ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv i povinností, schopnost komunikace, pomoc kamarádovi, odpovědnost za své činy (osobnostní a sociální ) 1

2 Identifikační údaje Název ŠVP Barevný svět přátelství školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání čj.: 194/09 Předkladatel Název školy Základní škola Nížkov Adresa školy Jméno ředitele Nížkov 11, Mgr. František Sládek IČ IZO REDIZO Koordinátor tvorby ŠVP Radka Satrapová Kontakty telefo ny ředitel výchovná poradkyně a školní metodička prevence školní družina školník fax ředitel výchovná poradkyně a školní metodička prevence y školní družina školník Zřizovatel Název Adresa Obec Nížkov Nížkov 107, IČ Kontakty telefon fax , ŠVP Barevný svět přátelství školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání čj.: 194/09 platí od

3 podpis ředitele razítko školy 3

4 Školní družina má 2 oddělení. 1 oddělení je dopolední a druhé odpolední.obě oddělení fungují v jedné místnosti. ŠD je vybavena stolními hrami, stavebnicemi, různými hračkami, dětskými časopisy, kuchyňkou, prodejnou apod. K dispozici jsou dva počítače,cd přehrávač,televizor, video a DVD přehrávač. Provozní doba školní družiny je od 6.30 do 7.15 hod a od do hod. Polední družina končí ve hodin. Děti, které jsou zapsané do polední družiny a potřebují ve škole zůstat, přecházejí po 13. hodině do odpoledního oddělení. Po dobu celého odpoledne je dětem k dispozici k dodržování pitného režimu čaj ze školní jídelny. OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY: 2 ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ: MATERIÁLNÍ PODMÍNKY: 3 EKONOMICKÉ PODMÍNKY: 3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: 3 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: 3 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: 6 OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: 6 VZDĚLÁVACÍ TÉMATA:8 PODMÍNKY PRO ČINNOST ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍM POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH: 14 HODNOCENÍ: 14 BEZPEČNOST PŘI ČINNOSTECH VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ: 14 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ: 15 TÉMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY:16 JEDNORÁZOVÉ AKCE: 25 KRÁTKODOBÉ PROJEKTY: 25 PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ: 28 PRAVIDLA SOUŽITÍ V NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ: 28

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY: Školní družina slouží k odpočinkové, zájmové a sportovní činnosti. Provoz je stanoven tak, aby pokrýval dobu pobytu žáků dojíždějících do obce. Pro svou činnost školní družina využívá vlastní prostor v přízemí školy a dále počítačovou učebnu, učebnu výtvarné výchovy, knihovnu, tělocvičnu a venkovní prostory hřiště a sportovní areál u koupaliště. Provozní doba školní družiny pondělí až pátek a Řád školní družiny Úplné znění školního řádu je k dispozici ve ŠD nebo v ředitelně. Docházka do školní družiny Docházka do školní družiny je za úplatu 20 Kč měsíčně. Školní družina je určena žákům 1.stupně základní školy. Školní družinu navštěvují žáci přihlášení přihláškou do školní družiny. Školní družinu mohou navštěvovat rovněž žáci vyšších ročníků na základě písemné přihlášky za předpokladu volné kapacity školní družiny. Všichni přítomní žáci jsou povinni se řídit řádem školní družiny. Žáky ze školní družiny omlouvají rodiče písemně nebo telefonicky předem nebo v den nepřítomnosti. Stejným způsobem rodiče žádají o předčasný odchod ze školní družiny. Pro žáky je zajištěn pitný režim. Program školní družiny Školní družina se aktivně zapojuje do přípravy a průběhu všech základní školy od výzdoby školy, výroby dárků pro prvňáčky, přes přípravu vánoční burzy a výstavy betlémů. Školní družinu využívají i žáci 2.stupně, kteří nemají odpovídající dopravní spojení domů, ale také žáci čekající na kroužky nebo odjezdy autobusů po odpoledním vyučování. Činnost družiny je volena tak, aby se do ní mohli i přes věkové rozdíly zapojit všichni žáci. Družina je dobře vybavena společenskými hrami, hračkami pro kluky i děvčata. Děti mají dostatek potřeb pro výtvarnou i rukodělnou činnost. Nedílnou součástí družiny je počítač, který je maximálně využit. Každoročně jsou uvolňovány finanční prostředky k obnově nebo doplnění vybavení dužiny. 5

