Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany"

Transkript

1 Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Koncepční záměr školy 2012

2 Obsah: 1. Cíle stanovené v předchozím období a jejich plnění Nastínění demografického vývoje v regionu, očekávané důsledky tohoto vývoje a připravovaná opatření k realizaci dlouhodobých záměrů školy Popis vývoje počtu uchazečů Předpokládaný demografický vývoj ve spádové oblasti a zájem o vzdělávání Vývoj počtu žáků a učitelů za poslední tři roky, očekávaný vývoj počtu žáků a předpokládaný vývoj počtu přepočítaných učitelských úvazků a počtu nepedagogických zaměstnanců Vývoj počtu absolventů za poslední tři roky a předpokládaný počet absolventů v následujících letech Vývoj počtu absolventů za poslední nejméně tři roky a předpokládaný počet absolventů v následujících letech, Nezaměstnaní absolventi a vývoj jejich počtu v posledních pěti, opatření přijatá k snižování jejich počtu Uplatnění studentů na trhu práce a v terciárním vzdělávání Hodnocení kvality výchovně vzdělávacího procesu, záměry školy v oblasti zjišťování kvality v následujících letech Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Výsledky státní maturity Školní inspekce a kontroly Účast žáků v soutěžích a přehlídkách Spolupráce s jinými školami a institucemi Integrace dětí se zdravotním postižením, podmínky pro integraci Program prevence sociálně patologických jevů Další činnosti školy, vzdělávání dospělých, mezinárodní aktivity Personální politika, DVPP Personální politika DVPP Předpokládané ekonomické a personální nároky Majetek, budovy a zařízení; rozvojový plán Přehled podaných i plánovaných žádostí školy o finanční podporu

3 1. Cíle stanovené v předchozím období a jejich plnění Předkládaný Koncepční záměr Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Sedlčany (dále jen KZ školy) je materiál vycházející z Dlouhodobého záměru České republiky a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Středočeského kraje. Předkládaný KZ školy transformuje cíle z Dlouhodobého záměru Středočeského kraje pro potřeby školy, aby došlo k maximalizaci možností využití rozvojových programů kraje pro potřeby školy. Předkládaný KZ školy současně rekapituluje výsledky evaluace činnosti školy prováděné v uplynulém období. Předchozí koncepční záměr školy byl zpracován v roce Je možno konstatovat, že velkou většinu cílů se podařilo splnit. Škola dosahuje dobrých výsledků v oblasti výchovněvzdělávací, ve spolupráci se základními školami v regionu a s institucemi ve městě, především s Městským úřadem. Ředitel školy je od roku 1990 nepřetržitě členem Rady zastupitelstva města Sedlčany. Podařilo se naplnit strategii školy v oblasti ICT. Nákupem 3 dataprojektorů, 3 notebooků a 3 zařízení E-beam, které jsou umístěny v kmenových třídách, se rozšířila možnost výuky s vyžitím interaktivní tabule. Kabinety učitelů byly dovybaveny novými výkonnými počítači a tiskárnami. Díky projektu Vltava řeka k poznání financovanému z rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu se podařilo vybudovat a vybavit projektovou pracovnu. Škola je zapojena do projektu Středočeského kraje Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP). V rámci projektu byla škola vybavena interaktivní tabulí včetně ozvučení, počítačem včetně softwaru, datavideo projektorem, digitálním vizualizérem, videorekordérem a uzamykatelnou skříňkou na techniku. 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, očekávané důsledky tohoto vývoje a připravovaná opatření k realizaci dlouhodobých záměrů školy 2.1 Popis vývoje počtu uchazečů Počet podaných přihlášek obor kolo 2. kolo celkem 1. kolo 2. kolo celkem 1. kolo 2. kolo celkem obchodní akademie čtyřleté gymnázium osmileté gymnázium Počet přijatých obor kolo 2. kolo celkem 1. kolo 2. kolo celkem 1. kolo 2. kolo celkem obchodní akademie čtyřleté gymnázium osmileté gymnázium

