Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov"

Transkript

1 Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní školy Rousínov, Habrovanská 312/3

2 Obsah Příloha Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením...3 Poznámky k učebnímu plánu...4 Český jazyk a literatura...5 Charakteristika vyučovacího předmětu...5 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 1. ročník (děti s MR)...6 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 2. ročník (děti s MR)...7 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 3. ročník (děti s MR)...9 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 4. ročník (děti s MR)...10 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 5. ročník (děti s MR)...11 Matematika...14 Charakteristika vyučovacího předmětu...14 Vzdělávací obsah předmětu Matematika 1. ročník (děti s MR)...15 Vzdělávací obsah předmětu Matematika 2. ročník (děti s MR)...16 Vzdělávací obsah předmětu Matematika 3. ročník (děti s MR)...17 Vzdělávací obsah předmětu Matematika 4. ročník (děti s MR)...18 Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 5. ročník (děti s MR)...20 Informatika...22 Charakteristika vyučovacího předmětu...22 Vzdělávací obsah předmětu Informatika 4. ročník (děti s MR)...24 Vzdělávací obsah předmětu Informatika 5. ročník (děti s MR)...25 Prvouka...27 Charakteristika vyučovacího předmětu...27 Vzdělávací obsah předmětu Prvouka 1. ročník (děti s MR)...28 Vzdělávací obsah předmětu Prvouka 2. ročník (děti s MR)...30 Vzdělávací obsah předmětu Prvouka 3. ročník (děti s MR)...32 Přírodověda...34 Charakteristika vyučovacího předmětu...34 Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda 4. ročník (děti s MR)...36 Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda 5. ročník (děti s MR)...38 Vlastivěda...41 Charakteristika vyučovacího předmětu...41 Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda 4. ročník (děti s MR)...43 Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda 5. ročník (děti s MR)...44 Závěr /46

3 Příloha 2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Tento školní vzdělávací program je využitelný pro děti s dg. LMP. Tato diagnóza musí být podložena zprávou ze školního poradenského pracoviště a musí jít o žáka, jež je mu doporučeno zařazení do speciálního vzdělávání. O převedení do tohoto upraveného programu základního vzdělávání rozhoduje výhradně ředitel školy se souhlasem zákonných zástupců. Vzhledem k tomu, že dítě s lehkým mentálním postižením dosahuje školní zralosti v pozdějším věku, než je tomu u ostatní populace, je dané skutečnosti přizpůsobeno i vzdělávání. S ohledem na rozdílnost rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovních výsledků, je třeba ke každému žákovi přistupovat individuálně, respektovat jeho možnosti a pozitivně hodnotit každý pokrok v rozvoji jeho osobnosti. Na počátku vzdělávání je tedy hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce a upevňování základních hygienických návyků a vytváření návyků sociálních. Postupně pak získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života a svého profesního uplatnění. Z tohoto důvodu je u žáků s dg. LMR kladen větší důraz na rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a na vytváření praktických dovedností. Program je koncipován tak, aby žáci v různém pásmu lehkého mentálního postižení mohli dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit. Při vzdělávání těchto žáků jsou užívány běžné pedagogické metody v součinnosti s metodami speciálně- pedagogickými tak, aby byly naplněny cíle základního vzdělávání. Vždy jsou respektovány osobnostní i vývojové zvláštnosti žáků. Smyslem a cílem vzdělávání žáků s LMP je jejich vybavení souhrnem klíčových kompetencí na úrovni, která je dosažitelná a umožní jim efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Získané klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro celoživotní učení žáka, jeho vstup do života a do pracovního procesu. Ve výčtu odpovídají klíčové kompetence požadavkům základního vzdělání, avšak musí důsledně respektovat individuální zvláštnosti, schopnosti a možnosti žáků. U těchto žáků je využita maximální možná míra podpůrných prostředků. Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené a využitelné v běžném životě. Ve vzdělávání žáků s LMP je žádoucí naplňovat veškeré cíle základního vzdělávání. Zejména však je nutné: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení a k řešení problémů vést žáky k všestranné a účinné komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 3/46

