Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov"

Transkript

1 Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní školy Rousínov, Habrovanská 312/3

2 Obsah Příloha Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením...3 Poznámky k učebnímu plánu...4 Český jazyk a literatura...5 Charakteristika vyučovacího předmětu...5 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 1. ročník (děti s MR)...6 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 2. ročník (děti s MR)...7 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 3. ročník (děti s MR)...9 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 4. ročník (děti s MR)...10 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 5. ročník (děti s MR)...11 Matematika...14 Charakteristika vyučovacího předmětu...14 Vzdělávací obsah předmětu Matematika 1. ročník (děti s MR)...15 Vzdělávací obsah předmětu Matematika 2. ročník (děti s MR)...16 Vzdělávací obsah předmětu Matematika 3. ročník (děti s MR)...17 Vzdělávací obsah předmětu Matematika 4. ročník (děti s MR)...18 Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 5. ročník (děti s MR)...20 Informatika...22 Charakteristika vyučovacího předmětu...22 Vzdělávací obsah předmětu Informatika 4. ročník (děti s MR)...24 Vzdělávací obsah předmětu Informatika 5. ročník (děti s MR)...25 Prvouka...27 Charakteristika vyučovacího předmětu...27 Vzdělávací obsah předmětu Prvouka 1. ročník (děti s MR)...28 Vzdělávací obsah předmětu Prvouka 2. ročník (děti s MR)...30 Vzdělávací obsah předmětu Prvouka 3. ročník (děti s MR)...32 Přírodověda...34 Charakteristika vyučovacího předmětu...34 Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda 4. ročník (děti s MR)...36 Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda 5. ročník (děti s MR)...38 Vlastivěda...41 Charakteristika vyučovacího předmětu...41 Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda 4. ročník (děti s MR)...43 Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda 5. ročník (děti s MR)...44 Závěr /46

3 Příloha 2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Tento školní vzdělávací program je využitelný pro děti s dg. LMP. Tato diagnóza musí být podložena zprávou ze školního poradenského pracoviště a musí jít o žáka, jež je mu doporučeno zařazení do speciálního vzdělávání. O převedení do tohoto upraveného programu základního vzdělávání rozhoduje výhradně ředitel školy se souhlasem zákonných zástupců. Vzhledem k tomu, že dítě s lehkým mentálním postižením dosahuje školní zralosti v pozdějším věku, než je tomu u ostatní populace, je dané skutečnosti přizpůsobeno i vzdělávání. S ohledem na rozdílnost rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovních výsledků, je třeba ke každému žákovi přistupovat individuálně, respektovat jeho možnosti a pozitivně hodnotit každý pokrok v rozvoji jeho osobnosti. Na počátku vzdělávání je tedy hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce a upevňování základních hygienických návyků a vytváření návyků sociálních. Postupně pak získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života a svého profesního uplatnění. Z tohoto důvodu je u žáků s dg. LMR kladen větší důraz na rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a na vytváření praktických dovedností. Program je koncipován tak, aby žáci v různém pásmu lehkého mentálního postižení mohli dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit. Při vzdělávání těchto žáků jsou užívány běžné pedagogické metody v součinnosti s metodami speciálně- pedagogickými tak, aby byly naplněny cíle základního vzdělávání. Vždy jsou respektovány osobnostní i vývojové zvláštnosti žáků. Smyslem a cílem vzdělávání žáků s LMP je jejich vybavení souhrnem klíčových kompetencí na úrovni, která je dosažitelná a umožní jim efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Získané klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro celoživotní učení žáka, jeho vstup do života a do pracovního procesu. Ve výčtu odpovídají klíčové kompetence požadavkům základního vzdělání, avšak musí důsledně respektovat individuální zvláštnosti, schopnosti a možnosti žáků. U těchto žáků je využita maximální možná míra podpůrných prostředků. Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené a využitelné v běžném životě. Ve vzdělávání žáků s LMP je žádoucí naplňovat veškeré cíle základního vzdělávání. Zejména však je nutné: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení a k řešení problémů vést žáky k všestranné a účinné komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 3/46

