Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008"

Transkript

1 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Praha, kvě ten 2009

2 Obsah: strana 1. Úvod 1 2. Kvalita a excelence akademických činností 3 3. Kvalita a kultura akademického života Internacionalizace Zajišťování kvality činností realizovaných na VŠ Rozvoj VŠ Závěr 18 Přílohy Tabulková část Organizační schéma Přehled umělecké činnosti pedagogů

3 Výroční zpráva Akademie výtvarných umění o činnosti za rok Úvod Úplný název vysoké školy úplný název: Akademie výtvarných umění v Praze používaná zkratka: AVU Praha adresa: U Akademie 4, Praha 7 Organizační schéma Organizační schéma AVU je uvedeno v příloze této zprávy. Složení orgánů vysoké školy Správní rada předseda: JUDr. Miroslav Šipovič, advokát členové: PhDr. Ivana Kučerová, MČ Praha 7 ing. Josef Beneš, CSc., MŠMT ČR ing. Jiří Bělohlav, prezident, Metrostav a.s. prof. PhDr. Václav Cejpek, rektor, JAMU Brno doc. PhDr. Lubomír Konečný, ředitel ÚDU AV ČR ing. Zdeněk Novák, Ministerstvo kultury ČR ing. Václav Petříček,CSc.,prezident komory pro hospodářské styky se SMS ing. Josef Pleskot, architekt, Ateliér J.Pleskot Umělecká rada předseda: členové: prof.ak.mal. Jiří Sopko prof.ak.mal. Zdeněk Beran prof.ak.soch. Jan Hendrych prof. Milan Knížák, DrA. prof.ak.mal. Jiří Lindovský prof.ak.arch.ing. Emil Přikryl prof.ak.mal.rest. Karel Stretti 1

4 p.h. Jiří Ševčík, CSc. doc.phdr. Jiří T. Kotalík, CSc. prof.ak.arch. Alena Šrámková prof.ak.mal. Rudolf Sikora prof.ak.soch. Hugo Demartini ak.soch. Bohumil Rak prof. Jaroslav Malina Akademický senát předseda: místopředseda: členové: doc.phdr. Jiří T. Kotalík, CSc. Tomáš Uhnák prof. Jan Hendrych prof. Vladimír Kokolia PhDr. Jan Kříž odb.as. Milan Perič prof. Emil Přikryl prof. Petr Siegl odb.as. Dalibor Smutný odb.as. Jan Stoss prof. Karel Stretti doc. Magdalena Vovsová prof. Jindřich Zeithamml Ondřej Oliva Michal Ožibko Tomáš Tichý Václav Krčál Tadeáš Kotrba Terezie Regnerová Karin Šrubařová Pavel Charypar Rektor: prof.ak.mal. Jiří Sopko tel.: Prorektoři: p.h. Jiří Ševčík, CSc. pro studijní a pedagogickou činnost tel.: Mgr. Jiří Příhoda pro zahraniční záležitosti tel.:

5 Vedoucí koordinátor vědeckého výzkumu: p.h. Jiří Ševčík, CSc. tel.: Vedoucí KTDU, předseda AS AVU: doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. tel.: Kancléř: Kvestor: prof.ak.soch.rest. Petr Siegl tel.: ing. Vladimír Kalugin tel.: Zastoupení VVŠ v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizacích, v profesních organizacích viz tabulka č. 1 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy V Umělecké radě je zastoupena 1 žena, V Akademickém senátu 8 žen. 2. Kvalita a excelence akademických činností Kvalita a excelence AVU je založena především na tradičních hodnotách nejstarší české akademické instituce, zaměřené na výuku vysoké profesní specializace tvůrčí umělecké činnosti. Oblastí, kde již od roku 1997 dosahuje AVU také excelence, je vědecký výzkum. Tyto tři oblasti, vzdělání v umělecké tvorbě, vlastní umělecká tvorba pedagogů i studentů a vědeckovýzkumná činnost zůstávají nadále hlavními prioritami. Akademie výtvarných umění je systematicky rozvíjí a jejich integrace je stále základem jejího poslání. Akademie výtvarných umění přitom usiluje, aby impulzy nových médií a nových způsobů a prostředků výuky byly využity k aktualizaci studijních programů a k postupně probíhající restrukturalizaci klasické výuky, odpovídající nové sociální, politické a kulturní situaci. Hlavním principem zůstává vzájemná korekce klasických a nových médií a technologií, a jejich vzájemná spolupráce. Pokud jde o programovou strukturu terciárního vzdělávání na AVU, její vnitřní systém nemá dvoustupňovou strukturu, ale zachovává si stále šestileté magisterské studium. V roce 2008 byla 3

6 připravena a schválena reakreditace studijního programu výtvarná umění v oborech malířství/volná tvorba, sochařství/volná tvorba, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských, restaurování výtvarných děl sochařských, architektonická tvorba a prodloužena akreditace magisterského studia v oboru architektonická tvorba v upraveném tříletém cyklu. Studijní program oboru architektonická tvorba projednává v Bruselu Skupina koordinátorů, a její samostatná podskupina expertů pro uznávání profesionální kvalifikace studijního programu tohoto oboru. Vzhledem k specifické podobě magisterského studia architektury na AVU, kde chybí bakalářský stupeň, bude řízení pro uznání profesionální kvalifikace pokračovat a skupina expertů navrhne opatření, aby magisterský program AVU odpovídal směrnici Evropské komise. AVU současně připravuje akreditaci navazujícího magisterského programu pro absolventy bakalářského eventuálně magisterského stupně na vysokých uměleckých a rchitektonických školách. Dostatečnou rozmanitost a nabídku studijních příležitostí zaručují dále doktorské programy ve všech studijních oborech v distanční i prezenční formě a celoživotní vzdělávání v oblasti restaurování malířských a sochařských děl v pěti studijních modulech. Rozšířením programové struktury po dokončení magisterského studia je v souladu s velmi specializovanou profesní orientací na uměleckou tvorbu. Po reakreditaci doktorského studijního programu v roce 2008 a jeho rozšíření o prezenční formu se zvýšil se počet přijatých doktorandů, kteří jsou zařazováni do pedagogického procesu a vědeckého výzkumu. AVU podpořila své absolventy k dalšímu vzdělání v doktorském stupni, podařilo se jí tak posílit celkový potenciál akademické obce a zvýšit i kvalitu podaných projektů. V současné době na AVU studuje v oborech malířství, sochařství, intermediální tvorby, architektury a restaurování celkem 16 doktorandů. Vzhledem ke specifice doktorských programů na AVU, které předpokládají spojení tvůrčích uměleckých i vědeckovýzkumných výstupů, je však počet uchazečů, schopných obě oblasti integrovat i do budoucna velmi limitovaný a AVU trvá na přísné výběrovosti a kvalitě specificky zaměřených disertačních prací. Pro zvýšení úrovně doktorského programu je připraven ve spolupráci digitální laboratoře a vědeckovýzkumného pracoviště speciální seminář určený pro doktorandy a studenty posledních ročníků magisterského programu. Součástí semináře kombinujícího prezentaci projektů, textové kritiky a diskuse jsou i vystoupení doktorandů příbuzných uměleckých škol (VŠUP, FAMU, FUUD UJEP, FaVU a dalších.). Programy celoživotního vzdělávání v oblasti restaurátorské činnosti, zavedené v roce , byly podrobeny prvním testovacím cyklům s malým počtem posluchačů. Restaurátorské školy si vytvořily předpoklady pro posílení a zpřesnění systému celoživotního vzdělávání na AVU. Tato oblast vzdělávání je jednou z možností, jak orientovat studium prokazatelně navenek, k širší společenské a kulturní praxi, odpovídající potřebě rekonstrukce a restaurování památek na centrální i regionální úrovni. Program celoživotního vzdělávání restaurátorské sochařské školy stejně jako restaurátorské školy malířské odpovídá dlouholeté tradici a zkušenosti, kterou 4