4 Poznámky k učebnímu plánu Vzhledem k rozdílné časové dotaci jednotlivých vzdělávacích oblastí v ŠVP a ŠVP-MR budou mít žáci individuální výuku některých předmětů v rámci kmenové třídy a na některé hodiny budou docházet do jiné třídy a některé budou realizovány plnou individuální výukou. Jednotlivé okruhy učiva ze ŠVP-MR budou distribuovány časově tak, aby byly v relaci s okruhy učiva ze ŠVP pro běžnou třídu. učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Min. čas. dotace Časová dotace Disp. hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Inform. a komunikační technologie Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata P P P P P Disponibilní čas. dotace Celková povinná časová dotace Celková časová dotace /46

5 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu český jazyk v rámci vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace je vést žáka ke srozumitelnému vyjadřování ústní i písemnou formou spisovného českého jazyka, rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané, rozvíjet kladný vztah k mateřskému jazyku. Vzbuzovat u žáků zájem o literaturu a četbu a rozvíjet tak dostatečnou slovní zásobu a schopnost komunikace v mateřském jazyce. Utvářet čtenářské dovednosti vedoucí ke čtení s porozuměním jako základ mezipředmětových vztahů a schopnosti učení se jiným předmětům.rozvíjet schopnost žáka vnímat různá sdělení, rozumět jim a přiměřeně na ně reagovat.posilovat sebedůvěru, schopnost sdělit svůj názor a vést žáky ke kultivovanému projevu v běžných situacích. Vyjadřovat se v jednoduchých větách i písemnou formou. Tvořit jednoduchá sdělení i v ostatních vyučovacích předmětech.postupně ovládat základy pravopisu, tvarosloví i skladby spolu se slohovým výcvikem. Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány komunikační a slohovou výchovou, čtením a literární výchovou, psaním, jazykovou výchovou. Komunikace v českém jazyce se rozvíjí i vhodně zařazenou řečovou výchovou.cílem řečové výchovy je nejen rozvoj slovní zásoby, ale i rozvoj smyslového a citového vnímání a vyjadřovacích schopností. Je vhodné ji zařazovat v menších časových úsecích v rámci běžné vyučovací hodiny českého jazyka. Časová dotace na 1. stupni je 33 vyučovacích hodin a je posílena o 1 disponibilní hodinu ve 3. a 5. a o 2 h ve 4. ročníku. Rozdělení časových dotací na jednotlivé složky záleží na uvážení učitele s ohledem ke specifickým potřebám a individuálním schopnostem žáků ve třídě. 5/46

6 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 1. ročník (děti s MR) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Komunikační a slohová výchova ovládat základní pojmy nezbytné k orientaci v prostoru orientovat se na stránce a v textu na řádku reagovat na jednoduché pokyny učitele poznávat probíraná písmena (a,i,e,m,o,u,l,v,t,y,s,j) zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním Rozlišování pojmů a změn Čtení zleva doprava Tvoření vět podle obrázků Poznávání a napodobování hláskových a slabičných zvuků Vyvozování hlásek a písmen malých i velkých Rozlišování délky samohlásek písmena a,i ve funkci spojky Nácvik správné intonace a dýchání při tvoření jednoduchých vět Správné držení těla a tužky při psaní zvládat grafomotorická cvičení Přípravné a uvolňovací cviky pro rozvíjení psychomotorických dovedností Motivační říkanky a hry Prvky psacích písmen psát správné tvary písmen a číslic psát procvičené slabiky a slova Psaní písmen malé abecedy (výše uvedených) a těch velkých, která se neliší od malých Spojování písmen do slabik Spojování slabik ve slova, psaní jednoduché věty OSV: osobnostní rozvojsebepoznání a sebepojetí OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání Prvouka Tělesná výchova Prvouka Matematika 6/46

