Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově I. - ETAPA SO VĚTEV 2 JKSO: CC-CZ: Místo: Uničov Datum: Objednavatel: Město Uničov Zhotovitel: Vyplň údaj Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s. Zpracovatel: Ing. Zetocha Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Vyplň údaj Vyplň údaj , ,31 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK , , ,36 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Strana 1 z 10

15 Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 2 z 10

16 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově I. - ETAPA SO VĚTEV 2 Místo: Uničov Datum: Objednavatel: Město Uničov Projektant: Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Alfaprojekt Olomouc a.s. Ing. Zetocha Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce Zemní práce - stabilizace 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 16 - Zemní práce - přemístění výkopku 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 - Zakládání 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace Konstrukce zámečnické 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch Mobiliář 99 - Přesuny hmot a sutí VP - Vícepráce , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 2) Ostatní náklady Zařízení staveniště Projektové práce Územní vlivy Provozní vlivy Jiné VRN Kompletační činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,31 Strana 3 z 10

17 ROZPOČET Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově I. - ETAPA SO VĚTEV 2 Místo: Uničov Datum: Objednavatel: Město Uničov Projektant: Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Alfaprojekt Olomouc a.s. Ing. Zetocha PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady z rozpočtu J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ,31 HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m 1 K m pl do m2 bez překážek v trase odstranění asfaltového krytu stávající vozovky VĚTVE 2, tl. 12 cm 2 K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 565,000 odstranění podkladu pod vozovkou, pod novými parkovacími místy a novou zelení, tl. 45cm ,000 3 K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 300 rozebrání stávající dlažby - část chodníků K Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 80 odstranění podkladu pod stávající dlažbou, tl. 45 cm , , ,94 154, , ,10 51, ,00 120, , K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 225,000 odstranění podkladu pod stávající dlažbou, tl. 25 cm 76, , ,000 6 K Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m , ,00 odbourání betonových obrubníků silničních podél stávající asfaltové plochy K Vytrhání obrub záhonových m , ,00 odbourání betonových obrubníků záhonových K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 15, , ,50 odřezání stávající hrany vozovky 9 K Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1 318,860 odvoz suti na skládku 10 K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů odvoz suti do 7 km t 9 226, * , K Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 1 318,860 22, ,86 14, ,20 166, ,08 Strana 4 z 10

18 PČ Typ Kód Popis MJ Množství poplatek za skládku J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zemní práce - stabilizace Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 12 K m3 180 tř. 3 objem do 100 m3 výkopy pro stabilizaci pod zemní plání pod novou konstrukcí vozovky parkovacích míst a pod novými chodníky, tl.20cm ( )*0, K Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm m2 900 stabilizace pod zemní pláň ze štěrku prolitého cementem, tl.20cm ,00 180, ,00 357, K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m , ,00 nakládání podkladu pro stabilizaci 15 K Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 180 dovoz podkladu pro stabilizaci ze 7 km 16 K Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 180 uložení podkladu pod zemní plání pod novou konstrukcí vozovky parkovacích míst a pod novými chodníky, tl.20cm 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 17 K m3 122, m sejmutí ornice pod částí sjezdů, částí chodníků, zelení, tl.20cm ( )*0,2 122, K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 37,500 výkopy pod zelení pod částí sjezdů, částí chodníků, tl.20-30cm ( )*0,3 37, K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 7,500 výkopy pod zelení pod částí sjezdů, částí chodníků, tl.10-15cm 294, , , ,76 183, ,50 80, ,88 80,85 606,38 (20+30)*0,15 7, Zemní práce - hloubené vykopávky 20 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 rýhy pro přípojky vpustí m3 18,000 12*1*1,5 18, K Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3 vpusti m3 10 5*2*1* K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,000 zásyp rýh a šachet 6 791,40 176, ,20 176, ,00 88, ,20 0,75*(18+10) 21, Zemní práce - přemístění výkopku 29 K Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odvoz výkopků ze stabilizace, část ornice, odkopávky m3 248,000 pod zelení, hloubené vykopávky, odvoz na skládku do 7 km 180+( )+37,5+7,5+( ) 248, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 372,000 poplatek za skládku ,84 289, ,64 166, ,20 Strana 5 z 10

