Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky."

Transkript

1 Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky předškolního vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluace

3 1. Identifikační údaje o škole Název: Mateřská škola Pasohlávky Adresa: MŠ Pasohlávky, Pasohlávky 109 Telefon: IČO: Zřizovatel: Obec Drnholec Ředitel: Libor Smíšek Vedoucí učitelka: Chudobová Marie Typ MŠ: jednotřídní s celodenní péčí Kapacita: 30 dětí Provozní doba: 6,45 16,00 hod 2. Charakteristika školy Mateřská škola Pasohlávky je jednotřídní. Budova MŠ je poměrně nová, kolaudace proběhla v roce Školské zařízení spojuje prostory mat. školy, jednu třídu základní školy ( 1. a 2. ročník), školní kuchyň a jídelnu. Třída MŠ je dostatečně velká, prosvětlená, s vlastním sociálním zařízením pro děti, se šatnou. Třídu využíváme celý den včetně odpoledního odpočinku lehátka s ložním prádlem jsou v přilehlém skladu. Školní zahrada je přiměřeně prostorná. V loňském roce se nám podařilo zahradu vybavit dřevěnými průlezkami, Jediným nedostatkem je, že tu není stín. Proto využíváme i částečně zastíněný dvorek atrium mezi budovami. V okolí budovy je obytná zástavba, ale máme velmi blízko na hřiště, k jezeru, do volné přírody. V MŠ pracují dvě učitelky, školnice a kuchařka. Historie místní mateřské školy sahá do 50. let minulého století, jak to dokládá Kronika MŠ.

4 3. Podmínky předškolního vzdělávání 3.1 Věcné podmínky - škola má prostornou hernu rozdělenou na hrací kouty, denně je využívána jako lehárna - vybavení pomůckami, hračkami, materiály odpovídá počtu dětí, jejich zájmům - všechny hračky jsou dětem přístupné - dětské práce jsou hlavní a jedinou výzdobu prostor MŠ - zahrada školy je vybavena nově dřevěnými průlezkami 3.2 Životospráva - dodržujeme zdravou technologii přípravy pokrmů a nápojů - je zajištěn dostatečný pitný režim po celý den formou pitné vody, bylinkových neslazených čajů - rodiče přivádí děti do mateřské školy podle svých potřeb - dodržujeme každodenní pobyt venku, kdy čas a činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší a počasí - děti mají možnost volného pohybu v prostorách mat. školy, využívají nářadí a náčiní pro pohybové aktivity během celého dne - respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí 3.3 Psychosociální podmínky - preferujeme partnerské vztahy na základě úcty mezi všemi - dítě se adaptuje na pobyt v MŠ ve společnosti rodiče tak dlouho, kolik potřebuje - děti mají možnost dokončit činnost, dohrát si hru podle svých potřeb - všechny děti mají rovnocenné postavení - respektujeme potřeby dětí a pomáháme je uspokojovat - usilujeme o vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost a zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu - vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě jednotlivých dětí, je přiměřeně náročná a srozumitelná 3.4 Organizace - uspořádání dne je přizpůsobeno tak, aby bylo možné reagovat na aktuální možnosti a potřeby dětí - denně zařazujme pohybové činnosti - spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené, děti mají možnost výběru zúčastnit se spontánních nebo řízených činností - respektujeme osobní psychomotorické tempo dětí - učitelka vede záznamy o vývoji jednotlivých dětí - jsou vytvořeny podmínky pro individuální a skupinovou práci

5 3.5 Řízení mateřské školy - jsou jasně vymezeny povinnosti, úkoly a pravomoci všech pracovníků - zaměstnanci otevřeně komunikují se všemi - plánování pedagogické práce navazuje na analýzu, využívá diagnostiky dětí, zohledňuje individualitu dítěte - spolupracujeme se zřizovatelem, základní školou, logopedem, psychologickopedagogickou poradnou, místním obecním úřadem, kulturní komisí - ŠVP tvoří obě učitelky společně, vycházejí z analýzy, jeho forma není konečná, postupně se může proměňovat 3.6 Personální a pedagogické zajištění - obě učitelky mají předepsanou odbornou pedagogickou způsobilost, dále se vzdělávají - účastní se seminářů zaměřených na výchovnou činnost, novinky z oblasti pedagogiky, výtvarné a pracovní semináře, atp. - máme přesně formulovaná pravidla / nástěnky, řád školy, aj./ - obě učitelky se dále sebevzdělávají, pravidelně čtou odborné časopisy, knihy / např. Informatorium, aj./ - učitelky pracují v souladu se ŠVP - zhodnocujeme a využíváme spolupráci s rodiči, základní školou, zřizovatelem, odborníky spolupracujícími s MŠ ( logoped, pediatr) 3.7 Spoluúčast rodičů - podporujeme rodinnou výchovu, spolupracujeme s rodiči - chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost - MŠ organizuje pravidelně akce pro rodiče ne však besídky a vystoupení dětí - konzultujeme s rodiči výsledky vzdělávání svých dětí - usilujeme o spolupráci rodičů při výchovně vzdělávací práci, snažíme se o co největší zapojení rodičů do společných činností s dětmi, i do plánování práce