7 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby zvládat opis a přepis psát podle diktátu Jazyková výchova číst otevřené slabiky a dvojslabičná slova číst jednoduché věty krátkého textu a orientovat se v něm číst psací písmo dbát na správné dýchání a výslovnost pojmenovat známé předměty běžného života Literární výchova pamatovat si a reprodukovat jednoduchou říkanku koncentrovat se na poslech jednoduché pohádky dramatizovat s pomocí učitele pohádku nebo příběh projevovat zájem o dětské knihy Nácvik číslic 1,2,3,4,5 Nácvik přepisu a opisu Diktát písmen a slabik Čtení otevřených slabik a dvojslabičných slov složených z otevřených slabik Čtení krátkého textu složeného z jednoduchých vět Čtení psacího písma Nácvik přednesu jednoduchých říkadel se správnou výslovností a dýcháním Rozvoj slovní zásoby Poslech a opakování říkadel, básní, pohádek a hádanek Dramatizace příběhů spojená s výtvarným zpracováním Seznámení a zacházení s dětskou knihou a časopisem Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 2. ročník (děti s MR) OSV: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání OSV: osobnostní rozvojkomunikace Prvouka Prvouka Hudební výchova Pracovní výchova Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Komunikační a slohová výchova rozlišovat všechna probraná písmena Dokončení nácviku zbývajících malých i velkých písmen abecedy Čtení víceslabičných slov složených z otevřených slabik OSV: osobnostní rozvojsebepoznání a sebepojetí, rozvoj schopností poznávání Prvouka 7/46

8 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby číst plynule slova v rozsahu probíraného učiva mít zautomatizované čtení slov o třech hláskách orientovat se na stránce a v textu psát správně všechna písmena a číslice psát slova a věty psát slova podle diktátu Jazyková výchova mít přiměřenou slovní zásobu a správně ji používat Literární výchova pamatovat si a reprodukovat jednoduchou říkanku koncentrovat se na poslech pohádky projevovat přiměřený zájem o dětské knihy Automatizace čtení jednoslabičných slov typu les, pes, ves, mez... Čtení zavřených slabik a dvojslabičných slov se zavřenou slabikou na konci Čtení jednoduchých vět Odpovědi na otázky k obsahu přečteného textu Nácvik všech písmen malé abecedy a číslic Nácvik všech velkých písmen tvarově shodných s malými Opis a přepis slabik a slov Psaní vět Rozvíjení slovní zásoby Tvorba krátkých vět Jednoduchý popis obrázků Memorování krátkých básní a říkadel Poslech literárního textu s využitím ilustrace Promítání kreslených pohádkových příběhů Seznámení s divadlem, divadelním zpracováním pohádky a s filmem Využití obrázkových dětských knih, návštěva knihovny a zacházení s knihou OSV: osobnostní rozvojkreativita MKV: lidské vztahy Prvouka Hudební výchova 8/46

9 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 3. ročník (děti s MR) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák by měl Komunikační a slohová výchova číst všechny hlásky, číst slabiky a věty orientovat se ve čteném textu vyjadřovat se v krátkém mluveném projevu ovládat základní pravidla společenského styku psát všechna malá a velká písmena psát písmena, slabiky, slova a číslice podle diktátu správně navazovat jednotlivá písmena, dodržovat vzdálenost mezi slovy udržovat dobrou úpravu v sešitě schopen kontroly napsaného dodržovat hygienické návyky potřebné pro správné psaní Jazyková výchova dodržovat základní stavbu věty rozlišovat vlastní jména Literární výchova přednést říkanku a báseň vyprávět vlastními slovy obsah krátkého čteného textu Upevnění výuky čtení,zřetelné čtení vět, čtení předložky se slovem, tiché čtení Orientace v textu, odpovědi na otázky Krátké vypravování Výrazný přednes básní a říkadel Komunikace ve dvojici, dialog Dramatizace jednoduchého textu Neverbální komunikace Dokončení nácviku psaní velkých písmen Upevnění správného psaní všech písmen Psaní slabik, slov a číslic podle nápovědy Správná technika psaní, plynulé psaní a úprava sešitu Sebekontrola napsaného Upevnění hygienických návyků (sklon sešitu, sezení, držení těla,úchop tužky, osvětlení) Psaní velkých písmen na začátku věty a ve vlastních jménech Zřetelný přednes říkanek a básní Čtení dětské knihy s přiměřeným textem Reprodukce textu, odpovědi na otázky Návštěva divadla OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace OSV: psychohygiena OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání VEG: jsme Evropané MV: kritické čtení a vnímání Prvouka Prvouka Hudební výchova 9/46

