Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

2 Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany

3 I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace Adresa: Bělkovice-Lašťany 373, Dolany příspěvková organizace Právní norma: Identifikátor právnické osoby: IČO: Ředitel: Mgr. Lubomír Sklenář Telefon: , mobil: Internetové stránky: Zřizovatel: Obec Bělkovice-Lašťany součást: Mateřská škola Bělkovice-Lašťany Adresa: Bělkovice-Lašťany 194, Dolany IZO: Vedoucí učitelka: Anežka Hynková Telefon: , mobil: Typ: Až 5-třídní zařízení s celodenním provozem, oddělení členěná zpravidla dle věku dětí Kapacita: 110 dětí Školní vzdělávací program zpracoval kolektiv MŠ. Dokument byl projednán na pedagogické radě a Platnost dokumentu: od 1. září 2012

4 II. Obecná charakteristika mateřské školy Naše mateřská škola se nachází na okraji obce Bělkovice - Lašťany. Jde o klidnou lokalitu obklopenou poli a lesy nedaleko známého bělkovického údolí. Tato obec leží v blízkosti města Olomouc, odkud je velmi dobře zajištěna autobusová doprava. Jsme mateřská škola s maximální kapacitou 110 dětí, což odpovídá 5 třídám, kde jsou děti rozděleny dle věku. V budově se nachází 5 tříd a heren, 4 sociální zařízení pro děti, 5 šaten. Dále se v budově nachází kuchyňka (přípravna jídla), šatna pro personál, kabinet, 2 WC pro dospělé. Celá budova je podsklepená. Součástí mateřské školy je i rozlehlá zahrada, vybavená zahradními domky, pískovišti, průlezkami, skluzavkou. Pískoviště jsou pokryta ochrannou plachtou proti znečištění zvířaty, některá jsou opatřena markýzou nebo pergolou, výměna písku se provádí po dvou letech. Celá zahrada je oplocená, z části zděná. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Historie mateřské školy První záznam o zřízení mateřské školy je od a to v obci Lašťany, v obci Bělkovice od V Bělkovicích byla mateřská škola z původní sokolovny přestěhovaná do bývalé německé školy, tj. do dnešní mateřské školy. V Lašťanech byla samostatná mateřská škola jednotřídní, v Bělkovicích mateřská škola dvojtřídní. Od byly obě mateřské školy sloučeny pod jedno ředitelství, ale zůstaly v původních budovách v již sjednocené obci Bělkovice - Lašťany se mateřská škola z Lašťan přestěhovala do mateřské školy Bělkovice - dřívější německé školy. Provoz probíhal již v jedné budově ve třech odděleních až do Od do byl provoz pouze ve dvou odděleních z důvodu snížení počtu narozených dětí v obci. Dne se otevřelo nové oddělení, mateřská škola se stala opět trojtřídní. Pro školní rok 2010/2011 bylo vybudováno nové oddělení Včelek s kapacitou 16 dětí. Od roku 2012 slouží nové oddělení Motýlci pro nejmladší děti. Mateřská škola má provoz od 6.30 hod. do hodin.

5 III. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky Budova, ve které se naše zařízení nalézá, má dostatečně velké prostory pro stanovenou kapacitu dětí. V současné době prochází budova mateřské školy průběžnou rekonstrukcí. Starý nábytek je postupně vyměňován za nový, modernější a lépe vyhovující současným potřebám. V celé budově byla vyměněna stará okna za nová plastová a stejně tak i hlavní vchodové dveře. Byla zrekonstruována chodba v podobě nových vestavěných skříní, protipožárních dveří a obložení na chodbě, bylo opraveno schodiště v 1. poschodí. V průběhu každého roku jsou třídy doplňovány novými hračkami a pomůckami, staré a opotřebované jsou vyřazovány. Zahrada mateřské školy byla vybavena novými dřevěnými průlezkami a skluzavkami, probíhá oprava oplocení a další vybavování. V blízké době je plánováno zateplení celé budovy a nová fasáda. 3.2 Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která je dovážená ze školní jídelny Lašťany v nerezových nádobách. V průběhu dne je zajištěn pitný režim, zvláště pak v letním období na zahradě. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány předepsané intervaly. Děti nejsou do jídla nuceny, jsou respektovány individuální požadavky rodičů i zdravotní omezení dětí. 3.3 Psychohygiena Učitelky s dětmi dodržují dostatečně dlouhý pobyt venku, vždy však s ohledem na okamžitý stav počasí. Děti mají dostatek volného pohybu na školní zahradě nebo v její blízkosti. Odpolední odpočinek je upraven podle možností (individuální náhradní klidová aktivita). Děti nejsou do spánku nuceny. Po celý den jsou respektovány individuální potřeby dětí, mají možnost kdykoliv relaxovat. Novým dětem je nabídnut adaptační režim, možnost adaptace se sourozencem nebo kamarádem v jiném oddělení.

