Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008"

Transkript

1 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Praha, kvě ten 2009

2 Obsah: strana 1. Úvod 1 2. Kvalita a excelence akademických činností 3 3. Kvalita a kultura akademického života Internacionalizace Zajišťování kvality činností realizovaných na VŠ Rozvoj VŠ Závěr 18 Přílohy Tabulková část Organizační schéma Přehled umělecké činnosti pedagogů

3 Výroční zpráva Akademie výtvarných umění o činnosti za rok Úvod Úplný název vysoké školy úplný název: Akademie výtvarných umění v Praze používaná zkratka: AVU Praha adresa: U Akademie 4, Praha 7 Organizační schéma Organizační schéma AVU je uvedeno v příloze této zprávy. Složení orgánů vysoké školy Správní rada předseda: JUDr. Miroslav Šipovič, advokát členové: PhDr. Ivana Kučerová, MČ Praha 7 ing. Josef Beneš, CSc., MŠMT ČR ing. Jiří Bělohlav, prezident, Metrostav a.s. prof. PhDr. Václav Cejpek, rektor, JAMU Brno doc. PhDr. Lubomír Konečný, ředitel ÚDU AV ČR ing. Zdeněk Novák, Ministerstvo kultury ČR ing. Václav Petříček,CSc.,prezident komory pro hospodářské styky se SMS ing. Josef Pleskot, architekt, Ateliér J.Pleskot Umělecká rada předseda: členové: prof.ak.mal. Jiří Sopko prof.ak.mal. Zdeněk Beran prof.ak.soch. Jan Hendrych prof. Milan Knížák, DrA. prof.ak.mal. Jiří Lindovský prof.ak.arch.ing. Emil Přikryl prof.ak.mal.rest. Karel Stretti 1

4 p.h. Jiří Ševčík, CSc. doc.phdr. Jiří T. Kotalík, CSc. prof.ak.arch. Alena Šrámková prof.ak.mal. Rudolf Sikora prof.ak.soch. Hugo Demartini ak.soch. Bohumil Rak prof. Jaroslav Malina Akademický senát předseda: místopředseda: členové: doc.phdr. Jiří T. Kotalík, CSc. Tomáš Uhnák prof. Jan Hendrych prof. Vladimír Kokolia PhDr. Jan Kříž odb.as. Milan Perič prof. Emil Přikryl prof. Petr Siegl odb.as. Dalibor Smutný odb.as. Jan Stoss prof. Karel Stretti doc. Magdalena Vovsová prof. Jindřich Zeithamml Ondřej Oliva Michal Ožibko Tomáš Tichý Václav Krčál Tadeáš Kotrba Terezie Regnerová Karin Šrubařová Pavel Charypar Rektor: prof.ak.mal. Jiří Sopko tel.: Prorektoři: p.h. Jiří Ševčík, CSc. pro studijní a pedagogickou činnost tel.: Mgr. Jiří Příhoda pro zahraniční záležitosti tel.:

5 Vedoucí koordinátor vědeckého výzkumu: p.h. Jiří Ševčík, CSc. tel.: Vedoucí KTDU, předseda AS AVU: doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. tel.: Kancléř: Kvestor: prof.ak.soch.rest. Petr Siegl tel.: ing. Vladimír Kalugin tel.: Zastoupení VVŠ v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizacích, v profesních organizacích viz tabulka č. 1 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy V Umělecké radě je zastoupena 1 žena, V Akademickém senátu 8 žen. 2. Kvalita a excelence akademických činností Kvalita a excelence AVU je založena především na tradičních hodnotách nejstarší české akademické instituce, zaměřené na výuku vysoké profesní specializace tvůrčí umělecké činnosti. Oblastí, kde již od roku 1997 dosahuje AVU také excelence, je vědecký výzkum. Tyto tři oblasti, vzdělání v umělecké tvorbě, vlastní umělecká tvorba pedagogů i studentů a vědeckovýzkumná činnost zůstávají nadále hlavními prioritami. Akademie výtvarných umění je systematicky rozvíjí a jejich integrace je stále základem jejího poslání. Akademie výtvarných umění přitom usiluje, aby impulzy nových médií a nových způsobů a prostředků výuky byly využity k aktualizaci studijních programů a k postupně probíhající restrukturalizaci klasické výuky, odpovídající nové sociální, politické a kulturní situaci. Hlavním principem zůstává vzájemná korekce klasických a nových médií a technologií, a jejich vzájemná spolupráce. Pokud jde o programovou strukturu terciárního vzdělávání na AVU, její vnitřní systém nemá dvoustupňovou strukturu, ale zachovává si stále šestileté magisterské studium. V roce 2008 byla 3

6 připravena a schválena reakreditace studijního programu výtvarná umění v oborech malířství/volná tvorba, sochařství/volná tvorba, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských, restaurování výtvarných děl sochařských, architektonická tvorba a prodloužena akreditace magisterského studia v oboru architektonická tvorba v upraveném tříletém cyklu. Studijní program oboru architektonická tvorba projednává v Bruselu Skupina koordinátorů, a její samostatná podskupina expertů pro uznávání profesionální kvalifikace studijního programu tohoto oboru. Vzhledem k specifické podobě magisterského studia architektury na AVU, kde chybí bakalářský stupeň, bude řízení pro uznání profesionální kvalifikace pokračovat a skupina expertů navrhne opatření, aby magisterský program AVU odpovídal směrnici Evropské komise. AVU současně připravuje akreditaci navazujícího magisterského programu pro absolventy bakalářského eventuálně magisterského stupně na vysokých uměleckých a rchitektonických školách. Dostatečnou rozmanitost a nabídku studijních příležitostí zaručují dále doktorské programy ve všech studijních oborech v distanční i prezenční formě a celoživotní vzdělávání v oblasti restaurování malířských a sochařských děl v pěti studijních modulech. Rozšířením programové struktury po dokončení magisterského studia je v souladu s velmi specializovanou profesní orientací na uměleckou tvorbu. Po reakreditaci doktorského studijního programu v roce 2008 a jeho rozšíření o prezenční formu se zvýšil se počet přijatých doktorandů, kteří jsou zařazováni do pedagogického procesu a vědeckého výzkumu. AVU podpořila své absolventy k dalšímu vzdělání v doktorském stupni, podařilo se jí tak posílit celkový potenciál akademické obce a zvýšit i kvalitu podaných projektů. V současné době na AVU studuje v oborech malířství, sochařství, intermediální tvorby, architektury a restaurování celkem 16 doktorandů. Vzhledem ke specifice doktorských programů na AVU, které předpokládají spojení tvůrčích uměleckých i vědeckovýzkumných výstupů, je však počet uchazečů, schopných obě oblasti integrovat i do budoucna velmi limitovaný a AVU trvá na přísné výběrovosti a kvalitě specificky zaměřených disertačních prací. Pro zvýšení úrovně doktorského programu je připraven ve spolupráci digitální laboratoře a vědeckovýzkumného pracoviště speciální seminář určený pro doktorandy a studenty posledních ročníků magisterského programu. Součástí semináře kombinujícího prezentaci projektů, textové kritiky a diskuse jsou i vystoupení doktorandů příbuzných uměleckých škol (VŠUP, FAMU, FUUD UJEP, FaVU a dalších.). Programy celoživotního vzdělávání v oblasti restaurátorské činnosti, zavedené v roce , byly podrobeny prvním testovacím cyklům s malým počtem posluchačů. Restaurátorské školy si vytvořily předpoklady pro posílení a zpřesnění systému celoživotního vzdělávání na AVU. Tato oblast vzdělávání je jednou z možností, jak orientovat studium prokazatelně navenek, k širší společenské a kulturní praxi, odpovídající potřebě rekonstrukce a restaurování památek na centrální i regionální úrovni. Program celoživotního vzdělávání restaurátorské sochařské školy stejně jako restaurátorské školy malířské odpovídá dlouholeté tradici a zkušenosti, kterou 4

