Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA"

Transkript

1 OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele školy razítko školy

2 Výukový program v přípravné třídě základní školy Jeho cíle a naplňování Práce v přípravné třídě ZŠ vychází a navazuje na výchovnou a vzdělávací péči MŠ a rodiny. Důraz je kladen na respektování jedinečnosti každého dítěte jak po stránce vrozených dispozic, tak po stránce jeho sociální skupiny, zkušeností a prožitků rodinných postojů a výchovy i dalších vlivů. Úspěch při osvojování a rozvíjení vzdělávacích záměrů je plně podřízen individuálním potřebám a možnostem každého dítěte. Děti nejsou přetěžovány, nároky na plnění povinností a získávání nových poznatků jsou v souladu s volností, svobodou, aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Výukový program přípravné třídy ZŠ vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Cílem programu je co nejvíce přispět k tomu, aby jednotlivé poznatky dětí, jejich dovednosti, zkušenosti, potřeby na sebe navazovaly a tvořily ucelený a vyvážený obraz, který pomůže připravit děti k bezproblémovému a úspěšnému začlenění do prvního ročníku základní školy. OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ Program vyváženě zahrnuje všechny oblasti vzdělávání, které se zaměřují na rozvoj celé osobnosti dítěte. Jedná se zejména o oblast fyzickou, psychickou, morální, sociální, jazykověliterární, estetickou, poznávací a experimentální, pracovně - dovednostní včetně jemné motoriky, oblast zdraví atd.. Důraz je kladen na získávání klíčových kompetencí potřebných k úspěšnému pokračování ve vzdělávání na ZŠ. Prožitkové učení Aby při výchovné a vzdělávací prácí převažovalo pozitivní působení na dítě, snahou je vytvářet pro děti takové činnosti, které jsou příjemné, pestré a děti na ně kladně reagují. Proto je vzdělávání přípravné třídě ZŠ realizováno formou prožitkového učení. Děti se učí pomocí hry nebo činností, ke které je dítě vnitřně motivováno, naladěno a citově ji prožívá. Prožitkové učení je efektivní a má hluboký a trvalý dopad. Třídní vzdělávací plány, motivační projekt, tématické celky Veškeré vzdělávací záměry v přípravné třídě jsou vsazeny do celoročního motivačního projektu obrázkové abecedy. Z ní vychází krátkodobé vzdělávací a výchovné plány (na 14 dnů 4 týdny) ve formě integrovaných tématických celků, které jsou motivovány slovem začínajících na některé písmeno abecedy A auto, Š škola. Motivace těchto celků vychází z ročních období, přírodních společenských událostí, tradic a z každodenní reality, kterou děti vnímají a prožívají. Jednotlivá písmenka abecedy s obrázky pomáhají ukázat směr k nápadům a podnětům pro nabídku výchovně vzdělávacích činností. K úspěšnému dosahování poznatků a dovedností je operativně využíváno různých forem a prostředků práce pohádky, říkadla, sluchové a společenské hry, pohybové hry, písničky, skládanky, různé didaktické hry rozvíjející výslovnost a slovní zásobu dětí, výtvarné a pracovní činnosti dětí, apod.

3 Zvláštní pozornost je věnována grafomotorickým cvičením příprava na psaní. Motivační projekt obrázková abeceda je pro přípravnou třídu zvolen záměrně. Děti se seznamují s písmeny abecedy, více jí vnímají, uvědomují si například jaké písmeno slyší na začátku, na konci, učí se dělit slova na slabiky, určují jejich počet a délku. Všechny tyto dovednosti pomohou při výuce čtení a psaní. Každý tématický celek splňuje tyto podmínky: 1. vychází z prožitků dětí, jejich zájmu a pedagogického záměru učitelky 2. přispívá k rozvoji skupiny, obohacuje prožívání dětí 3. umožňuje rozvoj každého dítěte a to ve všech oblastech i když na různých úrovních 4. je prostředkem ke vzdělávání dětí, napomáhá jejich osobnímu uvědomění 5. počítá se změnou. Je možné ho operativně doplňovat, tématický celek může být obměňován. Každá změna pružně reaguje na podněty a přání dětí, rodičů, či jiných vlivů Vstupní diagnostika Konkrétnímu zpracování tématických celků třídních vzdělávacích plánů předchází vstupní diagnostika jednotlivých dětí. Ta je zpracována na základě úvodního pozorování dětí v měsíci září, dotazníků a pohovorů s rodiči. Individuální péče Vzhledem k tomu, že do přípravné třídy jsou zařazovány děti se specifickými potřebami, je hlavní důraz kladen na individuální péči. Jsou využívány speciální pomůcky a metody práce, které pomáhají předcházet poruchám učení, průběžně po celý rok jsou plněny úkoly z plánu speciální pedagogiky pro přípravný ročník. Dětem je věnována odborná logopedická péče. Spolupráce s rodinou Velkým přínosem pro práci v přípravné třídě a pro vzdělávací dráhu dětí je navázání kontaktu s rodinou a získávání jejich důvěry. Kontakt s rodinou je realizován například formou vzbuzení zájmu o výsledky činnosti dětí, společným řešením jejich problémů formou návštěv rodičů ve škole při besídkách či jiných společných akcích, schůzkách, výletech apod.