6 3.4 Psychosociální podmínky Děti jsou postupně seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině. Návyky sebeobsluhy, hygienické návyky, návyky při stolování i návyky společenského chování jsou průběžně pěstovány a zdokonalovány. Podporujeme u dítěte samostatnost, nebát se, důvěřovat si. Převažuje systém pozitivního hodnocení, pochvaly. Vyřazujeme nezdravé soutěžení, agresivitu. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet takové prostředí, ve kterém se děti cítí spokojeně, jistě a bezpečně. 3.5 Organizace dne v mateřské škole Harmonogram musí být vždy přizpůsoben aktuálním potřebám dítěte, počítá se s jeho flexibilitou, variabilitou a aktuální situací v MŠ scházení dětí ranní hry dle volby a přání dětí, didaktické činnosti (záměrné a spontánní učení) ve skupinkách a individuálně, smyslové hry ranní cvičení hygiena, svačina pokračování (dokončení) didakticky cílených činností příprava na pobyt venku, pobyt venku hygiena, oběd hygiena po obědě, odpočinek, je-li to možné náhradní klidové aktivity hygiena, svačina odpolední zájmové činnosti, odchod dětí

7 3.6 Organizace týdne v mateřské škole z hlediska didaktických aktivit Pondělí tělovýchovné aktivity, úvod do týdenního tématu, grafomotorika Úterý výtvarné a hudební aktivity Středa angličtina, jazyková výchova, rozumová výchova Čtvrtek 1. pololetí kulturní akce, 2. pololetí kurz plavání Pátek závěr tématu, pracovní listy (např. rozvoj matematických představ), záznam grafomotorických cvičení, shrnutí hravou formou Navržené schéma týdne nepředstavuje striktní harmonogram, je možné jeho uzpůsobení aktuálním podmínkám a potřebám dětí. Angličtina a jazyková výchova jsou u starších dětí zařazovány od října, kurz plavání probíhá po dohodě s provozovatelem CZ Bohuňovice po celé 2. pololetí školního roku. 3.7 Personální zajištění Výchovně - vzdělávací proces je zajištěn předškolními pedagogy, kteří mají příslušnou kvalifikaci, příp. si ji doplňují v akreditovaném kombinovaném studiu. Všichni tito pracovníci mají možnost si průběžně doplňovat své vzdělání samostudiem a různými semináři a kurzy, které zvyšují jejich odbornost. Při plánování výchovně-vzdělávacích aktivit je počítáno s rozmanitými schopnostmi a zájmy jednotlivých pedagogů. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Rodičům dětí, u kterých je učitelkou zjištěna vada řeči, je doporučována návštěva logopedické ambulance (Dolany, Šternberk). 3.8 Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně

8 a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod. Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Při školních i mimoškolních aktivitách je vítaná pomoc rodičů. 3.9 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Organizace výchovně - vzdělávacího procesu je zpracována a realizována s ohledem na požadavky ochrany a bezpečnosti zdraví všech zúčastněných. Po celou dobu práce s dětmi, při všech aktivitách pořádaných mateřskou školou odpovídají za bezpečnost dětí pedagogičtí pracovníci mateřské školy, a to od doby převzetí od jeho zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci nebo jim pověřené osobě. Z důvodu bezpečnosti musí být dítě při příchodu i odchodu z MŠ doprovázeno rodiči nebo pověřenou osobou (nestačí dítě doprovodit jen ke vchodu MŠ, musí být po převlečení v šatně předáno učitelce do třídy). Bez písemného zplnomocnění nesmí učitelka vydat dítě sourozenci mladšímu 15 let nebo jiné osobě. Trvalejší pověření je možno zaznamenat do evidenčního listu dítěte. Do mateřské školy docházejí pouze děti zdravé, učitelka má právo dítě s podezřením nemoci do mateřské školy nepřijmout (z důvodu snadného přenosu nákazy v kolektivu). Z bezpečnostních důvodů se mateřská škola zamyká v 8.30 hod., při poledním odchodu dětí se odemyká v hod. a odpoledne v hodin. Po dohodě s učitelkou je možné děti přivádět i odvádět v průběhu celého dne (nutno zazvonit).

9 IV. Organizace vzdělávání 4.1 Podmínky přijímání dětí do mateřské školy Termín přijímacího řízení stanovuje ředitelství školy po dohodě s obcí. O termínu zápisu je veřejnost včas informovaná prostřednictvím místního rozhlasu a plakátů, webových stránek školy (předpokládaný termín je v dubnu). Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od tří let. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií, přednost v přijetí mají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Kritéria pro přijímání dětí jsou k nahlédnutí u vedoucí učitelky mateřské školy. Po ukončení zápisu jsou rodiče písemně informováni zasláním nebo předáním Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. 4.2 Oddělení MŠ V MŠ jsou děti rozděleny do oddělení zpravidla podle věku: 1. oddělení Motýlci navštěvují nejmladší děti. Důraz je zde kladen na citlivý, mateřský přístup, osvojení základů sebeobsluhy a hygieny pro bezproblémový postup do dalšího oddělení. 2. oddělení Kuřátka navštěvují děti 3-4 leté. Děti se hravým způsobem seznamují s novým prostředím a kolektivem vrstevníků. Jsou jim vštěpovány základní hygienické návyky, prvky sebeobsluhy, učí se spolupracovat s druhými dětmi a přizpůsobovat se režimu. 3. oddělení Berušky navštěvují děti 4-5 leté. V tomto oddělení si děti dále rozvíjejí získané návyky sebeobsluhy, hygieny a společenského chování. Ve všech výchovných složkách se rozšiřují vědomosti a dovednosti, důraz se klade na rozvíjení slovní zásoby, přechod z pasivního do aktivního slovníku a tvoření jednoduchých souvětí. 4. oddělení Sluníčka navštěvují děti 5-6 leté a děti s odkladem školní docházky. Denně zařazujeme do režimu všechny výchovně vzdělávací složky, ve kterých rozvíjíme osobnost dítěte a připravujeme je na vstup do základní školy. Respektujeme a rozvíjíme individuální

10 zájmy a specifické dovednosti dětí. Zaměřujeme se na rozvoj řeči a popřípadě doporučujeme její nápravu, na rozšiřování slovní zásoby, logické myšlení, grafomotorické cvičení, pohybové dovednosti a estetické cítění. Součástí režimu dne v tomto oddělení je počáteční seznamování s anglickým jazykem, příp. jazyková výchova. 5. oddělení Včelky navštěvují děti s adaptačními problémy, děti vyžadující obzvláště individuální přístup, děti s odkladem školní docházky, aj. Součástí režimu dne v tomto oddělení je počáteční seznamování s anglickým jazykem, příp. jazyková výchova. Rozhodnutí o umístění dítěte do oddělení je plně v kompetenci vedoucí učitelky mateřské školy, je přihlíženo zejména k věku a dále individuálním potřebám a zvláštnostech dětí. Konkrétní rozložení pro každý školní rok se v závislosti na aktuálních podmínkách odráží v třídních vzdělávacích programech. 4.3 Nabídka zájmových aktivit Seznamování s anglickým jazykem Angličtina hrou - pro děti 5-6 leté v dopoledním režimu. Děti se učí slovní obraty a větné fráze formou básní, písní a her, každý má svůj pracovní sešit. Angličtina hrou je personálně zabezpečena vlastními učitelkami, které mají pro toto oprávnění a pravidelně se účastní dalších kurzů a didaktických seminářů. Angličtina je realizována podle námi zpracovaného projektu. Jazyková výchova procvičování mluvidel formou říkadel, básniček, písniček, důraz na tempo řeči, melodii, artikulaci, dýchání, rytmizaci, činnosti pro usnadnění prvopočátečního čtení a psaní, dramatizace, aj. Většina obsahové náplně dosavadních výtvarných a hudebních zájmových aktivit byla vkomponována do každodenního vzdělávacího procesu. Jako nadstandardní aktivita byla zavedena jazyková výchova jako alternativa k výuce angličtiny.