7 Akademie výtvarných umění jako jediná vysoká škola rozvíjela, a současně reaguje na vzrůstající požadavky rozšířit specializovanou přípravu odborníků v oblasti restaurování malířských a sochařských uměleckých děl. Restaurátorská škola sochařská realizuje celoživotní program celoživotního vzdělání v 8 tématických okruzích a 3 studijních modulech. Věková struktura přijatých frekventantů se pohybuje od let. Z větší části se jedná o bývalé absolventy magisterského stupně na AVU, dále absolventy jiných vysokých škol s výtvarnou specializací (FAVU Brno, PF ZČU Plzeň). Teoretická i praktická výuka probíhá v laboratořích, posluchárnách a atelierech RSŠ AVU. Na realizaci programu celoživotního vzdělávání se podílejí interní pedagogové daného oboru a externí specialisté přizvaní k výuce jednotlivých odborných teoretických předmětů. Intenzita využívání prostorových kapacit pro jednotlivé výukové aktivity odpovídá zvolenému typu studijních okruhů a studijního modulu. Při výuce je kladen důraz na osvojení všeobecných a speciálních technologií, které jsou z hlediska restaurátorské specializace pro výkon povolání funkcí nezbytné. Tento typ studia je využitelný zejména pro nižší věkové skupiny, které se obtížně uplatní na trhu s volným uměním a po rekvalifikaci pro výkon restaurátora najdou uplatnění na jiném specializovaném trhu práce. Hodnocení zkušebního provozu celoživotního vzdělávání v oboru restaurování ověřilo kapacitu restaurátorských škol, optimální věkové a profesní složení uchazečů a přineslo řadu podnětů, týkajících se organizace a financování studia. Jednou z možností by mohly být účelové dotace nebo příspěvky z veřejných rozpočtů využité k realizaci studijních programů celoživotního vzdělávání. Finanční prostředky na účelové dotace by bylo možno mimo jiné získat i přehodnocením dotovaných programů, podporou podniků, z fondů EU (Evropský sociální fond), nebo případné spolufinancováním rekvalifikačních programů státem v rámci politiky zaměstnanosti. K úvaze je předložen i návrh podpory z unijních fondů (např. předstrukturální programy Phare). V každém případě je nezbytné, aby byl zajištěn lepší přístup k celoživotnímu vzdělávání pro všechny absolventy uměleckých oborů a na všech úrovních vzdělávání, mj. i zavedením systém finančních půjček pro jednotlivce, kteří chtějí rozšířit, prohloubit nebo změnit svou kvalifikaci. Celoživotní vzdělávání v restaurátorské škole malířské AVU zavedlo podobně nové rozšiřující modifikované formy specializačního studia restaurování malířských uměleckých děl a polychromovaných plastik, které otevírají přístup k odborné specializaci pro absolventy magisterského uměleckého studia klasického zaměření. Výuka restaurování uměleckých děl na papíru a pergamenu na AVU až do realizace projektu celoživotního vzdělávání neexistovala. V současnosti je však výuka této specializace limitována na informativní workshopy pro studenty magisterského studijního programu. Výuku ostatních restaurátorských disciplin bylo nutné pro dosud omezené finanční prostředky zatím řešit přičleněním studentů celoživotního vzdělávání k magisterskému programu, na kterém se do jisté míry podílejí i doktorandi interního doktorského studia. Zájem o studium v akademickém roce 2008 v podstatě odpovídal vysoké stabilní poptávce, která se pohybuje v rozmezí uchazečů v poměru k přijatým podle stavu diplomantů. Přijímací řízení je vysoce selektivní a i při zvýšeném počtu přijatých uchazečů zaručuje vysoký stupeň 5

