OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY"

Transkript

1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Nučic e è. 1/2012/OOP ze dne 19. dubna 2012 ZMĚNA č. 7a územního plánu sídelního útvaru Nučice

2 OBEC NU»ICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, Nučice; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ Tel.: ; fax ; čj.: 349/2012 V Nučicích dne: 19. dubna 2012 Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o. tel , mobil Opatření obecné povahy č. 1/2012/OOP ZMĚNA Č. 7A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NUČICE *************************************************************** Zastupitelstvo obce Nučice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), 13 a přílohy č. 7a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška č. 500/2006 Sb. ), ve spojení s 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, svým usnesením č. 3/2012 ze dne 18. dubna 2012 vydává změnu č. 7a územního plánu sídelního útvaru Nučice ve formě opatření obecné povahy (dále také jen změna č. 7a ), jejíž územně plánovací dokumentaci zhotovila společnost PRISVICH, s.r.o., IČ , projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem ČKA , kterou se mění závazná část územního plánu sídelního útvaru Nučice, schváleného dne 7. března 1995 (dále jen ÚPnSÚ Nučice ), takto 1. Změnou č. 7a se mění ÚPnSÚ Nučice ve 2 lokalitách, a to Z7-1 a Z7-2 v rozsahu dle grafické části změny č. 2 v katastrálním území Nučice u Rudné a obci Nučice. 2. Lokality změny č. 7a se zařazují do funkční plochy takto a) lokalita Z7-1 jako Plocha pro individuální obytnou zástavbu příměstského charakteru a upravená veřejná zeleň, b) lokalita Z7-2 jako Plocha pro individuální obytnou zástavbu příměstského charakteru. 3. Lokalita Z7-1 se změnou č. 7a zařazuje do ploch přestavby zastavěného území. 4. Lokalita Z7-2 se změnou č. 7a zařazuje do zastavitelných ploch. 5. Pro funkční plochu Plocha pro individuální obytnou zástavbu příměstského charakteru, vymezenou změnou č. 7a v lokalitě Z7-1, jsou závazné regulativy funkční plochy (dále jen regulativy ) stanovené individuálně pro tuto lokalitu v kapitole 1.6 Stanovení podmínek pro využití ploch textové části změny č. 7a. 6. Pro ostatní funkční plochy v lokalitách Z7-1 a Z7-2 platí regulativy závazné části ÚPnSÚ Nučice. 1

3 7. Změna č. 7a nemění urbanistickou koncepci, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. 8. Změna č. 7a nevymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a plochy asanací. 9. Pro žádnou z lokalit změny č. 7a není uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo pořízení regulačního plánu jako podmínky pro rozhodování o změnách v území. 10. Změna č. 7a nestanovuje pořadí změn v území (etapizaci) a nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt a stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona. 11. Nedílnou součástí změny č. 7a je textová část a tyto výkresy grafické části a) 1 základního členění území, 1 : 5000, b) 2 hlavní výkres, 1 : Ode dne účinnosti změny č. 7a ( 173 odst. 1 správního řádu) platí nadále závazná část ÚPnSÚ Nučice a obecně závazná vyhláška obce Nučice, kterou byla závazná část ÚPnSÚ Nučice vyhlášena, pokud toto opatření obecné povahy nestanoví jinak. Odůvodnění Odůvodnění změny č. 7a obsahuje textovou a grafickou část takto: A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1. Textová část odůvodnění územně plánovací dokumentace změny č. 7a zpracovaná projektantem v rozsahu části II odst. 1 písm. a) až e) přílohy č. 7a vyhlášky č. 500/2006 Sb., je nedílnou součástí tohoto odůvodnění. 2. Postup při pořízení změny č. 7a, resp. změny č. 7 Pořízení změny č. 7 schválilo Zastupitelstvo obce Nučice usnesením č. 1/2009 ze dne 4. února 2009 podle 6 odst. 5 písm. a) a 44 písm. d) stavebního zákona návrh společnosti SMP CZ, a.s., IČ , a současně pověřilo starostu obce, Ing. Vladimíra Kadlece, aby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 7 jako tzv. určený zastupitel ve smyslu stavebního zákona, který byl po úmrtí (17. února 2010) nahrazen starostkou obce Ludmilou Svobodovou, usnesením č. 2/2010 Zastupitelstva obce Nučice ze dne 24. února Pořizovatelem změny č. 7 byl Obecní úřad Nučice, který zajistil v souladu s 6 odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle 24 stavebního zákona uzavřením smlouvy právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČ , jejíž pracovník, Ing. Ladislav Vich, má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti Ministerstva vnitra v územním plánování č a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., na pořízení a zhotovení změny č. 7 schválilo Zastupitelstvo obce Nučice usnesením ze dne 4. února 2009 podle 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona. Při pořizování a vydávání změny č. 7a, resp. změny č. 7, se postupovalo podle 55 odst. 2 a 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona v etapách zadání a návrh. Zpracování konceptu změny č. 7a nebylo požadováno. Návrh zadání změny č. 7 byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od 24. března 2009 do 22. dubna 2009, a současně jej pořizovatel zaslal subjektům uvedeným v 47 odst. 2 stavebního zákona. 2