6 ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ: Do školní družiny jsou děti zařazovány na základě písemné přihlášky. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy. O zařazení do jednotlivých oddělení rozhoduje vychovatelka. Zápis do školní družiny probíhá v měsíci září. V průběhu školního roku lze dítě přihlásit, jen pokud nejsou oddělení naplněna do plného počtu. Odhlášení žáka ze ŠD je nutné provést písemnou formou. Při opakovaném porušování Řádu školní družiny, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních, může být žák ze ŠD vyloučen. O vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY: Školní družina má k dispozici jednu místnost vybavenou stolními hrami,dětskou kuchyňkou,prodejnou, stavebnicemi, různými hračkami, dětskými časopisy apod. Dále je vybavena výtvarnými a didaktickými pomůckami, dvěma radiomagnetofony s CD přehrávačem, televizorem, videem, DVD přehrávačem a dvěma počítači. ŠD využívá také školního hřiště, prostoru před školou, školní zahrádky a tělocvičny. Může využít počítačovou učebnu, školní kuchyňku, učebnu výtvarné výchovy a dílny. EKONOMICKÉ PODMÍNKY: Měsíční poplatek za pobyt dítěte v ŠD činí 20 Kč. Platí se pololetně vedoucí vychovatelce. Splatnost částky 100 Kč za I. pololetí je do 30. září, splatnost 100 Kč za II. pololetí je do 28.února. O výši příspěvku rozhodl zřizovatel. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: Vychovatelka v naší školní družině je iniciátorkou a průvodkyní dětí při nabízených činnostech, které může řídit přímo i nepřímo. Navozuje jednotlivé činnosti, motivuje děti k těmto činnostem, umožňuje jim rozvíjet jejich zájmy a spolu s dětmi jednotlivé činnosti a jejich výsledky hodnotí. Smyslem její práce je probouzet v dětech aktivní zájem o okolí, rozvíjet jejich přirozenou zvídavost, chuť navazovat sociální kontakty, rozvíjet komunikaci mezi dětmi. Vychovatelka v naší školní družině se snaží vytvořit dětem příznivé sociální klima, vzbuzovat vybranými aktivitami zájem o jednotlivé činnosti, podporuje rozvoj sebevědomí a dalších pozitivních stránek osobnosti u dětí. Má právní povědomí a zná bezpečnostní předpisy pro práci s dětmi. V naší školní družině pracuje jedna vychovatelka Radka Satrapová SPgŠ Boskovice obor Speciální vychovatelství CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: Cílem výchovy ve ŠD je všestranně harmonicky rozvinutého člověka. Cílem je: * nabízet dětem smysluplné využití * rozvíjet u dětí pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky * učit děti mezilidské komunikaci * učit děti spolupráci a toleranci * učit děti každého člověka i sebe vnímat jako jedinečnou osobnost * vést děti k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů * rozvíjet u dětí slovní zásobu a fantazii * cvičit paměť, postřeh a soustředění * vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí 6

7 * * * * * vést děti k tvořivosti podporovat iniciativu a spolupodílení se na volbě a tvorbě programu utvářet pracovní návyky a vztah k práci vést děti k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů posilovat u dětí pocit jistoty a sebedůvěry Cílem v naší školní družině je rozvíjení zejména těchto klíčových kompetencí: 1. komunikativní Dítě umí formulovat své myšlenky a názory, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně. Umí naslouchat druhým, vhodně reagovat, zapojovat se do diskuse. Umí pracovat s obrazovými materiály a textem v rozsahu svých znalostí. Přemýšlí o nich a tvořivě je využívá. 2. k řešení problémů Dítě vnímá nejrůznější problémové situace, přemýšlí o nich, hledá vhodná řešení. Snaží se je řešit samostatně. Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. 3. personální Dítě umí pracovat ve skupině, podílí se na tvorbě pravidel soužití, respektuje druhé,přispívá k upevňování dobrých vztahů ve skupině, v případě potřeby poskytne druhému pomoc nebo o ni požádá. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, ovládá a řídí svoje jednání a chování. 4. občanské Dítě respektuje přesvědčení druhých, váží si jich, odmítá hrubé zacházení, je si vědomo svých práv a povinností. Rozhoduje se podle dané situace a dokáže podle svých možností poskytnout účinnou pomoc. Aktivně a tvořivě se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. Chápe základní ekologické souvislosti, má kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, chrání své zdraví. 5. pracovní Dítě používá bezpečně a účinně svěřené nástroje, vybavení a materiály. Dodržuje vymezená pravidla, především v souvislosti s bezpečností práce. Dokončí rozdělanou práci. Udržuje kolem sebe pořádek. 6. k učení Dítě vybírá vhodné metody a strategie, plánuje, vyhledává a třídí informace, uvádí věci do souvislostí. 7. Dítě se aktivně podílí na tvorbě plánu, umí nakládat se svým volným časem, umí si zvolit vhodnou činnost, má své vyhraněné zájmy a záliby, umí říci ne nevhodným nabídkám. Očekávané výstupy na konci vzdělávacího období: Děti rozumí tomu, co znamená aktivní trávení. Mají vytvořen kladný vztah k pohybu a sportování. Umí samostatně pracovat. Umí se samostatně rozhodnout. Děti jsou tvořivé a zručné. Mají radost z procesu tvoření. Umí používat pracovní a ochranné pomůcky. 7