8 studijní úspěšnosti. Je však patrné, že AVU musí počítat stále více s konkurencí stále se rozšiřujícího sektoru nově akreditovaných uměleckých škol různého zaměření a různé úrovně. Rozložení uchazečů se tím výrazně proměňuje a v následujících letech se proto budou postupně stále více redukovat zdroje uměleckých talentů. Jestliže je jednou z hlavních priorit dlouhodobého záměru je proto důraz na konkurenceschopnost. AVU je kvalitou svých studijních programů, uměleckou úrovní tvůrčí činnosti a internacionální spoluprací ve vědeckovýzkumné činnosti na evropské úrovni schopná obhájit své přední místo, spolu s dalšími uměleckými školami, jako je VŠUP v Praze, AMU v Praze a JAMU v Brně. Širší přístup ke vzdělání v roce 2008 zajišťovala také širší nabídka odborných programů kratšího cyklu, jako byly odborné malířské a grafické kurzy pro veřejnost a kurzy večerního kreslení, které kromě veřejnosti slouží přípravě budoucích uchazečů a kultivaci odborných dovedností studentů nižších ročníků. Nově byly zavedeny i kurzy pro speciální programy jiných vysokých škol (VŠCHT). Další rozšíření o sochařské kurzy pro veřejnost je zatím ve fázi přípravy a ověřování zájmu. Širší spektrum kurzů pro řádné posluchače všech studijních oborů zahrnuje digitální laboratoř, která v tomto roce rozšířila a zkvalitnila své kurzy určené nižším ročníkům a nabízí svou kapacitu i školám nových médií.součástí rozšířené aktivity digitální laboratoře se staly pravidelné přednášky organizované spolu s vědeckovýzkumným oddělením a připravují se rozsáhlejší výukové programy a workshopy ve spolupráci s dalšími vysokými školami, pro něž jsou kvalifikovaně zpracovány grantové projekty. Důležitým záměrem AVU k potřebné diverzifikaci programové struktury AVU zůstává stále nerealizované založení druhého ateliéru architektury. Důvodem, kromě rozšíření poptávky uchazečů z fakult architektury a celkového zvýšení počtu posluchačů, se stala v neposlední řadě také potřeba zesílené odborné supervize při připravovaných rekonstrukcích Školy architektury a ateliéru v ul. Jana Zajíce, u kterých se předpokládá zařazení do programového financování v následujících letech. Obohacením studijních programů byla už v roce 2007 legalizovaná instituce hostujícího profesora ze zahraničí. Prof. Markus Huemer, který se stal v roce 2007 vedoucím pedagogem jedné ze škol nových médií, aktualizoval a internacionalizoval studijní program studijního oboru. AVU připravuje jeho habilitaci a počítá s jeho dlouhodobějším působením. Kromě inovace studijního programu má přítomnost zahraničního pedagoga mimořádný význam pro komunikaci posluchačů v cizích jazycích a pro celkové rozšíření zahraničních kontaktů, zejména spolupráci posluchačů tohoto studijního oboru s významnými mediálními centry v Evropě. Rekonstrukcí tzv. Šalounova ateliéru je současně umožněno pravidelné krátkodobé semestrální působení zahraničních i domácích pedagogů, které je součástí studijních programů ve všech oborech AVU. Po zkušebním provozu zahájeném doc. Tono Čiernym z bratislavské VŠVU a prof. Magdaleně Jetel z mnichovské Akademie výtvarných umění obohatil v roce 2008 program krátkodobě působícího profesora významný polský umělec Zbygniev Libera. Otázka zaměstnanosti absolventů a přípravy studentů na trh práce je jedním z hlavních kritérií kvality školy v materiálech Evropské asociace pro zajištění kvality ve vysokoškolském vzdělání. Akademie výtvarných umění 6

9 usiluje o rozšíření a zavedení různých způsobů výuky, rozšíření studijních programů přesahujících do intermediálních oblastí a oblastí nových médií. Akademie však nezajišťuje studijní programy užitého umění a nemá proto přímé vztahy s výrobní a vývojovou sférou jako školy užitých umění a designu. Uplatnění na trhu práce, kterým je pro obory volné umělecké tvorby trh umění, je obtížné, protože umělecký provoz dosud není plně strukturovaný, chybí síť soukromých galerií, kultivovaná vrstva sběratelů, kvalitní podpůrné programy velkých muzeí a galerií. Statut svobodného povolání je většinou neudržitelný a absolventi musí hledat obživu v užitých nebo zcela alternativních oborech. Problém zaměstnanosti není možné ani sledovat ani řešit jako u jiných technických a univerzitních oborů, protože absolventi velmi často příležitostně střídají a kombinují krátkodobě různé druhy zaměstnání, umožňující získat prostředky pro vlastní volnou tvorbu. AVU, jak bylo již uvedeno, řeší tuto otázku zavedením programů celoživotního vzdělávání v restaurátorských oborech, které umožňují rozšíření kvalifikace a uplatnění na trhu práce v oblasti, kterou i dříve umělci pravidelně využívali, avšak bez doplněného vzdělání. Na AVU dosud chybí pedagogické kurzy, které by připravily absolventy k výuce na střední úrovni. Velmi užitečnou přípravou na uplatnění v užitých oborech jsou rozšířené speciální doplňkové kurzy mediálních technologií a workshopy, organizované a vedené digitální laboratoří, jichž se účastní stále více posluchačů všech studijních oborů AVU. Výzkum uplatnění absolventů volných uměleckých oborů AVU nebyl dosud proveden, protože vyžaduje naprosto individuální šetření a pracnou evidenci stále proměnlivých údajů. Dochází při něm, jak bylo uvedeno, k mimořádné difuzi do široké oblasti mediálních a jiných užitých aktivit, pedagogických aktivit na nižší úrovni, nižších kvalifikačních uplatnění v restaurátorských profesích, filmovém průmyslu a příležitostných zaměstnáních. Vědeckovýzkumná činnost v roce 2008 Vědeckovýzkumná činnost dosáhla v posledních dvou letech významných úspěchů. Dvě výzkumná pracoviště AVU kladou důraz na předchozí výzkumné výsledky a kontinuitu výzkumu od roku 1997 a podařilo se jí získat dva dlouhodobé záměry na období pěti a šesti let. Oba záměry mají komplementární tématické zaměření: k dějinám moderního umění a ke studiu malířských a sochařských historických metod, technik a materiálů v oborech restaurování. Granty dovolují posílit výzkumnou kapacitu, která zaručuje výzkum na mezinárodní úrovni, doložený např. spoluprací s Centrem nových médií (ZKM) v Karlsruhe na společné cizojazyčné publikaci v nakladatelství Canz. Uměnovědné vědecko výzkumné pracoviště AVU: Hlavním úkolem Vědecko-výzkumného pracoviště AVU (VVP AVU), založeného v roce 1997, je základní vědecký výzkum, zpracování pramenné dokumentace, kritické zhodnocení a reinterpretace dějin českého výtvarného umění po druhé světové válce až do dneška, s důrazem na reflexi dobového politicko-historického kontextu a se zřetelem k paralelnímu diskurzu 7

