TVOŘIVÉ POJETÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVOŘIVÉ POJETÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE"

Transkript

1 TVOŘIVÉ POJETÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE Milan Valenta Hodiny výtvarné výchovy jia zvláštní škole patří spíše k těm "oddechovým". Učitel zadá téma a děti malují a kreslí. Přestože výtvarná hodnola takovéto produkce je většinou nepatrná, pedagoga-rutinéra to do rozpaků nepřivede, neboť argumentace je vždy po ruce - jde přece o mentálně postižené jedince, lak jakápak výtvarná hodnota práce! Samozřejmě se jedná o výmluvu a nikoliv kritické zdůvodnění. Co může pedagog-rutinér vědět o vztahu kreativity a dosažené úrovně IQ, co je mu známo o svébytném proudu světového výtvarnictví, který se zabývá produkcí postižených (i mentálně) jedinců (artbrut)? Celné výzkumy kreativity prokázaly její relativní nezávislost 11a inteligenci; mezi oběma fenomény neexistuje vztah přímé úměry (ještě při zachování 50 IQ existuje smysl pro rytmus a barvu), tvořivost je tedy determinována převážně mimointelektovými faktory (Zicha, 1989). I kdyby měl však pedagog-rulinérpovědomí o psychologii tvořivosti, nic by se ve slylu jeho práce, asi nezměnilo, neboť ni- 11 nu lze překonat jedině lehdy, když sami chceme. Jsou ovšem učitelé, kteří mají dostatek vůle k překonání stereotypu, neznají však směr, kterým se vydal k nápravě. Část těchto pedagogů argumentuje nedostatkem výtvarného nadání, neschopností zvládnout např. dynamickou figuru, atp. Je nutno podotknout, že existují jisté rozdíly mezi výtvarnou výchovou mentálně retardované a zdravé populace, popř. mezi výtvarnou a hudební výchovou na zvláštní škole. Zatímco učitel hudební výchovy musí být vybaven - kromě základů instrumentální hry - hudebním sluchem a schopností intonace, učitel výtvarné výchovy by měl být především schopen motivovat žáky, umět vyhledat a fixovat "jejich specifický výtvarný výraz" a předat základní řemeslné dovednosti (výtvarné techniky). Pro srovnání se mimoděk nabízí otřepá ná pedagogická "legenda" o mistru plavčím, jenž - ač sám neplavec - vyučoval plavání. Prvořadým úkolem speciálního pedagoga ve výtvarné výchově je dlouhodobé motivování činnosti žáka. Nejvýraznějším prostředkem léto motivace je navození pocitu úspěchu a jeho interiorizace. Každý žák v sobě nosí jistý potenciál výtvarné produkce, kterou lze realizovat určitou technikou v oblasti určitého žánru. Zatímco jeden žák preferuje např. figurální malbu, jinému je blízká prostorová tvorba. 1

