V letošním školním roce odešlo 10 ţáků na ZŠ Slovanské náměstí, 5 ţáků na ZŠ Kotlářská, 2 ţáci na ZŠ Herčíkova a 1 ţák na ZŠ Sirotkova. Jeden ţák pokračuje ve vzdělávání na niţším gymnáziu v Anglii. Ve školním roce 2010/2011 byla kapacita školy vyuţita z 51,6%. Ve srovnání se školním rokem 2009/2010 došlo k poklesu ţáků a tím také ke sníţení počtu tříd o jednu. V návaznosti na tuto skutečnost byly škole upraveny závazné limity týkající se počtu pedagogických zaměstnanců a finančních prostředků. Tato skutečnost se promítne také v opatření pro školní rok 2011/2012, kdy se opět sníţí počet tříd o jednu (sloučení dvou tříd 2. ročníku do jedné třídy s 23 ţáky) a sníţení počtu pedagogických pracovníků o jednoho. 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: 20. listopad 2008 Předseda a členové ŠR: Konečný Michal, Ing. Pazderová Andrea, Mgr. Kouřilová Libuše 2

3 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník ŠVP pro základní vzdělávání / ročník Škola pro život Základní škola 16847/ ročník Jiné specializace, zaměření: rozšířená výuka anglického jazyka (v rámci disponibilních hodin je v učebním plánu posílena hodinová dotace anglického jazyka v 1. ročníku o 1 hodinu, ve 2. ročníku o 2 hodiny, zařazen nepovinný předmět Konverzace v anglickém jazyce) rozšíření výuka tělesné výchovy (v rámci disponibilních hodin je v učebním plánu posílena hodinová dotace tělesné výchovy ve 2. a 3. ročníku o 1 hodinu, výuka plavání, bruslení, lyţování - zimní škola v přírodě, zájmové útvary sportovního zaměření) individuální integrace ţáků se zdravotním postiţením (asistent pedagoga) zdravý ţivotní styl (školní projekty, péče o volný čas ţáků, mimotřídní a mimoškolní aktivity, školy v přírodě) V tomto školním roce byla v 5. ročníku ukončena realizace vzdělávacího programu Základní škola. Od následujícího školního roku budou všichni ţáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. V současném zaměření školy budeme pokračovat i v příštích letech. Zaměření školy na cizí jazyky se promítá také v oblasti zájmových aktivit. Zájmové krouţky byly letos rozšířeny o krouţek španělštiny a němčiny. 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k..... Fyzické osoby --- Přepočtení na plně zaměstnané --- Základní škola nemá vlastní stravovací zařízení. Většina ţáků a zaměstnanců školy se stravuje ve školní jídelně Sportovního gymnázia L. Daňka, která je umístěna v přízemí budovy. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou hlavních jídel. Ţáci si obědy objednávají prostřednictvím čipu Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 3 73 fyz. 3/ přepoč. 2, Z činnosti ŠD: Činnost školní druţiny viz str. 14 3

4 1.12 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz. / přepoč. --- Z činnosti ŠK: Škola nemá zřízen školní klub. 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 11,64 /13 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 11,64 /13 100/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 3 (starobní důchod, 2x rozvázání pracovního poměru) Nepedagogičtí pracovníci - počet :2 2.2 Věkové složení učitelů Věk Muţi Učitelé do 35 let let a více 0 3 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 1 0 Celkem 1 8 Rodičovská dovolená 0 1 Ţeny 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 1 Cizí jazyky 2 Umění, estetika 2 Speciální pedagogika, SVPU 1 Informatika, PC, SIPVZ 13 Společenské vědy Legislativa, řízení, ekonomie 3 Sport, TV, turistika Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 1 Alternativní pedagogika 4