10 světového umění. Specifické zaměření výzkumu k umění posledních šedesáti let s interdisciplinárními přesahy mimo oblast tradičního výtvarného umění významně doplňuje stávající nabídku okruhů vědecko-výzkumné činnosti Ústavu dějin umění Akademie věd ČR i dalších státních galerijních a muzejních institucí. Pokrývá prostor výzkumné oblasti, která není v současné době na těchto institucích v takovém rozsahu komplexněji řešena. VVP AVU řeší od roku 2007 Výzkumný záměr MSM s názvem České umění v období post-socialistické transformace ( ) a výzkumný projekt DD07P03OUK001 České umění let - reflexe a dokumentace. Výzkumný záměr MSM s názvem České umění v období postsocialistické transformace ( ) interpretuje, problémy a témata přechodného období s důrazem na mimoestetické a intermediální přesahy od osmdesátých let 20. století do současnosti. Reflexe sociálních a politických změn a nových strategií, kterými na ně umění reagovalo, vyžaduje nové přístupy v historiografii a teorii umění. Cílem výzkumného záměru je analýza těchto změn v lokálních souvislostech a jejich začlenění do širšího rámce soudobé kultury v transformující se postkomunistické Evropě s akcentem na česko-slovenské vztahy. Výzkumný projekt DD07P03OUK001 České umění let - reflexe a dokumentace zakládá veřejně přístupné dokumentační středisko českého umění osmdesátých a devadesátých let a je koncipováno v první řadě k vyplnění mezery v poznání tohoto období, které nejsilněji určuje současnou situaci v oblasti umění. K základnímu metodologickému postupu při takto koncipovaném výzkumu patří v první řadě shromažďování textové a obrazové dokumentace a následné kritické zpracovávání jednotlivých dokumentů (publikace, texty, další tištěné materiály), fotografií (dokumentace výstav a uměleckých děl), videodokumentací a portfólií. on-line databáze Výsledky rešeršních, kritických a interpretačních prací jsou průběžně dokumentovány a editovány v neustále doplňovaných on-line databázích: bibliobáze - databáze bibliografických údajů; projekt i-datum - databáze současného umění a v aktualizovaném archivu fyzických dokumentů. sympozium (A)symetrické historie zamlčené rámce a vytěsněné problémy uspořádané ve spolupráci s IUV VŠVU a KDTU VŠVU v Bratislavě s cílem analyzovat pojmem antologie, antologického psaní dějin a teorie umění a kriticky reflektovat uměnovědné antologie publikované v Čechách a na Slovensku ve 20. století v kontextu překladových antologií. K sympoziu byl vydán reprezentativní sborník, obsahující příspěvky všech přednášejících (Petr A. Bílek, Karel Císař, Tomáš Dvořák, Jana Geržová, Miloš Havelka, Eva Krátká, Alena Kubová, Alexandra Kusá, Miroslav Marcelli, Monika Mitášová, Pavlína Morganová, Miroslav Petříček, Tomáš Pospiszyl, Jiří Přibáň, Zora Rusinová, Katarína Rusnáková, Jiří Ševčík, Josef Vojvodík, Marian Zervan). Vydání sborníku podpořilo MŠMT a MK ČR. 8

11 periodikum Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny VVP AVU vydalo další dvojčíslo (č. 4-5) periodika, které je koncipované jako úzkoprofilové periodikum zaměřené na teoretické a kritické texty, jež se dotýkají širších sociokulturních souvislostí vzniku, prezentace a recepce současného umění. Tématem tohoto dvojčísla je odkaz umělecko-politického hnutí Situacionistická internacionála ( ) a jeho relevance pro dnešek. Projekt podpořilo MK ČR. Edice VVP AVU Nová Edice VVP AVU je zaměřena na překlady teoretických textů, které poskytují širší interdisciplinární vhled do historického, politického a sociokulturního pozadí post-socialistické transformace v našem regionu. Prvním svazkem této edice je kniha: Slavoj Žižek, Podkova nade dveřmi. Výbor z textů. Výbor zahrnuje nejvýraznější krátké texty publikované v letech , věnované širší škále témat z nedávných dějin i ze současnosti, např. stalinismu jako totalitárnímu vyústění osvícenské tradice, rozpadu socialistického bloku, nástupu nové "postideologické" éry hegemonie globálního kapitalismu a liberální demokracie, či osudu moderního emancipačního projektu. Projekt je součástí plnění výzkumného záměru MŠMT. účast na Multiplace VVP AVU prezentovalo svoje aktivity v rámci Brno Meets Multiplace ve dnech 28. a v bloku přednášek a prezentací Nová média. Mnohost perspektiv / New Media. Variety of Perspectives. Účast na diskusním projektu Otevřené archivy Druhý ročník uspořádaný Centrem audiovizuálních studií FAMU proběhl v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu Jihlava v říjnu Tématem setkání byly otevřené archivy v audiovizuální oblasti jako místa otevřeného vzdělávání a vzájemné spolupráce. VVP AVU se projektu zúčastnilo jako jeden ze zástupců oficiálních vzdělávacích institucí, kde vzniká fyzický archiv s paralelními online projekty zpřístupňujícími informace o českém moderním a současném umění. přednáškový cyklus V roce 2008 pokračovala spolupráce s Digilabem AVU na pořádání cyklu přednášek určených akademické i širší veřejnosti, kam jsou zváni především zástupci mladé umělecké generace, kteří hovoří o vlastní práci. Přednášky je možné sledovat v reálném čase na stránkách Digilabu, kde jsou také archivovány pro budoucnost. mezinárodní spolupráce Projekt i-datum databáze současného umění je součástí portálu databází evropského současného umění European-art.net, která prostředkuje informace a materiál o současném výtvarném umění pomocí jedné vyhledávací masky. Na výročním setkání partnerů, uskutečněném v březnu 2008 ve Vídni se projednávalo především rozšíření aktivit databáze a propojení s dalšími podobně zaměřenými institucemi. 9