19 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 248*1,5 372,000 J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu ,03 24 K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m , ,00 zhutnění zemní pláně pod všemi plochami a zelení K Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dovoz uložené ornice m3 106,000 ( )*0,2 106, K Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 rozprostření ornice tl.20cm m K Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 530 ozelenění 44, ,60 54, ,70 17, ,20 28 M osivo směs travní parková rekreační kg 13, , ,53 ozelenění 530*0,025 13, Zakládání Trativod z drenážních trubek plastových 31 K flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený m 90 výkop trativod ,79 73, ,00 32 M trubka drenážní flexibilní PipeLife D 80 mm m 99,000 36, ,25 trativod 90*1,1 99, K Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 m3 1,000 betonové patky pro oplocení kontejnerů 3 676, ,54 (4*0,5*0,5*0,5)*2 1, Svislé a kompletní konstrukce Doplnujici výztuž prefab. konstrukcí z 104 K t 0,600 betonářské oceli kotvení ohtrazení pro kontejnery do základu (4*0,25*0,3)*2 0, Vodorovné konstrukce Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 33 K m3 0,800 otevřený výkop podklad pod vpusti 2 116, , ,80 8*0,1*1*1 0, Komunikace 34 K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 650 asfaltová vozovka - VĚTEV 2, pouze obnova horních vrstev 35 K Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 650 asfaltová vozovka - VĚTEV 2, pouze obnova horních vrstev 36 K Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m K asfaltová vozovka - VĚTEV 2, pouze obnova horních vrstev Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 650 asfaltová vozovka - VĚTEV 2, pouze obnova horních vrstev 58 K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m ,54 156, , ,50 259, ,00 51, ,50 156, ,00 Strana 6 z 10

20 PČ Typ Kód Popis MJ Množství asfaltová vozovka - VĚTEV 2, celá nová konstrukce v zadní části VĚTVE J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 59 K Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 60 asfaltová vozovka - VĚTEV 2, celá nová konstrukce v zadní části VĚTVE 60 K Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 60 asfaltová vozovka - VĚTEV 2, celá nová konstrukce v zadní části VĚTVE 61 K Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 60 asfaltová vozovka - VĚTEV 2, celá nová konstrukce v zadní části VĚTVE 62 K Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 60 asfaltová vozovka - VĚTEV 2, celá nová konstrukce v zadní části VĚTVE 16,17 970,20 259, ,00 51, ,00 176, ,00 63 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m , ,00 asfaltová vozovka - VĚTEV 2, celá nová konstrukce v zadní části VĚTVE 38 K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 550 dlážděná parkovací stání 233, , M dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 547, , ,99 dlážděná parkovací stání ((550-18)*1,03) 547, M dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm červená m2 19, , ,68 dlážděná parkovací stání, vodorovné značení, barva červená ((4,5*7*0,1)+(5*31*0,1))*1,03 41 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m , ,00 dlážděná parkovací stání 42 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m dlážděná parkovací stání 19, K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 95,000 vjezdy - požární plochy + plochy pro kontejnery 289, , , M dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní vjezdy - požární plochy + plochy pro kontejnery m2 97, , ,86 (( )*1,03) 97, K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 95, , ,50 vjezdy - požární plochy + plochy pro kontejnery 46 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 95, vjezdy - požární plochy + plochy pro kontejnery 52 K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 209,000 dlážděné chodníky + reliéfní dlažba 289, , , M dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 206, , ,40 dlážděné chodníky ( )*1,03 206, M dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 9,270 reliéfní dlažba 661, ,11 9*1,03 55 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 209, dlážděné chodníky + reliéfní dlažba 9,270 Strana 7 z 10

