Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

2 Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany

3 I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace Adresa: Bělkovice-Lašťany 373, Dolany příspěvková organizace Právní norma: Identifikátor právnické osoby: IČO: Ředitel: Mgr. Lubomír Sklenář Telefon: , mobil: Internetové stránky: Zřizovatel: Obec Bělkovice-Lašťany součást: Mateřská škola Bělkovice-Lašťany Adresa: Bělkovice-Lašťany 194, Dolany IZO: Vedoucí učitelka: Anežka Hynková Telefon: , mobil: Typ: Až 5-třídní zařízení s celodenním provozem, oddělení členěná zpravidla dle věku dětí Kapacita: 110 dětí Školní vzdělávací program zpracoval kolektiv MŠ. Dokument byl projednán na pedagogické radě a Platnost dokumentu: od 1. září 2012

4 II. Obecná charakteristika mateřské školy Naše mateřská škola se nachází na okraji obce Bělkovice - Lašťany. Jde o klidnou lokalitu obklopenou poli a lesy nedaleko známého bělkovického údolí. Tato obec leží v blízkosti města Olomouc, odkud je velmi dobře zajištěna autobusová doprava. Jsme mateřská škola s maximální kapacitou 110 dětí, což odpovídá 5 třídám, kde jsou děti rozděleny dle věku. V budově se nachází 5 tříd a heren, 4 sociální zařízení pro děti, 5 šaten. Dále se v budově nachází kuchyňka (přípravna jídla), šatna pro personál, kabinet, 2 WC pro dospělé. Celá budova je podsklepená. Součástí mateřské školy je i rozlehlá zahrada, vybavená zahradními domky, pískovišti, průlezkami, skluzavkou. Pískoviště jsou pokryta ochrannou plachtou proti znečištění zvířaty, některá jsou opatřena markýzou nebo pergolou, výměna písku se provádí po dvou letech. Celá zahrada je oplocená, z části zděná. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Historie mateřské školy První záznam o zřízení mateřské školy je od a to v obci Lašťany, v obci Bělkovice od V Bělkovicích byla mateřská škola z původní sokolovny přestěhovaná do bývalé německé školy, tj. do dnešní mateřské školy. V Lašťanech byla samostatná mateřská škola jednotřídní, v Bělkovicích mateřská škola dvojtřídní. Od byly obě mateřské školy sloučeny pod jedno ředitelství, ale zůstaly v původních budovách v již sjednocené obci Bělkovice - Lašťany se mateřská škola z Lašťan přestěhovala do mateřské školy Bělkovice - dřívější německé školy. Provoz probíhal již v jedné budově ve třech odděleních až do Od do byl provoz pouze ve dvou odděleních z důvodu snížení počtu narozených dětí v obci. Dne se otevřelo nové oddělení, mateřská škola se stala opět trojtřídní. Pro školní rok 2010/2011 bylo vybudováno nové oddělení Včelek s kapacitou 16 dětí. Od roku 2012 slouží nové oddělení Motýlci pro nejmladší děti. Mateřská škola má provoz od 6.30 hod. do hodin.

5 III. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky Budova, ve které se naše zařízení nalézá, má dostatečně velké prostory pro stanovenou kapacitu dětí. V současné době prochází budova mateřské školy průběžnou rekonstrukcí. Starý nábytek je postupně vyměňován za nový, modernější a lépe vyhovující současným potřebám. V celé budově byla vyměněna stará okna za nová plastová a stejně tak i hlavní vchodové dveře. Byla zrekonstruována chodba v podobě nových vestavěných skříní, protipožárních dveří a obložení na chodbě, bylo opraveno schodiště v 1. poschodí. V průběhu každého roku jsou třídy doplňovány novými hračkami a pomůckami, staré a opotřebované jsou vyřazovány. Zahrada mateřské školy byla vybavena novými dřevěnými průlezkami a skluzavkami, probíhá oprava oplocení a další vybavování. V blízké době je plánováno zateplení celé budovy a nová fasáda. 3.2 Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která je dovážená ze školní jídelny Lašťany v nerezových nádobách. V průběhu dne je zajištěn pitný režim, zvláště pak v letním období na zahradě. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány předepsané intervaly. Děti nejsou do jídla nuceny, jsou respektovány individuální požadavky rodičů i zdravotní omezení dětí. 3.3 Psychohygiena Učitelky s dětmi dodržují dostatečně dlouhý pobyt venku, vždy však s ohledem na okamžitý stav počasí. Děti mají dostatek volného pohybu na školní zahradě nebo v její blízkosti. Odpolední odpočinek je upraven podle možností (individuální náhradní klidová aktivita). Děti nejsou do spánku nuceny. Po celý den jsou respektovány individuální potřeby dětí, mají možnost kdykoliv relaxovat. Novým dětem je nabídnut adaptační režim, možnost adaptace se sourozencem nebo kamarádem v jiném oddělení.

