BH 52 Pozemní stavitelství I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BH 52 Pozemní stavitelství I"

Transkript

1 BH 52 Pozemní stavitelství I Vodorovné nosné konstrukce funkční a statické požadavky Monolitické železobetonové stropní konstrukce Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

2 Vodorovné nosné konstrukce Funkční a statické požadavky

3 Vodorovné nosné konstrukce - stropy Definice a funkce: - hlavní funkce statická doplněná o funkci zvukově izolační, tepelně izolační, - požadavky na odolnost proti ohni, odolnost proti vlivům prostředí, životnost, požadavky architektonické, - rozdělují prostor budovy ve vertikálním směru na jednotlivá podlaží, - přenášejí veškerá zatížení v těchto podlažích působící do svislých nosných konstrukcí, - zajišťují tuhost a stabilitu celých budov nebo jejich částí. Základní části stropní konstrukce: - nosná část, - doplněná o konstrukci podlahy, případně podhled. Stropy společně se svislými nosnými konstrukcemi určují celkový charakter nosné konstrukce objektu.

4 Hlavní požadavky na stropní konstrukce Statická funkce Únosnost stropu - nosná konstrukce musí bezpečně přenášet veškerá zatížení (stálá, nahodilá, klimatická, ) do svislých podpor, Tuhost stropu v horizontální rovině - tuhost stropní konstrukce a její návaznost na ostatní svislé nosné konstrukce voleného konstrukčního systému výrazně ovlivňuje prostorovou tuhost celé stavby. - netuhé stropní konstrukce vhodné pro nízké budovy a tam, kde je prostorová tuhost zajištěna dalšími konstrukčními prvky (např. dřevěné stropy, tyčové prvky), - tuhé stropní konstrukce jsou vhodné pro vyšší budovy a budovy s kombinovaným konstrukčním systémem (např. monolitické stropy, plošné stropní konstrukce). Průhyb stropu - Hodnocení mezního průhybu stropu (definováno normou) estetické a provozní důvody, ale také poruchy podlah, podhledů a příček trhliny vlivem tlaku od stropu

5 Hlavní požadavky na stropní konstrukce Tepelně a zvukově izolační funkce Tepelně izolační - tepelná izolace stopů požadována, pokud strop odděluje vytápěné a nevytápěné prostory (např. stropy nad průjezdy, stropy nad nejvyšším podlažím). Zvukově izolační - vzduchová neprůzvučnost zabezpečována především plošnou hmotností stropní konstrukce, (dostatečnou vzduchovou neprůzvučnost vykazuje např. deskový strop o hmotnosti větší než 350 kgm -2 ), - kročejová neprůzvučnost dosažena především vhodnou skladbou podlahy (použitím tzv. plovoucí podlahy, která je pružnou podložkou oddělena od stropní konstrukce i stěn), zvýšení plošné hmotnosti stropů a odstranění dutin v jejich konstrukci sice kročejovou neprůzvučnost zlepší, avšak neeliminuje, - proti chvění a otřesům eliminace hluku a vibrací přímo u zdroje (výtahy, strojní zařízení apod.)

6 Hlavní požadavky na stropní konstrukce Protipožární funkce Odolnost proti ohni je limitována časem [min], po který stropní konstrukce odolává působení ohně, přičemž v této době: - konstrukce nesmí ztratit únosnost a stabilitu - teplota konstrukce na povrchu, na straně odvrácené od ohně, nesmí být vyšší než 150 C - v konstrukci nesmí dojít ke ztrátě celistvosti, ke vzniku trhlin, kterými by se požár mohl šířit Vysoké nároky na požární odolnost jsou kladeny zejména na stropy schodišť a únikových komunikací. Stropy dělíme: - nehořlavé (A), - nesnadno hořlavé (B), - hořlavé (C).

7 Hlavní požadavky na stropní konstrukce Architektonická funkce - půdorysná variabilita, - estetická funkce, - konstrukční tloušťka stropní konstrukce, Zdroj: Pier Luigi Nervi, Palazzo del Lavoro in Turin, Zdroj: architecturefarm.files.wordpress.com Gatti Wool Factory in Rome, 1951 Zdroj: Pier Luigi Nervi. Orvieto Hangars in Orvieto, Terni, Umbria, Italy, 1935

8 Hlavní požadavky na stropní konstrukce Rozhodující kritéria pro volbu stropní konstrukce - rozpon prostoru; - únosnost konstrukcí; - plošná hmotnost; - horizontální tuhost objektu; - akustické a tepelně technické vlastnosti konstrukcí; - požární odolnost.