12 5spolupráce na výstavních projektech Během roku 2008 pokračovala kurátorské spolupráce s Rakouským kulturním fórem v Praze, v jehož galerii bylo kurátorem Jiřím Ševčíkem za asistence VVP AVU realizováno několik výstavních projektů, které představily jak významné rakouské umělce (Anna Jermolaewa, Fabian Seiz Measure & meanings, Eva Schlegel, Galerie Krobath Wimmer, Simon Wachsmuth) Vědecko- výzkumná činnost Školy restaurování uměleckých děl malířských ALMA (Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl) (přehled činnosti za rok 2008) Alma je společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži a AVU Praha V roce 2008 zorganizovala laboratoř ALMA 2. mezioborový seminář: Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla konaný ve dnech v Klášteře sv. Anežky České za účasti 170 osob z Čech a ze zahraničí. Bylo publikováno za podpory výzkumného záměru MSM speciální číslo časopisu Technologia Artis 6/2008 [1], který je jediným recenzovaným periodikem u nás zaměřeným na restaurování a mezioborový výzkum umění. Publikováním v tomto časopise se nové vědecké poznatky dostávají k odborníkům v praktické sféře památkové péče [1] Hradil D., Hradilová J. (Eds.): Technologia Artis 6 (2008), sborník 2. mezioborového semináře ALMA s názvem Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla, , Praha, 308 stran. ISSN , ISBN Výzkum je financován z těchto projektů: GAČR 203/07/1324 Hradil D. ÚACH AV ČR (řešitel), Hradilová J., AVU (spoluřešitel): Nové metody v neinvazívní mikroanalýze středověké umělecké malby ve vztahu k původu pigmentů a procesům jejich chemické degradace ( ). MŠMT : Stretti K: Výzkum historických malířských technik a materiálů pro potřeby restaurování a umělecko-historického hodnocení výtvarných děl ( ). Mezioborový výzkum - neinvazívní analýzou dalších gotických děl v regionu Malopolska a severovýchodního Slovenska byla prokázána jejich příslušnost k dílně tzv. Mistra Matějovského oltáře. Materiálové znaky byly popsány prvkovou analýzou metodami neinvazívní rtg fluorescence a SEM/EDX v kombinaci s minerální (fázovou) analýzou pomocí práškové rtg mikrodifrakce. [2,3,4] Souvislost mezi proveniencí materiálu, technikou malby a původem výtvarného díla byla použita i k zařazení anonymního díla jihoněmecké výtvarné školy. [9] S cílem zmapovat vlivy významných výtvarných center té 10

13 doby (zejména Norimberka, Krakova a Vídně) byly navázány velmi dobré mezinárodní spolupráce zaměřené na výzkum zatím neprobádaných a přitom dochovaných souborů gotické deskové malby 15. století zejména v oblasti Sedmihradska (spolupráce s Akademií výtvarných umění v Bukurešti a rumunským Národním ústavem pro výzkum v restaurování) vedle již dříve zmíněného Malopolska (spolupráce s Jagelonskou univerzitou v Krakově a Spišským muzeem Levoča). Výsledky těchto spoluprací budou publikovány v následujících letech. [2] Hradil D., Hradilová J., Bezdička P., Švarcová S. (2008): Provenance study of Gothic paintings from North-East Slovakia by hand-held XRF, microscopy and X-ray microdiffraction. X-ray Spectrometry 37, (IF = 1.1) [3] Hradilová J., Hradil D., Svetková A., Novotná M. (2008): Výtvarné a materiálové znaky dielne Majstra Matejovského oltára, 15. storočie, Slovensko / Artistic and material traits of the workshop of the Master of the Matejovce altarpiece, 15th century, Slovakia. Technologia Artis 6, [4] Bezdička P., Hradil D., Hradilová J., Kotulanová E., Švarcová S.: Mineralogy and microanalysis of Mediaeval and Baroque painting preparation layers by XRD: a comparative study. EPDIC-11 workshop on X-ray techniques in the investigations of the objects of cultural heritage, , Krakow, Poland. [5] Hradilová J., Vlčková J., Král M. (2008): Epitaf Markéty (manželky Jana Ratolda) gotická desková malba ze sbírek Moravské galerie v Brně / Epitaph of Margaret (wife of Jan Ratold) Gothic panel painting from the collections of the Moravian Gallery in Brno. Technologia Artis 6, Vývoj metod organické analýzy pojiv - v rámci spolupráce s Přírodovědeckými fakultami UK Praha a UK Bratislava, Slovensko, kde probíhá testování chromatografických metod v oblasti analýzy umění, byla na modelových vzorcích barevných vrstev a vybraných reálných vzorcích ověřena možnost rozlišení různých typů olejových pojiv podle poměru kyseliny palmitové a stearové metodou GC/MS [6]. Ve vývoji metodiky pro přesnější mikroanalýzu organických pojiv spolupracovala naše laboratoř také s Katedrou biochemie VŠCHT (MALDI- TOF MS) a Polymer institutem v Brně (IČ mikrospektrometrie). Byla testována identifikace nízkých koncentrací vybraných organických barviv [6] Blaško J., Kubinec R., Husová B., Přikryl P., Pacáková V., Štulík K., Hradilová J. (2008): Gas chromatography/mass spectrometry of oils and oil binders in paintings. Journal of separation science 31, (IF = 2.6) Studium degradace anorganických pigmentů - byla provedena stratigrafická analýza a materiálový výzkum vzorků z unikátních raně-románských fresek v Kostoľanoch pod Tríbečom, Slovensko, jehož výsledky potvrdily procesy mechanické i chemické degradace barevných vrstev indikované již neinvazívními metodami. Výsledkem je především odlišení vrstev románských, gotických, barokních a pozdějších 11