7 Akademie výtvarných umění jako jediná vysoká škola rozvíjela, a současně reaguje na vzrůstající požadavky rozšířit specializovanou přípravu odborníků v oblasti restaurování malířských a sochařských uměleckých děl. Restaurátorská škola sochařská realizuje celoživotní program celoživotního vzdělání v 8 tématických okruzích a 3 studijních modulech. Věková struktura přijatých frekventantů se pohybuje od let. Z větší části se jedná o bývalé absolventy magisterského stupně na AVU, dále absolventy jiných vysokých škol s výtvarnou specializací (FAVU Brno, PF ZČU Plzeň). Teoretická i praktická výuka probíhá v laboratořích, posluchárnách a atelierech RSŠ AVU. Na realizaci programu celoživotního vzdělávání se podílejí interní pedagogové daného oboru a externí specialisté přizvaní k výuce jednotlivých odborných teoretických předmětů. Intenzita využívání prostorových kapacit pro jednotlivé výukové aktivity odpovídá zvolenému typu studijních okruhů a studijního modulu. Při výuce je kladen důraz na osvojení všeobecných a speciálních technologií, které jsou z hlediska restaurátorské specializace pro výkon povolání funkcí nezbytné. Tento typ studia je využitelný zejména pro nižší věkové skupiny, které se obtížně uplatní na trhu s volným uměním a po rekvalifikaci pro výkon restaurátora najdou uplatnění na jiném specializovaném trhu práce. Hodnocení zkušebního provozu celoživotního vzdělávání v oboru restaurování ověřilo kapacitu restaurátorských škol, optimální věkové a profesní složení uchazečů a přineslo řadu podnětů, týkajících se organizace a financování studia. Jednou z možností by mohly být účelové dotace nebo příspěvky z veřejných rozpočtů využité k realizaci studijních programů celoživotního vzdělávání. Finanční prostředky na účelové dotace by bylo možno mimo jiné získat i přehodnocením dotovaných programů, podporou podniků, z fondů EU (Evropský sociální fond), nebo případné spolufinancováním rekvalifikačních programů státem v rámci politiky zaměstnanosti. K úvaze je předložen i návrh podpory z unijních fondů (např. předstrukturální programy Phare). V každém případě je nezbytné, aby byl zajištěn lepší přístup k celoživotnímu vzdělávání pro všechny absolventy uměleckých oborů a na všech úrovních vzdělávání, mj. i zavedením systém finančních půjček pro jednotlivce, kteří chtějí rozšířit, prohloubit nebo změnit svou kvalifikaci. Celoživotní vzdělávání v restaurátorské škole malířské AVU zavedlo podobně nové rozšiřující modifikované formy specializačního studia restaurování malířských uměleckých děl a polychromovaných plastik, které otevírají přístup k odborné specializaci pro absolventy magisterského uměleckého studia klasického zaměření. Výuka restaurování uměleckých děl na papíru a pergamenu na AVU až do realizace projektu celoživotního vzdělávání neexistovala. V současnosti je však výuka této specializace limitována na informativní workshopy pro studenty magisterského studijního programu. Výuku ostatních restaurátorských disciplin bylo nutné pro dosud omezené finanční prostředky zatím řešit přičleněním studentů celoživotního vzdělávání k magisterskému programu, na kterém se do jisté míry podílejí i doktorandi interního doktorského studia. Zájem o studium v akademickém roce 2008 v podstatě odpovídal vysoké stabilní poptávce, která se pohybuje v rozmezí uchazečů v poměru k přijatým podle stavu diplomantů. Přijímací řízení je vysoce selektivní a i při zvýšeném počtu přijatých uchazečů zaručuje vysoký stupeň 5