9 Základní rozdělení stropních konstrukcí Rozdělení stropních konstrukcí dle konstrukčně-statického řešení : - klenbové konstrukce, - deskové (plošné) konstrukce, - nosníkové (prutové) konstrukce. Rozdělení stropních konstrukcí dle konstrukčních a materiálových variant : - klenby, - dřevěné stropy, - keramické stropy, - železobetonové stropy, - železobetonové vložkové stropy, - sklobetonové stropy, - ocelové stropy, - materiálově kombinované stropy (spřažené ocelobetonové stropy).

10 Základní rozdělení stropních konstrukcí Rozdělení stropních konstrukcí dle uložení : vetknuté, částečně vetknuté, prostě podepřené. Rozdělení stropních konstrukcí dle technologie provádění : zděné (klenby), monolitické (monolitické železobetonové stropy), montované (ŽB prefabrikované stropy, ocelové stropy aj.), kombinované (polomontované) (spřažená ŽB deska filigrán aj.)..

11 Princip konstrukčního řešení Klenbové působení Klenba je charakteristická přenášením vnějšího zatížení normálovými silami (obloukovou tlakovou silou). Výslednicová - tlaková čára představuje množinu všech působišť výslednic vnitřních sil podél celé klenby. Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10

12 Princip konstrukčního řešení Nosníková konstrukce - Nosníková konstrukce může být uložena prostě, vetknutě, spojitě nebo konzolově. - Nosník je k-ční prvek, který přenáší účinky svislého zatížení převážně ohybem. Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Způsob uložení nosníků a charakter jejich deformace Od svislého zatížení Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Vliv podepření a rovnoměrně zatíženého nosníku na jeho namáhání Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Normálové a smykové napětí v obdélníkovém průřezu

13 Princip konstrukčního řešení Desková konstrukce - Jednosměrně pnutá deska podepřená na dvou protilehlých stranách staticky působí obdobně jako nosník. - Desky pnuté ve dvou směrech mají větší únosnost a menší průhyb než jednosměrně pnuté desky. Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Varianty podepření desek Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Napětí v desce Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Deformace desky po obvodě prostě uložené

14 Princip konstrukčního řešení Vyztužení ohýbané konstrukce - V konstrukcí se využívá materiálů o velké pevnosti v tahu (ocel) k přenesení tahových napětí v kombinaci s materiálem vhodným pro přenos tlakových namáhání. Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Teoretický průběh normálového napětí U ohýbaného průřezu z homogenního materiálu Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Teoretický předpoklad rozložení napětí v ŽB Ohýbaném průřezu Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Spolupůsobení ocelové výztuže s betonem

15 Princip konstrukčního řešení Předpětí ohýbané konstrukce - Pro zvětšení únosnosti lze do průřezu vnést předem tlakové napětí (tzv. předpětí), které vytváří v průřezu tzv. tlakovou rezervu a průřez může být i po zatížení z podstatné části nebo zcela tlačen. Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Centrické předpětí nosníku Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Způsoby předpínání prvků

16 Spolupůsobení konstrukčních prvků Princip konstrukčního řešení Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Spolupůsobení konstrukčních prvků

17 Monolitické železobetonové stropní konstrukce

18 Monolitické stropní konstrukce Rozdělení dle tvaru: 1) deskové, 2) nosníkové - trámové, - žebrové, - skloželezobetonové stropy. Výhody: tvarová variabilita, vysoká únosnost, odolnost proti ohni. Nevýhody: pracnost, sezónní provádění, mokrý proces, použití bednění, výztuž (dle tvaru i nerovný podhled).

19 Monolitické stropní konstrukce deskové Rozdělení dle způsobu přenosu zatížení, nosnosti nebo vyztužení: - monolitické desky pnuté v jednom směru, - monolitické desky pnuté ve dvou nebo více směrech, - desky po obvodě nepoddajně podepřené - desky lokálně podepřené - desky lokálně podepřené s rovným podhledem - desky s viditelnými hlavicemi hřibové stropy

20 Monolitické stropní konstrukce deskové Rozdělení dle způsobu uložení na podporách: - desky prostě uložené, - desky vetknuté, - desky spojité (probíhající přes více podpor jsou desky), - desky konzolové (na jednom konci volné, na druhém upnuté do podpory)

