SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÝ LIST STAVBY"

Transkript

1 Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY sku17a Rozšíření MK ul Pod Zvonek - zřízení výhyben JKSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,Český Těšín Zhotovitel: Projektant: VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu 45,70300 Ostrava Zpracovatel: Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na sekce Cenové a technické podmínky. Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH , ,00 DPH základní snížená 21,00% 15,00% ze ze , ,37 Cena s DPH v CZK ,37 Projektant Zpracovatel Objednavatel Zhotovitel Strana 1 z 10

2 Kód: sku17a REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY Rozšíření MK ul Pod Zvonek - zřízení výhyben Místo: Český Těšín Datum: Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,Český Těšín Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 1) Náklady z rozpočtů , ,37 b SO autobusová zastávka na p.č. 1394/ , ,37 c Vedlejší rozpočtové náklady ,00 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu Celkové náklady za stavbu 1) + 2) , ,37 Strana 2 z 10

3 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Rozšíření MK ul Pod Zvonek - zřízení výhyben b - SO autobusová zastávka na p.č. 1394/1 JKSO: CC-CZ: Místo: Žukov Datum: Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,Český Těšín Zhotovitel: Projektant: VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu 45,70300 Ostrava Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze , , , ,37 Cena s DPH v CZK ,37 Projektant Zpracovatel Objednavatel Zhotovitel Strana 3 z 10

4 REKAPITULACE ROZPOČTU Rozšíření MK ul Pod Zvonek - zřízení výhyben b - SO autobusová zastávka na p.č. 1394/1 Místo: Žukov Datum: Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,Český Těšín Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu 4 Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 - Komunikace pozemní 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání Přesun hmot HZS - Hodinové zúčtovací sazby , , , , , , ) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,00 Strana 4 z 10

5 ROZPOČET Rozšíření MK ul Pod Zvonek - zřízení výhyben b - SO autobusová zastávka na p.č. 1394/1 Místo: Žukov Datum: Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,Český Těšín Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu 4 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené s 1 K přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo m3 s naložením na dopravní prostředek v hornině 25,300 tř. 3 do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s 2 K přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo m3 s naložením na dopravní prostředek v hornině 12,650 tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř , , ,68 132, ,60 28,90 365,59 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 3 K bez naložení výkopku, avšak se složením bez m3 25,300 rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 4 K Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 45,540 5 K Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 76,000 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 6 K svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2 50 m2, tl. vrstvy do 100 mm Založení trávníku na půdě předem připravené 7 K plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení m2 50 parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 8 M osivo směs travní parková kg 0, Svislé a kompletní konstrukce 9 K Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm m 44, M palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x40 kus Komunikace pozemní 11 K Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 34, K Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 42,000 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP K (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m2 42,000 m, po zhutnění tl. 60 mm Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z 14 K m2 42,000 asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 Penetrační makadam PM s rozprostřením 15 K kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem m2 drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva 42,000 hrubého drceného, po zhutnění tl. 110 mm 233, ,80 30,50 16,70 91,72 595,00 67,00 108,00 141,00 325,00 8, , , , ,00 835,00 68, , , , , Strana 5 z 10

6 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 16 K rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m2 42,000 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 17 K vyplněním spár s dvojitým hutněním, m2 39,000 vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 18 M dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní m2 27, M dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm červená m2 3, M dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná m2 4, ,00 291,00 228,00 298,00 528, , , , , Ostatní konstrukce a práce, bourání D+M označníku zastávky s nosičšm jízdních řádů 21 K kus a odpadkovým košem Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s 22 K vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu m 140 prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 23 M kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 3,427 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 24 K cementovou maltou stojatého s boční opěrou z m 38,000 betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 25 M obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 38,000 Osazení betonového bezbariérového obrubníku 26 K z betonu prostého tř. C 30/37 s ložem m 16,000 betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm 27 M obrubník bezbariérový betonový přímý 40x37x100 cm šedý kus 12, M obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x37-31x100 cm šedý kus 37 M obrubník bezbariérový betonový náběhový levý kus 40x31-37x100 cm šedý 29 M obrubník bezbariérový betonový přechodový pravý 40x31-H25x100 cm šedý kus 38 M obrubník bezbariérový betonový přechodový levý 40xH25-31x100 cm šedý kus Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 30 K dlažebních kostek z betonu prostého tř. C m3 0,880 16/20 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém 31 K krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a m 50 vyplněním spár asfaltovou zálivkou 32 K Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 50 Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 33 K s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C m 38,000 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm 34 M žlabovka betonová s lomenými stěnami příkopová přírodní 33x80x10 cm kus 47, ,00 475, ,00 117,00 292,00 148, , , , , , Přesun hmot Přesun hmot pro komunikace s krytem z 35 K kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m t 59,429 jakékoliv délky objektu HZS - Hodinové zúčtovací sazby ,20 260, , Strana 6 z 10