6 3.4 Psychosociální podmínky Děti jsou postupně seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině. Návyky sebeobsluhy, hygienické návyky, návyky při stolování i návyky společenského chování jsou průběžně pěstovány a zdokonalovány. Podporujeme u dítěte samostatnost, nebát se, důvěřovat si. Převažuje systém pozitivního hodnocení, pochvaly. Vyřazujeme nezdravé soutěžení, agresivitu. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet takové prostředí, ve kterém se děti cítí spokojeně, jistě a bezpečně. 3.5 Organizace dne v mateřské škole Harmonogram musí být vždy přizpůsoben aktuálním potřebám dítěte, počítá se s jeho flexibilitou, variabilitou a aktuální situací v MŠ scházení dětí ranní hry dle volby a přání dětí, didaktické činnosti (záměrné a spontánní učení) ve skupinkách a individuálně, smyslové hry ranní cvičení hygiena, svačina pokračování (dokončení) didakticky cílených činností příprava na pobyt venku, pobyt venku hygiena, oběd hygiena po obědě, odpočinek, je-li to možné náhradní klidové aktivity hygiena, svačina odpolední zájmové činnosti, odchod dětí

7 3.6 Organizace týdne v mateřské škole z hlediska didaktických aktivit Pondělí tělovýchovné aktivity, úvod do týdenního tématu, grafomotorika Úterý výtvarné a hudební aktivity Středa angličtina, jazyková výchova, rozumová výchova Čtvrtek 1. pololetí kulturní akce, 2. pololetí kurz plavání Pátek závěr tématu, pracovní listy (např. rozvoj matematických představ), záznam grafomotorických cvičení, shrnutí hravou formou Navržené schéma týdne nepředstavuje striktní harmonogram, je možné jeho uzpůsobení aktuálním podmínkám a potřebám dětí. Angličtina a jazyková výchova jsou u starších dětí zařazovány od října, kurz plavání probíhá po dohodě s provozovatelem CZ Bohuňovice po celé 2. pololetí školního roku. 3.7 Personální zajištění Výchovně - vzdělávací proces je zajištěn předškolními pedagogy, kteří mají příslušnou kvalifikaci, příp. si ji doplňují v akreditovaném kombinovaném studiu. Všichni tito pracovníci mají možnost si průběžně doplňovat své vzdělání samostudiem a různými semináři a kurzy, které zvyšují jejich odbornost. Při plánování výchovně-vzdělávacích aktivit je počítáno s rozmanitými schopnostmi a zájmy jednotlivých pedagogů. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Rodičům dětí, u kterých je učitelkou zjištěna vada řeči, je doporučována návštěva logopedické ambulance (Dolany, Šternberk). 3.8 Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně

