ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN"

Transkript

1 ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1

2 OBSAH 1 ÚVOD CÍLE OPATŘENÍ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY... 6 Cíl 1.1 Dostatečné materiální zabezpečení v podobě pravidelných nákupů aktuální beletrie a encyklopedií pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti Opatření Nákup beletrií, encyklopedií a didaktických pomůcek vhodných pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti... 6 Cíl 1.2 Organizace vzdělávacích akcí pro pedagogy v oblasti čtenářské pregramotnosti a gramotnosti... 8 Opatření Metodická podpora pedagogů k práci se čtenářskou gramotností... 8 Opatření Metodická podpora pedagogů k práci se čtenářskou pregramotností... 9 Cíl 2.2 Získání finančních dotací na pokrytí personálních nákladů kvalifikovaných a odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami dětí a žáků Opatření Pokrytí personálních nákladů kvalifikovaných a odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami žáků Opatření Pokrytí personálních nákladů kvalifikovaných a odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami dětí Cíl 4.2 Pořádání odborných exkurzí v rámci polytechnického vzdělávání Opatření Pořádání exkurzí, v rámci polytechnického vzdělávání, k odborníkům a specialistům daného oboru a spolupráce se středními školami Cíl 5.1 Získání finančních dotací na organizaci lokálních a školních vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů Opatření Organizace lokálních vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů17 Cíl 6.1 Rekonstrukce budov školských zařízení Opatření Stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení Cíl 6.2 Rekonstrukce a vybavení vnitřních prostor škol Opatření Rekonstrukce a vybavení vnitřních prostor škol Cíl 6.3 Rekonstrukce a vybavení venkovních prostor školských zařízení Opatření Rekonstrukce a vybavení venkovních prostor školských zařízení ZÁVĚR SEZNAM TABULEK A ZKRATEK Seznam tabulek Seznam zkratek

3 1 ÚVOD Roční akční plán pro území SO ORP Horšovský Týn na období 2017/2018 (dále jen Roční akční plán) je součástí, kapitolou, dokumentu Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Horšovský Týn. Roční akční plán vychází ze Strategického rámce MAP pro území SO ORP Horšovský Týn do roku 2023 (dále jen Strategický rámec), schváleného Řídícím výborem. Roční akční plán popisuje jednotlivé aktivity a kroky vedoucí k naplnění opatření, která vychází z obecných cílů Strategického rámce. Nejprve byl vytvořen dokument Návrh opatření pro Roční akční plán. Z obecných cílů uvedených ve Strategickém rámci byly vybrány ty, které je reálné v plánovaném období naplnit. Ke každému vybranému obecnému cíli bylo vytvořeno opatření a byl popsán důvod, proč bylo dané opatření zvoleno. Při výběru jednotlivých opatření byly vždy respektovány výsledky dotazníkového šetření provedeného MŠMT ČR, projektové záměry jednotlivých školských zařízení a také proběhlé diskuze pracovní skupiny. Celkem bylo navrženo 10 opatření. Tři opatření byla navržena pro čtenářskou pregramotnost a gramotnost, dvě pro inkluzivní vzdělávání v MŠ a ZŠ. Jedno opatření bylo navrženo pro rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ a ZŠ a pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů. Pro odpovídající technický stav budov a vybavení školských zařízení byla navržena tři opatření. Výběr jednotlivých opatření schválil Řídící výbor na jednání dne V prosinci 2016 proběhlo jednání pracovní skupiny, kde byly definovány dílčí cíle jednotlivých opatření a jejich popis. Na lednovém jednání členové pracovní skupiny navrhli konkrétní aktivity a kroky, které povedou k naplnění cílů opatření. Tyto návrhy byly schváleny na jednání Řídícího výboru dne