21 Prostě uložená deska jednosměrně vyztužená Prostě podepřená deska d 0 = tloušťka desky d 0 1/25 l až 1/20 l l 0 = světlost rozpětí u = d 0 uložení min. 100 mm l = rozpětí (teoretická vzdálenost pro výpočet) Prostě podepřená spojitá deska d 0 1/35 l až 1/30 l l = rozpětí (vzdálenost středů podpor) Doporučená min. tloušťky desek pro rozpětí: l 1 m 60 mm 1 < l 1,5 m 70 mm l > 1,5 m 80 mm Max. doporučený rozpon: Prosté kloubové uložení Spojitá deska 3 m 4,5 m

22 Vetknutá deska jednosměrně vyztužená Vetknutá deska d 0 = tloušťka desky d 0 1/35 l až 1/30 l l 0 = l světlost rozpětí je stejná jako vzdálenost pro výpočet Vetknutá spojitá deska d 0 1/35 l až 1/30 l náběh 1/4 až 1/3 l d = 1/12 až 1/9 l d 0 = 1/35 l Doporučená min. tloušťky desek pro rozpětí: l 1 m 60 mm 1 < l 1,5 m 70 mm l > 1,5 m 80 mm Max. doporučený rozpon: Vetknutá deska a spojitá deska 4,5-6 m

23 Vetknutá deska konzolově vyložená Konzolově vyložená deska d 0 = tloušťka desky (doporučená min. 60 mm) d 0 1/10 l (přístřešky 1/14 l) l 0 = l světlost rozpětí je stejná jako vzdálenost pro výpočet

24 Monolitické desky pnuté ve dvou směrech Deska prostě podepřená d 0 = tloušťka desky minimální d 0 = 1/75 (l x + l y ) běžné d 0 = 1/35 1/25 l min. l x, l y - teoretické rozpětí desky ve směru x a y L min.. - kratší rozpětí desky Deska vetknutá a spojitá minimální d 0 = 1/105 (l x + l y ) až 1/90 (l x + l y ) běžné d 0 = 1/40 1/45 l min. l x, l y - teoretické rozpětí desky ve směru x a y L min.. - kratší rozpětí desky l x : l y - 1:1 max. 1:2 Max. doporučený rozpon: Prosté uložení Vetknutá deska a spojitá deska 4,5 x 4,5 m až 5 x 5 m 6 x 6 m až 9 x 9 m

25 Monolitické stropní konstrukce deskové Technologický postup provádění

26 Monolitické železobetonové desky lokálně podepřené s rovným podhledem - Železobetonová křížem vyztužená stropní konstrukce se skrytými hlavicemi. - Nejvhodnější čtvercová osnova podpor (sloupů) nebo obdélníková do max. poměru stran 1:1,3. - Rozhodující je posouzení na protlačení. - Pro rozpony do 7 m. - Min. tloušťka desky 160 mm. - d 0 = 1/33 l max - Využití pro technologii tzv. zdvihaných stropů. Schöck BOLE Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Typy ocelových hlavic

27 Monolitické železobetonové desky lokálně podepřené s viditelnými hlavicemi hřibové stropy - Vhodné pro velká zatížení (užitné zatížení nad 10 knm -2 ). - Pro velkou osovou vzdálenost sloupů (nad 7,5 m) - Nevýhodou nerovný podhled, vedení instalací. - Min. tloušťka desky 120 mm. - d 0 = 1/35 ( l max -2/3 c) c. účinná šířka hlavice Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10

28 Monolitické železobetonové stropy trámové a žebrové - Monolitické železobetonové stropy s trámy v jednom směru - Trámové stropy s viditelnými trámy v jednom směru - Trámové a žebrové stropy s dodatečně provedeným podhledem - Bedničkové stropy - Žebrové stropy vložkové - Monolitické železobetonové stropy s trámy ve dvou směrech nebo více směrech - Kazetové a roštové stropy s viditelnými trámy - Kazetové stropy vložkové s rovným podhledem

29 Monolitické železobetonové stropy s viditelnými trámy, žebry v jednom směru Osová vzdálenost trámů Běžné trámové stropy Běžný žebrový strop Orientační výška trámů: prosté uložení vetknutý, spojitý trám Průvlak, značně zatížený trám a= 1,2 3,0 m a= 0,6 1,2 m h = 1/10 1/17 l h = 1/15 1/20 l h = 1/12 1/8 l Orientační šířka trámů, žeber: šířka trámu b = 1/3 1/2 h (žebro mm) Teoretické rozpětí: Prosté podepření l = 1,05 l 0 Vetknutí l = l 0 Spojitý trám l = lo + 2 x 1/2 b Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Min. tl. desky: Max. doporučený rozpon: Běžný trámový strop h s = 1/10 h 6 7 m