8 a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod. Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Při školních i mimoškolních aktivitách je vítaná pomoc rodičů. 3.9 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Organizace výchovně - vzdělávacího procesu je zpracována a realizována s ohledem na požadavky ochrany a bezpečnosti zdraví všech zúčastněných. Po celou dobu práce s dětmi, při všech aktivitách pořádaných mateřskou školou odpovídají za bezpečnost dětí pedagogičtí pracovníci mateřské školy, a to od doby převzetí od jeho zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci nebo jim pověřené osobě. Z důvodu bezpečnosti musí být dítě při příchodu i odchodu z MŠ doprovázeno rodiči nebo pověřenou osobou (nestačí dítě doprovodit jen ke vchodu MŠ, musí být po převlečení v šatně předáno učitelce do třídy). Bez písemného zplnomocnění nesmí učitelka vydat dítě sourozenci mladšímu 15 let nebo jiné osobě. Trvalejší pověření je možno zaznamenat do evidenčního listu dítěte. Do mateřské školy docházejí pouze děti zdravé, učitelka má právo dítě s podezřením nemoci do mateřské školy nepřijmout (z důvodu snadného přenosu nákazy v kolektivu). Z bezpečnostních důvodů se mateřská škola zamyká v 8.30 hod., při poledním odchodu dětí se odemyká v hod. a odpoledne v hodin. Po dohodě s učitelkou je možné děti přivádět i odvádět v průběhu celého dne (nutno zazvonit).

9 IV. Organizace vzdělávání 4.1 Podmínky přijímání dětí do mateřské školy Termín přijímacího řízení stanovuje ředitelství školy po dohodě s obcí. O termínu zápisu je veřejnost včas informovaná prostřednictvím místního rozhlasu a plakátů, webových stránek školy (předpokládaný termín je v dubnu). Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od tří let. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií, přednost v přijetí mají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Kritéria pro přijímání dětí jsou k nahlédnutí u vedoucí učitelky mateřské školy. Po ukončení zápisu jsou rodiče písemně informováni zasláním nebo předáním Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. 4.2 Oddělení MŠ V MŠ jsou děti rozděleny do oddělení zpravidla podle věku: 1. oddělení Motýlci navštěvují nejmladší děti. Důraz je zde kladen na citlivý, mateřský přístup, osvojení základů sebeobsluhy a hygieny pro bezproblémový postup do dalšího oddělení. 2. oddělení Kuřátka navštěvují děti 3-4 leté. Děti se hravým způsobem seznamují s novým prostředím a kolektivem vrstevníků. Jsou jim vštěpovány základní hygienické návyky, prvky sebeobsluhy, učí se spolupracovat s druhými dětmi a přizpůsobovat se režimu. 3. oddělení Berušky navštěvují děti 4-5 leté. V tomto oddělení si děti dále rozvíjejí získané návyky sebeobsluhy, hygieny a společenského chování. Ve všech výchovných složkách se rozšiřují vědomosti a dovednosti, důraz se klade na rozvíjení slovní zásoby, přechod z pasivního do aktivního slovníku a tvoření jednoduchých souvětí. 4. oddělení Sluníčka navštěvují děti 5-6 leté a děti s odkladem školní docházky. Denně zařazujeme do režimu všechny výchovně vzdělávací složky, ve kterých rozvíjíme osobnost dítěte a připravujeme je na vstup do základní školy. Respektujeme a rozvíjíme individuální

10 zájmy a specifické dovednosti dětí. Zaměřujeme se na rozvoj řeči a popřípadě doporučujeme její nápravu, na rozšiřování slovní zásoby, logické myšlení, grafomotorické cvičení, pohybové dovednosti a estetické cítění. Součástí režimu dne v tomto oddělení je počáteční seznamování s anglickým jazykem, příp. jazyková výchova. 5. oddělení Včelky navštěvují děti s adaptačními problémy, děti vyžadující obzvláště individuální přístup, děti s odkladem školní docházky, aj. Součástí režimu dne v tomto oddělení je počáteční seznamování s anglickým jazykem, příp. jazyková výchova. Rozhodnutí o umístění dítěte do oddělení je plně v kompetenci vedoucí učitelky mateřské školy, je přihlíženo zejména k věku a dále individuálním potřebám a zvláštnostech dětí. Konkrétní rozložení pro každý školní rok se v závislosti na aktuálních podmínkách odráží v třídních vzdělávacích programech. 4.3 Nabídka zájmových aktivit Seznamování s anglickým jazykem Angličtina hrou - pro děti 5-6 leté v dopoledním režimu. Děti se učí slovní obraty a větné fráze formou básní, písní a her, každý má svůj pracovní sešit. Angličtina hrou je personálně zabezpečena vlastními učitelkami, které mají pro toto oprávnění a pravidelně se účastní dalších kurzů a didaktických seminářů. Angličtina je realizována podle námi zpracovaného projektu. Jazyková výchova procvičování mluvidel formou říkadel, básniček, písniček, důraz na tempo řeči, melodii, artikulaci, dýchání, rytmizaci, činnosti pro usnadnění prvopočátečního čtení a psaní, dramatizace, aj. Většina obsahové náplně dosavadních výtvarných a hudebních zájmových aktivit byla vkomponována do každodenního vzdělávacího procesu. Jako nadstandardní aktivita byla zavedena jazyková výchova jako alternativa k výuce angličtiny.