4 Poznámky k učebnímu plánu Vzhledem k rozdílné časové dotaci jednotlivých vzdělávacích oblastí v ŠVP a ŠVP-MR budou mít žáci individuální výuku některých předmětů v rámci kmenové třídy a na některé hodiny budou docházet do jiné třídy a některé budou realizovány plnou individuální výukou. Jednotlivé okruhy učiva ze ŠVP-MR budou distribuovány časově tak, aby byly v relaci s okruhy učiva ze ŠVP pro běžnou třídu. učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Min. čas. dotace Časová dotace Disp. hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Inform. a komunikační technologie Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata P P P P P Disponibilní čas. dotace Celková povinná časová dotace Celková časová dotace /46

5 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu český jazyk v rámci vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace je vést žáka ke srozumitelnému vyjadřování ústní i písemnou formou spisovného českého jazyka, rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané, rozvíjet kladný vztah k mateřskému jazyku. Vzbuzovat u žáků zájem o literaturu a četbu a rozvíjet tak dostatečnou slovní zásobu a schopnost komunikace v mateřském jazyce. Utvářet čtenářské dovednosti vedoucí ke čtení s porozuměním jako základ mezipředmětových vztahů a schopnosti učení se jiným předmětům.rozvíjet schopnost žáka vnímat různá sdělení, rozumět jim a přiměřeně na ně reagovat.posilovat sebedůvěru, schopnost sdělit svůj názor a vést žáky ke kultivovanému projevu v běžných situacích. Vyjadřovat se v jednoduchých větách i písemnou formou. Tvořit jednoduchá sdělení i v ostatních vyučovacích předmětech.postupně ovládat základy pravopisu, tvarosloví i skladby spolu se slohovým výcvikem. Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány komunikační a slohovou výchovou, čtením a literární výchovou, psaním, jazykovou výchovou. Komunikace v českém jazyce se rozvíjí i vhodně zařazenou řečovou výchovou.cílem řečové výchovy je nejen rozvoj slovní zásoby, ale i rozvoj smyslového a citového vnímání a vyjadřovacích schopností. Je vhodné ji zařazovat v menších časových úsecích v rámci běžné vyučovací hodiny českého jazyka. Časová dotace na 1. stupni je 33 vyučovacích hodin a je posílena o 1 disponibilní hodinu ve 3. a 5. a o 2 h ve 4. ročníku. Rozdělení časových dotací na jednotlivé složky záleží na uvážení učitele s ohledem ke specifickým potřebám a individuálním schopnostem žáků ve třídě. 5/46

6 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 1. ročník (děti s MR) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Komunikační a slohová výchova ovládat základní pojmy nezbytné k orientaci v prostoru orientovat se na stránce a v textu na řádku reagovat na jednoduché pokyny učitele poznávat probíraná písmena (a,i,e,m,o,u,l,v,t,y,s,j) zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním Rozlišování pojmů a změn Čtení zleva doprava Tvoření vět podle obrázků Poznávání a napodobování hláskových a slabičných zvuků Vyvozování hlásek a písmen malých i velkých Rozlišování délky samohlásek písmena a,i ve funkci spojky Nácvik správné intonace a dýchání při tvoření jednoduchých vět Správné držení těla a tužky při psaní zvládat grafomotorická cvičení Přípravné a uvolňovací cviky pro rozvíjení psychomotorických dovedností Motivační říkanky a hry Prvky psacích písmen psát správné tvary písmen a číslic psát procvičené slabiky a slova Psaní písmen malé abecedy (výše uvedených) a těch velkých, která se neliší od malých Spojování písmen do slabik Spojování slabik ve slova, psaní jednoduché věty OSV: osobnostní rozvojsebepoznání a sebepojetí OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání Prvouka Tělesná výchova Prvouka Matematika 6/46