4 Počet přihlášek ve všech studijních oborech v posledním roce klesl. Propad je způsoben přirozeným demografickým vývojem. Největší pokles nastal v zájmu o obchodní akademii a je třeba zavést účinná opatření,. aby došlo ke zvratu v nepříznivém vývoji. 2.2 Předpokládaný demografický vývoj ve spádové oblasti a zájem o vzdělávání Počet žáků a tříd v jednotlivých ročnících ZŠ na okrese Příbram k Ročník Počet tříd ZŠ Počet žáků rok nástupu do 1. ročníku SŠ rok nástupu do primy gymnázia 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Počet žáků a tříd v jednotlivých ročnících ZŠ na okrese Benešov k Ročník Počet tříd ZŠ Počet žáků rok nástupu do 1. ročníku SŠ rok nástupu do primy gymnázia 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Spádová oblast školy zahrnuje části okresů Příbram a Benešov. Pro úplnost uvádíme obě demografické tabulky. Většina žáků školy je z okresu Příbram, proto pro další úvahy pracujeme především s tabulkou okresu Příbram. Tabulka okresu Benešov je pro nás méně významná. Vývoj sledovaných veličin v obou tabulkách však vykazuje vysokou korelaci. Vzhledem k aktualizovanému demografickému vývoji populace neočekáváme pokles počtu zájemců o studium. Největší propad četnosti populačního ročníku u čtyřletých oborů je již za námi. Do roku 2013 očekáváme mírný pokles ve čtyřletých oborech (žlutě označená políčka ukazují zvýrazňují rok, kdy dochází k nárůstu počtu žáků v devátých třídách). Pro osmileté gymnázium je demografická křivka počtu jedenáctiletých dětí poměrně příznivá. Od roku 2011 nastal trvalý růst počtu žáků v pátých třídách. Na okrese Příbram je vzhledem k počtu obyvatel poměrně vysoký počet tříd čtyřletého gymnázia. Žáci s prospěchem, který odpovídá spíše studiu na střední odborné školy, se dostávají na jiná gymnázia v regionu. To má pochopitelný dopad na nižší zájem o studium na obchodní akademii

5 Neuvažujeme o změně oborové struktury školy nabídkou atraktivních oborů ani o změně zaměření stávajících oborů. Zvýšení atraktivity školy chceme dosáhnout kvalitou vzdělávání s větším důrazem na cizí jazyky, odborné vzdělávání a ICT. 3. Vývoj počtu žáků a učitelů za poslední tři roky, očekávaný vývoj počtu žáků a předpokládaný vývoj počtu přepočítaných učitelských úvazků a počtu nepedagogických zaměstnanců Vývoj počtů žáků Školní rok G4 G8 OA celkem 2009/ / / Od 1. září 2007 byla navýšena kapacita jednotlivých oborů i školy. V poslední době dochází často k přestupům žáků vlivem stěhování rodiny. V naplněných oborech jsme nemohli takové žáky do školy přijmout, protože by bývalo došlo k překročení kapacity oboru. Navýšení kapacity oboru nepřineslo finanční nároky na rozpočet školy. Vývoj počtu pracovníků k Rok Přepočtený počet ped. pracovníků Přepočtený počet neped. pracovníků Počet žáků na přepočtený počet ped. prac ,993 9,806 14, ,093 9,558 14, ,080 8,805 14,03 Počet žáků na přepočtený počet pedagogických pracovníků je v porovnání s jinými středními školami stejného typu poměrně vysoký. Vysoké číslo je dáno vyšším počtem přespočetných hodin u jednotlivých učitelů. 4. Vývoj počtu absolventů za poslední tři roky a předpokládaný počet absolventů v následujících letech 4.1 Vývoj počtu absolventů za poslední nejméně tři roky a předpokládaný počet absolventů v následujících letech, Absolventi školy 2008/ / / /2012 Gymnázium čtyřleté (79-41-K/401) Gymnázium osmileté (79-41-K/801) Obchodní akademie (63-41-M/004)

6 Předpokládaný počet absolventů v následujících letech Absolventi školy 2012/ / / /2016 Gymnázium čtyřleté (79-41-K/41) Gymnázium osmileté (79-41-K/81) Obchodní akademie (63-41-M/02) Nezaměstnaní absolventi a vývoj jejich počtu v posledních pěti, opatření přijatá k snižování jejich počtu Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2010/2011 Z nich počet nezaměstnaných duben K/801 Gymnázium - všeobecné K/401 Gymnázium- všeobecné M/004 Obchodní akademie 30 3 Celkem 91 5 Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, absolventi školy bez problémů nacházejí uplatnění na trhu práce. Absolventi školy jsou maximálně krátkodobě nezaměstnaní před prvním nástupem do zaměstnání. Jsme v pravidelném kontaktu s Úřadem práce v Sedlčanech a získané informace vyhodnocujeme. Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2009/2010 Z nich počet nezaměstnaných duben K/801 Gymnázium - všeobecné K/401 Gymnázium- všeobecné M/004 Obchodní akademie 30 5 Celkem Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2008/2009 Z nich počet nezaměstnaných duben K/401 Gymnázium - všeobecné K/801 Gymnázium- všeobecné M/004 Obchodní akademie 24 3 Celkem

