Rozvoj vytrvalosti v moderní gymnastice Školení trenérek II. třídy moderní gymnastiky 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vytrvalosti v moderní gymnastice Školení trenérek II. třídy moderní gymnastiky 2011/2012"

Transkript

1 Rozvoj vytrvalosti v moderní gymnastice Školení trenérek II. třídy moderní gymnastiky 2011/2012 Brno, 2012 Vypracovala: Michaela Jančíková

2 OBSAH ÚVOD VYMEZENÍ A ROZDĚLENÍ VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Vytrvalost v moderní gymnastice Projevy adaptace související s rozvojem vytrvalosti ZAŘAZENÍ STIMULACE VYTRVALOSTI DO TRÉNINKU MODERNÍ GYMNASTIKY Matice dle přípravného období a věku ROZVOJ VYTRVALOSTI U GYMNASTEK MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU (6-11 LET) Všeobecné přípravné období Rozvoj pohybových schopností formou hry Speciální přípravné období ROZVOJ VYTRVALOSTI U GYMNASTEK STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU (12-15 LET) A GYMNASTEK STARŠÍCH 15 LET Všeobecné přípravné období Způsoby rozvoje všeobecné vytrvalosti Speciální přípravné období Způsoby rozvoje specifické vytrvalosti PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH TRÉNINKOVÝCH OBDOBÍ... 25

3 5.1 Příklady rozvoje vytrvalosti ve všeobecném i speciálním přípravném období ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY RESUMÉ... 29

4 ÚVOD Přesto, že se moderní gymnastika řadí ke sportům esteticko-koordinačním, je v tréninku nezbytně nutné věnovat pozornost rozvoji nejen koordinačních schopností a obratnosti, ale i rozvoji schopností silových, rychlostních a vytrvalostních. Výkon gymnastky totiž závisí na všech pohybových schopnostech. Pokud nejsou všechny schopnosti dostatečně stimulovány a rozvíjeny, sestava tak nemůže být dobře zacvičena ani ohodnocena. Je to dáno tím, že gymnastka díky nedostatečné všeobecné přípravě nemusí zvládnout sestavu zejména kondičně a rychleji se unaví. To vede k řadě drobných i větších chyb jako jsou špatná manipulace s náčiním, pády z obtížností, technicky špatně a nízko provedené skoky a v neposlední řadě také nesoulad s hudbou. Proto je důležité, aby trenérky ale také závodnice věděly, že je potřeba zařazovat do tréninku i taková cvičení zdánlivě s moderní gymnastikou nesouvisející. Stimulace vytrvalostních schopností je typická zejména pro aktivity s déletrvající kontinuální zátěží, ale jejich rozvíjení je nutné více či méně ve většině sportů. Jsou potřebné k oddálení a překonání únavy, k lepšímu a výhodnějšímu využívání energie či ke zvýšení vitální kapacity plic, což mimo jiné vede k nižšímu zadýchání při zátěži. Tato práce je zaměřena na rozvoj vytrvalostních schopností u moderních gymnastek. První část je zacílena na závodnice mladšího školního věku (6-11 let). Tento věk v moderní gymnastice odpovídá kategoriím nadějí mladších a nejmladších. Druhá část se zabývá gymnastkami staršího školního věku (12-15 let), kterým odpovídají kategorie nadějí starších a kadetek mladších (12-13 let) a juniorek a kadetek starších (13-15 let), a gymnastkami staršími 15 let (dorostenky a seniorky). Každá z těchto skupin by totiž měla rozvíjet vytrvalost odlišnými způsoby, které jsou přiměřené věku, a na gymnastky by měly být kladeny jiné nároky i jiné cíle. Pokud chceme rozvíjet vytrvalost u mladších dívek, je dobré či dokonce žádoucí zařadit do tréninku hry, které by dívky bavily, a ony samy ani 4

5 nepostřehly, že během zábavné pohybové činnosti rozvíjí i svoje vytrvalostní, popř. jiné pohybové schopnosti. U starších dívek je možno postupně dle věku zařazovat dlouhodobý běh. Cílem práce je vymezení období, ve kterých je u moderních gymnastek optimální rozvíjet vytrvalostní schopnosti, a sumarizace metod vedoucích k jejich maximální stimulaci. 5