4 Na základě vyhodnocení uplatněných požadavků, stanovisek, podnětů a připomínek provedeného pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostkou obce Ludmilou Svobodovou, upravil návrh zadání změny č. 7 a předložil jej ke schválení Zastupitelstvu obce Nučice. Zadání změny č. 7 schválilo Zastupitelstvo obce Nučice usnesením č. 4/2009 ze dne 17. června 2009 podle 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 stavebního zákona. Návrh změny č. 7 zhotovila v únoru 2010 společnost PRISVICH, s.r.o., IČ , projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem ČKA , na základě schváleného zadání a přiměřeně podle stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. Společné jednání o návrhu změny č. 7 se podle 50 odst. 2 stavebního zákona uskutečnilo dne 19. února 2010 od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nučice, Kubrova 31. Vyhodnocení společného jednání provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostkou obce Ludmilou Svobodovou, a na základě závěrů uvedených ve Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Nučice zpracoval pořizovatel Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Nučice po společném jednání a předal je dne 19. července 2011 projektantovi, Ing. arch. Akad. arch. Petru Foglarovi, k provedení úpravy návrhu změny č. 7 před veřejným projednáním. Upravený návrh změny č. 7 po společném jednání byl projektantem zpracován v září 2011 na základě Pokynů pro úpravu návrhu změny č. 7 po společném jednání zpracovaných pořizovatelem po vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 7. Návrh změny č. 7 byl podle 51 odst. 1 stavebního zákona, spolu se zprávou o projednání návrhu změny č. 7, předložen pořizovatelem dne 24. března 2010 k posouzení Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, který vydal stanovisko čj /2010/KUSK ze dne 13. dubna 2010 k návrhu změny č. 7 se závěrem, že neshledal žádné rozpory, a proto je možné jej následně projednat ve smyslu ustanovení 52 až 54 stavebního zákona. Toto stanovisko si Krajský úřad Středočeského kraje následně usnesením čj /2010/KUSK ze dne 3. srpna 2010 zrušil, neboť bylo zjištěno zjevné pochybení ve vydaném stanovisku, když bylo dodatečně zjištěno, že návrh změny č. 7 nerespektuje vedení regionálního koridoru v lokalitě Z7-3, a tím je předmětné stanovisko v rozporu s 51 odst. 2 stavebního zákona. Po vypuštění lokality Z7-3 byl dne 19. července 2011 předložen návrh změny č. 7 opět k posouzení Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, který vydal souhlasné stanovisko čj /2011/KUSK ze dne 2. srpna 2011, když neshledal žádné rozpory. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 7 podle 52 odst. 1 stavebního zákona s výkladem projektanta, Ing. arch. Akad. arch. Petra Foglara, nařídil pořizovatel na den 8. prosince 2011 od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nučice, Kubrova 31. Před vyhodnocením veřejného projednání bylo usnesením č. 1/2012 Zastupitelstva obce Nučice ze dne 15. února 2012 schváleno rozdělení změny č. 7 na dvě části, a to na změnu č. 7a, která obsahuje lokality Z7-1 a Z7-2, a na změnu č. 7b, která obsahuje lokality Z7-4 a Z7-5. K vydání byla jako první předložena změna č. 7a. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostkou obce Ludmilou Svobodovou, vyhodnotil výsledky veřejného projednání týkající se pouze změny č. 7a s tím, že podání uplatněná k veřejnému projednání návrhu změny č. 7b budou vyhodnocena před jejím vydáním, a konstatoval, že do jeho skončení nebyly uplatněny žádné připomínky a námitky. Stanoviska, které uplatnily dotčené orgány nebyly vyhodnoceny jako stanoviska k připomínkám ve smyslu 52 odst. 3 stavebního zákona, veřejného projednání se žádný z dotčených orgánů nezúčastnil. Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání a usnesení č. 1/2012 Zastupitelstva obce Nučice ze dne 15. února 2012 byly pořizovatelem stanoveny Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 7 ÚPnSÚ Nučice před vydáním k provedení nepodstatné úpravy návrhu změny č. 7 před jeho vydáním a tyto předal dne 23. února 2012 projektantovi. Protože se z pohledu 53 odst. 2 staveb- 3