11 V. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1 Anotace vzdělávacího programu mateřské školy Je třeba si uvědomit, že mateřská škola je společenství, ve kterém platí dohodnutá pravidla. Např. znát pravidla zdvořilého chování a dodržovat základní společenské normy komunikace - pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se, nechat domluvit, vyslechnout, vyjednávat, neposmívat se, odpouštět a umět ustoupit. Udržovat čistotu zevnějšku a pořádek ve svém okolí. Samostatně se chovat při stolování, kulturně stolovat. Pěstovat, rozvíjet a upevňovat návyky sebeobsluhy, hygienické návyky. Uspokojovat tělesné potřeby dle individuálních požadavků, mít a hájit svůj názor. Protože se naše mateřská škola nachází na okraji obce a navíc s velkou zahradou, snažíme se více věnovat životnímu prostředí a vést děti k ochraně přírody, pěstovat u nich citlivý vztah k přírodě a udržování její čistoty. Děti se seznamují s životním prostředím, které je obklopuje (zahrada, vycházky, besedy, výlety), získávají povědomí o neustálých změnách přírodního prostředí a jeho rozmanitosti, které přináší v neposlední řadě i střídání čtyř ročních období. Rozvíjíme u dětí úctu k životu ve všech jeho formách a vytváříme povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou. Probouzíme v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, radovat se a poznávat, vzájemně komunikovat a spolupracovat. Tím děti získají nejen určité vědomosti a pracovní dovednosti, ale rovněž se učí vážit si výsledků lidské práce. Všechny výchovy se vzájemně prolínají, dané téma, se kterým se pracuje, je vždy stěžejním obsahovým prvkem. Činnosti s dětmi jsou vedeny v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a kopírují námi vypracovaný program environmentální výchovy (viz Příloha č. 1). 5.2 Cíle předškolního vzdělávání Při výchovně vzdělávací práci sledujeme hlavní i jednotlivé specifické vzdělávací cíle předškolního vzdělávání, které jsou stanoveny Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání: - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

12 - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Po jednom výtisku RVP PV má každá učitelka pro svou pracovní potřebu. Zde soustavně sleduje a hodnotí, zda její konkrétní činnost s dětmi naplňuje jednotlivé cíle vzdělávání, jaké výchozí kompetence má dítě mít, co má při ukončení předškolního vzdělávání zvládat. Při výchovně - vzdělávací práci jsou plněny tyto dílčí cíle předškolního vzdělávání: - rozvíjet u dětí samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost - obohacovat dětské poznání prostřednictvím prožitků, vzbuzovat touhu po poznání - zabezpečit dětem citovou pohodu a jistotu - rozvíjet sociální interakci, empatii, potlačovat agresivní vztahy - zkvalitňovat práci s talentovanými dětmi - rodičům dětí s vadami řeči doporučit speciální logopedickou péči - pěstovat u dětí zdravý životní styl, správný ekologický názor - informovanost rodičů o jeho dítěti, o jeho životě v dětském kolektivu, zapojení rodičů do nadstandardních a mimoškolních akcí - sledovat celkovou tělesnou, duševní a sociální rovnováhu každého dítěte - rozvíjet spolupráci s 1. třídou ZŠ a částečné zapojení do společných akcí (vánoční výstava, ples, zápis dětí do 1. třídy ZŠ, společná divadla v MŠ nebo koncerty, vzájemné návštěvy apod.) Základem výchovně-vzdělávacího působení je položení základů pro rozvoj klíčových kompetencí: - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence sociální a personální - kompetence činnostní a občanské S ohledem na plynulost v získávání a rozvoji jednotlivých kompetencí považujeme za přínosné návaznost na ZŠ, se kterou jsme sloučeni a s níž spolupracujeme a udržujeme kontakty.