8 Děti mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. Děti jsou seznámeny se zdravým životním stylem (stravovací návyky, pitný režim, hygienické návyky). Objektivně hodnotí své chování a dovedou přijímat jeho důsledky. Znají pravidla soužití. Dbají na svou bezpečnost a předcházejí úrazům. Umí se chovat zodpovědně ke svému zdraví i ke zdraví ostatních. Umí si zvolit zájmovou činnost podle svých možností, schopností a zájmu. Dokončí rozdělanou práci. Formulují své názory a postoje. Umí odpočívat a relaxovat. Umí naslouchat druhým a brát na ně ohledy. Aktivně se zapojují do společných. Umí pojmenovat svůj problém a hledat řešení. Dokáží druhé požádat o pomoc a také ostatním svou pomoc nabídnout. Spolupodílí se na tvorbě plánu a přípravě. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: Výchovně vzdělávací činnosti v naší školní družině probíhají v soulad s Vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání především formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, podle tohoto vzdělávacího programu. Do denního režimu jsou zahrnuty také spontánní aktivity, především v rámci ranní a koncové družiny, odpoledních klidových a při pobytu venku. Naše školní družina realizuje i příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost, které se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD k pravidelné docházce. Jedná se většinou o jednorázové akce besídky, karneval, výlety apod. Aktivit, které probíhají mimo areál školy, se děti mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem rodičů. Některých z těchto aktivit se mohou účastnit děti společně s rodiči a dalšími zájemci. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD: V naší školní družině se zaměřujeme především na osobnostní a sociální výchovu a. V návaznosti na školní vzdělávací program naší školy se snažíme nejen o rozvoj všech klíčových kompetencí, ale především o rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. K dosažení stanovených cílů chceme využívat zejména těchto výchovně vzdělávacích strategií: skupinová práce individuální práce komunitní kruh výklad dramatizace projekty práce s knihami, časopisy vyprávění rozhovor pozorování hra práce s encyklopediemi, mapami soutěže výstavy besedy kvízy, křížovky, doplňovačky, skrývačky, rébusy vycházky pohybové aktivity odpočinek, relaxační techniky 8

9 praktické dovednosti řešení problémových úloh Při volbě témat v naší školní družině vycházíme mimo jiné také z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně z vzdělávací oblasti jeho svět, který je vytvořen pro 1. stupeň základní školy. Rozvíjí poznatky, zkušenosti a dovednosti získané v rodině a v předškolním vzdělávání. Je rozdělen do pěti okruhů, ze kterých i my při své práci vycházíme. 1) žijeme Společně s dětmi se seznamujeme s jejich nejbližším okolím (rodina, obec, škola, společnost). Seznamujeme se školním prostředím a s okolím školy, snažíme se dozvědět něco o jednotlivých obcích, ve kterých děti žijí. Věnujeme se dopravní výchově. Pomáháme u dětí vytvářet vztah ke svému bydlišti, k naší zemi. 2) Lidé kolem nás Učíme se základům vhodného chování, upozorňujeme na význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi. Seznamujeme děti s významem pravidel nejen při hře, ale také v celém životě, věnujeme se základním právům a povinnostem každého člověka. Učíme děti všímat si svého okolí a rozpoznávat problémové situace. 3) Lidé a čas Společně s dětmi se seznamujeme s významem času, vývojem života a společnosti. Učíme se orientaci v dějích a čase. Hledáme některé historické souvislosti. 4) Rozmanitost přírody Poznáváme Zemi jako planetu sluneční soustavy. rozmanitost živé i neživé přírody a vliv lidské činnosti na přírodu. Věnujeme se významu ochrany přírody a životního prostředí. 5) jeho zdraví Rozvíjíme hygienické návyky a věnujeme se otázkám zdravého životního stylu. Vedeme děti k odpovědnosti za své zdraví a zdraví ostatních. Do okruhu témat ve školní družině jsou zařazena také průřezová témata a to především týkající se osobnostní a sociální výchovy, enviromentální výchovy, multikulturní a mediální výchovy. Dalším důležitým průřezovým tématem, které není vymezeno Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ale je do školní družiny zařazeno je. 9