7 Nezaměstnaní absolventi školy 1. pololetí 2009 ( ) Absolventi školy celkem (i z minulých let) Dosud nepracující Ukončení školy v období od minulého výpočtu (5 měsíců) Ukončení školy v období od předminulého výpočtu (12 měsíců) Gymnázium Obchodní akademie Nezaměstnaní absolventi školy 2. pololetí 2009 ( ) Absolventi školy celkem (i z minulých let) Dosud nepracující Ukončení školy v období od minulého výpočtu (5 měsíců) Ukončení školy v období od předminulého výpočtu (12 měsíců) Gymnázium Obchodní akademie Nezaměstnaní absolventi školy 1. pololetí 2010 ( ) Absolventi školy celkem (i z minulých let) Dosud nepracující Ukončení školy v období od minulého výpočtu (5 měsíců) Ukončení školy v období od předminulého výpočtu (12 měsíců) Gymnázium Obchodní akademie Poznámky: 1. Metody zjišťování dalšího uplatnění studentů: a) Hlášení maturantů o přijetí do dalšího studia. Provádí třídní učitel a výchovná poradkyně. b) Sledování tabulek nezaměstnaných absolventů ÚP Příbram a portálu MPSV. 2. Nezaměstnaní absolventi jsou evidováni na úřadu práce velmi krátce, gymnaziální žák je velmi rychle adaptabilní. 3. Po přijetí žáků na vysokou školu nelze další studium žáků sledovat

8 4.3 Uplatnění studentů na trhu práce a v terciárním vzdělávání Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou školní rok 2011/12: Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium obchodní akademie V tabulce je hodnocen přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu ve školním roce 2011/2012. Škola vykazuje velmi dobré výsledky i při uplatnění absolventů. Počet žáků přijatých na vysokou školu je neobvykle vysoký a počet absolventů evidovaných úřadem práce je trvale velice nízký (většinou jsou absolventi evidováni během prázdnin). Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou školní rok 2010/11: Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium obchodní akademie Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou školní rok 2009/2010: Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium obchodní akademie V tabulkách je hodnocen přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu ve školním roce 2009/2010 až 2011/2012. Škola vykazuje velmi dobré výsledky při uplatnění absolventů. Přehledy umístění absolventů školy Procenta jsou počítána z celkového počtu žáků jednotlivých tříd

9 Přehled umístění absolventů školy ve školním roce 2011/2012: Vysoké školy Jazykové kurzy Zaměstnání Vyšší odborné školy Úřad práce Gymnázium 4. G 29 96,55 % 0 0 % 1 3,3% 0 0 % 0 0% 30 Oktáva 27 93,10 % 1 3,4% 0 0 % 0 0 % 0 0% 29 Celkem 55 93,22% 1 1,1 % 1 1,1% 0 0 % 0 0% 59 Obchodní akademie 4. OA 17 58,62 % 4 13,8% 1 3,44% 7 24,13% 0 0% 29 Celkem absolv. Obdobné výsledky přijímacího řízení jako v tabulce vykazuje škola dlouhodobě. Bez nadsázky lze konstatovat, že škola vysoce naplňuje svůj hlavní úkol, připravovat žáky pro studium, zejména na vysokých školách. Výsledky žáků v osmiletém a čtyřletém studijním oboru jsou vyrovnané, odpovídají výběru při přijímacím řízení. Přehled umístění absolventů školy ve školním roce 2010/2011 Vysoké školy Jazykové kurzy Zaměstnání Vyšší odborné školy Úřad práce Gymnázium 4. G 29 90,6 % 1 3,1 % 0 0 % 2 6,25% 0 0% 32 Oktáva 28 96,55 % 0 0 % 0 0 % 1 3,44% 0 0% 29 Celkem 57 93,44% 0 1,6 % 0 0 % 3 4,91% 0 0% 61 Obchodní akademie 4. OA 23 76,7 % 4 13,3% 1 3,33% 2 6,66% 0 0% 30 Přehled umístění absolventů školy 2009/2010: Vysoké školy Vyšší odborné školy Jazykové kurzy Zaměstnání Úřad práce Gymnázium 4. G 25 86,2 % 0 0 % 1 3,4% 2 6,8% 0 0% 29 Oktáva 28 93,3 % 1 3,3 % 0 0 % 1 3,3 % 0 0% 30 Celkem % 1 1,7% 1 1,7% 3 5 % 0 0% 59 Obchodní akademie 4. OA 16 53,3 % 5 16,6% 2 6,6% 6 20 % 1 3,3% 30 Celkem absolv. Celkem absolv. Přehled umístění absolventů školy 2008/2009: Vysoké školy Vyšší odborné školy Jazykové kurzy Zaměstnání Úřad práce Gymnázium 4. G % 1 3,7,% 0 0 % 2 7,1 % 0 0% 28 Oktáva 22 88,4 % 1 3,8 % 1 3,8% 2 7,7 % 0 0% 26 Celkem 51 94,6 % 2 3,7 % 1 1,9% 4 7,49% 0 0% 54 Obchodní akademie 4. OA % 8 25,8% 0 0 % 6 17,3% 0 0% 31 Celkem absolv