2 Alťou a omegou činnosti speciálního pedagoga je "zviditelnění" výše uvedených preferencí u jednotlivých žáků, schopnost říci jim přiměřeným způsobem, že: "tohle jsi konečně ly, je to pouze tvůj osobitý výraz, jenom tvůj výtvarný rukopis, který je originální a jedinečný. Na celém světě není nikdo, kdo by tvořil stejně jako ty". I žák zvláštní školy to většinou velice brzy pochopí a uvěří tomu (neboť uvěřit chce). Pokud se tak stane, získává vnitřní motivace žáka dlouhodobý charakter. Z uvedených důvodů se jako scestná jeví snaha přiblížit výtvarnou produkci těchto žáků výtvarné tvorbě zdravých jedinců, snaha ignorovat specifika motoriky ale především pcrcepce postižených, jež ve výtvarné výchově (v kontrastu k ostatním disciplínám na zvláštní škole) mohou být určitým pozitivem, nebof často přináší neočekávanou výtvarnou kvalitu v podobě originálního vidění a ztvárnění našeho světa a života v něm. Poněkud odlišnou otázkou zůstává metodika, kterou lze dospět k osobitému výtvarnému výrazu mentálně postižených žáků. V následujícím textu se pokusíme nastínit rámec tvořivého pojetí výtvarné výchovy na zvláštní škole. 1. Výtvarná výchova na prvním stupni zvláštní školy V elementárních ročnících zvláštní školy od sebe nelze přísně oddělovat přípravu na písemný projev dítěte a vlastní počáteční psaní od výtvarného projevu; oboje se prolíná a vzájemně prostupuje. Dítě se učí orientovat na řádku, zvládnout primární grafomotorické úkony, diferencovat jemnou motoriku, koordinovat vizuomotoriku a ovládat příslušná centra neuroefektorů. Nácvik grafických dovedností by měl vždy obsahovat prvky hry, která je na tomto stupni mentálního vývoje nejpřirozenějším motivačním činitelem. Při vyvozování grafomotorických dovedností vycházíme z proprioceptivní zkušenosti dětí, oživujeme pamětní stopy pohybů, které jsou z předchozího období již zautomatizovány: mícháme kaši a krouživý pohyb přenášíme pastelem na papír, svinujeme klubíčka vlny, jež kočička roztahala po místnosti... Pohyb je vhodné asociovat s akustickými podněty - s písničkami a říkánkami. 1.1 Kreslení Pro kresbu je podstatné základní [loučení dítěte v linii, čáře a tvaru. Z hlediska didaktických cílů prvního ročníku je nutné, aby žáci byli schopni transponovat prostorové (trojrozměrné) objekty do dvojrozměrného zobrazení. Tato schopnost je prvořadá z hlediska zvládnutí přípravného období v matematice, kdy se objekty stávají prvky množin. Děje se tak na podkladě napodobení i spontaneity. V počátečních fázích kreslení dítě velmi rádo interpretuje vlastní produkci, a to jak v procesu tvoření, tak i finální obra- 2

3 zck, což může mít svůj diagnostický význam - dítě v pásmu lehké duševní zaostalosti (debility) by mělo být schopno udržet téma kresby až do konce činnosti. Při výběru témat vycházíme nejdříve z konkrétního názoru - volíme objekty z bezprostředního okolí žáků. Kresba je v tomto vývojovém období schematická; schémata nejsou "objektivní" ale "výběrová", tj. výběr jejich znaků je veden důležitostí, kterou dítě (pod vlivem individuální zkušenosti) znaku přikládá (popř. z důvodu prosté zaujatosti znakem - jeho barevností, odlišností...). Tento "fyziologický" schematismus se později může vlivem uniformního a netvořivého způsobu pedagogického vedetu transformoval v "nivelizovaný" schematismus (automatismus), který je velmi těžké rozrušit a nahradit hodnotnější výtvarnou produkcí (tato šablonovitost je zvláště výrazná ve figurální kresbě - dítě se naučí kreslit lidskou postavu tak, jak se učí grafému; grafické klišé pak používá místo výtvarného sebevyjádření často až do konce školní docházky). Z hlediska prevence vzniku výtvarných klišé je vhodné, aby se dítě vždy mohlo opřít o konkrétní názor (jestliže kreslí strom, pak to musí být "la borovice s pokřiveným kmenem na kraji lesa" a nikoliv pouze "nějaký" strom). Od přímého názoru vede cesta k výtvarným představám-děti kreslí ilustrační doprovod k pohádkám, bájím, pověstem... Přestože jsou představy zcela konkrétní, obsahují již prvek obrazotvornosti a fantazie. Odtud je pak blízko k tématům abstraktnějším, např. k vyjádření hudebních motivů, ke kresbě pocitů. 1.2 Malování Technika malby staví mentálně postižené děli přinejmenším před dvojici specifických problémů: jakým způsobem se vyrovnat se zadanou plochou jak pracoval s barvou Zpracování plochy Z pohledu dětí symbolizuje plocha prostředí, v němž se pohybují. Projekce dítěte (figury) do plochy nám může leccos napověděl o úrovni jeho sebereflexe, aspirace, o sociální či citové karenci v kolektivu vrstevníků a především v rodině. V odborné literatuře jsou popsány případy emočně deprivovaných žáků, kteří se "ukrývají" v bizarních, deformovaných či výrazně zmenšených postavách mimo hlavní plán obrázku (většinou v dolním rohu plochy). Manipulaci s podobnými interpretacemi lze ovšem připustit jen tehdy, když je dítě schopno zvládnout zadanou plochu. Pro část žáků zvláštní školy je příznačná jistá bezradnost, jestliže jsou postaveni před úkol zaplnil plochu výkresu. Tato tendence se projevuje zvláště zřetelně u dětí epileptických a neurastenických (zcela jiného druhu je "strach" / plochy typický pro schizofreniky, kteří situaci řeší barevným překrytím celé plochy bezezbytku).