10 VZDĚLÁVACÍ TÉMATA: 10

11 Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Název tematického bloku (celku) REŽIM DNE (Co teď a co potom) Podtémata Podtémata pro mladší děti pro starší děti ROK, ROČNÍ OBDOBÍ (Jak jde čas) ČAS (Čtvrt, půl, třičtvrtě, celá, ukaž mi ručičko kolik to dělá) KALENDÁŘ (Kdy my svátky máme? Do kalendáře se podíváme) STÁTNÍ SVÁTKY, VÝZNAMNÉ DNY (Slavíš, slavím, slavíme) PRŮBĚH LIDSKÉHO ŽIVOTA (Od miminka po dědečka) MINULOST PŘEDKŮ (Co dědové neuměli) budování režimu dodržování režimu návyk na pravidelnou přípravu na vyučování časový průběh dne rozvržení času orientace v čase střídání ročních období každé období má své kouzlo jak si děti hrají práce na zahradě využití časových údajů v denním životě určování času měsíce, týdny, dny v týdnu datum svátky dětí co to jsou svátky proč se slaví základní svátky, významné dny názvy tradice jak rostu, vyvíjím se a stárnu vyprávění starých lidí jak se žilo dříve a dnes stará řemesla slavní rodáci památky práce a odpočinek využití smysluplné volnočasové aktivity změny v přírodě pranostiky čas a současnost určování času v minulosti letopočet úcta k času druhých orientace v kalendáři významné dny v kalendáři historické důvody význam svátků obecně státní svátky a významné dny vývoj od novorozence do stáří zvláštnosti jednotlivých etap života zkušenosti starých lidí rodokmen bydlení a oblékání v minulosti pracovní podmínky v minulosti generace MINULOST, SOUČASNOST, BUDOUCNOST (Co bylo, je a bude) rozlišování dějů v minulosti, současnosti a budoucnosti proměny potřeb denní potřeby chápat současnost jako výsledek minulosti a současnost jako východisko pro budoucnost představy o životě v budoucnosti 11 REGIONÁLNÍ PAMÁTKY seznámení s památkami vysvětlení významu památek

12 Tematický okruh: LIDÉ KOLEM NÁS Název tematického bloku (celku) Podtémata Podtémata pro mladší děti pro starší děti RODINA (Máme se rádi s mámou a tátou) Sourozenci Rodiče a prarodiče Moje postavení v rodině Příbuzenské a mezigenerační vztahy Role v rodině Povinnosti členů rodiny Funkce rodiny ve společnosti Duševní práce Čím chci být RODINA A SPOLEČNOST Život v rodině (I já k Vám patřím) Fyzická práce členů rodiny Zaměstnání rodičů VZTAHY MEZI LIDMI (Táto, mámo, pojď si hrát) Vztahy v rodině Pomoc druhým Pravidla slušného chování Spolupráce s ostatními CHOVÁNÍ LIDÍ Naše pravidla v ŠD (Ten dělá to a ten zas tohle ) Pravidla chování ve škole Pravidla chování cestou do školy, při sportu VLASTNICTVÍ Vlastnictví dítěte (Mít či nemít, Hodnota peněz Prachy dělají člověka) Co máme společné Mezilidské vztahy Komunikace Vzájemná tolerance PRÁVO DĚTÍ (I já mám svá práva) Práva a povinnosti žáků školy Obhájení svého názoru Seznámení s právy dětí Práva v rodině Obhájení svého názoru Nebát se vyjádřit svůj názor PRÁVO, SPRAVEDLNOST Práva a povinnosti ve škole A SPOLEČNOST Rovná práva (Naše práva) Pravidla chování na veřejnosti, v dopravních prostředcích Šikana Vlastnictví veřejné Vlastnictví společné Protiprávní jednání Práva a povinnosti ve společnosti Základní lidská práva 12

