ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv i povinností, schopnost komunikace, pomoc kamarádovi, odpovědnost za své činy (osobnostní a sociální ) 1

2 Identifikační údaje Název ŠVP Barevný svět přátelství školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání čj.: 194/09 Předkladatel Název školy Základní škola Nížkov Adresa školy Jméno ředitele Nížkov 11, Mgr. František Sládek IČ IZO REDIZO Koordinátor tvorby ŠVP Radka Satrapová Kontakty telefo ny ředitel výchovná poradkyně a školní metodička prevence školní družina školník fax ředitel výchovná poradkyně a školní metodička prevence y školní družina školník Zřizovatel Název Adresa Obec Nížkov Nížkov 107, IČ Kontakty telefon fax , ŠVP Barevný svět přátelství školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání čj.: 194/09 platí od

3 podpis ředitele razítko školy 3

4 Školní družina má 2 oddělení. 1 oddělení je dopolední a druhé odpolední.obě oddělení fungují v jedné místnosti. ŠD je vybavena stolními hrami, stavebnicemi, různými hračkami, dětskými časopisy, kuchyňkou, prodejnou apod. K dispozici jsou dva počítače,cd přehrávač,televizor, video a DVD přehrávač. Provozní doba školní družiny je od 6.30 do 7.15 hod a od do hod. Polední družina končí ve hodin. Děti, které jsou zapsané do polední družiny a potřebují ve škole zůstat, přecházejí po 13. hodině do odpoledního oddělení. Po dobu celého odpoledne je dětem k dispozici k dodržování pitného režimu čaj ze školní jídelny. OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY: 2 ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ: MATERIÁLNÍ PODMÍNKY: 3 EKONOMICKÉ PODMÍNKY: 3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: 3 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: 3 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: 6 OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: 6 VZDĚLÁVACÍ TÉMATA:8 PODMÍNKY PRO ČINNOST ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍM POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH: 14 HODNOCENÍ: 14 BEZPEČNOST PŘI ČINNOSTECH VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ: 14 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ: 15 TÉMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY:16 JEDNORÁZOVÉ AKCE: 25 KRÁTKODOBÉ PROJEKTY: 25 PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ: 28 PRAVIDLA SOUŽITÍ V NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ: 28

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY: Školní družina slouží k odpočinkové, zájmové a sportovní činnosti. Provoz je stanoven tak, aby pokrýval dobu pobytu žáků dojíždějících do obce. Pro svou činnost školní družina využívá vlastní prostor v přízemí školy a dále počítačovou učebnu, učebnu výtvarné výchovy, knihovnu, tělocvičnu a venkovní prostory hřiště a sportovní areál u koupaliště. Provozní doba školní družiny pondělí až pátek a Řád školní družiny Úplné znění školního řádu je k dispozici ve ŠD nebo v ředitelně. Docházka do školní družiny Docházka do školní družiny je za úplatu 20 Kč měsíčně. Školní družina je určena žákům 1.stupně základní školy. Školní družinu navštěvují žáci přihlášení přihláškou do školní družiny. Školní družinu mohou navštěvovat rovněž žáci vyšších ročníků na základě písemné přihlášky za předpokladu volné kapacity školní družiny. Všichni přítomní žáci jsou povinni se řídit řádem školní družiny. Žáky ze školní družiny omlouvají rodiče písemně nebo telefonicky předem nebo v den nepřítomnosti. Stejným způsobem rodiče žádají o předčasný odchod ze školní družiny. Pro žáky je zajištěn pitný režim. Program školní družiny Školní družina se aktivně zapojuje do přípravy a průběhu všech základní školy od výzdoby školy, výroby dárků pro prvňáčky, přes přípravu vánoční burzy a výstavy betlémů. Školní družinu využívají i žáci 2.stupně, kteří nemají odpovídající dopravní spojení domů, ale také žáci čekající na kroužky nebo odjezdy autobusů po odpoledním vyučování. Činnost družiny je volena tak, aby se do ní mohli i přes věkové rozdíly zapojit všichni žáci. Družina je dobře vybavena společenskými hrami, hračkami pro kluky i děvčata. Děti mají dostatek potřeb pro výtvarnou i rukodělnou činnost. Nedílnou součástí družiny je počítač, který je maximálně využit. Každoročně jsou uvolňovány finanční prostředky k obnově nebo doplnění vybavení dužiny. 5