5 ního zákona nejedná o podstatnou úpravu návrhu změny č. 7 po veřejném projednání, ale pouze k rozdělení dokumentace změny č. 7 na změnu č. 7a a změnu č. 7b nenařídil pořizovatel opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů. Upravený návrh změny č. 7a převzal v březnu 2012 pořizovatel od projektanta, Ing. arch. Akad. arch. Petra Foglara, a dne 28. března 2012 jej předložil společně s odůvodněním a návrhem na vydání změny č. 7a Zastupitelstvu obce Nučice podle 54 odst. 1 stavebního zákona. 3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 7a s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem [ 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona] Území obce Nučice je součástí rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností, města Černošice, dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008) schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července Pro řešení změny č. 7a nevyplývají z PÚR ČR 2008 žádné konkrétní požadavky. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, jako územně plánovací dokumentace vydaná krajem, byly Zastupitelstvem Středočeského kraje vydány ve formě opatření obecné povahy usnesením č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a oznámeny veřejnou vyhláškou dne 7. února 2012, což je nezbytný předpoklad pro jejich platnost, ale jejich právní účinnost dosud nenastala. Ve vztahu ke změně č. 7a jako podřízené územně plánovací dokumentaci, nejsou Zásady územního rozvoje Středočeského kraje právně účinné. Přezkoumán je proto soulad s platnou, ale doposud neúčinnou nadřazenou dokumentací, Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (dále je ZÚR Středočeského kraje ). Řešené území změny č. 7a, tj. území lokalit Z7-1 a Z7-2, není dotčeno žádnou plochou či koridorem nadmístního významu ani koridorem žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšného opatření, vymezenou ZÚR Středočeského kraje. Návrh změny č. 7a je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a není v rozporu s dosud neúčinnými ZÚR Středočeského kraje. 4. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 7a s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území [ 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona] Změnou č. 7a reaguje obec Nučice na návrh společnosti SMP CZ, a.s., IČ , požadující změnu funkčního využití zastavěného území v lokalitě Z7-1 z ploch skladů a lehkého průmyslu dle ÚPnSÚ Nučice na plochy pro individuální obytnou zástavbu příměstského charakteru (rodinné domy a viladomy a plochy veřejné zeleně. Záměrem je lokalitu Z7-1 zbavit průmyslového provozu a postupně je přeměnit na území s kvalitní obytnou zástavbou. Záměr se má uskutečnit na pozemcích v lokalitě Z2-1 o výměře 5,8 ha, vymezené pozemky bývalého skladovacího areálu společnosti SMP CZ, a.s., v katastrálním území Nučice u Rudné. Změna č. 7a se nezabývá rozvojem území obce jako takovým, lokalita Z7-1 je plochou přestavby tzv. brownfields v zastavěném území obce Nučice a vyjma lokality Z7-2 o výměře 0,2 ha, nevymezuje zastavitelné plochy. V lokalitě Z7-2 dochází k malému rozšíření zastavitelné plochy oproti ÚPnSÚ Nučice, kdy se mění funkční využití z ploch orné půdy na plochy pro individuální obytnou zástavbu příměstského charakteru v návaznosti na skutečný stav zastavěného území. Změnou č. 7a není dotčena urbanistická koncepce rozvoje obce Nučice. Beze změny zůstává základní funkční členění území, koncepce dopravní obsluhy, systém ekologické stability krajiny, jakož i základní koncepční systémy technické infrastruktury. Lokality Z7-1 a Z7-2 představují v celkovém kontextu zástavby obce Nučice pouze dílčí zásah bez zásadního vlivu na celkovou strukturu uspořádání obce. Změnou č. 7a se významným způsobem nezmění základní údaje o stavu obyvatel, sociální a ekonomické struktuře. Vymezením plochy přestavby pro bydlení v lokalitě Z7-1 dojde ke zvýšení počtu obyvatel obce, zároveň však dojde k oslabení zátěže území snížením rozlohy ploch skladů a lehkého průmyslu na území obce. 4