7 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby zvládat opis a přepis psát podle diktátu Jazyková výchova číst otevřené slabiky a dvojslabičná slova číst jednoduché věty krátkého textu a orientovat se v něm číst psací písmo dbát na správné dýchání a výslovnost pojmenovat známé předměty běžného života Literární výchova pamatovat si a reprodukovat jednoduchou říkanku koncentrovat se na poslech jednoduché pohádky dramatizovat s pomocí učitele pohádku nebo příběh projevovat zájem o dětské knihy Nácvik číslic 1,2,3,4,5 Nácvik přepisu a opisu Diktát písmen a slabik Čtení otevřených slabik a dvojslabičných slov složených z otevřených slabik Čtení krátkého textu složeného z jednoduchých vět Čtení psacího písma Nácvik přednesu jednoduchých říkadel se správnou výslovností a dýcháním Rozvoj slovní zásoby Poslech a opakování říkadel, básní, pohádek a hádanek Dramatizace příběhů spojená s výtvarným zpracováním Seznámení a zacházení s dětskou knihou a časopisem Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 2. ročník (děti s MR) OSV: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání OSV: osobnostní rozvojkomunikace Prvouka Prvouka Hudební výchova Pracovní výchova Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Komunikační a slohová výchova rozlišovat všechna probraná písmena Dokončení nácviku zbývajících malých i velkých písmen abecedy Čtení víceslabičných slov složených z otevřených slabik OSV: osobnostní rozvojsebepoznání a sebepojetí, rozvoj schopností poznávání Prvouka 7/46

8 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby číst plynule slova v rozsahu probíraného učiva mít zautomatizované čtení slov o třech hláskách orientovat se na stránce a v textu psát správně všechna písmena a číslice psát slova a věty psát slova podle diktátu Jazyková výchova mít přiměřenou slovní zásobu a správně ji používat Literární výchova pamatovat si a reprodukovat jednoduchou říkanku koncentrovat se na poslech pohádky projevovat přiměřený zájem o dětské knihy Automatizace čtení jednoslabičných slov typu les, pes, ves, mez... Čtení zavřených slabik a dvojslabičných slov se zavřenou slabikou na konci Čtení jednoduchých vět Odpovědi na otázky k obsahu přečteného textu Nácvik všech písmen malé abecedy a číslic Nácvik všech velkých písmen tvarově shodných s malými Opis a přepis slabik a slov Psaní vět Rozvíjení slovní zásoby Tvorba krátkých vět Jednoduchý popis obrázků Memorování krátkých básní a říkadel Poslech literárního textu s využitím ilustrace Promítání kreslených pohádkových příběhů Seznámení s divadlem, divadelním zpracováním pohádky a s filmem Využití obrázkových dětských knih, návštěva knihovny a zacházení s knihou OSV: osobnostní rozvojkreativita MKV: lidské vztahy Prvouka Hudební výchova 8/46

9 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 3. ročník (děti s MR) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák by měl Komunikační a slohová výchova číst všechny hlásky, číst slabiky a věty orientovat se ve čteném textu vyjadřovat se v krátkém mluveném projevu ovládat základní pravidla společenského styku psát všechna malá a velká písmena psát písmena, slabiky, slova a číslice podle diktátu správně navazovat jednotlivá písmena, dodržovat vzdálenost mezi slovy udržovat dobrou úpravu v sešitě schopen kontroly napsaného dodržovat hygienické návyky potřebné pro správné psaní Jazyková výchova dodržovat základní stavbu věty rozlišovat vlastní jména Literární výchova přednést říkanku a báseň vyprávět vlastními slovy obsah krátkého čteného textu Upevnění výuky čtení,zřetelné čtení vět, čtení předložky se slovem, tiché čtení Orientace v textu, odpovědi na otázky Krátké vypravování Výrazný přednes básní a říkadel Komunikace ve dvojici, dialog Dramatizace jednoduchého textu Neverbální komunikace Dokončení nácviku psaní velkých písmen Upevnění správného psaní všech písmen Psaní slabik, slov a číslic podle nápovědy Správná technika psaní, plynulé psaní a úprava sešitu Sebekontrola napsaného Upevnění hygienických návyků (sklon sešitu, sezení, držení těla,úchop tužky, osvětlení) Psaní velkých písmen na začátku věty a ve vlastních jménech Zřetelný přednes říkanek a básní Čtení dětské knihy s přiměřeným textem Reprodukce textu, odpovědi na otázky Návštěva divadla OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace OSV: psychohygiena OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání VEG: jsme Evropané MV: kritické čtení a vnímání Prvouka Prvouka Hudební výchova 9/46