6 1. VYMEZENÍ A ROZDĚLENÍ VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Vytrvalost je považována za schopnost uskutečňovat déletrvající pohybovou činnost bez snížení její intenzity, anebo provádět aktivitu po stanovenou dobu s co nejvyšší možnou intenzitou. Je to schopnost odolávat únavě [6]. Vytrvalostní schopnosti se mohou rozvíjet v kterémkoliv věku, ale základní věková hranice pro stimulaci vytrvalosti je doporučována asi od desíti let. Do věku deseti let rozvíjíme pomocí her všechny pohybové schopnosti. Lehnert a kolektiv (2010) rozlišuje podle zaměření cílového rozvoje základní (obecnou) a speciální vytrvalost základní (obecná nebo aerobní) vytrvalost je schopnost provádět dlouhotrvající pohybovou aktivitu zejména aerobním způsobem, při němž se rozvíjí a zvyšuje výkonnost srdečně-cévního, dýchacího a metabolického systému. Základní vytrvalost tedy není zaměřena na zvyšování výkonnosti v konkrétním sportu, ale představuje základ pro vytrvalost speciální, speciální vytrvalost je schopnost odolávat specifickému zatížení, které je typické pro danou sportovní specializaci, a je předpokladem k dosažení co nejvyššího výkonu v určité disciplíně. kritérií: Vytrvalostní schopnosti dělí Perič a Dovalil (2010) dle několika následujících - dle zapojení svalstva na globální (celkovou) a lokální vytrvalost celková vytrvalost je činnost, při které je zapojena většina svalů (více jak 2/3 svalstva), při lokální vytrvalosti pracuje pouze menší skupina svalů (do 1/3 svalstva), 6

7 - dle délky trvání na rychlostní, krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou vytrvalost rychlostní vytrvalost představuje vytrvalost do sekund s maximální intenzitou a energetickým krytím ATP-CP systémem, krátkodobá vytrvalost trvá v rozmezí 2-3 minut, intenzita je submaximální a hromadí se v ní výrazné množství laktátu, střednědobá vytrvalost se uvádí od 3 do 10 minut, činnost je prováděna střední intenzitou a tato vytrvalost tvoří přechod mezi oxidativním (aerobním) a neoxidativním (anaerobním) procesem, dlouhodobá vytrvalost je typická pro činnosti nad 10 min prováděné mírnou intenzitou a zajišťuje ji aerobní proces, - dle využití energie na aerobní, anaerobně laktátovou a anaerobně alaktátovou vytrvalost aerobní způsob (za přístupu kyslíku) dominuje při aktivitách nad 2-3 minuty (střednědobá a dlouhodobá vytrvalost), při anaerobně laktátovém způsobu je energie získávána z anaerobní glykolýzy a tvoří se velké množství laktátu (krátkodobá vytrvalost), a to při činnostech do 2 minut, anaerobní alaktátová vytrvalost dominuje u činností do 20 sekund (rychlostní vytrvalost) a energie je uvolněna z adenozintrifosfátu (dále jen ATP) a kreatinfosfátu (dále jen CP) bez anaerobní glykolýzy i tvorby laktátu, tzv. ATP-CP systém, - dle typu svalové kontrakce na dynamickou a statickou vytrvalost dynamická vytrvalost je spojována s pohybem, 7

8 statická vytrvalost je bez pohybu, tzn. že udržuje určitou pozici či výdrž po co nejdelší dobu, - dle pohybové činnosti na vytrvalost cyklickou a acyklickou. Intenzita zatížení se dělí na střední, submaximální a maximální intenzitu střední intenzita je charakteristická výkony nad 35 minut, při nichž dodávka kyslíku odpovídá kyslíkovému požadavku, pro submaximální intenzitu jsou typické výkony trvající 5-10 minut, maximální intenzita trvá méně než 2 minuty. Určitě je důležité znát tato rozdělení, vyznat se v nich a dobře vědět, jaký typ vytrvalosti je nutný rozvíjet v daném sportu, ale i v daném věku svěřenkyň, v tomto případě v moderní gymnastice, jinak hrozí, že práce trenéra díky jeho neznalosti či nepochopení může negativně ovlivnit práci nejen jedné gymnastky, ale i činnosti celého oddílu. Nejpodstatnější se zdá rozdělení vytrvalosti dle délky trvání zátěže, které závisí na rozdílech v energetickém zajištění pohybové činnosti. Vytrvalostní schopnosti lze stimulovat oproti jiným pohybovým schopnostem poměrně snadno a v relativně krátkém čase (několika týdnů pravidelného tréninku) se mohou očekávat první změny [1]. O úrovni vytrvalostních schopností rozhoduje především výkonnost dýchacího a srdečně-cévního systému při přijímání a transportu kyslíku a energetických zdrojů do činných svalů [1]. Dle Dovalila (2002) o úrovni vytrvalosti dále vypovídá látková výměna a uvolňování energie ve svalu, vytváření optimálních zásob energie a její mobilizace a její využívání za odlišných kyslíkových podmínek. 8