7 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 36 K HZS1292 hod 8, pomocné práce stavební dělník Strana 7 z 10

8 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Rozšíření MK ul Pod Zvonek - zřízení výhyben c - Vedlejší rozpočtové náklady JKSO: CC-CZ: Místo: Horní Suchá Datum: Objednatel: Obec Horní Suchá, Sportovní 3/2, H.Suchá Zhotovitel: Projektant: VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu 45, Ostrava Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze ,00 Cena s DPH v CZK ,00 Projektant Zpracovatel Objednavatel Zhotovitel Strana 8 z 10

9 REKAPITULACE ROZPOČTU Rozšíření MK ul Pod Zvonek - zřízení výhyben c - Vedlejší rozpočtové náklady Místo: Horní Suchá Datum: Objednatel: Obec Horní Suchá, Sportovní 3/2, H.SucháProjektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu 4 Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce VRN3 - Zařízení staveniště VRN4 - Inženýrská činnost VRN7 - Provozní vlivy ) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 9 z 10

10 ROZPOČET Rozšíření MK ul Pod Zvonek - zřízení výhyben c - Vedlejší rozpočtové náklady Místo: Horní Suchá Datum: Objednatel: Obec Horní Suchá, Sportovní 3/2, H.SucháProjektant: Zhotovitel: Zpracovatel: VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu 4 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 K průzkumné, geodetické a projektové práce kus 6,000 průzkumné práce 2 K průzkumné, geodetické a projektové práce 3 K soub or soub or VRN3 - Zařízení staveniště Základní rozdělení průvodních činností a 4 K kus nákladů zařízení staveniště VRN4 - Inženýrská činnost 5 K kus 2,000 inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření 6 K inženýrská činnost kompletační a koordinační kus činnost 7 K geodetické práce průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost soub or VRN7 - Provozní vlivy 8 K provozní vlivy silniční provoz 9 K provozní vlivy ostatní provozní vlivy soub or soub or Strana 10 z 10

11 Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY sku17b Rozšíření MK ul.pod Zvonek - zřízení výhyben JKSO: CC-CZ: Místo: Dolní Žukov,Horní Žukov Datum: Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,737 01Český Těšín Zhotovitel: Projektant: VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu 45, Ostrava Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% 15,00% ze ze ,20 Cena s DPH v CZK ,20 Projektant Zpracovatel Objednavatel Zhotovitel Strana 1 z 11

12 Kód: sku17b REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY Rozšíření MK ul.pod Zvonek - zřízení výhyben Místo: Dolní Žukov,Horní Žukov Datum: Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,737 01Český Těšín Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 1) Náklady z rozpočtů a d SO Zřízení výhyben Vedlejší rozpočtové náklady 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu Celkové náklady za stavbu 1) + 2) , , ,20 Strana 2 z 11

13 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Rozšíření MK ul.pod Zvonek - zřízení výhyben a - SO Zřízení výhyben JKSO: CC-CZ: Místo: Dolní Žukov,Horní Žukov Datum: CZ-CPV: CZ-CPA: Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,737 01Český Těšín Zhotovitel: Projektant: VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu 45, Ostrava Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze ,20 Cena s DPH v CZK ,20 Projektant Zpracovatel Objednavatel Zhotovitel Strana 3 z 11