4 TRADICE, SLAVNOSI A MIMOŘÁDNÉ DNY Během školního roku s dětmi prožíváme: - slavnostní zahájení školního roku - třídní oslavy svátků a narození dětí - výstavy výtvarných prací dětí - výtvarné soutěže - návštěva kulturních akcí (kino, divadlo, výstavy aj.) - vánoční zvyklosti, besídky - masopust, karneval - velikonoční zvyky, tradice - oslavy MDD - výlety do blízkého okolí - sportovní soutěže - vystoupení pro rodiče

5 Co dítě v přípravné třídě získá rozvoj jeho schopností pro další vzdělávání - kompetence V oblasti psychické V oblasti sociální V oblasti tělesného rozvoje - dítě se zabývá svými pocity, které se učí pojmenovat, rozvíjí se jeho sebepoznání - získává a usměrňuje sebevědomí, zvládá změnu - je zvídavé, je vnitřně puzeno k poznávání, přijímá úkoly, má potřebu uspět - Má osvojeny morální normy, většinou je dodržuje - Přijímá možnosti, varianty, náhodu - dítě se výrazně prosazuje cíleně si buduje kamarádské vztahy, je schopno soucítění, spolupráce - učí se řešit neshody a hledat společná řešení, respektuje pravidla při hře i soužití, komunikuje - umí pomoci, umí se vzdát svého ve prospěch celku, je schopno radovat se s úspěchu kamaráda - učí se odhadovat pocity kamaráda, hovořit o nich - má rádo humor, uplatňuje ho, rozumí vtipu - bez ostychu komunikuje s dospělým, umí se zeptat, požádat - má dostatečnou možnost volného pohybu v různém prostředí, zvyšování fyzické zdatnosti (delší turistické vycházky) - pozornost je věnována správnému držení těla při chůzi a zejména sezení - učí se zdravotní cviky, míčové hry, provádí cvičení s gymnastickými prvky, zvládá základy atletických činností, jezdí na kole apod. - osvojí si škálu pohybových her a tanců, umí sladit pohyb s rytmem a zpěvem, ovládá dechové svalstvo - zná své tělo, některé orgány a jejich funkce, chápe pojem zdraví v širších souvislostech, plní úkoly pro zachování zdraví, zabývá se zdravím a zdravotní prevencí. - zná nebezpečné situace a ví jak by je mělo řešit. - rozvíjí se uvědomělé smyslové vnímání a rozlišování - významnou oblastí je posilování drobných svalů ruky a prstů. Cíleně je rozvíjena jemná motorika a grafomotorika - má upevněny sebeobslužné kulturně hygienické návyky, ovládá jednoduché pracovní úkony

6 V estetické a pracovní oblasti V oblasti vědomostí Specifické dovednosti Které rozvíjíme pro úspěšný vstup do školy - dítě je samostatné ve veškeré sebeobsluze - zvládá techniku manipulace s náčiním i materiálem (důraz je kladen na správné držení tužky), rozvíjí se tvořivost a fantazie - učí se dodržet pracovní postup, dokončuje, uklízí - vnímá význam práce, učí se hodnotit svojí činnost, svojí snahu a úsilí - nadále se rozšiřují obzory znalostí poznatky jsou hlubší, trvalejší, vznikají konkrétní představy, dítě je schopno přiměřené aplikace poznatků, asociace - řeč se stává dominantním komunikačním prostředkem - rozvoj sluchu, hra se slovy, skladba hlásek, rozvoj gramatického citu, kvalitní výslovnost, bohatý slovní projev jsou podmínkami pro budoucí výuku jazyka - zpřesňují se prostorové představy, technické dovednosti (práce se stavebnicemi, kostkami apod ) - dítě poznává zástupné prvky a symboly - zvládá základní početní představy, včetně operací, řeší labyrinty, orientuje se v plánku či nákresu, vnímá a rozlišuje tvary,m staví puzzle, atd. - roste vnitřní chuť a touha po vzdělávání - přijímá úkol jako výzvu, je vedeno k dokončování práce, učí se reagovat na pokyn - umí se zeptat při nejasnosti, umí komunikovat s učitelkou - dokáže udržet pořádek ve vlastních věcech, být samostatný, orientovat se v čase - umí spolupracovat s druhým dítětem - je schopno hledat a umět přijmout a respektovat jiná řešení - potřebuje mít vybudováno zdravé sebevědomí, přijímat a rozumět poskytované zpětné vazbě - záměrně se soustředit, udržet pozornost, přijímat i méně lákavý úkol, úmyslně si zapamatovat, atd

7 Plán speciální pedagogiky pro přípravný ročník ZŠ - rozvoj P - L orientace o na vlastním těle o na ploše o ve dvojici o zrcadlové vnímání - grafomotorika o správný úchop psacího náčiní (houba, tlustý štětec, tříboký program) o vizuomotoriká koordinace (prst, kreslení jedním tahem) o rozvoj kresby po stopě o kresba v ohraničeném prostoru - rozvoj jemné motoriky o třídění drobného materiálu o sestavování celku z jemných částí (puzzle) - rozvoj hrubé motoriky o chůze po zvýšené rovině o běh s náčiním - percepční vnímání o rozlišení figury a pozadí - verbálně akustická paměť o pořadí konkrétní slova nesmyslná slova - intermodální výkon o série obrázků (zrak) o série slov (sluch) - visumotorika o zaměřenost optické pozornosti (silnice, tvary) o zaměřenost akustické pozornosti - tělo a prostorová orientace - princip posloupnosti, serialita - zraková diferenciace o dvojice obrázků konkrétních, abstraktních o optické členění abstraktní obrázky - verbálně-akustická diferenciace dvojice o srozumitelných slov o nesmyslných slov - verbálně akustické členění, sluchová diferenciace, figury a pozadí o rozklad slov na jednotlivé části, neodezírat ze rtů - intermodální-opticko-akustické spojení

8 - optická paměť o geometrické tvary

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ RVP ZV LMP Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2014 1 OBSAH

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARVINÁ RÁJ ŠKOLSKÁ 432 1 ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy 7 3 Charakteristika školního

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více