4 Speciální pedagog by měl být vybaven postupy, které pomáhají dítě "uvést" do plochy. Ncjjcdnodu.šším způsobem je technika prvotního impulsu. Učitel sám zahájí malbu skvrnou, bodem, náznakem linie. Protože je pro dítě autoritou, bude jeho linie tou nejlepší, v níž je žádoucí pokračoval. Dalším užívaným způsobem bývá "mozaika", což je v podstatě jednoduché kompoziční cvičení. Děti manipulují na ploše výkresu s tvary vystřiženými z barevných papírů, které jim učitel přidělil. Tyto předlohy děti na papír nalepují nebo jejich tvar obtahují barvou. Z výtvarné hry vychází technika barevné skvrny, kdy na čistou plochu ukápneme barevnou tuš, akvarelovou barvu (popř. více barev) a žáci skvrnu rozfoukávají do bizarních tvarů, z nichž se potom vyhledává a štětcem domalovává námět. Obdobně lze využít techniku benzínových skvrn: na vodní hladinu (např. v plastikovém umyvadle) nalejeme olejové barvy rozpuštěné v terpentýnu (benzínu). Vzniklé skvrny otiskujeme z vodní hladiny na papír a opět dotváříme štětcem to, co započala náhoda. Značně atraktivní je zadání netradiční plochy pro malbu, např. potah starého deštníku, papírové krabice, vyšlapaná teniska... V těchto případech se děti většinou s nadšením zmocňují celé plochy. Také malování dekorativních a ornamentálních motivů je schopno překlenout počáteční bezradnost dítěte. Dekorativní práce vychází ze zákonitostí rytmu a symetrie. Základem rytmu ve výtvarné produkci je pravidelné řazení plošných či liniových prvků, přičemž využíváme dětské sympatie k pravidelnosti a opakování. Můžeme začít napodobováním jednoduchých geometrických vzorů a směřovat k dětmi navrženým ornamentům pokrývajícím celou plochu papíru či předkresleného obrysu (džbán, talíř...). Princip symetrie (řazení prvků podle os) je žáky zvaláštní školy důsledně akceptován. Pro vysvětlení principu využíváme přetiskování mokrého vzoru překládáním papíni podél osy. Otisk později nahrazujeme zrcadlovou malbou. Ve vyšších ročnících se snažíme symetrii překonat výtvarně hodnotnějším principem asymetrie Práce s barvou Je zcela běžným jevem, že část žáků není schopna při nástupu do školy pojmenovat barvy. Proto je vhodné začínat výcvikem zrakového analyzátoru a diferenciací primárních barev (k červené, žluté a modré připojíme zelenou); žáci se učí barvy třídil a pojmenovat. Při procvičování schopnosti diferencovat barvy můžeme vycházet z bohaté škály námětů senzomotorických cvičení: děti v místnosti vyhledávají předměty určité barvy, do připravených okének na papíře se vmalovávají barvy podle "diktátu", využívá se barevné domino, procvičuje se subjektivní hodnocení