30 Monolitické železobetonové stropy trámové a žebrové s dodatečně provedeným podhledem - Zpravidla strop s žebry v menších osových vzdálenostech do 1 m. - Dříve nosná část podhledu tvořena podbitím na latích připevněných na žebra. - Omítka se prováděla na rákos, později na keramidové nebo rabicové pletivo. - V současné době je možné podhled systémovým řešením sádrokartonových podhledů. Zdroj: Knauf Zdroj: Knauf

31 Monolitické železobetonové stropy bedničkové - Žebrové stropy s podhledovou vyztuženou betonovou deskou monoliticky spojenou s vlastní konstrukcí stropu. - Mohou tvořit žebra ve dvou směrech kazetové stropy - Tloušťka podhledové desky cca mm. - Tloušťka horní desky cca mm. - Materiál bedniček dřevo, plast - Vhodné pro větší rozpětí. Větší tuhost a menší průhyb. Zdroj: BAMTEC BEEPLATE

32 Monolitické železobetonové stropy bedničkové Desky s trvale zabudovanými vylehčujícími prvky - systém s plastovými prvky z recyklovaného plastu, - systém cobiax - základním prvkem plastové koule, které jsou pro jednodušší montáž a přepravu osazeny v příhradové kleci z výztuže.

33 Monolitické železobetonové stropy žebrové vložkové Pro vytvoření ztraceného bednění se používá lehkých výplňových prvků (keramika, pórobeton, prvky z cementotřískových desek (VELOX), z plastu, EPS. Výhody: - jednodušší bednění, - rovný podhled, - relativně malá plošná hmotnost, - vysoká únosnost, nižší spotřeba oceli a betonu, - lepší tepelně izolační vlastnosti. Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Nevýhody: - větší pracnost. Zdroj: Stropní systém MEDMAX

34 Monolitické železobetonové stropy žebrové vložkové Maximální doporučené rozpony: Osová vzdálenost žeber: 6 7 m 0,3 0,75 m Orientační výška žeber: malá zatížení velká zatížení h = 1/30 1/25 l h = 1/25 1/20 l Orientační šířka žeber: mm Zdroj: Stropní systém MEDMAX

35 Monolitické železobetonové stropy s trámy (žebry) ve dvou nebo více směrech (kazetové a roštové) - Stropy mají velkou únosnost a menší průhyb pro velké zatížení a velké rozpony (až 12 x 12 m). - Vzdálenost žeber kazetového stropu mm - Stropy se žebry ve větší vzdálenosti, mezi kterými je pnutá křížem vyztužená deska se označují jako roštové stropy. Dělíme na : - Kazetové a roštové stropy s viditelnými trámy - Kazetové stropy vložkové s rovným podhledem

36 Sklobetonové stropy Jedná se o transparentní železobetonovou monolitickou konstrukci se skleněnými výplněmi kazet mezi žebírky železobetonového roštu. Použití pro horní osvětlení rozptýleným světlem. Konstrukce sklobetonového stropu: - Nosná část tvořena ŽB žebírky mezi skleněnými tvarovkami orientovanými ve dvou na sebe kolmých směrech. - Poměr stran max. 1:1,5 - Šířka žebírek mm - Výška žebírek: - deskové sklobetonové stropy cca = výšce tvarovky - žebírková konstrukce výška větší než výška tvarovky Zdroj:

37 Sklobetonové stropy - Vzdálenost žebírek dle typu použitých tvarovek 150 x 150 mm až 250 x 250 mm. - Strop musí být v uložení oddilatován od svislé konstrukce. - V podélném směru po max. 5 m rozdělit dilatační spárou. - Skleněné tvarovky duté nebo plné Zdroj: -Luxfera BG 191 Clearview 190 x 190 x 100 mm Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Zdroj: -Luxfera R117 Clearview 117 x 60 mm

38 Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce

39 Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce Výhody : - rychlá a snadná montáž, - zkrácení doby výstavby, - menší pracnost na stavbě, - nižší vliv počasí a zimního období, - úspora materiálu (především bednění), - menší plošná hmotnost u vylehčovaných panelů dutinami, - po montáži je strop ihned únosný, - u předpínaných prvků možnost realizace stropů o větších rozponech a únosnosti. Nevýhody: - nákladná doprava, - nesnadná manipulace na stavbě, - Omezená variabilita návrhu.