9 1.1 Vytrvalost v moderní gymnastice Pro moderní gymnastiku je typická krátkodobá vytrvalost se submaximální až střední intenzitou, ale je nutné rozvíjet i vytrvalost dlouhodobou. U dětí do 12 let se doporučuje rozvíjet pouze aerobní vytrvalost. Délka sestavy se pohybuje od sekund u jednotlivkyň až po sekund u společných skladeb. Energetické krytí výkonu je 60% anaerobní a 40% aerobní, u společných skladeb je tento poměr obrácený. Havlíčková (1993) uvádí tento podíl v poměru 50% : 50% s tím, že 1/3 anaerobního energetického hrazení je anaerobně alaktátová a 2/3 jsou anaerobně laktátové. Srdeční frekvence kolísá mezi min -1. Výdej energie dosahuje až 70 kj/min a laktát velikosti 5-6 mmol/l, což není nijak vysoká hladina v porovnání s jinými sporty uskutečňovanými v krátkodobé vytrvalosti. Pro porovnání, klidová hladina laktátu se pohybuje v rozmezí 0,15-1,50 mmol/l, extrémní hladina v některých sportech se šplhá až k hodnotám nad 20 mmol/l. Krátkodobá vytrvalost je chápána jako pohybová schopnost vykonávat kontinuálně pohybovou činnost co možná nejvyšší intenzity po dobu 2-3 minut (Dovalil a kol., 2002). Dominuje zde aktivace anaerobního laktátového systému (LA systém), kdy ATP je získáván ze svalového glykogenu. Ve svalech se hromadí laktát (kyselina mléčná), což je konečný produkt anaerobní glykolýzy, který proniká ze svalů do krve, a společně s dalšími kyselými metabolity vyvolává metabolickou acidózu (zakyselení). Acidóza narušuje zejména nervovou regulaci pohybů - zhoršuje podmínky pro vznik a vedení svalových potenciálů, objevuje se diskoordinace, bolest a křeč ve svalech [1]. U dětí ještě nejsou dobudovány fyziologické mechanismy na zpracování laktátu a míra tolerance zakyselení je na nízké úrovni. To je důvod, proč by děti neměly být vystavovány velké anaerobní zátěži. Jejich organismus totiž není na toto zatížení dostatečně připraven. Celkově LA systém ( ) závisí na energetických rezervách (ATP, CP, glykogenu) a rychlosti jejich uvolňování, na zastoupení rychlých a smíšených 9

10 svalových vláken a jejich hypertrofii, na nervovém a humorálním řízení. Psychicky významná je i subjektivní tolerance k nepříjemným důsledkům acidózy [1]. Zatížení by tedy mělo stimulovat a rozvíjet krátkodobou vytrvalost, a to zejména pomocí intervalových metod, ale i vytrvalost dlouhodobou, která je základem pro většinu sportovních aktivit. Rozvoj krátkodobé vytrvalosti je ale doporučován pouze u gymnastek starších 15 let, v mladším věku se má rozvíjet pouze vytrvalost dlouhodobá (aerobní). 1.2 Projevy adaptace související s rozvojem vytrvalosti Systémy v těle člověka se dokážou rychle přizpůsobit vytrvalostnímu zatížení a v krátkém čase se tyto systémy zadaptují. Jde zejména o systém srdeční, dýchací, metabolický a nervový. Pro adaptaci kardiovaskulárního systému je typické snížení srdeční frekvence jak v klidu tak při zatížení, zvýšení transportní kapacity krve pro kyslík, hypertrofie myokardu, vaskularizace a vznik sportovní bradykardie (po 7-8 letech tréninku). Adaptace dýchacího systému se týká zejména zlepšení ekonomiky a mechaniky dýchání, nižší dechové frekvence nebo vyšší vitální kapacity plic. Adaptace metabolismu zvyšuje zásoby glykogenu a urychluje mobilizaci tuků z tukové tkáně. V oblasti autonomního a vegetativního nervového systému v klidu převažuje parasympatikus nad sympatikem [4]. 10

11 2. ZAŘAZENÍ STIMULACE VYTRVALOSTI DO TRÉNINKU MODERNÍ GYMNASTIKY Rozvoj vytrvalosti se v moderní gymnastice stejně jako v ostatních sportech zařazuje na počátek přípravného období. Všeobecné přípravné období zahrnuje aktivity a cvičení pro moderní gymnastiku jak nespecifická tak specifická, která vedou ke zvýšení kondice. Toto období trvá přibližně 4-6 týdnů. Trénink by měl začínat stimulací aerobních předpokladů, a to zejména pomocí metod kontinuálních - souvislých a střídavých (fartlekových) [6]. Do speciálního období, trvající další asi 4 týdny, se začleňují činnosti a aktivity převážně pro gymnastiku specifické a speciální. Úroveň kondice by již měla být na slušné úrovni, ale je neustále důležité ji v tréninku nadále rozvíjet, anebo alespoň udržovat. Pro starší gymnastky je možné zařazení intervalového anaerobního tréninku. Rozvoj vytrvalosti se zakončuje velmi specifickým tréninkem. V závodním období se udržuje kondice především pomocí cvičení sestav [6]. Do tréninku malých dětí by měla být zařazena především aerobní vytrvalost a hry na rozvoj všech pohybových schopností (tedy na rozvoj kondice), v tomto věku zejména koordinačních schopností, které jsou podstatou pro výkon. Důležité je vytvořit široký pohybový fond, který se stane základem pozdějších specifických dovedností. Malé děti mají vytrvalost v podstatě na horní hranici svých individuálních možností. Proto ve věku do deseti let není potřeba zvláštní trénink zaměřený na cílený rozvoj vytrvalosti. Kolem roku se začínají vytvářet dobré předpoklady pro nárůst dlouhodobé vytrvalosti, ale není vhodné děti přetěžovat ( ). Především v období puberty se může výrazně zvýšit schopnost maximálního využití kyslíku ve svalech, a proto by mít trénink vytrvalosti v tomto věku již své pevné místo [5]. Trénink anaerobní vytrvalosti je doporučován až v období puberty okolo 14. a 15. roku, VO 2 max se zvyšuje nejlépe mezi 15 a 19 lety. Na rozdíl od anaerobní zátěže je aerobní odolnost u dětí jednou z nejtrénovatelnějších vlastností. 11

