VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Dne Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1

2 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 6 D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 8 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ 8 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 13 G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOG. PRAC. 14 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 15 I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 22 J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 23 K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 24 L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ 24 M. ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 24 N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 26 2

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Sídlo: Dědina 36, č. p. 10, Troubky Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Vedení školy: ředitel: Mgr. Petr Vrána zástupce ředitele: Mgr. Šárka Dvořáková Tel.: Fax: Internetové stránky: Zřizovatel Název zřizovatele: Obec Troubky Adresa zřizovatele: Dědina 29, č. p. 286, Troubky Tel.: Údaje o součástech školy Součást školy Kapacita Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Mateřská škola Základní škola Školní druţina Školní jídelna-výdejna MŠ 75 x 75 Školní jídelna ZŠ 300 x 250 Počty tříd a ţáků Počet tříd celkem Počet tříd I. stupeň Počet tříd II. stupeň Speciální třída* Počet ţáků k Počet ţáků I. stupeň Počet ţáků II. stupeň I.S třída Školská rada 2008/ / / / * souhlas s pokračováním činnosti speciální třídy vydává pro kaţdý školní rok Krajský úřad Olomouckého kraje Byla zaloţena ke dni , má celkem 9 členů. Poslední volby členů školské rady proběhly Na prvním zasedání rady v novém sloţení byla zvolena předsedkyní Mgr. Eva Vojtková. Členové školské rady: - za rodiče Ing. Martina Klemešová, Ing. Ilona Vojtášková, Jiří Burian - za zřizovatele - Jitka Berčíková, Mgr. Radek Brázda, Ing. Radim Létal - za prac. školy Mgr. Eva Vojtková, Vladimíra Mateřánková, Mgr. Zdeňka Odloţilíková 3

4 Sdruţení přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky, o. s. Tradičním a významným partnerem školy je Sdruţení přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky. Mezi jeho cíle patří: organizace soutěţí a akcí pro děti a rodiče, dobrovolnou činností svých členů, materiálními a finančními prostředky se podílet na zlepšování prostředí školy a vybavenosti školními pomůckami, přispívat finančními prostředky na jízdné a startovné ţáků při reprezentaci školy na soutěţích, seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami ze strany rodičů. Předsedkyní sdruţení je paní Hana Kamelandrová. Materiálně-technické podmínky školy Základní škola Výuka ve školním roce 2011/2012 probíhala v hlavní budově školy v 9 kmenových třídách (třídy byly umístěny i v odborných učebnách - přírodovědné, multimediální a jazykové), počítačové učebně a speciální třídě. Výuka tělesné výchovy probíhala ve sportovní hale TJ Sokol Troubky a na fotbalovém hřišti FK Troubky. V areálu základní školy se nachází 3. oddělení mateřské školy, školní klub a školní druţina. Ţáci vyuţívali prostor školního hřiště a zahrady, kde jsou umístěny herní prvky pro děti z mateřské školy a prvního stupně základní školy. Činnostem keramického krouţku slouţila keramická dílna, malou tělocvičnu vyuţívali ţáci přihlášení do krouţku aerobiku. V podzimních měsících bylo dokončeno předláţdění školního dvora a realizace projektu Zahrada nejen místo odpočinku (instalace herních prvků pro děti z mateřské školy a prvního stupně základní školy). Kompletní rekonstrukcí prošla počítačová učebna, která se postupně připravovala na instalaci nového vybavení z projektu Inovace (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost). Střecha učebny byla nově zaizolována. Vnitřní podoba učebny byla změněna novými omítkami, podlahou a sádrokartonovými podhledy. Nově byla zavedena elektroinstalace, osvětlení a rozvody datových kabelů. V závěrečné fázi došlo k zakoupení nových stolů a ţidlí. Učebna tak aktuálně disponuje 20 ţákovskými stanicemi a místem pro vyučujícího. K vybavení učebny novými počítači dojde v průběhu září V hlavní budově došlo během hlavních prázdnin k malování vybraných tříd a kabinetů. Do učebny 3. třídy byla nově instalována interaktivní tabule s dataprojektorem (pořízená v rámci projektu Inovace) a pojezdem pro podporu moderní výuky ţáků 1. stupně školy. V dlouhodobém plánu zůstává pokračování v revitalizaci školní zahrady a oprava poškozeného oplocení areálu. Mateřská škola Mateřská škola ve Sportovní ulici je tvořena 2 odděleními, kaţdé má kapacitu 25 dětí, výdejnou stravy a zahradou s dětským hřištěm. 3. oddělení mateřské školy se nachází v areálu školy a má rovněţ kapacitu 25 dětí. Během hlavních prázdnin došlo v areálu mateřské školy k drobným opravám. Školní jídelna Ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno celkem 270 strávníků (75 dětí z MŠ, 110 ţáků školy, 32 zaměstnanců a 53 cizích strávníků). Průměrný měsíční počet uvařených obědů činil Průměrný měsíční počet strávníků byl 219 strávníků. V období hlavních prázdnin došlo k největším opravám ve školní jídelně, kde byl vybourán původní obklad a nahrazen novým, luxfery byly nahrazeny novými plastovými okny, byla přebudována šatna zaměstnanců školní jídelny a některé prostory školní jídelny byly nově vymalovány. 4

