ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv i povinností, schopnost komunikace, pomoc kamarádovi, odpovědnost za své činy (osobnostní a sociální ) 1

2 Identifikační údaje Název ŠVP Barevný svět přátelství školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání čj.: 194/09 Předkladatel Název školy Základní škola Nížkov Adresa školy Jméno ředitele Nížkov 11, Mgr. František Sládek IČ IZO REDIZO Koordinátor tvorby ŠVP Radka Satrapová Kontakty telefo ny ředitel výchovná poradkyně a školní metodička prevence školní družina školník fax ředitel výchovná poradkyně a školní metodička prevence y školní družina školník Zřizovatel Název Adresa Obec Nížkov Nížkov 107, IČ Kontakty telefon fax , ŠVP Barevný svět přátelství školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání čj.: 194/09 platí od

3 podpis ředitele razítko školy 3

4 Školní družina má 2 oddělení. 1 oddělení je dopolední a druhé odpolední.obě oddělení fungují v jedné místnosti. ŠD je vybavena stolními hrami, stavebnicemi, různými hračkami, dětskými časopisy, kuchyňkou, prodejnou apod. K dispozici jsou dva počítače,cd přehrávač,televizor, video a DVD přehrávač. Provozní doba školní družiny je od 6.30 do 7.15 hod a od do hod. Polední družina končí ve hodin. Děti, které jsou zapsané do polední družiny a potřebují ve škole zůstat, přecházejí po 13. hodině do odpoledního oddělení. Po dobu celého odpoledne je dětem k dispozici k dodržování pitného režimu čaj ze školní jídelny. OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY: 2 ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ: MATERIÁLNÍ PODMÍNKY: 3 EKONOMICKÉ PODMÍNKY: 3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: 3 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: 3 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: 6 OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: 6 VZDĚLÁVACÍ TÉMATA:8 PODMÍNKY PRO ČINNOST ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍM POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH: 14 HODNOCENÍ: 14 BEZPEČNOST PŘI ČINNOSTECH VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ: 14 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ: 15 TÉMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY:16 JEDNORÁZOVÉ AKCE: 25 KRÁTKODOBÉ PROJEKTY: 25 PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ: 28 PRAVIDLA SOUŽITÍ V NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ: 28

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY: Školní družina slouží k odpočinkové, zájmové a sportovní činnosti. Provoz je stanoven tak, aby pokrýval dobu pobytu žáků dojíždějících do obce. Pro svou činnost školní družina využívá vlastní prostor v přízemí školy a dále počítačovou učebnu, učebnu výtvarné výchovy, knihovnu, tělocvičnu a venkovní prostory hřiště a sportovní areál u koupaliště. Provozní doba školní družiny pondělí až pátek a Řád školní družiny Úplné znění školního řádu je k dispozici ve ŠD nebo v ředitelně. Docházka do školní družiny Docházka do školní družiny je za úplatu 20 Kč měsíčně. Školní družina je určena žákům 1.stupně základní školy. Školní družinu navštěvují žáci přihlášení přihláškou do školní družiny. Školní družinu mohou navštěvovat rovněž žáci vyšších ročníků na základě písemné přihlášky za předpokladu volné kapacity školní družiny. Všichni přítomní žáci jsou povinni se řídit řádem školní družiny. Žáky ze školní družiny omlouvají rodiče písemně nebo telefonicky předem nebo v den nepřítomnosti. Stejným způsobem rodiče žádají o předčasný odchod ze školní družiny. Pro žáky je zajištěn pitný režim. Program školní družiny Školní družina se aktivně zapojuje do přípravy a průběhu všech základní školy od výzdoby školy, výroby dárků pro prvňáčky, přes přípravu vánoční burzy a výstavy betlémů. Školní družinu využívají i žáci 2.stupně, kteří nemají odpovídající dopravní spojení domů, ale také žáci čekající na kroužky nebo odjezdy autobusů po odpoledním vyučování. Činnost družiny je volena tak, aby se do ní mohli i přes věkové rozdíly zapojit všichni žáci. Družina je dobře vybavena společenskými hrami, hračkami pro kluky i děvčata. Děti mají dostatek potřeb pro výtvarnou i rukodělnou činnost. Nedílnou součástí družiny je počítač, který je maximálně využit. Každoročně jsou uvolňovány finanční prostředky k obnově nebo doplnění vybavení dužiny. 5