8 studijní úspěšnosti. Je však patrné, že AVU musí počítat stále více s konkurencí stále se rozšiřujícího sektoru nově akreditovaných uměleckých škol různého zaměření a různé úrovně. Rozložení uchazečů se tím výrazně proměňuje a v následujících letech se proto budou postupně stále více redukovat zdroje uměleckých talentů. Jestliže je jednou z hlavních priorit dlouhodobého záměru je proto důraz na konkurenceschopnost. AVU je kvalitou svých studijních programů, uměleckou úrovní tvůrčí činnosti a internacionální spoluprací ve vědeckovýzkumné činnosti na evropské úrovni schopná obhájit své přední místo, spolu s dalšími uměleckými školami, jako je VŠUP v Praze, AMU v Praze a JAMU v Brně. Širší přístup ke vzdělání v roce 2008 zajišťovala také širší nabídka odborných programů kratšího cyklu, jako byly odborné malířské a grafické kurzy pro veřejnost a kurzy večerního kreslení, které kromě veřejnosti slouží přípravě budoucích uchazečů a kultivaci odborných dovedností studentů nižších ročníků. Nově byly zavedeny i kurzy pro speciální programy jiných vysokých škol (VŠCHT). Další rozšíření o sochařské kurzy pro veřejnost je zatím ve fázi přípravy a ověřování zájmu. Širší spektrum kurzů pro řádné posluchače všech studijních oborů zahrnuje digitální laboratoř, která v tomto roce rozšířila a zkvalitnila své kurzy určené nižším ročníkům a nabízí svou kapacitu i školám nových médií.součástí rozšířené aktivity digitální laboratoře se staly pravidelné přednášky organizované spolu s vědeckovýzkumným oddělením a připravují se rozsáhlejší výukové programy a workshopy ve spolupráci s dalšími vysokými školami, pro něž jsou kvalifikovaně zpracovány grantové projekty. Důležitým záměrem AVU k potřebné diverzifikaci programové struktury AVU zůstává stále nerealizované založení druhého ateliéru architektury. Důvodem, kromě rozšíření poptávky uchazečů z fakult architektury a celkového zvýšení počtu posluchačů, se stala v neposlední řadě také potřeba zesílené odborné supervize při připravovaných rekonstrukcích Školy architektury a ateliéru v ul. Jana Zajíce, u kterých se předpokládá zařazení do programového financování v následujících letech. Obohacením studijních programů byla už v roce 2007 legalizovaná instituce hostujícího profesora ze zahraničí. Prof. Markus Huemer, který se stal v roce 2007 vedoucím pedagogem jedné ze škol nových médií, aktualizoval a internacionalizoval studijní program studijního oboru. AVU připravuje jeho habilitaci a počítá s jeho dlouhodobějším působením. Kromě inovace studijního programu má přítomnost zahraničního pedagoga mimořádný význam pro komunikaci posluchačů v cizích jazycích a pro celkové rozšíření zahraničních kontaktů, zejména spolupráci posluchačů tohoto studijního oboru s významnými mediálními centry v Evropě. Rekonstrukcí tzv. Šalounova ateliéru je současně umožněno pravidelné krátkodobé semestrální působení zahraničních i domácích pedagogů, které je součástí studijních programů ve všech oborech AVU. Po zkušebním provozu zahájeném doc. Tono Čiernym z bratislavské VŠVU a prof. Magdaleně Jetel z mnichovské Akademie výtvarných umění obohatil v roce 2008 program krátkodobě působícího profesora významný polský umělec Zbygniev Libera. Otázka zaměstnanosti absolventů a přípravy studentů na trh práce je jedním z hlavních kritérií kvality školy v materiálech Evropské asociace pro zajištění kvality ve vysokoškolském vzdělání. Akademie výtvarných umění 6

9 usiluje o rozšíření a zavedení různých způsobů výuky, rozšíření studijních programů přesahujících do intermediálních oblastí a oblastí nových médií. Akademie však nezajišťuje studijní programy užitého umění a nemá proto přímé vztahy s výrobní a vývojovou sférou jako školy užitých umění a designu. Uplatnění na trhu práce, kterým je pro obory volné umělecké tvorby trh umění, je obtížné, protože umělecký provoz dosud není plně strukturovaný, chybí síť soukromých galerií, kultivovaná vrstva sběratelů, kvalitní podpůrné programy velkých muzeí a galerií. Statut svobodného povolání je většinou neudržitelný a absolventi musí hledat obživu v užitých nebo zcela alternativních oborech. Problém zaměstnanosti není možné ani sledovat ani řešit jako u jiných technických a univerzitních oborů, protože absolventi velmi často příležitostně střídají a kombinují krátkodobě různé druhy zaměstnání, umožňující získat prostředky pro vlastní volnou tvorbu. AVU, jak bylo již uvedeno, řeší tuto otázku zavedením programů celoživotního vzdělávání v restaurátorských oborech, které umožňují rozšíření kvalifikace a uplatnění na trhu práce v oblasti, kterou i dříve umělci pravidelně využívali, avšak bez doplněného vzdělání. Na AVU dosud chybí pedagogické kurzy, které by připravily absolventy k výuce na střední úrovni. Velmi užitečnou přípravou na uplatnění v užitých oborech jsou rozšířené speciální doplňkové kurzy mediálních technologií a workshopy, organizované a vedené digitální laboratoří, jichž se účastní stále více posluchačů všech studijních oborů AVU. Výzkum uplatnění absolventů volných uměleckých oborů AVU nebyl dosud proveden, protože vyžaduje naprosto individuální šetření a pracnou evidenci stále proměnlivých údajů. Dochází při něm, jak bylo uvedeno, k mimořádné difuzi do široké oblasti mediálních a jiných užitých aktivit, pedagogických aktivit na nižší úrovni, nižších kvalifikačních uplatnění v restaurátorských profesích, filmovém průmyslu a příležitostných zaměstnáních. Vědeckovýzkumná činnost v roce 2008 Vědeckovýzkumná činnost dosáhla v posledních dvou letech významných úspěchů. Dvě výzkumná pracoviště AVU kladou důraz na předchozí výzkumné výsledky a kontinuitu výzkumu od roku 1997 a podařilo se jí získat dva dlouhodobé záměry na období pěti a šesti let. Oba záměry mají komplementární tématické zaměření: k dějinám moderního umění a ke studiu malířských a sochařských historických metod, technik a materiálů v oborech restaurování. Granty dovolují posílit výzkumnou kapacitu, která zaručuje výzkum na mezinárodní úrovni, doložený např. spoluprací s Centrem nových médií (ZKM) v Karlsruhe na společné cizojazyčné publikaci v nakladatelství Canz. Uměnovědné vědecko výzkumné pracoviště AVU: Hlavním úkolem Vědecko-výzkumného pracoviště AVU (VVP AVU), založeného v roce 1997, je základní vědecký výzkum, zpracování pramenné dokumentace, kritické zhodnocení a reinterpretace dějin českého výtvarného umění po druhé světové válce až do dneška, s důrazem na reflexi dobového politicko-historického kontextu a se zřetelem k paralelnímu diskurzu 7