40 Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce ze železobetonových povalů - Různé průřezy (výška mm, šířka mm). - Poměrně pracná montáž. - Dnes se nepoužívají. Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Typy železobetonových povalů

41 Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce deskové - prefabrikované ŽB stropní desky pro rozpětí do 3m - skladebná délka mm - skladebná šířka 300mm - uložení min 100mm - základní průřezy obdélník/lichoběžník, plné/vylehčené dutinami, - desky se ukládají do lože cementové malty nebo na věnec, - styčné spáry zalít betonem, - otvory možno prosekat v místech dutin po dohodě s výrobcem, - desky vybaveny oky pro manipulaci jeřábem

42 Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce deskové Prefa Brno Stropní desky plné h=65, 90 mm (PZD) - délka mm - šířka 290 mm - uložení min. 65 mm (MC) Stropní desky vylehčené h=90 mm (PZD) - délka mm - šířka 290 mm - uložení min. 140mm (MC) Stropní desky vylehčené h=140 mm (PZD) - délka mm - šířka 290 mm - uložení min. 140mm (MC) Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10

43 Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce deskové Prefa Žatec Stropní desky plné h=80 mm - délka mm - šířka 290 mm Stropní desky vylehčené h=100 mm - délka mm - šířka 590 mm

44 Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce panelové - velkoplošné dílce, - průřez ovlivněn rozpětím, zatížením, použitými materiály, - výroba ze ŽB, předpjatého betonu, - průřez plný, dutinový, žebrový, TT, - uložení do cementové malty, - zalití styčných spár betonem, - otvory možno prosekat v místech dutin po dohodě s výrobcem, - nesmí být použity v obrácené poloze (výztuž). Rozdělení panelových stropů: - Plné železobetonové panely - Železobetonové panely vylehčené - Železobetonové panely dutinové - Železobetonové panely vylehčené keramickými vložkami - Panely z předpjatého betonu - Dutinové předpjaté panely - Žebrové předpjaté panely

45 Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce panelové Prefa Brno Stropní panely vylehčené h = 140 mm (PZD) - délka mm - šířka 590, 1190 mm - uložení min. 140 mm (MC) - hmotnost kg

46 Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce panelové Prefa Žatec Stropní panely plné h = 160 mm (PZD) - délka mm - šířka 1200 mm - uložení min. 140 mm (MC) - hmotnost kg

47 Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce panelové Prefa Žatec Stropní panely dutinové h = 250 mm (PZD) - délka do 5980 mm - šířka 1180, 585 mm - uložení min. 100 mm (MC) - hmotnost kg - prostupy v panelech na šířku dutin (150 mm) do 1/3 od podpory nutno posoudit statikem

48 Prefabrikované železobetonové předpjaté stropní panely Prefa Brno- SPIROLL - šířka 1190 mm - uložení min mm (MC) - prostupy v panelech v dutinách - konzoly pro vyložení max.1100 mm - římsy vyložení max. 400 mm - možné šikmé řezy do délky 2400 mm - podélné řezy (max. polovina dutiny) - zmonolitnění stropu (zálivka, výztuž) výška 160 mm výška 200 mm výška 250 mm výška 265 mm výška 320 mm výška 400 mm délka mm (po 10 mm) délka mm (po 10 mm) délka mm (po 10 mm) délka mm (po 10 mm) délka mm (po 10 mm) délka mm (po 10 mm)

49 Prefabrikované železobetonové předpjaté stropní panely Dywidag Prefa (Consolis CZ) SPIROLL a PARTEK - šířka 1196 mm - uložení min mm (MC) - prostupy v panelech v dutinách - konzoly pro vyložení max.1100 mm - římsy vyložení max. 400 mm - možné šikmé řezy do délky 2400 mm - podélné řezy (max. polovina dutiny) - zmonolitnění stropu (zálivka, výztuž) výška 150 mm délka mm výška 200 mm délka mm výška 250 mm délka mm výška 265 mm délka mm výška 320 mm délka mm výška 400 mm délka mm výška 500 mm délka mm Zdroj: Dywidag Prefa

