Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 SO 000- Vedlejší a ostatní náklady IČO DIČ Obec Racková Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S Počet MJ: 0 Náklady na MJ: Ev.č.typ.proj.: Cenová úroveň: Zakázka: Rozpočtové náklady v korunách 0 Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady 1 Dodávka ZRN prací montážních 2 Montáž HSV ZRN prací stavebních 4 PSV ZRN celkem (ř. 1-4) HZS a jiné nákl. hl. II/III Jiné náklady Hlava II/III celkem (ř. 5-7) Hl. XI - HZS, revize, zkoušky Hl. XI - kompletační činnost Rezerva Součet (ř. 8-11) VRN celkem (ř ) 0 Celkové náklady 26 Celkem (ř ) DPH 21% DPH ze specifikací 21% 0 29 DPH ze specifikací 15% 0 30 Celkem (ř ) Název stavby v evid. Název objektu v evid. Číslo záznamu v evid. SO 000-VN a ON 1 Podpis Razítko Datum

11 Rekapitulace rozpočtu Název stavby : RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 Číslo stavby : Racková-chodník Datum: Název SO : Číslo SO : SO 000- Vedlejší a ostatní náklady SO 000-VN a ON Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž Dodávka Montáž Celkem VN Vedlejší náklady 0, , ,00 0,000 ON Ostatní náklady 0, , ,00 0,000 Celkem 0, , ,00 0,00 Stránka 1

12 Položkový rozpočet Název stavby: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 Číslo stavby: Název SO: SO 000- Vedlejší a ostatní náklady Číslo SO: Datum zpracování : Datum aktualizace : Poř. Racková-chodník SO 000-VN a ON VN Vedlejší náklady Vybudování zařízení staveniště soubor 1,000 0,000 0, , , Zabezpečení provozu staveniště soubor 1,000 0,000 0, , , Odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 0,000 0, , ,00 VN celkem 0,000 0, ,00 ON Ostatní náklady Geodetické práce soubor 1,000 0,000 0, , , Zkoušky materiálu soubor 1,000 0,000 0, , , Dočasná dopravní opatření soubor 1,000 0,000 0, , , Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,000 0, , , Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 0,000 0, , ,00 ON celkem 0,000 0, ,00 Stránka 1 z 1

13 Položkový výkaz výměr Název stavby: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 Číslo stavby: Název SO: SO 000- Vedlejší a ostatní náklady Číslo SO: Datum zpracování : Datum aktualizace : Poř. Racková-chodník SO 000-VN a ON VN Vedlejší náklady Vybudování zařízení staveniště soubor 1,000 0,000 0, ,00 0,00 Náklady spojené s případným vypracováním projekt.dokumentace 0,000 pro ZS, zřízení přípojek energií k objektům ZS, vybudování 0,000 případných odběrných a měřících míst, případná příprava 0,000 území pro ZS, vlastní vybudování objektů ZS 0, , Zabezpečení provozu staveniště soubor 1,000 0,000 0, ,00 0,00 Náklady na vybavení objektů ZS, náklady na energie pro jeho 0,000 provoz, náklady na úklid ZS, náklady na ostrahu ZS, náklady 0,000 na nutnou opravu objektů ZS a přípojek energií 0, , Odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 0,000 0, ,00 0,00 1 1,000 Odstranění objektů ZS, včetně přípojek energií a jejich odvoz. 0,000 Úprava povrchů pod odstranění ZS a úklid ploch, ne kterých 0,000 bylo ZS provozováno 0, ,00 ON Ostatní náklady Geodetické práce soubor 1,000 0,000 0, ,00 0,00 1 1,000 Vytýčení stavby a inž.sítí, zaměření 0,000 skutečného provedení stavby, 0, Zkoušky materiálu soubor 1,000 0,000 0, ,00 0,00 1 1, Dočasná dopravní opatření soubor 1,000 0,000 0, ,00 0,00 1 1,000 Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, 0,000 jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, projednání 0,000 projednání dopr.opatření na DI Policie ČR 0,000 zajištění vydání stanovení 0,000 dodání dopravních značek 0,000 jejich rozmístění, přemísťování a údržba během realizace stavby, 0,000 Stránka 1

14 Poř. odstranění dočasného značení po ukončení stavebích prací 0, Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,000 0, ,00 0,00 1 1,000 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 0,000 včetně geometrického zaměření skutečného provedení, 0,000 předání objednateli v požadované formě a počtu 0, Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 0,000 0, ,00 0,00 1 1, ,00 Stránka 2

15 Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 SO 101-Komunikace pěší-1.část IČO DIČ Obec Racková Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S Počet MJ: 0 Náklady na MJ: Ev.č.typ.proj.: Cenová úroveň: Zakázka: Rozpočtové náklady v korunách 0 Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady 1 Dodávka ZRN prací montážních 2 Montáž HSV ZRN prací stavebních 4 PSV ZRN celkem (ř. 1-4) HZS a jiné nákl. hl. II/III Jiné náklady Hlava II/III celkem (ř. 5-7) Hl. XI - HZS, revize, zkoušky Hl. XI - kompletační činnost Rezerva Součet (ř. 8-11) VRN celkem (ř ) 0 Celkové náklady 26 Celkem (ř ) DPH 21% DPH ze specifikací 21% 0 29 DPH ze specifikací 15% 0 30 Celkem (ř ) Ing.L.Alster Název stavby v evid. Název objektu v evid. Číslo záznamu v evid. SO 101-Kom.pěší-1.č. 901 Podpis Razítko Datum

16 Rekapitulace rozpočtu Název stavby : RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 Číslo stavby : Racková-chodník Datum: Název SO : Číslo SO : SO 101-Komunikace pěší-1.část SO 101-Kom.pěší-1.č. Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž Dodávka Montáž Celkem 1 Zemní práce 0, , ,33 0, Přípravné a přidružené práce 0, , ,96 0, Úprava podloží a základové spáry , , ,20 36,710 5 Komunikace , , ,90 90,949 8 Trubní vedení 0, , ,00 1,502 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení , , ,53 168, Přesun hmot 0, , ,64 0,000 Celkem , , ,57 297,86 Stránka 1