6 ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ: Do školní družiny jsou děti zařazovány na základě písemné přihlášky. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy. O zařazení do jednotlivých oddělení rozhoduje vychovatelka. Zápis do školní družiny probíhá v měsíci září. V průběhu školního roku lze dítě přihlásit, jen pokud nejsou oddělení naplněna do plného počtu. Odhlášení žáka ze ŠD je nutné provést písemnou formou. Při opakovaném porušování Řádu školní družiny, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních, může být žák ze ŠD vyloučen. O vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY: Školní družina má k dispozici jednu místnost vybavenou stolními hrami,dětskou kuchyňkou,prodejnou, stavebnicemi, různými hračkami, dětskými časopisy apod. Dále je vybavena výtvarnými a didaktickými pomůckami, dvěma radiomagnetofony s CD přehrávačem, televizorem, videem, DVD přehrávačem a dvěma počítači. ŠD využívá také školního hřiště, prostoru před školou, školní zahrádky a tělocvičny. Může využít počítačovou učebnu, školní kuchyňku, učebnu výtvarné výchovy a dílny. EKONOMICKÉ PODMÍNKY: Měsíční poplatek za pobyt dítěte v ŠD činí 20 Kč. Platí se pololetně vedoucí vychovatelce. Splatnost částky 100 Kč za I. pololetí je do 30. září, splatnost 100 Kč za II. pololetí je do 28.února. O výši příspěvku rozhodl zřizovatel. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: Vychovatelka v naší školní družině je iniciátorkou a průvodkyní dětí při nabízených činnostech, které může řídit přímo i nepřímo. Navozuje jednotlivé činnosti, motivuje děti k těmto činnostem, umožňuje jim rozvíjet jejich zájmy a spolu s dětmi jednotlivé činnosti a jejich výsledky hodnotí. Smyslem její práce je probouzet v dětech aktivní zájem o okolí, rozvíjet jejich přirozenou zvídavost, chuť navazovat sociální kontakty, rozvíjet komunikaci mezi dětmi. Vychovatelka v naší školní družině se snaží vytvořit dětem příznivé sociální klima, vzbuzovat vybranými aktivitami zájem o jednotlivé činnosti, podporuje rozvoj sebevědomí a dalších pozitivních stránek osobnosti u dětí. Má právní povědomí a zná bezpečnostní předpisy pro práci s dětmi. V naší školní družině pracuje jedna vychovatelka Radka Satrapová SPgŠ Boskovice obor Speciální vychovatelství CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: Cílem výchovy ve ŠD je všestranně harmonicky rozvinutého člověka. Cílem je: * nabízet dětem smysluplné využití * rozvíjet u dětí pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky * učit děti mezilidské komunikaci * učit děti spolupráci a toleranci * učit děti každého člověka i sebe vnímat jako jedinečnou osobnost * vést děti k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů * rozvíjet u dětí slovní zásobu a fantazii * cvičit paměť, postřeh a soustředění * vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí 6

7 * * * * * vést děti k tvořivosti podporovat iniciativu a spolupodílení se na volbě a tvorbě programu utvářet pracovní návyky a vztah k práci vést děti k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů posilovat u dětí pocit jistoty a sebedůvěry Cílem v naší školní družině je rozvíjení zejména těchto klíčových kompetencí: 1. komunikativní Dítě umí formulovat své myšlenky a názory, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně. Umí naslouchat druhým, vhodně reagovat, zapojovat se do diskuse. Umí pracovat s obrazovými materiály a textem v rozsahu svých znalostí. Přemýšlí o nich a tvořivě je využívá. 2. k řešení problémů Dítě vnímá nejrůznější problémové situace, přemýšlí o nich, hledá vhodná řešení. Snaží se je řešit samostatně. Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. 3. personální Dítě umí pracovat ve skupině, podílí se na tvorbě pravidel soužití, respektuje druhé,přispívá k upevňování dobrých vztahů ve skupině, v případě potřeby poskytne druhému pomoc nebo o ni požádá. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, ovládá a řídí svoje jednání a chování. 4. občanské Dítě respektuje přesvědčení druhých, váží si jich, odmítá hrubé zacházení, je si vědomo svých práv a povinností. Rozhoduje se podle dané situace a dokáže podle svých možností poskytnout účinnou pomoc. Aktivně a tvořivě se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. Chápe základní ekologické souvislosti, má kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, chrání své zdraví. 5. pracovní Dítě používá bezpečně a účinně svěřené nástroje, vybavení a materiály. Dodržuje vymezená pravidla, především v souvislosti s bezpečností práce. Dokončí rozdělanou práci. Udržuje kolem sebe pořádek. 6. k učení Dítě vybírá vhodné metody a strategie, plánuje, vyhledává a třídí informace, uvádí věci do souvislostí. 7. Dítě se aktivně podílí na tvorbě plánu, umí nakládat se svým volným časem, umí si zvolit vhodnou činnost, má své vyhraněné zájmy a záliby, umí říci ne nevhodným nabídkám. Očekávané výstupy na konci vzdělávacího období: Děti rozumí tomu, co znamená aktivní trávení. Mají vytvořen kladný vztah k pohybu a sportování. Umí samostatně pracovat. Umí se samostatně rozhodnout. Děti jsou tvořivé a zručné. Mají radost z procesu tvoření. Umí používat pracovní a ochranné pomůcky. 7