13 KULTURA (Jsem umělec) OBEC A NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ (Kde domov můj) GLOBALIZACE ZEMĚ (Já a příroda) Kultura duševní Možnosti kulturního vyžití v obci Chování v kulturních zařízeních Můj domov Moje obec Okolí mé obce Okolní krajina Problémy globalizace Ochrana životního prostředí v obci Pojem globalizace Kultura umění Kulturní instituce Místní krajina Naše obec Naše vlast Globální problémy Přírodní prostředí Konzumní společnost Tematický okruh: Rozmanitost přírody Název tematického bloku (celku) Podtémata Podtémata pro mladší děti pro starší děti Půda (Šel zahradník do zahrady) pěstování na poli a zahradě péče o květiny práce na pozemku péče o květinovou výzdobu ve škole Roční období ( Od jara do zimy ) změny v přírodě sběr kaštanů užitek práce s přírod.materiály dny rovnodennosti změna času Voda v přírodě (Teče voda, teče ) význam vody význam vody důležitost koloběh vody skupenství znečišťování vody člověkem čištění vody čističky Přírodní katastrofy (Den v ohrožení a den poté ) záplavy zemětřesení vichřice negativní zásahy člověka do přírody /jaderné zk../ Láska ke zvířatům (Máme rádi zvířata ) Země ( Jsem součástí tohoto světa ) pocit zodpovědnosti za svěřené zvíře ostražitost při setkání s cizím zvířetem! nekonečný vesmír glóbus, mapa útulky pro zvířata význam, pomoc útulkům získávání znalostí využití literatury škol. knihovna globální oteplování slun. soustava Rovnováha v přírodě potrav. řetězec zásah člověka do přírody / pozitivní i negativní / ochrana půd. fondu 13

14 Životní podmínky zdravé ovzduší zdravá příroda zdravý člověk znečišťovatelé co můžu udělat já pro přírodu a její ochranu Léčivé byliny (Není bylina, aby na něco nebyla) význam, využití sběr výroba léčiv chráněné rostliny Ochrana přírody (Přírodo, pomůžu ti ) významné dny pro ochranu živ. prostředí / Den bez aut, Den stromů. likvidace odpadů, recyklace, třídění odpadu, šetření energií, výrobky z ekolog. materiálů, či použití ekol. výrobních postupů Tematický okruh: MÍSTO, KDE ŽIJEME Název tematického bloku (celku) DOPRAVA (A jedeme!!) CESTOVÁNÍ (Kudy, kudy, kudy cestička ) NAŠE VLAST (Žiješ tady rád?) OKOLÍ (Sláva, nazdar výletu!!) MÍSTO, KDE ŽIJEME (Jak se žije v našem městě?) ŠKOLA A JEJÍ PROSTŘEDÍ (Barevný domeček poznání) DOMOV (Jaké je to u nás doma?) Podtémata Podtémata pro mladší děti pro starší děti dopravní značky bezpečnost přecházení cyklisti, chodci doprava do školy výlety dovolená poznávání okolí hlavní město republika okolní obce památky a historie části naší přírody památky a historie obce lidé kolem mě významné budovy orientace v budově ZŠ personál řád školy a ŠD jména kamarádů orientace v obci rodina náš dům příbuzenské vztahy dopravní prostředky nebezpečí cestování prostředky hromadné dopravy poznávání šir. okolí rozdílná kultura různých míst na zeměkouli historie, památky státní svátky regiony, okresy státní symboly estetické hodnoty v krajině turistické značky a mapy důležitá tel. čísla služby v obci vztahy mezi dětmi pomoc mladším vztahy v rodině rovnoprávnost mužů a žen 14