5 barev (jaké jsou barvy jara, zimy, jaká je barva smuteční...). Nejvhodnější formou procvičování barev je vycházka do přírody a to zvláště na jaře a na podzim, kdy se louky a sady ničili v galerie barev a tvarů. Protože zkušenost s barvou je u dětí odlišná (záleží především na podnčtnosti sociálního - rodinného - prostředí), je žádoucí "unifikovat" způsob dětské percepce. Od počátku procvičujeme s barvou i její odstíny lak, aby žáci uměli vytřídit z celku danou barvu a seřadit ji od nejsvětlejší po nejtmavší. Od konkrétního názoru (vjemu) později přecházíme na cvičení s představami - př. co nám připomíná modrá barva: rybník, oblohu, maminčin deštník... Až když se podaří upevnit reálné představy barev a odstínů, lze přikročit k "cítění" barev. Protože barvy neprocházejí našimi smysly bez odezvy, ovlivňují psychiku, odrážejí se v emocích, prožívání i jednání, je možné ke konkrétní barvě přiřadit konkrétní pocit. Pro děti je to samozřejmě zcela nové zjištění. V první fázi seznamujeme žáky s barvami "teplými" a "studenými". Teplo cítíme v barvě červené, oranžové, žluté, chlad přiřazujeme nejčastěji k bělobě a modři. Tato cvičení doplňujeme opět asociacemi představ: co všechno nám červená barva připomíná - rozpálená kamna, západ slunce, oheň... Žlutá barva - letní, sluncem rozpálené ulice, atp. V následujících hodinách necháme žáky "prožít" barvy "smutné a veselé", "těžké a lehké", naučíme je cítit barevný kontrast. U kontrastu využíváme již vystavěných pojmů tmavé a světlé barvy. Nejvýraznější kontrasty nacházíme v bílé a černé - vyhledáváme je ve třídě, na vycházce, vybavujeme si kontrastní představy (místo pojmu kontrastní používáme termín "opačný"). Můžeme začít "hrou" na opaky: první - poslední, nahoře - dole, den - noc, černý - bílý. Jakmile se podaří u dětí fixovat představy základních barev v celé variační šíři odstínů (i pocitů), necháme je "objevovat" sekundární - odvozené barvy. Princip "heuréka" je pro to nejvhodnějším prostředkem a to zvláště v případě, že je spojen s manipulační činností; z dětí se stanou kouzelníci, kteří z primárních barev "vyčarují" novou barvu. Základní žlutá a modrá vytvoří zelenou barvu (pampeliška na louce vyrostla až do oblak a splynula s modrým obláčkem), červená barva se modří překryje ve fialovou (asociace zrání ovoce - borůvky, švestky...). Děli necháme volně pracovat a objevoval nové barvy. Současně směřujeme (komparací) k objevování závislosti odstínu sekundární barvy na množství barev základních (více žluli dává světlejší odstín zelené...). Tyto souvislosti dětem nevysvětlujeme, ale necháme je spontánně vyvodit manipulací s barevnými skvrnami. K objeveným zákonitostem se dlouhodobě navracíme formou hrových cvičení. Uvedení žáci nejsou schopni sami odpozorovat (a při práci využít) průběh bar- 5

6 vy - při malování oblohy používají stejný odstín modré pro celou plochu. Požadujeme-li po žácích, aby využívali celou odstínovou Skálu, musíme je nejdříve naučit pozorovat průběh barev v reálu. Pracujeme přitom s ncjrůznějšími náměty a přírodními motivy - růst stromu (kmen je tmavší než nově vzrostlé větvičky), zbarvení rybníka u břehu je jiné než ve středu... Zastavme se na chvíli nad technickou stránkou dětské malby. Malbu je vhodné zahájit měkkým štětcem s širokou stopou (popř. roubíkem). Během činnosti se snažíme navodit příjemnou a veselou atmosféru ve třídě, pocit pohody a radosti z práce, nešetříme chválou a uznáním. Žáky necháme malovat v poloze, která jim nejlépe vyhovuje: v lavicích i na zemi; dbáme o to, aby každé dítě mělo pro práci dostatek prostoru. Činnost motivujeme čtením textů, recitací i malou dramatizací literární předlohy. Výtvarnou práci vždy posilujeme pozitivní zpětnou vazbou; děti neopravujeme, neovlivňujeme jejich invenci, pouze nedovolujeme předkrcslování témat (někteří učitelé v praxi zužují malbu na kolorovanou kresbu - jejich žáci nemalují, ale vybarvují kresbu. Tvořivost dítěte je lak svazována úzkostlivým dodržováním linie a obrysu.). Přestože na prvním stupni školy nedisponujeme rozsáhlým "arscnálcm" výtvarných technik (kresba, malba, modelování, koláž, popř. suchá jehla a kombinované techniky), snažíme se jednotlivé techniky co nejčastěji střídat. Tato změna přináší nejen motivační efekt, ale žáci si lak současně uvědomují, že konkrétní téma (obsah) je možno zpracoval i více způsoby. Učitel by měl vést žáky k pocitu, že v umění jde primárně o formu. Velmi zajímavým námětem se může pro vyšší ročníky prvního stupně stát pokus o barevné postižení hudby. U tohoto výtvarného experimentování lze vycházet z přímé asociativní malby při hudbě; vhodnější je však malbě předřadit přípravná cvičení: a) cvičení snažící se podchytil barvou i tvarem jednoduchý zvuk - děti se snaží diferencovat a výtvarně zachytit zvuky z bezprostředního okolí (tlukot vlastního srdce, kroky na chodbě, zadrhnutí zipu, dopad pingpongového míčku na desku stolu, šumění stromů, zvuk motoru...), b) cvičení na výtvarné vyjádření výšky tónů (vysoké tóny - světlá barva, nízké tóny - tmavá barva) a jejich trvání, popř. i rylmu a tempa (pomalé tempo oblými liniemi...). Po skončení každého cvičení je vhodné instalovat mini galerii tónů, zvuků, šramotů... Barevné zachycení hudby je již náročnější tematika, u které musíme respektovat mentální úroveň třídy. Setkáme-li se s celkovým nepochopením u dětí, je vhodné námět přesunout do vyššího ročníku. Již na prvním stupni zvláštní školy se můžeme pokusit realizovat jednoduchý výtvarný happening (len by měl kromě výtvarného prožitku přinášet i jistou psychokatarzi). Předstupněm happeningu může být výtvarný nonsens, který bývá mentálně postiženými dětmi zpravidla