10 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy pozorně naslouchat, se zájmem sledovat divadelní představení pracovat s literaturou pro děti Správné chování při kulturních akcích Seznámení s tiskovinami (dětské časopisy a noviny) Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 4. ročník (děti s MR) mediálních sdělení Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Komunikační a slohová výchova tvoří otázky a odpovídá na ně vypráví vlastní zážitky má vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování Pozorování Popis podle obrázků Vyprávění Odpovědi na otázky,tvoření otázek Rozhovor Reprodukce pohádky OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj sebepoznání a sebepojetí Vlastivěda, přírodověda opisuje a přepisuje věty a jednoduchý text dbá na úpravný a čitelný projev,dodržuje vzdálenost mezi slovy popisuje děj podle obrázků vyjadřuje se v celých větách umí převyprávět obsah textu používá základní slovní obraty společenského chování Jazyková výchova pozná a určí druhy vět sluchově je dovede rozlišovat skládá věty ze slov a určí počet Orientace v textu MKV: kulturní rozdíly Vypravování podle osnovy Konverzace Zvuková stránka řeči Druhy vět Slovo, význam slova, pořádek slov ve větě Slabika Souhlásky a samohlásky OSV: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání Přírodověda, vlastivěda 10/46

11 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby slov ve větě rozlišuje význam slov opačný a stejný dělí slova na slabiky,určuje samohlásky a souhlásky dělí souhlásky na jednotlivé druhy vyslovuje a píše krátké a dlouhé samohlásky rozlišuje tvrdé a měkké souhlásky a jejich pravopis Souhlásky tvrdé a měkké Souhlásky obojetné Literární výchova čte krátké texty s porozuměním orientuje se ve čteném textu dramatizuje jednoduchý příběh rozlišuje prózu a verš Čtení vět s intonací Tiché čtení Čtení slov s předložkou Dětské příběhy, říkadla a básničky Dramatizace příběhů spojená s výtvarným zpracováním OSV: osobnostní rozvojkomunikace Vlastivěda Hudební výchova Pracovní výchov Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 5. ročník (děti s MR) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Komunikační a slohová výchova tvoří otázky a odpovědi vyjadřuje se v krátkém mluveném projevu má vytvořenou slovní zásobu k souvislému vyjadřování popisuje jednoduché předměty, Upevnění výuky čtení,zřetelné čtení vět, čtení předložky se slovem, tiché čtení Orientace v textu, odpovědi na otázky Krátké vypravování Výrazný přednes básní a říkadel Komunikace ve dvojici, dialog Dramatizace jednoduchého textu OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace Vlastivěda 11/46

12 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby činnosti a děje v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči ovládá základní pravidla společenského styku opisuje a přepisuje jednoduché texty píše správně a přehledně udržuje dobrou úpravu v sešitě je schopen kontroly napsaného dodržuje hygienické návyky potřebné pro správné psaní Jazyková výchova rozlišuje tvrdé a měkké souhlásky a ovládá jejich pravopis správně vyslovuje a píše slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky řadí slova podle abecedy zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis určuje podstatná jména Literární výchova čte krátké texty s porozuměním a orientuje se v nich Neverbální komunikace Dopis Přání, omluva, telefonování Správná technika psaní, plynulé psaní a úprava sešitu Sebekontrola napsaného Upevnění hygienických návyků (sklon sešitu, sezení, držení těla,úchop tužky, osvětlení) Tvrdé a měkké souhlásky Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Znělé a neznělé souhlásky Abeceda Psaní předložek Vyjmenovaná slova Podstatná jména Zřetelný přednes říkanek a básní Čtení dětské knihy s přiměřeným textem Reprodukce textu, odpovědi na otázky k OSV: psychohygiena OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání VEG: jsme Evropané Vlastivěda,přírodověda Hudební výchova 12/46

13 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby určuje v textu hlavní postavy a jejich vlastnosti vypráví vlastními slovy obsah krátkého čteného textu pozorně naslouchá, se zájmem sleduje divadelní představení vypráví obsah zhlédnutého představení podle otázek textu Návštěva divadla Správné chování při kulturních akcích Seznámení s tiskovinami (dětské časopisy a noviny) MV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 13/46