10 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy pozorně naslouchat, se zájmem sledovat divadelní představení pracovat s literaturou pro děti Správné chování při kulturních akcích Seznámení s tiskovinami (dětské časopisy a noviny) Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 4. ročník (děti s MR) mediálních sdělení Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Komunikační a slohová výchova tvoří otázky a odpovídá na ně vypráví vlastní zážitky má vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování Pozorování Popis podle obrázků Vyprávění Odpovědi na otázky,tvoření otázek Rozhovor Reprodukce pohádky OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj sebepoznání a sebepojetí Vlastivěda, přírodověda opisuje a přepisuje věty a jednoduchý text dbá na úpravný a čitelný projev,dodržuje vzdálenost mezi slovy popisuje děj podle obrázků vyjadřuje se v celých větách umí převyprávět obsah textu používá základní slovní obraty společenského chování Jazyková výchova pozná a určí druhy vět sluchově je dovede rozlišovat skládá věty ze slov a určí počet Orientace v textu MKV: kulturní rozdíly Vypravování podle osnovy Konverzace Zvuková stránka řeči Druhy vět Slovo, význam slova, pořádek slov ve větě Slabika Souhlásky a samohlásky OSV: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání Přírodověda, vlastivěda 10/46

11 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby slov ve větě rozlišuje význam slov opačný a stejný dělí slova na slabiky,určuje samohlásky a souhlásky dělí souhlásky na jednotlivé druhy vyslovuje a píše krátké a dlouhé samohlásky rozlišuje tvrdé a měkké souhlásky a jejich pravopis Souhlásky tvrdé a měkké Souhlásky obojetné Literární výchova čte krátké texty s porozuměním orientuje se ve čteném textu dramatizuje jednoduchý příběh rozlišuje prózu a verš Čtení vět s intonací Tiché čtení Čtení slov s předložkou Dětské příběhy, říkadla a básničky Dramatizace příběhů spojená s výtvarným zpracováním OSV: osobnostní rozvojkomunikace Vlastivěda Hudební výchova Pracovní výchov Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 5. ročník (děti s MR) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Komunikační a slohová výchova tvoří otázky a odpovědi vyjadřuje se v krátkém mluveném projevu má vytvořenou slovní zásobu k souvislému vyjadřování popisuje jednoduché předměty, Upevnění výuky čtení,zřetelné čtení vět, čtení předložky se slovem, tiché čtení Orientace v textu, odpovědi na otázky Krátké vypravování Výrazný přednes básní a říkadel Komunikace ve dvojici, dialog Dramatizace jednoduchého textu OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace Vlastivěda 11/46

12 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby činnosti a děje v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči ovládá základní pravidla společenského styku opisuje a přepisuje jednoduché texty píše správně a přehledně udržuje dobrou úpravu v sešitě je schopen kontroly napsaného dodržuje hygienické návyky potřebné pro správné psaní Jazyková výchova rozlišuje tvrdé a měkké souhlásky a ovládá jejich pravopis správně vyslovuje a píše slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky řadí slova podle abecedy zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis určuje podstatná jména Literární výchova čte krátké texty s porozuměním a orientuje se v nich Neverbální komunikace Dopis Přání, omluva, telefonování Správná technika psaní, plynulé psaní a úprava sešitu Sebekontrola napsaného Upevnění hygienických návyků (sklon sešitu, sezení, držení těla,úchop tužky, osvětlení) Tvrdé a měkké souhlásky Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Znělé a neznělé souhlásky Abeceda Psaní předložek Vyjmenovaná slova Podstatná jména Zřetelný přednes říkanek a básní Čtení dětské knihy s přiměřeným textem Reprodukce textu, odpovědi na otázky k OSV: psychohygiena OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání VEG: jsme Evropané Vlastivěda,přírodověda Hudební výchova 12/46

13 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby určuje v textu hlavní postavy a jejich vlastnosti vypráví vlastními slovy obsah krátkého čteného textu pozorně naslouchá, se zájmem sleduje divadelní představení vypráví obsah zhlédnutého představení podle otázek textu Návštěva divadla Správné chování při kulturních akcích Seznámení s tiskovinami (dětské časopisy a noviny) MV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 13/46