6 ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ: Do školní družiny jsou děti zařazovány na základě písemné přihlášky. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy. O zařazení do jednotlivých oddělení rozhoduje vychovatelka. Zápis do školní družiny probíhá v měsíci září. V průběhu školního roku lze dítě přihlásit, jen pokud nejsou oddělení naplněna do plného počtu. Odhlášení žáka ze ŠD je nutné provést písemnou formou. Při opakovaném porušování Řádu školní družiny, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních, může být žák ze ŠD vyloučen. O vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY: Školní družina má k dispozici jednu místnost vybavenou stolními hrami,dětskou kuchyňkou,prodejnou, stavebnicemi, různými hračkami, dětskými časopisy apod. Dále je vybavena výtvarnými a didaktickými pomůckami, dvěma radiomagnetofony s CD přehrávačem, televizorem, videem, DVD přehrávačem a dvěma počítači. ŠD využívá také školního hřiště, prostoru před školou, školní zahrádky a tělocvičny. Může využít počítačovou učebnu, školní kuchyňku, učebnu výtvarné výchovy a dílny. EKONOMICKÉ PODMÍNKY: Měsíční poplatek za pobyt dítěte v ŠD činí 20 Kč. Platí se pololetně vedoucí vychovatelce. Splatnost částky 100 Kč za I. pololetí je do 30. září, splatnost 100 Kč za II. pololetí je do 28.února. O výši příspěvku rozhodl zřizovatel. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: Vychovatelka v naší školní družině je iniciátorkou a průvodkyní dětí při nabízených činnostech, které může řídit přímo i nepřímo. Navozuje jednotlivé činnosti, motivuje děti k těmto činnostem, umožňuje jim rozvíjet jejich zájmy a spolu s dětmi jednotlivé činnosti a jejich výsledky hodnotí. Smyslem její práce je probouzet v dětech aktivní zájem o okolí, rozvíjet jejich přirozenou zvídavost, chuť navazovat sociální kontakty, rozvíjet komunikaci mezi dětmi. Vychovatelka v naší školní družině se snaží vytvořit dětem příznivé sociální klima, vzbuzovat vybranými aktivitami zájem o jednotlivé činnosti, podporuje rozvoj sebevědomí a dalších pozitivních stránek osobnosti u dětí. Má právní povědomí a zná bezpečnostní předpisy pro práci s dětmi. V naší školní družině pracuje jedna vychovatelka Radka Satrapová SPgŠ Boskovice obor Speciální vychovatelství CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: Cílem výchovy ve ŠD je všestranně harmonicky rozvinutého člověka. Cílem je: * nabízet dětem smysluplné využití * rozvíjet u dětí pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky * učit děti mezilidské komunikaci * učit děti spolupráci a toleranci * učit děti každého člověka i sebe vnímat jako jedinečnou osobnost * vést děti k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů * rozvíjet u dětí slovní zásobu a fantazii * cvičit paměť, postřeh a soustředění * vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí 6

7 * * * * * vést děti k tvořivosti podporovat iniciativu a spolupodílení se na volbě a tvorbě programu utvářet pracovní návyky a vztah k práci vést děti k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů posilovat u dětí pocit jistoty a sebedůvěry Cílem v naší školní družině je rozvíjení zejména těchto klíčových kompetencí: 1. komunikativní Dítě umí formulovat své myšlenky a názory, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně. Umí naslouchat druhým, vhodně reagovat, zapojovat se do diskuse. Umí pracovat s obrazovými materiály a textem v rozsahu svých znalostí. Přemýšlí o nich a tvořivě je využívá. 2. k řešení problémů Dítě vnímá nejrůznější problémové situace, přemýšlí o nich, hledá vhodná řešení. Snaží se je řešit samostatně. Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. 3. personální Dítě umí pracovat ve skupině, podílí se na tvorbě pravidel soužití, respektuje druhé,přispívá k upevňování dobrých vztahů ve skupině, v případě potřeby poskytne druhému pomoc nebo o ni požádá. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, ovládá a řídí svoje jednání a chování. 4. občanské Dítě respektuje přesvědčení druhých, váží si jich, odmítá hrubé zacházení, je si vědomo svých práv a povinností. Rozhoduje se podle dané situace a dokáže podle svých možností poskytnout účinnou pomoc. Aktivně a tvořivě se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. Chápe základní ekologické souvislosti, má kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, chrání své zdraví. 5. pracovní Dítě používá bezpečně a účinně svěřené nástroje, vybavení a materiály. Dodržuje vymezená pravidla, především v souvislosti s bezpečností práce. Dokončí rozdělanou práci. Udržuje kolem sebe pořádek. 6. k učení Dítě vybírá vhodné metody a strategie, plánuje, vyhledává a třídí informace, uvádí věci do souvislostí. 7. Dítě se aktivně podílí na tvorbě plánu, umí nakládat se svým volným časem, umí si zvolit vhodnou činnost, má své vyhraněné zájmy a záliby, umí říci ne nevhodným nabídkám. Očekávané výstupy na konci vzdělávacího období: Děti rozumí tomu, co znamená aktivní trávení. Mají vytvořen kladný vztah k pohybu a sportování. Umí samostatně pracovat. Umí se samostatně rozhodnout. Děti jsou tvořivé a zručné. Mají radost z procesu tvoření. Umí používat pracovní a ochranné pomůcky. 7