17 Položkový rozpočet Název stavby: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 Číslo stavby: Název SO: SO 101-Komunikace pěší-1.část Číslo SO: Datum zpracování : Datum aktualizace : Poř. 1 Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu m3 184,238 0,000 0,000 70, , Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z hom3 184,238 0,000 0,000 90, , Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hm ,142 0,000 0,000 10, , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 184,238 0,000 0,000 35, ,33 5 PC2 Poplatek za uložení na skládku T 313,205 0,000 0,000 70, , Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněnímm2 687,350 0,000 0,000 9, ,15 1 celkem 0,000 0, ,33 11 Přípravné a přidružené práce Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 6,000 0,408 2,448 28,00 168, Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150m2 18,000 0,225 4, , , Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50m2 83,000 0,098 8,134 60, , Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 15m2 83,000 0,316 26,228 70, , Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl m2 47,000 0,235 11,045 70, , Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drm2 60,000 0,400 24,000 30, , Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 182,000 0,145 26,390 35, , Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 182,000 0,000 0,000 10, , Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 106,035 0,000 0,000 20, , Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu d t 897,895 0,000 0,000 8, ,16 11 PC Recyklace suti s uložením k dalšímu využití T 59,455 0,000 0,000 50, ,75 12 PC Poplatek za uložení na skládku T 46,580 0,000 0,000 70, , Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 254,000 0,000 0,000 70, , Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 53,250 0,000 0,000 48, , Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horm3 53,250 0,000 0,000 80, , Uložení sypaniny na skládky m3 53,250 0,000 0,000 15,00 798,75 11 celkem 0,000 0, ,96 21 Úprava podloží a základové spáry Prolití kamenného záhozu maltou MC 25 m3 14,988 2,433 36, , , Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 687,350 0,000 0,021 6, ,10 2/ Geotextilie 300 g/m2 m2 756,085 0,000 0,227 17, ,70 21 celkem 36, , ,50 5 Komunikace Racková-chodník SO 101-Kom.pěší-1.č. Stránka 1 z 2

18 Poř Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 724,000 0,000 0,000 64, , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 279,100 0,000 0,000 89, , Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou malm2 88,900 0,000 0, , , Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skm2 419,000 0,084 35,301 80, ,00 4/1 PC1 Zámková betonová dlažba šedá, tl. 60 mm m2 400,970 0,130 52, , ,84 4/2 PC2 Zámková betonová dlažba tl.60 mm, červená-hmatná m2 22,220 0,130 2, , , Asfaltový beton ABVH (ACL 22) II tl 80 mm š do 3 m m2 88,900 0,000 0, , , Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm2 88,900 0,000 0, , , Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5m2 88,900 0,007 0,580 19, , Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/mm2 88,900 0,001 0,054 6,00 533,40 5 celkem 90, , ,40 8 Trubní vedení R Výšková úprava uličního vstupu do 200 mm zvýšením pokus 1,000 0,424 0, ,00 600, Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zkus 3,000 0,311 0, , , R Vyčištění stávající vpusti kus 1,000 0,145 0, ,00 400,00 8 celkem 1,502 0, ,00 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s m 127,000 0,169 21,410 90, , Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s m 422,000 0,130 54,700 90, ,00 2/ Obrubník betonový silniční ABO x15x25 cm kus 256,540 0,080 20,523 77, ,58 2/ Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100kus 297,950 0,058 17,281 73, , Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do ložm 254,000 0,072 18,263 80, , Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do ložem 254,000 0,090 22,804 95, ,00 4/ Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 12,802 1,000 12, , , Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 254,000 0,004 0,914 38, ,00 6 PC Zkoušky ks 6,000 0,000 0, , ,00 9 celkem 168, , ,00 99 Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděnýt 297,858 0,000 0,000 80, ,64 99 celkem 0,000 0, ,64 Stránka 2 z 2

19 Položkový výkaz výměr Název stavby: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 Číslo stavby: Název SO: SO 101-Komunikace pěší-1.část Číslo SO: Datum zpracování : Datum aktualizace : Poř. 1 Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu dm3 184,238 0,000 0,000 70, ,66 ( *0,35)*0,15 69,788 57*0,27 15,390 (254*0,65)*0,60 99, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horm3 184,238 0,000 0,000 90, ,42 184,238 'Viz 1/1 ( )' 184, Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hom ,142 0,000 0,000 10, ,42 184,238 'Viz 1/2 ( )'* , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 184,238 0,000 0,000 35, ,33 184,238 'Viz 1/1 ( )' 184,238 5 PC2 Poplatek za uložení na skládku T 313,205 0,000 0,000 70, ,35 184,238 'Viz 1/1 ( )'*1,7 313, Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 687,350 0,000 0,000 9, , *0,65+295*0,35 687, Přípravné a přidružené práce Racková-chodník SO 101-Kom.pěší-1.č Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 6,000 0,408 2,448 28,00 168,00 6 6, Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150m2 18,000 0,225 4, , , , Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 m2 83,000 0,098 8,134 60, , , Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150m2 83,000 0,316 26,228 70, , , Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 2m2 47,000 0,235 11,045 70, , , Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drcm2 60,000 0,400 24,000 30, , , Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 182,000 0,145 26,390 35, , , Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 182,000 0,000 0,000 10, , ,000 Stránka 1