12 2.1 Matice dle přípravného období a věku Mladší školní věk (6-11 let) Všeobecné přípravné období Speciální přípravné období Překážkové dráhy všeobecné - běh, skoky, hody, prolézání, přelézání Překážkové dráhy s použitím gymnastického náčiní a gymnastických prvků Hry - štafety, družstva - na Tanec rozvoj všech pohybových schopností Pohybová a improvizační cvičení Starší školní věk (12-15 let) a starší Všeobecné přípravné období Speciální přípravné období Běh - kontinuální (metoda souvislá a střídavá - fartlek), orientační běh Gymnastické pohyby spojené s prací náčiní (rozcvičení, skoky) Cyklistika, in-line bruslení Intervalové cvičení sestav - propojování více provedení 12

13 sestav s odpočinkem Plavání Přeskoky přes švihadlo Badminton, míčové hry Tanec, aerobic Tanec, zumba, aerobic, dance aerobic Pohybová a improvizační cvičení Přeskoky přes švihadlo, běh do schodů Balanční a zpevňovací cvičení 13

14 3. ROZVOJ VYTRVALOSTI U GYMNASTEK MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU (6-11 LET) Toto období je charakteristické vysokou docilitou, tedy motorickou učenlivostí, a proto se také nazývá zlatým věkem motoriky. V tomto údobí by měla být snaha o maximální rozvoj obratnosti a naučení se co nejvíce pohybovým dovednostem. Nové pohybové dovednosti děti rychle zvládají, ale pokud nejsou neustále opakovány, mohou mít pouze krátkou trvalost. I tak mladé gymnastky potřebují ke svému výkonu určitou úroveň vytrvalosti, a to zejména proto, aby dokázaly podávat co nejvyšší výkon po co nejdelší dobu, aby zvládaly tréninkové zatížení bez větších problémů, aby se v průběhu sestavy nezadýchávaly a byly ji schopné předvést co nejlépe až do konce. 3.1 Všeobecné přípravné období Nejlepším prostředkem k rozvoji pohybových schopností u dětí mladšího školního věku, ke kterým se řadí i vytrvalost, jsou ve všeobecném přípravném období obzvláště hry. Stimulace pohybových schopností by se měla zařazovat do cvičebního procesu nejlépe s každým tréninkem i častěji. Zatížení, aby ovlivnilo motorické schopnosti, by mělo u dětí trvat alespoň 20 minut. U opravdu malých dětí (do 9 let) jsou jejich hry spíše nesoutěžního charakteru bez srovnání vítěze a poraženého. Děti si hrají bez pevně daných pravidel nebo jsou pravidla vytvářena až v průběhu samotné hry. Starší děti již potřebují pevně daná pravidla s přesným průběhem a na konci má hra vítěze a poražené. Perič (2004) uvádí dva typy her, tzv. hru neřízenou a řízenou. Neřízená hra je taková aktivita, ve které si děti řídí tempo tak, jak samy chtějí, a při hře řízené by děti měly být neustále v pohybu, aby se dosáhlo vyšší účinnosti zatížení. Vhodné jsou také hry v přírodě, dobré zařadit na soustředěních, které spojují trénink 14