14 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávacího oboru matematika a její aplikace je rozdělen na tematické okruhy Čísla a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a prostoru; Aplikační úlohy.výuka probíhá ve všech ročnících. V ročníku má předmět komplexní charakter. Vyučovací předmět matematika je samostatný předmět. Rozdělení časové dotace jednotlivým složkám je na uvážení vyučujícího, který bude brát ohled na specifické potřeby žáků ve třídě. Výuka probíhá ve třídách s jedním, někdy i se dvěma ročníky. Důraz je kladen na praktické činnosti žáků. Hlavní formou realizace předmětu je vyučovací hodina. Časová dotace na 1. stupni je 22 vyučovacích hodin a je posílena o 1 disponibilní hodinu ve 2. a 3., ročníku. 14/46

15 Vzdělávací obsah předmětu Matematika 1. ročník (děti s MR) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Číslo a početní operace rozeznávat číslice do 5 a přiřazovat k nim správný počet prvků porovnávat bez početních operací počet prvků dvou množin určovat polohu předmětu nebo ukládat předmět podle slovní instrukce rozeznávat pojmy včera, dnes, zítra, ráno, dopoledne, odpoledne, večer,noc napočítat a rozeznat počet prvků do 5 sčítat a odčítat s názornou pomůckou do 5 rozeznat a používat znaménka +,-,= rozkládat čísla do 5 řešit jednoduché slovní úlohy v oboru do 5 bez použití početních operací správně používat symboly >,< řešit jednoduché úlohy do 5 s využitím znalosti sčítání a odčítání Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru Porovnávání počtu věcí (méně, více) Osvojování pojmů menší - větší, před za, nahoře dole, vpravo vlevo, první poslední Orientace v čase Přirozená čísla 1 až 5 numerace a vidění počtu Sčítání a odčítání do 5 zavedené manipulačními činnostmi Matematické symboly +, -, = Rozklad čísel Řešení slovních úloh bez početních operací i bez znalosti číslic Porovnávání počtu věcí a čísel bez zápisu nerovnosti Slovní úlohy doplněné příkladem v oboru do 5 OSV: osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace Hudební výchova Pracovní vyučování Český jazyk Prvouka 15/46

16 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Geometrie v rovině a v prostoru rozeznávat tvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh načrtnout jednoduchý tvar používat správně pravítko a tužku při rýsování Seznámení se základními geometrickými útvary Náčrtky od ruky (domeček, sluníčko...) Nácvik používání pravítka Vzdělávací obsah předmětu Matematika 2. ročník (děti s MR) Pracovní vyučování Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Číslo a početní operace číst a psát číslice v oboru do 10, používat je a přiřazovat k nim správný počet prvků rozkládat čísla do 10 sčítat a odčítat v oboru do 10 s názornou pomůckou řešit jednoduché slovní úlohy v oboru do 10 s názornými pomůckami rozeznávat pojmy před, za, vedle, vpravo, vlevo sčítat a odčítat zpaměti do 10 používat symboly >, <, = číst, psát a používat čísla do 20 rozkládat čísla do 20 sčítat do 20 bez přechodu 10 Přirozená čísla 1 až 20 numerace, vidění počtu věcí Rozklady čísel do 10 Sčítání a odčítání čísel v oboru do 10 pomocí názorných činností Jednoduché slovní úlohy ze života řešené na základě manipulace s věcmi a penězi Orientace v prostoru Automatizace spojů sčítání a odčítání do 10 Porovnávání počtu věcí a zápis nerovnosti v oboru do 10 Numerace do 20 Rozklad čísel do 20 Porovnávání počtu věcí a čísel a zápis nerovnosti v oboru do 20 Sčítání do 20 bez přechodu 10 (analogie sčítání do 10) OSV: rozvoj schopností poznávání,kreativita, mezilidské vztahy Hudební výchova Prvouka Tělesná výchova Geometrie v rovině a v prostoru Rýsování přímých čar podle pravítka OSV: kreativita 16/46