14 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávacího oboru matematika a její aplikace je rozdělen na tematické okruhy Čísla a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a prostoru; Aplikační úlohy.výuka probíhá ve všech ročnících. V ročníku má předmět komplexní charakter. Vyučovací předmět matematika je samostatný předmět. Rozdělení časové dotace jednotlivým složkám je na uvážení vyučujícího, který bude brát ohled na specifické potřeby žáků ve třídě. Výuka probíhá ve třídách s jedním, někdy i se dvěma ročníky. Důraz je kladen na praktické činnosti žáků. Hlavní formou realizace předmětu je vyučovací hodina. Časová dotace na 1. stupni je 22 vyučovacích hodin a je posílena o 1 disponibilní hodinu ve 2. a 3., ročníku. 14/46

15 Vzdělávací obsah předmětu Matematika 1. ročník (děti s MR) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Číslo a početní operace rozeznávat číslice do 5 a přiřazovat k nim správný počet prvků porovnávat bez početních operací počet prvků dvou množin určovat polohu předmětu nebo ukládat předmět podle slovní instrukce rozeznávat pojmy včera, dnes, zítra, ráno, dopoledne, odpoledne, večer,noc napočítat a rozeznat počet prvků do 5 sčítat a odčítat s názornou pomůckou do 5 rozeznat a používat znaménka +,-,= rozkládat čísla do 5 řešit jednoduché slovní úlohy v oboru do 5 bez použití početních operací správně používat symboly >,< řešit jednoduché úlohy do 5 s využitím znalosti sčítání a odčítání Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru Porovnávání počtu věcí (méně, více) Osvojování pojmů menší - větší, před za, nahoře dole, vpravo vlevo, první poslední Orientace v čase Přirozená čísla 1 až 5 numerace a vidění počtu Sčítání a odčítání do 5 zavedené manipulačními činnostmi Matematické symboly +, -, = Rozklad čísel Řešení slovních úloh bez početních operací i bez znalosti číslic Porovnávání počtu věcí a čísel bez zápisu nerovnosti Slovní úlohy doplněné příkladem v oboru do 5 OSV: osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace Hudební výchova Pracovní vyučování Český jazyk Prvouka 15/46

16 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Geometrie v rovině a v prostoru rozeznávat tvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh načrtnout jednoduchý tvar používat správně pravítko a tužku při rýsování Seznámení se základními geometrickými útvary Náčrtky od ruky (domeček, sluníčko...) Nácvik používání pravítka Vzdělávací obsah předmětu Matematika 2. ročník (děti s MR) Pracovní vyučování Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Číslo a početní operace číst a psát číslice v oboru do 10, používat je a přiřazovat k nim správný počet prvků rozkládat čísla do 10 sčítat a odčítat v oboru do 10 s názornou pomůckou řešit jednoduché slovní úlohy v oboru do 10 s názornými pomůckami rozeznávat pojmy před, za, vedle, vpravo, vlevo sčítat a odčítat zpaměti do 10 používat symboly >, <, = číst, psát a používat čísla do 20 rozkládat čísla do 20 sčítat do 20 bez přechodu 10 Přirozená čísla 1 až 20 numerace, vidění počtu věcí Rozklady čísel do 10 Sčítání a odčítání čísel v oboru do 10 pomocí názorných činností Jednoduché slovní úlohy ze života řešené na základě manipulace s věcmi a penězi Orientace v prostoru Automatizace spojů sčítání a odčítání do 10 Porovnávání počtu věcí a zápis nerovnosti v oboru do 10 Numerace do 20 Rozklad čísel do 20 Porovnávání počtu věcí a čísel a zápis nerovnosti v oboru do 20 Sčítání do 20 bez přechodu 10 (analogie sčítání do 10) OSV: rozvoj schopností poznávání,kreativita, mezilidské vztahy Hudební výchova Prvouka Tělesná výchova Geometrie v rovině a v prostoru Rýsování přímých čar podle pravítka OSV: kreativita 16/46