8 Děti mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. Děti jsou seznámeny se zdravým životním stylem (stravovací návyky, pitný režim, hygienické návyky). Objektivně hodnotí své chování a dovedou přijímat jeho důsledky. Znají pravidla soužití. Dbají na svou bezpečnost a předcházejí úrazům. Umí se chovat zodpovědně ke svému zdraví i ke zdraví ostatních. Umí si zvolit zájmovou činnost podle svých možností, schopností a zájmu. Dokončí rozdělanou práci. Formulují své názory a postoje. Umí odpočívat a relaxovat. Umí naslouchat druhým a brát na ně ohledy. Aktivně se zapojují do společných. Umí pojmenovat svůj problém a hledat řešení. Dokáží druhé požádat o pomoc a také ostatním svou pomoc nabídnout. Spolupodílí se na tvorbě plánu a přípravě. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: Výchovně vzdělávací činnosti v naší školní družině probíhají v soulad s Vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání především formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, podle tohoto vzdělávacího programu. Do denního režimu jsou zahrnuty také spontánní aktivity, především v rámci ranní a koncové družiny, odpoledních klidových a při pobytu venku. Naše školní družina realizuje i příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost, které se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD k pravidelné docházce. Jedná se většinou o jednorázové akce besídky, karneval, výlety apod. Aktivit, které probíhají mimo areál školy, se děti mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem rodičů. Některých z těchto aktivit se mohou účastnit děti společně s rodiči a dalšími zájemci. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: V naší školní družině se zaměřujeme především na osobnostní a sociální výchovu a. V návaznosti na školní vzdělávací program naší školy se snažíme nejen o rozvoj všech klíčových kompetencí, ale především o rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. K dosažení stanovených cílů chceme využívat zejména těchto výchovně vzdělávacích strategií: skupinová práce individuální práce komunitní kruh výklad dramatizace projekty práce s knihami, časopisy vyprávění rozhovor pozorování hra práce s encyklopediemi, mapami soutěže výstavy besedy kvízy, křížovky, doplňovačky, skrývačky, rébusy vycházky pohybové aktivity odpočinek, relaxační techniky 8

9 praktické dovednosti řešení problémových úloh Při volbě témat v naší školní družině vycházíme mimo jiné také z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně z vzdělávací oblasti jeho svět, který je vytvořen pro 1. stupeň základní školy. Rozvíjí poznatky, zkušenosti a dovednosti získané v rodině a v předškolním vzdělávání. Je rozdělen do pěti okruhů, ze kterých i my při své práci vycházíme. 1) žijeme Společně s dětmi se seznamujeme s jejich nejbližším okolím (rodina, obec, škola, společnost). Seznamujeme se školním prostředím a s okolím školy, snažíme se dozvědět něco o jednotlivých obcích, ve kterých děti žijí. Věnujeme se dopravní výchově. Pomáháme u dětí vytvářet vztah ke svému bydlišti, k naší zemi. 2) Lidé kolem nás Učíme se základům vhodného chování, upozorňujeme na význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi. Seznamujeme děti s významem pravidel nejen při hře, ale také v celém životě, věnujeme se základním právům a povinnostem každého člověka. Učíme děti všímat si svého okolí a rozpoznávat problémové situace. 3) Lidé a čas Společně s dětmi se seznamujeme s významem času, vývojem života a společnosti. Učíme se orientaci v dějích a čase. Hledáme některé historické souvislosti. 4) Rozmanitost přírody Poznáváme Zemi jako planetu sluneční soustavy. rozmanitost živé i neživé přírody a vliv lidské činnosti na přírodu. Věnujeme se významu ochrany přírody a životního prostředí. 5) jeho zdraví Rozvíjíme hygienické návyky a věnujeme se otázkám zdravého životního stylu. Vedeme děti k odpovědnosti za své zdraví a zdraví ostatních. Do okruhu témat ve školní družině jsou zařazena také průřezová témata a to především týkající se osobnostní a sociální výchovy, enviromentální výchovy, multikulturní a mediální výchovy. Dalším důležitým průřezovým tématem, které není vymezeno Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ale je do školní družiny zařazeno je. 9