5 Přírodní vědy 1 Technické vědy Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO 17 Jiné 1 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický): 0,50/1 z toho a) romský asistent: --- b) jiný (pedagogický, osobní): --- Asistentka pedagoga pracovala s individuálně integrovaným ţákem (lehké mentální postiţení), který je v naší škole vzděláván uţ druhý rok. Vzdělávací výsledky ţáka hodnotí poradenské zařízení, které provádí kontrolu ve škole 2x ročně, jako velmi dobré. 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet ţáků Prospělo s vyznamenání Prospělo Neprospělo Opakuje Celkem za I. stupeň Celkem za II. Celkem stupeň za školu Vzdělávací výsledky ţáků lze hodnotit jako velmi dobré: 89,9% ţáků prospělo s vyznamenáním, 10% ţáků prospělo. Ve školním roce 2010/2011 bylo ve škole diagnostikováno 26 ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního postiţení. Dva ţáci byli na doporučení poradenského zařízení individuálně integrováni a byli vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Šest ţáků pravidelně navštěvovalo dyslektický krouţek, který vedla učitelka školy. 3.2 Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy

6 3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 0 průměr na jednoho žáka: Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet ţáků % 9.ročník 0 0 niţší ročník/5.ročník 19 24,5 Celkem 19 24,5 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet ţáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 9 Důvody: změna bydliště rodiny (4), přestup na jinou školu z důvodu jejího zaměření (4), bez udání důvodu (1) Počet ţáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 3 Důvody: změna bydliště rodiny (2), změna školy na ţádost rodičů (1) 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 0 Ve školním roce 2010/2011 nebyla inspekční činnost ČŠI realizována. 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:0 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:0 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Přijetí k základnímu vzdělávání 23 0 Počet odvolání 6

7 Zamítnutí ţádosti o odklad pov. škol. docházky 0 0 Jiné Další údaje o škole Kroužky při ZŠ Název krouţku Počet krouţků Počet ţáků Cizí jazyky* 0 / 1 / 0 / 0/ 1 / * 0 /16 / 0 / 0 / 9 / Informatika, PC 0 0 Náboţenství 0 0 Přírodní vědy 0 0 Společenské vědy 0 0 Sport, TV, turistika 2 66 Technické vědy 0 0 Umělecké obory 4 49 Zdravotní, speciální pedagogika 0 0 Jiné 1 11 * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný- ŠpJ, jiné dyslektický kr. Prioritou základní školy je poskytovat především kvalitní vzdělání v souladu s obsahem školního vzdělávacího programu. Zaměření školy na cizojazyčné vzdělávání, sport a zdravý ţivotní styl odpovídala také pestrá nabídka zájmových útvarů, které vedli pedagogičtí pracovníci školy, ale i externí vedoucí. Vzdělávací obsah byl vhodně doplňován mimotřídními a mimoškolními akcemi různého zaměření tak, aby byla osobnost ţáků rozvíjena komplexně. Naši ţáci se podíleli také na přípravě různých sportovních a kulturních akcí. Soutěže, olympiády: o turnaj ve vybíjené O pohár starosty K. Pole 2. místo o Běh brněnské mládeţe ( kolo) o brněnské dny pro zdraví Maratón 2010 (84 ţáků) o vytrvalostní běh (park Luţánky) o soutěţ ve šplhu (městské finále) o odznak zdatností (5. ročník) o účast na sportovních soutěţích sekce Tv při AŠSK (šplh, plavání, vybíjená, atletický trojboj) o zimní škola v přírodě Fajtův kopec (41 ţáků) o lyţařské závody ve slalomu přebor kraje Vysočina 1. místo o Kinderiáda o kurs-bruslení (stadion Vodova) o Školní olympiáda o závody ŠD v plavání (ZŠ Herčíkova) o přebory ŠD v atletice (ZŠ Herčíkova) 7