17 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby rýsovat s pomocí pravítka přímé čáry načrtnout jednoduché tvary pojmenovat základní geometrické tvary a načrtnout je Náčrty od ruky (domy, sluníčka...) Rozeznávání základních geometrických útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) Vzdělávací obsah předmětu Matematika 3. ročník (děti s MR) Pracovní výchova Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák by měl: Číslo a početní operace číst, psát a porovnávat čísla znázorněná na číselné ose sčítat a odčítat do 20 zpaměti řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání do 20 sčítat a odčítat s přechodem přes 10 za pomoci názoru číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 100 a používat znaménka nerovnosti vytvářet číselné řady počítat po desítkách do 100, po jednotkách v jednotlivých desítkách sčítat a odčítat násobky 10 do 100 Opakování z 2. ročníku (rozklad čísel, numerace, porovnávání a sčítání a odčítání bez přechodu 10 v oboru do 20) Orientace na číselné ose v oboru do 20 Automatizace spojů sčítání a odčítání do 20 Jednoduché slovní úlohy spojené s názorem Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 vyvozené na základě manipulačních činností Automatizace sčítání a odčítání s přechodem přes 10 (do 20) Přirozená čísla do 100 numerace a vytváření představy čísla na základě názoru Posloupnost přirozených čísel Počítání po desítkách a po jednotkách v různých desítkách Čtení a zápis čísel na číselné ose Sčítání a odčítání po desítkách v oboru do 100 OSV: rozvoj schopností poznávání Tělesná výchova Geometrie v rovině a v prostoru Bod a jeho označení 17/46

18 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy označit bod na ploše narýsovat přímku a úsečku a správně je označit správně pojmenovat jednoduché prostorové útvary Rýsování přímek a úseček a jejich popis Seznámení s prostorovými útvary Vzdělávací obsah předmětu Matematika 4. ročník (děti s MR) Pracovní výchova Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Číslo a početní operace čte a píše číslice v oboru do 100 používá je a přiřazuje k nim správný počet prvků doplňuje číselné řady a porovnává čísla sčítá a odčítá násobky 10 a 100 řeší jednoduché slovní úlohy v oboru do 100 sčítá a odčítá písemně v oboru do 100 sčítá a odčítá zpaměti do 100 používá symboly >, <, = zapisuje násobení jako opakované sčítání zpaměti násobí a dělí čísla v oboru malé násobilky pojmenuje čísla při násobení a dělení Jednotky čte a zapisuje jednotky délky, Přirozená čísla 1 až 100 numerace Rozklady čísel do 100 na desítky a jednotky Sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 Jednoduché slovní úlohy ze života řešené na základě manipulace s věcmi a penězi Automatizace spojů sčítání a odčítání do 100 Porovnávání počtu věcí a zápis nerovnosti v oboru do 100 Algoritmus písemného sčítání a odčítání v oboru do 100 Násobení a dělení čísly 1 10 jednotky délky, času, hmotnosti a objemu OSV: rozvoj schopností poznávání,kreativita, mezilidské vztahy Hudební výchova Vlastivěda, přírodověda Tělesná výchova 18/46

19 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby času a objemu měří a porovnává délky porovnává hmotnosti věcí určuje čas na hodinách měří objem Geometrie v rovině a v prostoru rýsuje s pomocí pravítka přímé čáry a úsečky měří úsečky načrtne rovnoběžky a různoběžky pojmenuje základní geometrické tvary a načrtne je Rýsování přímých čar podle pravítka Úsečky Náčrty od ruky Rozeznávání základních geometrických útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) Rovnoběžky a různoběžky OSV: kreativita Pracovní výchov 19/46

20 Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 5. ročník (děti s MR) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Číslo a početní operace zvládá numeraci do 100 rozkládá čísla, orientuje se v číselné řadě zvládá numeraci do 1000 rozkládá čísla do1000 aplikuje, zapisuje a řeší slovní úlohy vytváří číselné řady počítá s kalkulátorem a kontroluje výsledky písemně sčítá a odčítá násobí a dělí čísly 10 a 100 určuje sudá a lichá čísla zná pojmy dělenec, dělitel, podíl dělí čísla Opakování ze 4. ročníku (rozklad čísel, numerace, porovnávání,sčítání a odčítání v oboru do 100, násobilka) Orientace na číselné ose v oboru do 100 Automatizace spojů sčítání a odčítání do 100 Jednoduché slovní úlohy spojené s názorem Přirozená čísla do 1000 numerace a vytváření představy čísla na základě názoru Posloupnost přirozených čísel Čtení a zápis čísel na číselné ose v oboru do 1000 Písemné sčítání a odčítání do 1000 Sudá a lichá čísla Orientace na číselné ose Slovní úlohy Počítání s kalkulátorem Dělení v oboru násobilky Dělení 10 a 100 OSV: rozvoj schopností poznávání VGS: Evropa a svět nás zajímá Tělesná výchova Vlastivěda Jednotky vyjmenuje jednotky délky, objemu, hmotnosti a času zná jejich zkratky řeší praktické slovní úlohy Geometrie v rovině a v prostoru označí bod v rovině a pojmenuje ho Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času Bod a jeho označení Rýsování přímek a úseček a jejich popis Kolmice a rovnoběžky Tělesná výchova Pracovní výchova 20/46