20 Poř Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 106,035 0,000 0,000 20, ,70 Odvoz k recyklaci 0,000 Panely 0,000 6*0,15*2,2 1,980 Beton 0,000 0,15*18*2,2 5,940 Živice 0,000 (0,05*83+0,15*83)*2,2 36,520 Obrubníky 0,000 0,15*0,25*182*2,2 15,015 Odvoz k uložení na skládku 0,000 Kamenivo 0,000 (0,2*47+0,3*60)*1,7 46, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu dot 897,895 0,000 0,000 8, ,16 Odvoz k recyklaci 0,000 Panely 0,000 6*0,15*2,2 1,980 Beton 0,000 0,15*18*2,2 5,940 Živice 0,000 (0,05*83+0,15*83)*2,2 36,520 Obrubníky 0,000 0,15*0,25*182*2,2 15,015 Odvoz k uložení na skládku 0,000 Kamenivo 0,000 (0,2*47+0,3*60)*1,7*18 838, PC Recyklace suti s uložením k dalšímu využití T 59,455 0,000 0,000 50, ,75 Panely 0,000 6*0,15*2,2 1,980 Beton 0,000 0,15*18*2,2 5,940 Živice 0,000 (0,05*83+0,15*83)*2,2 36,520 Obrubníky 0,000 0,15*0,25*182*2,2 15, PC Poplatek za uložení na skládku T 46,580 0,000 0,000 70, ,60 Kamenivo 0,000 (0,2*47+0,3*60)*1,7 46, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 254,000 0,000 0,000 70, , ,000 Stránka 2

21 Poř Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 53,250 0,000 0,000 48, ,00 Humózní vrstva - drn 0, *0,15 53, Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z hornm3 53,250 0,000 0,000 80, ,00 355*0,15 53, Uložení sypaniny na skládky m3 53,250 0,000 0,000 15,00 798,75 Mezideponie 0, *0,15 53, Úprava podloží a základové spáry Prolití kamenného záhozu maltou MC 25 m3 14,988 2,433 36, , ,40 Zesileni ochranné a podkladní vrstvy-realizace dle skutečné 0,000 potřeby, řešeno v rámci AD na základě zkoušek 0, ,000 'Viz 5/1 ( )'*0,03*0,5 10, *0,65*0,05*0,5 4, Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 687,350 0,000 0,021 6, , *0,65+295*0,35 687,350 2/ Geotextilie 300 g/m2 m2 756,085 0,000 0,227 17, ,70 5 Komunikace Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 724,000 0,000 0,000 64, ,00 Frakce , ,000 Frakce , , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 279,100 0,000 0,000 89, ,90 Lože pod obrubami 0,000 Frakce 0-63 (32-63 v případě prolívky) 0, *0,65 165,100 Vjezdy 0,000 Frakce 0-32 (16-32 v případě prolívky) 0, ,000 Frakce 0-16 (8-16 v případě prolívky) 0, , Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltom2 88,900 0,000 0, , ,00 254*0,35 88, Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skum2 419,000 0,084 35,301 80, , ,000 Stránka 3

22 Poř. 4/1 PC1 Zámková betonová dlažba šedá, tl. 60 mm m2 400,970 0,130 52, , ,84 4/2 PC2 Zámková betonová dlažba tl.60 mm, červená-hmatná m2 22,220 0,130 2, , , Asfaltový beton ABVH (ACL 22) II tl 80 mm š do 3 m m2 88,900 0,000 0, , ,00 254*0,35 88, Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm2 88,900 0,000 0, , ,00 88,900 'Viz 5/5 ( )' 88, Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 m2 88,900 0,007 0,580 19, ,10 88,900 'Viz 5/5 ( )' 88, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/mm2 88,900 0,001 0,054 6,00 533,40 88,900 'Viz 5/5 ( )' 88,900 8 Trubní vedení R Výšková úprava uličního vstupu do 200 mm zvýšením poklkus 1,000 0,424 0, ,00 600,00 Předběžně 0, , Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvkus 3,000 0,311 0, , ,00 Předběžně 0, , R Vyčištění stávající vpusti kus 1,000 0,145 0, ,00 400,00 1 1,000 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s bm 127,000 0,169 21,410 90, ,00 Zapuštěné obruby 100/250 0, ,000 Zapuštěné obruby 150/250 0, , Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s bm 422,000 0,130 54,700 90, ,00 Obruby 100/250 0, ,000 Obruby 150/250 0, ,000 2/ Obrubník betonový silniční ABO x15x25 cm kus 256,540 0,080 20,523 77, ,58 2/ Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100xkus 297,950 0,058 17,281 73, , Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do ložem 254,000 0,072 18,263 80, , , Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože m 254,000 0,090 22,804 95, , ,000 Stránka 4

23 Poř. 4/ Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 12,802 1,000 12, , , Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 254,000 0,004 0,914 38, ,00 Náhradní položka - zatmelení spáry mezi stávající 0,000 a novou živičnou konstrukcí 0, ,00 254,000 6 PC Zkoušky ks 6,000 0,000 0, , ,00 6 6, Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděnýmt 297,858 0,000 0,000 80, , , ,83 Stránka 5

24 Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 SO 102-Komunikace pěší-2.část IČO DIČ Obec Racková Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S Počet MJ: 0 Náklady na MJ: Ev.č.typ.proj.: Cenová úroveň: Zakázka: Rozpočtové náklady v korunách 0 Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady 1 Dodávka ZRN prací montážních 2 Montáž HSV ZRN prací stavebních 4 PSV ZRN celkem (ř. 1-4) HZS a jiné nákl. hl. II/III Jiné náklady Hlava II/III celkem (ř. 5-7) Hl. XI - HZS, revize, zkoušky Hl. XI - kompletační činnost Rezerva Součet (ř. 8-11) VRN celkem (ř ) 0 Celkové náklady 26 Celkem (ř ) DPH 21% DPH ze specifikací 21% 29 DPH ze specifikací 15% 0 30 Celkem (ř ) Ing.L.Alster Název stavby v evid. Název objektu v evid. Číslo záznamu v evid. SO 102-Kom.pěší-2.č. 702 Podpis Razítko Datum