15 kondice s novými prožitky i radostí. U dětí nestanovujeme limity, děti si intenzitu zatížení regulují samy. 3.2 Rozvoj pohybových schopností formou hry Hra není jedinou možností, jak u dětí stimulovat vytrvalostní schopnosti, ale je možností nejefektivnější. Děti si nemusí uvědomovat a ani si nejspíš neuvědomují, že během hry rozvíjí nějakou pohybovou schopnost. Důležitá je různorodost a pestrost aktivit, zábava a radost z pohybu, jelikož doba soustředění u malých dětí je nízká, a to pouhých 4-5 minut. Pokud si děti při cvičení hrají, ztráta koncentrace a únava se u nich dostavuje o něco později [5]. Děti by neměly být vystaveny monotónnímu tréninku, který je nudí a demotivuje. Herní pohybové aktivity by měly být skupinové, rozmanité i soutěživé. Rozmanitost se projevuje v různosti používání cvičebních pomůcek či ve změně prostředí, soutěživost je motivačním a hnacím faktorem. Pokud z dětí chceme dostat co nejvíc, je nutné je motivovat. Negativní motivace může být z krátkodobého hlediska účelná, ale je naprosto nevhodné ji využívat dlouhodobě. Oproti tomu pozitivní motivace je z dlouhodobého hlediska vhodná a děti na ni kladně reagují. Pozitivní motivace pomáhá dětem lehčeji překonávat obtížnější tréninky. Pozitivní motivací může být forma bodového hodnocení, které se na konci týdne sečte a vyhlásí se vítěz týdne (aby to ostatním dětem nebylo líto, může se vyhlásit i druhé a třetí místo). Tento způsob hodnocení se osvědčuje zejména na soustředěních [2]. Mezi hry určitě patří překážkové dráhy a štafetové soutěže. Ty se mohou odehrávat jak v tělocvičně, tak v přírodě. Je vhodné do přípravy dráhy zapojit i děti, které tak překážková dráha bude jistě i více bavit. Výhodou těchto her je jednoduchá obměna trasy či terénu každým tréninkem pomocí množství nářadí či náčiní v tělocvičnách, v přírodě se může využít kmenů stromů, pařezů či šišek. Základními pohyby jsou chůze, běh, skoky, poskoky, přeskoky, podlézání, 15

16 přelézání, šplhání, házení či chytání. Nevýhodou tohoto typu hry jsou dlouhé prostoje mezi hrou a čekáním, tudíž nízká efektivita aktivity. Je proto dobré, zvláště při větším počtu dětí, rozdělit děti do skupinek po menším počtu, vytvořit několik (v rámci možností) stejných drah a nechat skupiny mezi sebou soutěžit. Děti se rychleji střídají a za stejný čas zvládnou mnohem více střídání a činností než při individuálním způsobu překážkové dráhy. Překážkovým dráhám jsou podobné hry, při kterých se děti rozdělí do skupinek a skupinky mezi sebou závodí, např. běh ke značce (ke stromu), zvednutí předmětu (šišky) a běh zpátky do družstva. Vyhrává to družstvo, které vysbírá všechny předměty a donese je první do skupiny. Hra může pokračovat obdobně, a to tak, že děti ty dané předměty (šišky) musí postupně vrátit zpět na místo. Vyhrává nejrychlejší skupinka. Při další hře se vytvoří družstva, naproti kterým se v určité vzdálenosti položí obruče. Celé družstvo vybíhá (poskakuje obounož nebo jednonož, běží pozpátku, po čtyřech) současně, první u obruče ji chytne, ostatní jí musí prolézt a vrací se zpět na start. Pokud je při hrách jedno družstvo výrazně lepší než druhé, je vhodné vyměnit mezi družstvy několik dětí, aby se úroveň skupinek sjednotila. Mezi další hry patří honičky. Honičky se často zařazují na začátek tréninku na prohřátí organismu. Honičky mohou být obyčejné, kdy honí 1-2 chytači, a ostatní se jim snaží ve vymezeném prostoru uniknout. Čím bude vymezený prostor větší, tím více honičů (chytačů) musíme do hry zapojit. Obdobou běhu může být pohyb pozpátku v rakovi, pohyb skákáním (žabáci) nebo běháním po čtyřech. Oblíbená je i hra Jeden na druhého, Černý Petr, známá také jako Rybičky, rybičky, rybáři jedou, nebo honička s překážkovým během. Při hře Jeden na druhého jsou děti rozděleny do dvojic a jeden z dvojice honí toho druhého, po signálu (tlesknutí) se bez přerušení hry děti vymění a ten, kdo byl chytán, se stane honičem. Při honičce s překážkovým během se okolo vymezeného prostoru postaví překážková dráha. Kdo je chycený, musí absolvovat jedno trestné kolo na překážkové dráze a potom se vrací zpátky do hry. Hra je však zejména pro 16

17 chytače fyzicky náročná, proto je dobré stanovit určitý časový limit hry a poté chytače vystřídat. 3.3 Speciální přípravné období Speciální přípravné období následuje po všeobecném přípravném údobí a předchází období závodnímu. Do speciálního přípravného období se i gymnastkám mladšího školního věku zařazují specifická cvičení spojená s tancem, gymnastickými prvky nebo s náčiním. Také překážkové dráhy s gymnastickými elementy a s použitím náčiní mají své místo v tomto údobí. Vhodné je gymnastkám do této přípravy začleňovat místo cyklických pohybů spíše pohyby acyklické, které jsou pro děvčata lepší a významnější průpravou. Tyto aktivity by měly trvat alespoň 20 minut a zařazovat se do každého tréninku. Pro rozvoj pohybových schopností ve speciální přípravě je vhodné zařazovat pohybová a improvizační cvičení, která propojují gymnastické pohyby s hudbou, rozvíjejí u mladých děvčátek fantazii, výraz, projev a potlačují stydlivost. Děvčata cvičí podle tempa hudby, které se často mění, vymýšlejí různé prvky a pohyby. Této metodě rozvoje pohybových schopností spojené s improvizací je dobré věnovat čas zejména v období cvičení společných sestav. Dívky často přijdou na mnoho originálních prvků během společného improvizačního cvičení. Zároveň touto gymnastickou a taneční průpravou stimulují pohybové schopnosti. Tuto činnost lze provádět i s náčiním, i když je to pro dívky už náročnější. 17