7 velmi radostně akceptován (př. "bláznivý podzim" - děli pomalují listy stromku barvami, jež jsou pro podzim netypické, pruhovaně či tečkované zabarvené listy rozprostřou i v kořenech stromku. Pokud stojí artefakt ve stromořadí, působí neobyčejně efektně. Stejně podivuhodně na děli působí věci běžného života, které jsou pomalovány - staré rukavice, děravá košile...). Výtvarné happeningy mohou mít i svoji poznávací hodnotu. Poznávací funkce výtvarné výchovy na prvním stupni zvláštní školy by měla být primárně zaměřena na sebereflexi dětí. Teprve od ní můžeme postupovat k poznání a "zmocňování se" prostoru a prostorových vztahů. Pro uvědomění si a prožití si pocitu vlastní identity lze využít celou škálu poslupů od barevných otisků dlaní či chodidel na balícím papíře (které zůstanou jako svědci i takové bezvýznamné činnosti všedního dne, jakou je chůze) a autoportrétu při pozorování v zrcadle až po obtahování siluety vlastního těla na papíře. Popis následujícího happeningu se odvíjí právě od práce s vlastním obrysem těla. Žáci se položí na balící papír (s předem připravenou "pózou") a uhlem obtáhnou konturu těla; chybějící části dokreslí později. Vlastní liguru pak děti vybarví a vystřihnou, aby s ní mohly manipulovat v prostoru (ve třídě, na školním dvorku, na vycházce...). Figuru mohou využít i jako předlohy pro další obrys - negativ (např. černě vybarvený). Světlá figura reprezentuje "moje dobré já", tmavá zosobňuje "moje špatné já". Co s figurami provedeme'.' (Lze využít pro dramatizaci pohádkových motivů - personifikace dobra a zla.) Modelování Zatímco kresba a malba je u mentálně postižených žáků prvního stupně zvláštní školy vždy plošnou (dvojdimenzionální) záležitostí, modelování uvádí do prostoru. Nutí žáky přemýšlet a prožívat prostorové vztahy a zákonitosti. Modelování plní u postižených dětí i reedukační funkce - rozvíjí taklilní a proprioceptivní analyzátor. Při modelování se děti obohacují o další poznatky v oblasti tvaru a barvy, nově se zabývají hmotou a strukturou materiálu. Počáteční modelování je zaměřeno na cvičení dlaňového svalstva, hrubou i jemnou motoriku ruky - dítě vytrhává kusy hmoty a kroužením dlaní modeluje větší a menší kuličky (náhrdelník, vinný hrozen...), válečky (hříbek...), hrany (krabička, domeček...). Nejprve modelujeme podle názoru, později zkoušíme modelování z představ. Od neživých objektů přecházíme ke zvířecí figuře a lidské postavě. V prvním období je nejvhodnější modelovat lidskou figuru po částech, aby si dítě lépe uvědomilo proporce těla, zvláště poměr hlavy k tělu (u dětí je tento poměr 1:5, u dospělých 1:8). Teprve až dítě obsáhne základní představy o tělesné proporcionalitě, můžeme přistoupit k "vytahování" jednotlivých čáslí postavy ze základní hmoty. Zvýraznění diferenciace mezi plošným a prostorovým vyjádřením pomáhá vřaze-