10 světového umění. Specifické zaměření výzkumu k umění posledních šedesáti let s interdisciplinárními přesahy mimo oblast tradičního výtvarného umění významně doplňuje stávající nabídku okruhů vědecko-výzkumné činnosti Ústavu dějin umění Akademie věd ČR i dalších státních galerijních a muzejních institucí. Pokrývá prostor výzkumné oblasti, která není v současné době na těchto institucích v takovém rozsahu komplexněji řešena. VVP AVU řeší od roku 2007 Výzkumný záměr MSM s názvem České umění v období post-socialistické transformace ( ) a výzkumný projekt DD07P03OUK001 České umění let - reflexe a dokumentace. Výzkumný záměr MSM s názvem České umění v období postsocialistické transformace ( ) interpretuje, problémy a témata přechodného období s důrazem na mimoestetické a intermediální přesahy od osmdesátých let 20. století do současnosti. Reflexe sociálních a politických změn a nových strategií, kterými na ně umění reagovalo, vyžaduje nové přístupy v historiografii a teorii umění. Cílem výzkumného záměru je analýza těchto změn v lokálních souvislostech a jejich začlenění do širšího rámce soudobé kultury v transformující se postkomunistické Evropě s akcentem na česko-slovenské vztahy. Výzkumný projekt DD07P03OUK001 České umění let - reflexe a dokumentace zakládá veřejně přístupné dokumentační středisko českého umění osmdesátých a devadesátých let a je koncipováno v první řadě k vyplnění mezery v poznání tohoto období, které nejsilněji určuje současnou situaci v oblasti umění. K základnímu metodologickému postupu při takto koncipovaném výzkumu patří v první řadě shromažďování textové a obrazové dokumentace a následné kritické zpracovávání jednotlivých dokumentů (publikace, texty, další tištěné materiály), fotografií (dokumentace výstav a uměleckých děl), videodokumentací a portfólií. on-line databáze Výsledky rešeršních, kritických a interpretačních prací jsou průběžně dokumentovány a editovány v neustále doplňovaných on-line databázích: bibliobáze - databáze bibliografických údajů; projekt i-datum - databáze současného umění a v aktualizovaném archivu fyzických dokumentů. sympozium (A)symetrické historie zamlčené rámce a vytěsněné problémy uspořádané ve spolupráci s IUV VŠVU a KDTU VŠVU v Bratislavě s cílem analyzovat pojmem antologie, antologického psaní dějin a teorie umění a kriticky reflektovat uměnovědné antologie publikované v Čechách a na Slovensku ve 20. století v kontextu překladových antologií. K sympoziu byl vydán reprezentativní sborník, obsahující příspěvky všech přednášejících (Petr A. Bílek, Karel Císař, Tomáš Dvořák, Jana Geržová, Miloš Havelka, Eva Krátká, Alena Kubová, Alexandra Kusá, Miroslav Marcelli, Monika Mitášová, Pavlína Morganová, Miroslav Petříček, Tomáš Pospiszyl, Jiří Přibáň, Zora Rusinová, Katarína Rusnáková, Jiří Ševčík, Josef Vojvodík, Marian Zervan). Vydání sborníku podpořilo MŠMT a MK ČR. 8

11 periodikum Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny VVP AVU vydalo další dvojčíslo (č. 4-5) periodika, které je koncipované jako úzkoprofilové periodikum zaměřené na teoretické a kritické texty, jež se dotýkají širších sociokulturních souvislostí vzniku, prezentace a recepce současného umění. Tématem tohoto dvojčísla je odkaz umělecko-politického hnutí Situacionistická internacionála ( ) a jeho relevance pro dnešek. Projekt podpořilo MK ČR. Edice VVP AVU Nová Edice VVP AVU je zaměřena na překlady teoretických textů, které poskytují širší interdisciplinární vhled do historického, politického a sociokulturního pozadí post-socialistické transformace v našem regionu. Prvním svazkem této edice je kniha: Slavoj Žižek, Podkova nade dveřmi. Výbor z textů. Výbor zahrnuje nejvýraznější krátké texty publikované v letech , věnované širší škále témat z nedávných dějin i ze současnosti, např. stalinismu jako totalitárnímu vyústění osvícenské tradice, rozpadu socialistického bloku, nástupu nové "postideologické" éry hegemonie globálního kapitalismu a liberální demokracie, či osudu moderního emancipačního projektu. Projekt je součástí plnění výzkumného záměru MŠMT. účast na Multiplace VVP AVU prezentovalo svoje aktivity v rámci Brno Meets Multiplace ve dnech 28. a v bloku přednášek a prezentací Nová média. Mnohost perspektiv / New Media. Variety of Perspectives. Účast na diskusním projektu Otevřené archivy Druhý ročník uspořádaný Centrem audiovizuálních studií FAMU proběhl v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu Jihlava v říjnu Tématem setkání byly otevřené archivy v audiovizuální oblasti jako místa otevřeného vzdělávání a vzájemné spolupráce. VVP AVU se projektu zúčastnilo jako jeden ze zástupců oficiálních vzdělávacích institucí, kde vzniká fyzický archiv s paralelními online projekty zpřístupňujícími informace o českém moderním a současném umění. přednáškový cyklus V roce 2008 pokračovala spolupráce s Digilabem AVU na pořádání cyklu přednášek určených akademické i širší veřejnosti, kam jsou zváni především zástupci mladé umělecké generace, kteří hovoří o vlastní práci. Přednášky je možné sledovat v reálném čase na stránkách Digilabu, kde jsou také archivovány pro budoucnost. mezinárodní spolupráce Projekt i-datum databáze současného umění je součástí portálu databází evropského současného umění European-art.net, která prostředkuje informace a materiál o současném výtvarném umění pomocí jedné vyhledávací masky. Na výročním setkání partnerů, uskutečněném v březnu 2008 ve Vídni se projednávalo především rozšíření aktivit databáze a propojení s dalšími podobně zaměřenými institucemi. 9