21 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 56 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 209, , ,70 dlážděné chodníky 57 K Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 15,000 asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na stavající vozovku 88, , Konstrukce zámečnické 98 K Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg rozebraní a přesun konstrukcí sušáků kg * K Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem bourání betonových patek pod konstrukcemi sušáků m3 2,000 (0,5*0,5*0,5)*16 2, K Základové klenby prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 betonové patky k uchycení kovové konstrukce sušáků m3 2,000 (0,5*0,5*0,5)*16 2, K Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 0,200 násyp pod základové patky sušáků ,00 14, , , , , ,00 (0,5*0,5*0,05)*16 0, Trubní vedení 64 K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 m 12,000 přípojky vpustí DN M trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 150/6m přípojky vpustí DN150 kus 2,200 12/6*1,1 2, K Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 6,000 silniční vpusti s mříží 67 M vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 6,000 silniční vpusti s mříží 68 M prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 6,000 silniční vpusti s mříží 69 M vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm kus 6,000 silniční vpusti s mříží 70 M vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm kus 6,000 silniční vpusti s mříží 71 M vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 6,000 silniční vpusti s mříží 72 M vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm kus 6,000 silniční vpusti s mříží ,38 47,04 564, , , , , ,40 183, ,50 705, ,60 779, ,60 896, ,20 837, ,40 73 M mříž M1 D400 DIN , 500/500 mm kus 6, , silniční vpusti s mříží 74 K _R demontáž uliční vpusti komplet zásyp+zhut. kus 5, , ,00 odstranění uliční vpusti komplet 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch , ,67 Strana 8 z 10

22 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 75 K Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 osazení dopravní značky IP12+01 J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 92,61 92,61 77 M značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm kus 1, , ,50 dopravní značka IP K Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 1,000 osazení sloupku 1 837, ,50 79 M sloupek Al kus 1, ,80 793,80 sloupek 81 K Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly m2 2,000 vodorovné dopravní značení Osazení silničního obrubníku betonového 82 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 335,000 prostého osazení bet. obrubníků silničních , M obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 324,450 betonový obrubník 15/25 přímý 315*1,03 324, M obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 20,600 betonový obrubník nájezdový 15/15 20*1,03 20,600 Osazení chodníkového obrubníku betonového 85 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 185,000 prostého osazení obrubníků chodníkových 10/ , M obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm kus 381,100 betonový obrubník chodníkový 10/25 (185*2)*1,03 381, K Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 m 250 betonový krajník 25/10 89 M krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm kus 515,000 betonový krajník 25/10 220,50 441,00 294, ,00 120, ,20 66, ,69 294, ,00 125, ,62 323, , ,75 (250*2)*1,03 515, Mobiliář 95 K Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad kus 2,000 stojany na kola 96 M stojan na kola typ U na 5 kol jednostranný, kov 57 x 175 x 50 cm kus 2,000 stojny na kola 99 - Přesuny hmot a sutí Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 97 K z kamene, monolitickým betonovým nebo t 404,765 živičným , , , ,16 51, ,16 VP - Vícepráce K K K Strana 9 z 10

23 PČ Typ Kód Popis MJ Množství K K J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Strana 10 z 10

24 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově II. - ETAPA SO ZPEVNĚNÉ PLOCHY II. ETAPY JKSO: CC-CZ: Místo: Uničov Datum: Objednavatel: Město Uničov Zhotovitel: Vyplň údaj Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s. Zpracovatel: Ing. Zetocha Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Vyplň údaj Vyplň údaj , ,32 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK , , ,58 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Strana 1 z 8

25 Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 2 z 8

26 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově II. - ETAPA SO ZPEVNĚNÉ PLOCHY II. ETAPY Místo: Uničov Datum: Objednavatel: Město Uničov Projektant: Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Alfaprojekt Olomouc a.s. Ing. Zetocha Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce Zemní práce - stabilizace 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 16 - Zemní práce - přemístění výkopku 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 - Komunikace Konstrukce zámečnické 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch Mobiliář 96 - Bourání konstrukcí 99 - Přesuny hmot a sutí VP - Vícepráce , , , , , , , , , , , , , , ,37 2) Ostatní náklady Zařízení staveniště Projektové práce Územní vlivy Provozní vlivy Jiné VRN Kompletační činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,32 Strana 3 z 8