6 Změna č. 7a usiluje v řešeném území o zajištění trvale udržitelného rozvoje všech složek území a osídlení při zachování a ochraně přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území při zajištění koordinace veřejných a soukromých záměrů v území. Vzhledem k charakteru změny č. 7a, kterou se zajišťuje zejména změna funkčního využití plochy v zastavěném území (lokalita Z7-1), není třeba řešit požadavky na ochranu nezastavěného území. Návrh změny č. 7a je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 7a s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů [ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona] Ihned po schválení zadání změny č. 7 dne 17. června 2009, zajistil pořizovatel zpracování návrhu změny č. 7 přiměřeně v rozsahu přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Při projednání a vydání návrhu změny č. 7 bylo postupováno podle 188 odst. 3 stavebního zákona. Před vydáním, po veřejném projednání návrhu změny č. 7, bylo na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Nučice rozdělena změna č. 7 na část 7a a 7b, předmětem tohoto přezkoumání je změna č. 7a. Grafická část návrhu změny č. 7a a jeho odůvodnění byla skladbou výkresů přizpůsobena platnému ÚPnSÚ Nučice tak, aby byla zachována návaznost grafické části i po změně č. 7a. Podle odst. 3 části I a odst. 2 části II přílohy č. 7a k vyhlášce č. 500/2006 Sb. byly do grafické části zařazeny pouze výkresy Základní členění území, 1 : 5000 a výkres Širší vztahy. Při členění řešeného území změny č. 7a na plochy s rozdílným způsobem využití podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, byly zachovány funkční plochy vymezené v ÚPnSÚ Nučice. Pro funkční plochu vymezenou změnou č. 7a v lokalitě Z7-1 platí podmínky pro využití plochy stanovené v kapitole 1.6 textové části změny č. 7a. Návrh změny č. 7a je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 7a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů [ 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona] Při pořizování návrhu změny č. 7 byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily ve svých stanoviscích, a to zejména při společném jednání. Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem, starostkou obce Ludmilou Svobodovou, vyhodnotil uplatněné stanoviska a učinil závěry, které podle jejich charakteru promítl do Pokynů pro úpravu návrhu změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Nučice po společném jednání. Podle těchto pokynů byl návrh změny č. 7 upraven a dán do souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů a po souhlasném posouzení Krajským úřadem podle 51 stavebního zákona následně dne 8. prosince 2012 veřejně projednán podle 52 odst. 1 stavebního zákona. Před vyhodnocením veřejného projednání a zpracováním návrhu rozhodnutí o námitkách byla usnesením č. 1/2012 Zastupitelstva obce Nučice ze dne 15. února 2012 změna č. 7 rozdělena na změnu č. 7a s lokalitami Z7-1 a Z7-2 a na změnu č. 7b s lokalitami Z7-4 a Z7-5. Předmětem vyhodnocením veřejného projednání proto byly pouze podání týkající se lokalit Z7-1 a Z7-2 změny č. 7a, která je předmětem tohoto přezkoumání. Na základě vyhodnocení veřejného projednání a usnesení č. 1/2012 byla podle Pokynů pro úpravu návrhu změny č. 7 ÚPnSÚ Nučice před vydáním upravena dokumentace změny č. 7a a tato byla předložena pořizovatelem Zastupitelstvu obce Nučice dne 28. března 2012 k vydání. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentech označených jako Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 7 ÚPnSÚ Nučice, Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 7 ÚPnSÚ Nučice po společném jednání, Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 7 ÚPnSÚ Nučice a Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 7 ÚPnSÚ Nučice před vydáním, které jsou součástí dokladů o pořizování a vydání změny č. 7a ÚPnSÚ Nučice. Při pořizování návrhu změny č. 7 byl řešen rozpor postupem podle 136 odst. 6 správního řádu, a to mezi orgánem územního plánování, pořizovatelem změny č. 7, Obecním úřadem Nučice 5

7 a orgánem ochrany přírody, Městským úřadem Černošice, odborem životního prostředí. O řešení rozporu požádal pořizovatel dne 3. května 2010 společný nadřízený správní orgán, tj. Krajský úřad Středočeského kraje, jehož výsledek, uvedený v protokolu z dohadovacího řízení, čj / /2010/KUSK ze dne 12. července 2010, byl respektován, jak je uvedeno pod poř. č. 7c ve Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 7 ÚPnSÚ Nučice a závěry pořizovatele, tj. zejména vypuštění lokality Z7-3, byly na základě Pokynů pro úpravu návrhu změny č. 7 ÚPnSÚ Nučice po společném jednání zapracovány do upraveného návrhu změny č. 7 pro veřejné projednání uskutečněné dne 8. prosince Návrh změny č. 7a je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a výsledkem řešení rozporu. 7. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona] Při projednávání návrhu zadání změny č. 7 Středočeský kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství v koordinovaném stanovisku čj /2009/KUSK/OŽP/La ze dne 20. dubna 2009 jako příslušný dotčený orgán na úseku ochrany přírody a posuzování vlivů na životní prostředí, uvedl, že že v souladu s ust. 45i zákona lze vyloučit významný vliv předložené koncepce, samostatně i ve spojení s jinými, na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními předpisy. V posuzované oblasti se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. a dále, že nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů zadání návrhu změny z hlediska vlivů na životní prostředí. Na základě výše uvedeného nebylo vyhodnocení vlivů změny č. 7 na udržitelný rozvoj území součástí návrhu změny č. 7 v souladu s 50 odst. 1 stavebního zákona, neboť zadání změny č. 7 nepožadovalo podle 47 odst. 3 stavebního zákona jeho zpracování. 8. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno [ 53 odst. 5 písm. c) stavebního zákona] Vyhodnocení vlivů změny č. 7 na životní prostředí, které je součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoje území, nebylo podle přílohy ke stavebnímu zákonu zpracováno. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo součástí návrhu změny č. 7, zadání neobsahovalo požadavek na jeho zpracování. 9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch [ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona] Obec Úholičky má platný územní plán sídelního útvaru schválený dne 7. března Dle schváleného zadání změny č. 7 a po rozdělení změny č. 7 na změnu č. 7a a 7b, je možno u změny č. 7a konstatovat, že předmětem změny č. 7a bylo prakticky jen vymezení plochy přestavby v lokalitě Z7-1 z důvodu nahrazení plochy výroby a skladů plochou pro bydlení, který je z hlediska vyhodnocení účelného využit zastavěného území považován pro obec za velmi významný. Dorovnání zastavitelné plochy v lokalitě Z7-2 je zanedbatelné. Změna č. 7a zlepšuje využití zastavěného území a nemá potřebu vymezení nových zastavitelných ploch nad rámec platného ÚPnSÚ Nučice. 10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Pořizovatel veřejně projednal upravený a posouzený návrh změny č. 7 dle 52 odst. 1 stavebního zákona a do skončení veřejného projednání dne 8. prosince 2011 v hodin, tj. ve lhůtě dle 52 odst. 3 stavebního zákona, neobdržel ke změně č. 7a žádné námitky dotčených osob uvedených v 52 odst. 2 stavebního zákona. Námitky byly uplatněny ke změně č. 7b, jejichž rozhodnutí o námitkách bude předmětem návrhu pořizovatele na vydání změny č. 7b. 11. Vyhodnocení připomínek Pořizovatel veřejně projednal upravený a posouzený návrh změny č. 7 dle 52 odst. 1 stavebního zákona a neobdržel do skončení veřejného projednání dne 8. prosince 2011 v hodin v souladu s 52 odst. 3 stavebního zákona žádné připomínky osob, jejichž práva, povinnosti nebo 6