17 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby rýsovat s pomocí pravítka přímé čáry načrtnout jednoduché tvary pojmenovat základní geometrické tvary a načrtnout je Náčrty od ruky (domy, sluníčka...) Rozeznávání základních geometrických útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) Vzdělávací obsah předmětu Matematika 3. ročník (děti s MR) Pracovní výchova Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák by měl: Číslo a početní operace číst, psát a porovnávat čísla znázorněná na číselné ose sčítat a odčítat do 20 zpaměti řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání do 20 sčítat a odčítat s přechodem přes 10 za pomoci názoru číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 100 a používat znaménka nerovnosti vytvářet číselné řady počítat po desítkách do 100, po jednotkách v jednotlivých desítkách sčítat a odčítat násobky 10 do 100 Opakování z 2. ročníku (rozklad čísel, numerace, porovnávání a sčítání a odčítání bez přechodu 10 v oboru do 20) Orientace na číselné ose v oboru do 20 Automatizace spojů sčítání a odčítání do 20 Jednoduché slovní úlohy spojené s názorem Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 vyvozené na základě manipulačních činností Automatizace sčítání a odčítání s přechodem přes 10 (do 20) Přirozená čísla do 100 numerace a vytváření představy čísla na základě názoru Posloupnost přirozených čísel Počítání po desítkách a po jednotkách v různých desítkách Čtení a zápis čísel na číselné ose Sčítání a odčítání po desítkách v oboru do 100 OSV: rozvoj schopností poznávání Tělesná výchova Geometrie v rovině a v prostoru Bod a jeho označení 17/46

18 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy označit bod na ploše narýsovat přímku a úsečku a správně je označit správně pojmenovat jednoduché prostorové útvary Rýsování přímek a úseček a jejich popis Seznámení s prostorovými útvary Vzdělávací obsah předmětu Matematika 4. ročník (děti s MR) Pracovní výchova Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Číslo a početní operace čte a píše číslice v oboru do 100 používá je a přiřazuje k nim správný počet prvků doplňuje číselné řady a porovnává čísla sčítá a odčítá násobky 10 a 100 řeší jednoduché slovní úlohy v oboru do 100 sčítá a odčítá písemně v oboru do 100 sčítá a odčítá zpaměti do 100 používá symboly >, <, = zapisuje násobení jako opakované sčítání zpaměti násobí a dělí čísla v oboru malé násobilky pojmenuje čísla při násobení a dělení Jednotky čte a zapisuje jednotky délky, Přirozená čísla 1 až 100 numerace Rozklady čísel do 100 na desítky a jednotky Sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 Jednoduché slovní úlohy ze života řešené na základě manipulace s věcmi a penězi Automatizace spojů sčítání a odčítání do 100 Porovnávání počtu věcí a zápis nerovnosti v oboru do 100 Algoritmus písemného sčítání a odčítání v oboru do 100 Násobení a dělení čísly 1 10 jednotky délky, času, hmotnosti a objemu OSV: rozvoj schopností poznávání,kreativita, mezilidské vztahy Hudební výchova Vlastivěda, přírodověda Tělesná výchova 18/46

19 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby času a objemu měří a porovnává délky porovnává hmotnosti věcí určuje čas na hodinách měří objem Geometrie v rovině a v prostoru rýsuje s pomocí pravítka přímé čáry a úsečky měří úsečky načrtne rovnoběžky a různoběžky pojmenuje základní geometrické tvary a načrtne je Rýsování přímých čar podle pravítka Úsečky Náčrty od ruky Rozeznávání základních geometrických útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) Rovnoběžky a různoběžky OSV: kreativita Pracovní výchov 19/46

20 Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 5. ročník (děti s MR) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Číslo a početní operace zvládá numeraci do 100 rozkládá čísla, orientuje se v číselné řadě zvládá numeraci do 1000 rozkládá čísla do1000 aplikuje, zapisuje a řeší slovní úlohy vytváří číselné řady počítá s kalkulátorem a kontroluje výsledky písemně sčítá a odčítá násobí a dělí čísly 10 a 100 určuje sudá a lichá čísla zná pojmy dělenec, dělitel, podíl dělí čísla Opakování ze 4. ročníku (rozklad čísel, numerace, porovnávání,sčítání a odčítání v oboru do 100, násobilka) Orientace na číselné ose v oboru do 100 Automatizace spojů sčítání a odčítání do 100 Jednoduché slovní úlohy spojené s názorem Přirozená čísla do 1000 numerace a vytváření představy čísla na základě názoru Posloupnost přirozených čísel Čtení a zápis čísel na číselné ose v oboru do 1000 Písemné sčítání a odčítání do 1000 Sudá a lichá čísla Orientace na číselné ose Slovní úlohy Počítání s kalkulátorem Dělení v oboru násobilky Dělení 10 a 100 OSV: rozvoj schopností poznávání VGS: Evropa a svět nás zajímá Tělesná výchova Vlastivěda Jednotky vyjmenuje jednotky délky, objemu, hmotnosti a času zná jejich zkratky řeší praktické slovní úlohy Geometrie v rovině a v prostoru označí bod v rovině a pojmenuje ho Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času Bod a jeho označení Rýsování přímek a úseček a jejich popis Kolmice a rovnoběžky Tělesná výchova Pracovní výchova 20/46