11 V. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1 Anotace vzdělávacího programu mateřské školy Je třeba si uvědomit, že mateřská škola je společenství, ve kterém platí dohodnutá pravidla. Např. znát pravidla zdvořilého chování a dodržovat základní společenské normy komunikace - pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se, nechat domluvit, vyslechnout, vyjednávat, neposmívat se, odpouštět a umět ustoupit. Udržovat čistotu zevnějšku a pořádek ve svém okolí. Samostatně se chovat při stolování, kulturně stolovat. Pěstovat, rozvíjet a upevňovat návyky sebeobsluhy, hygienické návyky. Uspokojovat tělesné potřeby dle individuálních požadavků, mít a hájit svůj názor. Protože se naše mateřská škola nachází na okraji obce a navíc s velkou zahradou, snažíme se více věnovat životnímu prostředí a vést děti k ochraně přírody, pěstovat u nich citlivý vztah k přírodě a udržování její čistoty. Děti se seznamují s životním prostředím, které je obklopuje (zahrada, vycházky, besedy, výlety), získávají povědomí o neustálých změnách přírodního prostředí a jeho rozmanitosti, které přináší v neposlední řadě i střídání čtyř ročních období. Rozvíjíme u dětí úctu k životu ve všech jeho formách a vytváříme povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou. Probouzíme v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, radovat se a poznávat, vzájemně komunikovat a spolupracovat. Tím děti získají nejen určité vědomosti a pracovní dovednosti, ale rovněž se učí vážit si výsledků lidské práce. Všechny výchovy se vzájemně prolínají, dané téma, se kterým se pracuje, je vždy stěžejním obsahovým prvkem. Činnosti s dětmi jsou vedeny v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a kopírují námi vypracovaný program environmentální výchovy (viz Příloha č. 1). 5.2 Cíle předškolního vzdělávání Při výchovně vzdělávací práci sledujeme hlavní i jednotlivé specifické vzdělávací cíle předškolního vzdělávání, které jsou stanoveny Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání: - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

12 - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Po jednom výtisku RVP PV má každá učitelka pro svou pracovní potřebu. Zde soustavně sleduje a hodnotí, zda její konkrétní činnost s dětmi naplňuje jednotlivé cíle vzdělávání, jaké výchozí kompetence má dítě mít, co má při ukončení předškolního vzdělávání zvládat. Při výchovně - vzdělávací práci jsou plněny tyto dílčí cíle předškolního vzdělávání: - rozvíjet u dětí samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost - obohacovat dětské poznání prostřednictvím prožitků, vzbuzovat touhu po poznání - zabezpečit dětem citovou pohodu a jistotu - rozvíjet sociální interakci, empatii, potlačovat agresivní vztahy - zkvalitňovat práci s talentovanými dětmi - rodičům dětí s vadami řeči doporučit speciální logopedickou péči - pěstovat u dětí zdravý životní styl, správný ekologický názor - informovanost rodičů o jeho dítěti, o jeho životě v dětském kolektivu, zapojení rodičů do nadstandardních a mimoškolních akcí - sledovat celkovou tělesnou, duševní a sociální rovnováhu každého dítěte - rozvíjet spolupráci s 1. třídou ZŠ a částečné zapojení do společných akcí (vánoční výstava, ples, zápis dětí do 1. třídy ZŠ, společná divadla v MŠ nebo koncerty, vzájemné návštěvy apod.) Základem výchovně-vzdělávacího působení je položení základů pro rozvoj klíčových kompetencí: - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence sociální a personální - kompetence činnostní a občanské S ohledem na plynulost v získávání a rozvoji jednotlivých kompetencí považujeme za přínosné návaznost na ZŠ, se kterou jsme sloučeni a s níž spolupracujeme a udržujeme kontakty.