8 Děti mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. Děti jsou seznámeny se zdravým životním stylem (stravovací návyky, pitný režim, hygienické návyky). Objektivně hodnotí své chování a dovedou přijímat jeho důsledky. Znají pravidla soužití. Dbají na svou bezpečnost a předcházejí úrazům. Umí se chovat zodpovědně ke svému zdraví i ke zdraví ostatních. Umí si zvolit zájmovou činnost podle svých možností, schopností a zájmu. Dokončí rozdělanou práci. Formulují své názory a postoje. Umí odpočívat a relaxovat. Umí naslouchat druhým a brát na ně ohledy. Aktivně se zapojují do společných. Umí pojmenovat svůj problém a hledat řešení. Dokáží druhé požádat o pomoc a také ostatním svou pomoc nabídnout. Spolupodílí se na tvorbě plánu a přípravě. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: Výchovně vzdělávací činnosti v naší školní družině probíhají v soulad s Vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání především formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, podle tohoto vzdělávacího programu. Do denního režimu jsou zahrnuty také spontánní aktivity, především v rámci ranní a koncové družiny, odpoledních klidových a při pobytu venku. Naše školní družina realizuje i příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost, které se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD k pravidelné docházce. Jedná se většinou o jednorázové akce besídky, karneval, výlety apod. Aktivit, které probíhají mimo areál školy, se děti mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem rodičů. Některých z těchto aktivit se mohou účastnit děti společně s rodiči a dalšími zájemci. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: V naší školní družině se zaměřujeme především na osobnostní a sociální výchovu a. V návaznosti na školní vzdělávací program naší školy se snažíme nejen o rozvoj všech klíčových kompetencí, ale především o rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. K dosažení stanovených cílů chceme využívat zejména těchto výchovně vzdělávacích strategií: skupinová práce individuální práce komunitní kruh výklad dramatizace projekty práce s knihami, časopisy vyprávění rozhovor pozorování hra práce s encyklopediemi, mapami soutěže výstavy besedy kvízy, křížovky, doplňovačky, skrývačky, rébusy vycházky pohybové aktivity odpočinek, relaxační techniky 8