12 5spolupráce na výstavních projektech Během roku 2008 pokračovala kurátorské spolupráce s Rakouským kulturním fórem v Praze, v jehož galerii bylo kurátorem Jiřím Ševčíkem za asistence VVP AVU realizováno několik výstavních projektů, které představily jak významné rakouské umělce (Anna Jermolaewa, Fabian Seiz Measure & meanings, Eva Schlegel, Galerie Krobath Wimmer, Simon Wachsmuth) Vědecko- výzkumná činnost Školy restaurování uměleckých děl malířských ALMA (Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl) (přehled činnosti za rok 2008) Alma je společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži a AVU Praha V roce 2008 zorganizovala laboratoř ALMA 2. mezioborový seminář: Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla konaný ve dnech v Klášteře sv. Anežky České za účasti 170 osob z Čech a ze zahraničí. Bylo publikováno za podpory výzkumného záměru MSM speciální číslo časopisu Technologia Artis 6/2008 [1], který je jediným recenzovaným periodikem u nás zaměřeným na restaurování a mezioborový výzkum umění. Publikováním v tomto časopise se nové vědecké poznatky dostávají k odborníkům v praktické sféře památkové péče [1] Hradil D., Hradilová J. (Eds.): Technologia Artis 6 (2008), sborník 2. mezioborového semináře ALMA s názvem Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla, , Praha, 308 stran. ISSN , ISBN Výzkum je financován z těchto projektů: GAČR 203/07/1324 Hradil D. ÚACH AV ČR (řešitel), Hradilová J., AVU (spoluřešitel): Nové metody v neinvazívní mikroanalýze středověké umělecké malby ve vztahu k původu pigmentů a procesům jejich chemické degradace ( ). MŠMT : Stretti K: Výzkum historických malířských technik a materiálů pro potřeby restaurování a umělecko-historického hodnocení výtvarných děl ( ). Mezioborový výzkum - neinvazívní analýzou dalších gotických děl v regionu Malopolska a severovýchodního Slovenska byla prokázána jejich příslušnost k dílně tzv. Mistra Matějovského oltáře. Materiálové znaky byly popsány prvkovou analýzou metodami neinvazívní rtg fluorescence a SEM/EDX v kombinaci s minerální (fázovou) analýzou pomocí práškové rtg mikrodifrakce. [2,3,4] Souvislost mezi proveniencí materiálu, technikou malby a původem výtvarného díla byla použita i k zařazení anonymního díla jihoněmecké výtvarné školy. [9] S cílem zmapovat vlivy významných výtvarných center té 10

13 doby (zejména Norimberka, Krakova a Vídně) byly navázány velmi dobré mezinárodní spolupráce zaměřené na výzkum zatím neprobádaných a přitom dochovaných souborů gotické deskové malby 15. století zejména v oblasti Sedmihradska (spolupráce s Akademií výtvarných umění v Bukurešti a rumunským Národním ústavem pro výzkum v restaurování) vedle již dříve zmíněného Malopolska (spolupráce s Jagelonskou univerzitou v Krakově a Spišským muzeem Levoča). Výsledky těchto spoluprací budou publikovány v následujících letech. [2] Hradil D., Hradilová J., Bezdička P., Švarcová S. (2008): Provenance study of Gothic paintings from North-East Slovakia by hand-held XRF, microscopy and X-ray microdiffraction. X-ray Spectrometry 37, (IF = 1.1) [3] Hradilová J., Hradil D., Svetková A., Novotná M. (2008): Výtvarné a materiálové znaky dielne Majstra Matejovského oltára, 15. storočie, Slovensko / Artistic and material traits of the workshop of the Master of the Matejovce altarpiece, 15th century, Slovakia. Technologia Artis 6, [4] Bezdička P., Hradil D., Hradilová J., Kotulanová E., Švarcová S.: Mineralogy and microanalysis of Mediaeval and Baroque painting preparation layers by XRD: a comparative study. EPDIC-11 workshop on X-ray techniques in the investigations of the objects of cultural heritage, , Krakow, Poland. [5] Hradilová J., Vlčková J., Král M. (2008): Epitaf Markéty (manželky Jana Ratolda) gotická desková malba ze sbírek Moravské galerie v Brně / Epitaph of Margaret (wife of Jan Ratold) Gothic panel painting from the collections of the Moravian Gallery in Brno. Technologia Artis 6, Vývoj metod organické analýzy pojiv - v rámci spolupráce s Přírodovědeckými fakultami UK Praha a UK Bratislava, Slovensko, kde probíhá testování chromatografických metod v oblasti analýzy umění, byla na modelových vzorcích barevných vrstev a vybraných reálných vzorcích ověřena možnost rozlišení různých typů olejových pojiv podle poměru kyseliny palmitové a stearové metodou GC/MS [6]. Ve vývoji metodiky pro přesnější mikroanalýzu organických pojiv spolupracovala naše laboratoř také s Katedrou biochemie VŠCHT (MALDI- TOF MS) a Polymer institutem v Brně (IČ mikrospektrometrie). Byla testována identifikace nízkých koncentrací vybraných organických barviv [6] Blaško J., Kubinec R., Husová B., Přikryl P., Pacáková V., Štulík K., Hradilová J. (2008): Gas chromatography/mass spectrometry of oils and oil binders in paintings. Journal of separation science 31, (IF = 2.6) Studium degradace anorganických pigmentů - byla provedena stratigrafická analýza a materiálový výzkum vzorků z unikátních raně-románských fresek v Kostoľanoch pod Tríbečom, Slovensko, jehož výsledky potvrdily procesy mechanické i chemické degradace barevných vrstev indikované již neinvazívními metodami. Výsledkem je především odlišení vrstev románských, gotických, barokních a pozdějších 11

14 zásahů z 20. století, dále přibližná rekonstrukce dnes redukované barevnosti, způsobené absencí Cu pigmentů, které byly z barevných vrstev vymyty vlivem vysoké vlhkosti kondenzující na stěnách a přeměnou oranžového minia (Pb 3 O 4 ) v hnědočerný platnerit (PbO 2 ). [2] Tyto naše nálezy byly důležitým argumentem pro rozhodnutí o úpravě klimatických poměrů uvnitř kostela, ačkoliv analýza zasolení omítek neindikovala žádné potenciální ohrožení fresek vlivem solné koroze. Nebezpečí totiž spočívá nikoliv v aktivitě solí, ale, jak bylo prokázáno, především ve fyzické akci vody, která vymývá rozpustné fáze a vede k postupnému ztenčování barevné vrstvy vlivem mechanického odnosu i nerozpustných pigmentů jako jsou hlinky. [7] Dílčí výsledky již byly publikovány, souhrnná publikace o Kostolanech bude připravena v roce [7] Hradil D., Hradilová J.: Kostoľany pod Tríbečom: Materiálový výzkum barevných vrstev nástěnné malby a chemické degradace pigmentů. Seminář k obnově románského kostela pod záštitou primátora města Nitry, Slovensko, Počítačová analýza obrazových informací - ve spolupráci s Ústavem teorie informace a automatiky (UTIA) AV ČR byly zkoumány možnosti digitálního zpracování obrazové informace, která je ve výzkumu výtvarných děl velmi podstatným vstupem. V praxi se přitom používá pouze vizuální hodnocení. Klíčovým požadavkem bylo umožnit vyhledávání a třídění fotografií uložených v archivu podle obrazových informací (barva, tloušťka vrstvy, tvary apod.). První výsledky již byly publikovány. [8,9] Publikace ve vědeckých časopisech [8] Beneš M., Zitová B., Hradilová J., Hradil D. (2008): Image processing in material analyse of artworks. In. Ranchordas A., Araujo H. (Eds.): Proceedings of International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP) 2008, Funchal, Madeira, Portugal, January 2008, p , ISBN [9] Beneš M., Zitová B., Hradilová J., Hradil D. (2008): The Material Description and Classification in Nephele System for Artwork Restoration. Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia. Limassol : VSMM Society, (Ioannides, M.; Addison, A.; Georgopoulos, A.; Kalisperis, L.) S ISBN Přednášky na konferencích: Hradil D., Hradilová J., Kurková H.: Neinvazívní RTG fluorescence jako součást nedestruktivního průzkumu malířského díla. Seminář ALMA se zahraniční účastí na téma Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a staří uměleckého díla, Praha,

