Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany"

Transkript

1 Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Koncepční záměr školy 2012

2 Obsah: 1. Cíle stanovené v předchozím období a jejich plnění Nastínění demografického vývoje v regionu, očekávané důsledky tohoto vývoje a připravovaná opatření k realizaci dlouhodobých záměrů školy Popis vývoje počtu uchazečů Předpokládaný demografický vývoj ve spádové oblasti a zájem o vzdělávání Vývoj počtu žáků a učitelů za poslední tři roky, očekávaný vývoj počtu žáků a předpokládaný vývoj počtu přepočítaných učitelských úvazků a počtu nepedagogických zaměstnanců Vývoj počtu absolventů za poslední tři roky a předpokládaný počet absolventů v následujících letech Vývoj počtu absolventů za poslední nejméně tři roky a předpokládaný počet absolventů v následujících letech, Nezaměstnaní absolventi a vývoj jejich počtu v posledních pěti, opatření přijatá k snižování jejich počtu Uplatnění studentů na trhu práce a v terciárním vzdělávání Hodnocení kvality výchovně vzdělávacího procesu, záměry školy v oblasti zjišťování kvality v následujících letech Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Výsledky státní maturity Školní inspekce a kontroly Účast žáků v soutěžích a přehlídkách Spolupráce s jinými školami a institucemi Integrace dětí se zdravotním postižením, podmínky pro integraci Program prevence sociálně patologických jevů Další činnosti školy, vzdělávání dospělých, mezinárodní aktivity Personální politika, DVPP Personální politika DVPP Předpokládané ekonomické a personální nároky Majetek, budovy a zařízení; rozvojový plán Přehled podaných i plánovaných žádostí školy o finanční podporu

3 1. Cíle stanovené v předchozím období a jejich plnění Předkládaný Koncepční záměr Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Sedlčany (dále jen KZ školy) je materiál vycházející z Dlouhodobého záměru České republiky a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Středočeského kraje. Předkládaný KZ školy transformuje cíle z Dlouhodobého záměru Středočeského kraje pro potřeby školy, aby došlo k maximalizaci možností využití rozvojových programů kraje pro potřeby školy. Předkládaný KZ školy současně rekapituluje výsledky evaluace činnosti školy prováděné v uplynulém období. Předchozí koncepční záměr školy byl zpracován v roce Je možno konstatovat, že velkou většinu cílů se podařilo splnit. Škola dosahuje dobrých výsledků v oblasti výchovněvzdělávací, ve spolupráci se základními školami v regionu a s institucemi ve městě, především s Městským úřadem. Ředitel školy je od roku 1990 nepřetržitě členem Rady zastupitelstva města Sedlčany. Podařilo se naplnit strategii školy v oblasti ICT. Nákupem 3 dataprojektorů, 3 notebooků a 3 zařízení E-beam, které jsou umístěny v kmenových třídách, se rozšířila možnost výuky s vyžitím interaktivní tabule. Kabinety učitelů byly dovybaveny novými výkonnými počítači a tiskárnami. Díky projektu Vltava řeka k poznání financovanému z rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu se podařilo vybudovat a vybavit projektovou pracovnu. Škola je zapojena do projektu Středočeského kraje Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP). V rámci projektu byla škola vybavena interaktivní tabulí včetně ozvučení, počítačem včetně softwaru, datavideo projektorem, digitálním vizualizérem, videorekordérem a uzamykatelnou skříňkou na techniku. 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, očekávané důsledky tohoto vývoje a připravovaná opatření k realizaci dlouhodobých záměrů školy 2.1 Popis vývoje počtu uchazečů Počet podaných přihlášek obor kolo 2. kolo celkem 1. kolo 2. kolo celkem 1. kolo 2. kolo celkem obchodní akademie čtyřleté gymnázium osmileté gymnázium Počet přijatých obor kolo 2. kolo celkem 1. kolo 2. kolo celkem 1. kolo 2. kolo celkem obchodní akademie čtyřleté gymnázium osmileté gymnázium