18 4. ROZVOJ VYTRVALOSTI U GYMNASTEK STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU (12-15 LET) A GYMNASTEK STARŠÍCH 15 LET Tento věk, který je přechodem mezi dětstvím a dospělostí, je charakterizován velkými biologickými i psychickými změnami. Rychle se mění výška i hmotnost dívek a to často i nerovnoměrně, protože končetiny rostou rychleji než trup a často dochází k diskoordinačním pohybům. Pro toto období je také typická schopnost rychlého motorického učení. Pohybové dovednosti naučené v tomto věku jsou pevnější než dovednosti naučené v dřívějším nebo v pozdějším věku [5]. V tomto období se již vytváří dobré předpoklady k rozvoji dlouhodobé vytrvalosti. Trénink vytrvalosti je lepší provádět častěji než nárazově a dlouze, ale nedoporučuje se ho zařazovat vícekrát než 5 krát v týdnu. Ideální délka vytrvalostního tréninku by měla přesahovat 30 minut. Intenzita zatížení se doporučuje střední, vysoká intenzita zatížení je vhodná až u dívek okolo 15 let. Nárůstu zatížení se dosahuje především zvyšováním objemu, ne intenzity [4]. 4.1 Všeobecné přípravné období V tréninku můžeme uplatnit běh, cyklistiku, in-line bruslení, badminton, plavání, míčové hry, tanec, zumbu, aerobic, dance aerobic, přeskoky přes švihadlo, běh do schodů či balanční a zpevňovací cvičení - bosu, overbally, fitbally, core training, která sice rozvíjí všechny pohybové schopnosti, ale zejména sílu a koordinaci. U gymnastek v kategorii seniorek se může uplatnit i anaerobní a intervalový trénink s maximální intenzitou, ale dříve se jej nedoporučuje zařazovat, a to z toho důvodu, že dětské tělo si neumí se zakyselením organismu dobře poradit a laktát snáší hůře. Také je třeba vyhnout se dlouhodobějšímu přerušení tréninku, které vede k pozvolnému poklesu vytrvalosti [4]. 18

19 4.1.1 Způsoby rozvoje všeobecné vytrvalosti Ve všeobecném přípravném období můžeme u starších dívek zařadit běh. Běh by měl být střední intenzity, měl by trvat alespoň 30 minut a měl by být prokládán doplňujícími prvky, jako jsou sprinty, chůze, výskoky, přeskoky, hvězdy apd. Dobré je využívat vertikálních změn terénu. Pokud se běh odehrává na ovále anebo podobném místě, je to výhodou pro trenérku, která má přehled o všech děvčatech a činnostech, které vykonávají. Zajímavým vytrvalostním cvičením je tzv. běžecký biatlon, ve kterém je vytrvalostní běh spojen s plněním doprovodných úkolů, které by měly být, když jde o biatlon, zaměřeny na přesnost pohybu. Záleží na trenérovi, která cvičení do biatlonu zařadí. Může to být např. hod (tenisovým míčkem, šiškou) na cíl. Za každý špatně provedený pokus následuje zátěž navíc (běh, žabáci, výskoky apd.). Velice podobnou metodou je metoda kontinuální - střídavá, při které se během kontinuálního běhu střídá intenzita zatížení. Jedná o běh, při kterém se mění rychlost a intenzita zatížení spolu s profilem trati. Pokud běh probíhá v terénu a každý jedinec si řídí tempo sám, nazývá se to fartlekem. Doba trvání by měla přesahovat 30 minut a více. Tepová frekvence by se měla pohybovat v rozmezí tepy/min, v rychlejších fázích mezi tepy/min [5]. Další vhodnou metodou je metoda souvislá, která je charakteristická tím, že děti běží buď stanovený úsek, anebo stanovenou dobu souvisle. Tento způsob rozvoje vytrvalosti je všeobecně velmi využívaný, ale je i monotónní a děti často nebaví. Pokud jej chceme zařadit do tréninku, je dobré ho často střídat s jinými vytrvalostními metodami. Dalším způsobem je intervalová metoda, ve které se opakuje pravidelné střídání intenzivní zátěže s kratším odpočinkem. V moderní gymnastice se intervalová metoda používá spíše až ve speciálním přípravném období, ve kterém gymnastky cvičí sestavu nebo část sestavy několikrát za sebou a poté hned následuje stejně dlouhá nebo i kratší pauza. Speciálním druhem běhu je orientační běh. Je to běh v terénu, ve kterém se běžec snaží najít pomocí mapy a buzoly kontrolní body, a to co v nejkratším čase. Pro potřeby rozvoje aerobní vytrvalosti 19