27 ROZPOČET Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově II. - ETAPA SO ZPEVNĚNÉ PLOCHY II. ETAPY Místo: Uničov Datum: Objednavatel: Město Uničov Projektant: Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Alfaprojekt Olomouc a.s. Ing. Zetocha PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady z rozpočtu J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ,32 HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m 1 K m2 250 pl do 500 m2 bez překážek v trase odstranění krytu asfaltových chodníků 2 K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 250 odstranění podkladu pod stávajícími asfaltovými chodníky, pod novými chodníky, tl 20-25cm 3 K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic m2 700 rozebrání stávající dlažby chodníků K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 700 odstranění podkladu pod dlážděnými chodníky, tl cm , , ,68 73, ,00 76, , ,00 110, ,00 5 K Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 10 51,45 514,50 odbourání betonových obrubníků silničních podél stávající asfaltové plochy s severní části vpravo 6 K Vytrhání obrub záhonových m , ,50 odbourání betonových obrubníků podél stávajících chodníků K Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 769,517 odvoz suti na skládku 14 K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 5 386,619 odvoz suti do 7 km 769,517* , K Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 769,517 poplatek za skládku Zemní práce - stabilizace Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 20 K m3 310 tř. 3 objem do 100 m3 výkopy pro stabilizaci pod zemní plání pod novýni dětskými hřišti a pod novými chodníky, tl.20cm ( )*0, K Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm m , ,85 14, ,30 166, , ,00 180, ,50 357, ,00 Strana 4 z 8

28 PČ Typ Kód Popis MJ Množství stabilizace pod zemní pláň ze štěrku prolitého cementem, tl.20cm J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m , ,50 nakládání podkladu pro stabilizaci 23 K Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 310 dovoz podkladu pro stabilizaci ze 7 km 24 K Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 310 uložení podkladu pod novou smíšenou stezku, nové chodníky a pod nová dětská hřiště, tl. 20cm 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 25 K m3 456, m sejmutí ornice pod zelení, chodníky,stezkou a dětskými hřišti, tl.20cm ( )* 0,2 456, K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 112,000 výkopy pod zelení pod nové chodníky, tl cm ( )*0,4 112, K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 výkopy pod zelení pod nové chodníky,hřiště, tl m3 300 cm ( )*0, Zemní práce - přemístění výkopku Vodorovné přemístění do 7000 m 41 K m3 911,000 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odvoz výkopků ze stabilizace, část ornice, odvoz na skládku do 7 km 310+( ) , K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 486,500 poplatek za skládku 294, , , ,20 183, , ,20 80, , ,90 294, ,00 166, ,90 991*1, , Zemní práce - povrchové úpravy terénu ,49 36 K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m , ,00 zhutnění zemní pláně pod všemi plochami a zelení 37 K Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 267,000 dovoz uložené ornice ( )*0,2 267, K Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m ,000 rozprostření ornice tl.20cm 39 K Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m ,000 ozelenění 44, ,70 54, ,65 17, ,40 40 M osivo směs travní parková rekreační kg 33, , ,74 ozelenění 1335*0,025 33, Komunikace 44 K Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 210 zaokruhovaný chodník - litý asfalt ,14 563, ,20 Strana 5 z 8

29 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 45 K Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 210 zaokruhovaný chodník - litý asfalt 46 K Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm m2 210 zaokruhovaný chodník - litý asfalt 47 K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 330 dlážděná smíšená cyklostezka J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 16, ,70 593, ,00 249, ,00 48 M dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná dlážděná smíšená cyklostezka - barva červená m2 334, , ,63 (330-5)*1,03 334, M dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní VDZ smíšené stezky - dlažba 20/10/8 barva šedá m2 5, , ,05 5*1,03 5, K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m , ,80 dlážděná smíšená cyklostezka 51 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m , ,00 dlážděná smíšená cyklostezka 52 K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 987,000 dlážděné chodníky + reliéfní dlažba 249, , , M dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní m , , ,70 dlážděné chodníky ( )*1, , M dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 12,360 reliéfní dlažba 661, ,14 12*1,03 12, K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 987,000 99, ,52 dlážděné chodníky + reliéfní dlažba 56 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 987, , ,10 dlážděné chodníky Konstrukce zámečnické 16 K Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg rozebraní a přesun konstrukcí sušáků kg * K Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem bourání betonových patek pod konstrukcemi sušáků m3 3,000 (0,5*0,5*0,5)*24 3, K Základové klenby prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 betonové patky k uchycení kovové konstrukce sušáků m3 3,000 (0,5*0,5*0,5)*24 3, K Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 0,300 násyp pod základové patky sušáků ,50 14, , , , , , ,00 (0,5*0,5*0,05)*24 0, Ostatní konstrukce a práce-bourání 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 57 K kus 4,000 objímkami na sloupek nebo konzolu osazení dopravních značek, 2x C9a, 2xC9b , ,02 92,61 370,44 Strana 6 z 8