13 VI. Obsah vzdělávání Základní charakteristiky jednotlivých oblastí, záměry vzdělávacího úsilí pedagoga a dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje), vzdělávací nabídku, očekávané výstupy (kompetence) a rizika stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Následující integrované bloky slouží učitelkám pro vypracování TVP, který je pro ně hlavně pracovním dokumentem. TVP obsahuje záměry předškolního vzdělávání v souvislosti s danými bloky a učitelkou vytvořený přehled činností, které tyto záměry sledují. Integrované bloky jsme stanovovali tak, aby souvisely s jednotlivými ročními obdobími, s životem lidí, svátky, tradicemi a oslavami, jednoduše s tím, co právě děti prožívají. Učitelky zpracovávají témata z integrovaných bloků. Rodiče se o tématech dozvídají především z rozhovoru s dítětem (co jste dnes dělali, na co jste si hráli?) a z aktuálních nástěnek v šatnách všech oddělení. O tématu vypovídá i výzdoba jednotlivých oddělení i celé mateřské školy. 6.1 Integrované bloky: 1. S radostí překračujeme práh mateřské školy 2. Kouzelné barvy přírody 3. Prožíváme advent 4. Modrá planeta Země 5. Ťuká, ťuká sluníčko 6. Než se rozloučíme Rozpracovávání témat ze školního vzdělávacího programu umožňuje učitelkám v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě, s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Při naplňování očekávaných výstupů z RVP PV se řídíme rovněž rozpracovanými Konkretizovanými očekávanými výstupy RVP PV na všech třídních úrovních.

14 1. Integrovaný blok: S RADOSTÍ PŘEKRAČUJEME PRÁH MATEŘSKÉ ŠKOLY Témata: - poznáváme prostředí mateřské školy a svoji značku, orientujeme se v prostoru - jak se jmenujeme a kde bydlíme - moje nejmilejší hračky a pomůcky (pojmenování, umístění atd.) - kouzelná slovíčka (společenské chování, návyky, hygiena) S p e c i f i c k é v z d ě l á v a c í c í l e 1. Dítě a jeho tělo: uvědomění si vlastního těla a rozvoj a užívání všech smyslů 2. Dítě a jeho psychika: a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, naslouchání) b) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně - logickému (pojmovému), rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti, fantazie c) rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti) 3. Dítě a ten druhý: rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 4. Dítě a společnost: rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte 5. Dítě a svět: vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

15 2. Integrovaný blok: KOUZELNÉ BARVY PŘÍRODY Témata: - jak se mění příroda na podzim - máme rádi ovoce a zeleninu - jaké známe stromy a keře - radosti a starosti podzimního počasí - poznáváme podzimní práce - naše podzimní radovánky - jaké barvy umí vykouzlit podzim - jak se oblékáme S p e c i f i c k é v z d ě l á v a c í c í l e 1. Dítě a jeho tělo: rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, pohyblivosti, dýchání apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 2. Dítě a jeho psychika: a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) b) rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) c) rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí 3. Dítě a ten druhý: posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) 4. Dítě a společnost: vytvoření povědomí v mezilidských a morálních hodnotách 5. Dítě a svět: osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