20 touto metodou si můžeme samozřejmě poupravit pravidla, k navigaci použít fáborky či jiné značky a mapu s buzolou zcela vynechat. Metody kontinuálního (nepřerušovaného) zatížení, jako jsou souvislá a střídavá metoda, jsou zaměřeny na stimulaci základní a dlouhodobé vytrvalosti, metody intervalové, tedy s přerušovaným zatížením, jsou zase zaměřeny na rozvoj speciálních druhů vytrvalosti [4]. Jinou možností rozvoje vytrvalosti je plavání. Plavání je optimálním cvičením pro moderní gymnastky, zvláště poloha znak, pokud je správně provedena, má příznivý vliv na zádové svalstvo a zvyšuje svalovou sílu ramen i paží. Doporučuje se 30 bazénů o délce 25 metrů. Ovšem v plavání nastává problém se správnou technikou. Většina dětí neumí správně tuto techniku provést, čas strávený v bazénu nebývá efektivně využit, a proto se často od plavání upouští, i když je ideálním jak regeneračním tak vytrvalost a sílu rozvíjejícím sportem. Oblíbené je i in-line bruslení. K tomu je potřeba najít rovný a vyasfaltovaný terén. In-line brusle jsou vhodnou alternativou běhu, zvláště pokud děti trpí bolestmi kolen. Při jízdě na bruslích nedochází k nárazům, pouze snad k minimálním otřesům, a děti se tak mohou účastnit vytrvalostních aktivit. Doba bruslení by měla trvat alespoň 30 minut o střední intenzitě. Co se týče cyklistiky, je to sport, který je vhodný pro stimulaci vytrvalostních schopností, ale v přípravě moderních gymnastek nebývá pravidelně využíván. Zdá se, že dobrými sporty pro stimulaci pohybových schopností jsou i badminton a míčové hry. Tyto aktivity rozvíjí nejen aerobní a anaerobní vytrvalost, ale i explozivní sílu, reakční i akční rychlost a koordinaci [7]. Častými metodami rozvoje vytrvalostních schopností ale i koordinace u moderních gymnastek jsou aerobic, tanec nebo zumba, jelikož tyto aktivity jsou podobné s gymnastickými pohyby, anebo z nich přímo vychází. Aerobic, tanec nebo zumba se proto zařazují i do speciální přípravy. 20

21 Do anaerobně aerobního tréninku se řadí přeskoky přes švihadlo ve středním tempu v poměru zatížení a pauzy 1:1, tzn. 10 min přeskoků : 10 min pauzy po 3 sériích. Do anaerobního tréninku moderních gymnastek patří přeskoky přes švihadlo, sprinty na krátké vzdálenosti nebo běh do schodů, které rozvíjí svalovou sílu dolních končetin a rychlostní nebo krátkodobou vytrvalost. Přeskoky přes švihadlo nejsou vhodné k rozvoji dlouhodobé globální vytrvalosti, jelikož se při přeskocích zapojují především svaly dolních končetin. Při přeskocích švihadla se využívá intenzivní intervalové metody v maximálním tempu v poměru zatížení a pauzy 1:1, tzn. 45 s přeskoků : 45 s pauzy po 3 sériích. 4.2 Speciální přípravné období Ve speciální přípravě by mělo specifické vytrvalostní zatížení zabírat většinu času vytrvalostního tréninku. Prostředky k rozvíjení speciální vytrvalosti by měly zahrnovat gymnastické pohyby, práci s náčiním, rozcvičení s náčiním, skoky s náčiním, cvičení sestav, přeskoky přes švihadlo, tanec nebo aerobic. U starších gymnastek je možné do tréninku přidat i fyzicky náročná cvičení na rozvoj krátkodobé vytrvalosti. Je velice vhodné zařazovat acyklické pohyby, jelikož moderní gymnastika je pohybovou činností acyklického charakteru. Řadí se sem i metoda intervalového zatížení Způsoby rozvoje specifické vytrvalosti Perič (2004) rozděluje intervalovou metodu na intenzivní a extenzivní. Intenzivní je vykonávána s co nejvyšší intenzitou po kratší dobu (do 1 minuty), pauza je buď ve stejném poměru, anebo dvakrát tak dlouhá, série trvá minut a zařazovány jsou 2-3 opakování. Extenzivní metoda trvá 2-5 minut, je prováděna 21