5 V příštích letech by mělo dojít k opravě střechy a případnému zateplení obvodového pláště jídelny. Školní jídelna pokračovala v projektu Ovoce do škol. Personální sloţení doznalo ve školním roce 2011/2012 významných změn. Na pozici vedoucí školní jídelny nahradila paní Eliška Kasprzyková Janu Vondráčkovou. Kolektiv zaměstnanců jídelny doplnila Kamila Vývodová. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ČÍSLO JEDNACÍ ROČNÍK ZŠ Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Troubky Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Troubky pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením Školní vzdělávací program Ţijeme společně pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání ţáků se středně těţkým mentálním postiţením a ţáků s těţkým mentálním postiţením a souběţným postiţením více vadami / /1 ZŠMŠ-TR/182/ , I. S třída I. S třída Přehled volitelných předmětů: Praktikum z českého jazyka Německý jazyk Informatika Přírodopisné praktikum Zeměpisné praktikum Mediální výchova Dramatická výchova 6. ročník 7., 8. ročník 7., 8. ročník 7., 8. ročník 7., 8. ročník 9. ročník 2., 4. ročník Přehled zájmových útvarů: Pletení z pedigu Němčina Pěvecký krouţek Keramika Aerobik Sportovní hry Dramatický krouţek Flétna Kondiční posilování Výtvarný krouţek ročník 9. ročník ročník ročník 1. 4., ročník ročník, ročník ročník ročník 8. a 9. ročník ročník 5

6 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Počty, úvazky Zaměstnanci školy Počet Pracovní úvazek Pedagogičtí pracovníci učitelé Pedagogičtí pracovníci učitelé MŠ Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD Pedagogičtí pracovníci asistenti pedagoga Správní zaměstnanci ekonomka - vedoucí školní jídelny - uklízečky - školnice, školník - kuchařky školní jídelny - provozní pracovnice ŠJ - výdej stravy ,98 6 1,78 1,79 2,3 2 0,5 0,75 Celkem zaměstnanců 41 31,1 Zaměstnanci školy, úvazky, kvalifikace Jméno, příjmení zkr. funkce, vyučované předměty vedení školy Mgr. Petr Vrána VR ředitel školy, TV+VL+INF+Z Mgr. Šárka Dvořáková DV zástupkyně ředitele, ČJ+NJ+ČJP učitelé I. stupeň ZŠ Mgr. Marta Kosíková Mgr. Eva Vojtková Ludmila Písková Mgr. Naděţda Konupčíková Mgr. Ivana Smolková učitelé II. stupeň ZŠ Mgr. Dagmar Novotná Mgr. Zdeňka Odloţilíková Mgr. Jakub Kořínek¹ Bc. Tomáš Hrubý Mgr. Jana Hradilová Mgr. Marcela Chramostová Mgr. Karolina Haiderová Mgr. Jana Prečanová KOS VO PÍS KO SM NO OD KJ HRU HR CHR HA PR 1. st. ZŠ 1. st. ZŠ 1. st. ZŠ+AJ 1. st. ZŠ+PČ 1. st. ZŠ+HV+DV D M+F+RoV TV+Z+OV+I+PČ+ROV+ZPR TV+Z+OV+I+PČ+ROV+ZPR PŘ+CH+VV+PČ+PPR+PŘÍ AJ+MV+ROV+INF Čj M asistent pedagoga vychovatelka úvazek 0,37 0,87 0,55 0,19 0,5 0,2 kvalifikace I.S třída Mgr. Michaela Mikešková MI speciální pedagog vychovatelky, asistentky Vladimíra Mateřánková MA SPGŠ Silvie Štenclová, Dis. ŠT VOŠ vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD, asistent pedagoga 0,58 0,5 6

7 mateřská škola Bc. Vladimíra Hanzlíková Bc. Ambroţová Renata Mgr. Šimková Gabriela² Bc. Hana Cetkovská Jana Horáková Klára Skirkaničová Olga Bršťáková školní jídelna Jana Vondráčková³ Eliška Kasprzyková Hana Hrabčíková Kamila Vývodová Boţena Beráková správní zaměstnanci Ludmila Hrubá Eliška Roubalová Lubomír Dvořák Lenka Hejkerlíková Jana Dvořáková Martina Ďatelová Hana Stoklásková HV AM ŠI CE HO SK BR VON HRL vedoucí učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ vedoucí ŠJ kuchařka, vedoucí ŠJ hlavní kuchařka kuchařka kuchařka ekonom školnice školník provozní pracovník provozní pracovník MŠ výdej stravy provozní pracovník MŠ výdej stravy provozní pracovník MŠ výdej stavy 0,8 0,6 0,5 0,74 0,8 0,25 0,75 0,25 0,5 0,25 ¹ pracovní poměr Mgr. Jakuba Kořínka ukončen k , nástup Bc. Tomáše Hrubého ² odchod Mgr. Gabriely Šimkové na MD, RD, nástup Bc. Hany Cetkovské dne ³ pracovní poměr Jany Vondráčkové ukončen k , Eliška Kasprzyková vedoucí školní jídelny od Pozn.: Dnem byl ukončen Dohodou o narovnání mezi zřizovatelem, Základní školou a Mateřskou školou Troubky a bývalou ředitelkou školy pracovní poměr ředitelky školy. SPGŠ SPGŠ SPGŠ Poznámky: Aprobovanost: I. stupeň 100 % aprobovanost český jazyk, matematika, prvouka, pracovní činnosti, výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická výchova % aprobovanost tělesná výchova 50 % aprobovanost přírodověda % aprobovanost vlastivěda 0 20 % aprobovanost anglický jazyk, informatika II. stupeň 100 % aprobovanost český jazyk, matematika, tělesná výchova, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, přírodopis, praktikum z českého jazyka, přírodopisné praktikum, zeměpisné praktikum 50 % aprobovanost rodinná výchova 0 20 % aprobovanost anglický jazyk, informatika, občanská výchova, německý jazyk, výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti. Největším problémem je aprobovanost cizích jazyků. Jedna z vyučujících si doplňuje vzdělání o anglický jazyk (předpokládané ukončení studia v září 2012, čímţ aprobovanost anglického jazyka dosáhne úrovně 86 %). U předmětů s aprobovaností 0 20 % tato skutečnost automaticky neznamená nízkou kvalitu výuky předmětů, protoţe tyto předměty vyučují schopní učitelé, kteří mají k výuce jednotlivých předmětů velmi dobré předpoklady. Další údaje: Učitelé ve starobním důchodu k : 2 7