15 MOJE PRÁVA A POVINNOSTI (Můžu?? A musím!!) PŘÍRODA (Všechno kolem nás!) VZTAH K PŘÍRODĚ (Příroda a já!) máme se rádi doma ve škole v kolektivu mezi dětmi zdravíme dospělé živočichové rostliny roční období (změny) měsíce ochrana třídění odpadu působení lidí na krajinu Tematický okruh: zásady slušného chování pomoc v domácnosti houby živá a neživá příroda rozmanitost přírody světové strany ekologie nebezpečí vliv krajiny na život lidí životní prostředí jeho zdraví Název tematického bloku (celku) Podtémata Podtémata pro mladší děti pro starší děti RODINA rodiče sourozenci moje povinnosti v domácnosti vztahy v rodině neúplná rodina práce versus zábava týrání, zneužívání CO JE TO DOMA? ZDRAVÍ ČLOVĚKA zdravá výživa ovoce zelenina VE ZDRAVÉM TĚLE pitný režim ZDRAVÝ DUCH správný odpočinek HYGIENA základní hygienické návyky zdravé zuby denní režim MÝT ČI NEMÝT nemoc NEBEZPEČÍ ZÁVISLOSTÍ počítač automaty volný čas UMÍŠ ŘÍCI NE? kouření, alkohol VÝVOJ ČLOVĚKA jak rostu rozdíl dívky / chlapci NARODIL JSEM SE, JSEM až budu velký/ velká TADY A CO BUDE DÁL? co dělají rodiče zdravý životní styl sport škodlivé vlivy relaxace sport pohyb, sport upevňování režimových návyků přenos nemocí drogy, cigarety, alkohol počítače, automaty party a starší kamarádi prevence v rodině prenatální vývoj životní potřeby jak trávím čas čím chci být 15

16 MOJE TĚLO dívka chlapec obecné poznatky o stavbě těla CO MI PROSPÍVÁ? jak rostu SPOLEČENSKÉ VZTAHY ohleduplnost role učitel, vychovatel, žák V NOUZI POZNÁŠ vztahy k rodičům a dětem PŘÁTELE pomoc kamarádům CHOVÁNÍ telefonní čísla V MIMOŘÁDNÝCH komunikace s cizími lidmi SITUACÍCH na koho se obrátit JAK POMOHU V linka bezpečí OHROŽENÍ PRVNÍ POMOC telefonní čísla rozlišení drobných úrazů dovednost přivolat pomoc DOKÁŽU TO? ošetření drobných poranění DOPRAVNÍ VÝCHOVA cesta do školy dopravní značky role chodec, cyklista TU, TU AUTO UŽ JE TU stavba těla funkce orgánů starám se o své tělo práva a povinnosti žáků dítě versus dospělý šikana, týrání telefonní čísla rozlišení kritických situací linka bezpečí bezpečný internet telefonní čísla chování v kritických situacích první pomoc prevence úrazů chování v silničním provozu chování v dopravních prostředcích dopravní nehoda PODMÍNKY PRO ČINNOST ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍM POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH: individuální přístup příjemné prostředí rozdělení pracovních úkolů na dílčí části vybavení didaktickými pomůckami různorodá nabídka další vzdělávání pedagogických pracovníků možnost podílet se na tvorbě programu spolupráce s rodiči aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahů a sociální a emocionální inteligence spolupráce se školou HODNOCENÍ: Hodnocení jednotlivých probíhá většinou formou společné diskuse s dětmi na závěr jednotlivých, vychovatelkou a to nejen na závěr, ale také v průběhu. Měřítkem pro hodnocení v naší školní družině je především zájem dětí účastnit se programu, jejich chuť podílet se na jeho vytváření. Dalším z měřítek jsou i rozhovory s rodiči dětí, pozorování jednotlivých dětí a jejich vývoje, sledování výsledků jejich práce. BEZPEČNOST PŘI ČINNOSTECH VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ: Ve školní družině vychovatelka při všech činnostech dbá na bezpečnost dětí (nejen fyzickou, ale také emocionální) a na předcházení rizikovým situacím nebo úrazům. Vede děti k odpovědnosti za své chování, svou bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků při jednotlivých činnostech. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení: 16