4 2 OBECNÉ CÍLE Jednotlivé obecné cíle byly definovány na základě analýzy a potřeb aktérů v regionu, pro každou prioritní oblast (definovány v dokumentu Analytická část Místního akčního plánu vzdělávání pro území SO ORP Horšovský Týn) byl stanoven jeden až čtyři cíle. Tyto obecné cíle jsou uvedeny ve Strategickém rámci. Obrázek 1: Diagram vazeb prioritní oblast, obecný cíl, opatření, cíl opatření PRIORITNÍ PROBLÉMOVÁ OBLAST 1 (Analytická část MAP) CÍL 1.1 (Strategický rámec MAP) CÍL 1.2 (Strategický rámec MAP) OPATŘENÍ OPATŘENÍ (Roční akční plán) OPATŘENÍ (Roční akční plán) CÍL OPATŘENÍ (Roční akční plán) Přehled cílů jednotlivých prioritních oblastí: Z obecných cílů prioritních oblastí, uvedených ve Strategickém rámci, byly do dokumentu Roční akční plán na období 2017/2018 pro území SO ORP Horšovský Týn vybrány ty cíle, které je reálné v plánovaném období naplnit (tučně vyznačeno). Ke každému vybranému cíli bylo vytvořeno opatření a ke každému opatření byly zvoleny cíle opatření. 4

5 1.1. Dostatečné materiální zabezpečení v podobě pravidelných nákupů aktuální beletrie a encyklopedií pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti 1.2. Organizace vzdělávacích akcí pro pedagogy v oblasti čtenářské pregramotnosti a gramotnosti 1.3. Navázání hlubší spolupráce s obecními a městskými knihovnami 1.4. Vytvoření funkčního srovnávacího nástroje úrovně čtenářské gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku 2.1. Vytvoření možnosti pro pedagogy získat kvalifikaci a odbornost pro práci s heterogenními skupinami dětí a žáků 2.2. Získání finančních dotací na pokrytí personálních nákladů kvalifikovaných a odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami dětí a žáků 3.1. Vytvoření funkčního srovnávacího nástroje úrovně matematické gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku 3.2. Organizace vzdělávacích akcí pro pedagogy v oblasti matematické pregramotnosti a gramotnosti 4.1. Zajištění financí na zaplacení externích odborníků pro tematické vyučování 4.2. Pořádání odborných exkurzí v rámci polytechnického vzdělávání 5.1. Získání finančních dotací na organizaci lokálních a školních vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů 5.2. Zajištění dostatečných financí na revize a údržbu ICT vybavení 6.1. Rekonstrukce budov školských zařízení 6.2. Rekonstrukce a vybavení vnitřních prostor škol 6.3. Rekonstrukce a vybavení venkovních prostor školských zařízení 5

6 3 OPATŘENÍ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY Pro vybrané obecné cíle byla navržena opatření, včetně jejich zdůvodnění. Dále byly stanoveny cíle opatření a jejich popis. Také byly naplánovány jednotlivé aktivity, které povedou k naplnění stanoveného cíle. Cíl 1.1 Dostatečné materiální zabezpečení v podobě pravidelných nákupů aktuální beletrie a encyklopedií pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti. Opatření Nákup beletrií, encyklopedií a didaktických pomůcek vhodných pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti Zdůvodnění opatření Celkem 33 % MŠ a 43 % ZŠ ve svých projektových záměrech uvedlo, že plánují v následujících letech nakupovat beletrie, encyklopedie a didaktické pomůcky pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti. V dotazníkovém šetření provedeném MŠMT ČR 42,9 % MŠ a 50 % ZŠ uvedlo jako překážku v oblasti podpory rozvoje čtenářské pregramotnosti a gramotnosti nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace, výměnu pomůcek a nákupu encyklopedií, nedostatečný počet pomůcek apod.). Opatření má dva dílčí cíle. Cíl opatření a jeho popis Cíl Vybavit školní knihovny základních a mateřských škol novými knihami beletriemi a encyklopediemi. A to takovými, které přispějí k rozvoji čtenářské gramotnosti a pregramotnosti. Cíl Nakoupit didaktické pomůcky pro žáky základních škol, děti mateřských škol a žáky základních uměleckých škol pro rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti. Cíl zahrnuje i nákup didaktických pomůcek a výukových programů pro děti a žáky se SVP. 6