21 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy narýsuje přímku a úsečku a správně je označí narýsuje kolmici rozlišuje rovnoběžky a různoběžky rýsuje a popisuje čtverec a obdélník používá kružítko, rýsuje kružnici a oblouk vyhledá a narýsuje pravý úhel správně pojmenuje jednoduché prostorové útvary Čtverec a obdélník Kružnice Pravý úhel Seznámení s prostorovými útvary 21/46

22 Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Informatika se vyučuje ve 4. a 5. ročníku po jedné hodině týdně. Náplň vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Stěžejním tématem předmětu je správné zacházení s informací v elektronické podobě: vyhledání, zpracování, uložení dat, předávání a výměna informací v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Žáci jsou dále vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti, k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem a tabulkovým kalkulátorem. Žáky motivujeme též k využívání tzv. svobodného software. Výuka probíhá převážně v odborné učebně informatiky. Výjimečně např. v exteriéru (fotografování) či v jiné učebně. Každý žák má k dispozici samostatné pracoviště vybavené základní potřebnou technikou. Nejčastěji používaná forma realizace učiva je samostatná praktická činnost žáků. Na některých obsáhlejších projektech pracují žáci ve skupinách. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení žákům zadáváme práce na úkolech, kterým rozumí, jsou blízké jim a jejich životnímu stylu; v tomto smyslu zadáváme domácí úkoly žáky podporujeme v realizaci vlastních nápadů umožňujeme tisknout vhodné výstupy žákovských prací a prezentovat grafické práce podobně jako výtvarné tolerujeme různé úrovně výkonů a výsledků dle individuality žáka podporujeme využití dovedností v souvislostech s jinými obory Kompetence k řešení problémů žáky vedeme ke čtení s porozuměním textu a ke schopnosti analyzovat dílčí úkoly problému podporujeme žáky v užití různých možnosti řešení a postupů vnímáme chybu žáka jako příležitost ukázat cestu ke správnému řešení objasňujeme žákům princip práce internetových vyhledávačů a portálů učíme žáky využívat nápovědy Kompetence komunikativní žáci prezentují vlastní práce v pracovní skupině vytváříme prostor pro diskusi při skupinové práci podporujeme využívání elektronické komunikace; učíme žáky vnímat jejich výhody i nedostatky; motivujeme je ke sledování vývoje technologií v této oblasti vedeme žáky k dodržování netikety při používání prostředků elektronické komunikace Kompetence sociální a personální prací ve skupinách simulujeme činnosti redakčního týmu; snažíme se, aby žáci: uvědomili si svoji úlohu v týmu cítili odpovědnost za svoji práci vůči ostatním byli schopni požádat o radu a také pomoc poskytnout Kompetence občanské usilujeme, aby žáci vnímali a respektovali řád učebny jako součást Školního řádu, tj. souboru základních práv a povinností Kompetence pracovní 22/46

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vyučovací předmět Počty Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Matematika její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: I. Vzdělávací předmět: Matematika Očekávané výstupy z RVP ZV Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Ročník: 4. Vzdělávací předmět: Vlastivěda Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Školní učební plán 1.stupně dle Rámcového vzdělávacího plánu s přihlédnutím k ZŠ praktické pro žáky s lehkým mentálním postižením

Školní učební plán 1.stupně dle Rámcového vzdělávacího plánu s přihlédnutím k ZŠ praktické pro žáky s lehkým mentálním postižením Školní učební plán 1.stupně dle Rámcového vzdělávacího plánu s přihlédnutím k ZŠ praktické pro žáky s lehkým mentálním postižením Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem hodin: Disp.hodin: Jazyk a jazyková komunikace:

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více