4 Počet přihlášek ve všech studijních oborech v posledním roce klesl. Propad je způsoben přirozeným demografickým vývojem. Největší pokles nastal v zájmu o obchodní akademii a je třeba zavést účinná opatření,. aby došlo ke zvratu v nepříznivém vývoji. 2.2 Předpokládaný demografický vývoj ve spádové oblasti a zájem o vzdělávání Počet žáků a tříd v jednotlivých ročnících ZŠ na okrese Příbram k Ročník Počet tříd ZŠ Počet žáků rok nástupu do 1. ročníku SŠ rok nástupu do primy gymnázia 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Počet žáků a tříd v jednotlivých ročnících ZŠ na okrese Benešov k Ročník Počet tříd ZŠ Počet žáků rok nástupu do 1. ročníku SŠ rok nástupu do primy gymnázia 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Spádová oblast školy zahrnuje části okresů Příbram a Benešov. Pro úplnost uvádíme obě demografické tabulky. Většina žáků školy je z okresu Příbram, proto pro další úvahy pracujeme především s tabulkou okresu Příbram. Tabulka okresu Benešov je pro nás méně významná. Vývoj sledovaných veličin v obou tabulkách však vykazuje vysokou korelaci. Vzhledem k aktualizovanému demografickému vývoji populace neočekáváme pokles počtu zájemců o studium. Největší propad četnosti populačního ročníku u čtyřletých oborů je již za námi. Do roku 2013 očekáváme mírný pokles ve čtyřletých oborech (žlutě označená políčka ukazují zvýrazňují rok, kdy dochází k nárůstu počtu žáků v devátých třídách). Pro osmileté gymnázium je demografická křivka počtu jedenáctiletých dětí poměrně příznivá. Od roku 2011 nastal trvalý růst počtu žáků v pátých třídách. Na okrese Příbram je vzhledem k počtu obyvatel poměrně vysoký počet tříd čtyřletého gymnázia. Žáci s prospěchem, který odpovídá spíše studiu na střední odborné školy, se dostávají na jiná gymnázia v regionu. To má pochopitelný dopad na nižší zájem o studium na obchodní akademii

5 Neuvažujeme o změně oborové struktury školy nabídkou atraktivních oborů ani o změně zaměření stávajících oborů. Zvýšení atraktivity školy chceme dosáhnout kvalitou vzdělávání s větším důrazem na cizí jazyky, odborné vzdělávání a ICT. 3. Vývoj počtu žáků a učitelů za poslední tři roky, očekávaný vývoj počtu žáků a předpokládaný vývoj počtu přepočítaných učitelských úvazků a počtu nepedagogických zaměstnanců Vývoj počtů žáků Školní rok G4 G8 OA celkem 2009/ / / Od 1. září 2007 byla navýšena kapacita jednotlivých oborů i školy. V poslední době dochází často k přestupům žáků vlivem stěhování rodiny. V naplněných oborech jsme nemohli takové žáky do školy přijmout, protože by bývalo došlo k překročení kapacity oboru. Navýšení kapacity oboru nepřineslo finanční nároky na rozpočet školy. Vývoj počtu pracovníků k Rok Přepočtený počet ped. pracovníků Přepočtený počet neped. pracovníků Počet žáků na přepočtený počet ped. prac ,993 9,806 14, ,093 9,558 14, ,080 8,805 14,03 Počet žáků na přepočtený počet pedagogických pracovníků je v porovnání s jinými středními školami stejného typu poměrně vysoký. Vysoké číslo je dáno vyšším počtem přespočetných hodin u jednotlivých učitelů. 4. Vývoj počtu absolventů za poslední tři roky a předpokládaný počet absolventů v následujících letech 4.1 Vývoj počtu absolventů za poslední nejméně tři roky a předpokládaný počet absolventů v následujících letech, Absolventi školy 2008/ / / /2012 Gymnázium čtyřleté (79-41-K/401) Gymnázium osmileté (79-41-K/801) Obchodní akademie (63-41-M/004)

6 Předpokládaný počet absolventů v následujících letech Absolventi školy 2012/ / / /2016 Gymnázium čtyřleté (79-41-K/41) Gymnázium osmileté (79-41-K/81) Obchodní akademie (63-41-M/02) Nezaměstnaní absolventi a vývoj jejich počtu v posledních pěti, opatření přijatá k snižování jejich počtu Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2010/2011 Z nich počet nezaměstnaných duben K/801 Gymnázium - všeobecné K/401 Gymnázium- všeobecné M/004 Obchodní akademie 30 3 Celkem 91 5 Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, absolventi školy bez problémů nacházejí uplatnění na trhu práce. Absolventi školy jsou maximálně krátkodobě nezaměstnaní před prvním nástupem do zaměstnání. Jsme v pravidelném kontaktu s Úřadem práce v Sedlčanech a získané informace vyhodnocujeme. Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2009/2010 Z nich počet nezaměstnaných duben K/801 Gymnázium - všeobecné K/401 Gymnázium- všeobecné M/004 Obchodní akademie 30 5 Celkem Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2008/2009 Z nich počet nezaměstnaných duben K/401 Gymnázium - všeobecné K/801 Gymnázium- všeobecné M/004 Obchodní akademie 24 3 Celkem