7 Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: Plánované aktivity MŠ či ZŠ během roku 2017/2018 nakoupí knihy (beletrie nebo encyklopedie) podporující rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: MŠ, ZŠ či ZUŠ během roku 2017/2018 nakoupí didaktické pomůcky sloužící pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti. MŠ, ZŠ či ZUŠ během roku 2017/2018 nakoupí didaktické pomůcky nebo výukové programy sloužící pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti pro děti a žáky se SVP. Tabulka č. 1 udává podrobnější informace o realizaci opatření - typ aktivity, zdroj financování, předpokládané náklady, indikátory, subjekty plánující realizovat opatření a harmonogram realizace konkrétních kroků. Tabulka 1: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Typ aktivity Zdroj financování Předpokládané náklady Indikátor Subjekty, které plánují realizovat opatření Aktivita škol Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet Na základě jednotlivých projektů Počet MŠ, ZŠ, které nakoupily aktuální beletrii a encyklopedie sloužící pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti Počet MŠ, ZŠ, ZUŠ, které nakoupily didaktické pomůcky sloužící pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti Počet MŠ, ZŠ, ZUŠ, které nakoupily didaktické pomůcky nebo výukové programy pro děti a žáky se SVP sloužící pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti MŠ Puclice, ZŠ a MŠ Meclov, ZŠ a MŠ Osvračín, ZŠ a MŠ Blížejov, ZUŠ Staňkov Harmonogram realizace konkrétních kroků Aktivita Termín Odpovědnost Realizace leden 2017 prosinec 2018 MŠ Puclice, ZŠ a MŠ Meclov, ZŠ a MŠ Osvračín, ZŠ a MŠ Blížejov, ZUŠ Staňkov 7

8 Cíl 1.2 Organizace vzdělávacích akcí pro pedagogy v oblasti čtenářské pregramotnosti a gramotnosti Opatření Metodická podpora pedagogů k práci se čtenářskou gramotností Zdůvodnění opatření Účastníci pracovní skupiny Rozvoj čtenářské gramotnosti v ZŠ, pregramotnosti v MŠ, jazykového vzdělávání dětí a žáků, inkluzivního vzdělávání se shodli na tom, že pro rozvoj čtenářské gramotnosti by bylo vhodné pořádat vzdělávací akce zaměřené na metodickou podporu pedagogů. Cíl opatření a jeho popis Cíl Metodicky podpořit pedagogy v oblasti čtenářské gramotnosti. Metodická podpora bude spočívat v pořádání vzdělávacích akcí v této oblasti. Akci je možné uspořádat buďto přímo v dané základní škole nebo v Horšovském Týně jakožto spádové obci SO ORP Horšovský Týn. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: Plánované aktivity ZŠ se zúčastní minimálně 2x ročně vzdělávací akce pro pedagogy ZŠ v oblasti metodické podpory čtenářské gramotnosti. Vzdělávací akce budou organizovány v dané základní škole nebo v Horšovském Týně jakožto spádové obci SO ORP Horšovský Týn. Aktivitu lze také naplnit prostřednictvím projektu MAP+, bude-li v území realizován. Tabulka č. 2 udává podrobnější informace o realizaci opatření - typ aktivity, zdroj financování, předpokládané náklady, indikátory, subjekty plánující realizovat opatření a harmonogram realizace konkrétních kroků. Tabulka 2: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Typ aktivity Zdroj financování Předpokládané náklady Indikátor Subjekty, které plánují realizovat opatření Aktivita spolupráce Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet Na základě rozpočtů jednotlivých vzdělávacích akcí Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti Počet pedagogů, kteří se zúčastnili vzdělávacích akcí ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Meclov, ZŠ a MŠ Osvračín 8