17 vhodná struktura a skladba zaměstnání dodržování pitného režimu zdravé prostředí užívaných prostor (vlastní nově vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku atp.) bezpečné pomůcky ochrana účastníků před úrazy dostupnost prostředků první pomoci (ŠD je vybavena vlastní lékárničkou), kontaktů na lékaře, praktická dovednost zaměstnanců poskytovat první pomoc Psychosociální podmínky: příznivé sociální klima, vytváření pohody prostředí, otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce, a pomoc druhým respekt k potřebám jedince, činnost vycházející ze zájmu účastníků, osvojování si praktických dovedností, hlavním momentem v činnosti je všestranný prospěch dítěte věková přiměřenost a motivující hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a individuálním pokrokem ochrana před násilím, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy spoluúčast všech dětí na plánování činnosti, na jejím řízení i následném hodnocení včasná informovanost žáků a jejich rodičů o činnosti školní družiny Na začátku školního roku vychovatelka děti seznámí s vnitřním řádem školní družiny a společně s dětmi si určí pravidla soužití ve školní družině. V průběhu školního roku jsou děti při jednotlivých činnostech dále poučeny o bezpečném chování: při přesunech, jak na chodbách školy, tak mimo budovu školy při pobytu v tělocvičně a na hřišti při přecházení vozovky na zastávkách autobusu, při vystupování, nastupování a při jízdě autobusem při chůzi po silnici a po chodníku při jízdě na jízdním kole a kolečkových bruslích při setkání s neznámým člověkem nebo zvířetem v blízkosti otevřeného ohně při práci s ostrými předměty (nůžky, nože apod.) v průběhu jednotlivých školních prázdnin při pohybu na náledí při koupání při zimních sportech Poučení dětí vychovatelka zapíše do přehledu výchovné práce s vyznačením data, kdy bylo provedeno. Dále jsou děti poučeny o bezpečnosti před zahájením každé činnosti. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ: V naší školní družině se zaměřujeme především na nespecifickou primární prevenci. Naším cílem je prohlubovat dovednosti dětí, jak chránit své zdraví a rozvíjet sociální dovednosti a zdravé sociální vztahy. 17

18 Vycházíme z toho, že každá nová činnost, která dítě zaujme a pracuje na ní s nadšením, ho odvádí od stereotypu všedního dne a touhy zkoušet nepoznané. Společně s dětmi se snažíme formou kooperativních vytvářet zdravé vztahy mezi dětmi navzájem, posilovat sebevědomí dětí, jejich ochotu pomáhat druhým, všímat si lidí kolem sebe, orientovat se v krizových situacích a snažit se je řešit. V rámci výchovy k volnému času nabízíme dětem množství aktivit, na jejichž přípravě se podílejí a tím se učí najít si svou oblíbenou činnost, které se mohou ve svém volném čase věnovat. TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Září: Veselá škola Říjen: Barevný podzim Listopad: Dny se krátí Prosinec: Naše Vánoce Leden: Únor: Zimní čtení Březen: Svět pohádek Duben: Vítání jara Příroda kolem nás 18

19 Květen: Kde jsem doma Červen: Hurá na prázdniny ZÁŘÍ VESELÁ ŠKOLA Téma Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence Zážitky z prázdnin Beseda, komunitní kruh, rozhovor, dramatizace, vyprávění, práce s mapou Pravidla soužití ve školní družině Výklad, komunitní kruh, beseda, dramatizace, diskuse, pohybové aktivity, výtvarné činnosti Občanské, k řešení problémů, komunikativní Seznámení se spolužáky Vyprávění, výtvarné činnosti na téma jméno a kamarádi, beseda, komunitní kruh, pohybové hry, seznamovací hry, dramatizace. občanské jeho svět Průřezová témata Způsob hodnocení Společně nad výsledky Lidé kolem nás, Člověk a jeho zdraví Osobnostní a sociální Pozorování Lidé kolem nás Osobnostní a sociální Pozorováním 19

20 Seznámení se školním prostředím. Vycházky po škole a jejím okolí, pohybové aktivity, komunitní kruh, výtvarné práce na téma naše škola a činnosti v ní. Komunikativní. Sociální a k učení, pracovní. žijeme Pozorováním, společná diskuse nad výsledky Bezpečná cesta do školy. Výklad, dramatizace, vyprávění, beseda, diskuse, skupinová práce, hry, kvízy, soutěže, řešení problémových úloh. občanské, k řešení problémů, pracovní. žijeme jeho zdraví Pozorováním, společná diskuse nad výsledky, Spolupráce s ostatními Hry, pohybové aktivity, skupinová práce, vyprávění, práce s textem, soutěže, diskuse, beseda, komunitní kruh, řešení problémových úloh, dramatizace. občanské, k řešení problémů, pracovní. Lidé kolem nás Osobnostní a sociální Pozorováním, společná diskuse nad výsledky, zhodnocení společné práce dětmi jeho svět Průřezová témata ŘÍJEN BAREVNÝ PODZIM Téma Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence Způsob hodnocení 20