7 Nezaměstnaní absolventi školy 1. pololetí 2009 ( ) Absolventi školy celkem (i z minulých let) Dosud nepracující Ukončení školy v období od minulého výpočtu (5 měsíců) Ukončení školy v období od předminulého výpočtu (12 měsíců) Gymnázium Obchodní akademie Nezaměstnaní absolventi školy 2. pololetí 2009 ( ) Absolventi školy celkem (i z minulých let) Dosud nepracující Ukončení školy v období od minulého výpočtu (5 měsíců) Ukončení školy v období od předminulého výpočtu (12 měsíců) Gymnázium Obchodní akademie Nezaměstnaní absolventi školy 1. pololetí 2010 ( ) Absolventi školy celkem (i z minulých let) Dosud nepracující Ukončení školy v období od minulého výpočtu (5 měsíců) Ukončení školy v období od předminulého výpočtu (12 měsíců) Gymnázium Obchodní akademie Poznámky: 1. Metody zjišťování dalšího uplatnění studentů: a) Hlášení maturantů o přijetí do dalšího studia. Provádí třídní učitel a výchovná poradkyně. b) Sledování tabulek nezaměstnaných absolventů ÚP Příbram a portálu MPSV. 2. Nezaměstnaní absolventi jsou evidováni na úřadu práce velmi krátce, gymnaziální žák je velmi rychle adaptabilní. 3. Po přijetí žáků na vysokou školu nelze další studium žáků sledovat

8 4.3 Uplatnění studentů na trhu práce a v terciárním vzdělávání Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou školní rok 2011/12: Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium obchodní akademie V tabulce je hodnocen přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu ve školním roce 2011/2012. Škola vykazuje velmi dobré výsledky i při uplatnění absolventů. Počet žáků přijatých na vysokou školu je neobvykle vysoký a počet absolventů evidovaných úřadem práce je trvale velice nízký (většinou jsou absolventi evidováni během prázdnin). Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou školní rok 2010/11: Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium obchodní akademie Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou školní rok 2009/2010: Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium obchodní akademie V tabulkách je hodnocen přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu ve školním roce 2009/2010 až 2011/2012. Škola vykazuje velmi dobré výsledky při uplatnění absolventů. Přehledy umístění absolventů školy Procenta jsou počítána z celkového počtu žáků jednotlivých tříd

9 Přehled umístění absolventů školy ve školním roce 2011/2012: Vysoké školy Jazykové kurzy Zaměstnání Vyšší odborné školy Úřad práce Gymnázium 4. G 29 96,55 % 0 0 % 1 3,3% 0 0 % 0 0% 30 Oktáva 27 93,10 % 1 3,4% 0 0 % 0 0 % 0 0% 29 Celkem 55 93,22% 1 1,1 % 1 1,1% 0 0 % 0 0% 59 Obchodní akademie 4. OA 17 58,62 % 4 13,8% 1 3,44% 7 24,13% 0 0% 29 Celkem absolv. Obdobné výsledky přijímacího řízení jako v tabulce vykazuje škola dlouhodobě. Bez nadsázky lze konstatovat, že škola vysoce naplňuje svůj hlavní úkol, připravovat žáky pro studium, zejména na vysokých školách. Výsledky žáků v osmiletém a čtyřletém studijním oboru jsou vyrovnané, odpovídají výběru při přijímacím řízení. Přehled umístění absolventů školy ve školním roce 2010/2011 Vysoké školy Jazykové kurzy Zaměstnání Vyšší odborné školy Úřad práce Gymnázium 4. G 29 90,6 % 1 3,1 % 0 0 % 2 6,25% 0 0% 32 Oktáva 28 96,55 % 0 0 % 0 0 % 1 3,44% 0 0% 29 Celkem 57 93,44% 0 1,6 % 0 0 % 3 4,91% 0 0% 61 Obchodní akademie 4. OA 23 76,7 % 4 13,3% 1 3,33% 2 6,66% 0 0% 30 Přehled umístění absolventů školy 2009/2010: Vysoké školy Vyšší odborné školy Jazykové kurzy Zaměstnání Úřad práce Gymnázium 4. G 25 86,2 % 0 0 % 1 3,4% 2 6,8% 0 0% 29 Oktáva 28 93,3 % 1 3,3 % 0 0 % 1 3,3 % 0 0% 30 Celkem % 1 1,7% 1 1,7% 3 5 % 0 0% 59 Obchodní akademie 4. OA 16 53,3 % 5 16,6% 2 6,6% 6 20 % 1 3,3% 30 Celkem absolv. Celkem absolv. Přehled umístění absolventů školy 2008/2009: Vysoké školy Vyšší odborné školy Jazykové kurzy Zaměstnání Úřad práce Gymnázium 4. G % 1 3,7,% 0 0 % 2 7,1 % 0 0% 28 Oktáva 22 88,4 % 1 3,8 % 1 3,8% 2 7,7 % 0 0% 26 Celkem 51 94,6 % 2 3,7 % 1 1,9% 4 7,49% 0 0% 54 Obchodní akademie 4. OA % 8 25,8% 0 0 % 6 17,3% 0 0% 31 Celkem absolv