10 VZDĚLÁVACÍ TÉMATA: 10

11 Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Název tematického bloku (celku) REŽIM DNE (Co teď a co potom) Podtémata Podtémata pro mladší děti pro starší děti ROK, ROČNÍ OBDOBÍ (Jak jde čas) ČAS (Čtvrt, půl, třičtvrtě, celá, ukaž mi ručičko kolik to dělá) KALENDÁŘ (Kdy my svátky máme? Do kalendáře se podíváme) STÁTNÍ SVÁTKY, VÝZNAMNÉ DNY (Slavíš, slavím, slavíme) PRŮBĚH LIDSKÉHO ŽIVOTA (Od miminka po dědečka) MINULOST PŘEDKŮ (Co dědové neuměli) budování režimu dodržování režimu návyk na pravidelnou přípravu na vyučování časový průběh dne rozvržení času orientace v čase střídání ročních období každé období má své kouzlo jak si děti hrají práce na zahradě využití časových údajů v denním životě určování času měsíce, týdny, dny v týdnu datum svátky dětí co to jsou svátky proč se slaví základní svátky, významné dny názvy tradice jak rostu, vyvíjím se a stárnu vyprávění starých lidí jak se žilo dříve a dnes stará řemesla slavní rodáci památky práce a odpočinek využití smysluplné volnočasové aktivity změny v přírodě pranostiky čas a současnost určování času v minulosti letopočet úcta k času druhých orientace v kalendáři významné dny v kalendáři historické důvody význam svátků obecně státní svátky a významné dny vývoj od novorozence do stáří zvláštnosti jednotlivých etap života zkušenosti starých lidí rodokmen bydlení a oblékání v minulosti pracovní podmínky v minulosti generace MINULOST, SOUČASNOST, BUDOUCNOST (Co bylo, je a bude) rozlišování dějů v minulosti, současnosti a budoucnosti proměny potřeb denní potřeby chápat současnost jako výsledek minulosti a současnost jako východisko pro budoucnost představy o životě v budoucnosti 11 REGIONÁLNÍ PAMÁTKY seznámení s památkami vysvětlení významu památek

12 Tematický okruh: LIDÉ KOLEM NÁS Název tematického bloku (celku) Podtémata Podtémata pro mladší děti pro starší děti RODINA (Máme se rádi s mámou a tátou) Sourozenci Rodiče a prarodiče Moje postavení v rodině Příbuzenské a mezigenerační vztahy Role v rodině Povinnosti členů rodiny Funkce rodiny ve společnosti Duševní práce Čím chci být RODINA A SPOLEČNOST Život v rodině (I já k Vám patřím) Fyzická práce členů rodiny Zaměstnání rodičů VZTAHY MEZI LIDMI (Táto, mámo, pojď si hrát) Vztahy v rodině Pomoc druhým Pravidla slušného chování Spolupráce s ostatními CHOVÁNÍ LIDÍ Naše pravidla v ŠD (Ten dělá to a ten zas tohle ) Pravidla chování ve škole Pravidla chování cestou do školy, při sportu VLASTNICTVÍ Vlastnictví dítěte (Mít či nemít, Hodnota peněz Prachy dělají člověka) Co máme společné Mezilidské vztahy Komunikace Vzájemná tolerance PRÁVO DĚTÍ (I já mám svá práva) Práva a povinnosti žáků školy Obhájení svého názoru Seznámení s právy dětí Práva v rodině Obhájení svého názoru Nebát se vyjádřit svůj názor PRÁVO, SPRAVEDLNOST Práva a povinnosti ve škole A SPOLEČNOST Rovná práva (Naše práva) Pravidla chování na veřejnosti, v dopravních prostředcích Šikana Vlastnictví veřejné Vlastnictví společné Protiprávní jednání Práva a povinnosti ve společnosti Základní lidská práva 12