8 ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zápis k povinné školní docházce Termín zápisu: Počet dětí: 27 Počet ţádostí o odklad povinné školní docházky: 6 Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání: 21 (dle 165, odst. 2, písm. e, zákona č.561/2004 Sb.) Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky: 6 (dle 165, odst. 2, písm. c a v přímé souvislosti s 37, zákona č.561/2004 Sb.) Samotnému zápisu předcházely návštěvy dětí předškolního věku v základní škole, aby děti poznaly prostředí školy a zápis nevykonávaly v úplně cizím prostředí. Budoucí prvňáčci byli velmi dobře připraveni na otázky a úkoly učitelů. Paní učitelky zkoušely děti ze znalosti barev, geometrických tvarů, početních představ do pěti. Byly také zvědavé, zda děti dokáţou rozeznat pohádku podle obrázků, vyjmenovat postavy, které zde vystupují, nebo dokonce část pohádky vyprávět. Poslechly si pečlivě připravené písničky nebo básničky, všímaly si výslovnosti, úchopu pastelek, detailnosti kreslené postavy, schopnosti soustředit se a samostatnosti. Nešetřily chválou a dokázaly také poradit, jak se ještě lépe připravit na nelehký a zodpovědný úkol stát se školákem. Rodiče celkem 6 dětí, které se zúčastnily zápisu, podali ţádost o odklad povinné školní docházky. Všem ţádostem bylo po dodání potřebných doporučení vyhověno. Do první třídy ve školním roce 2012/2013 by mělo nastoupit 21 ţáků první třídy. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ MATEŘSKÁ ŠKOLA Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a pomáhat zajistit dítěti dostatek podnětů k aktivnímu rozvoji a vzdělávání. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Čtyřlístek a třídních vzdělávacích programů zaměřených na získávání klíčových kompetencí důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého jedince. Třídní program je rozdělen na čtyři roční období a ta dále na jednotlivá témata. Kaţdé téma nabízí dítěti soubor praktických i intelektových činností zaměřených na všechny oblasti vzdělávání. V průběhu roku byla plněna v jednotlivých odděleních všechna zpracovaná témata v týdenních cyklech. V letošním roce navštěvovalo mateřskou školu celkem 75 dětí, které byly rozděleny do věkově homogenních oddělení: 1. oddělení 25 dětí (4-5 let), 2. oddělení 26 dětí (5-7 let), 3. oddělení 24 dětí (3 4 roky). Nejmladší děti se naučily adaptovat na nové prostředí, seznamovaly se s výtvarnými materiály, vybudovaly si kamarádské vztahy, naučily se sebeobsluze, osvojovaly si hygienické návyky. V průběhu roku se prodluţovala doba soustředění a pozornosti dětí při výuce jednotlivých témat. U dětí čtyř aţ pětiletých je hrubá motorika na dobré úrovni, jemná motorika vyţaduje soustavné procvičování. Pozornost se za rok prodlouţila, paměťové schopnosti jsou dobré u 8

9 většiny dětí. Někteří vyţadují individuální přístup. U velkého počtu dětí přetrvává narušení komunikačních schopností, rodičům byla doporučena konzultace s logopedem. U předškolních dětí byla práce zaměřena na přípravu pro vstup do základní školy. Děti byly rozvíjeny ve všech oblastech vzdělávání. Převládají problémy s komunikační schopností, děti navštěvují logopedickou poradnu. U šesti dětí byl rodičům doporučen odklad školní docházky. Zápis k předškolnímu vzdělávání Ţádost o zařazení do zařízení předškolního vzdělávání podali zákonní zástupci 34 dětí, 14 dětí nebylo z důvodu naplněné kapacity školy přijato. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhl dne Mateřská škola spolupracuje s psycholoţkou Mgr. Marcelou Sedláčkovou (konzultační hodiny jedenkrát za měsíc) a s logopedkou PaedDr. et Bc. Evou Strykovou (konzultace na začátku školního roku). ZÁKLADNÍ ŠKOLA Přehled prospěchu za I. pololetí Ročník Počet Prospěli s Prospěli neprospěli ţáků vyznamenáním I. stupeň II. stupeň Přehled prospěchu za II. pololetí Ročník Počet Prospěli s Prospěli neprospěli ţáků vyznamenáním I. stupeň II. stupeň