14 REKAPITULACE ROZPOČTU Rozšíření MK ul.pod Zvonek - zřízení výhyben a - SO Zřízení výhyben Místo: Dolní Žukov,Horní Žukov Datum: Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,737 01Český TěšProjektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu 4 Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 5 - Komunikace pozemní 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání Přesun sutě Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV M - Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích , , , ,80 797, , , ,00 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 4 z 11

15 ROZPOČET Rozšíření MK ul.pod Zvonek - zřízení výhyben a - SO Zřízení výhyben Místo: Dolní Žukov,Horní Žukov Datum: Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,737 01Český TěšProjektant: Zhotovitel: Zpracovatel: VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu 4 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce Odstranění pařezů s jejich vykopáním, 1 K vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kus 4,000 kořenů průměru přes 100 do 300 mm Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 2 K přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, m3 49,400 na vzdálenost do 50 m Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením 3 K výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením m3 na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 19, m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 4 K s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na m3 93,600 dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za 5 K ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu m3 6,000 horniny Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky 6 K do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 6,000 spádu v horninách tř. 3 soudržných Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím 7 K s urovnáním dna do předepsaného profilu a m3 3,000 spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 8 K Příplatek k cenám za každých dalších i kus 4,000 započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 9 K bez naložení výkopku, avšak se složením bez m3 39,000 rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m , ,27 288, ,00 31, ,22 68, ,60 137, ,20 414, , ,00 564,00 15,40 61,60 144, ,00 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 10 K bez naložení výkopku, avšak se složením bez m3 91,900 rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 233, ,70 11 K Uložení sypaniny na skládky m3 19,500 15,20 296,40 12 K Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 165, ,00 Strana 5 z 11

16 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 13 K výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, m3 6,000 rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 14 K výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, m3 rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební 15 M účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN frakce 0-32 spilit t 2,000 lom Sýkořice Založení trávníku na půdě předem připravené 16 K plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení m2 350 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 17 M Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg) kg 0, K Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 324,000 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu 19 K přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy m2 130 přes 100 do 150 mm 20 K Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 m K Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2 m ,20 517,20 86,50 86,50 333,00 666,00 8, ,00 91,72 7,25 10, ,60 61, ,00 4, ,50 0,53 185, Komunikace pozemní 22 K Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 38, K Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 286,000 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP K (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m2 286,000 m, po zhutnění tl. 60 mm Postřik živičný spojovací bez posypu 25 K kamenivem z asfaltu silničního, v množství od m2 286,000 0,50 do 0,70 kg/m2 Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živicí, s 26 K posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z m2 286,000 kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s 27 K rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného m2 asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl ,000 mm Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 28 K vyplněním spár s dvojitým hutněním, m2 38,000 vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 29 M ) dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m2 34,402 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 30 M ) dlažba zámková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 1 m2 1,648 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 barevná Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 31 M ) dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m2 3,090 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 červená ,62 108, ,00 141, ,00 325, , , , , ,00 228, ,66 528,00 870,14 298,00 920, Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 K D+M označníku zastávky s nosičšm jízdních řádů kus a odpadkovým košem kompletní dodávka přístřešku autobusové 32 K zastávky,vč.základů rozměry kus 4000x2500x1500mm , Strana 6 z 11

17 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Montáž směrového sloupku plastového 34 K s odrazkou prostým uložením bez betonového kus 2,000 základu silničního 35 M sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm kus 2, K Montáž svislé dopravní značky základní velikosti kus do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 1 251,00 502,00 174,00 348,00 181, ,00 Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech 37 M FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava kus reflexní fólií tř.1 osmiúhelníková značka P6 "STOP" rozměr 700 AL- NK reflexní tř.1 Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech 38 M FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava kus reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 16a, 16b, 16c,16d,17,E7a,E7b,E X 300 mm AL- NK reflexní tř.1 Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech 39 M FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava kus reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, 4,000 C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm FeZn NK reflexní tř.1 Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech 40 M FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava kus reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, 4,000 IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 750 x 750 mm AL- NK reflexní tř.1 Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech 41 M FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava kus reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm AL- NK reflexní tř.1 42 K Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 kus m do hliníkové patky 7,000 Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení 43 M silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - kus 7, Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s 44 K vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu m 212,000 prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace 45 M (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (materiálová skupina I/2) t 5, II A výběrové (1t=5,2 m2) Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 46 K cementovou maltou stojatého s boční opěrou z m 137,000 betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky Obrubníky betonové a železobetonové 47 M kus 137,000 chodníkové ABO x 15 x , Osazení betonového bezbariérového obrubníku 48 K z betonu prostého tř. C 30/37 s ložem m 16, ,00 betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm 49 M obrubník bezbariérový betonový přímý 40x37x100 cm šedý kus 12, ,00 68 M obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x37-31x100 cm šedý kus , Strana 7 z 11