15 Ostatní přednášky v zahraničí Hradilová J.: Neinvazívna RTG fluorescencia v restaurátorském prieskume. Seminář Reštauroavnie a prírodné vedy, VŠVU Bratislava, Posílení vazby mezi vzdělávací a vědeckovýzkumnou činností Od založení prvních vědeckovýzkumných pracovišť v roce 1997 sledovala AVU jejich úzké propojení s uměleckou výchovou a uměleckou praxí. S výsledky uměnovědného bádání jsou posluchači seznamováni v přednáškách a seminářích o moderním umění 20. století. Vědečtí pracovníci se dále podílejí na diplomních seminářích, doktorských seminářích, konzultacích ročníkových a diplomních prací a pravidelně pořádají mezinárodní sympózia k širší problematice výzkumných projektů. Vědeckovýzkumná práce je také pravidelně spojována s kurátorskými výstavními projekty, jichž se účastní studenti AVU. Významnými příklady byly mezinárodní výstavy v Rakousku a Slovenské republice. Doktorandi spolupracují s vědeckovýzkumným pracovištěm a účastní se konzulací, podílejí se narealizaci programů celoživotního vzdělávání a pracují při digitalizaci archivů Kvalita a kultura akademického života znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů Kvalita a kultura akademického života vysoké umělecké školy je na standardní úrovni a k žádnému sociálnímu nebo kulturnímu vylučování nikdy nedocházelo. sociální záležitosti studentů a zaměstnanců V potřebných případech, např. soudních sporů o výživné, AVU poskytla bezplatné právní porady, stejně jako jsou poskytovány poradenské služby pro všechny zájemce o studium na AVU. využívání stipendijního fondu Stipendia jsou vyplácena ve velmi omezené míře, neboť nedochází k naplnění stipendijního fondu. ubytovací a stravovací služby VVŠ (tabulka č. 10) Ubytovací služby na koleji jsou nabízeny všem posluchačům, ale využívá jich jen menší část, protože v poslední době dochází k výrazné a trvalejší změně ve způsobu bydlení (kolektivní pronájmy) i financování studia (vysoké procento zaměstnaných). 13

16 4. Internacionalizace Zapojení VVŠ do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje AVU je od roku 1997 zapojena do Evropského programu a realizuje tento program ve formě 3 4 měsíčních studentských stáží a týdenních pobytů pedagogů. AVU nadále podporuje pouze krátkodobou mobilitu, která je pro studenty finančně únosná. Delší než týdenní pedagogické stáže by bylo obtížné realizovat vzhledem k systému výuky na AVU. Bilaterální dohody jsou podepsány celkem se 25 evropskými vybranými školami, ze kterých si studenti a pedagogové mohou vybrat. V loňském roce v programu LLP Erasmus vycestovalo 13 studentů a 10 učitelů. V rámci přímé spolupráce AVU uskutečňuje výměnný program s řadou škol mimo Evropské společenství (Rusko) a zámoří (Izrael, Gruzie, Peru, Brazílie, USA a Austrálie). Vycestovalo celkem 13 studentů. Nabídka studia v cizích jazycích Řádné studium v cizím jazyce není na AVU akreditováno. Pro studenty/absolventy uměleckých škol AVU nabízí placené semestrální stáže s individuálním studijním plánem (v angličtině, event. jiném světovém jazyku). Společné studijní programy Nejsou zavedeny s žádnou zahraniční školou. 5. Zajišťování kvality činností realizovaných na AVU Specifikem vysokých uměleckých škol typu Akademií je ateliérová výuka. Základem hodnocení kvality vzdělávání na AVU je periodické vnitřní hodnocení, které probíhá formou ročníkových postupových zkoušek a obhajob studentských prací. Roční penzum práce každého studenta je přitom podrobeno zevrubnému hodnocení prostřednictvím komise sestavené z pedagogů školy a externistů. V rámci objektivity celého hodnotícího procesu není vedoucí pedagog členem této komise. Ke zkvalitnění vědomostního základu v oblasti klíčového teoretického předmětu Dějiny umění a architektury byla zavedena souborná Státní zkouška v 5. studijním ročníku. Její složení je předpokladem k připuštění k obhajobě diplomové práce. Státní zkouška je opět hodnocena komisionálně za účasti externistů z jiných vysokých škol a významných kulturních institucí. Součástí vnitřního hodnotícího procesu jsou samozřejmě i periodicky svolávaná zasedání Kolegia vedoucích pedagogů, kde jsou veřejně 14