9 praktické dovednosti řešení problémových úloh Při volbě témat v naší školní družině vycházíme mimo jiné také z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně z vzdělávací oblasti jeho svět, který je vytvořen pro 1. stupeň základní školy. Rozvíjí poznatky, zkušenosti a dovednosti získané v rodině a v předškolním vzdělávání. Je rozdělen do pěti okruhů, ze kterých i my při své práci vycházíme. 1) žijeme Společně s dětmi se seznamujeme s jejich nejbližším okolím (rodina, obec, škola, společnost). Seznamujeme se školním prostředím a s okolím školy, snažíme se dozvědět něco o jednotlivých obcích, ve kterých děti žijí. Věnujeme se dopravní výchově. Pomáháme u dětí vytvářet vztah ke svému bydlišti, k naší zemi. 2) Lidé kolem nás Učíme se základům vhodného chování, upozorňujeme na význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi. Seznamujeme děti s významem pravidel nejen při hře, ale také v celém životě, věnujeme se základním právům a povinnostem každého člověka. Učíme děti všímat si svého okolí a rozpoznávat problémové situace. 3) Lidé a čas Společně s dětmi se seznamujeme s významem času, vývojem života a společnosti. Učíme se orientaci v dějích a čase. Hledáme některé historické souvislosti. 4) Rozmanitost přírody Poznáváme Zemi jako planetu sluneční soustavy. rozmanitost živé i neživé přírody a vliv lidské činnosti na přírodu. Věnujeme se významu ochrany přírody a životního prostředí. 5) jeho zdraví Rozvíjíme hygienické návyky a věnujeme se otázkám zdravého životního stylu. Vedeme děti k odpovědnosti za své zdraví a zdraví ostatních. Do okruhu témat ve školní družině jsou zařazena také průřezová témata a to především týkající se osobnostní a sociální výchovy, enviromentální výchovy, multikulturní a mediální výchovy. Dalším důležitým průřezovým tématem, které není vymezeno Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ale je do školní družiny zařazeno je. 9

10 VZDĚLÁVACÍ TÉMATA: 10

11 Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Název tematického bloku (celku) REŽIM DNE (Co teď a co potom) Podtémata Podtémata pro mladší děti pro starší děti ROK, ROČNÍ OBDOBÍ (Jak jde čas) ČAS (Čtvrt, půl, třičtvrtě, celá, ukaž mi ručičko kolik to dělá) KALENDÁŘ (Kdy my svátky máme? Do kalendáře se podíváme) STÁTNÍ SVÁTKY, VÝZNAMNÉ DNY (Slavíš, slavím, slavíme) PRŮBĚH LIDSKÉHO ŽIVOTA (Od miminka po dědečka) MINULOST PŘEDKŮ (Co dědové neuměli) budování režimu dodržování režimu návyk na pravidelnou přípravu na vyučování časový průběh dne rozvržení času orientace v čase střídání ročních období každé období má své kouzlo jak si děti hrají práce na zahradě využití časových údajů v denním životě určování času měsíce, týdny, dny v týdnu datum svátky dětí co to jsou svátky proč se slaví základní svátky, významné dny názvy tradice jak rostu, vyvíjím se a stárnu vyprávění starých lidí jak se žilo dříve a dnes stará řemesla slavní rodáci památky práce a odpočinek využití smysluplné volnočasové aktivity změny v přírodě pranostiky čas a současnost určování času v minulosti letopočet úcta k času druhých orientace v kalendáři významné dny v kalendáři historické důvody význam svátků obecně státní svátky a významné dny vývoj od novorozence do stáří zvláštnosti jednotlivých etap života zkušenosti starých lidí rodokmen bydlení a oblékání v minulosti pracovní podmínky v minulosti generace MINULOST, SOUČASNOST, BUDOUCNOST (Co bylo, je a bude) rozlišování dějů v minulosti, současnosti a budoucnosti proměny potřeb denní potřeby chápat současnost jako výsledek minulosti a současnost jako východisko pro budoucnost představy o životě v budoucnosti 11 REGIONÁLNÍ PAMÁTKY seznámení s památkami vysvětlení významu památek

12 Tematický okruh: LIDÉ KOLEM NÁS Název tematického bloku (celku) Podtémata Podtémata pro mladší děti pro starší děti RODINA (Máme se rádi s mámou a tátou) Sourozenci Rodiče a prarodiče Moje postavení v rodině Příbuzenské a mezigenerační vztahy Role v rodině Povinnosti členů rodiny Funkce rodiny ve společnosti Duševní práce Čím chci být RODINA A SPOLEČNOST Život v rodině (I já k Vám patřím) Fyzická práce členů rodiny Zaměstnání rodičů VZTAHY MEZI LIDMI (Táto, mámo, pojď si hrát) Vztahy v rodině Pomoc druhým Pravidla slušného chování Spolupráce s ostatními CHOVÁNÍ LIDÍ Naše pravidla v ŠD (Ten dělá to a ten zas tohle ) Pravidla chování ve škole Pravidla chování cestou do školy, při sportu VLASTNICTVÍ Vlastnictví dítěte (Mít či nemít, Hodnota peněz Prachy dělají člověka) Co máme společné Mezilidské vztahy Komunikace Vzájemná tolerance PRÁVO DĚTÍ (I já mám svá práva) Práva a povinnosti žáků školy Obhájení svého názoru Seznámení s právy dětí Práva v rodině Obhájení svého názoru Nebát se vyjádřit svůj názor PRÁVO, SPRAVEDLNOST Práva a povinnosti ve škole A SPOLEČNOST Rovná práva (Naše práva) Pravidla chování na veřejnosti, v dopravních prostředcích Šikana Vlastnictví veřejné Vlastnictví společné Protiprávní jednání Práva a povinnosti ve společnosti Základní lidská práva 12