18 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 69 M obrubník bezbariérový betonový náběhový levý kus 40x31-37x100 cm šedý 70 M obrubník bezbariérový betonový přechodový pravý 40x31-H25x100 cm šedý kus 71 M obrubník bezbariérový betonový přechodový levý 40xH25-31x100 cm šedý kus 50 K Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 30 km/h m 4,000 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 51 K z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C m3 1,920 12/15 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu 52 K včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem m 43,000 pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm 53 K Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 43, K Bourání základů z betonu prostého m Přesun sutě Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 55 K složením a s hrubým urovnáním z kusových t 2,000 materiálů, na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 56 K složením a s hrubým urovnáním Příplatek t 18,000 k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poplatek za uložení stavebního odpadu na 57 K t 2,000 skládce (skládkovné) betonového Přesun hmot Přesun hmot pro komunikace s krytem 58 K z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m t 77,553 jakékoliv délky objektu PSV - Práce a dodávky PSV M - Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení 59 K D nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, očíslování, složení do 12 m kus 43,000 jednoduchých ,00 117, ,00 11, , , , , , , , , , M - Zemní práce při extr.mont.pracích Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic 60 K kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, m 20 fólie šířky do 34cm Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně 61 K osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez m 20 výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, 62 M dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se m 20 zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN KF mm Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně 63 K osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez m 20 výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm 64 M chránička půlená 160 m K MD Mimostaveništní doprava % 0 66 K PD Přesun dodávek % , K PPV Podíl přidružených výkonů % 0 11,90 105,00 63,70 271, , , Strana 8 z 11

19 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Rozšíření MK ul.pod Zvonek - zřízení výhyben d - Vedlejší rozpočtové náklady JKSO: CC-CZ: Místo: Dolní Žukov,Horní Žukov Datum: Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,737 01Český Těšín Zhotovitel: Projektant: VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu 45, Ostrava Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Objednavatel Zhotovitel Strana 9 z 11

20 REKAPITULACE ROZPOČTU Rozšíření MK ul.pod Zvonek - zřízení výhyben d - Vedlejší rozpočtové náklady Místo: Dolní Žukov,Horní Žukov Datum: Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,737 01Český TěšProjektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu 4 Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce VRN3 - Zařízení staveniště VRN4 - Inženýrská činnost VRN7 - Provozní vlivy ) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 10 z 11

21 ROZPOČET Rozšíření MK ul.pod Zvonek - zřízení výhyben d - Vedlejší rozpočtové náklady Místo: Dolní Žukov,Horní Žukov Datum: Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,737 01Český TěšProjektant: Zhotovitel: Zpracovatel: VS PROJEKT s.r.o.,na Obvodu 4 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 K průzkumné, geodetické a projektové práce hzs 6,000 průzkumné práce 2 K průzkumné, geodetické a projektové práce hzs geodetické práce 3 K průzkumné, geodetické a projektové práce hzs projektové práce VRN3 - Zařízení staveniště Základní rozdělení průvodních činností a 4 K nákladů zařízení staveniště soub or VRN4 - Inženýrská činnost 5 K kus 2,000 inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření 6 K K inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost soub or soub or VRN7 - Provozní vlivy 8 K provozní vlivy silniční provoz 9 K provozní vlivy ostatní provozní vlivy souo br soub or Strana 11 z 11

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 538 ze dne 21.08.2019 Smlouva o dílo s firmou OSIL s.r.o., Za cukrovarem 980, 196 00 Praha Čakovice, IČ: 04290496 o provedení stavby "Oprava chodníku