8 zájmy by mohly být návrhem změny č. 7a přímo dotčeny dle 172 odst. 4 správního řádu. Připomínky byly uplatněny ke změně č. 7b, jejichž vyhodnocení bude předmětem návrhu pořizovatele na vydání změny č. 7b. B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Grafickou část odůvodnění změny č. 7a územního plánu sídelního útvaru Nučice tvoří výkresy a) č. 1 Koordinační výkres, 1 : 5000, b) č. 2 Širší vztahy, grafické měřítko, c) Výřez hlavního výkresu ÚPnSÚ Nučice STAV, 1 : 5000, které jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č. 7a. Poučení: Proti změně č. 7a územního plánu sídelního útvaru Nučice, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 správního řádu). * * * Ludmila Svobodová v. r. starostka obce Mgr. Andrea Nová v. r. místostarostka obce 7

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Mnichovice. è. 1/2011. ZMĚNA č. 3. územního plánu města Mnichovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Mnichovice. è. 1/2011. ZMĚNA č. 3. územního plánu města Mnichovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Mnichovice è. 1/2011 ZMĚNA č. 3 územního plánu města Mnichovice MÃSTO MNICHOVICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA Masarykovo náměstí 83, 267 01 Mnichovice; okres Praha-východ,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastup it els t v a města Buště h r ad è. 1/2011/OOP ZMĚNA č. 3 územního plánu města Buštěhrad MÃSTO BUäTÃHRAD ZASTUPITELSTVO MĚSTA Hřebečská 660, 267 01 Buštěhrad; okres Kladno,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Vyšehořovice è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu obce Vyšehořovice OBEC VYäEHOÿOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE Vyšehořovice 23, 250 87 Mochov;

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Nučice. è. 2/2010 ze dne 19. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 8. územního plánu sídelního útvaru Nučice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Nučice. è. 2/2010 ze dne 19. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 8. územního plánu sídelního útvaru Nučice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Nučice è. 2/2010 ze dne 19. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 8 územního plánu sídelního útvaru Nučice OBEC NU»ICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, 252 16 Nučice, okres Praha-západ,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Dolní Břežany. è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu Dolních Břežan

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Dolní Břežany. è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu Dolních Břežan OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Dolní Břežany è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu Dolních Břežan OBEC DOLNÕ BÿEéANY ZASTUPITELSTVO OBCE 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany;

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Buštěhrad. è. 1/2010 ze dne 3. února 2010 ZMĚNA Č. 2. územního plánu města Buštěhrad

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Buštěhrad. è. 1/2010 ze dne 3. února 2010 ZMĚNA Č. 2. územního plánu města Buštěhrad OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Buštěhrad è. 1/2010 ze dne 3. února 2010 ZMĚNA Č. 2 územního plánu města Buštěhrad MÃSTO BUäTÃHRAD ZASTUPITELSTVO MĚSTA Hřebečská 660/11, 273 43 Buštěhrad, okres

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Kamen ic e è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Kamenice OBEC KAMENICE ZASTUPITELSTVO OBCE Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, okres