10 Z tabulek je zřejmé, že počet studentů, kteří ze školy odcházejí na vysoké školy, je vysoký a má zvyšující tendenci a počet nezaměstnaných absolventů gymnázia je trvale nízký. Procentuální vyjádření počtu absolventů studujících vysoké školy a vyšší školy je počítáno z celkového počtu studentů ve třídě, není zde tedy vyjádřena skutečnost, že se všichni studenti na vysoké školy nehlásí a někteří si podávají přihlášku pouze na vyšší odborné školy. Rozmístění absolventů podle typu vysoké školy Pro zajímavost je uvedeno i rozmístění absolventů podle typu vysoké školy. Výsledky jsou opět příznivé. Z žáků přijatých na vysokou školu je 40 % přijato ve třídě 4. G na školy univerzitního typu, přičemž školy vykazující vysoký převis poptávky nad nabídkou (fakulty filosofické, pedagogické, lékařské) jsou mezi přijatými na VŠ zastoupeny vysokými procenty. Svědčí to o tom, že se absolventům splnily jejich záměry a cíle v oblasti profesionální orientace. Obdobné výsledky jsou i u ostatních typů vysokoškolského studia například vysoký počet přijatých na vysoké školy ekonomického směru ve třídě oktáva (ty rovněž vykazují vysoký převis poptávky nad nabídkou). Vysoký je v obou třídách počet studentů, kteří nastoupili do 1. ročníků fakult technického typu, z nichž někteří nemuseli konat přijímací zkoušky. Několik studentů se dostalo na více vysokých škol a mohli se rozhodnout podle svých přání

11 Umístění absolventů ve školním roce 2011/ 2012 VYSOKÉ ŠKOLY Třída oktáva 28 studentů Univerzita Karlova Praha 10 Lékařská fakulta 1 Lékařská fakulta v Plzni 1 Přírodovědecká fakulta 4 Filozofická fakulta 1 Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 1 Přírodovědecká fakulta 1 VŠE Praha 3 Fakulta národohospodářská 1 Fakulta mezinárodních vztahů 2 ČVUT Praha 6 Fakulta stavební 3 Fakulta informačních technologií 2 Masarykův ústav 1 VŠCHT Praha 6 Fakulta potravinářské a bio. technologie 3 Fakulta technologické ochrany prostředí 2 Fakulta chemicko-inženýrská 1 Západočeská univerzita v Plzni 1 Fakulta filozofická 1 Masarykova univerzita v Brně 1 Fakulta sociálních studií 1 VOŠ - ekonomická

12 Ve třídě oktáva maturovalo 29 studentů. Z nich se 28 dostalo na vysoké školy, úspěšnost je tedy 96, 55 %. Studenti volili většinou fakulty nacházející se v Praze, pouze 3 z nich budou studovat v jiných lokalitách. Jedna studentka bude pokračovat ve studiu na VOŠ ekonomické. Přehledné údaje o studovaných oborech - třída oktáva Vysoké školy 23 Obory: přírodovědecké 5 lékařské a fyzioterapie 4 farmaceutické 1 filozofické 2 sociální studia 1 chemické 6 ekonomické 3 stavební 3 dopravní 1 informační technologie