10 Z tabulek je zřejmé, že počet studentů, kteří ze školy odcházejí na vysoké školy, je vysoký a má zvyšující tendenci a počet nezaměstnaných absolventů gymnázia je trvale nízký. Procentuální vyjádření počtu absolventů studujících vysoké školy a vyšší školy je počítáno z celkového počtu studentů ve třídě, není zde tedy vyjádřena skutečnost, že se všichni studenti na vysoké školy nehlásí a někteří si podávají přihlášku pouze na vyšší odborné školy. Rozmístění absolventů podle typu vysoké školy Pro zajímavost je uvedeno i rozmístění absolventů podle typu vysoké školy. Výsledky jsou opět příznivé. Z žáků přijatých na vysokou školu je 40 % přijato ve třídě 4. G na školy univerzitního typu, přičemž školy vykazující vysoký převis poptávky nad nabídkou (fakulty filosofické, pedagogické, lékařské) jsou mezi přijatými na VŠ zastoupeny vysokými procenty. Svědčí to o tom, že se absolventům splnily jejich záměry a cíle v oblasti profesionální orientace. Obdobné výsledky jsou i u ostatních typů vysokoškolského studia například vysoký počet přijatých na vysoké školy ekonomického směru ve třídě oktáva (ty rovněž vykazují vysoký převis poptávky nad nabídkou). Vysoký je v obou třídách počet studentů, kteří nastoupili do 1. ročníků fakult technického typu, z nichž někteří nemuseli konat přijímací zkoušky. Několik studentů se dostalo na více vysokých škol a mohli se rozhodnout podle svých přání

11 Umístění absolventů ve školním roce 2011/ 2012 VYSOKÉ ŠKOLY Třída oktáva 28 studentů Univerzita Karlova Praha 10 Lékařská fakulta 1 Lékařská fakulta v Plzni 1 Přírodovědecká fakulta 4 Filozofická fakulta 1 Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 1 Přírodovědecká fakulta 1 VŠE Praha 3 Fakulta národohospodářská 1 Fakulta mezinárodních vztahů 2 ČVUT Praha 6 Fakulta stavební 3 Fakulta informačních technologií 2 Masarykův ústav 1 VŠCHT Praha 6 Fakulta potravinářské a bio. technologie 3 Fakulta technologické ochrany prostředí 2 Fakulta chemicko-inženýrská 1 Západočeská univerzita v Plzni 1 Fakulta filozofická 1 Masarykova univerzita v Brně 1 Fakulta sociálních studií 1 VOŠ - ekonomická

12 Ve třídě oktáva maturovalo 29 studentů. Z nich se 28 dostalo na vysoké školy, úspěšnost je tedy 96, 55 %. Studenti volili většinou fakulty nacházející se v Praze, pouze 3 z nich budou studovat v jiných lokalitách. Jedna studentka bude pokračovat ve studiu na VOŠ ekonomické. Přehledné údaje o studovaných oborech - třída oktáva Vysoké školy 23 Obory: přírodovědecké 5 lékařské a fyzioterapie 4 farmaceutické 1 filozofické 2 sociální studia 1 chemické 6 ekonomické 3 stavební 3 dopravní 1 informační technologie