8 ní kresby konkrétní postavy (paní učitelka...) a následné modelování z takovéto předlohy. Z materiálů užívaných na zvláštní škole k modelování je třeba jmenovat v první řadč modelínu, na níž se žáci nejsnadněji zacvičují v základních dovednostech. Modelínu lze brzy nahradit náročnějším moduritem či modelářskou hlínou - oliě hmoty lze kolorovat. Modelářská sádra poslouží spíše pro dekoratérské činnosti (odlévání reliéfů z kadlubu, atp.). Kromě klasických školních materiálů využíváme hojně netradiční materiály jako dřevo, oblázky, papírové krabice, vázanou slámu, škrobem fixovaný novinový papír, hadry a provázky, které podněcují dětskou fantazii a umožňují výtvarné realizace v podobě nejbizarnějších prostorových artefaktů. Pokusme se závěrem této subkapitoly vymezit rámec výtvarné výchovy na prvním stupni zvláštní školy, která by měla: podat základní poučení o barvě, tvaru, ploše, strukluře i materiálu a adekvátních výrazových prostředcích, naučit žáky překonávat bezradnost z plochy a barvy, vnitřně je motivoval pro hru s tvarem a barvou, navozovat pocit radostné atmosféry ve třídě, přinášet nové poznatky z oblasti sebereflexe a percepce prostoru, upravovat reálnou aspiraci, probouzel pocit zadostiučinění z originality vlastního projevu. 2. Výtvarná výchova na druhém stupni zvláštní školy Z prvního stupně školy by si měly děti přinášet především radostnou zkušenost z výtvarné práce a poučení o nejjednodušších výtvarných technikách. Na těchto základech lze úspěšně stavěl výchovně vzdělávací cíle výtvarné výchovy druhého stupně zvláštní školy: obohacovat výtvarný repertoár o nové techniky (asambláž, náročnější grafiky - dřevořez, mědiryt...), prohlubovat a diferencovat prožitky v oblasti výtvarna, prohlubovat prostorové cítění a budovat perspektivní vyjádření v žákovských pra cech, na základě výtvarné depistáže vybrat a motivoval vlastní projekt žáka, poučit o stěžejních výtvarných směrech a jejich osobnostech, o základních výtvarných oblastech a žánrech. 2.1 Diferenciování výtvarných prožitků Při prohlubování a diferenciování výtvarných prožitků můžeme navázat na činnosti, s nimiž se žáci seznámili v nižších ročnících. "Malované muzice" lze na tomto stupni předřadidl náročnější cvičení na "vcítění se" do atmosféry výtvarného díla. Žákům předkládáme velké barevné reprodukce mistrů a snažíme se při nich 8