6 4. Organizace vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, a to formou záměrného a spontánního učení. Toto učení probíhá na základě výběru dítěte, ať už ve skupinách nebo individuálně. Důraz klademe na tvořivé hry. Učení dětí se rozvíjí na základě vlastní aktivity, prožitku a zkušenosti. Poskytujeme příležitost a možnost samostatně si věci vyzkoušet, experimentovat, aktivně prožívat a samo se rozhodovat. Děti se tak učí tím, co prožívají, dělají, co pozorují, o čem hovoří. Učí se tak v každém okamžiku dne.proto dětem připravujeme vhodné prostředí i vzor. Vzděláváním jsou tak všechny činnosti, které vyplývají v průběhu dne, nebo které záměrně připravujeme. Už při příchodu si děti mohou samy volit hry a činnosti podle sebe. Jsou pro ně připraveny hrací kouty s nejrůznějšími hračkami, pomůckami a materiály, které učitelky průběžně obměňují, rozšiřují, obohacují. Pro děti jsou denně připravovány nabídky aktivit pracovní, výtvarné, rozumové, hudební, společenské. Děti se mohou podle své volby do nich průběžně zapojovat, volí si vlastní aktivity, hraje si. Některé činnosti zařazujme do programu dne společné - diskusní nebo komunitní kruh. Sdělujeme si tu poznatky, postoje, prožitky. Důležitou roli v životě naší MŠ hrají tradice - oslavy narozenin, podzimní slavnosti, vánoční setkání, Velikonoce, Svátek matek, oslavy Dne dětí, výlety na kolech, pracovní odpoledne s rodiči. Preferujeme volné hry, psychomotorická cvičení, exkurze, výlety, námětové hry, práce s encyklopediemi, dětskými časopisy, ruční práce. Uplatňujeme prožitkové učení, řízené skupinové hry, individuální práci, využíváme aktuálních situací. Pro starší děti máme pak grafomotorická cvičení, pracovní listy. Denní program: 6,45-9,30 ranní hry, volné činnosti, řízené činnosti, pohybové chvilky, hygiena, svačina ( 8,45 9,15) příprava na pobyt venku 9,30-11,30 pobyt venku 11,30-12,15 hygiena, oběd 12,15-14,15 odpočinek, náhradní spací aktivity 14,15-14,45 hygiena, svačina 14,45-16,00 odpolední zájmové činnosti

7 5. Charakteristika vzdělávacího programu Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Pro název našeho programu jsme použili text písně, který obsahuje to, čeho chceme dosáhnout : aby naše škola byla příjemným prostředím, kde budou děti rády trávit čas a budou spokojené a šťastné ; aby ve škole vládla celková pohoda a bylo vytvořeno takové klima, které příznivě působí na rozvoj dítěte ve všech oblastech jeho vývoje ; aby škola byla otevřená rodičům a vztah mezi rodiči a učitelkami byl založen na otevřenosti, upřímnosti, důvěře, vzájemného naslouchání a povzbuzování. Chceme hlavně vycházet ze života dětí a z prostředí, ve kterém žijí. Ve své práce využíváme rámcové cíle dané RVP PV: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí 6. Vzdělávací obsah Náš vzdělávací program má za úkol rozvíjet a vzdělávat dítě, přispět k jeho fyzické, psychické a sociální samostatnosti, dát základy pro jeho další život, rozvoj a učení, využívat praktických ukázek životních souvislostí s probuzením aktivního zájmu dětí dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat a ukázat, co dítě samo dokáže. Vzdělávací obsah je plánován na dva roky, je rozpracován do čtyř podtémat: 1 podtéma: Já, moje rodina a kamarádi - uvědomování si sebe sama, porozumění lidem ve svém okolí, osvojování si zdravého životního stylu, zdravých návyků Vzdělávací cíle: - uvědomění si vlastního těla (1/1) - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky ( koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí (1/2) - rozvoj fyzické i psychické zdatnosti (1/4) - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě (1/6) - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí (1/7) - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu ( 1/8)