25 Rekapitulace rozpočtu Název stavby : RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 Číslo stavby : Racková-chodník Datum: Název SO : Číslo SO : SO 102-Komunikace pěší-2.část SO 102-Kom.pěší-2.č. Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž Dodávka Montáž Celkem 1 Zemní práce 0, , ,33 0, Přípravné a přidružené práce 0, , ,87 0, Úprava podloží a základové spáry , , ,64 39,174 5 Komunikace , , ,44 124,339 8 Trubní vedení 0, , ,00 4,646 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení , , ,11 173, Přesun hmot 0, , ,24 0,000 Celkem , , ,63 341,28 Stránka 1

26 Položkový rozpočet Název stavby: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 Číslo stavby: Název SO: SO 102-Komunikace pěší-2.část Číslo SO: Datum zpracování : Datum aktualizace : Poř. 1 Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu m3 159,480 0,000 0,000 77, , Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z hom3 159,480 0,000 0,000 90, , Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hm ,320 0,000 0,000 10, , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 159,480 0,000 0,000 35, ,80 5 PC Poplatek za uložení na skládku T 271,116 0,000 0,000 70, , Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněnímm2 854,450 0,000 0,000 9, ,05 1 celkem 0,000 0, ,33 11 Přípravné a přidružené práce Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostm2 177,000 0,225 39, , , Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drm2 177,000 0,235 41,595 70, , Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 53,000 0,145 7,685 35, , Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 53,000 0,000 0,000 18,00 954, Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 122,963 0,000 0,000 22, , Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu d t 1 146,023 0,000 0,000 8, ,18 7 PC Poplatek za recyklaci suti a uložení k dalšímu využití T 62,783 0,000 0,000 50, ,15 8 PC Poplatek za uložení na skládku T 60,180 0,000 0,000 70, , Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 73,000 0,000 0,000 70, , Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 62,250 0,000 0,000 48, , Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horm3 62,250 0,000 0,000 80, , Uložení sypaniny na skládky m3 62,250 0,000 0,000 15,00 933,75 11 celkem 0,000 0, ,87 21 Úprava podloží a základové spáry Prolití kamenného záhozu maltou MC 25 m3 15,976 2,433 38, , , Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 854,450 0,000 0,026 6, ,70 2/ Geotextilie 300 g/m2 m2 939,895 0,000 0,282 17, ,14 21 celkem 39, , ,50 5 Komunikace Racková-chodník SO 102-Kom.pěší-2.č Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 986,000 0,000 0,000 64, , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 213,450 0,000 0,000 89, , Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou malm2 25,550 0,000 0, , , Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skm2 576,000 0,084 48,528 80, ,00 Stránka 1 z 2

27 Poř. 4/1 PC1 Zámková betonová dlažba šedá, tl. 60 mm m2 558,530 0,130 72, , ,95 4/2 PC2 Zámková betonová dlažba tl.60 mm, červená-hmatná m2 23,230 0,130 3, , , R Asfaltový beton ACL 16 tl 80 mm š do 3 m z nemodifikov m2 25,550 0,000 0, , , R Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 40 mm š do 3 m2 25,550 0,000 0, , , Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5m2 25,550 0,007 0,167 19,00 485, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/mm2 25,550 0,001 0,016 6,00 153,30 5 celkem 124, , ,80 8 Trubní vedení R Výšková úprava uličního vstupu do 200 mm zvýšením pokus 5,000 0,424 2, , , Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zkus 3,000 0,311 0, , , R Vyčištění stávající vpusti kus 11,000 0,145 1, , ,00 8 celkem 4,646 0, ,00 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s m 453,000 0,169 76,367 90, , Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s m 280,000 0,130 36,294 90, ,00 2/ Obrubník betonový silniční ABO x15x25 cm kus 73,730 0,080 5,898 77, ,21 2/ Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100kus 666,600 0,058 38,663 73, , Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do ložm 73,000 0,072 5,249 90, , Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do ložem 73,000 0,090 6, , ,00 4/ Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 3,833 1,000 3, , , Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 73,000 0,004 0,263 38, ,00 6 PC Zkoušky ks 8,000 0,000 0, , ,00 9 celkem 173, , ,00 99 Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděnýt 341,278 0,000 0,000 80, ,24 99 celkem 0,000 0, ,24 Stránka 2 z 2

28 Položkový výkaz výměr Název stavby: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 Číslo stavby: Název SO: SO 102-Komunikace pěší-2.část Číslo SO: Datum zpracování : Datum aktualizace : Poř. 1 Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu dm3 159,480 0,000 0,000 77, ,96 ( *0,35)*0,15 108,600 83*0,27 22,410 73*0,65*0,60 28, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horm3 159,480 0,000 0,000 90, ,20 159,480 'Viz 1/1 ( )' 159, Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hom ,320 0,000 0,000 10, ,20 159,480 'Viz 1/2 ( )'* , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 159,480 0,000 0,000 35, ,80 159,480 'Viz 1/2 ( )' 159,480 5 PC Poplatek za uložení na skládku T 271,116 0,000 0,000 70, ,12 159,480 'Viz 1/2 ( )'*1,7 271, Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 854,450 0,000 0,000 9, , *0,65+660*0,35 854, Přípravné a přidružené práce Racková-chodník SO 102-Kom.pěší-2.č Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostém2 177,000 0,225 39, , , , Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drcm2 177,000 0,235 41,595 70, ,00 177,000 'Viz 11/4 ( R)' 177, Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 53,000 0,145 7,685 35, , , Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 53,000 0,000 0,000 18,00 954,00 53,000 'Viz 11/3 ( )' 53, Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 122,963 0,000 0,000 22, ,19 Odvoz k recyklaci 0,000 Beton 0,000 0,15*177*2,2 58,410 Obrubníky 0,000 0,15*0,25*53*2,2 4,373 Odvoz k uložení 0,000 Kamenivo 0,000 Stránka 1