14 zásahů z 20. století, dále přibližná rekonstrukce dnes redukované barevnosti, způsobené absencí Cu pigmentů, které byly z barevných vrstev vymyty vlivem vysoké vlhkosti kondenzující na stěnách a přeměnou oranžového minia (Pb 3 O 4 ) v hnědočerný platnerit (PbO 2 ). [2] Tyto naše nálezy byly důležitým argumentem pro rozhodnutí o úpravě klimatických poměrů uvnitř kostela, ačkoliv analýza zasolení omítek neindikovala žádné potenciální ohrožení fresek vlivem solné koroze. Nebezpečí totiž spočívá nikoliv v aktivitě solí, ale, jak bylo prokázáno, především ve fyzické akci vody, která vymývá rozpustné fáze a vede k postupnému ztenčování barevné vrstvy vlivem mechanického odnosu i nerozpustných pigmentů jako jsou hlinky. [7] Dílčí výsledky již byly publikovány, souhrnná publikace o Kostolanech bude připravena v roce [7] Hradil D., Hradilová J.: Kostoľany pod Tríbečom: Materiálový výzkum barevných vrstev nástěnné malby a chemické degradace pigmentů. Seminář k obnově románského kostela pod záštitou primátora města Nitry, Slovensko, Počítačová analýza obrazových informací - ve spolupráci s Ústavem teorie informace a automatiky (UTIA) AV ČR byly zkoumány možnosti digitálního zpracování obrazové informace, která je ve výzkumu výtvarných děl velmi podstatným vstupem. V praxi se přitom používá pouze vizuální hodnocení. Klíčovým požadavkem bylo umožnit vyhledávání a třídění fotografií uložených v archivu podle obrazových informací (barva, tloušťka vrstvy, tvary apod.). První výsledky již byly publikovány. [8,9] Publikace ve vědeckých časopisech [8] Beneš M., Zitová B., Hradilová J., Hradil D. (2008): Image processing in material analyse of artworks. In. Ranchordas A., Araujo H. (Eds.): Proceedings of International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP) 2008, Funchal, Madeira, Portugal, January 2008, p , ISBN [9] Beneš M., Zitová B., Hradilová J., Hradil D. (2008): The Material Description and Classification in Nephele System for Artwork Restoration. Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia. Limassol : VSMM Society, (Ioannides, M.; Addison, A.; Georgopoulos, A.; Kalisperis, L.) S ISBN Přednášky na konferencích: Hradil D., Hradilová J., Kurková H.: Neinvazívní RTG fluorescence jako součást nedestruktivního průzkumu malířského díla. Seminář ALMA se zahraniční účastí na téma Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a staří uměleckého díla, Praha,

15 Ostatní přednášky v zahraničí Hradilová J.: Neinvazívna RTG fluorescencia v restaurátorském prieskume. Seminář Reštauroavnie a prírodné vedy, VŠVU Bratislava, Posílení vazby mezi vzdělávací a vědeckovýzkumnou činností Od založení prvních vědeckovýzkumných pracovišť v roce 1997 sledovala AVU jejich úzké propojení s uměleckou výchovou a uměleckou praxí. S výsledky uměnovědného bádání jsou posluchači seznamováni v přednáškách a seminářích o moderním umění 20. století. Vědečtí pracovníci se dále podílejí na diplomních seminářích, doktorských seminářích, konzultacích ročníkových a diplomních prací a pravidelně pořádají mezinárodní sympózia k širší problematice výzkumných projektů. Vědeckovýzkumná práce je také pravidelně spojována s kurátorskými výstavními projekty, jichž se účastní studenti AVU. Významnými příklady byly mezinárodní výstavy v Rakousku a Slovenské republice. Doktorandi spolupracují s vědeckovýzkumným pracovištěm a účastní se konzulací, podílejí se narealizaci programů celoživotního vzdělávání a pracují při digitalizaci archivů Kvalita a kultura akademického života znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů Kvalita a kultura akademického života vysoké umělecké školy je na standardní úrovni a k žádnému sociálnímu nebo kulturnímu vylučování nikdy nedocházelo. sociální záležitosti studentů a zaměstnanců V potřebných případech, např. soudních sporů o výživné, AVU poskytla bezplatné právní porady, stejně jako jsou poskytovány poradenské služby pro všechny zájemce o studium na AVU. využívání stipendijního fondu Stipendia jsou vyplácena ve velmi omezené míře, neboť nedochází k naplnění stipendijního fondu. ubytovací a stravovací služby VVŠ (tabulka č. 10) Ubytovací služby na koleji jsou nabízeny všem posluchačům, ale využívá jich jen menší část, protože v poslední době dochází k výrazné a trvalejší změně ve způsobu bydlení (kolektivní pronájmy) i financování studia (vysoké procento zaměstnaných). 13

16 4. Internacionalizace Zapojení VVŠ do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje AVU je od roku 1997 zapojena do Evropského programu a realizuje tento program ve formě 3 4 měsíčních studentských stáží a týdenních pobytů pedagogů. AVU nadále podporuje pouze krátkodobou mobilitu, která je pro studenty finančně únosná. Delší než týdenní pedagogické stáže by bylo obtížné realizovat vzhledem k systému výuky na AVU. Bilaterální dohody jsou podepsány celkem se 25 evropskými vybranými školami, ze kterých si studenti a pedagogové mohou vybrat. V loňském roce v programu LLP Erasmus vycestovalo 13 studentů a 10 učitelů. V rámci přímé spolupráce AVU uskutečňuje výměnný program s řadou škol mimo Evropské společenství (Rusko) a zámoří (Izrael, Gruzie, Peru, Brazílie, USA a Austrálie). Vycestovalo celkem 13 studentů. Nabídka studia v cizích jazycích Řádné studium v cizím jazyce není na AVU akreditováno. Pro studenty/absolventy uměleckých škol AVU nabízí placené semestrální stáže s individuálním studijním plánem (v angličtině, event. jiném světovém jazyku). Společné studijní programy Nejsou zavedeny s žádnou zahraniční školou. 5. Zajišťování kvality činností realizovaných na AVU Specifikem vysokých uměleckých škol typu Akademií je ateliérová výuka. Základem hodnocení kvality vzdělávání na AVU je periodické vnitřní hodnocení, které probíhá formou ročníkových postupových zkoušek a obhajob studentských prací. Roční penzum práce každého studenta je přitom podrobeno zevrubnému hodnocení prostřednictvím komise sestavené z pedagogů školy a externistů. V rámci objektivity celého hodnotícího procesu není vedoucí pedagog členem této komise. Ke zkvalitnění vědomostního základu v oblasti klíčového teoretického předmětu Dějiny umění a architektury byla zavedena souborná Státní zkouška v 5. studijním ročníku. Její složení je předpokladem k připuštění k obhajobě diplomové práce. Státní zkouška je opět hodnocena komisionálně za účasti externistů z jiných vysokých škol a významných kulturních institucí. Součástí vnitřního hodnotícího procesu jsou samozřejmě i periodicky svolávaná zasedání Kolegia vedoucích pedagogů, kde jsou veřejně 14