8 o dyslektická olympiáda (ZŠ Bosonoţská 9) o matematická olympiáda Mateso (školní kolo) Kulturní akce : o návštěvy divadelních představení v divadle Polárka, Semilaso, Radost o besedy v knihovně J.Mahena- rozvoj čtenářské gramotnosti o vystoupení na Erbovních slavnostech v Králově Poli Exkurze, výlety, muzea a výstavy: o park Luţánky Strom na podzim akce ke Dni stromů o ZOO Brno o Výlet do Bílovic nad Svit. studánka L. Janáčka, Liduščin památníček, hájovna lišky Bystroušky, ostrůvek s pomníky oběma svět. válkám o MZM Koloniál pana Bajzy o Technické muzeum výstava Play o Tvořivé dílny AMAVET (Vánoce, Hody, hody, doprovody) Dopravní výchova: o Amavet výukový program Chodec cesta do školy, Malý cyklista, Empík cyklista o Výchovný program Empík hledá Foxíka o Výchovné programy s městskou policií (Bezpečné chovní na silnici, o školní soutěţ Dopravní AZ kvíz Zdravotní výchova, prevence patol. jevů: o výchovný program Tancem proti drogám (ve spolupráci s taneční školou Dynamic) o výchovný program Podané ruce (prevence alkohol) o výchovné besedy s městskou policií (bezpečné chování, prevence úrazů, prevence uţívání návykových látek)- Ejhle jehla, Nenič mě o výchovný program Sama doma, Už vím (městská policie) o organizace zimní (2 turnusy) a letní (2 turnusy) školy v přírodě (Fajtův kopec u V.Meziříčí, Zubří, Nekoř) Enviromentální výchova : o sběrové akce (kaštany, papír) o školní projekt Den stromů (park Luţánky) o ekologická výchova Putování s Třídílkem o program Třídění odpadu (Sako) o soutěţ Se Sméťou za Brno čistější (Sako) Projekty o Ovoce do škol zdravá výţiva o Zdravé zuby celoroční o Školní olympijský týden atletický trojboj, vytrvalostní běh, vybíjená, házená, výtvarná a literární soutěţ o Den sportu a zdraví (sportovní aktivity, dílny zdravá výţiva, příprava salátů) 8

9 7.0 Zhodnocení a závěr: Základní škola, Brno, Botanická 70 (dále škola) vykonávala ve školním roce 2010/2011 činnost základní školy s kapacitou 250 ţáků, která byla ve školním roce 2010/2011 vyuţita asi na 52 % a školní druţiny s kapacitou 100 ţáků, vyuţitou z 86 %. I kdyţ měl v posledních třech letech celkový počet ţáků v důsledku demografického vývoje klesající tendenci, průměrný počet ţáků ve třídách se pohyboval nad stanoveným limitem (průměr 18,2 ţáků na třídu). Škola je zaměřena na cizojazyčné vzdělávání (anglický jazyk), sport, výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu. V návaznosti na vzdělávání organizuje četné volnočasové aktivity ţáků formou zájmových útvarů, mimoškolní aktivity (letní a zimní škola v přírodě, kurs bruslení, školní projekty, exkurze, aj.), které přispívají k podpoře všestranného rozvoje osobnosti ţáků. Stávající podmínky (personální, materiální, hygienické, organizační, ekonomické) umoţňovaly v hodnoceném období naplňování realizovaných vzdělávacích programů. Ve vedení školy došlo k ke změně ředitelky. Organizace školy, personální obsazení (s výjimkou administrativní pracovnice) zůstalo beze změn. I kdyţ byl v řízení školy nastaven participační styl řízení, zatím se nedaří všechny pracovníky aktivně zapojit do týmové práce. Velkým pozitivem v oblasti personálních podmínek je 100% odborná kvalifikovanost pedagogického sboru. Vzhledem k úpravám rozpočtu byl k propuštěn z důvodu nadbytečnosti jeden pedagogický pracovník. V průběhu prázdnin rozvázala pracovní poměr dohodou vychovatelka školní druţiny, která byla zaměstnána na částečný úvazek. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo upřednostněno vzdělávání zejména v oblasti ICT a to zejména vzhledem k modernizaci ICT techniky ve škole a úrovni počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků. Na začátku školního roku byla vybudována odborná učebna PC, do které byly umístěny všechny stávající počítače z jednotlivých tříd tak, aby mohly být efektivně vyuţívány v průběhu výuky všemi ţáky. Na konci školního roku byla tato učebna vybavena 20 novými počítači díky započaté realizaci projektu Peníze do škol. Současně byla do jedné kmenové třídy nainstalována první interaktivní tabule. Začali jsme také s doplňováním chybějících učebních pomůcek, byly zakoupeny učební pomůcky do přírodovědných předmětů v hodnotě asi 29 tis. korun. Doplnili jsme novými knihami také ţákovskou knihovnu. V oblasti vzdělávání ţáků byly ještě realizovány dva vzdělávací programy, v 5. ročníku dobíhal vzdělávací program Základní škola. Z hodnocení vzdělávacích výsledků vyplývá, ţe ţáci dosahují velmi dobrých vzdělávacích výsledků, ojedinělé kázeňské problémy byly řešeny udělením kázeňského opatření. V letošním školním roce se však nepodařilo ani jednomu ze tří ţáků uspět v přijímacím řízení na niţší gymnázia. Jeden z nich byl následně na základě přijímacích zkoušek přijat do 6. ročníku do školy s rozšířenou výukou matematiky. Ve škole je evidováno 26 ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dva z nich byli individuálně integrováni. S jedním z integrovaných ţáků pracovala asistentka pedagoga. Hodnocení vzdělávacích výsledků tohoto ţáka, vzdělávaného podle individuálního vzdělávacího plánu, bylo ze strany poradenského zařízení hodnoceno velmi pozitivní. V oblasti spolupráce s partnery byla prioritní pozornost věnována zákonným zástupcům. Snaţíme se o vstřícnou komunikaci a včasné řešení problémů, pokud se vyskytnou. Navázali jsme kontakty s mateřskými školami a pro budoucí prvňáčky jsme uspořádali Den otevřených dveří. Spolupráci se všemi partnery lze hodnotit pozitivně. Děkujeme za vstřícný přístup zřizovateli, za jeho trvalý zájem o dění ve škole a snahu podílet se na zlepšování chodu školy. 9