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,36. Cena s DPH ,73. Cena bez DPH Polní cesty Drahov. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,36. Cena s DPH ,73. Cena bez DPH Polní cesty Drahov. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2015-31 Polní cesty Drahov KSO: 822 29 CC-CZ: Místo: Drahov Datum: 1.6.2017 Zadavatel: IČ: 01312774 KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774 Uchazeč: IČ: 60838744

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby dodatek č.2 k smlouvě č. 2017/12/01/0546 Objednatel: SMO,MOb Poruba Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Datum:

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,33. Cena bez DPH Parkoviště na ul. Slezská, Český Těšín.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,33. Cena bez DPH Parkoviště na ul. Slezská, Český Těšín. Kód: Stavba: 1705030 Parkoviště na ul. Slezská, Český Těšín REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Místo: ul. Slezská, Český Těšín Datum: 10.05.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: DIČ: Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód: 4719 _ Stavba: Výstava polní cesty VPC 5 R v k.ú. Šemnice

REKAPITULACE STAVBY Kód: 4719 _ Stavba: Výstava polní cesty VPC 5 R v k.ú. Šemnice REKAPITULACE STAVBY Kód: 4719 _ Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: k.ú. Semnice p. č. 1401 Datum: 23. 6. 2017 Zadavatel: IC: 01312774 Uchazeč: IC: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: IČ: 01782975 B-PROJEKTY

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VZ-P-2018004 Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu KSO: 827 CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 15. 6. 2018 Zadavatel: IČ: 47675772 Vodohospodářská společnost

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově I. - ETAPA SO 102 - VĚTEV 2 JKSO: CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 28.01.2015 Objednavatel: Město Uničov Zhotovitel: Vyplň

Více

REKAPITULACE STAVBY SÍDLIŠTĚ BŘEZINY ETAPA II. CZK ,86. Cena s DPH. Strana 1 z ,49. Cena bez DPH

REKAPITULACE STAVBY SÍDLIŠTĚ BŘEZINY ETAPA II. CZK ,86. Cena s DPH. Strana 1 z ,49. Cena bez DPH REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-01-09 KSO: Místo: DĚČÍN Datum: 11.2.2019 CC-CZ: Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25487230 DOKOM FINAL s. r. o. DIČ: CZ25487230 Projektant: IČ: 22801014

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 20180813 JKSO: 828 89 CC-CZ: 21129 CZ-CPV: 45310000-3 CZ-CPA: 42.22.22 Objednatel: Statutární město Děčín D Zhotovitel: 64052257 Technické služby Děčín a.s. D CZ64052257 Projektant:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 101-2946-17 Polní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 23. 3. 2018 Objednatel: IČ: 01312774 ČR - Státní pozemkový úřad DIČ: Zhotovitel: IČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc List obsahuje: 1) Krycí list soupisu KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: KSO: Místo: Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc Zadavatel: SUS Plzeňského kraje, příspěvková organizace Uchazeč: ROADFIN

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M2017-10 Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc KSO: CC-CZ: Místo: Olomouc Datum: 11. 10. 2017 Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o. KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Technické služby města Vizovice, p. o. Zhotovitel: Projektant: Výzkumné energetické centrum, VŠB - TU Ostrava Zpracovatel: Poznámka: 70886245 CZ70886245 61989100

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH Oprava CB krytu v areálu stáčiště pohonných hmot v Kněževsi.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH Oprava CB krytu v areálu stáčiště pohonných hmot v Kněževsi. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 1015 Oprava CB krytu v areálu stáčiště pohonných hmot v Kněževsi KSO: CC-CZ: Místo: Letiště Václava Havla Praha Datum: 09.04.2016 Zadavatel: Letiště Praha, a.s. IČ: DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery.

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery KSO: 833 21 CC-CZ: 24208 Místo: Semily Datum: 7.7.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ 51 301 IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa SP: 1 méněpráce..6. 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm..9. 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2-4 131,000 0,00..18. 122302202

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Název akce: Parkovací dům pro kola REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 Parkovací dům pro kola Architektonicko-stavební část Vsakovací

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více