29 Poř. 0,2*177*1,7 60, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu dot 1 146,023 0,000 0,000 8, ,18 Odvoz k recyklaci 0,000 Beton 0,000 0,15*177*2,2 58,410 Obrubníky 0,000 0,15*0,25*53*2,2 4,373 Odvoz k uložení 0,000 Kamenivo 0,000 0,2*177*1,7* ,240 7 PC Poplatek za recyklaci suti a uložení k dalšímu využití T 62,783 0,000 0,000 50, ,15 Beton 0,000 0,15*177*2,2 58,410 Obrubníky 0,000 0,15*0,25*53*2,2 4,373 8 PC Poplatek za uložení na skládku T 60,180 0,000 0,000 70, ,60 Kamenivo 0,000 0,2*177*1,7 60, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 73,000 0,000 0,000 70, , , Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 62,250 0,000 0,000 48, ,00 Humózní vrstva - drn 0, *0,15 62, Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z hornm3 62,250 0,000 0,000 80, ,00 415*0,15 62, Uložení sypaniny na skládky m3 62,250 0,000 0,000 15,00 933,75 Mezideponie 0, *0,15 62, Úprava podloží a základové spáry Prolití kamenného záhozu maltou MC 25 m3 15,976 2,433 38, , ,80 Zesileni ochranné a podkladní vrstvy-realizace dle skutečné 0,000 potřeby, řešeno v rámci AD na základě zkoušek 0, ,000 'Viz 5/1 ( )'*0,03*0,5 14,790 73*0,65*0,05*0,5 1, Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 854,450 0,000 0,026 6, , *0,65+660*0,35 854,450 2/ Geotextilie 300 g/m2 m2 939,895 0,000 0,282 17, ,14 Stránka 2

30 Poř. 5 Komunikace Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 986,000 0,000 0,000 64, ,00 Frakce , ,000 Frakce , , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 213,450 0,000 0,000 89, ,05 Lože pod obrubami 0,000 Frakce 0-63 (32-63 v případě prolívky) 0,000 73*0,65 47,450 Vjezdy 0,000 Frakce 0-32 (16-32 v případě prolívky) 0, ,000 Frakce 0-16 (8-16 v případě prolívky) 0, , Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltom2 25,550 0,000 0, , ,00 73*0,35 25, Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skum2 576,000 0,084 48,528 80, , ,000 4/1 PC1 Zámková betonová dlažba šedá, tl. 60 mm m2 558,530 0,130 72, , ,95 4/2 PC2 Zámková betonová dlažba tl.60 mm, červená-hmatná m2 23,230 0,130 3, , , R Asfaltový beton ACL 16 tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovanm2 25,550 0,000 0, , ,50 73*0,35 25, R Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 40 mm š do 3 mm2 25,550 0,000 0, , ,50 73*0,35 25, Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 m2 25,550 0,007 0,167 19,00 485,45 73*0,35 25, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/mm2 25,550 0,001 0,016 6,00 153,30 73*0,35 25,550 8 Trubní vedení R Výšková úprava uličního vstupu do 200 mm zvýšením poklkus 5,000 0,424 2, , ,00 Předběžně 0, , Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvkus 3,000 0,311 0, , ,00 Předběžně 0, , R Vyčištění stávající vpusti kus 11,000 0,145 1, , ,00 Stránka 3

31 Poř ,000 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s bm 453,000 0,169 76,367 90, ,00 Zapuštěné obruby 100/250 0, ,000 Zapuštěné obruby 150/250 0, , Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s bm 280,000 0,130 36,294 90, ,00 Obruby 100/250 0, ,000 Obruby 150/250 0, ,000 2/ Obrubník betonový silniční ABO x15x25 cm kus 73,730 0,080 5,898 77, ,21 2/ Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100xkus 666,600 0,058 38,663 73, , Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do ložem 73,000 0,072 5,249 90, , , Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože m 73,000 0,090 6, , , ,000 4/ Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 3,833 1,000 3, , , Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 73,000 0,004 0,263 38, ,00 Náhradní položka - zatmelení spáry mezi stávající 0,000 a novou živičnou konstrukcí 0,000 73,00 73,000 6 PC Zkoušky ks 8,000 0,000 0, , ,00 2*2*2 8, Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděnýmt 341,278 0,000 0,000 80, , , ,74 Stránka 4

32 Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 SO 103-Komunikace vozidlová IČO DIČ Obec Racková Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S Počet MJ: 0 Náklady na MJ: Ev.č.typ.proj.: Cenová úroveň: Zakázka: Rozpočtové náklady v korunách 0 Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady 1 Dodávka ZRN prací montážních 2 Montáž HSV ZRN prací stavebních 4 PSV ZRN celkem (ř. 1-4) HZS a jiné nákl. hl. II/III Jiné náklady Hlava II/III celkem (ř. 5-7) Hl. XI - HZS, revize, zkoušky Hl. XI - kompletační činnost Rezerva Součet (ř. 8-11) VRN celkem (ř ) 0 Celkové náklady 26 Celkem (ř ) DPH 21% DPH ze specifikací 21% 0 29 DPH ze specifikací 15% 0 30 Celkem (ř ) Ing.L.Alster Název stavby v evid. Název objektu v evid. Číslo záznamu v evid. SO 103-Kom.vozidlové 103 Podpis Razítko Datum

33 Rekapitulace rozpočtu Název stavby : RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 Číslo stavby : Racková-chodník Datum: Název SO : Číslo SO : SO 103-Komunikace vozidlová SO 103-Kom.vozidlové Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž Dodávka Montáž Celkem 1 Zemní práce 3 547, , ,17 16, Úprava podloží a základové spáry 681, , ,45 2,141 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 200,00 200,00 0,000 5 Komunikace 0, , ,00 0,250 8 Trubní vedení , , ,80 2,962 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení 0, , ,00 0, Přesun hmot 0, , ,63 0,000 Celkem , , ,05 22,28 Stránka 1