17 diskutovány a hodnoceny výsledky jednotlivých ateliérů. Jako novum bylo zavedeno i pololetní hodnocení, které není nadále pouze záležitostí vedoucího pedagoga, ale podléhá revizi kolegia všech vedoucích pedagogů, kteří kolektivně vystavenou semestrální produkci zhlédnou, komentují, hodnotí a konfrontují výsledky ateliérové výuky ve všech studijních oborech AVU. Vedle toho Akademický senát AVU připravil rozsáhlý dotazník, který navazuje na dotazníkové akce školy v 90. letech a bude jako nástroj vnitřního hodnocení předložen ve dvou verzích studentům a všem členům akademické obce. Zpracován bude komisí senátu za spolukonzultace sociologů v roce Výsledky hodnocení a jejich využití Výsledky hodnotících procesů jsou zveřejňovány, diskutovány v ateliérech, na kolegiích pedagogů a v senátu a slouží jako podklad k dalšímu rozvoji vzdělávání. Výsledky jsou dále využívány při udílení výročních ateliérových cen, které jsou vyhlašovány při slavnostní promoci a slouží jako motivační impuls pro studenty. Vzhledem k tomu, že všechny pracovní úvazky pedagogů na AVU jsou termínovány, procházejí pravidelným hodnocením v rámci periodicky organizovaných rekonkurzů a konkurzů. Tím je zajištěna odpovídající kvalita, inovace i žádoucí obměna pedagogického sboru. Vnější hodnocení, včetně mezinárodních hodnocení Hlavním nástrojem vnějšího hodnocení však nadále zůstává činnost AVU, jako kulturní instituce otevřené veřejnosti a její podíl na formování soudobé kultury v českém i mezinárodním, evropském kontextu. Hlavní formou jsou účasti na výstavách ve veřejných i soukromých galeriích, ocenění v soutěžích, zařazení do sbírek a velkých mezinárodních přehlídek umění. Základní formou, vázanou na školu je pravidelné zveřejňování klauzurních prací na konci každého akademického roku v rámci dne otevřených dveří. Diplomanti již pravidelně představují svoji bilanci ve Veletržním paláci. Výsledky školy byly podrobeny reflexi renomovaných výtvarných kritiků, kteří komentovali dosažené výsledky na stránkách denního tisku. Výstava je navíc tradičně doplněna katalogem AVU informujícím o všech studijních oborech a dokumentujícím výsledky práce všech ateliérů, včetně komentáře pedagogů. Akademie dále provozuje vlastní výstavní síň, ve které jsou v krátkých dvoutýdenních intervalech prezentovány výsledky jednotlivých ateliérů, studentů hostů a výměnné výstavy vysokých uměleckých škol v Čechách a zahraničí (např. Akademie výtvarných umění ve Vídni a v Mnichově). Vedle toho pořádají jednotlivé ateliéry výstavy v prestižních výstavních síních po celé republice i v zahraničí. Významným kritériem úspěšnosti výuky akademie jsou i soutěže. Jen v nejprestižnější národní Chalupeckého ceně pro mladé umělce bylo 20 posluchačů AVU za poslední pět let vybráno mezi finalisty a čtyři z nich získali první ceny. Podobně byli posluchači oboru architektury úspěšní a získali za posledních pět let pět hlavních cen České komory architektů. Nejvýznamnějším oceněním je účast studentů a absolventů Akademie na Dokumentu v Kasselu, Benátském bienále, na mezinárodní středoevropské výstavě Kontakt v Muzeu moderních umění ve Vídni a mezinárodní výstavě Excentric Path v Museu Berardo v Lisabonu. 15

18 zřízení, udržování a efektivnost vnitřního kontrolního systému Vnitřní kontrolní systém na Akademii výtvarných umění (dále jen AVU) je vymezen Směrnicí kvestora AVU č. 8/2005 o finanční kontrole. Tato Směrnice je směřována zejména na správné, efektivní a účelné užití veřejných finančních prostředků. V roce 2007 byl vydán vedením AVU soubor úsporných opatření, jehož výsledkem má být kladný hospodářský výsledek, aby ztráta v hospodaření, vzniklá v minulých letech byla neustále snižována. Tato úsporná opatření spočívala v kontrole dodržování základních bodů výše zmíněné Směrnice, a to zejména hospodárnosti,tj. v zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením finančních prostředků, dále v kontrole účelnosti a efektivnosti použití veřejných prostředků, tj. dosažení požadované kvality ve srovnání s objemem prostředků použitých na jejich plnění. Právě průběžnou kontrolou hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, prováděnou zaměstnanci AVU v rámci svých vymezených povinností, pravomocí a odpovědnosti se podařilo úsporná opatření realizovat. Hospodaření AVU za rok 2008 skončilo kladným hospodářským výsledkem a tím došlo ke splnění hlavního úkolu AVU v ekonomické oblasti a to odstranění vzniklé ztráty z minulého období a vytvoření ziskuje výši tis. Kč. informace o případech podezření na možné korupční jednání a o prokázaných případech korupčního jednání V roce 2008 nebyly na AVU zjištěny žádné případy podezření na korupční jednání. Spolu s vnitřním kontrolním systémem je předkládána správci rozpočtových kapitol v daném termínu za příslušný rok zpráva útvaru interního auditu AVU, která ověřuje údaje, vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech a hospodaření s veřejnými prostředky za kalendářní rok a současně úkolem tohoto útvaru je i hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému na AVU. Údaje o finanční kontrole Zřízením, udržování a efektivnost vnitřního kontrolního systému Vnitřní kontrolní systém určuje Výnos rektora č. 2/2007 a skládá se jednak z řídící kontroly, jednak z interního auditu. Řídící kontrola spočívá v každodenní činnosti všech vedoucích zaměstnanců AVU na všech úrovních řízení v souladu s 301 a 302 Zákoníku práce, což znamená zajistit řádné, hospodárné a účinné operace, které patří do působnosti AVU. Tato činnost mimo jiné zahrnuje ochranu před ztrátami plýtváním, nehospodárností, ochraně majetku a zejména dodržování závazných předpisů a vnitřních směrnic AVU. Výsledkem dodržování pravidel řídící kontroly na AVU je dosažení kladného hospodářského výsledku v roce 2008 a odstranění ztráty za minulé období. Interní audit na AVU. Je prováděn zaměstnancem oddělení interního autoru dle plánu tohoto útvaru. V roce 2008 byla provedena kontrola smluvní problematiky s dodavateli informačních technologií HW a SW, dále bylo kontrolováno hospodaření s přidělenými prostředky za rok Obě kontroly neprokázaly žádné negativní zjištění, které by vedlo k uložení sankcí. 16