22 s mírnou intenzitou a pauza je stejně dlouhá jako zatížení. Délka jedné série se pohybuje v rozmezí minut a zařazují se 2-3 opakování. Intervalová metoda by se u dětí do dvanácti let neměla zařazovat do tréninku, výjimku tvoří již zmiňované hry, které nebývají tak fyzicky náročné a vyčerpávající. Od dvanácti let (jiní autoři uvádí až od 15 let) by se tyto metody měly objevovat v trénincích, a to z toho důvodu, že se děti při nich učí zvládat nepříjemné pocity s tímto cvičením spojené. Intervalová metoda by se v tréninku dětí měla objevovat maximálně 1-2 krát týdně, obecně platí, že je lepší využívat metody fartlekové či souvislé a především tyto metody střídat a obměňovat, aby trénink nebyl pro děti jednotvárný, ale pokaždé se trochu měnil. Tím, že trenérka změní způsob provedení aktivity, se děti necítí tréninkem tak unavené a vyčerpané [5]. Pro specifické intervalové zatížení se v tréninku moderních gymnastek uplatňuje sjíždění sestavy několikrát za sebou se stejně dlouhou nebo dvojnásobnou pauzou v několika sériích, přeskoky přes švihadlo se stejně dlouhou pauzou a s několikaterým opakováním. S intervalovým zatížením si trenérka může hrát podle toho, v jaké kondici její svěřenkyně jsou. Může použít model zacvičení sestavy v návaznosti 2-3 krát za sebou v maximální intenzitě se stejnou dobou na odpočinek a sérii 3 krát zopakovat. Uvádí se i obdobný, ale náročnější model, kdy gymnastka cvičí sestavu 2-3 krát za sebou s maximální intenzitou, odpočinek je však poloviční, a to se opakuje 3 krát. Velice náročným tréninkem, který by měl být uplatňován pouze u odolných závodnic, je zacvičení 5 provedení sestavy s různými časy na oddech. Po 1. sestavě následuje 3 minuty pauza, po 2. sestavě 2 minuty oddechu, po 3. provedení pouhá minuta odpočinku a 4. a 5. provedení se sjíždí v návaznosti bez přerušení za sebou. Tato série se opakuje 3 krát. Přeskoky přes švihadlo jsou dobrým cvičením zejména k rozvoji síly v dolních končetinách a také k rozvoji krátkodobé vytrvalosti. Do tréninku lze zařadit 10 minut přeskoků a 10 minut pauzy ve 3 opakováních, 45 sekund přeskoků a 45 sekund oddechu ve 3 opakováních nebo 50 dvojšvihů s 2 minutami 22

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

tělesná výchova s metodikou

tělesná výchova s metodikou Mgr. Lucie Schwarzová tělesná výchova s metodikou Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her ROZVOJ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VE FOTBALOVÉM TRÉNINKU PŘÍPRAVEK V ROČNÍM MAKROCYKLU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Hana Klimtová Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2010 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovala: Bc. Jana Burišková Brno, 2012 OBSAH ÚVOD...

Více

Obsah. Obsah...5. Úvod...7

Obsah. Obsah...5. Úvod...7 Obsah Obsah...5 Úvod...7 Charakteristika atletiky...9 Postavení a význam atletiky...9 Atletika na základních školách... 11 Rozdělení a charakteristika atletických disciplín...17 Základní atletická pravidla...

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

Fotbalová cvičení a hry

Fotbalová cvičení a hry Jaromír Votík Fotbalová cvičení a hry Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz tel. +420 220 386 401, fax +420 220 386 400 jako svou 2352. publikaci

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA A CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO SPORTU 11. dubna 2007 Večerková

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Odbor mládeže Rady ČRS

Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE R Y B O L O V N Á T E CH N I K A Autoři: Jiří Marek: Odbor mládeže Rady ČRS Ing. Ivan Bílý,

Více

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce Zpracoval: Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Venzara Název Silová příprava v Taekwon-Do Cíle práce

Více

Vliv HIIT intervence na úroveň kondice studentů střední školy Diplomová práce

Vliv HIIT intervence na úroveň kondice studentů střední školy Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her Vliv HIIT intervence na úroveň kondice studentů střední školy Diplomová práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Eduard Hrazdíra Vypracovala:

Více

Lyže v akci Běh na lyžích

Lyže v akci Běh na lyžích Lyže v akci Běh na lyžích Trénink dětí a mládeže, 13 až 16 let T2 Běh na lyžích 1 Obsah Předmluva... 3 Plán kurzu... 4 Rozvoj, motivace a učení... 6 Rozvoj lyžařské techniky... 13 Dobrá technika běhu na

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy Atletika dětí na 1. stupni základní školy Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. Autor práce: Kateřina Šauerová

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Autor: Eliška Egnerová, učitelství pro stření školy, tělesná výchova biologie Vedoucí

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ DIPLOMOVÁ PRÁCE PETRA BADINOVÁ Učitelství

Více

Výuka plavání dětí předškolního věku

Výuka plavání dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala:

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více

Rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti (v praxi se běžně užívá pojem rychlost) chápeme jako vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a uskutečnit

Více

5. Rozvoj základních pohybových schopnosti mládeže Rychlost

5. Rozvoj základních pohybových schopnosti mládeže Rychlost 1 5. Rozvoj základních pohybových schopnosti mládeže Rychlost Rychlostní vytrvalost Rychlostní síla Vytrvalost Síla Silová vytrvalost 5.1. Rozvoj vytrvalostních schopnosti 5.2. Rozvoj sílových schopnosti

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra tělesné výchovy a sportu Studijní program: Tělesná výchova a sport Studijní obor (kombinace): Geografie tělesná

Více