13 KULTURA (Jsem umělec) OBEC A NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ (Kde domov můj) GLOBALIZACE ZEMĚ (Já a příroda) Kultura duševní Možnosti kulturního vyžití v obci Chování v kulturních zařízeních Můj domov Moje obec Okolí mé obce Okolní krajina Problémy globalizace Ochrana životního prostředí v obci Pojem globalizace Kultura umění Kulturní instituce Místní krajina Naše obec Naše vlast Globální problémy Přírodní prostředí Konzumní společnost Tematický okruh: Rozmanitost přírody Název tematického bloku (celku) Podtémata Podtémata pro mladší děti pro starší děti Půda (Šel zahradník do zahrady) pěstování na poli a zahradě péče o květiny práce na pozemku péče o květinovou výzdobu ve škole Roční období ( Od jara do zimy ) změny v přírodě sběr kaštanů užitek práce s přírod.materiály dny rovnodennosti změna času Voda v přírodě (Teče voda, teče ) význam vody význam vody důležitost koloběh vody skupenství znečišťování vody člověkem čištění vody čističky Přírodní katastrofy (Den v ohrožení a den poté ) záplavy zemětřesení vichřice negativní zásahy člověka do přírody /jaderné zk../ Láska ke zvířatům (Máme rádi zvířata ) Země ( Jsem součástí tohoto světa ) pocit zodpovědnosti za svěřené zvíře ostražitost při setkání s cizím zvířetem! nekonečný vesmír glóbus, mapa útulky pro zvířata význam, pomoc útulkům získávání znalostí využití literatury škol. knihovna globální oteplování slun. soustava Rovnováha v přírodě potrav. řetězec zásah člověka do přírody / pozitivní i negativní / ochrana půd. fondu 13

14 Životní podmínky zdravé ovzduší zdravá příroda zdravý člověk znečišťovatelé co můžu udělat já pro přírodu a její ochranu Léčivé byliny (Není bylina, aby na něco nebyla) význam, využití sběr výroba léčiv chráněné rostliny Ochrana přírody (Přírodo, pomůžu ti ) významné dny pro ochranu živ. prostředí / Den bez aut, Den stromů. likvidace odpadů, recyklace, třídění odpadu, šetření energií, výrobky z ekolog. materiálů, či použití ekol. výrobních postupů Tematický okruh: MÍSTO, KDE ŽIJEME Název tematického bloku (celku) DOPRAVA (A jedeme!!) CESTOVÁNÍ (Kudy, kudy, kudy cestička ) NAŠE VLAST (Žiješ tady rád?) OKOLÍ (Sláva, nazdar výletu!!) MÍSTO, KDE ŽIJEME (Jak se žije v našem městě?) ŠKOLA A JEJÍ PROSTŘEDÍ (Barevný domeček poznání) DOMOV (Jaké je to u nás doma?) Podtémata Podtémata pro mladší děti pro starší děti dopravní značky bezpečnost přecházení cyklisti, chodci doprava do školy výlety dovolená poznávání okolí hlavní město republika okolní obce památky a historie části naší přírody památky a historie obce lidé kolem mě významné budovy orientace v budově ZŠ personál řád školy a ŠD jména kamarádů orientace v obci rodina náš dům příbuzenské vztahy dopravní prostředky nebezpečí cestování prostředky hromadné dopravy poznávání šir. okolí rozdílná kultura různých míst na zeměkouli historie, památky státní svátky regiony, okresy státní symboly estetické hodnoty v krajině turistické značky a mapy důležitá tel. čísla služby v obci vztahy mezi dětmi pomoc mladším vztahy v rodině rovnoprávnost mužů a žen 14