13 KULTURA (Jsem umělec) OBEC A NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ (Kde domov můj) GLOBALIZACE ZEMĚ (Já a příroda) Kultura duševní Možnosti kulturního vyžití v obci Chování v kulturních zařízeních Můj domov Moje obec Okolí mé obce Okolní krajina Problémy globalizace Ochrana životního prostředí v obci Pojem globalizace Kultura umění Kulturní instituce Místní krajina Naše obec Naše vlast Globální problémy Přírodní prostředí Konzumní společnost Tematický okruh: Rozmanitost přírody Název tematického bloku (celku) Podtémata Podtémata pro mladší děti pro starší děti Půda (Šel zahradník do zahrady) pěstování na poli a zahradě péče o květiny práce na pozemku péče o květinovou výzdobu ve škole Roční období ( Od jara do zimy ) změny v přírodě sběr kaštanů užitek práce s přírod.materiály dny rovnodennosti změna času Voda v přírodě (Teče voda, teče ) význam vody význam vody důležitost koloběh vody skupenství znečišťování vody člověkem čištění vody čističky Přírodní katastrofy (Den v ohrožení a den poté ) záplavy zemětřesení vichřice negativní zásahy člověka do přírody /jaderné zk../ Láska ke zvířatům (Máme rádi zvířata ) Země ( Jsem součástí tohoto světa ) pocit zodpovědnosti za svěřené zvíře ostražitost při setkání s cizím zvířetem! nekonečný vesmír glóbus, mapa útulky pro zvířata význam, pomoc útulkům získávání znalostí využití literatury škol. knihovna globální oteplování slun. soustava Rovnováha v přírodě potrav. řetězec zásah člověka do přírody / pozitivní i negativní / ochrana půd. fondu 13

14 Životní podmínky zdravé ovzduší zdravá příroda zdravý člověk znečišťovatelé co můžu udělat já pro přírodu a její ochranu Léčivé byliny (Není bylina, aby na něco nebyla) význam, využití sběr výroba léčiv chráněné rostliny Ochrana přírody (Přírodo, pomůžu ti ) významné dny pro ochranu živ. prostředí / Den bez aut, Den stromů. likvidace odpadů, recyklace, třídění odpadu, šetření energií, výrobky z ekolog. materiálů, či použití ekol. výrobních postupů Tematický okruh: MÍSTO, KDE ŽIJEME Název tematického bloku (celku) DOPRAVA (A jedeme!!) CESTOVÁNÍ (Kudy, kudy, kudy cestička ) NAŠE VLAST (Žiješ tady rád?) OKOLÍ (Sláva, nazdar výletu!!) MÍSTO, KDE ŽIJEME (Jak se žije v našem městě?) ŠKOLA A JEJÍ PROSTŘEDÍ (Barevný domeček poznání) DOMOV (Jaké je to u nás doma?) Podtémata Podtémata pro mladší děti pro starší děti dopravní značky bezpečnost přecházení cyklisti, chodci doprava do školy výlety dovolená poznávání okolí hlavní město republika okolní obce památky a historie části naší přírody památky a historie obce lidé kolem mě významné budovy orientace v budově ZŠ personál řád školy a ŠD jména kamarádů orientace v obci rodina náš dům příbuzenské vztahy dopravní prostředky nebezpečí cestování prostředky hromadné dopravy poznávání šir. okolí rozdílná kultura různých míst na zeměkouli historie, památky státní svátky regiony, okresy státní symboly estetické hodnoty v krajině turistické značky a mapy důležitá tel. čísla služby v obci vztahy mezi dětmi pomoc mladším vztahy v rodině rovnoprávnost mužů a žen 14