10 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání výchovný poradce 1 ne VŠ školní metodik prevence *Pozice výchovného poradce a školního metodika prevence jsou vzhledem k velikosti školy a personálním podmínkám sloučeny úvazek kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání školní psycholog 0 školní speciální pedagog Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 1/0 školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog Další vzdělávání poradenských pracovníků: 0 Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce:0 školní metodik prevence:0 školní psycholog:0 školní speciální pedagog:0 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků Zdravotní postiţení 2. 1 Zdravotní postiţení 5. 1 Celkem Skupinová integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků --- celkem 10

11 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Škola: Základní škola, Brno, Botanická 70 za školní rok 2010/2011 Školní metodik prevence : Mgr. Dagmar Herodesová Počet žáků celkem: 129 (I. stupeň 129 žáků,) Podmínky školy: K realizaci minimálního preventivního programu má škola velmi dobré podmínky. Způsoby prevence : o přímé působení na ţáky ve výuce s vyuţitím vyučovacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů o výchovné programy pro ţáky (Tancem proti drogám) o školní projekty- Školní olympijský týden, Den sportu a zdraví o školy v přírodě o organizace volnočasových aktivit o sportovní soutěţe Co se podařilo:. Škola neřešila ţádné problémy týkající se patologických jevů (kouření,drogy, záškoláctví, kriminalita apod/. Co se nedaří : V průběhu roku se vyskytly drobné krádeţe mezi ţáky, pachatel nebyl zjištěn. 11

12 Výroční zprávu zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy V Brně dne 15. září 2011 Výroční zprávu schválila školská rada dne: 29. září

13 Příloha: 1. Činnost školní družiny 2. Z ocenění školy 3. Zapojení do projektu 4. Ukázka školního časopisu 5. Ukázky umístění a diplomů našich žáků 13