13 Třída: 4.G VYSOKÉ ŠKOLY 28 studentů Univerzita Karlova Praha 1 Přírodovědecká fakulta 1 ČVUT Praha 7 Fakulta stavební 4 Fakulta elektrotechnická 2 Fakulta strojní 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 10 Ekonomická fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Zdravotně sociální fakulta 6 VŠCHT Praha 4 Fakulta potravinářské a biochemické technologie 3 Fakulta chemické technologie 1 Západočeská univerzita v Plzni 2 Lékařská fakulta - nultý ročník 1 Fakulta zdravotnických studií 1 Česká zemědělská univerzita v Praze 4 Fakulta provozně ekonomická 2 Fakulta agrobiologická 2 Pomaturitní studium 1 AZ SMART 1 Ve třídě 4.G maturovalo ve školním roce 2011/ studentů. Na vysoké školy podalo přihlášky všech 30 studentů. U přijímacího řízení byli téměř všichni úspěšní (93,33 % přihlášených). Dvě studentky nastoupí do nultého ročníku pomaturitního vzdělávání

14 Přehled o studovaných oborech - třída 4. G Vysoké školy 28 Obory : zdravotnické 8 pedagogické 3 ekonomické 3 přírodovědecké 1 chemické 4 elektrotechnické 2 strojní 1 stavební 4 zemědělské obory

15 Třída 4.OA VYSOKÉ ŠKOLY 17 studentů Univerzita Karlova Praha 1 Pedagogická fakulta 1 Česká zemědělská univerzita 8 Provozně ekonomická fakulta 4 Fakulta lesnická a dřevařská 3 Institut vzdělávání a poradenství 1 Jihočeská univerzita České Budějovice 5 Ekonomická fakulta 4 Pedagogická fakulta 1 ČVUT Praha 1 Masarykův ústav 1 Vysoká škola finanční a správní Praha 1 Soukromá VŠ 1 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 4 VOŠ obchodně podnikatelská Praha 1 VOŠ ekonomická 2 VOŠ Maltézských rytířů zdravotnictví 1 Pomaturitní studium 1 jazykové 1 Zaměstnání 7 Na vysoké školy se dostalo 17 studentů z 21 přihlášených ( 80,95 %). VOŠ budou studovat 4 studenti, kteří byli u přijímacího řízení 100 % úspěšní. Do zaměstnání nastupuje 7 absolventů

16 Přehled o studovaných oborech - třída 4. OA Vysoké školy 17 Obory ekonomické 14 pedagogické 3 Vyšší odborné školy 4 Obory ekonomické 3 zdravotnické Pomaturitní studium jednoleté - jazykové

17 Umístění absolventů ve školním roce 2010/ 2011 Třída oktáva VYSOKÉ ŠKOLY 28 studentů UNIVERZITA KARLOVA PRAHA 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 VŠE Praha 7 Fakulta národohospodářská 2 Fakulta managementu 2 Fakulta podnikohospodářská 1 Fakulta mezinárodních vztahů 2 ČVUT Praha 6 Fakulta stavební 4 Fakulta dopravní 1 Fakulta informačních technologií 1 Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava 1 Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 Západočeská univerzita v Plzni 1 Fakulta právnická 1 Česká zemědělská univerzita v Praze 1 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 1 Masarykova univerzita v Brně 1 Přírodovědecká fakulta 1 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 Fakulta pedagogická

18 Univerzita Pardubice 1 Ekonomicko-správní fakulta 1 Technická univerzita v Liberci 1 Pedagogická fakulta 1 Zaměstnání 1 Ve třídě oktáva maturovalo 29 studentů. Z nich se 28 dostalo na vysoké školy, úspěšnost je tedy 96,55 %. Studenti volili většinou fakulty nacházející se v Praze, pouze 6 z nich bude studovat v jiných lokalitách. Jeden absolvent nastoupí do zaměstnání v zahraničí. Přehledné údaje o studovaných oborech - třída oktáva Vysoké školy 28 Obory-právnické 1 přírodovědecké 3 lékařské 3 pedagogické 5 ekonomické 8 stavební 4 dopravní 1 zemědělské 1 informační technologie 2 Třída: 4.G VYSOKÉ ŠKOLY 29 studentů Univerzita Karlova Praha 8 Filozofická fakulta 1 1. lékařská 2 Pedagogická fakulta 1 Fakulta humanitních studií 1 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