16 3. Integrovaný blok: PROŽÍVÁME ADVENT Témata: - brzy přijde advent Mikuláš - čekání na Mikuláše, časové představy - předvánoční čas, pečeme cukroví - suroviny - těšíme se na Vánoce, můj domov, naše rodina S p e c i f i c k é v z d ě l á v a c í c í l e 1. Dítě a jeho tělo: ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 2. Dítě a jeho psychika: a) pokračuje rozvoj výslovnosti, mluveného projevu, vyjadřování b) pokračuje rozvoj tvořivého myšlení a sebevyjádření d) rozvíjení citových vztahů k okolí, k rodině 3. Dítě a ten druhý: posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině ) 4. Dítě a společnost: rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se (v rodině - rodiče, sourozenci, prarodiče aj., v herní skupině MŠ) 5. Dítě a svět: rozvoj pocitu sounáležitosti s vrstevníky, s rodinou

17 4. Integrovaný blok: MODRÁ PLANETA ZEMĚ Témata: - ochrana volně žijících zvířat a ptáků v zimě - poznáváme krásy zimy - pečujeme o své zdraví bacily se nemyly (lidské tělo) - prožíváme radost na sněhu - zimní sporty a hry - lidové tradice a zvyky karneval - co děláme celý den časové představy, předměty denní potřeby - z čeho jsou předměty vyrobeny (materiály a jejich vlastnosti, užití) - jaké znám geometrické tvary a barvy - máme rádi pohádkový svět (týden pohádek) - co je to neživá příroda S p e c i f i c k é v z d ě l á v a c í c í l e 1. Dítě a jeho tělo: osvojení si praktických dovedností přiměřených věku a osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 2. Dítě a jeho psychika: a) rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) b) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) c) rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky 3. Dítě a ten druhý: vytváření prosociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivost apod.) 4. Dítě a společnost: rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 5. Dítě a svět: rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách, rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

18 5. Integrovaný blok: ŤUKÁ, ŤUKÁ SLUNÍČKO Témata: - knížka můj kamarád - příroda se probouzí, přichází jaro v plné síle - poznáváme krásy zimy - chováme domácí zvířata a jejich mláďata - co se děje v trávě a ve vzduchu - slavíme svátky jara (svátky a tradice) - maminka má svátek (svátky a tradice) - jarní práce na zahradě a na poli - jak se žije na vesnici a ve městě (hlavní město, prezident, státní symboly) - dodržujeme bezpečnost na cestách (křižovatky, semafor, dopravní prostředky a značky, přechody...) - čím chci být - práce rodičů (povolání, význam práce dospělých ) S p e c i f i c k é v z d ě l á v a c í c í l e 1. Dítě a jeho tělo: rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 2. Dítě a jeho psychika: a) rozvoj kultivovaného projevu b) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání c) rozvoj sebeovládání, sebekontroly a pocitu vlastní autonomie 3. Dítě a ten druhý: rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 4. Dítě a společnost: rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních, dramatických) produktivních i receptivních 5. Dítě a svět: pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také chránit a ničit; osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

19 6. Integrovaný blok: NEŽ SE ROZLOUČÍME Témata: - děti celého světa (multikulturní výchova) - jaká znám cizokrajná zvířata - ZOO, cirkus - těšíme se na prázdniny, všichni jsme kamarádi - sledujeme letní přírodu - chráníme své zdraví při sportu a rekreaci S p e c i f i c k é v z d ě l á v a c í c í l e 1. Dítě a jeho tělo: osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů 2. Dítě a jeho psychika: a) osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka b) vytváření základů pro práci s informacemi c) získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci 3. Dítě a ten druhý: ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 4. Dítě a společnost: vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění 5. Dítě a svět: rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi

20 VII. Evaluace Výchova a vzdělávání v naší škole bude průběžně vyhodnocováno (evaluace). Poznatky získané průběžným vyhodnocováním nám poskytnou zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce. Paní učitelky průběžně sledují a hodnotí, co se povedlo, co se nepovedlo a proč, co se daří či nedaří, co je třeba lépe vyřešit, vyvodí z toho vlastní závěry, pomocí nichž budeme TVP a ŠVP upravovat a vylepšovat. Na projevech, chování, postojích, dovednostech a znalostech dětí poznáme, zda se nám daří naplňovat naše dílčí vzdělávací cíle a že odpovídají obecným cílům Rámcového programu PV v MŠ Návrh struktury vlastního hodnocení: Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, 8 a 9, byla navržena tato struktura vlastního hodnocení školy: 7.2 Oblasti autoevaluace: podmínky vzdělávání - materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání průběh vzdělávání vnitřní klima školy - školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou, zapojení školy do života obce, pomoc široké veřejnosti škole výsledky vzdělávání řízení školy - kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škola očima veřejnosti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