34 Položkový rozpočet Název stavby: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 Číslo stavby: Název SO: SO 103-Komunikace vozidlová Číslo SO: Datum zpracování : Datum aktualizace : Poř. 1 Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu m3 21,000 0,000 0,000 77, , Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,720 0,000 0, ,00 86, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100m3 5,760 0,000 0, ,00 691, Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,750 0,000 0, ,00 810, Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněnímm2 35,000 0,000 0,000 10,00 350, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zm3 8,235 0,000 0,000 80,00 658,80 6/ STERKOPISEK 0-16 M3 10,135 1,670 16, , , Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z hom3 34,230 0,000 0,000 90, , Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hm3 616,140 0,000 0,000 10, , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 34,230 0,000 0,000 35, ,05 10 PC Poplatek za uložení na skládku T 58,191 0,000 0,000 70, ,37 1 celkem 16, , ,92 21 Úprava podloží a základové spáry Prolití kamenného záhozu maltou MC 25 m3 0,875 2,433 2, , , Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 35,000 0,000 0,001 6,00 210,00 2/ Geotextilie 300 g/m2 m2 38,500 0,000 0,012 17,70 681,45 21 celkem 2, , ,00 3 Svislé a kompletní konstrukce R Uložení kabelů do dělených plastových chrániček, osazenbm 2,000 0,000 0, ,00 200,00 3 celkem 0,000 0,00 200,00 5 Komunikace Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 35,000 0,000 0,000 89, , Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou malm2 35,000 0,000 0, , , Asfaltový beton ABVH (ACL 22) II tl 80 mm š do 3 m m2 35,000 0,000 0, , , Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm2 35,000 0,000 0, , , Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5m2 35,000 0,007 0,228 19,00 665, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/mm2 35,000 0,001 0,021 6,00 210,00 5 celkem 0,250 0, ,00 8 Trubní vedení Racková-chodník SO 103-Kom.vozidlové Stránka 1 z 2

35 Poř Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výko m 4,000 0,000 0,000 16,00 64,00 1/1 PC Trouba plastová DN 150 bm 28,280 0,015 0, , , Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 1,000 0,063 0, , , Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmkus 2,000 0,009 0, , ,00 3/1 PC Mříž pro vpust litinová, těžká s rámem ks 2,000 0,150 0, , , Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVkus 2,000 0,145 0, , ,00 4/1 PC Vpust uliční z betonových dílců, kompletní ks 2,020 0,650 1, , , Drenážní vyúsť z betonových trub VT kus 1,000 0,553 0, , ,00 8 celkem 2, , ,00 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení 6 PC Zkoušky ks 2,000 0,000 0, , ,00 9 celkem 0,000 0, ,00 99 Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamen t 22,278 0,000 0,000 85, ,63 99 celkem 0,000 0, ,63 Stránka 2 z 2

36 Položkový výkaz výměr Název stavby: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/49016 Číslo stavby: Název SO: SO 103-Komunikace vozidlová Číslo SO: Datum zpracování : Datum aktualizace : Poř. 1 Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu dm3 21,000 0,000 0,000 77, ,00 35*0,6 21, Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 mm3 0,720 0,000 0, ,00 86,40 Kabelové chráničky 0,000 2*1*0,6*0,6 0, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 5,760 0,000 0, ,00 691,20 Přípojky vpustí 0,000 0,5*(0,9+1,5)*4*1,2 5, Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,750 0,000 0, ,00 810,00 Vpusti 0,000 1,5*1,5*1,5*2 6, Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 35,000 0,000 0,000 10,00 350, , Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhm3 8,235 0,000 0,000 80,00 658,80 6,750 'Viz 1/4 ( )'*0,5 3,375 5,760 'Viz 1/3 ( )'*0,75 4,320 0,720 'Viz 1/2 ( )'*0,75 0,540 6/ STERKOPISEK 0-16 M3 10,135 1,670 16, , , Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horm3 34,230 0,000 0,000 90, ,70 6,750 'Viz 1/4 ( )' 6,750 5,760 'Viz 1/3 ( )' 5,760 0,720 'Viz 1/2 ( )' 0,720 21,000 'Viz 1/1 ( )' 21, Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hom3 616,140 0,000 0,000 10, ,40 34,230 'Viz 1/7 ( )'*18 616, Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 34,230 0,000 0,000 35, ,05 34,230 'Viz 1/7 ( )' 34, PC Poplatek za uložení na skládku T 58,191 0,000 0,000 70, ,37 34,230 'Viz 1/7 ( )'*1,7 58, Úprava podloží a základové spáry Racková-chodník SO 103-Kom.vozidlové Prolití kamenného záhozu maltou MC 25 m3 0,875 2,433 2, , ,00 Stránka 1

37 Poř. Zesileni ochranné a podkladní vrstvy-realizace dle skutečné 0,000 potřeby, řešeno v rámci AD na základě zkoušek 0,000 35*0,05*0,5 0, Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 35,000 0,000 0,001 6,00 210, ,000 2/ Geotextilie 300 g/m2 m2 38,500 0,000 0,012 17,70 681,45 3 Svislé a kompletní konstrukce R Uložení kabelů do dělených plastových chrániček, osazení bm 2,000 0,000 0, ,00 200,00 2*1,00 2,000 5 Komunikace Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 35,000 0,000 0,000 89, ,00 Doplnění komunikace 0,000 Frakce 0-63 (32-63 v případě prolívky) 0, , Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltom2 35,000 0,000 0, , , , Asfaltový beton ABVH (ACL 22) II tl 80 mm š do 3 m m2 35,000 0,000 0, , , , Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm2 35,000 0,000 0, , , , Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 m2 35,000 0,007 0,228 19,00 665, , Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/mm2 35,000 0,001 0,021 6,00 210, ,000 8 Trubní vedení Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop m 4,000 0,000 0,000 16,00 64,00 Přípojky vpustí 0, ,000 1/1 PC Trouba plastová DN 150 bm 28,280 0,015 0, , , Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 1,000 0,063 0, , ,00 1 1, Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmokus 2,000 0,009 0, , ,00 2 2,000 3/1 PC Mříž pro vpust litinová, těžká s rámem ks 2,000 0,150 0, , ,00 Stránka 2