15 MOJE PRÁVA A POVINNOSTI (Můžu?? A musím!!) PŘÍRODA (Všechno kolem nás!) VZTAH K PŘÍRODĚ (Příroda a já!) máme se rádi doma ve škole v kolektivu mezi dětmi zdravíme dospělé živočichové rostliny roční období (změny) měsíce ochrana třídění odpadu působení lidí na krajinu Tematický okruh: zásady slušného chování pomoc v domácnosti houby živá a neživá příroda rozmanitost přírody světové strany ekologie nebezpečí vliv krajiny na život lidí životní prostředí jeho zdraví Název tematického bloku (celku) Podtémata Podtémata pro mladší děti pro starší děti RODINA rodiče sourozenci moje povinnosti v domácnosti vztahy v rodině neúplná rodina práce versus zábava týrání, zneužívání CO JE TO DOMA? ZDRAVÍ ČLOVĚKA zdravá výživa ovoce zelenina VE ZDRAVÉM TĚLE pitný režim ZDRAVÝ DUCH správný odpočinek HYGIENA základní hygienické návyky zdravé zuby denní režim MÝT ČI NEMÝT nemoc NEBEZPEČÍ ZÁVISLOSTÍ počítač automaty volný čas UMÍŠ ŘÍCI NE? kouření, alkohol VÝVOJ ČLOVĚKA jak rostu rozdíl dívky / chlapci NARODIL JSEM SE, JSEM až budu velký/ velká TADY A CO BUDE DÁL? co dělají rodiče zdravý životní styl sport škodlivé vlivy relaxace sport pohyb, sport upevňování režimových návyků přenos nemocí drogy, cigarety, alkohol počítače, automaty party a starší kamarádi prevence v rodině prenatální vývoj životní potřeby jak trávím čas čím chci být 15

16 MOJE TĚLO dívka chlapec obecné poznatky o stavbě těla CO MI PROSPÍVÁ? jak rostu SPOLEČENSKÉ VZTAHY ohleduplnost role učitel, vychovatel, žák V NOUZI POZNÁŠ vztahy k rodičům a dětem PŘÁTELE pomoc kamarádům CHOVÁNÍ telefonní čísla V MIMOŘÁDNÝCH komunikace s cizími lidmi SITUACÍCH na koho se obrátit JAK POMOHU V linka bezpečí OHROŽENÍ PRVNÍ POMOC telefonní čísla rozlišení drobných úrazů dovednost přivolat pomoc DOKÁŽU TO? ošetření drobných poranění DOPRAVNÍ VÝCHOVA cesta do školy dopravní značky role chodec, cyklista TU, TU AUTO UŽ JE TU stavba těla funkce orgánů starám se o své tělo práva a povinnosti žáků dítě versus dospělý šikana, týrání telefonní čísla rozlišení kritických situací linka bezpečí bezpečný internet telefonní čísla chování v kritických situacích první pomoc prevence úrazů chování v silničním provozu chování v dopravních prostředcích dopravní nehoda PODMÍNKY PRO ČINNOST ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍM POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH: individuální přístup příjemné prostředí rozdělení pracovních úkolů na dílčí části vybavení didaktickými pomůckami různorodá nabídka další vzdělávání pedagogických pracovníků možnost podílet se na tvorbě programu spolupráce s rodiči aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahů a sociální a emocionální inteligence spolupráce se školou HODNOCENÍ: Hodnocení jednotlivých probíhá většinou formou společné diskuse s dětmi na závěr jednotlivých, vychovatelkou a to nejen na závěr, ale také v průběhu. Měřítkem pro hodnocení v naší školní družině je především zájem dětí účastnit se programu, jejich chuť podílet se na jeho vytváření. Dalším z měřítek jsou i rozhovory s rodiči dětí, pozorování jednotlivých dětí a jejich vývoje, sledování výsledků jejich práce. BEZPEČNOST PŘI ČINNOSTECH VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ: Ve školní družině vychovatelka při všech činnostech dbá na bezpečnost dětí (nejen fyzickou, ale také emocionální) a na předcházení rizikovým situacím nebo úrazům. Vede děti k odpovědnosti za své chování, svou bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků při jednotlivých činnostech. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení: 16