13 VI. Obsah vzdělávání Základní charakteristiky jednotlivých oblastí, záměry vzdělávacího úsilí pedagoga a dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje), vzdělávací nabídku, očekávané výstupy (kompetence) a rizika stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Následující integrované bloky slouží učitelkám pro vypracování TVP, který je pro ně hlavně pracovním dokumentem. TVP obsahuje záměry předškolního vzdělávání v souvislosti s danými bloky a učitelkou vytvořený přehled činností, které tyto záměry sledují. Integrované bloky jsme stanovovali tak, aby souvisely s jednotlivými ročními obdobími, s životem lidí, svátky, tradicemi a oslavami, jednoduše s tím, co právě děti prožívají. Učitelky zpracovávají témata z integrovaných bloků. Rodiče se o tématech dozvídají především z rozhovoru s dítětem (co jste dnes dělali, na co jste si hráli?) a z aktuálních nástěnek v šatnách všech oddělení. O tématu vypovídá i výzdoba jednotlivých oddělení i celé mateřské školy. 6.1 Integrované bloky: 1. S radostí překračujeme práh mateřské školy 2. Kouzelné barvy přírody 3. Prožíváme advent 4. Modrá planeta Země 5. Ťuká, ťuká sluníčko 6. Než se rozloučíme Rozpracovávání témat ze školního vzdělávacího programu umožňuje učitelkám v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě, s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Při naplňování očekávaných výstupů z RVP PV se řídíme rovněž rozpracovanými Konkretizovanými očekávanými výstupy RVP PV na všech třídních úrovních.

14 1. Integrovaný blok: S RADOSTÍ PŘEKRAČUJEME PRÁH MATEŘSKÉ ŠKOLY Témata: - poznáváme prostředí mateřské školy a svoji značku, orientujeme se v prostoru - jak se jmenujeme a kde bydlíme - moje nejmilejší hračky a pomůcky (pojmenování, umístění atd.) - kouzelná slovíčka (společenské chování, návyky, hygiena) S p e c i f i c k é v z d ě l á v a c í c í l e 1. Dítě a jeho tělo: uvědomění si vlastního těla a rozvoj a užívání všech smyslů 2. Dítě a jeho psychika: a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, naslouchání) b) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně - logickému (pojmovému), rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti, fantazie c) rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti) 3. Dítě a ten druhý: rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 4. Dítě a společnost: rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte 5. Dítě a svět: vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

15 2. Integrovaný blok: KOUZELNÉ BARVY PŘÍRODY Témata: - jak se mění příroda na podzim - máme rádi ovoce a zeleninu - jaké známe stromy a keře - radosti a starosti podzimního počasí - poznáváme podzimní práce - naše podzimní radovánky - jaké barvy umí vykouzlit podzim - jak se oblékáme S p e c i f i c k é v z d ě l á v a c í c í l e 1. Dítě a jeho tělo: rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, pohyblivosti, dýchání apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 2. Dítě a jeho psychika: a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) b) rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) c) rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí 3. Dítě a ten druhý: posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) 4. Dítě a společnost: vytvoření povědomí v mezilidských a morálních hodnotách 5. Dítě a svět: osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