15 MOJE PRÁVA A POVINNOSTI (Můžu?? A musím!!) PŘÍRODA (Všechno kolem nás!) VZTAH K PŘÍRODĚ (Příroda a já!) máme se rádi doma ve škole v kolektivu mezi dětmi zdravíme dospělé živočichové rostliny roční období (změny) měsíce ochrana třídění odpadu působení lidí na krajinu Tematický okruh: zásady slušného chování pomoc v domácnosti houby živá a neživá příroda rozmanitost přírody světové strany ekologie nebezpečí vliv krajiny na život lidí životní prostředí jeho zdraví Název tematického bloku (celku) Podtémata Podtémata pro mladší děti pro starší děti RODINA rodiče sourozenci moje povinnosti v domácnosti vztahy v rodině neúplná rodina práce versus zábava týrání, zneužívání CO JE TO DOMA? ZDRAVÍ ČLOVĚKA zdravá výživa ovoce zelenina VE ZDRAVÉM TĚLE pitný režim ZDRAVÝ DUCH správný odpočinek HYGIENA základní hygienické návyky zdravé zuby denní režim MÝT ČI NEMÝT nemoc NEBEZPEČÍ ZÁVISLOSTÍ počítač automaty volný čas UMÍŠ ŘÍCI NE? kouření, alkohol VÝVOJ ČLOVĚKA jak rostu rozdíl dívky / chlapci NARODIL JSEM SE, JSEM až budu velký/ velká TADY A CO BUDE DÁL? co dělají rodiče zdravý životní styl sport škodlivé vlivy relaxace sport pohyb, sport upevňování režimových návyků přenos nemocí drogy, cigarety, alkohol počítače, automaty party a starší kamarádi prevence v rodině prenatální vývoj životní potřeby jak trávím čas čím chci být 15

16 MOJE TĚLO dívka chlapec obecné poznatky o stavbě těla CO MI PROSPÍVÁ? jak rostu SPOLEČENSKÉ VZTAHY ohleduplnost role učitel, vychovatel, žák V NOUZI POZNÁŠ vztahy k rodičům a dětem PŘÁTELE pomoc kamarádům CHOVÁNÍ telefonní čísla V MIMOŘÁDNÝCH komunikace s cizími lidmi SITUACÍCH na koho se obrátit JAK POMOHU V linka bezpečí OHROŽENÍ PRVNÍ POMOC telefonní čísla rozlišení drobných úrazů dovednost přivolat pomoc DOKÁŽU TO? ošetření drobných poranění DOPRAVNÍ VÝCHOVA cesta do školy dopravní značky role chodec, cyklista TU, TU AUTO UŽ JE TU stavba těla funkce orgánů starám se o své tělo práva a povinnosti žáků dítě versus dospělý šikana, týrání telefonní čísla rozlišení kritických situací linka bezpečí bezpečný internet telefonní čísla chování v kritických situacích první pomoc prevence úrazů chování v silničním provozu chování v dopravních prostředcích dopravní nehoda PODMÍNKY PRO ČINNOST ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍM POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH: individuální přístup příjemné prostředí rozdělení pracovních úkolů na dílčí části vybavení didaktickými pomůckami různorodá nabídka další vzdělávání pedagogických pracovníků možnost podílet se na tvorbě programu spolupráce s rodiči aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahů a sociální a emocionální inteligence spolupráce se školou HODNOCENÍ: Hodnocení jednotlivých probíhá většinou formou společné diskuse s dětmi na závěr jednotlivých, vychovatelkou a to nejen na závěr, ale také v průběhu. Měřítkem pro hodnocení v naší školní družině je především zájem dětí účastnit se programu, jejich chuť podílet se na jeho vytváření. Dalším z měřítek jsou i rozhovory s rodiči dětí, pozorování jednotlivých dětí a jejich vývoje, sledování výsledků jejich práce. BEZPEČNOST PŘI ČINNOSTECH VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ: Ve školní družině vychovatelka při všech činnostech dbá na bezpečnost dětí (nejen fyzickou, ale také emocionální) a na předcházení rizikovým situacím nebo úrazům. Vede děti k odpovědnosti za své chování, svou bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků při jednotlivých činnostech. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení: 16