17 vhodná struktura a skladba zaměstnání dodržování pitného režimu zdravé prostředí užívaných prostor (vlastní nově vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku atp.) bezpečné pomůcky ochrana účastníků před úrazy dostupnost prostředků první pomoci (ŠD je vybavena vlastní lékárničkou), kontaktů na lékaře, praktická dovednost zaměstnanců poskytovat první pomoc Psychosociální podmínky: příznivé sociální klima, vytváření pohody prostředí, otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce, a pomoc druhým respekt k potřebám jedince, činnost vycházející ze zájmu účastníků, osvojování si praktických dovedností, hlavním momentem v činnosti je všestranný prospěch dítěte věková přiměřenost a motivující hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a individuálním pokrokem ochrana před násilím, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy spoluúčast všech dětí na plánování činnosti, na jejím řízení i následném hodnocení včasná informovanost žáků a jejich rodičů o činnosti školní družiny Na začátku školního roku vychovatelka děti seznámí s vnitřním řádem školní družiny a společně s dětmi si určí pravidla soužití ve školní družině. V průběhu školního roku jsou děti při jednotlivých činnostech dále poučeny o bezpečném chování: při přesunech, jak na chodbách školy, tak mimo budovu školy při pobytu v tělocvičně a na hřišti při přecházení vozovky na zastávkách autobusu, při vystupování, nastupování a při jízdě autobusem při chůzi po silnici a po chodníku při jízdě na jízdním kole a kolečkových bruslích při setkání s neznámým člověkem nebo zvířetem v blízkosti otevřeného ohně při práci s ostrými předměty (nůžky, nože apod.) v průběhu jednotlivých školních prázdnin při pohybu na náledí při koupání při zimních sportech Poučení dětí vychovatelka zapíše do přehledu výchovné práce s vyznačením data, kdy bylo provedeno. Dále jsou děti poučeny o bezpečnosti před zahájením každé činnosti. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ: V naší školní družině se zaměřujeme především na nespecifickou primární prevenci. Naším cílem je prohlubovat dovednosti dětí, jak chránit své zdraví a rozvíjet sociální dovednosti a zdravé sociální vztahy. 17

18 Vycházíme z toho, že každá nová činnost, která dítě zaujme a pracuje na ní s nadšením, ho odvádí od stereotypu všedního dne a touhy zkoušet nepoznané. Společně s dětmi se snažíme formou kooperativních vytvářet zdravé vztahy mezi dětmi navzájem, posilovat sebevědomí dětí, jejich ochotu pomáhat druhým, všímat si lidí kolem sebe, orientovat se v krizových situacích a snažit se je řešit. V rámci výchovy k volnému času nabízíme dětem množství aktivit, na jejichž přípravě se podílejí a tím se učí najít si svou oblíbenou činnost, které se mohou ve svém volném čase věnovat. TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Září: Veselá škola Říjen: Barevný podzim Listopad: Dny se krátí Prosinec: Naše Vánoce Leden: Únor: Zimní čtení Březen: Svět pohádek Duben: Vítání jara Příroda kolem nás 18

19 Květen: Kde jsem doma Červen: Hurá na prázdniny ZÁŘÍ VESELÁ ŠKOLA Téma Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence Zážitky z prázdnin Beseda, komunitní kruh, rozhovor, dramatizace, vyprávění, práce s mapou Pravidla soužití ve školní družině Výklad, komunitní kruh, beseda, dramatizace, diskuse, pohybové aktivity, výtvarné činnosti Občanské, k řešení problémů, komunikativní Seznámení se spolužáky Vyprávění, výtvarné činnosti na téma jméno a kamarádi, beseda, komunitní kruh, pohybové hry, seznamovací hry, dramatizace. občanské jeho svět Průřezová témata Způsob hodnocení Společně nad výsledky Lidé kolem nás, Člověk a jeho zdraví Osobnostní a sociální Pozorování Lidé kolem nás Osobnostní a sociální Pozorováním 19