10 Průměrný prospěch v jednotlivých předmětech I. stupeň povinné předměty (průměrná známka) předmět ČJ AJ PR M HV VV PČ TV VL PŘÍ I DV rok 2011/12 1,56 1,47 6 1, ,64 1,39 1,13 rok 2010/11 1,61 1,64 1,26 1,56 2 1,10 1,10 0 1,73 1,32 6 1,13 II. stupeň povinné předměty (průměrná známka) předmět ČJ AJ D OV ROV Z M PŘ F CH HV VV PČ TV INF MV 2011/12 2,13 2,28 2,31 1,70 1,39 1,90 2,31 1,61 2,16 1,6 1, , /11 2,39 2,48 2,31 1,94 1,55 1,88 2,49 1,59 2,13 1, ,12 5 1,27 0 Volitelné předměty (průměrná známka) předmět ČJP NJ PPR ZPR MV INF rok 2011/12 1,19 1,46 1,43 1,89 0 1,27 rok 2010/11 1,85 1,51 1,17 1,69 0 1,11 Zkratky předmětů: ČJ Český jazyk a literatura, AJ Anglický jazyk, PR Prvouka, M - Matematika, HV Hudební výchova, VV Výtvarná výchova, PČ Pracovní činnosti, TV Tělesná výchova, VL Vlastivěda, PŘÍ Přírodověda, INF praktikum z informatiky, I Informatika, DV Dramatická výchova, D Dějepis, OV Občanská výchova, ROV Rodinná výchova, Z Zeměpis, PŘ - Přírodopis, F Fyzika, CH Chemie, MV Mediální výchova, ČJP Praktikum z českého jazyka, NJ Německý jazyk, PPR Přírodopisné praktikum, ZPR Zeměpisné praktikum Průměrný prospěch ZŠ 1. stupeň 2. stupeň ZŠ rok 2011/12 1,229 1,66 1,44 rok 2010/11 1,29 1,64 1,47 Statistika chování Třída Počet Výchovná opatření Pochvaly ţáků x PTU x PTU x NTU 23 x PTU x NTU, 3 x DTU, 3 x DŘŠ 14 x PTU, 4 x PŘŠ x NTU, 1 x DTU, 3 x DŘŠ 9 x PTU x NTU, 3 x DTU, 1 x DŘŠ 4 x PTU x NTU, 4 x DTU, 1 x DŘŠ, 1 x 2. st. 1 x PTU x NTU, 1 x DTU x NTU 7 x PTU, 2 x PŘŠ I.S Cel x NTU, 12 x DTU, 8 x DŘŠ, 1 x 2. st. 66xPTU, 6xPŘŠ Vysvětlivky: PTU PŘŠ pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy NTU napomenutí třídního učitele DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy 2. st. sníţená známka z chování 10

11 Statistika absence Třída Počet ţáků Absence celkem Absence - průměr na ţáka Neomluvená absence Neomluvená absence - průměr na ţáka , , , , , ,00 7 0, ,38 8 0, , , I.S , Cel , ,10 I.S TŘÍDA V minulém školním roce navštěvovali I.S třídu čtyři ţáci se speciálně-vzdělávacími potřebami. Kromě vyučovacích předmětů se pedagogové v této třídě cíleně zaměřili na získávání praktických zkušeností a dovedností. Děti se účastnily mnoha akcí, mezi které patřila návštěva divadla, jízda dopravními prostředky např. do přerovského plaveckého areálu, do Kroměříţe na prohlídku města a do Olomouce na vánoční trhy. Mezi další oblíbené patřila hipoterapie v Polkovicích, rehabilitace v Kozlovicích u Přerova a školní výlet s prohlídkou jeskyní v Teplicích nad Bečvou. Vzdělávání probíhalo formou strukturovaného učení - třída byla rozdělena na učební zóny, v nichţ ţáci plnili své úkoly. Celodenní reţim v podobě lineárních obrázků shlédnou kaţdé ráno hned po příchodu do třídy, a tak vědí, co se bude celý den dít. Zavedení strukturovaného učení bylo pro ţáky velkým přínosem. Jsou viditelně samostatnější, klidnější, běţnou denní sebeobsluhu i zapojení do praktického ţivota zvládají jiţ velmi dobře. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ, INTEGROVANÍ ŢÁCI Činnost výchovného poradce je zaměřena na péči o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáky ohroţené rizikem školní neúspěšnosti, péči o zdravotně postiţené ţáky a o ţáky talentované. Celkem 145 Počet ţáků Celkem vyšetřeno v PPP¹ Doloţka Celkem Celkem stupeň stupeň stupeň stupeň stupeň * 53* ¹ Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Přerov *počty ţáků včetně ţáků I.S třídy 2. stupeň 8 Práce s integrovanými ţáky V letošním školním roce jsme pracovali s 17 integrovanými ţáky, z toho 13 ţáků bylo integrováno individuálně v jednotlivých třídách základní školy a 4 ţáci skupinově ve speciální třídě. Ţáci měli vypracované individuální vzdělávací plány. Integrovaní ţáci navštěvovali krouţky reedukace. Jedna vyučující z 1. stupně a dvě vyučující z 2. stupně se těmto dětem věnovali mimo vyučování. Ţáci se SPUCH jsou v souladu se ŠZ 16 zohledňováni dle pokynů PPP. V oblasti výchovy se výchovný poradce věnuje péči o ţáky s výchovnými problémy, s poruchami chování a se znaky sociální nepřizpůsobivosti, péči o ţáky v náročných ţivotních situacích. Problémy byly řešeny individuálně s ţáky, s rodiči a s psychologem. 11