50 Prefabrikované železobetonové předpjaté stropní panely Dywidag Prefa (Consolis CZ)

51 Prefabrikované železobetonové předpjaté stropní panely Dywidag Prefa (Consolis CZ) SPIROLL a PARTEK rozměrová tolerance - Délka panelu L= ± 15mm nebo ± L/ Šířka panelu - dolní b= + 4 mm - 6mm - Šířka panelu - horní ± 15 mm - Šířka zúženého panelu ± 15 mm - Tloušťka panelu h= + 10 mm - 5mm nebo ± h/40 - Pravoúhlost konců p= ± 10mm - Vzepětí Δd= max. L/300 - Rovinatost povrchu y do 15 mm - Poloha otvorů - v čerstvém betonu t1, t2, t3 ± 50mm - Poloha otvorů - v zatvrdlém betonu t1, t2, t3 ± 15 mm - Vlasové trhliny max. šíře 0,2mm Zdroj: Dywidag Prefa

52 Prefabrikované železobetonové předpjaté stropní panely Dywidag Prefa (Consolis CZ) Výměna Zdroj: Dywidag Prefa

53 Prefabrikované železobetonové předpjaté stropní panely Dywidag Prefa (Consolis CZ) Standardní šířky zúžených panelů (příklad HCE 200) Zdroj: Dywidag Prefa

54 Prefabrikované železobetonové předpjaté stropní panely Dywidag Prefa (Consolis CZ) Detail uložení Zdroj: Dywidag Prefa

55 Prefabrikované železobetonové předpjaté stropní panely Dywidag Prefa (Consolis CZ) Dobetonávka Zdroj: Dywidag Prefa

56 Řešení balkónů Prefabrikované železobetonové předpjaté stropní panely Dywidag Prefa Zdroj: Dywidag Prefa

57 Prefabrikované železobetonové panely vylehčené keramickými vložkami - pro rozpony do 6,0 m - tloušťka panelu mm - Šířka panelu mm - Panely šířek 250, 300 mm keramické povaly Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10

58 Prefabrikované železobetonové panely vylehčené keramickými vložkami - HELUZ - Délka mm - tloušťka panelu 230 mm - Šířka panelu 600, 700, 900, 1000, 1200 mm - min. uložení 115 mm (125 mm) - uložení z boku se doporučuje 25 mm (max. do 50 mm)

59 Prefabrikované železobetonové panely vylehčené keramickými vložkami - HELUZ - možnost zkosení panelu

60 Prefabrikované železobetonové panely vylehčené keramickými vložkami - HELUZ - Balkónové panely vyložení max mm

61 Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce z předpjatých žebrových panelů - vhodné pro velké rozpony až 30 m a velké zatížení - použití pro průmyslové objekty - tvar TT nebo U - výška žeber 300, 450, 600, 750 mm - šířka panelu mm - tuhost se zajišťuje svařením stykových destiček Zdroj: Matoušková, Pozemní stavitelství I

62 Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce z předpjatých žebrových panelů VCES a.s. - délka max. 9,5 m (h=440 mm), max. 15,0 m (h=590 mm) - použití pro průmyslové objekty - tvar TT nebo U - výška 440, 590 mm - šířka panelu 2300, 3300 mm - Uložení na pryžová ložiska Zdroj: VCES a.s.

63 Prefabrikovaný panelový strop YTONG - pórobetonové prefabrikované vyztužené panely - podélné plochy pero/drážka, zalévací drážka - délka mm - výška 150, 200, 240 mm - šířka panelu mm - uložení min. 100 mm (ocelové konstrukce 50 mm),min. 1/80 rozpětí - dílce se vyrábí na míru dle požadavků zákazníka

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Keramické vložky se ukládají na spodní přírubu nosníků. Prostor mezi nosníky a vložkami se dobetonuje. Horní betonová krycí deska je min. 30mm.

Keramické vložky se ukládají na spodní přírubu nosníků. Prostor mezi nosníky a vložkami se dobetonuje. Horní betonová krycí deska je min. 30mm. Stropy keramické Keramické stropy jsou lehké, usnadňují povrchovou úpravu podhledu, mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, dobrou požární odolnost a použitelnost ve vlhkém prostředí. Stropy z keramických

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE Jitka Schmelzerová 2.S Konstrukční systém - je celek složený z navzájem propojených konstrukčních prvků a subsystémů, které jsou vzhledem k vnějšímu

Více

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200 KP1 2. úloha Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200 Úloha je zadávána jako týmová práce pro 2-3 studenty. Na základě dispozičního schématu zadaného objektu (1:200) navrhněte 3 varianty konstrukčních

Více

Vodorovné konstrukce. Funkce a požadavky kladeny na stropy

Vodorovné konstrukce. Funkce a požadavky kladeny na stropy Vodorovné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce B/ Převislé římsy, balkony, arkýře apod. zpravidla navazují na stropní

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ STROPY

VODOROVNÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ STROPY VODOROVNÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ STROPY kurz stavitelství PS I zimní semestr 2013-14 Prof.Ing.Miloslav Pavlík, CSc Doc.Ing.Vladimír Daňkovský, CSc Doc.ing. Vladimír Daňkovský, CSc zs 2013/2014 Str.