16 3. Integrovaný blok: PROŽÍVÁME ADVENT Témata: - brzy přijde advent Mikuláš - čekání na Mikuláše, časové představy - předvánoční čas, pečeme cukroví - suroviny - těšíme se na Vánoce, můj domov, naše rodina S p e c i f i c k é v z d ě l á v a c í c í l e 1. Dítě a jeho tělo: ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 2. Dítě a jeho psychika: a) pokračuje rozvoj výslovnosti, mluveného projevu, vyjadřování b) pokračuje rozvoj tvořivého myšlení a sebevyjádření d) rozvíjení citových vztahů k okolí, k rodině 3. Dítě a ten druhý: posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině ) 4. Dítě a společnost: rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se (v rodině - rodiče, sourozenci, prarodiče aj., v herní skupině MŠ) 5. Dítě a svět: rozvoj pocitu sounáležitosti s vrstevníky, s rodinou

17 4. Integrovaný blok: MODRÁ PLANETA ZEMĚ Témata: - ochrana volně žijících zvířat a ptáků v zimě - poznáváme krásy zimy - pečujeme o své zdraví bacily se nemyly (lidské tělo) - prožíváme radost na sněhu - zimní sporty a hry - lidové tradice a zvyky karneval - co děláme celý den časové představy, předměty denní potřeby - z čeho jsou předměty vyrobeny (materiály a jejich vlastnosti, užití) - jaké znám geometrické tvary a barvy - máme rádi pohádkový svět (týden pohádek) - co je to neživá příroda S p e c i f i c k é v z d ě l á v a c í c í l e 1. Dítě a jeho tělo: osvojení si praktických dovedností přiměřených věku a osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 2. Dítě a jeho psychika: a) rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) b) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) c) rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky 3. Dítě a ten druhý: vytváření prosociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivost apod.) 4. Dítě a společnost: rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 5. Dítě a svět: rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách, rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

18 5. Integrovaný blok: ŤUKÁ, ŤUKÁ SLUNÍČKO Témata: - knížka můj kamarád - příroda se probouzí, přichází jaro v plné síle - poznáváme krásy zimy - chováme domácí zvířata a jejich mláďata - co se děje v trávě a ve vzduchu - slavíme svátky jara (svátky a tradice) - maminka má svátek (svátky a tradice) - jarní práce na zahradě a na poli - jak se žije na vesnici a ve městě (hlavní město, prezident, státní symboly) - dodržujeme bezpečnost na cestách (křižovatky, semafor, dopravní prostředky a značky, přechody...) - čím chci být - práce rodičů (povolání, význam práce dospělých ) S p e c i f i c k é v z d ě l á v a c í c í l e 1. Dítě a jeho tělo: rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 2. Dítě a jeho psychika: a) rozvoj kultivovaného projevu b) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání c) rozvoj sebeovládání, sebekontroly a pocitu vlastní autonomie 3. Dítě a ten druhý: rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 4. Dítě a společnost: rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních, dramatických) produktivních i receptivních 5. Dítě a svět: pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také chránit a ničit; osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

19 6. Integrovaný blok: NEŽ SE ROZLOUČÍME Témata: - děti celého světa (multikulturní výchova) - jaká znám cizokrajná zvířata - ZOO, cirkus - těšíme se na prázdniny, všichni jsme kamarádi - sledujeme letní přírodu - chráníme své zdraví při sportu a rekreaci S p e c i f i c k é v z d ě l á v a c í c í l e 1. Dítě a jeho tělo: osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů 2. Dítě a jeho psychika: a) osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka b) vytváření základů pro práci s informacemi c) získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci 3. Dítě a ten druhý: ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 4. Dítě a společnost: vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění 5. Dítě a svět: rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi

20 VII. Evaluace Výchova a vzdělávání v naší škole bude průběžně vyhodnocováno (evaluace). Poznatky získané průběžným vyhodnocováním nám poskytnou zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce. Paní učitelky průběžně sledují a hodnotí, co se povedlo, co se nepovedlo a proč, co se daří či nedaří, co je třeba lépe vyřešit, vyvodí z toho vlastní závěry, pomocí nichž budeme TVP a ŠVP upravovat a vylepšovat. Na projevech, chování, postojích, dovednostech a znalostech dětí poznáme, zda se nám daří naplňovat naše dílčí vzdělávací cíle a že odpovídají obecným cílům Rámcového programu PV v MŠ Návrh struktury vlastního hodnocení: Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, 8 a 9, byla navržena tato struktura vlastního hodnocení školy: 7.2 Oblasti autoevaluace: podmínky vzdělávání - materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání průběh vzdělávání vnitřní klima školy - školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou, zapojení školy do života obce, pomoc široké veřejnosti škole výsledky vzdělávání řízení školy - kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škola očima veřejnosti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