13 Třída: 4.G VYSOKÉ ŠKOLY 28 studentů Univerzita Karlova Praha 1 Přírodovědecká fakulta 1 ČVUT Praha 7 Fakulta stavební 4 Fakulta elektrotechnická 2 Fakulta strojní 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 10 Ekonomická fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Zdravotně sociální fakulta 6 VŠCHT Praha 4 Fakulta potravinářské a biochemické technologie 3 Fakulta chemické technologie 1 Západočeská univerzita v Plzni 2 Lékařská fakulta - nultý ročník 1 Fakulta zdravotnických studií 1 Česká zemědělská univerzita v Praze 4 Fakulta provozně ekonomická 2 Fakulta agrobiologická 2 Pomaturitní studium 1 AZ SMART 1 Ve třídě 4.G maturovalo ve školním roce 2011/ studentů. Na vysoké školy podalo přihlášky všech 30 studentů. U přijímacího řízení byli téměř všichni úspěšní (93,33 % přihlášených). Dvě studentky nastoupí do nultého ročníku pomaturitního vzdělávání

14 Přehled o studovaných oborech - třída 4. G Vysoké školy 28 Obory : zdravotnické 8 pedagogické 3 ekonomické 3 přírodovědecké 1 chemické 4 elektrotechnické 2 strojní 1 stavební 4 zemědělské obory

15 Třída 4.OA VYSOKÉ ŠKOLY 17 studentů Univerzita Karlova Praha 1 Pedagogická fakulta 1 Česká zemědělská univerzita 8 Provozně ekonomická fakulta 4 Fakulta lesnická a dřevařská 3 Institut vzdělávání a poradenství 1 Jihočeská univerzita České Budějovice 5 Ekonomická fakulta 4 Pedagogická fakulta 1 ČVUT Praha 1 Masarykův ústav 1 Vysoká škola finanční a správní Praha 1 Soukromá VŠ 1 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 4 VOŠ obchodně podnikatelská Praha 1 VOŠ ekonomická 2 VOŠ Maltézských rytířů zdravotnictví 1 Pomaturitní studium 1 jazykové 1 Zaměstnání 7 Na vysoké školy se dostalo 17 studentů z 21 přihlášených ( 80,95 %). VOŠ budou studovat 4 studenti, kteří byli u přijímacího řízení 100 % úspěšní. Do zaměstnání nastupuje 7 absolventů

16 Přehled o studovaných oborech - třída 4. OA Vysoké školy 17 Obory ekonomické 14 pedagogické 3 Vyšší odborné školy 4 Obory ekonomické 3 zdravotnické Pomaturitní studium jednoleté - jazykové

17 Umístění absolventů ve školním roce 2010/ 2011 Třída oktáva VYSOKÉ ŠKOLY 28 studentů UNIVERZITA KARLOVA PRAHA 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 VŠE Praha 7 Fakulta národohospodářská 2 Fakulta managementu 2 Fakulta podnikohospodářská 1 Fakulta mezinárodních vztahů 2 ČVUT Praha 6 Fakulta stavební 4 Fakulta dopravní 1 Fakulta informačních technologií 1 Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava 1 Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 Západočeská univerzita v Plzni 1 Fakulta právnická 1 Česká zemědělská univerzita v Praze 1 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 1 Masarykova univerzita v Brně 1 Přírodovědecká fakulta 1 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 Fakulta pedagogická

18 Univerzita Pardubice 1 Ekonomicko-správní fakulta 1 Technická univerzita v Liberci 1 Pedagogická fakulta 1 Zaměstnání 1 Ve třídě oktáva maturovalo 29 studentů. Z nich se 28 dostalo na vysoké školy, úspěšnost je tedy 96,55 %. Studenti volili většinou fakulty nacházející se v Praze, pouze 6 z nich bude studovat v jiných lokalitách. Jeden absolvent nastoupí do zaměstnání v zahraničí. Přehledné údaje o studovaných oborech - třída oktáva Vysoké školy 28 Obory-právnické 1 přírodovědecké 3 lékařské 3 pedagogické 5 ekonomické 8 stavební 4 dopravní 1 zemědělské 1 informační technologie 2 Třída: 4.G VYSOKÉ ŠKOLY 29 studentů Univerzita Karlova Praha 8 Filozofická fakulta 1 1. lékařská 2 Pedagogická fakulta 1 Fakulta humanitních studií 1 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