38 Poř Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV kus 2,000 0,145 0, , ,00 2 2,000 4/1 PC Vpust uliční z betonových dílců, kompletní ks 2,020 0,650 1, , , Drenážní vyúsť z betonových trub VT kus 1,000 0,553 0, , ,00 Náhradní položka-vyústění přípojky vpusti so vodoteče 0, ,000 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení 6 PC Zkoušky ks 2,000 0,000 0, , ,00 2 2, Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene t 22,278 0,000 0,000 85, , , ,55 Stránka 3

39 Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: RACKOVÁ - REKONSTRUKCE ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU SO Rekonstrukce zatrubnění IČO DIČ Objednatel: Projektant: Obec Racková Ing.L.Alster-Projektová kancelář A - S Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: Počet MJ: 0 Náklady na MJ: 0 JKSO: Ev.č.typ.proj.: Cenová úroveň: Reg. Číslo: Zakázka: Rozpočtové náklady v korunách Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady 1 Dodávka ZRN prací montážních 2 Montáž HSV ZRN prací stavebních 4 PSV ZRN celkem (ř. 1-4) HZS a jiné nákl. hl. II/III Jiné náklady Hlava II/III celkem (ř. 5-7) Hl. XI - HZS, revize, zkoušky Hl. XI - kompletační činnost Rezerva Součet (ř. 8-11) VRN celkem (ř ) 0 Celkové náklady 26 Celkem (ř ) DPH 21% DPH ze specifikací 21% 29 DPH ze specifikací 15% 0 30 Celkem (ř ) Ing.L.Alster Název stavby v evid. SO 101-Zatrubnění příkopu Název objektu v evid. 101 Číslo záznamu v evid. Podpis Razítko Datum

40 Rekapitulace rozpočtu Název stavby : RACKOVÁ - REKONSTRUKCE ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU Číslo stavby : Racková-rek.zatr.přík. Datum: Název SO : Číslo SO : SO Rekonstrukce zatrubnění SO 101-Zatrubnění příkopu Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž Dodávka Montáž Celkem 1 Zemní práce , , ,52 280, Přípravné a přidružené práce 0, , ,52 0,000 4 Vodorovné konstrukce 0, , ,70 0,938 5 Komunikace 0, , ,96 14,157 8 Trubní vedení , , ,62 25,942 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení 0, , ,00 0, Přesun hmot 0, , ,37 0,000 Celkem , , ,69 321,42 Stránka 1

41 Položkový rozpočet Název stavby: RACKOVÁ - REKONSTRUKCE ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU Číslo stavby: Název SO: SO Rekonstrukce zatrubnění Číslo SO: Datum zpracování : Datum aktualizace : Poř. 1 Zemní práce Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 500m3 171,046 0,000 0, , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v horn m3 85,523 0,000 0,000 10,00 855, Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 16,050 0,000 0, , , Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 8,025 0,000 0,000 10,00 80, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 344,892 0,001 0,290 30, , Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2m2 344,892 0,000 0,000 16, , Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z hom3 187,096 0,000 0,000 80, , Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hm ,864 0,000 0,000 10, , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 187,096 0,000 0,000 35, ,36 10 PC Poplatek za uložení na skládku T 318,063 0,000 0,000 70, , Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zm3 136,310 0,000 0,000 63, ,53 11/ STERKOPISEK 0-16 NII? M3 167,661 1, , , ,33 1 celkem 280, , ,19 11 Přípravné a přidružené práce Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 3,000 0,000 0,000 34,00 102, Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 15,400 0,000 0,000 90, , Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl m2 18,400 0,000 0,000 70, , Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 12,480 0,000 0,000 20,00 249, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu d t 168,540 0,000 0,000 8, ,32 6 PC Zpracování sutí na recyklát T 3,300 0,000 0,000 50,00 165,00 7 PC Poplatek za uložení suti T 9,180 0,000 0,000 70,00 642, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 28,000 0,000 0,000 78, , Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárov m2 3,000 0,000 0,000 40,00 120,00 11 celkem 0,000 0, ,52 4 Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 21,381 0,000 0, , , Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspám2 1,000 0,938 0, , ,00 4 celkem 0,938 0, ,70 5 Komunikace Racková-rek.zatr.přík. SO 101-Zatrubnění příkopu Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženéhm2 3,000 0,084 0, ,00 462, Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým dm3 5,520 1,980 10, , ,96 Stránka 1 z 2

42 Poř Vyspravení krytu vozovky po překopech obalovaným kam m2 30,800 0,097 2, , ,00 5 celkem 14,157 0, ,96 8 Trubní vedení Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmkus 3,000 0,012 0, , ,00 1/1 PC1 Mříž pro uliční vpust, litinová s rámem těžká ks 12,000 0,150 1, , ,00 1/2 PC2 Mříž pro horskou vpust, litinová, těžká s rámem-kompletn ks 1,000 0,180 0, , , Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výko m 129,480 0,000 0,001 44, ,12 2/ Trouba kanalizační plastová d = 400 mm m 130,775 0,010 1, , , Šachty kanalizační z betonu V4 B tř. 20 na stokách kruhokus 2,000 10,027 20, , , Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 vekus 1,000 2,616 2, , ,00 8 celkem 25, , ,12 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 28,000 0,004 0,101 39, ,00 2 PC Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev ks 4,000 0,000 0, , ,00 9 celkem 0,101 0, ,00 99 Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamen t 321,421 0,000 0,000 46, ,37 99 celkem 0,000 0, ,37 Stránka 2 z 2