21 7.3 Evaluační činnosti na úrovni třídy: průběžné vyhodnocování vlastní výchovné práce učitelky spojené se zápisem do třídní knihy vedení záznamových archů každého dítěte s průběžným zápisem o výsledcích výchovně-vzdělávací činnosti 7.4 Evaluační činnost na úrovni školy: rozhovory s rodiči, návrhy rodičů dotazník pro rodiče hospitační činnost vedoucí učitelky min. 3x ročně pedagogické porady 1x ročně schůze s rodiči a průběžné předávání informací během společných akcí MŠ 7.5 Evaluační nástroje: sledovat plnění cílů vycházejících ze školního vzdělávacího programu naší mateřské školy rozhovory s rodiči, prarodiči, zřizovatelem, ZŠ dotazníky (vlastně zpracované, příp. objednané SCIO) hospitace profesionální jednání, vystupování při komunikaci s rodiči dětí, dobrá informovanost rodičů o jejich dítěti v odpolední době vyplnit prostor hlavně vzájemnou komunikací dítěte a učitelky a dětmi mezi sebou, konzultacemi s rodiči sledovat způsob práce s dětmi, dodržení práva dítěte na hru, spontánní pohyb, respektování zájmu dětí doporučení a spolupráce s PPP při výchovných potížích s dětmi, spolupráce s SPC

22 sledovat dodržování pitného režimu, hygienických návyků, předpisů bezpečnosti práce, požární ochrany sledovat zodpovědnost učitelek za vlastní práci, její naplněnost a schopnost zhodnotit svoji práci sledovat vedení třídní dokumentace (pravidelnost, obsažnost, vedení diagnostických záznamů ) sledovat dodržování a efektivní využívání pracovní doby sledovat dodržování zásady zdravého životního stylu (děti nejsou zbytečně přetěžovány a organizovány, všechny mají stejné postavení )

23 7.6 Hlavní oblasti, cíle, nástroje a časové rozvržení autoevaluace školy

24 Tato struktura vlastního hodnocení školy byla projednána a schválena na pedagogické radě 1. září 2006 a 1. září 2012.

25 7.7 Spolupráce mateřské školy Mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou, rodiči dětí (společné akce s rodiči), s obecním úřadem, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci. Dobré vztahy jsou i s místními drobnými podnikateli, kteří mateřské škole pomáhají sponzorskými dary. 7.8 Plánované akce - divadelní představení v mateřské škole - Podzimní výstava v Sokolovně (ovoce a zelenina) - Halloween, slavnost Uspávání broučků do pařezu a lampiónový průvod - Mikulášská besídka s čertem a Mikulášem, s nadílkou - Vánoční nadílka - Vánoční vyrábění s rodiči - Předvánoční zvonkování - Vánoční koledování (předání přáníček sponzorům) - karneval v maskách s předáním diplomů - Velikonoční výstavka v Sokolovně s občerstvením - vynášení zimy - Moréna - Vítání jara - posezení s rodiči, Velikonoční tvoření - Svátek matek - besídka pro maminky - Dětský den s bohatým programem pro děti - výlet - výuka angličtiny pro předškoláky - besedy (např. s myslivcem, s Městskou policií, hasiči aj.) - 2x ročně fotografování (možnost i s mladším nebo starším sourozencem) - dle zájmu zajištění plaveckého kurzu, lyžařského kurzu - Den otevřených dveří - pasování na školáky a loučení s mateřskou školou poslední zvonění - pravidelné výstavky dětských prací - výzdoba mateřské školy ke všem těmto akcím

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více