9 Harmonogram realizace konkrétních kroků Aktivita Termín Odpovědnost Realizace listopad 2017 prosinec 2018 Harmonogram, témata, místo konání, výběr školitelů Rozeslání pozvánek všem ZŠ na území SO ORP Horšovský Týn do srpna 2017 ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Meclov, ZŠ a MŠ Osvračín pracovní skupina/pověřená ZŠ 1 měsíc před konáním akce pověřená ZŠ Opatření Metodická podpora pedagogů k práci se čtenářskou pregramotností Zdůvodnění opatření Účastníci pracovní skupiny Rozvoj čtenářské gramotnosti v ZŠ, pregramotnosti v MŠ, jazykového vzdělávání dětí a žáků, inkluzivního vzdělávání se shodli na tom, že pro rozvoj čtenářské pregramotnosti by bylo vhodné pořádat vzdělávací akce zaměřené na metodickou podporu pedagogů. Cíl opatření a jeho popis Cíl Metodicky podpořit pedagogy v oblasti čtenářské pregramotnosti. Metodická podpora bude spočívat v pořádání vzdělávacích akcí v této oblasti. Akci je možné uspořádat buďto přímo v dané mateřské škole nebo v Horšovském Týně jakožto spádové obci SO ORP Horšovský Týn. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: Plánované aktivity MŠ se zúčastní minimálně 2x ročně vzdělávací akce pro pedagogy MŠ v oblasti metodické podpory čtenářské pregramotnosti. Vzdělávací akce budou organizovány v Horšovském Týně jakožto spádové obci SO ORP Horšovský Týn. Tabulka č. 3 udává podrobnější informace o realizaci opatření - typ aktivity, zdroj financování, předpokládané náklady, indikátory, subjekty plánující realizovat opatření a harmonogram realizace konkrétních kroků. 9

10 Tabulka 3: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Typ aktivity Zdroj financování Předpokládané náklady Indikátor Subjekty, které plánují realizovat opatření Aktivita spolupráce Vlastní zdroje /dotační programy / státní rozpočet Na základě rozpočtů jednotlivých vzdělávacích akcí Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy MŠ v oblasti čtenářské pregramotnosti Počet pedagogů, kteří se zúčastnili vzdělávacích akcí MŠ Puclice, MŠ Staňkov, MŠ Mířkov, MŠ Mezholezy, MŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Meclov, ZŠ a MŠ Osvračín Harmonogram realizace konkrétních kroků Aktivita Termín Odpovědnost Realizace listopad 2017 prosinec 2018 Harmonogram, témata, místo konání, výběr školitelů Rozeslání pozvánek všem MŠ na území SO ORP Horšovský Týn do srpna 2017 MŠ Puclice, MŠ Staňkov, MŠ Mířkov, MŠ Mezholezy, MŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Meclov, ZŠ a MŠ Osvračín pracovní skupina/pověřená MŠ 1 měsíc před konáním akce pověřená MŠ 10