9 vyvolal i sluchové, čichové, popř. taktilní a kinestetické představy (v krajine po dešti cítíme vůni stromů, chlad podzimní krajiny...). Navození konkrétních představ napomáháme audilivním záznamem (zpěv ptáků po dešti, skučení podzimního větru...). Děti se snaží "vejít do obrazu" - procházet se ulicí na obraze, míjet postavy, skrývat se ve stromořadí; současně si představují místo, kam je ulice dovede, představují si, co je na konci stromořadí... Společné či individuální představy vždy verbalizujeme. V další etapě žáci přiřazují obrazům hudbu - ze záznamu zní nahrávky (tichá, melodická, expresivní, ale. muzika) a děti k ní z obrazové galerie vybírají adekvátní reprodukce (možná varianta - k reprodukci zvolil hudbu). Následuje individuální malba představ na vybraný hudební motiv zakončená kolektivním dílem - obrazem, odrážejícím společný výtvarný pocit. Se staršími žáky se můžeme pokusit o výtvarné vyjádření pocitů jak biologických (hlad...), tak především psychologických (radost, zlost...). Vlastní výtvarné aktivitě musí předcházet motivační rozhovor, v němž se učitel společně s žáky snaží pocit specifikovat, diferencovat a konkretizovat (př. pocit strachu - děti vzpomínají na situace, v nichž pociťovaly strach. Co všechno vzbuzuje strach a jak se strach projevuje v naší percepci a motorice? Diferencujeme strach, který má většinou pozvolný nástup, od pocitu křivdy, která má rychlý nástup a "pálí jako rána bičem", atd.). Malba pocitů by neměla být samoúčelná - své opodstatnění můře mít například v ilustrování literárního příběhu (př. děli malují "strach", který prožívá beránek vezený na jatka v Clavelovč příběhu o černém beránkovi a bílém vlkovi). 2.2 Prostorové vyjádření Ve vyšších ročnících zvláštní školy prohlubujeme prostorové cítění dětí náročnějšími výtvarnými postupy, než je pouhé modelování klasických školních materiálů. Žáci pozitivně přijímají prostorové pní - ce s kovem, drátem a pletivem. Pro uvedené materiály je zvláště vhodná figurativní tematika - draly Ivoří skelet postavy (spící, klečící, dynamické...), na který nabalujeme kusy gázoviny, juloviny a novinového papíru fixovaného škrobem. Artefakty pak umisťujeme v prostoru školy, parku, náměstí... Tito žáci nejsou většinou schopni spontánně používat v kresbě a malbě perspektivu. Učitel jim musí perspektivu "objevil" pomocí prostorových demonstrací (př. ve třídě rozmístíme několik krabic stejné velikosti a žáci odměřováním z místa, pomocí lůžky v natažené paži, sami zjišťují, která krabice se jeví větší a která menší; na vycházce upozorňujeme na pomyslné sbíhání řady stromů vysazených podél cesty, alp.). Žáci radostně akceptují cvičení s charakterem hry, při kterém kreslí předměty v krajině s přehnanou perspektivou.

10 2.3 Žákovský projekt ve výtvarné výchově Veškerá výtvarná činnost na druhém stupni zvláštní školy by měla směřovat ke svému vyvrcholení ve formě žákovského projektu (vzhledem k rozumovým specifikům mentálně postižených žáků se využívání projektové metody v jiných předmětech zvláštní školy nedoporučuje). Samostatný projekt je schopen žáka plně zaujmout, motivovat a tvůrčím způsobem rozvíjet, posilovat sebevědomí a upravovat reálnou aspiraci; projekt učí samostatné práci a rozvíjí schopnost dovést práci do konce. Prvním předpokladem práce na výtvarném projektu je depistáž - vyhledá ní techniky a výtvarného výrazu, který je žákovi vlastní, v němž je úspěšný. Depistáž lze provádět vertikálně podle výtvarných směrů a žánrů a horizontálně podle výtvarných technik. Dalším předpokladem je maximální svoboda dítěte, do které učitel nezasahuje (učitel pouze radí ve věcech řemeslného zvládnutí úkolu). Dítě musí vycítit, že projekt je pouze jeho záležitostí, že za něj nese zodpovědnost. Protože je každý žák úspěšný v jiné výtvarné oblasti, je zřejmé, že práce ve třídě bude diferencovaná jak technicky, tak i tematicky, což hlavně zpočátku klade na učitele zvýšené nároky. Jiným nutným předpokladem práce na projektu je kvalitní úvodní motivace (nejvhodnější její podobou je perspektiva veřejné výstavy, účasti v soutěži, atp.). Z hlediska motivace je vhodné, když učitel paralelně s žáky zpracovává "svůj výtvarný projekt". Takováto skutečnost posiluje pocit sounáležitosti učitele a třídy, zvyšuje prestiž žákovské práce učitelovou autoritou a pocit jistoty dětí a samozřejmě průběžně motivuje. 2.4 Záklaání vědomosti z oblasti výtvarné kultury Poučení žáků o stěžejních výtvarných směrech, tvůrčích osobnostech, výtvarných oblastech a žánrech (malířství, sochařství, architektura, užité umění, portrét, krajina, zátiší...) by nemělo probíhat pasivně formou výkladu. Mnohem vhodnější je beseda s navozením "atmosféry" díla (např. "vstupem" dětí do obrazu, pomocí vybrané hudby, atp.) doplněná aktivní reflexí - tvorbou žiíků. I žáci zvláštní školy jsou schopni pochopit principy moderního výtvarného 1 Nejreprezenlativnější akcí v ohlasli prezentace výtvarných prací mentálné postižených žáku a žáku s výukovými problémy je mezinárodní prodejní výslava pořádaná každoroční v Iondvné královskou společností MENCAP. Vyhrané a vystavené práce jsou odmčnčny diplomem a mnohdy i značnou finanční částkou. Propozice akce je možno získal společné s formulářem přihlášky na adrese společnosti: MENCAP National Centre. 123 Golden Lane, London ECLY ORT, England. 10