14 Činnost školní družiny ve školním roce 2010/2011 Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školní druţinu (dále ŠD) 73 ţáků zapsaných ve ve třech odděleních. Ke své činnosti vyuţívala ŠD prostory v budově základní školy na Botanické 70 a na odloučeném pracovišti na Botanické 59 včetně přilehlých venkovních zařízení (sportovní areál Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, zahrada). Z důvodu privatizace celého bloku domů se v letošním školním roce jednalo o zachování ŠD na ulici Botanická 59. Stávající prostory bude škola i nadále vyuţívat pro činnost ŠD. Stanovený poplatek za ŠD, 100 Kč měsíčně, byl všemi ţáky včas uhrazen. Zájmové vzdělávání v ŠD bylo realizováno podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Některým ţákům byla po dohodě s rodiči umoţněna i příprava na vyučování. Výchovně vzdělávací činnost v ŠD zabezpečovaly tři odborně kvalifikované vychovatelky. V rámci ŠD působil keramický a pěvecký krouţek, které vedly vychovatelky. Vychovatelky ŠD bezproblémově spolupracovaly také s vedoucími zájmových krouţků při předávání dětí, které se zájmových aktivit účastnily. Jedna z vychovatelek se účastnila letní školy v přírodě, kde ve spolupráci s třídními učitelkami zajišťovala odpolední činnosti i večerní program pro ţáky. Vychovatelky navštívily vzdělávací semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kde získaly nové informace, poznatky i dovednosti, které uplatnily při vzdělávací práci v ŠD. V průběhu školního roku se zlepšila vybavenost ŠD, pro ţáky byl zakoupen stolní fotbal a airhockey, stolní hry, knihy, míče (gymbally). Byla nainstalována LCD televize s propojením na video a DVD přehrávač, doplněna videotéka, do tříd byly instalovány počítače. Také vnitřní prostory ŠD se po estetické stránce zlepšily. Na velká výkladní okna byly místo nevyhovujících garnýţí pořízeny vertikální textilní ţaluzie, byl zakoupen nový koberec pro relaxaci ţáků. V prostorách ŠD byla zřízena modelovna, byl odstraněn starý nevyhovující nábytek. Do venkovního výkladu byly zavěšeny nové clipy, které byly vyuţívány zejména pro prezentaci ţákovských prací, ale i k propagaci školy. Odstraněny byly také mnohé nedostatky údrţbového charakteru výměna prasklého umyvadla, výlevky, oprava opadaných obkladů, montáţ drţáků na WC, oprava osvětlení v modelovně, modernizace úklidové místnosti, vymalování třídy a oprava gumových lišt ve třídě. Také venkovní prostranství, které ŠD uţívá k odpolednímu pobytu a hrám dětí, doznalo zásadních změn. Ve spolupráci s pracovníky, které zajistila MČ Královo Pole, bylo provedeno odstranění přerostlých keřů a dřevin, zahrada byla po celý školní rok pravidelně udrţována (hrabání listí, jarní vyhrabání trávy, sekání trávy), byla odstraněna kovová, jiţ nevyhovující průlezka. Všechny tyto změny jednoznačně přispěly ke zlepšení hygienických, bezpečnostních i pracovních podmínek v ŠD. V rámci činnosti ŠD se ţáci podíleli na výzdobě školy, vyráběli drobné dárky pro prezentaci školy na veletrhu škol a také pro budoucí prvňáčky. Ţáci se účastnili jiţ tradičně plaveckých závodů a obvodního kola přeborů školních druţin v lehkoatletickém trojboji, kde si vedli velmi dobře. Svým programem se ŠD zapojila i do školního projektu zaměřeného na zdravý ţivotní styl, který svým obsahem vycházel ze zaměření školy. V letošním školním roce byly vytyčené hlavní úkoly splněny. 14

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/ 2015. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/ 2015. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/ 2015 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 O nás. Naše škola se nachází v městské části Královo Pole. Sídlí ve 3. patře budovy Sportovního gymnázia Ludvíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2011-2012

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2011-2012 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace za školní rok : 2011-2012 Brno Jundrov : 10.9.2012 Mgr. Přemysl Jeřábek 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/ 2014 1 Úvodní slovo ředitelky školy Vážení rodiče a příznivci školy, milí čtenáři, s potěšením píši toto úvodní slovo do výroční zprávy o činnosti Základní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011. Základní škola Brno Arménská 21 příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011. Základní škola Brno Arménská 21 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Brno Arménská 21 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 telefon: 543211912, 543216880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz IČO: 48512672 zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více