19 VŠE Praha 2 Národohospodářská fakulta 1 Fakulta informatiky a statistiky 1 ČVUT Praha 3 Fakulta stavební 1 Fakulta elektrotechnická 1 ; Fakulta biomedicínského inženýrství 1 Jihočeská univerzita České Budějovice 2 Ekonomická 2 VŠCHT Praha 2 Fakulta potravinářská 2 Západočeská univerzita v Plzni 3 Právnická fakulta 1 Fakulta strojní 1 Fakulta aplikovaných věd 1 Česká zemědělská univerzita v Praze 5 Fakulta provozně ekonomická 3 Fakulta životního prostředí 1 Fakulta agrobiologická 1 Technická univerzita v Liberci 2 Pedagogická fakulta 1 Textilní fakulta 1 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 Fakulta sociálně ekonomická 1 Vysoká škola obchodní 1 Zaměstnání

20 Ve třídě 4.G maturovalo ve školním roce 2010/ studentů. Na vysoké školy podal přihlášky 31 student. U přijímacího řízení byli téměř všichni úspěšní (97 % přihlášených). Tři studenti nastoupí do zaměstnání. Přehled o studovaných oborech - třída 4. G Vysoké školy 29 Obory : lékařské 3 farmacie 2 právnické 1 pedagogické 2 filozofické 1 ekonomické 9 přírodovědecké 2 chemické 2 elektrotechnické 1 stavební 1 humanitní studia 1 zemědělské obory 2 cestovní ruch 1 humanitní studia 1 Třída 4.OA VYSOKÉ ŠKOLY 23 studentů Edinburg 1 Česká zemědělská univerzita 10 Provozně ekonomická fakulta 2 Fakulta lesnická a dřevařská 6 Fakulta životního prostředí

21 VŠE Praha 1 Národohospodářská fakulta Jihočeská univerzita České Budějovice 9 Ekonomická fakulta 6 Pedagogická fakulta 3 ČVUT Praha 1 Masarykův ústav 1 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky 1 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 4 VOŠ bankovnictví 4 Pomaturitní studium 1 ekonomika a management 1 Zaměstnání 2 Na vysoké školy se dostalo 23 studentů z 25 přihlášených ( 89,4 %). VOŠ budou studovat 4 studenti, kteří byli u přijímacího řízení 100 % úspěšní. Do zaměstnání nastupují 2 absolventi. Přehled o studovaných oborech - třída 4. OA Vysoké školy 23 Obory ekonomické 18 pedagogické 3 životné prostředí 2 Vyšší odborné školy 4 Obory ekonomické 4 Pomaturitní studium jednoleté

22 5. Hodnocení kvality výchovně vzdělávacího procesu, záměry školy v oblasti zjišťování kvality v následujících letech 5.1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Přijímací řízení v roce 2011 a 2012 probíhalo podle nové vyhlášky. Žáci měli možnost podat tři přihlášky. Žádná škola v regionu Sedlčanska a Příbramska nedělala v rámci přijímacího řízení přijímací zkoušku na čtyřleté obory. Hrozil odliv žáků na tyto školy. Proto naše škola také přijímací zkoušku nedělala. Na základě zkušeností z předchozích let vyhlašujeme od roku 2009 pro osmileté gymnázium přijímací zkoušku pouze z obecných studijních předpokladů. Škola byla zapojena do programu Středočeského kraje Přijímací zkoušky na střední školy Počet přihlášených a přijatých žáků je uveden přehledně v tabulkách v kapitole 2.1. Nejlepší studenti přicházejí do čtyřletého studia s průměrem 1,0. Zlepšuje se prospěch posledního přijatého žáka do čtyřletého gymnázia. V roce 2012 byl 1,4. Poslední přijatý žák do obchodní akademie měl průměrný prospěch 2,0. Kritéria pro přijetí Gymnázium osmileté Studenti byli přijati na základě průměrného prospěchu v prvním i druhém pololetí čtvrté třídy a v prvním pololetí páté třídy (maximálně 100 bodů) a na základě písemného testu obecných studijních předpokladů Scio (maximálně 300 bodů). Maximálně mohli studenti získat 400 bodů. K výstupnímu hodnocení ze ZŠ se nepřihlíželo. Gymnázium čtyřleté Studenti byli přijati na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů), v druhém pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů) a v prvním pololetí deváté třídy (maximálně 100 bodů). Celkem mohli uchazeči získat 300 bodů. Do průměru se nezapočítávaly známky z nepovinných předmětů a chování. K výstupnímu hodnocení ze ZŠ se nepřihlíželo. Obchodní akademie Studenti byli přijati na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů), v druhém pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů) a v prvním pololetí deváté třídy (maximálně 100 bodů). Celkem mohli uchazeči získat 300 bodů. Do průměru se nezapočítávaly známky z nepovinných předmětů a chování. K výstupnímu hodnocení ze ZŠ se nepřihlíželo. 5.2 Výsledky státní maturity V následující tabulce jsou souhrnné výsledky společné části maturitní zkoušky z roku Tabulka je zpracována na základě údajů dodaných firmou Cermat :