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu pit e lst v a obce Jeneč è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 3 územního plánu obce Jeneč OBEC JENEČ ZASTUPITELSTVO OBCE Lidická 82, 252 61 Jeneč, okres Praha-západ, kraj Středočeský,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastup it e ls t v a obce Vysoký Újezd è. 1/2 0 1 6 / O O P ZMĚNA č. 6 územního plánu obce Vysoký Újezd OBEC VYSOKÝ ÚJEZD ZASTUPITELSTVO OBCE Vysoký Újezd 113, 267 16 Vysoký Újezd

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Dobře j ov ic e è. 1/2 0 1 4 / O O P ZMĚNA č. 1 územního plánu Dobřejovic OBEC DOBÿEJOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany u

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Králův Dvůr. è. 1/2010 ze dne 5. øíjna ZMĚNA č. 1. územního plánu města Králův Dvůr

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Králův Dvůr. è. 1/2010 ze dne 5. øíjna ZMĚNA č. 1. územního plánu města Králův Dvůr OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Králův Dvůr è. 1/2010 ze dne 5. øíjna 2010 ZMĚNA č. 1 územního plánu města Králův Dvůr MÃSTO KR LŸV DVŸR ZASTUPITELSTVO MĚSTA náměstí Míru 139, 267 01 Králův

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastu p it e l s tv a obce Vyšeh o řo v i c e. è. 1/2012/OOP ze dne 28. èervna 2012 ZMĚNA Č. 2

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastu p it e l s tv a obce Vyšeh o řo v i c e. è. 1/2012/OOP ze dne 28. èervna 2012 ZMĚNA Č. 2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e l s tv a obce Vyšeh o řo v i c e è. 1/2012/OOP ze dne 28. èervna 2012 ZMĚNA Č. 2 územního plánu obce Vyšehořovice OBEC VYäEHOÿOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE Vyšehořovice

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Velké Přílepy. è. 1/2008 ze dne 25. záøí 2008 ZMĚNA Č. 2. územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Velké Přílepy. è. 1/2008 ze dne 25. záøí 2008 ZMĚNA Č. 2. územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Velké Přílepy è. 1/2008 ze dne 25. záøí 2008 ZMĚNA Č. 2 územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy OBEC VELKÉ PŘÍLEPY okres Praha-západ, kraj Středočeský Pražská

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Dobrovice. è. 1/2010 ze dne 11. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 4. územního plánu města Dobrovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Dobrovice. è. 1/2010 ze dne 11. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 4. územního plánu města Dobrovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Dobrovice è. 1/2010 ze dne 11. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 4 územního plánu města Dobrovice MÃSTO DOBROVICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice;

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Zlatn ík y- H o d ko v ic e è. 1/2 0 1 7 / O O P ZMĚNA č. 1 regulačního plánu Zlatníky-Hodkovice lokalita H2 Obec Zlatníky Hodkovice ZASTUPITELSTVO OBCE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va města Kleca n y è. 2/2 0 1 6 / O O P ZMĚNA č. 3 územního plánu Klecan MĚSTO KLECANY ZASTUPITELSTVO MĚSTA Do Klecánek 52, 250 67 Klecany; okres Praha-východ, kraj

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Stašo v è. 1/2012/OOP ze dne 3. února 2012 ZMĚNA č. 2 územního plánu obce Stašov OBEC STAäOV ZASTUPITELSTVO OBCE Stašov 114, 267 51 Zdice; okres Beroun,

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Řisuty è. 1/2013/OOP ze dne 3. øíjna 2013 ZMĚNA č. 1 územního plánu Řisuty OBEC ÿisuty ZASTUPITELSTVO OBCE Řisuty 84, 273 78 Řisuty, okres Kladno, kraj Středočeský,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Velvary è. 1/2013/OOP ZMĚNA č. 4 územního plánu města Velvary MÃSTO VELVARY ZASTUPITELSTVO MĚSTA náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary, okres Kladno, kraj

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Dolní Břežany è. 1/2012/OOP ze dne 4. prosince 2012 ZMĚNA č. 3 územního plánu Dolních Břežan OBEC DOLNÕ BÿEéANY ZASTUPITELSTVO OBCE 5. května 78, 252 41 Dolní

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

OBEC LETY ZASTUPITELSTVO OBCE

OBEC LETY ZASTUPITELSTVO OBCE OBEC LETY ZASTUPITELSTVO OBCE Na Návsi 160, 252 29 Lety; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČO 00241393, IDS: e4uamak Tel.: 257 711 180; mobil 602 134 889; e-mail: podatelna@obeclety.cz; http://www.obec-lety.cz

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Červený Újezd è. 1/2012/OOP ze dne 18. èervna 2012 ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Červený Újezd OBEC»ERVEN JEZD ZASTUPITELSTVO OBCE Červený Újezd 26, 273 51 Unhošť,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastup it e ls t v a obce Dolní Břežan y è. 1/2 0 1 6 / O O P ZMĚNA č. 5 územního plánu Dolních Břežan OBEC DOLNÍ BŘEŽANY ZASTUPITELSTVO OBCE 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany;