12 Projednáváno bylo zejména nevhodné chování a jednání některých ţáků ke spoluţákům a vyučujícím. Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Jany Hradilové byly vyuţívány rodiči vycházejících ţáků, rodiči ţáků s výukovými nebo výchovnými problémy. V případě potřeby byla domluvena pomoc PPP. Konzultační hodiny psycholoţky PPP Mgr. M. Sedláčkové ve škole byly vyuţívány nejen pedagogickými pracovníky školy, ale i rodiči, jejichţ děti mají výukové či výchovné problémy. Podpora profesní orientace ţáků a poradenství k volbě povolání Výčet některých akcí pořádaných pro vycházející ţáky a jejich rodiče: Ţáci: návštěva akce Prezentační výstava středních škol, beseda v informačním a poradenském středisku úřadu práce, besedy se zástupci středních škol, nástěnka s informacemi o středních školách, konzultační hodiny výchovného poradce, testy profesní orientace. Rodiče: schůzka rodičů vycházejících ţáků, konzultační hodiny výchovného poradce. Příprava ţáků na přijímací řízení: řešení testů SCIO Stonoţka, řešení testů PPPZ Modul A. ŠKOLNÍ DRUŢINA Jen co zasedli prvňáčci do svých nových školních lavic a s nimi i ostatní spoluţáci z vyšších ročníků, zaplnila se druţina opět do posledního místa. Školní druţinu navštěvovalo 60 dětí s pravidelnou docházkou /34 chlapců a 26 dívek/ ve dvou odděleních. V prvním oddělení pracovaly děti z ročníku pod vedením paní vychovatelky Silvie Štenclové a ve druhém oddělení děti z ročníku pod vedením paní vychovatelky Vladimíry Mateřánkové. V době, kdy byly prostory školní druţiny zaplněny většinou přihlášených ţáků, docházela na výpomoc vychovatelkám Mgr. Jana Prečanová. Celý rok se pracovalo podle Školního vzdělávacího programu pro školní druţiny. První oddělení se v projektu Pojď si hrát zaměřilo na pohádkové hry a druhé oddělení v projektu Šikulkou se stane kaţdý z nás na sportovní hry a pobyt v přírodě. Hlavní důraz byl opět kladen na rekreační činnost a relaxační hry. Ke svým činnostem jsme uţívali dvě moderně vybavené herny, počítačovou učebnu a školní zahradu, ve které jsou nové hrací prvky. Úzce spolupracujeme se školní druţinou z Tovačova. Účastníme se sportovních akcí a soutěţí. Hlavní akce a soutěţe ve školní druţině: setkání se sokolníky v areálu MS Mezivodí Troubky podzimní chodníkové snění Golemova ruka Opičí dráha Pyţamová párty Malí pekaři Hry bez hranic s Tovačovem Mikuláši, Mikuláši, co máš ve svém dlouhém plášti? 12

13 Hledání jeţíška s vánočním posezeníčkem Jedeme dál Minifotbálek Brčkiáda Mistr střelec Piškvorkiáda Tvé tělo tvůj hrad Reportéři ČT Kadeřnická módní show Pexesový král Valentýne, Valentýne! Jarní dílnička Ţabakiáda Týden s lanem Kola kola kolečka Stezka kamarádů Šmánkote, babičko, čaruj! Znáš, kde bydlíš? Po stopách čarodějky Jasmíny Velikonoční králíčí skákání Velikonoční kulinářství Zajíčkova pomlázka Na celém světě jsou děti MDD Hledači pokladů Veselý cirkus Loupeţnický lup Právo vůdce Pohádkové maskování Koloběţková olympiáda Přírodovědná olympiáda Druţina v akci Borec nakonec Poskokem do prázdnin Po celý rok ve školní druţině pracoval krouţek EKO Zelený ostrov, kde se děti dovídaly o tajích ţivé a neţivé přírody. Činnost školní druţiny je pravidelně prezentována na školních webových stránkách a v Troubeckém zpravodaji. Činnost školní druţiny je dlouhodobě podporována Sdruţením přátel školy (v letošním roce příspěvek na výtvarný materiál) a MS Mezivodí Troubky, které bezplatně propůjčuje svůj areál pro akce školní druţiny. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Ve školním roce 2011/2012 nebyl řešen ţádný závaţný sociálně patologický problém. Menší problémy řešili průběţně třídní učitelé ve spolupráci s rodiči a ředitelstvím školy. Z větší části šlo o neplnění školních povinností, porušování školního řádu a občasnou agresivitu mezi ţáky. Ţáci se ve školním roce 2011/2012 zúčastnili následujících besed a akcí: Co vědět v patnácti letech Policie ČR, Přerov, ţáci 8. a 9. ročníku, Jak se zachovat v určitých situacích Policie ČR, Přerov, ţáci 6. a 7. ročníku, Jak dokáţe šikana, ale i láska a psaní změnit ţivot beseda se spisovatelem, ţáci 8. a 9. ročníku, Nebojte se rozhodnout workshop, ţáci 6. a 7. ročníku, Jsem jaký/á jsem workshop, ţáci 8. ročníku, beseda o holocaustu ţáci 8. a 9. ročníku, divadelní představení ţáci 1. a 2. stupně, 13

14 Škola v přírodě ţáci 1. stupně, lyţařský výcvikový kurz ţáci 2. stupně, soutěţe v rámci tělesné výchovy, plavání ţáci 3. a 4. ročníku, projektové dny. Ţáci měli moţnost navštěvovat zájmové krouţky, které probíhaly na naší škole. V letošní nabídce bylo deset zájmových útvarů. Téma sociálně patologických jevů bylo zařazeno do výuky občanské výchovy a rodinné výchovy a přírodopisu. Zabývali se jím také třídní učitelé ve svých hodinách. Ve školním roce 2011/2012 si Strategický plán prevence (SPP) kladl následující cíle: poskytovat informace o problematice prevence sociálně patologických jevů a minimalizovat jejich výskyt, vést ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu, učit je posilovat duševní odolnost vůči vnějším i vnitřním negativním vlivům, vytvářet pozitivní motivaci ke zdravému ţivotnímu stylu bez sociálně patologického jednání a bez násilného či diskriminačního chování, vést ţáky k odpovědnosti za vlastní jednání. Metodikem prevence byla ve školním roce 2011/2012 Mgr. Marcela Chramostová. Cíle SPP se nám podařilo uspokojivě naplnit. I. pololetí ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Datum Název projektu Účastníci Místo Cena Kreativita rozvoj profesních kompetencí OD OL 0,- učitelů fyziky Sniţování agresivity ţáků s vyuţitím her PÍS OL 770, Archivní a spisová sluţba VR OL 1.632, Microsoft Word 2010 VO,DV,HR,KOS, KO,PÍS,PRE,SM,VR PR 0, Microsoft PowerPoint 2010 VO,DV,HR,KOS, KO,PÍS,PRE,SM,VR PR 0, EU-Peníze školám, seminář pro příjemce VR OL 0, Pracovní seminář výchovných poradců HR PR 0, Vánoční čarování, Schola Servis MA PR 550, Odpady a obaly, Ekokom HR OL 0, Kurz rozvoje klíč. kompetencí pedagogů DV PV 0, Autismus I. MI BR 2.700, Krajská konference škol OK rozvíjejících SM OL 0,- Ekologickou výchovu v roce Závěrečná konference ITO HR OL 0, Moţnosti k rozvíjení informační a čtenář. HA OV 490,- gramotnosti ve výuce na II. stupni ZŠ Účetní uzávěrka Fyzika a kriminalistika, klimatická gra- OD OL 0,- motnost ţáků a učitelů, oko a optická soustava oka II. pololetí Zvládání problémových ţáků HR OL 948, Komu to vajíčko dám SK PR 550, Software Bakaláři školní matrika DV ZL 890, Seminář dobré praxe programu Ekoškola SM PV 0,- 14