23 VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ) - SROVNÁNÍ TŘÍD DLE SKUPIN OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VÝSLEDKY ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK DLE ÚROVNĚ JEJICH OBTÍŽNOSTI Druh zkoušky Třída Počet tříd v ČR v oboru Počet tříd celkem Průměrné % skóre Pořadí v ČR v oboru Pořadí v ČR Percentilové pořadí v oboru v ČR Percentilové pořadí v ČR CJ-Z 4.G , ,5% 95,7% CJ-Z 4.OA , ,5% 50,5% CJ-Z Oktáv , a 42,4% 84,5% CJ-V 4.G , ,4% 57,9% CJ-V Oktáv , a 64,7% 64,1% MA-Z 4.G , ,4% 82,9% MA-Z 4.OA , ,5% 46,1% Oktáv MA-Z , a 75,5% 93,2% AJ-Z 4.G , ,0% 81,8% AJ-Z 4.OA , ,5% 25,4% AJ-Z Oktáv , a 95,7% 98,8% AJ-V Oktáv , a 39,4% 40,3% Tabulka ukazuje, že oba gymnaziální obory v rámci gymnázií celé české republiky jsou mírně nadprůměrné. Obchodní akademie se pohybuje okolo průměru s výjimkou zkoušky z anglického jazyky. Další tabulka zachycuje srovnání naší školy s ostatními školami se stejným oborem v rámci středočeského kraje. Výsledky v rámci středočeského kraje Obor Gymnázium Obchodní akademie PŘEDMĚT Počet škol v kraji Pořadí školy v kraji ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 34 3 MATEMATIKA CIZÍ JAZYK 34 7 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA MATEMATIKA 22 8 CIZÍ JAZYK

24 5.3 Školní inspekce a kontroly Středočeský inspektorát pověřil Českou školní inspekci kontrolou hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytované střední školou na základě příslušných paragrafů. Inspekce pracovala v pětičlenném týmu. Inspekční zpráva čj.:čšis-1032/10-s je uložena v sekretariátu školy. Celkové hodnocení školy podle inspekční zprávy: Činnost střední školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Vzdělávání žáků je poskytováno podle platných školních vzdělávacích programů a učebních dokumentů. Vedení školy (plánování, motivování a kontrola) tvoří ucelený a provázaný systém. Kontrolní činnost není písemně dokládána. Strategie školy stanovuje priority vedoucí ke zlepšení průběhu a výsledků vzdělávání. Škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělávání, pedagogičtí pracovníci respektují a zohledňují vzdělávací potřeby jednotlivých žáků, školní poradenství je funkční. Personální podmínky, bezpečné prostředí pro vzdělávání a efektivní využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vytvářejí předpoklady pro řádnou činnost školy. Podpora rozvoje osobnosti žáků a projevy jejich spoluúčasti v průběhu vzdělávání dosahují požadovaného stavu. Zvyšování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu je systematické. Stanovená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků odpovídají právním předpisům a jsou dodržována. Oblast motivace je průměrná. Rozvoj partnerských vztahů školy pozitivním způsobem ovlivňuje její činnost, příkladem dobré praxe je práce se začínajícími pedagogy a rozvoj přírodovědné gramotnosti. V červnu 2012 na škole proběhla kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení v Příbrami a neshledala žádné závady. Protokol se zprávou o kontrole je uložen ve škole. 5.4 Účast žáků v soutěžích a přehlídkách Škola tradičně podporuje žáky v účasti na veškerých soutěžích, zejména v soutěžích vědomostních. Výsledky všech soutěžích od školních až po mezinárodní kola jsou podrobně zpracovány v příslušných výročních zprávách. V dlouhodobém záměru budeme tyto aktivity nadále preferovat. Úspěchy v soutěžích přinášejí škole dobré jméno v očích veřejnosti a zároveň pomáhají studentům k přijetí na vysoké školy. 5.5 Spolupráce s jinými školami a institucemi Škola úzce spolupracuje s Městským úřadem v Sedlčanech. Pro jeho potřeby jsou zajišťovány překladatelské a výukové služby. Studenti obchodní akademie pomáhají zajišťovat veletrhy cestovního ruchu, kterých se účastní Sdružení obcí Sedlčanska (veletrh cestovního ruchu GO v Brně). Místní podnikatelé spolupracují se školou při zajišťování odborné praxe studentů 3. ročníku obchodní akademie