19 VŠE Praha 2 Národohospodářská fakulta 1 Fakulta informatiky a statistiky 1 ČVUT Praha 3 Fakulta stavební 1 Fakulta elektrotechnická 1 ; Fakulta biomedicínského inženýrství 1 Jihočeská univerzita České Budějovice 2 Ekonomická 2 VŠCHT Praha 2 Fakulta potravinářská 2 Západočeská univerzita v Plzni 3 Právnická fakulta 1 Fakulta strojní 1 Fakulta aplikovaných věd 1 Česká zemědělská univerzita v Praze 5 Fakulta provozně ekonomická 3 Fakulta životního prostředí 1 Fakulta agrobiologická 1 Technická univerzita v Liberci 2 Pedagogická fakulta 1 Textilní fakulta 1 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 Fakulta sociálně ekonomická 1 Vysoká škola obchodní 1 Zaměstnání

20 Ve třídě 4.G maturovalo ve školním roce 2010/ studentů. Na vysoké školy podal přihlášky 31 student. U přijímacího řízení byli téměř všichni úspěšní (97 % přihlášených). Tři studenti nastoupí do zaměstnání. Přehled o studovaných oborech - třída 4. G Vysoké školy 29 Obory : lékařské 3 farmacie 2 právnické 1 pedagogické 2 filozofické 1 ekonomické 9 přírodovědecké 2 chemické 2 elektrotechnické 1 stavební 1 humanitní studia 1 zemědělské obory 2 cestovní ruch 1 humanitní studia 1 Třída 4.OA VYSOKÉ ŠKOLY 23 studentů Edinburg 1 Česká zemědělská univerzita 10 Provozně ekonomická fakulta 2 Fakulta lesnická a dřevařská 6 Fakulta životního prostředí

21 VŠE Praha 1 Národohospodářská fakulta Jihočeská univerzita České Budějovice 9 Ekonomická fakulta 6 Pedagogická fakulta 3 ČVUT Praha 1 Masarykův ústav 1 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky 1 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 4 VOŠ bankovnictví 4 Pomaturitní studium 1 ekonomika a management 1 Zaměstnání 2 Na vysoké školy se dostalo 23 studentů z 25 přihlášených ( 89,4 %). VOŠ budou studovat 4 studenti, kteří byli u přijímacího řízení 100 % úspěšní. Do zaměstnání nastupují 2 absolventi. Přehled o studovaných oborech - třída 4. OA Vysoké školy 23 Obory ekonomické 18 pedagogické 3 životné prostředí 2 Vyšší odborné školy 4 Obory ekonomické 4 Pomaturitní studium jednoleté

22 5. Hodnocení kvality výchovně vzdělávacího procesu, záměry školy v oblasti zjišťování kvality v následujících letech 5.1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Přijímací řízení v roce 2011 a 2012 probíhalo podle nové vyhlášky. Žáci měli možnost podat tři přihlášky. Žádná škola v regionu Sedlčanska a Příbramska nedělala v rámci přijímacího řízení přijímací zkoušku na čtyřleté obory. Hrozil odliv žáků na tyto školy. Proto naše škola také přijímací zkoušku nedělala. Na základě zkušeností z předchozích let vyhlašujeme od roku 2009 pro osmileté gymnázium přijímací zkoušku pouze z obecných studijních předpokladů. Škola byla zapojena do programu Středočeského kraje Přijímací zkoušky na střední školy Počet přihlášených a přijatých žáků je uveden přehledně v tabulkách v kapitole 2.1. Nejlepší studenti přicházejí do čtyřletého studia s průměrem 1,0. Zlepšuje se prospěch posledního přijatého žáka do čtyřletého gymnázia. V roce 2012 byl 1,4. Poslední přijatý žák do obchodní akademie měl průměrný prospěch 2,0. Kritéria pro přijetí Gymnázium osmileté Studenti byli přijati na základě průměrného prospěchu v prvním i druhém pololetí čtvrté třídy a v prvním pololetí páté třídy (maximálně 100 bodů) a na základě písemného testu obecných studijních předpokladů Scio (maximálně 300 bodů). Maximálně mohli studenti získat 400 bodů. K výstupnímu hodnocení ze ZŠ se nepřihlíželo. Gymnázium čtyřleté Studenti byli přijati na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů), v druhém pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů) a v prvním pololetí deváté třídy (maximálně 100 bodů). Celkem mohli uchazeči získat 300 bodů. Do průměru se nezapočítávaly známky z nepovinných předmětů a chování. K výstupnímu hodnocení ze ZŠ se nepřihlíželo. Obchodní akademie Studenti byli přijati na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů), v druhém pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů) a v prvním pololetí deváté třídy (maximálně 100 bodů). Celkem mohli uchazeči získat 300 bodů. Do průměru se nezapočítávaly známky z nepovinných předmětů a chování. K výstupnímu hodnocení ze ZŠ se nepřihlíželo. 5.2 Výsledky státní maturity V následující tabulce jsou souhrnné výsledky společné části maturitní zkoušky z roku Tabulka je zpracována na základě údajů dodaných firmou Cermat :