15 Microsoft Word tvorba DUMů VR OL 0, Jak vzbudit zájem ţáka o učení? Aneb jak KOS OL 1.068,- zaujmout, vyjednávat, přesvědčovat a motivovat Zdravotník zotavovacích akcí VO, SK KO 2.200, Informační systém školy, webová prez. DV OL 0,- školy Software Bakaláři tvorba rozvrhu, DV ZL 890,- úvazky Mezinárodní vědecká konference Rizika CHR OL 0,- internetové komunikace Vzdělávání nadaných ţáků KOS OL 0,- Vysvětlivky zkratek: OL = Olomouc, PR = Přerov, ZL = Zlín, PV = Prostějov, BR = Brno, KO - Kojetín ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI MATEŘSKÁ ŠKOLA Září 9. zahájení školního roku divadelní pohádka O červené karkulce vystoupení na Vítání občánků Předplavecký výcvik předškolní děti (od do ) v 9.00 divadelní představení Zatoulané koťátko Říjen Dýňové slavnosti s lampiónovým průvodem cvičení ve sportovní hale (od října) Listopad vystoupení předškoláků na Setkání seniorů v hodin divadelní představení O Aničce a princi Prosinec Rozsvícení vánočního stromečku a vánoční dílny koncert Pavla Nováka v kině Hvězda, Přerov vystoupení na Vítání občánků Mikulášská nadílka v mateřské škole Vánoční besídky v jednotlivých odděleních mateřské školy Leden návštěva předškoláků v 1. třídě základní školy koncert hudební nástroje Únor karneval v mateřské škole. divadelní představení Z pohádky do pohádky Březen vystoupení na Vítání občánků Velikonoční dílny Duben Rej čarodějnic s opékáním a hledáním pokladu Velikonoční koledování 15

16 Divadelní představení s dopravní tématikou Divadelní představení O brejlatý princezně Květen divadelní představení 3 maňáskové pohádky Atletická olympiáda (Tovačov) Svátek matek besídka s dílnami Červen Dětský den soutěţe a hry pro děti Koncert ZUŠ výlet - Baťův kanál výlet - Kroměříţe nejmladší děti Nocleh předškoláků v mateřské škole Pasování předškoláků Škola v přírodě , Velké Losiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA Učitelé i ţáci se aktivně podílejí na přípravě a realizaci vystoupení na veřejnosti. Při organizaci akcí škola spolupracuje se Sdruţením přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky (SPŠ). Výběr aktivit a vystoupení pro veřejnost ve školním roce 2011/2012: Dýňová slavnost (SPŠ) Setkání seniorů v KD Troubky natáčení televizní soutěţe pro ţáky ZŠ Věříš si? v Brně, soutěţili ţáci 5. třídy - Vojtěch Baďura (2. místo) a Sára Zboţínková (4. místo) Rozsvícení vánočního stromečku Školní ples (SPŠ) Dětské šibřinky (SPŠ) Velikonoční výstava (pořadatel Komise pro kulturu a volný čas) Jarní besídka prvního stupně Rej čarodějnic, čarodějů a jejich přisluhovačů (SPŠ) Besídka pěveckého krouţku a krouţku flétny Dětský den (SPŠ) Exkurze, vzdělávací akce Plavecký výcvik ţáků 3. a 4. ročníku (Přerov) Exkurze do Technického muzea v Brně ţáci II. stupně Exkurze do Krakova a Osvětimi 8., 9. ročník Turnaj v malé kopané v Kojetíně II. stupeň Ručně malované placky se špendlíkem 4., 5. třída Lyţařský výcvikový kurz, chata Svinec, Nový Jičín Kojetín 11. ţáků Za pokladem kapitána Černovouse projekt na podporu čtení u dětí (1. 3. třída) Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodruţství doktora Holuba (1. stupeň) Účast při veřejné sbírce Fondu Sidus Migrace a integrace cizinců přednáška Zápis do 1. třídy městské divadlo Zlín Škola základ ţivota (II. stupeň) Projekt Holocaust zakončený exkurzí do Terezína (9. tř.) Škola v přírodě Revika s. r. o., Vizovice pro ţáky I. stupně ZŠ Divadélko pro školy Hradec Králové (I. stupeň) 16