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

Vodorovné konstrukce - stropní konstrukce

Vodorovné konstrukce - stropní konstrukce Pozemní stavitelství Vodorovné konstrukce - stropní konstrukce Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení 1 STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD Použití a konstrukce: - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo

Více

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Přednáška 7 Vodorovné konstrukce stropy. Klenby

Přednáška 7 Vodorovné konstrukce stropy. Klenby BH02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 7 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 4. 11. 2014 ÚVOD Funkční dělení vodorovných nosných konstrukcí Stropní rozdělují budovu po výšce na jednotlivá podlaží

Více

Petr Moravec Jarmila Uhrová Stropní konstrukce

Petr Moravec Jarmila Uhrová Stropní konstrukce Petr Moravec - 442091 Jarmila Uhrová - 442112 Stropní konstrukce Základní funkce a požadavky Stropní konstrukce rozdělují prostor ve vertikálním směru na jednotlivá podlaží. Přenášejí veškerá zatížení

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b ) Míra tuhosti styku sloupu a příčle = M p : M t 1 Moment příčle (průvlaku) při tuhém styku M tab = k(2 a + b ) + M ab při pružném připojení M pab = k(2 a + b ) + M ab M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) +

Více

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Desky Trámy Průvlaky Sloupy Desky Trámy Průvlaky Sloupy Deska působící: v jednom směru ve dvou směrech Rozpětí l až 8 m h ~ l / 26, až 0,30 m M ~ w l 2 /8 Přednosti: -větší tuhost než u bezhřibové desky - nižší než bezhřibová deska

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ

VODOROVNÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ VODOROVNÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ kurz stavitelství PS I zimní semestr 2014-15 Prof.Ing.Miloslav Pavlík, CSc Doc.Ing.Vladimír Daňkovský, CSc Str. 1 Požadvky stavební fyziky VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST ČSN

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady

Více

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce? NK 1 Konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc. - Uspořádání konstrukce - Zásady

Více

Základní rozměry betonových nosných prvků

Základní rozměry betonových nosných prvků Základní rozměry betonových nosných prvků Desky Trámy Průvlaky Sloupy Ohybové momenty [knm] na nosníku Prostě uloženýnosník q[kn/m] 1/8 ql 2 Oboustranně vetknutý nosník 1/12 ql 2 1/12 ql 2 q[kn/m] 1/24

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Keramickéstropy Podle konstrukčního uspořádání rozlišujeme stropy montované: zkeramických nosníků a vložek zkeramickýchpovalů

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Klenby Skeletové konstrukční systémy Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Klenby Základní rozdělení stropních konstrukcí Rozdělení stropních konstrukcí dle konstrukčně-statického řešení

Více

Úvod do pozemního stavitelství

Úvod do pozemního stavitelství Úvod do pozemního stavitelství 5/12 ZS 2018 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Mezi vodorovné nosné konstrukce patří: Stropní konstrukce Vyložené konstrukce Ustupující konstrukce Stropní konstrukce rozdělují prostor

Více

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen ené a ustupující Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Z hlediska účelu a funkce se mezi předsazené konstrukce řadí: balkóny lodžie pavlače

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž G. POROTHERM STROP 1. Skladování a doprava Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat, resp. podkládat stropní nosníky ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE KPG SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb) Požadavky a principy konstrukčního řešení Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016 Rámové konstrukce Obsah princip působení a vlastnosti rámové konstrukce statická a tvarová řešení optimalizace tvaru rámu zachycení vodorovných sil stabilita rámu prostorová tuhost Uspořádání a prvky rámové

Více

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje Stropní konstrukce 1/5 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Pozemní stavitelství PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí

Více

Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 1 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Architektonicképožadavky Stropy Funkce a požadavky 2 Základnífunkce a požadavky Statické funkce a požadavky

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

Úvod do pozemního stavitelství

Úvod do pozemního stavitelství Úvod do pozemního stavitelství 6/12 ZS 2018 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Budovy jsou členění na trakty - prostorové části budovy vymezené dvěma vzájemně následnými vertikálními rovinami, procházejícími geometrickými