Více

č. / 2014 ze dne 2014

č. / 2014 ze dne 2014 NÁVRH O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Svinaře č. / 2014 ze dne 2014 ÚZEMNÍ PLÁN SVINAŘE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Svinaře Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Chráš ť a ny è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 1 územního plánu Chrášťan OBEC CHRÁŠŤANY ZASTUPITELSTVO OBCE Chrášťany 28, 252 19 Rudná u Prahy; okres Praha-západ,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Zlatn ík y- H o d ko v ic e è. 1/2 0 1 6 / O O P ZMĚNA č. 2 územního plánu Zlatníky-Hodkovice Obec Zlatníky Hodkovice ZASTUPITELSTVO OBCE Náves sv. Petra

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Jinoč a n y è. 1/2 0 1 7 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru Jinočany OBEC JINOČANY ZASTUPITELSTVO OBCE Náměstí 5. května 19, 252 25 Jinočany;

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastu p i te l s t va obce Zlatn í k y- H o d ko v i c e. è. 1/2013/OOP ze dne 20. srpna ZMĚNA č. 1

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastu p i te l s t va obce Zlatn í k y- H o d ko v i c e. è. 1/2013/OOP ze dne 20. srpna ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p i te l s t va obce Zlatn í k y- H o d ko v i c e è. 1/2013/OOP ze dne 20. srpna 2013 ZMĚNA č. 1 územního plánu Zlatníky-Hodkovice Obec ZlatnÌky-Hodkovice ZASTUPITELSTVO OBCE

Více

OBEC STEHELČEVES ZASTUPITELSTVO OBCE

OBEC STEHELČEVES ZASTUPITELSTVO OBCE OBEC STEHELČEVES ZASTUPITELSTVO OBCE Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves; okres Kladno, kraj Středočeský, IČO 00234915 Tel.: 601 333 454; e-mail: ou@obecstehelceves.cz; http://www.obecstehelceves.cz; IDS: n6vbnzm

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Nučice. è. 1/2010 ze dne 19. kvìtna ZMĚNA č. 5. územního plánu sídelního útvaru Nučice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Nučice. è. 1/2010 ze dne 19. kvìtna ZMĚNA č. 5. územního plánu sídelního útvaru Nučice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Nučice è. 1/2010 ze dne 19. kvìtna 2010 ZMĚNA č. 5 územního plánu sídelního útvaru Nučice OBEC NU»ICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, 252 16 Nučice, okres Praha-západ,

Více

změny č. 4 územního plánu obce

změny č. 4 územního plánu obce ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy N á v r h O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy č. 1/2015 ze dne 2015 ÚZEMNÍ PLÁN PODBRDY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Podbrdy Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice è. 1/2012/OOP ze dne 31. øíjna 2012 regulační plán ZLATNÍKY-HODKOVICE LOKALITA H2 Obec ZlatnÌky-Hodkovice ZASTUPITELSTVO OBCE Náves sv. Petra

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu pit e lst v a městy se Brodc e è. 1/2 0 1 7 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Brodce MĚSTYS BRODCE ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE Dobrovická 34, 294 73 Brodce, okres Mladá Boleslav,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Buštěhrad è. 1/2018/OOP ZMĚNA č. 7 územního plánu města Buštěhrad MĚSTO BUŠTĚHRAD ZASTUPITELSTVO MĚSTA Revoluční 1/4, 273 43 Buštěhrad; okres Kladno, kraj Středočeský,

Více

MÃSTO JÕLOV U PRAHY ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MÃSTO JÕLOV U PRAHY ZASTUPITELSTVO MĚSTA MÃSTO JÕLOV U PRAHY ZASTUPITELSTVO MĚSTA Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy, okres Praha-západ, kraj Středočeský Tel.: 241 021 901, fax: 241 021 916; e-mail: radnice@jilove.cz; http://www.jilove.cz;

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL Zastupitelstvo obce Benešov u Semil příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Červený Újezd è. 2/2012/OOP ze dne 14. záøí 2012 regulační plán ČERVENÝ ÚJEZD VÝCHOD OBEC»ERVEN JEZD ZASTUPITELSTVO OBCE Červený Újezd 26, 273 51 Unhošť, okres

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Nučic e è. 1/2 0 1 6 / O O P ÚZE M N Í PL Á N NUČIC OBEC NUČICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, 252 16 Nučice; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00233668;

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, 756 63 Krhová Záznam o účinnosti Správní orgán, který OOP vydal: Zastupitelstvo obce Krhová Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Razítko

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e l s tv a obce Zelen e č è. 2/2013/OOP ze dne 8. øíjna 2013 ZMĚNA Č. 4 územního plánu zóny Zeleneč část Mstětice OBEC ZELENE» ZASTUPITELSTVO OBCE Kasalova 467, 250 91

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) Zastupitelstvo obce Nestrašovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OBEC Kunovice. referentka odboru územního plánování a stavebního řádu

OBEC Kunovice. referentka odboru územního plánování a stavebního řádu OBEC Kunovice Kunovice 153, 756 44 Loučka Záznam o účinnosti Správní orgán, který změnu č. 1 vydal: Zastupitelstvo obce Kunovice Datum nabytí účinnosti změny č.1: Pořizovatel: Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zastupitelstvo obce Bělá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Nižbor č. 1 / 2018 ze dne 17. 12. 2018 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Nižbor Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Ing. arch.