17 Výlety 1. a 2. třída Přerov-Předmostí 3., 4. a 5. třída Osek Lipník (výlet na in-line bruslích) 6. třída ZOO Lešná 7. třída Teplice nad Bečvou 8. třída Tovačov 9. třída Svatý Hostýn - Tesák I.S třída Teplice nad Bečvou Úspěchy školy florbalové utkání ţáků I. stupně, Tovačov Tovačov Troubky 7:4 (branky Josef Soušek 2x, Tomáš Běhal, David Klemeš) Debatiáda krajské kolo Olomouc 6. místo Školní tým: Terezie Burianová, Magdalena Rajtarová, Michaela Kalábová, Kateřina Nezvalová, Radek Hrubý (všichni 9. třída) Mladý Démosthenes - regionální kolo Karolína Lehká 1. místo Terezie Burianová 2. místo Karolína Lehká se zúčastnila krajského kola soutěţe Čtyřlístek vědomostní soutěţ, Obchodní akademie Přerov 2. místo Školní tým: Terezie Burianová, Lenka Zatloukalová, Michaela Kalábová, Ondřej Fafrák (všichni 9. tř.) Konverzační soutěţ v anglickém jazyce, Přerov 3. místo Michaela Kalábová (9. tř.) Hledáme nejlepšího chemika regionu 4. místo Terezie Burianová (9. tř.) 16. místo Magdalena Rajtarová (9. tř.) 17. místo Malíková Yveta (9. tř.) Březen 2012 Účast v mezinárodní soutěţi v psaní dopisů Terezie Burianová Michaela Kalábová Olympiáda v českém jazyce místo Terezie Burianová místo Michaela Kalábová Okrskové kolo fyzikální olympiády účast Karolíny Ďatelové Coca-Cola Školský pohár, 1. kolo (fotbal ţáků tř.) Troubky Tovačov 0: XXV. Ročníku přírodovědné soutěţe Naší přírodou Obor společenství lesa 3. místo Martin Borek (6. tř.) Obor společenstva polí, luk a pastvin 2. místo Václav Burian (8. tř.) Obor společenstva vodního prostředí 2. místo Kateřina Kratochvilová (9. tř.) Okresní kolo ve volejbalu starších ţákyň, Přerov 2. místo Školní tým: Yveta Malíková, Iva Navrátilová, Markéta Dreksová (9. tř.), Veronika Skřenková, Lucie Pizúrová, Tereza Tvrdá, Hana Pacáčková (8. tř.), Nikol Vitoslavská (7. tř.) 17

18 Kinderiáda 27. místo Školní tým: Dívky - Barbora Petrovská (2. tř.), Tereza Geryková (3. tř.), Marie Musilová (4. tř.), Michaela Řezníčková, Veronika Sojáková (5. tř.) Chlapci David Vlach (2. tř.), Petr Skopal (3. tř.), Josef Soušek, David Klemeš (4. tř.), Vojtěch Baďura (5. tř.) Malá chemická olympiáda 2. místo Terezie Burianová (9. tř.) Účast ve výtvarných soutěţích Pod modrou oblohou Karolína Ďatelová, Hana Pacáčková (8. tř.) Ovoce na naší zahradě 2. místo Jiří Řezníček (1. tř.) 3. místo Valentýna Hodrošová (2. tř.) Stromy jako domy David Klemeš, Eva Němčáková, Veronika Sojková, Viktorie Vránová, Sára Zboţínková (5. tř.), Tereza Topenčíková (6. tř.), Sára Hýbnerová (7. tř.) Dětská práce Karolína Ďatelová, Hana Pacáčková, Lucie Pizúrová, Veronika Skřenková, Tereza Tvrdá (8. tř.) V kategorii prezentace získala 2. místo Lucie Pizúrová. V kategorii plakát obsadili 3. místo Karolína Ďatelová, Lucie Pizúrová, Veronika Skřenková. Školní soutěţe Soutěţ o nejnápaditější koše na tříděný odpad 1. místo 5. třída 2. místo 6. třída 3. místo 2. třída Olympiáda z českého jazyka - školní kolo účast 29 ţáků 8. a 9. ročníku 1. Burianová Terezie (9. tř.) 2. Kalábová Michaela (9. tř.) Mladý Démosthenes školní kolo Sběr papíru celkem kg Pořadí : 1. místo 2. třída 2. místo 4. třída 3. místo 1. třída celkem 5,060 kg Pořadí : 1. místo 1. třída 2. místo 2. třída 3. místo 3. třída Sběr bylin ve školním roce 2011/2012 Pořadí: 1. místo Lucie Dočkalová (4. tř.) 2. místo Jan Hromek (2. tř.) 3. místo Lucie Pizúrová (8. tř.) Lyţařský výcvikový kurz - výsledky obřího slalomu Dívky Chlapci 1. místo Nikol Vitoslavská 1. místo Jiří Kolečář 2. místo Iva Navrátilová 2. místo Jakub Hýzl 3. místo Terezie Burianová 3. místo Jan Špalek Školní kolo recitační soutěţe I. kategorie 2. a 3. třída II. kategorie 4. a 5. třída 1. místo Michal Tvrdý (2. tř.) 1. místo Tereza Kamelandrová (5. tř.) 2. místo Veronika Bršťáková (2. tř.) 2. místo Ivana Vojtášková (4. tř.) 3. místo Tereza Geryková (3. tř.) 3. místo Veronika Sojáková (5. tř.) 18