30 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 58 M značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm kus 2,000 dopravní značka C9a 59 M značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm kus 2,000 dopravní značka C9b 62 K Montáž sloupku dopravnách značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 4,000 osazení sloupků 3,5 m J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 1 396, , , , , M sloupek Al kus 4, , ,20 sloupky Osazení silničního obrubníku betonového 63 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 31,000 prostého osazení bet. obrubníků silničních 64 M obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 28,840 betonový obrubník 15/25 přímý 28*1,03 28, M obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 3,090 betonový obrubník nájezdový 15/15 3*1,03 3,090 Osazení chodníkového obrubníku betonového 66 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu m prostého osazení obrubníků chodníkových 10/ M obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm kus 2 101,200 betonový obrubník chodníkový 10/25 264, ,60 120, ,37 66,15 204,40 294, ,00 125, ,01 (1020*2)*1, , Mobiliář ,14 11 K Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem bourání betonových patek pod starými lavičkami a m3 0, , ,84 koši (0,3*0,3*0,3)*16 0, K Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 7, , ,50 odstranění lavičky 68 K Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20 m3 0,216 základové patky pro kotvení nových laviček (0,3*0,3*0,3)*8 0, M lavice ODER, bez opěradla délka 2 m, výška sedáku 0,45 m kus 4,000 Lavice oder, bez opěradla, délka 2 m, výška sedáku 0,45 m, smrkové desky lichoběžníkově tvarované z profilu 45x195 mm 71 K Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad kus 3,000 stojany na kola 72 M stojan na kola typ U na 5 kol jednostranný, kov 57 x 175 x 50 cm kus 3,000 stojny na kola 3 675,00 793, , , , , M _R odpadkový koš venkovní, kompletní dodávka kus 2, , odpadkový koš venkovní 96 - Bourání konstrukcí Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného 26 K m3 15,250 kamenem , , ,38 Strana 7 z 8

31 PČ Typ Kód Popis MJ Množství bourání betonových patek a bet. základů pod jednotlivými prolézačkami pro děti J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Součet 15, K Vybourání kovových madel, zábradlí, ocel. součástí nadzemních hřišť m 34,000 vybourání stávajících ocelových prvků dětských hřišť 28 K Vybourání dřevěných madel, zábradlí. součástí nadzemních hřišť m 65,000 vybourání stávajících dřevěnýcg prvků dětských hřišť 30 K Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 9,000 odstranění písku z pískoviště 73, ,00 73, ,50 63,21 568,89 3,0*3,0 9, K Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 12,000 51,45 617,40 odstranění obrubníků kolem pískoviště , K Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 11,088 odvoz vybourných hmot z dětských hřišť 32 K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů odvoz suti do 7 km t 77,616 11,088*7 77, K Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 11,088 poplatek za skládku 99 - Přesuny hmot a sutí Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 75 K z kamene, monolitickým betonovým nebo t 510,736 živičným 22,05 244,49 14, ,96 166, , ,37 51, ,37 VP - Vícepráce K K K K K Strana 8 z 8