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Nový Jáchymov

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Nový Jáchymov O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Nový Jáchymov č. 1/2015 ze dne 26. března 2015 ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny I Textová část 1 grafická část : 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 Odůvodnění Změny I Textová část 1 grafická

Více

Územní plán Hodice- návrh opatření obecné povahy jihlvp17v01exk. Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx

Územní plán Hodice- návrh opatření obecné povahy jihlvp17v01exk. Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx Zastupitelstvo obce Hodice v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zastupitelstvo města Semily příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY Zastupitelstvo obce Oplocany, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ Zastupitelstvo obce Veselá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu pit e lst v a obce Újezd è. 1/2 0 1 6 / O O P ÚZE M N Í PL Á N ÚJEZD U OBEC ÚJEZD ZASTUPITELSTVO OBCE Újezd 34, 267 61 Cerhovice, okres Beroun, kraj Středočeský, IČ 00233951

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Karel

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA POŘIZOVATEL

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Sulic e è. 1/2012/OOP ze dne 12. bøezna 2012 ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu lokality A, A1, D, D1, J, K, X OBEC SULICE ZASTUPITELSTVO OBCE Želivec 150, 251

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

vydává územní plán Liblice

vydává územní plán Liblice O B E C L i b l i c e Č.j. Výst.1119/08 6.9.2010 ÚZEMNÍ PLÁN L I B L I C E Zastupitelstvo obce Liblice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE Únor 2016 ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

OBEC LIBEÿ ZASTUPITELSTVO OBCE

OBEC LIBEÿ ZASTUPITELSTVO OBCE OBEC LIBEÿ ZASTUPITELSTVO OBCE Libeř 35, 252 41 Dolní Břežany, okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00241415 Tel.: 241 940 477, fax: 241 940 486; e-mail: podatelna@liber.cz; http://www.liber.cz čj.:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Velvary è. 1/2018/OOP ZMĚNA č. 6 územního plánu města Velvary MĚSTO VELVARY ZASTUPITELSTVO MĚSTA náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary; okres Kladno, kraj

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne.

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne. K R A L O V I C E ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3 Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice č..... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMENTÁŘ A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN A. 1. Textová část A. 1. 1. Vymezení zastavěného území - datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE I. TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Tršice se mění takto: Označení plochy Kód navrhované funkce Lokalizace Výměra (ha) Specifické podmínky, k koeficient

Více

Město Morkovice - Slížany

Město Morkovice - Slížany Záznam o účinnosti: Označení správního orgánu, který změnu č.1 vydal: Datum nabytí účinnosti změny č.1 územního plánu: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce oprávněné úřední osoby pořizovatele: Podpis:

Více

TUŘICE. ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Návrh zadání. (k. ú. Tuřice)

TUŘICE. ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Návrh zadání. (k. ú. Tuřice) TUŘICE (k. ú. Tuřice) ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Návrh zadání Pořizovatel: Obec Tuřice Oprávněná osoba pořizovatele: Ing. Renata Perglerová Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Tuřice Určený člen

Více

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan Změna č.1 Územní plán Stružinec POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan 1 VEDOUCÍ PROJEKTANT: ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANT: w Září 2016 W V ZAZNAM 0 ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Oprávněná úřední osoba

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Hořín è. 1/2014/OOP ZMĚNA č. 2 územního plánu obce Hořín OBEC HOÿÕN ZASTUPITELSTVO OBCE Hořín 19, 276 01 Mělník, okres Mělník, kraj Středočeský, IČ 00236837 Tel.:

Více

Opatřením obecné povahy č. 1/2008 ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE

Opatřením obecné povahy č. 1/2008 ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE - 1 - Opatřením obecné povahy č. 1/2008 ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE Zastupitelstvo obce Olbramice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OBEC NOVÁ VES I. Václavské nám. 22, Nová Ves I, Kolín 2 IDDS: visbtux, tel.:

OBEC NOVÁ VES I. Václavské nám. 22, Nová Ves I, Kolín 2 IDDS: visbtux, tel.: OBEC NOVÁ VES I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 IDDS: visbtux, tel.: 321 763 906 E-mail: obec@novaves.cz, http://www.novaves.cz/ Č. j.: V Nové Vsi I, dne 3. 12. 2014 Změna č. 2 územního plánu

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více