25 Fiktivní firmy na obchodní akademii spolupracují s významnými podniky a podnikateli ve městě. Fiktivní firma BOBO škola, s.r.o. spolupracuje s papírenskou firmou BOBO Voračice. Fiktivní firma GoAlpine, s.r.o. spolupracuje s firmou AlpinePro. Škola spolupracuje s vysokými školami. V rámci volitelných předmětů přírodovědného zaměření navštěvují studenti společně s vyučujícími semináře s odbornou tematikou (VŠCHT, Akademie věd ČR). Všechnu tuto spolupráci budeme nadále prohlubovat. 6. Integrace dětí se zdravotním postižením, podmínky pro integraci Školu studují pouze žáci s lehkými specifickými poruchami učení, se kterými individuálně pracují vyučující v konkrétních předmětech. Ve společné části maturitní zkoušky byl jejich handicap zohledněn dle vyhlášky. Škola disponuje materiálním zázemím pro studium žáků se zdravotním postižením: bezbarierový vstup, výtah a WC pro tělesně postižené. 7. Program prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program realizovaný ve školním roce 2011/2012 A/ V rámci vzdělávacího procesu byly studentům v uplynulém školním roce poskytovány důležité informace v oblasti patologických jevů. Se studenty jsme diskutovali o problematice zneužívání návykových látek, gamblingu, o problematice sekt a o kyberšikaně v rámci těchto předmětů: základy společenských věd, biologie, chemie, seminář ze základů společenských věd, literární seminář a občanská výchova. Při výuce učitelé využívali videokazety s touto problematikou, projekty připravené studenty, názorný kufřík s ukázkami drog a odbornou literaturu. Studenti si aktivně připravovali referáty a vypracovávali seminární práce na daná témata. Na začátku školního roku byli studenti seznámeni se školním řádem, který zakazuje nošení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a na všech školních akcích. Dále byli seznámeni s přísnými tresty, které by je postihly v případě jednání v nesouladu se školním řádem. B/ Od října až do května pracovali studenti v různých zájmových kroužcích. V rámci těchto kroužků se účastnili různých sportovních soutěží, zapojili se do řešení olympiád v mnoha předmětech. Tak racionálně využívali svůj volný čas k rozvoji svých schopností a k relaxaci. V soutěžích se umístnili téměř vždy na předních místech. Dále se zájemci zúčastnili poznávacích zájezdů do Anglie, Francie a Německa. Zde si upevnili vzájemné vztahy, naučili se řešit problémy v cizím prostředí, což pomáhá při výchově k samostatnosti. V květnu 2012 studenti 3.G ve spolupráci s Ligou proti rakovině uspořádali Květinový den a přispěli tak na konto, které slouží ke zkvalitnění léčby nemocných touto chorobou. V průběhu celého školního roku zhlédli členové Klubu mladých diváků šest představení v divadlech v Praze. V červnu se většina studentů zúčastnila třídních poznávacích exkurzí do různých koutů naší země. Všechny tyto aktivity napomáhají studentům v rozvoji jejich osobností, vedou je ke spolupráci, toleranci a pomáhají vytvářet pozitivní vztahy v rámci třídy i celé školy

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova 3373 Identifikátor: 600 005 186 Termín konání inspekce: 9. a 10. května 2007 Čj.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2011/2012

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2011/2012 vzdělávání na školní rok 2011/2012 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola pravdivě informuje o vzdělávací nabídce a postupu při

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Maturity a Matematika+

Maturity a Matematika+ Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků AF-LXIX Maturita trvalý problém? 25.2.2016 Maturity a Matematika+ Eva Řídká a Dana Tomandlová Společná

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Komenského 281, 790 01 Jeseník Identifikátor: 600 018 351 Termín konání inspekce: 6. červen 2007 Čj. Signatura

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více