23 VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ) - SROVNÁNÍ TŘÍD DLE SKUPIN OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VÝSLEDKY ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK DLE ÚROVNĚ JEJICH OBTÍŽNOSTI Druh zkoušky Třída Počet tříd v ČR v oboru Počet tříd celkem Průměrné % skóre Pořadí v ČR v oboru Pořadí v ČR Percentilové pořadí v oboru v ČR Percentilové pořadí v ČR CJ-Z 4.G , ,5% 95,7% CJ-Z 4.OA , ,5% 50,5% CJ-Z Oktáv , a 42,4% 84,5% CJ-V 4.G , ,4% 57,9% CJ-V Oktáv , a 64,7% 64,1% MA-Z 4.G , ,4% 82,9% MA-Z 4.OA , ,5% 46,1% Oktáv MA-Z , a 75,5% 93,2% AJ-Z 4.G , ,0% 81,8% AJ-Z 4.OA , ,5% 25,4% AJ-Z Oktáv , a 95,7% 98,8% AJ-V Oktáv , a 39,4% 40,3% Tabulka ukazuje, že oba gymnaziální obory v rámci gymnázií celé české republiky jsou mírně nadprůměrné. Obchodní akademie se pohybuje okolo průměru s výjimkou zkoušky z anglického jazyky. Další tabulka zachycuje srovnání naší školy s ostatními školami se stejným oborem v rámci středočeského kraje. Výsledky v rámci středočeského kraje Obor Gymnázium Obchodní akademie PŘEDMĚT Počet škol v kraji Pořadí školy v kraji ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 34 3 MATEMATIKA CIZÍ JAZYK 34 7 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA MATEMATIKA 22 8 CIZÍ JAZYK

24 5.3 Školní inspekce a kontroly Středočeský inspektorát pověřil Českou školní inspekci kontrolou hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytované střední školou na základě příslušných paragrafů. Inspekce pracovala v pětičlenném týmu. Inspekční zpráva čj.:čšis-1032/10-s je uložena v sekretariátu školy. Celkové hodnocení školy podle inspekční zprávy: Činnost střední školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Vzdělávání žáků je poskytováno podle platných školních vzdělávacích programů a učebních dokumentů. Vedení školy (plánování, motivování a kontrola) tvoří ucelený a provázaný systém. Kontrolní činnost není písemně dokládána. Strategie školy stanovuje priority vedoucí ke zlepšení průběhu a výsledků vzdělávání. Škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělávání, pedagogičtí pracovníci respektují a zohledňují vzdělávací potřeby jednotlivých žáků, školní poradenství je funkční. Personální podmínky, bezpečné prostředí pro vzdělávání a efektivní využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vytvářejí předpoklady pro řádnou činnost školy. Podpora rozvoje osobnosti žáků a projevy jejich spoluúčasti v průběhu vzdělávání dosahují požadovaného stavu. Zvyšování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu je systematické. Stanovená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků odpovídají právním předpisům a jsou dodržována. Oblast motivace je průměrná. Rozvoj partnerských vztahů školy pozitivním způsobem ovlivňuje její činnost, příkladem dobré praxe je práce se začínajícími pedagogy a rozvoj přírodovědné gramotnosti. V červnu 2012 na škole proběhla kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení v Příbrami a neshledala žádné závady. Protokol se zprávou o kontrole je uložen ve škole. 5.4 Účast žáků v soutěžích a přehlídkách Škola tradičně podporuje žáky v účasti na veškerých soutěžích, zejména v soutěžích vědomostních. Výsledky všech soutěžích od školních až po mezinárodní kola jsou podrobně zpracovány v příslušných výročních zprávách. V dlouhodobém záměru budeme tyto aktivity nadále preferovat. Úspěchy v soutěžích přinášejí škole dobré jméno v očích veřejnosti a zároveň pomáhají studentům k přijetí na vysoké školy. 5.5 Spolupráce s jinými školami a institucemi Škola úzce spolupracuje s Městským úřadem v Sedlčanech. Pro jeho potřeby jsou zajišťovány překladatelské a výukové služby. Studenti obchodní akademie pomáhají zajišťovat veletrhy cestovního ruchu, kterých se účastní Sdružení obcí Sedlčanska (veletrh cestovního ruchu GO v Brně). Místní podnikatelé spolupracují se školou při zajišťování odborné praxe studentů 3. ročníku obchodní akademie