21 7.3 Evaluační činnosti na úrovni třídy: průběžné vyhodnocování vlastní výchovné práce učitelky spojené se zápisem do třídní knihy vedení záznamových archů každého dítěte s průběžným zápisem o výsledcích výchovně-vzdělávací činnosti 7.4 Evaluační činnost na úrovni školy: rozhovory s rodiči, návrhy rodičů dotazník pro rodiče hospitační činnost vedoucí učitelky min. 3x ročně pedagogické porady 1x ročně schůze s rodiči a průběžné předávání informací během společných akcí MŠ 7.5 Evaluační nástroje: sledovat plnění cílů vycházejících ze školního vzdělávacího programu naší mateřské školy rozhovory s rodiči, prarodiči, zřizovatelem, ZŠ dotazníky (vlastně zpracované, příp. objednané SCIO) hospitace profesionální jednání, vystupování při komunikaci s rodiči dětí, dobrá informovanost rodičů o jejich dítěti v odpolední době vyplnit prostor hlavně vzájemnou komunikací dítěte a učitelky a dětmi mezi sebou, konzultacemi s rodiči sledovat způsob práce s dětmi, dodržení práva dítěte na hru, spontánní pohyb, respektování zájmu dětí doporučení a spolupráce s PPP při výchovných potížích s dětmi, spolupráce s SPC

22 sledovat dodržování pitného režimu, hygienických návyků, předpisů bezpečnosti práce, požární ochrany sledovat zodpovědnost učitelek za vlastní práci, její naplněnost a schopnost zhodnotit svoji práci sledovat vedení třídní dokumentace (pravidelnost, obsažnost, vedení diagnostických záznamů ) sledovat dodržování a efektivní využívání pracovní doby sledovat dodržování zásady zdravého životního stylu (děti nejsou zbytečně přetěžovány a organizovány, všechny mají stejné postavení )

23 7.6 Hlavní oblasti, cíle, nástroje a časové rozvržení autoevaluace školy

24 Tato struktura vlastního hodnocení školy byla projednána a schválena na pedagogické radě 1. září 2006 a 1. září 2012.

25 7.7 Spolupráce mateřské školy Mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou, rodiči dětí (společné akce s rodiči), s obecním úřadem, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci. Dobré vztahy jsou i s místními drobnými podnikateli, kteří mateřské škole pomáhají sponzorskými dary. 7.8 Plánované akce - divadelní představení v mateřské škole - Podzimní výstava v Sokolovně (ovoce a zelenina) - Halloween, slavnost Uspávání broučků do pařezu a lampiónový průvod - Mikulášská besídka s čertem a Mikulášem, s nadílkou - Vánoční nadílka - Vánoční vyrábění s rodiči - Předvánoční zvonkování - Vánoční koledování (předání přáníček sponzorům) - karneval v maskách s předáním diplomů - Velikonoční výstavka v Sokolovně s občerstvením - vynášení zimy - Moréna - Vítání jara - posezení s rodiči, Velikonoční tvoření - Svátek matek - besídka pro maminky - Dětský den s bohatým programem pro děti - výlet - výuka angličtiny pro předškoláky - besedy (např. s myslivcem, s Městskou policií, hasiči aj.) - 2x ročně fotografování (možnost i s mladším nebo starším sourozencem) - dle zájmu zajištění plaveckého kurzu, lyžařského kurzu - Den otevřených dveří - pasování na školáky a loučení s mateřskou školou poslední zvonění - pravidelné výstavky dětských prací - výzdoba mateřské školy ke všem těmto akcím

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N

Více