17 diskutovány a hodnoceny výsledky jednotlivých ateliérů. Jako novum bylo zavedeno i pololetní hodnocení, které není nadále pouze záležitostí vedoucího pedagoga, ale podléhá revizi kolegia všech vedoucích pedagogů, kteří kolektivně vystavenou semestrální produkci zhlédnou, komentují, hodnotí a konfrontují výsledky ateliérové výuky ve všech studijních oborech AVU. Vedle toho Akademický senát AVU připravil rozsáhlý dotazník, který navazuje na dotazníkové akce školy v 90. letech a bude jako nástroj vnitřního hodnocení předložen ve dvou verzích studentům a všem členům akademické obce. Zpracován bude komisí senátu za spolukonzultace sociologů v roce Výsledky hodnocení a jejich využití Výsledky hodnotících procesů jsou zveřejňovány, diskutovány v ateliérech, na kolegiích pedagogů a v senátu a slouží jako podklad k dalšímu rozvoji vzdělávání. Výsledky jsou dále využívány při udílení výročních ateliérových cen, které jsou vyhlašovány při slavnostní promoci a slouží jako motivační impuls pro studenty. Vzhledem k tomu, že všechny pracovní úvazky pedagogů na AVU jsou termínovány, procházejí pravidelným hodnocením v rámci periodicky organizovaných rekonkurzů a konkurzů. Tím je zajištěna odpovídající kvalita, inovace i žádoucí obměna pedagogického sboru. Vnější hodnocení, včetně mezinárodních hodnocení Hlavním nástrojem vnějšího hodnocení však nadále zůstává činnost AVU, jako kulturní instituce otevřené veřejnosti a její podíl na formování soudobé kultury v českém i mezinárodním, evropském kontextu. Hlavní formou jsou účasti na výstavách ve veřejných i soukromých galeriích, ocenění v soutěžích, zařazení do sbírek a velkých mezinárodních přehlídek umění. Základní formou, vázanou na školu je pravidelné zveřejňování klauzurních prací na konci každého akademického roku v rámci dne otevřených dveří. Diplomanti již pravidelně představují svoji bilanci ve Veletržním paláci. Výsledky školy byly podrobeny reflexi renomovaných výtvarných kritiků, kteří komentovali dosažené výsledky na stránkách denního tisku. Výstava je navíc tradičně doplněna katalogem AVU informujícím o všech studijních oborech a dokumentujícím výsledky práce všech ateliérů, včetně komentáře pedagogů. Akademie dále provozuje vlastní výstavní síň, ve které jsou v krátkých dvoutýdenních intervalech prezentovány výsledky jednotlivých ateliérů, studentů hostů a výměnné výstavy vysokých uměleckých škol v Čechách a zahraničí (např. Akademie výtvarných umění ve Vídni a v Mnichově). Vedle toho pořádají jednotlivé ateliéry výstavy v prestižních výstavních síních po celé republice i v zahraničí. Významným kritériem úspěšnosti výuky akademie jsou i soutěže. Jen v nejprestižnější národní Chalupeckého ceně pro mladé umělce bylo 20 posluchačů AVU za poslední pět let vybráno mezi finalisty a čtyři z nich získali první ceny. Podobně byli posluchači oboru architektury úspěšní a získali za posledních pět let pět hlavních cen České komory architektů. Nejvýznamnějším oceněním je účast studentů a absolventů Akademie na Dokumentu v Kasselu, Benátském bienále, na mezinárodní středoevropské výstavě Kontakt v Muzeu moderních umění ve Vídni a mezinárodní výstavě Excentric Path v Museu Berardo v Lisabonu. 15

18 zřízení, udržování a efektivnost vnitřního kontrolního systému Vnitřní kontrolní systém na Akademii výtvarných umění (dále jen AVU) je vymezen Směrnicí kvestora AVU č. 8/2005 o finanční kontrole. Tato Směrnice je směřována zejména na správné, efektivní a účelné užití veřejných finančních prostředků. V roce 2007 byl vydán vedením AVU soubor úsporných opatření, jehož výsledkem má být kladný hospodářský výsledek, aby ztráta v hospodaření, vzniklá v minulých letech byla neustále snižována. Tato úsporná opatření spočívala v kontrole dodržování základních bodů výše zmíněné Směrnice, a to zejména hospodárnosti,tj. v zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením finančních prostředků, dále v kontrole účelnosti a efektivnosti použití veřejných prostředků, tj. dosažení požadované kvality ve srovnání s objemem prostředků použitých na jejich plnění. Právě průběžnou kontrolou hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, prováděnou zaměstnanci AVU v rámci svých vymezených povinností, pravomocí a odpovědnosti se podařilo úsporná opatření realizovat. Hospodaření AVU za rok 2008 skončilo kladným hospodářským výsledkem a tím došlo ke splnění hlavního úkolu AVU v ekonomické oblasti a to odstranění vzniklé ztráty z minulého období a vytvoření ziskuje výši tis. Kč. informace o případech podezření na možné korupční jednání a o prokázaných případech korupčního jednání V roce 2008 nebyly na AVU zjištěny žádné případy podezření na korupční jednání. Spolu s vnitřním kontrolním systémem je předkládána správci rozpočtových kapitol v daném termínu za příslušný rok zpráva útvaru interního auditu AVU, která ověřuje údaje, vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech a hospodaření s veřejnými prostředky za kalendářní rok a současně úkolem tohoto útvaru je i hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému na AVU. Údaje o finanční kontrole Zřízením, udržování a efektivnost vnitřního kontrolního systému Vnitřní kontrolní systém určuje Výnos rektora č. 2/2007 a skládá se jednak z řídící kontroly, jednak z interního auditu. Řídící kontrola spočívá v každodenní činnosti všech vedoucích zaměstnanců AVU na všech úrovních řízení v souladu s 301 a 302 Zákoníku práce, což znamená zajistit řádné, hospodárné a účinné operace, které patří do působnosti AVU. Tato činnost mimo jiné zahrnuje ochranu před ztrátami plýtváním, nehospodárností, ochraně majetku a zejména dodržování závazných předpisů a vnitřních směrnic AVU. Výsledkem dodržování pravidel řídící kontroly na AVU je dosažení kladného hospodářského výsledku v roce 2008 a odstranění ztráty za minulé období. Interní audit na AVU. Je prováděn zaměstnancem oddělení interního autoru dle plánu tohoto útvaru. V roce 2008 byla provedena kontrola smluvní problematiky s dodavateli informačních technologií HW a SW, dále bylo kontrolováno hospodaření s přidělenými prostředky za rok Obě kontroly neprokázaly žádné negativní zjištění, které by vedlo k uložení sankcí. 16