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ KONSTRUKCE POŽADAVKY STATICKÉ PŮSOBENÍ STROPY PŘEVÁŽNĚ TLAČENÉ Prof.ing.Miloslav Pavlík, CSc Doc.ing.Vladimír Daňkovský, CSc Doc.ing. Vladimír Daňkovský, CSc zs 2013/2014 Str. 1 Klasifikace stropních

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ strana 39 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce S třední škola stavební Jihlava Vodorovné nosné konstrukce 08. ŽB monolitické stropy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY TENDENCE A SMĚRY VÝVOJE snižování materiálové náročnosti snižování energetické náročnosti ochrana životního prostředí humanizace staveb a životního prostředí sídel realizace staveb

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY Stránka 1 z 5 Verze 1 (duben 2008) STRUČNÝ POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE Pokládání žebrových stropů ze železobetonu s prefabrikovanými nosníky za svařované prostorové

Více

KAZETOVÉ STROPY PRO VELKÉ ROZPONY ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA

KAZETOVÉ STROPY PRO VELKÉ ROZPONY ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA KAZETOVÉ STROPY PRO VELKÉ ROZPONY ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA Petr Hájek, Ctislav Fiala 1 Úvod Železobetonové kazetové konstrukce se tradičně uplatňují především při realizaci velkorozponových zastropení.

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné zdivo lomové zdivo haklíkové zdivo KAMENNÉ STĚNY Kamenné zdivo řádkové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo KAMENNÉ STĚNY vazba rohu

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu NORD předpjaté FILIGRÁNY CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP T O N E J L E P Š Í Z P Ř E D PJ AT É H O B E T O

Více

Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce:

Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce B/ Převislé římsy, balkony, arkýře apod. zpravidla navazují na stropní konstrukce C/ Ustupující

Více

Smyková odolnost na protlačení

Smyková odolnost na protlačení Smyková odolnost na protlačení Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyk protlačením myková odolnost evyztužené desky τ c je smyková pevnost desky

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyková odolnost nevyztužené desky τ c je smyková pevnost desky [MPa] Smyková pevnost desky závislá na stupni

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra Prostorová tuhost Nosná soustava podsystém gravitační přenáší zatížení vyplývající z působení gravitačních sil stropy, sloupy s patkami, základy podsystém stabilizační ztužidla, zavětrování, rámové vazby,

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb) SVISLÉ KONSTRUKCE Technologické a materiálové rozdělení zděné konstrukce

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

8. PORUCHY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ STROPŮ, PODLAH A JEJICH REKONSTRUKCE

8. PORUCHY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ STROPŮ, PODLAH A JEJICH REKONSTRUKCE 8. PORUCHY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ STROPŮ, PODLAH A JEJICH REKONSTRUKCE VODOROVNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ROZDĚLUJÍ BUDOVU NA JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ V HORIZONTÁLNÍM SMĚRU ZÁKLADNÍ TYPY DŘÍVE POUŽÍVANÝCH VODOROVNÝCH

Více

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA Přednáška 2 letní semestr 2016 17 Uplatnění a výhody nejšiřší rozsah konstrukčního uplatnění při vhodném použití příznivá cena

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb Pozemní stavitelství Konstrukční systémy vícepodlažních staveb Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená literatura Matoušková,D. Pozemní stavitelství I., VUT Brno, 1993, Matoušková,D. Pozemní stavitelství II.,VUT

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

Základní otázky AR 2017/ 2018

Základní otázky AR 2017/ 2018 Ústavy 15122, 15123, 15124 Základní otázky AR 2017/ 2018 Státní zkouška z tematických okruhů - okruh Pozemní stavitelství 1. 1.1 stěnové systémy, materiálové a prostorové varianty do konce XIX stol. -

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Pozemní stavitelství a technologie provádění I 1. Rozdělení konstrukcí pozemních staveb Konstrukční systémy

Více

PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE

PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE Předsazená konstrukce konstrukce zasahující do sousedního (zpravidla vnějšího) prostoru bezprostředně vystavená účinkům tohoto prostředí Rozdělení: balkony lodžie

Více

TECHNICKÝ LIST STROPNÍ DESKY A PANELY

TECHNICKÝ LIST STROPNÍ DESKY A PANELY TECHNICKÝ LIST STROPNÍ DESKY A PANELY Specifikace Betonové stropní desky a panely jsou průmyslově vyráběny z železobetonu. Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více