21 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy narýsuje přímku a úsečku a správně je označí narýsuje kolmici rozlišuje rovnoběžky a různoběžky rýsuje a popisuje čtverec a obdélník používá kružítko, rýsuje kružnici a oblouk vyhledá a narýsuje pravý úhel správně pojmenuje jednoduché prostorové útvary Čtverec a obdélník Kružnice Pravý úhel Seznámení s prostorovými útvary 21/46

22 Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Informatika se vyučuje ve 4. a 5. ročníku po jedné hodině týdně. Náplň vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Stěžejním tématem předmětu je správné zacházení s informací v elektronické podobě: vyhledání, zpracování, uložení dat, předávání a výměna informací v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Žáci jsou dále vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti, k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem a tabulkovým kalkulátorem. Žáky motivujeme též k využívání tzv. svobodného software. Výuka probíhá převážně v odborné učebně informatiky. Výjimečně např. v exteriéru (fotografování) či v jiné učebně. Každý žák má k dispozici samostatné pracoviště vybavené základní potřebnou technikou. Nejčastěji používaná forma realizace učiva je samostatná praktická činnost žáků. Na některých obsáhlejších projektech pracují žáci ve skupinách. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení žákům zadáváme práce na úkolech, kterým rozumí, jsou blízké jim a jejich životnímu stylu; v tomto smyslu zadáváme domácí úkoly žáky podporujeme v realizaci vlastních nápadů umožňujeme tisknout vhodné výstupy žákovských prací a prezentovat grafické práce podobně jako výtvarné tolerujeme různé úrovně výkonů a výsledků dle individuality žáka podporujeme využití dovedností v souvislostech s jinými obory Kompetence k řešení problémů žáky vedeme ke čtení s porozuměním textu a ke schopnosti analyzovat dílčí úkoly problému podporujeme žáky v užití různých možnosti řešení a postupů vnímáme chybu žáka jako příležitost ukázat cestu ke správnému řešení objasňujeme žákům princip práce internetových vyhledávačů a portálů učíme žáky využívat nápovědy Kompetence komunikativní žáci prezentují vlastní práce v pracovní skupině vytváříme prostor pro diskusi při skupinové práci podporujeme využívání elektronické komunikace; učíme žáky vnímat jejich výhody i nedostatky; motivujeme je ke sledování vývoje technologií v této oblasti vedeme žáky k dodržování netikety při používání prostředků elektronické komunikace Kompetence sociální a personální prací ve skupinách simulujeme činnosti redakčního týmu; snažíme se, aby žáci: uvědomili si svoji úlohu v týmu cítili odpovědnost za svoji práci vůči ostatním byli schopni požádat o radu a také pomoc poskytnout Kompetence občanské usilujeme, aby žáci vnímali a respektovali řád učebny jako součást Školního řádu, tj. souboru základních práv a povinností Kompetence pracovní 22/46

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP (příloha k ŠVP ZV Společná cesta ) 1 Obsah: 1. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 316/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) VESELÁ ŠKOLA Kdo si hraje, nezlobí Obsah 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV LMP 1.2. Předkladatel: Název: Základní škola, Brno, Sekaninova1 IČ: 44993668 IZO: 044993668 Adresa:

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň Příloha 1 Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT UMĚNÍ A KULTURA

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje organizace.. 4 2. Charakteristika školy. 5 2.1 Úplnost

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více