19 Informace o případech podezření na možné korupčním jednání a o prokázaných případech korupčního jednání Na AVU nebylo v roce 2008 ani v letech předešlých zjištěny případy podezření na možné korupční jednání 6. Rozvoj vysoké školy Rozvojové projekty AVU 2008 V rámci orientačního limitu pro rozvojové projekty na rok 2008 bylo na AVU financováno celkově 6 projektů, v celkové výši tis. Kč: V tomto roce AVU poprvé využila Program 1a) na podporu internacionalizace, který aplikovala na podporu působení hostujícího pedagoga (celkové náklady 700 tis. Kč, z toho NIV 410 tis. a INV 290 tis. Kč.). Podobně jako v předcházejících letech byl pro mezinárodní kontakty naší školy, vedle plně vytíženého výměnného programu Sokrates/Erasmus pro EU, využit Program 1c) určený pro podporu mezinárodní mobility studentů. Umožnil rozšíření studentských výměnných stáží a pobytů mimo Evropu (celk. NIV 400 tis. Kč). V oblasti informačních technologií v roce 2008 AVU využila dva podprogramy Programu 3: Podprogram 3b) na rozvoj informačních a komunikačních technologií byl pod názvem Inovace technického zázemí Digitální laboratoře použit na rozvoj tohoto pracoviště, které posiluje výuku ve vše oborech v obecnější rovině, než specializované školy nových médií (celk. 500, NIV 70 tis. Kč, INV 430 tis. Kč.). Podprogram 3c) byl využit na digitalizaci, produkci multimediálních pomůcek a rozvoj internetových databází a navázal tak na práci zahájenou v předcházejících dvou letech (celk. NIV 360 tis. Kč). Podporu v rámci Programu 6) na podporu odstranění slabých stránek školy AVU orientovala k vytvoření jednotného informačního systému. Škole doposud chyběl vhodný komunikační kanál, sloužící jednak nejširší obecné informaci a na druhé straně využitelný pro menší uzavřené komunikační skupiny (celk. NIV 300 tis. Kč). Priority v pořadí projektů sestavilo kolegium rektora z hlediska priorit rozvoje školy s ohledem na Dlouhodobý záměr AVU na rok 2008; kolegium rektora také sledovalo průběh a úspěšné řešení těchto projektů. FRVŠ na AVU 2008 V roce 2008 byly ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol úspěšné dva ze tří podaných projektů: V rámci tématického okruhu F2 se specifikací d) byl uskutečněn projekt Prof. PhDr. M. Šejna, Collectanea / Prosperova knihovna (150 tis. Kč), který se týkal tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru spojujících digitalizované složky (video, obraz, text, zvuk) v jeden interaktivní celek (http://concept.avu.cz/studijni-texty-study-scripts/lang/czcs/). V tématickém okruhu A pro dotace investiční, specifikace a) uspěl projekt Prof. M. Šejna, Zřízení laboratoře intermediálního oddělení Akademie výtvarných umění 17

20 v Praze (1.706 tis. Kč), zaměřený na digitalizaci obrazu a zvuku, makroskopické a environmentální měření a průzkumy, a na získání zařízení pro editace digitálního signálu a zařízení pro prezentaci digitalizovaných a editovaných dat. 7. Závěr V roce 2008 pokračovalo úsilí o rozšíření studia a zvýšení nabídky studijních programů zejména zavedením instituce pravidelně hostujících profesorů po dokončení rekonstrukce Šalounova ateliéru. Součástí studijních programů hostujících profesorů jsou rozšířené možnosti studijních zájezdů a pobytů studentů v zahraničí na školách, kde hostující pedagogové působí a systematické uvádění posluchačů do mezinárodního uměleckého provozu. Kritickým momentem zůstává financování zahraničních pedagogů, protože mzdové prostředky, které jsou k dispozici, nepokryjí ani jejich běžné náklady. Tento problém je velmi bolestný u oborů, kde není na domácí scéně dostatek zkušených a vzdělaných odborníků. Dostatečnou rozmanitost a nabídku studijních příležitostí zaručují dále doktorské programy ve všech studijních oborech v distanční i prezenční formě a celoživotní vzdělávání v oblasti restaurování malířských a sochařských děl několika studijních modulech. Celoživotní vzdělávání umožňuje talentovaným absolventům zvýšení odborné kvalifikace a zvyšuje tím jejich uplatnitelnost v praxi. Reaguje tak také na nedostatek kvalifikovaných restaurátorů uměleckých děl v praxi památkové péče a tím i na širokou kulturní společenskou potřebu. Úspěšná reakreditace magisterského a doktorského studijního programu AVU umožnila širší a strukturovanější nabídku studijních předmětů a umožňuje už individuálnější sestavení oborových studijních programů jako předstupeň a příprava kreditního systému. Po reakreditaci doktorského studijního programu, bylo v roce 2007 rozšířeno toto studium o prezenční formu a zvýšil se počet přijatých doktorandů, kteří jsou zařazováni do pedagogického procesu a vědeckého výzkumu. AVU podpořila své absolventy k dalšímu vzdělání v doktorském stupni a podařilo se jí tak posílit celkový potenciál akademické obce. Výsledky tohoto procesu jsou již patrné pro studijní rok , kde se kromě zvýšeného počtu uchazečů zvýšila i kvalita jejich projektů. Širší přístup ke vzdělání v roce 2008 tradičně zajišťovala také širší nabídka odborných programů kratšího cyklu, jako byly odborné malířské a grafické kurzy pro veřejnost. Nově byly zavedeny i kurzy pro speciální programy jiných vysokých škol (VŠCHT). Další rozšíření o sochařské kurzy pro veřejnost je zatím ve fázi přípravy a ověřování zájmu. Širší spektrum kurzů pro řádné posluchače všech studijních oborů nabízí digitální laboratoř, která v tomto roce rozšířila a zkvalitnila své kurzy určené nižším ročníkům a nabízí svou kapacitu i školám nových médií. Součástí rozšířené aktivity digitální laboratoře se staly pravidelné přednášky organizované spolu s vědeckovýzkumným oddělením a připravují se rozsáhlejší výukové programy a workshopy ve spolupráci s dalšími vysokými školami, pro něž jsou 18

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více