43 Položkový výkaz výměr Název stavby: RACKOVÁ - REKONSTRUKCE ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU Číslo stavby: Název SO: SO Rekonstrukce zatrubnění Číslo SO: Datum zpracování : Datum aktualizace : Poř. 1 Zemní práce Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000m3 171,046 0,000 0, , ,06 1,1*1,20*129,58 171, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v horninm3 85,523 0,000 0,000 10,00 855,23 171,046 'Viz 1/1 ( )'*0,5 85, Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 16,050 0,000 0, , ,00 Šachty 0,000 2*2*1,5*2 12,000 Horská vpust 0,000 1,5*1,8*1,5 4, Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 8,025 0,000 0,000 10,00 80,25 16,050 'Viz 1/3 ( )'*0,5 8, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 344,892 0,001 0,290 30, ,76 2*1,5*4*2+1,5*1,5*2+1,5*1,8*2+2*1,2*129,58 344, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m2 344,892 0,000 0,000 16, ,27 344,892 'Viz 1/5 ( )' 344, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horm3 187,096 0,000 0,000 80, ,68 16,050 'Viz 1/3 ( )' 16, ,046 'Viz 1/1 ( )' 171, Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hom ,864 0,000 0,000 10, ,64 187,096 'Viz 1/7 ( )'* , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 187,096 0,000 0,000 35, ,36 187,096 'Viz 1/7 ( )' 187, PC Poplatek za uložení na skládku T 318,063 0,000 0,000 70, ,41 187,096 'Viz 1/7 ( )'*1,7 318, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhm3 136,310 0,000 0,000 63, ,53 16,050 'Viz 1/3 ( )'*0,5 8, ,046 'Viz 1/1 ( )'*0,75 128,285 11/ STERKOPISEK 0-16 NII? M3 167,661 1, , , ,33 11 Přípravné a přidružené práce Racková-rek.zatr.přík. SO 101-Zatrubnění příkopu Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 3,000 0,000 0,000 34,00 102,00 3*1,00 3,000 Stránka 1

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace II~ J. L. T. stavební společnost, spot s r. o. 252 42 Jesenice u Prahy, Budějovická 701 Zapsana v obch rejstřikl, U Městského SOL/dLI v Praze odct C vložka 11065 tel.: 241 931 490, mobil: 603 445 454,

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby dodatek č.2 k smlouvě č. 2017/12/01/0546 Objednatel: SMO,MOb Poruba Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Datum:

Více

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady POLOŽKY ROZPOČTU a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady Objekt: SO 01 - Chodník ke škole od fary 001 113150001 Odstranění betonového krytu frézováním plocha do 350m2 - celodenní

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 02.11.2017 Stavba : M380 Český Těšín, ZŠ Pod Zvonek Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MŽT Stavitelství, a.s. IČO : 27762157 Suderova 2024/8 DIČ : CZ27762157 709 00

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum: 2.6.216 zpracovaný podle zákona č. 137/26Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 23/212Sb., pro veřejnou zakázku

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

Č.j.: ST2013/7314 Vyřizuje: Novotný Tomáš V Praze dne

Č.j.: ST2013/7314 Vyřizuje: Novotný Tomáš V Praze dne Commateť C W~ER, aro, Strana 1 Držitel certifikátu jakosti dle EN ISO 9001 o ~ C ) OJ (M L Obec Psáry k Milan Vácha, starosta Pražská 137 25244Psáry Čj: ST2013/7314 Vyřizuje: Novotný Tomáš V Praze dne

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově I. - ETAPA SO 102 - VĚTEV 2 JKSO: CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 28.01.2015 Objednavatel: Město Uničov Zhotovitel: Vyplň

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 101-2946-17 Polní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 23. 3. 2018 Objednatel: IČ: 01312774 ČR - Státní pozemkový úřad DIČ: Zhotovitel: IČ:

Více

ičo: Renáta Sedláková DIČ: CZ

ičo: Renáta Sedláková DIČ: CZ Renáta Sedláková Od: janachrastinova~strabagcom Odesláno: 11 března 2014 15:20 Komu: Předmět: Renáta Sedláková cenová nabídka Přilohy: nabídka STRABAGpdf; STRABAG-rozpocet-nad-nadrzkouxlsx; STRABAG-rozpocet

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - Ietapa JKSO EČO Místo IČ DIČ Objednatel SPÚ, Projektant Zhotovitel P O P R spol s ro 46509283 CZ46509283 Rozpočet číslo Zpracoval

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,,

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,, . fl:~l,f7~] fl (š~ SILNICE CHMELÍk s.r.o. ičo: 27977951. Rychtaříkova2l73/l DIČ:CZ27977951 c D1Jb~Q W 32600 Plzeň VLASTNÍ NABÍDKA Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky

Více

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava povrchu místních komunikací - realizace akce Místo akce : místní komunikace

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j. 1 Zemní práce 1 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů 80,00 M2 45,00 3 600,00 2 121101101RSejmutí škváro-jílového sportovního povrchu tl.200 413,32 M3 92,00

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec KSO: CC-CZ: Místo: Valašská Bystřice Datum: 7.8.2017 Zadavatel: Obec Valašská Bystřice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86 KRYCÍ LIST Zhotovitel dokumentace: Objednatel: Město Odry Zhotovitel: KARETA s.r.o. Základní cena: Cena - celkem: 420 807,32 DPH: 88 369,54 Cena s daní: 509 176,86 Měrné jednotky: ks Počet měrných jednotek:

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb.

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. SOUPIS PRACÍ Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. Název zakázky: Parkoviště u ZŠ Paskov Objednatel: Město Paskov Nádražní 700 739

Více

Venkovní úpravy - RD

Venkovní úpravy - RD Poř Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr Ztratné Výměra Jedn cena Cena CELKEM Venkovní úpravy - RD 001: Zemní práce 1 SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 100 m3 m3 51,815

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více