17 vhodná struktura a skladba zaměstnání dodržování pitného režimu zdravé prostředí užívaných prostor (vlastní nově vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku atp.) bezpečné pomůcky ochrana účastníků před úrazy dostupnost prostředků první pomoci (ŠD je vybavena vlastní lékárničkou), kontaktů na lékaře, praktická dovednost zaměstnanců poskytovat první pomoc Psychosociální podmínky: příznivé sociální klima, vytváření pohody prostředí, otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce, a pomoc druhým respekt k potřebám jedince, činnost vycházející ze zájmu účastníků, osvojování si praktických dovedností, hlavním momentem v činnosti je všestranný prospěch dítěte věková přiměřenost a motivující hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a individuálním pokrokem ochrana před násilím, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy spoluúčast všech dětí na plánování činnosti, na jejím řízení i následném hodnocení včasná informovanost žáků a jejich rodičů o činnosti školní družiny Na začátku školního roku vychovatelka děti seznámí s vnitřním řádem školní družiny a společně s dětmi si určí pravidla soužití ve školní družině. V průběhu školního roku jsou děti při jednotlivých činnostech dále poučeny o bezpečném chování: při přesunech, jak na chodbách školy, tak mimo budovu školy při pobytu v tělocvičně a na hřišti při přecházení vozovky na zastávkách autobusu, při vystupování, nastupování a při jízdě autobusem při chůzi po silnici a po chodníku při jízdě na jízdním kole a kolečkových bruslích při setkání s neznámým člověkem nebo zvířetem v blízkosti otevřeného ohně při práci s ostrými předměty (nůžky, nože apod.) v průběhu jednotlivých školních prázdnin při pohybu na náledí při koupání při zimních sportech Poučení dětí vychovatelka zapíše do přehledu výchovné práce s vyznačením data, kdy bylo provedeno. Dále jsou děti poučeny o bezpečnosti před zahájením každé činnosti. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ: V naší školní družině se zaměřujeme především na nespecifickou primární prevenci. Naším cílem je prohlubovat dovednosti dětí, jak chránit své zdraví a rozvíjet sociální dovednosti a zdravé sociální vztahy. 17

18 Vycházíme z toho, že každá nová činnost, která dítě zaujme a pracuje na ní s nadšením, ho odvádí od stereotypu všedního dne a touhy zkoušet nepoznané. Společně s dětmi se snažíme formou kooperativních vytvářet zdravé vztahy mezi dětmi navzájem, posilovat sebevědomí dětí, jejich ochotu pomáhat druhým, všímat si lidí kolem sebe, orientovat se v krizových situacích a snažit se je řešit. V rámci výchovy k volnému času nabízíme dětem množství aktivit, na jejichž přípravě se podílejí a tím se učí najít si svou oblíbenou činnost, které se mohou ve svém volném čase věnovat. TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Září: Veselá škola Říjen: Barevný podzim Listopad: Dny se krátí Prosinec: Naše Vánoce Leden: Únor: Zimní čtení Březen: Svět pohádek Duben: Vítání jara Příroda kolem nás 18

19 Květen: Kde jsem doma Červen: Hurá na prázdniny ZÁŘÍ VESELÁ ŠKOLA Téma Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence Zážitky z prázdnin Beseda, komunitní kruh, rozhovor, dramatizace, vyprávění, práce s mapou Pravidla soužití ve školní družině Výklad, komunitní kruh, beseda, dramatizace, diskuse, pohybové aktivity, výtvarné činnosti Občanské, k řešení problémů, komunikativní Seznámení se spolužáky Vyprávění, výtvarné činnosti na téma jméno a kamarádi, beseda, komunitní kruh, pohybové hry, seznamovací hry, dramatizace. občanské jeho svět Průřezová témata Způsob hodnocení Společně nad výsledky Lidé kolem nás, Člověk a jeho zdraví Osobnostní a sociální Pozorování Lidé kolem nás Osobnostní a sociální Pozorováním 19

20 Seznámení se školním prostředím. Vycházky po škole a jejím okolí, pohybové aktivity, komunitní kruh, výtvarné práce na téma naše škola a činnosti v ní. Komunikativní. Sociální a k učení, pracovní. žijeme Pozorováním, společná diskuse nad výsledky Bezpečná cesta do školy. Výklad, dramatizace, vyprávění, beseda, diskuse, skupinová práce, hry, kvízy, soutěže, řešení problémových úloh. občanské, k řešení problémů, pracovní. žijeme jeho zdraví Pozorováním, společná diskuse nad výsledky, Spolupráce s ostatními Hry, pohybové aktivity, skupinová práce, vyprávění, práce s textem, soutěže, diskuse, beseda, komunitní kruh, řešení problémových úloh, dramatizace. občanské, k řešení problémů, pracovní. Lidé kolem nás Osobnostní a sociální Pozorováním, společná diskuse nad výsledky, zhodnocení společné práce dětmi jeho svět Průřezová témata ŘÍJEN BAREVNÝ PODZIM Téma Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence Způsob hodnocení 20