21 Podzimní zvyklosti (pouštění draků, podzimní slavnosti) Práce s textem, výklad, vyprávění, diskuse, výtvarné činnosti. k učení, pracovní. žijeme, Rozmanitost přírody Lidé kolem nás Využití přírodních materiálů k podzimní výzdobě. Výtvarné činnosti, diskuse, hry, skupinová a individuální práce. Pracovní,. Rozmanitost přírody žijeme. Změny v přírodě (počasí) a jejich souvislost se zdravím. Besedy o podzimu, dramatizace, hra, pozorování, práce s knihou Sociální a k učení, k řešení problémů, pracovní. jeho zdraví, Rozmanitost přírody Rozlišování směrů (pravolevá orientace, blízko, daleko apod.) Hry, dramatizace, soutěže, pohybové aktivity, relaxační techniky. Sociální a k učení, k řešení problémů, komunikativní. jeho zdraví žijeme Podzim je tady (plodiny, které se na podzim sklízí a činnosti, které s tím souvisí). Hry, besedy, projekty, skupinová a individuální práce, dramatizace, soutěže. občanské, k učení, pracovní. Lidé kolem nás, Lidé a čas Rozmanitost přírody Pohádky, písničky a básničky o podzimu. Práce s knihou, hudebními nástroji, poslech, relaxační techniky. Sociální a komunikativní,. Společné hodnocení výsledků. Pozorování, zhodnocení společné práce dětmi Společné na závěr Osobnostní a sociální Společné na závěr, pozorováním Společné na závěr, zhodnocení společné práce dětmi Osobnostní Společné na závěr, pozorováním, LISTOPAD DNY SE KRÁTÍ 21

22 Téma Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence Bezpečnost při přecházení vozovky a pohybu v její blízkosti, bezpečnost na autobusových zastávkách a při cestování dopravními prostředky. Výklad, vyprávění, diskuse, komunitní kruh, pohybové aktivity, vycházky, dramatizace. občanské, k řešení problémů, pracovní. Lidé kolem nás Místo, kde žijeme Osobnostní a sociální, enviromentální V průběhu, společné na závěr jednotlivých Zima už je za dveřmi Vyprávění, práce s textem, pozorování, projekty, hry. k učení, Rozmanitost přírody Lidé a čas Společné na závěr jednotlivých Příběhy se zvířecími hrdiny Dramatizace, práce s textem, vyprávění, tvorba příběhů, pohybové hry. Osobnostní a sociální, mediální, enviromentální V průběhu, společné na závěr jednotlivých Čísla a tvary kolem nás Práce s textem, hry, pohybové aktivity, kvízy, doplňovačky K učení,k řešení problémů, komunikativní. Rozvoj samostatnosti, pohotovosti a aktivity Pohybové aktivity, didaktické hry, individuální a společná práce. Sociální a komunikativní. jeho zdraví Blíží se advent Vyprávění, společná a individuální práce, výtvarné činnosti Sociální a občanské, pracovní,. žijeme, Lidé kolem nás Lidé a čas. Klíčové kompetence jeho svět Občanské, komunikativní, žijeme Lidé a čas Lidé kolem nás PROSINEC NAŠE VÁNOCE Téma Výchovně vzdělávací strategie Vánoční tradice ( Mikuláš, Barborka, Vánoce u nás a jak slaví Vánoce jinde) Vyprávění, beseda, práce s textem, komunitní kruh, dramatizace. jeho svět Průřezová témata Způsob hodnocení V průběhu Osobnostní a sociální V průběhu V průběhu Průřezová témata Multikulturní Způsob hodnocení Pozorováním 22

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Kdo jsi kamarád, pojď si hrát a poznávat!

Kdo jsi kamarád, pojď si hrát a poznávat! Školní vzdělávací program pro školní družinu Kdo jsi kamarád, pojď si hrát a poznávat! Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod Rozsochatec 54 582 72 tel. kontakt do ŠD: 569 628

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová témata obor zvlád. téma ročník MÍSTO KDE ŽIJEME KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ IX-VI. Obec, místní

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ Lipenec V Lipenci 30.8.2016 55/2016 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Konkrétní cíle vzdělávání, klíčové kompetence 4. Časový

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍKAZY, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLANETA ZEMĚ aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Platný od: 1. 9. 2007 Verze

Více

Základní údaje: Popis materiálních podmínek

Základní údaje: Popis materiálních podmínek Základní údaje: Název školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 28601 Čáslav Adresa školy: Základní škola Čáslav, Nám. Jana

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více