25 Fiktivní firmy na obchodní akademii spolupracují s významnými podniky a podnikateli ve městě. Fiktivní firma BOBO škola, s.r.o. spolupracuje s papírenskou firmou BOBO Voračice. Fiktivní firma GoAlpine, s.r.o. spolupracuje s firmou AlpinePro. Škola spolupracuje s vysokými školami. V rámci volitelných předmětů přírodovědného zaměření navštěvují studenti společně s vyučujícími semináře s odbornou tematikou (VŠCHT, Akademie věd ČR). Všechnu tuto spolupráci budeme nadále prohlubovat. 6. Integrace dětí se zdravotním postižením, podmínky pro integraci Školu studují pouze žáci s lehkými specifickými poruchami učení, se kterými individuálně pracují vyučující v konkrétních předmětech. Ve společné části maturitní zkoušky byl jejich handicap zohledněn dle vyhlášky. Škola disponuje materiálním zázemím pro studium žáků se zdravotním postižením: bezbarierový vstup, výtah a WC pro tělesně postižené. 7. Program prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program realizovaný ve školním roce 2011/2012 A/ V rámci vzdělávacího procesu byly studentům v uplynulém školním roce poskytovány důležité informace v oblasti patologických jevů. Se studenty jsme diskutovali o problematice zneužívání návykových látek, gamblingu, o problematice sekt a o kyberšikaně v rámci těchto předmětů: základy společenských věd, biologie, chemie, seminář ze základů společenských věd, literární seminář a občanská výchova. Při výuce učitelé využívali videokazety s touto problematikou, projekty připravené studenty, názorný kufřík s ukázkami drog a odbornou literaturu. Studenti si aktivně připravovali referáty a vypracovávali seminární práce na daná témata. Na začátku školního roku byli studenti seznámeni se školním řádem, který zakazuje nošení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a na všech školních akcích. Dále byli seznámeni s přísnými tresty, které by je postihly v případě jednání v nesouladu se školním řádem. B/ Od října až do května pracovali studenti v různých zájmových kroužcích. V rámci těchto kroužků se účastnili různých sportovních soutěží, zapojili se do řešení olympiád v mnoha předmětech. Tak racionálně využívali svůj volný čas k rozvoji svých schopností a k relaxaci. V soutěžích se umístnili téměř vždy na předních místech. Dále se zájemci zúčastnili poznávacích zájezdů do Anglie, Francie a Německa. Zde si upevnili vzájemné vztahy, naučili se řešit problémy v cizím prostředí, což pomáhá při výchově k samostatnosti. V květnu 2012 studenti 3.G ve spolupráci s Ligou proti rakovině uspořádali Květinový den a přispěli tak na konto, které slouží ke zkvalitnění léčby nemocných touto chorobou. V průběhu celého školního roku zhlédli členové Klubu mladých diváků šest představení v divadlech v Praze. V červnu se většina studentů zúčastnila třídních poznávacích exkurzí do různých koutů naší země. Všechny tyto aktivity napomáhají studentům v rozvoji jejich osobností, vedou je ke spolupráci, toleranci a pomáhají vytvářet pozitivní vztahy v rámci třídy i celé školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY (příloha k výroční zprávě 2005/06) 1. Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění 1.1. Plnění cílů stanovených předchozím dlouhodobým

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Výroční zpráva 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy... 3 2.2 Materiálně technické

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-S 72/10-A Gymnasium Jižní Město s.r.o. Adresa: Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov Identifikátor: 600005178 IČ: 48109355

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více