11 umění a dokonce je akceptovat ve vlastní práci, která tak může být obohacena o prvky analytického kubismu, surrealismu i konstruktivismu; žáci zcela přirozeně směřují k naivismu, vychází z realismu, atc. Při práci spoléháme na dětskou spontaneitu a schopnost nápodoby, občas vycházíme i z náhodně vzniklých tvarů (např. u expozice kubismu necháme žáky, kteří nejsou schopni pracovat podle instrukcí učitele, volně čárat na výkres při poslechu skladby s výrazným rytmem. Po určité době je necháme od výkresu odstoupit a společně s ostatními žáky se snažíme v čárách vyhledat tvary konkrétních předmětů). Závěrem textu lze podotknout, že výše uvedené postřehy a náměty jsou koncipovány s požadavkem maximálního vytížení žáků a mají pouze inspirativní charakter. Při výtvarné práci na zvláštní škole je vždy nutno vycházel z mentální úrovně konkrétního žákovského kolektivu, který může být diametrálně odlišný nejen školu od školy, ale i ročník od ročníku. Literatura: Valenta, M Krejčířová, O.: Psychopedio-didaktika mentálně retardovaných. Vysokoškolské skriptum. Olomouc, Univerzita Palackého Zicha, Z.: Inspirace pro speciální pedagogy ve výtvarné výchově. Teorie a praxe speciální pedagogiky, 2, 1989/90, č. 6, s NADACE "POMOC PRO NEMOC A STÁŘÍ" Cílem nadace je podpořit a zlepšit zdravotní a sociální péči o nemocné a staré občany. Pomoc můžete poskytnout několika cestami: (a) Peněžním darem, který můžete buď odevzdat přímo, nebo poukázat na naše konto u České spořitelny, Praha 4, Nuselská 2, č /0800 IČO (b) Věcným darem, který buď pomůže pacientům přímo, anebo který můžeme prodat ve prospěch Nadace na našich bazarech nebo jiným způsobem (c) Vaší dobrovolnou prací. (d) Vaší publikační, propagační a další činností, napomáhající splnění cílů Nadace. Naše adresa je: Nadace Pomoc pro nemoc a stáří poliklinika Budějovická Antala Staška Praha 4 11

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT - 24322/2015-1 nabízí cyklus vzdělávacích programů pro výtvarné pedagogy VÝTVARNÁ LABORATOŘ 1. ÚVODNÍ SEMINÁŘ 2. MOŽNOSTI KRESBY

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.1.1 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/6 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.II 2. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova přispívá k dosažení emoční, kulturní a vizuální gramotnosti žáků.

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Výtvarná výchova pro 1. stupeň

Výtvarná výchova pro 1. stupeň 5.7.2. Výtvarná výchova pro 1. stupeň Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 1., 3. a

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova. Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova. Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1.ročník... 1 hodina

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PODPORA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ U ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Milan Valenta Jitka Jarmarová SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu Eva Drgoňová Zápisky z přednášky na waldorfském semináři v Praze na Opatově ze dne 25.září 2010 Obecné seznámení s vývojem

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Obsah 1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2. CÍLE PROJEKTU 3. METODY A

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více