19 III. kategorie 6. a 7. třída IV. kategorie 8. a 9. třída 1. místo Monika Malíková (7. tř.) 1. místo Terezie Burianová (9. tř.) 2. místo Tereza Topenčíková (6. tř.) 2. místo Kateřina Nezvalová (9. tř.) 3. místo Anna Dočkalová (6. tř.) 3. místo Karolína Ďatelová (8. tř.) Matematický klokan 2012 Kategorie Cvrček (2. a 3. třída) Kategorie Klokánek (4. a 5. třída) 1. místo Ondřej Soják (3. tř.) 1. místo Josef Soušek (4. tř.) 2. místo Tereza Geryková (3. tř.) 2. místo Sára Zboţínková (5. tř.) 3. místo Kryštof Čečman (3. tř.) 3. místo Anna Burianová (4. tř.) Natálie Dermíšková (3. tř.) Kategorie Kadet (8. a 9. třída) 1. místo Terezie Burianová (9. tř.) 2. místo Václav Burian (8. tř.) 3. místo Karolína Ďatelová (8. tř.) Projektové dny Vysaď strom pro mír (5., 6. ročník) Hledáme přírodniny projektový den I.S třídy Dýňová slavnost Vítání jara Den Země sázení stromu 1.a 9. třída Den Země projektový den (6., 7. třída úklid asfaltového hřiště + ekohrátky, 8., 9. třída exkurze do čističky odpadních vod Henčlov Holocaust (9. ročník) Učíme se o přírodě (1. stupeň) Ţivot okolo vody projektový den I.S třídy 26., Povídání o lese v lese 25., Ochrana člověka za mimořádných situací, kurz první pomoci CELOPLOŠNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA OVĚROVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKŮ 5. a 9. TŘÍD V období od do probíhalo v základních školách a příslušných ročnících celoplošná generální zkouška ověřování výsledků ţáků 5. a 9. tříd. Všichni ţáci v rámci této zkoušky řešili úlohy z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Výsledky školy (v závorkách uvedeno percentuální vyjádření správných odpovědí): 5. třída 9. třída Anglický jazyk (40,96 %) Anglický jazyk (52,28 %) Český jazyk (62,94 %) Český jazyk (68,63 %) Matematika (57,57 %) Matematika (49,63 %) Celkové výsledky řadí školu do celorepublikového průměru. TESTOVÁNÍ ŢÁKŮ VIII. TŘÍDY Dne 21. května 2012 se 11 ţáků VIII. třídy zúčastnilo srovnávacího testování pro VIII. třídy základních škol, které proběhlo v rámci projektu Podpora přípravy na přijímací zkoušky (PPPZ) Modul A. V hodnotící zprávě jsou uvedeny základní souhrnné výsledky a detailní výsledky ţáků. Kaţdý ţák obdrţel přehled celkový průměrný percentil, výsledky z českého jazyka, výsledky z matematiky a výsledky z OSP (percentil, známka, ţákův odhad výsledku). 19

20 Další část vyhodnocení se týká studia na střední škole a uvádí preferovaný typ školy, předpoklady ke studiu na vybraném typu školy (slovní vyjádření potenciálu ke studiu na zvolené střední škole) a potenciál ke studiu na zvolené střední škole. Z výsledků testování ţáků VIII. třídy naší školy vyplývá, ţe se ţáci svým celkovým percentilem 49,8 (český jazyk 40,9; matematika 63,4; obecně studijní předpoklady 45,0) zařadili do středu všech škol, které se zúčastnily testování. TESTOVÁNÍ ŢÁKŮ IX. TŘÍDY Český jazyk Výsledky ţáků v českém jazyce se řadí mezi lepší průměr. Máme lepší výsledky neţ 60 % zúčastněných škol. Průměrné výsledky měli ţáci ve všech oblastech gramatika, větný rozbor, jazyk, sloh a literatura. Stejně tak průměrných výsledků dosáhly v oblastech znalosti, porozumění, aplikace. Potenciál ţáků v českém jazyce je vyuţíván dobře. Výsledky ţáků jsou na vyšší úrovni, neţ jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, ţáci pracují nad svoje moţnosti. Nejlepších výsledků dosáhli ţáci: Terezie Burianová, Kateřina Nezvalová, Lenka Zatloukalová, Radek Hrubý. Matematika V matematických SCIO testech se naše škola umístila pod testovacím průměrem. Z rozboru testů vyplynulo, ţe mezi ţáky ve třídě jsou dva nadprůměrně nadaní ţáci. Nadprůměrné výsledky vykazujeme tradičně v geometrii, to znamená, ţe budujeme představivost ţáků správným způsobem. V první polovině testu vykazovali ţáci převáţně nadprůměrné nebo průměrné výsledky, úspěšnost klesala ve druhé části. Ţáci jsou tedy schopni řešit úlohy, problém je spíše jejich rychlost. I zde můţe napomoci větší automatizace aritmetických operací, důslednější nácvik matematických postupů. Nedostatky jsou v aritmetice a algebře. Další mírně podprůměrný výsledek byl v aplikaci. Znamená to, ţe ţáci mají velké mnoţství znalostí, které ale nedovedou správně aplikovat. Z testování rovněţ vyplynulo, ţe svůj potenciál nadprůměrně vyuţívá méně neţ polovina ţáků, nadpoloviční většina ho nevyuţívá. Anglický jazyk V oddíle anglického jazyka dosáhli ţáci mírně podprůměrných výsledků v porovnání s ostatními školami. Z přiloţených grafů je zřejmé, ţe téměř dvě třetiny ţáků podstatně nevyuţívají svého potenciálu v dané oblasti. Je patrné, ţe oproti ostatním ročníkům základních škol je třeba zapracovat především na řešení komplexních cvičení. Do výuky tedy zařadíme více komplexních cvičení a také budeme věnovat větší pozornost konverzačním situacím a čtení a porozumění textu. Celkově výsledky testů v dané oblasti odpovídají očekáváním. Obecné studijní předpoklady (OSP) Z výsledků testování OSP ţáků 9. třídy naší školy vyplývá, ţe ţáci svým celkovým percentilem 44 dosáhli niţšího výsledku neţ je průměrný celkový percentil (49) všech testovaných ţáků devátých tříd, které se zúčastnily testování. Testování ukázalo, ţe v části analytického myšlení mají rezervy a naopak v části kvantitativního myšlení pracují nad svoje moţnosti. Celkový percentil úspěšnosti také ukázal, ţe získané výsledky v dovednostní části jsou nejslabší ve slovní zásobě a orientaci v obrázku, naopak v orientaci v textu jsou velmi dobré. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Školní program environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Cílem tohoto programu je zvýšení povědomí a znalostí obyvatel o ţivotním prostředí. 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více