32 výměry Akce : VO Uničov - Nemocniční II. Etapa, změna 1 Vypracoval : Ladislav Lenčéš Popis jednotka množství montáž + materiál VO: uzem. drát FeZn 10 (30/4) m , ,30 kabel pevně CYKY 3Cx1,5 m 75 47, ,00 kabel volně uložený CYKY 4B*16mm2 m , ,00 svítidlo LED, MINI LUMA R2, 20W, IP66, vč. zdroje kus stožár sadový 5m- SB5,žár.zinek, ochr. nástřik Termoplast kus elektrovýzbroj stožáru 1 zdroj EKM 2035, 1xE27 kus , ,00 elektrovýzbroj stožáru 1 zdroj SR 481-1, 1xE27 kus 3 661, ,50 měření impedance 3fáz. Obvodu kus 1 664,44 664,44 držák svítidla kus , ,50 vložka pojistková 10A normální kus 15 29,40 441,00 ukončení kabelu do 4x25 kus 32 23,52 752,64 ukončení vodičů na svorkovnici do 2,5mm2 kus 90 20, ,20 trubka ohebná 36mm m 30 61, ,20 korugovaná chránička 63mm m , ,00 demontáž sloupu VO kus , demontáž koncovek kus , ,00 demontáž svítidla kus , ,00 zemnící svorka kus 15 76, ,60 součet ,38 Zemní práce VO: Vytyčení trasy km 0, Výkop rýhy š. 35, hl.80 v zemině 3 m , ,00 pískové lože 10cm - rýha do 65cm m , zához rýhy 35/80 m , betonový základ bez bednění m , ,50 jáma stožáru VO - výkop ručně do 2m3 tř. 3 kus , ,00 stožárové pouzdro kus , ,00 zához jámy třídy 3 kus , ,00 žlab kabelový TK1 m , výstražná folie m , ,50 odvoz zeminy do 1km m3 6,8 44,10 299,88 provizorní úprava terénu m , ,50 provizorní zajištění inž. sítí ve výkopu kus , ,40 číslování sloupů VO kus 15 36,75 551,25 geodetické zaměření kus , ,96 celkem ,99 REKAPITULACE : Montáž Materiál Zemní práce , ,99 - podružný materiál % ,00 celkem ZRN celkem bez DPH ,37 - výchozí revize hod ,00 Celkem bez DPH ,37

33

34

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa SP: 1 méněpráce..6. 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm..9. 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2-4 131,000 0,00..18. 122302202

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby dodatek č.2 k smlouvě č. 2017/12/01/0546 Objednatel: SMO,MOb Poruba Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Datum:

Více

Venkovní úpravy - RD

Venkovní úpravy - RD Poř Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr Ztratné Výměra Jedn cena Cena CELKEM Venkovní úpravy - RD 001: Zemní práce 1 SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 100 m3 m3 51,815

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO 201 - dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE nol--------- celk. ceny objekt SO 201 Most ev.č. 11725-3 49 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o. KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Technické služby města Vizovice, p. o. Zhotovitel: Projektant: Výzkumné energetické centrum, VŠB - TU Ostrava Zpracovatel: Poznámka: 70886245 CZ70886245 61989100

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j. 1 Zemní práce 1 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů 80,00 M2 45,00 3 600,00 2 121101101RSejmutí škváro-jílového sportovního povrchu tl.200 413,32 M3 92,00

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 101-2946-17 Polní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 23. 3. 2018 Objednatel: IČ: 01312774 ČR - Státní pozemkový úřad DIČ: Zhotovitel: IČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Název akce: Parkovací dům pro kola REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 Parkovací dům pro kola Architektonicko-stavební část Vsakovací

Více

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) Č.j. objednatele: 14/2018 Č.j. zhotovitele: DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) (dále jen dodatek ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017 Skalice, most přes Skaličku u zvoničky JKSO: CC-CZ: Místo: Skalice Datum: 26.6.2017 Objednatel: 00293474 Obec Skalice Zhotovitel: Projektant: 60744456 Zpracovatel:

Více

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY ód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 20140613 REVITALIZACE STŘEOVSÉHO NÁBŘEŽÍ JSO: CC-CZ: Místo: ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEOV Datum: Objednavatel: D Zhotovitel: D Projektant: Zpracovatel: D D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - Ietapa JKSO EČO Místo IČ DIČ Objednatel SPÚ, Projektant Zhotovitel P O P R spol s ro 46509283 CZ46509283 Rozpočet číslo Zpracoval

Více

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady POLOŽKY ROZPOČTU a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady Objekt: SO 01 - Chodník ke škole od fary 001 113150001 Odstranění betonového krytu frézováním plocha do 350m2 - celodenní

Více