8 - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních ( vnímání, naslouchání, porozumění( i produktivních ( výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) (2/1) - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci (2/16) - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému (3/1) - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem ( v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) (3/3) - rozvoj kooperativních dovedností (3/6) - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané (4/2) 2. podtéma : Rádi oslavujeme - seznamování s tradicemi, posilování citových vztahů, vyjadřování pocitů, prožitků Vzdělávací cíle : - rozvoj komunikativních dovedností ( verbálních i neverbálních ) a kultivovaného projevu (2/2) - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě ( uvědomění s i vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) (2/10) - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat (2/13) - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit (2/14) - rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání (2/15) - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem (3/2) - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních (3/5) - vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách (4/4) - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat (4/7) - rozvoj společenského a estetického vkusu (4/8) 3 podtéma : Poznáváme přírodu - seznamování s živou a neživou přírodou, se změnami v přírodě a její ochranou Vzdělávací cíle : - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností (1/5) - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod

9 od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie ( 2/4) - posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) ( 2/6) - vytváření základů pro práci s informacemi ( 2/9) - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách ( 5/2) - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit ( 5/4) - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy ( 5/5) - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách (5/6) - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám (5/7) - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí ( 5/8) 4. podtéma : Svět kolem nás - poznávání života kolem, poznávání příčin a důsledků dění ve společnosti, v níž dítě žije Vzdělávací cíle : - rozvoj a užívání všech smyslů (1/3) - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální ( výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) (2/3) - rozvoj tvořivosti ( tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) (2/5) - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení (2/7) - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci ( abeceda, čísla) (2/8) - získání relativní citové samostatnosti ( 2/11) - rozvoj schopnosti sebeovládání ( 2/12) - vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) (3/4) - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými (3/7) - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí (4/1) - rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny (4/3) - seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije (4/5) - vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností (4/6) - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu

10 k němu (5/1) - poznávání jiných kultur (5/3) K podtématům pak vytváříme tématické části, jejichž trvání závisí na obsahové náročnosti a na tom, jak je děti zvládly. Některé se svým zaměřením opakují v každém roce, jiné zařazujeme podle aktuálnosti. Hodnocení zaznamenáváme písemně vždy po ukončení tématické části. Při plánování dalších činností vycházíme ze zpětné vazby dosažených výsledků práce s dětmi, dále z diagnostiky dětí, z podmínek třídy a školy. Na každý školní rok jsou určeny konkrétní dílčí vzdělávací cíle a průběžné vzdělávací cíle tak, abychom prošli všemi cíli danými v RVP PV. Uvádíme je v Ročním plánu. V tématických částech plánujeme očekávané výstupy, které děti na konci předškolního období zpravidla dokáží. 7. Evaluační systém 7.1 Pedagogická evaluace - analýza denních činností, her a řízených činností, cílů hodnocení vlastní pedagogické práce, zvolené metody, formy, prostředky - denně - hodnocení tématických částí ( co děti nejvíce zaujalo, co se naučily, co se povedlo, co ne a proč, závěry pro další činnost) - ihned po jejím ukončení - pololetní vyhodnocování ŠVP vzhledem k požadavkům Ročního plánu - 2x ročně - závěrečné vlastní hodnocení školy vždy po 2 letech při ukončení ŠVP - hodnocení vlastní práce učitelky - 1x ročně na konci šk. roku - anketa pro rodiče Zajímá nás Váš názor 1x za dva roky při ukončení ŠVP - hospitace a kontrolní činnost vedoucí učitelky - termíny podle Ročního plánu 7.2 Diagnostika - záznam o výchozím stavu Vstupní záznam dítěte - dotazník pro rodiče při nástupu dítěte do MŠ - pozorování, dotazník pro dítě, osobní pokroky dítěte - sledování vývoje dítěte individuálně vzhledem k jeho schopnostem, ne srovnávání s vrstevníky Diagnostický list + sestavení Individuálního plánu pro každé dítě, kde spolu s rodiči navrhneme výchovné a vzdělávací postupy - 2x ročně - vedení dětských prací portfolio ( výtvarné práce, grafomotorické listy apod.) - rozhovory s dítětem, s rodiči - průběžně

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ) Projednán

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více