20 Seznámení se školním prostředím. Vycházky po škole a jejím okolí, pohybové aktivity, komunitní kruh, výtvarné práce na téma naše škola a činnosti v ní. Komunikativní. Sociální a k učení, pracovní. žijeme Pozorováním, společná diskuse nad výsledky Bezpečná cesta do školy. Výklad, dramatizace, vyprávění, beseda, diskuse, skupinová práce, hry, kvízy, soutěže, řešení problémových úloh. občanské, k řešení problémů, pracovní. žijeme jeho zdraví Pozorováním, společná diskuse nad výsledky, Spolupráce s ostatními Hry, pohybové aktivity, skupinová práce, vyprávění, práce s textem, soutěže, diskuse, beseda, komunitní kruh, řešení problémových úloh, dramatizace. občanské, k řešení problémů, pracovní. Lidé kolem nás Osobnostní a sociální Pozorováním, společná diskuse nad výsledky, zhodnocení společné práce dětmi jeho svět Průřezová témata ŘÍJEN BAREVNÝ PODZIM Téma Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence Způsob hodnocení 20

21 Podzimní zvyklosti (pouštění draků, podzimní slavnosti) Práce s textem, výklad, vyprávění, diskuse, výtvarné činnosti. k učení, pracovní. žijeme, Rozmanitost přírody Lidé kolem nás Využití přírodních materiálů k podzimní výzdobě. Výtvarné činnosti, diskuse, hry, skupinová a individuální práce. Pracovní,. Rozmanitost přírody žijeme. Změny v přírodě (počasí) a jejich souvislost se zdravím. Besedy o podzimu, dramatizace, hra, pozorování, práce s knihou Sociální a k učení, k řešení problémů, pracovní. jeho zdraví, Rozmanitost přírody Rozlišování směrů (pravolevá orientace, blízko, daleko apod.) Hry, dramatizace, soutěže, pohybové aktivity, relaxační techniky. Sociální a k učení, k řešení problémů, komunikativní. jeho zdraví žijeme Podzim je tady (plodiny, které se na podzim sklízí a činnosti, které s tím souvisí). Hry, besedy, projekty, skupinová a individuální práce, dramatizace, soutěže. občanské, k učení, pracovní. Lidé kolem nás, Lidé a čas Rozmanitost přírody Pohádky, písničky a básničky o podzimu. Práce s knihou, hudebními nástroji, poslech, relaxační techniky. Sociální a komunikativní,. Společné hodnocení výsledků. Pozorování, zhodnocení společné práce dětmi Společné na závěr Osobnostní a sociální Společné na závěr, pozorováním Společné na závěr, zhodnocení společné práce dětmi Osobnostní Společné na závěr, pozorováním, LISTOPAD DNY SE KRÁTÍ 21

22 Téma Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence Bezpečnost při přecházení vozovky a pohybu v její blízkosti, bezpečnost na autobusových zastávkách a při cestování dopravními prostředky. Výklad, vyprávění, diskuse, komunitní kruh, pohybové aktivity, vycházky, dramatizace. občanské, k řešení problémů, pracovní. Lidé kolem nás Místo, kde žijeme Osobnostní a sociální, enviromentální V průběhu, společné na závěr jednotlivých Zima už je za dveřmi Vyprávění, práce s textem, pozorování, projekty, hry. k učení, Rozmanitost přírody Lidé a čas Společné na závěr jednotlivých Příběhy se zvířecími hrdiny Dramatizace, práce s textem, vyprávění, tvorba příběhů, pohybové hry. Osobnostní a sociální, mediální, enviromentální V průběhu, společné na závěr jednotlivých Čísla a tvary kolem nás Práce s textem, hry, pohybové aktivity, kvízy, doplňovačky K učení,k řešení problémů, komunikativní. Rozvoj samostatnosti, pohotovosti a aktivity Pohybové aktivity, didaktické hry, individuální a společná práce. Sociální a komunikativní. jeho zdraví Blíží se advent Vyprávění, společná a individuální práce, výtvarné činnosti Sociální a občanské, pracovní,. žijeme, Lidé kolem nás Lidé a čas. Klíčové kompetence jeho svět Občanské, komunikativní, žijeme Lidé a čas Lidé kolem nás PROSINEC NAŠE VÁNOCE Téma Výchovně vzdělávací strategie Vánoční tradice ( Mikuláš, Barborka, Vánoce u nás a jak slaví Vánoce jinde) Vyprávění, beseda, práce s textem, komunitní kruh, dramatizace. jeho svět Průřezová témata Způsob hodnocení V průběhu Osobnostní a sociální V průběhu V průběhu Průřezová témata Multikulturní Způsob hodnocení Pozorováním 22

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více