19 Informace o případech podezření na možné korupčním jednání a o prokázaných případech korupčního jednání Na AVU nebylo v roce 2008 ani v letech předešlých zjištěny případy podezření na možné korupční jednání 6. Rozvoj vysoké školy Rozvojové projekty AVU 2008 V rámci orientačního limitu pro rozvojové projekty na rok 2008 bylo na AVU financováno celkově 6 projektů, v celkové výši tis. Kč: V tomto roce AVU poprvé využila Program 1a) na podporu internacionalizace, který aplikovala na podporu působení hostujícího pedagoga (celkové náklady 700 tis. Kč, z toho NIV 410 tis. a INV 290 tis. Kč.). Podobně jako v předcházejících letech byl pro mezinárodní kontakty naší školy, vedle plně vytíženého výměnného programu Sokrates/Erasmus pro EU, využit Program 1c) určený pro podporu mezinárodní mobility studentů. Umožnil rozšíření studentských výměnných stáží a pobytů mimo Evropu (celk. NIV 400 tis. Kč). V oblasti informačních technologií v roce 2008 AVU využila dva podprogramy Programu 3: Podprogram 3b) na rozvoj informačních a komunikačních technologií byl pod názvem Inovace technického zázemí Digitální laboratoře použit na rozvoj tohoto pracoviště, které posiluje výuku ve vše oborech v obecnější rovině, než specializované školy nových médií (celk. 500, NIV 70 tis. Kč, INV 430 tis. Kč.). Podprogram 3c) byl využit na digitalizaci, produkci multimediálních pomůcek a rozvoj internetových databází a navázal tak na práci zahájenou v předcházejících dvou letech (celk. NIV 360 tis. Kč). Podporu v rámci Programu 6) na podporu odstranění slabých stránek školy AVU orientovala k vytvoření jednotného informačního systému. Škole doposud chyběl vhodný komunikační kanál, sloužící jednak nejširší obecné informaci a na druhé straně využitelný pro menší uzavřené komunikační skupiny (celk. NIV 300 tis. Kč). Priority v pořadí projektů sestavilo kolegium rektora z hlediska priorit rozvoje školy s ohledem na Dlouhodobý záměr AVU na rok 2008; kolegium rektora také sledovalo průběh a úspěšné řešení těchto projektů. FRVŠ na AVU 2008 V roce 2008 byly ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol úspěšné dva ze tří podaných projektů: V rámci tématického okruhu F2 se specifikací d) byl uskutečněn projekt Prof. PhDr. M. Šejna, Collectanea / Prosperova knihovna (150 tis. Kč), který se týkal tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru spojujících digitalizované složky (video, obraz, text, zvuk) v jeden interaktivní celek (http://concept.avu.cz/studijni-texty-study-scripts/lang/czcs/). V tématickém okruhu A pro dotace investiční, specifikace a) uspěl projekt Prof. M. Šejna, Zřízení laboratoře intermediálního oddělení Akademie výtvarných umění 17

20 v Praze (1.706 tis. Kč), zaměřený na digitalizaci obrazu a zvuku, makroskopické a environmentální měření a průzkumy, a na získání zařízení pro editace digitálního signálu a zařízení pro prezentaci digitalizovaných a editovaných dat. 7. Závěr V roce 2008 pokračovalo úsilí o rozšíření studia a zvýšení nabídky studijních programů zejména zavedením instituce pravidelně hostujících profesorů po dokončení rekonstrukce Šalounova ateliéru. Součástí studijních programů hostujících profesorů jsou rozšířené možnosti studijních zájezdů a pobytů studentů v zahraničí na školách, kde hostující pedagogové působí a systematické uvádění posluchačů do mezinárodního uměleckého provozu. Kritickým momentem zůstává financování zahraničních pedagogů, protože mzdové prostředky, které jsou k dispozici, nepokryjí ani jejich běžné náklady. Tento problém je velmi bolestný u oborů, kde není na domácí scéně dostatek zkušených a vzdělaných odborníků. Dostatečnou rozmanitost a nabídku studijních příležitostí zaručují dále doktorské programy ve všech studijních oborech v distanční i prezenční formě a celoživotní vzdělávání v oblasti restaurování malířských a sochařských děl několika studijních modulech. Celoživotní vzdělávání umožňuje talentovaným absolventům zvýšení odborné kvalifikace a zvyšuje tím jejich uplatnitelnost v praxi. Reaguje tak také na nedostatek kvalifikovaných restaurátorů uměleckých děl v praxi památkové péče a tím i na širokou kulturní společenskou potřebu. Úspěšná reakreditace magisterského a doktorského studijního programu AVU umožnila širší a strukturovanější nabídku studijních předmětů a umožňuje už individuálnější sestavení oborových studijních programů jako předstupeň a příprava kreditního systému. Po reakreditaci doktorského studijního programu, bylo v roce 2007 rozšířeno toto studium o prezenční formu a zvýšil se počet přijatých doktorandů, kteří jsou zařazováni do pedagogického procesu a vědeckého výzkumu. AVU podpořila své absolventy k dalšímu vzdělání v doktorském stupni a podařilo se jí tak posílit celkový potenciál akademické obce. Výsledky tohoto procesu jsou již patrné pro studijní rok , kde se kromě zvýšeného počtu uchazečů zvýšila i kvalita jejich projektů. Širší přístup ke vzdělání v roce 2008 tradičně zajišťovala také širší nabídka odborných programů kratšího cyklu, jako byly odborné malířské a grafické kurzy pro veřejnost. Nově byly zavedeny i kurzy pro speciální programy jiných vysokých škol (VŠCHT). Další rozšíření o sochařské kurzy pro veřejnost je zatím ve fázi přípravy a ověřování zájmu. Širší spektrum kurzů pro řádné posluchače všech studijních oborů nabízí digitální laboratoř, která v tomto roce rozšířila a zkvalitnila své kurzy určené nižším ročníkům a nabízí svou kapacitu i školám nových médií. Součástí rozšířené aktivity digitální laboratoře se staly pravidelné přednášky organizované spolu s vědeckovýzkumným oddělením a připravují se rozsáhlejší výukové programy a workshopy ve spolupráci s dalšími vysokými školami, pro něž jsou 18

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2010

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Praha, kvě ten 2011 Obsah: strana 1. Úvod 1 2. Kvalita a excelence akademických činností 4 3. Kvalita a kultura akademického života

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze V Praze 5.3.2003 Sekr.2261/2003 Směrnice kvestorky č. 2/2003 o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze S platností od 1.3. 2003

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Hodnocení doktorského studijního programu:

Hodnocení doktorského studijního programu: Hodnocení doktorského studijního programu: Název programu: Vysoká škola: Součást: Instrukce pro hodnocení: Nejprve postupně zhodnoťte naplnění standardů v jednotlivých oblastech v listech Instituce, Program,

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Mise Základní misí Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK 2017 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru Vysoké školy

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROK 2011

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROK 2011 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2011 FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň, Únor 2011 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PARAMETRŮ PRO ROK 2011 Fakulta zdravotnických studií je nejmladší

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Globální cíl: zkvalitnění výchovy doktorandů a zlepšení jejich úrovně a připravenosti pro vědeckou práci a jejich pozice

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více