21 Podzimní zvyklosti (pouštění draků, podzimní slavnosti) Práce s textem, výklad, vyprávění, diskuse, výtvarné činnosti. k učení, pracovní. žijeme, Rozmanitost přírody Lidé kolem nás Využití přírodních materiálů k podzimní výzdobě. Výtvarné činnosti, diskuse, hry, skupinová a individuální práce. Pracovní,. Rozmanitost přírody žijeme. Změny v přírodě (počasí) a jejich souvislost se zdravím. Besedy o podzimu, dramatizace, hra, pozorování, práce s knihou Sociální a k učení, k řešení problémů, pracovní. jeho zdraví, Rozmanitost přírody Rozlišování směrů (pravolevá orientace, blízko, daleko apod.) Hry, dramatizace, soutěže, pohybové aktivity, relaxační techniky. Sociální a k učení, k řešení problémů, komunikativní. jeho zdraví žijeme Podzim je tady (plodiny, které se na podzim sklízí a činnosti, které s tím souvisí). Hry, besedy, projekty, skupinová a individuální práce, dramatizace, soutěže. občanské, k učení, pracovní. Lidé kolem nás, Lidé a čas Rozmanitost přírody Pohádky, písničky a básničky o podzimu. Práce s knihou, hudebními nástroji, poslech, relaxační techniky. Sociální a komunikativní,. Společné hodnocení výsledků. Pozorování, zhodnocení společné práce dětmi Společné na závěr Osobnostní a sociální Společné na závěr, pozorováním Společné na závěr, zhodnocení společné práce dětmi Osobnostní Společné na závěr, pozorováním, LISTOPAD DNY SE KRÁTÍ 21

22 Téma Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence Bezpečnost při přecházení vozovky a pohybu v její blízkosti, bezpečnost na autobusových zastávkách a při cestování dopravními prostředky. Výklad, vyprávění, diskuse, komunitní kruh, pohybové aktivity, vycházky, dramatizace. občanské, k řešení problémů, pracovní. Lidé kolem nás Místo, kde žijeme Osobnostní a sociální, enviromentální V průběhu, společné na závěr jednotlivých Zima už je za dveřmi Vyprávění, práce s textem, pozorování, projekty, hry. k učení, Rozmanitost přírody Lidé a čas Společné na závěr jednotlivých Příběhy se zvířecími hrdiny Dramatizace, práce s textem, vyprávění, tvorba příběhů, pohybové hry. Osobnostní a sociální, mediální, enviromentální V průběhu, společné na závěr jednotlivých Čísla a tvary kolem nás Práce s textem, hry, pohybové aktivity, kvízy, doplňovačky K učení,k řešení problémů, komunikativní. Rozvoj samostatnosti, pohotovosti a aktivity Pohybové aktivity, didaktické hry, individuální a společná práce. Sociální a komunikativní. jeho zdraví Blíží se advent Vyprávění, společná a individuální práce, výtvarné činnosti Sociální a občanské, pracovní,. žijeme, Lidé kolem nás Lidé a čas. Klíčové kompetence jeho svět Občanské, komunikativní, žijeme Lidé a čas Lidé kolem nás PROSINEC NAŠE VÁNOCE Téma Výchovně vzdělávací strategie Vánoční tradice ( Mikuláš, Barborka, Vánoce u nás a jak slaví Vánoce jinde) Vyprávění, beseda, práce s textem, komunitní kruh, dramatizace. jeho svět Průřezová témata Způsob hodnocení V průběhu Osobnostní a sociální V průběhu V průběhu Průřezová témata Multikulturní Způsob hodnocení Pozorováním 22

Kdo jsi kamarád, pojď si hrát a poznávat!

Kdo jsi kamarád, pojď si hrát a poznávat! Školní vzdělávací program pro školní družinu Kdo jsi kamarád, pojď si hrát a poznávat! Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod Rozsochatec 54 582 72 tel. kontakt do ŠD: 569 628

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Základní údaje: Popis materiálních podmínek

Základní údaje: Popis materiálních podmínek Základní údaje: Název školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 28601 Čáslav Adresa školy: Základní škola Čáslav, Nám. Jana

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1.

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Š K O L N Í D R U Ž I N Y NÁZEV Školní vzdělávací program školní družiny při Základní a Mateřské škole

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU Základní škola Javorník, okres

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ KLUB Identifikační údaje název ŠVP: ŠVP školního klubu MZŠ Dymokury ŠVP MZŠ Dymokury, s motivačním

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí. Pohodová školní družina. Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY.

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí. Pohodová školní družina. Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY. B. ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí Pohodová školní družina Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY. Platnost dokumentu: Od

Více

Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školního klubu - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠK byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která jsou v tomto dokumentu zpracována.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 Koordinátor tvorby: Petra Cajthamlová, vedoucí vychovatelka ŠD platnost

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Svobodné základní škole, o. p. s SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou 1 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více