11 Cíl 2.2 Získání finančních dotací na pokrytí personálních nákladů kvalifikovaných a odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami dětí a žáků Opatření Pokrytí personálních nákladů kvalifikovaných a odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami žáků Zdůvodnění opatření V dotazníkovém šetření provedeném MŠMT ČR 87,5 % ZŠ uvedlo jako překážku v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků. Všichni účastníci pracovní skupiny Rozvoj čtenářské gramotnosti v ZŠ, pregramotnosti v MŠ, jazykového vzdělávání dětí a žáků, inkluzivního vzdělávání se shodli na tom, že v základních školách je tristní nedostatek kvalifikovaných a odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami žáků, především asistentů pedagoga a speciálních pedagogů. Je to dáno především tím, že samy školy nemůžou takto kvalifikované pracovníky adekvátně finančně ohodnotit. Cíl opatření a jeho popis Cíl Pomoci zajistit dostatečný počet asistentů pedagoga pro každou základní školu na území SO ORP Horšovský Týn. Cíl Pomoci zajistit dostatečný počet speciálních pedagogů pro každou základní školu na území SO ORP Horšovský Týn. Cíl Pomoci zajistit dostatečný počet školních psychologů pro každou základní školu na území SO ORP Horšovský Týn. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: Plánované aktivity ZŠ získají finanční prostředky na zaplacení personálních nákladů asistentů pedagoga. Personální náklady na asistenta pedagoga pro žáky se SVP mohou být hrazeny dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších novelizací a předpisů - zejména nařízení vlády č. 278/2015, nebo ze Šablon Školní asistent personální podpora MŠ, personální podpora ZŠ. 11

12 Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: ZŠ získají finanční prostředky na zaplacení personálních nákladů školního speciálního pedagoga. Personální náklady na školního speciálního pedagoga pro žáky se SVP mohou být hrazeny ze Šablon Školní speciální pedagog personální podpora MŠ, personální podpora ZŠ. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: ZŠ získají finanční prostředky na zaplacení personálních nákladů školního psychologa. Personální náklady na školního psychologa pro žáky se SVP mohou být hrazeny ze Šablon Školní psycholog personální podpora ZŠ. Tabulka č. 4 udává podrobnější informace o realizaci opatření - typ aktivity, zdroj financování, předpokládané náklady, indikátory, subjekty plánující realizovat opatření a harmonogram realizace konkrétních kroků. Tabulka 4: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Typ aktivity Zdroj financování Předpokládané náklady Indikátor Subjekty, které plánují realizovat opatření Aktivita škol Šablony / státní rozpočet dle výše úvazku, dle typu pracovního poměru Počet kvalifikovaných, odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami dětí a žáků financovaných ze šablon či státního rozpočtu v ZŠ ZŠ Horšovský Týn, ZŠ Staňkov, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Osvračín Harmonogram realizace konkrétních kroků Aktivita Termín Odpovědnost Realizace leden 2017 prosinec 2018 ZŠ Horšovský Týn, ZŠ Staňkov, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Osvračín 12

13 Opatření Pokrytí personálních nákladů kvalifikovaných a odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami dětí Zdůvodnění opatření V dotazníkovém šetření provedeném MŠMT ČR 71,4 % MŠ uvedlo jako překážku v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami dětí. Všichni účastníci pracovní skupiny Rozvoj čtenářské gramotnosti v ZŠ, pregramotnosti v MŠ, jazykového vzdělávání dětí a žáků, inkluzivního vzdělávání se shodli na tom, že v mateřských školách je nedostatek kvalifikovaných a odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami dětí, především asistentů pedagoga a speciálních pedagogů. Je to dáno především tím, že samy školy nemůžou takto kvalifikované pracovníky adekvátně finančně ohodnotit. Cíl opatření a jeho popis Cílem je pomoci zajistit dostatečný počet asistentů pedagoga pro každou mateřskou školu na území SO ORP Horšovský Týn. Cílem je pomoci zajistit dostatečný počet speciálních pedagogů pro každou mateřskou školu na území SO ORP Horšovský Týn. Cílem je pomoci zajistit dostatečný počet chův pro každou mateřskou školu na území SO ORP Horšovský Týn. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: Plánované aktivity MŠ získají finanční prostředky na zaplacení personálních nákladů asistentů pedagoga. Personální náklady na asistenta pedagoga pro žáky se SVP mohou být hrazeny dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších novelizací a předpisů - zejména nařízení vlády č. 278/2015, nebo ze Šablon Školní asistent personální podpora MŠ, personální podpora ZŠ. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: MŠ získají finanční prostředky na zaplacení personálních nákladů školního speciálního pedagoga. Personální náklady na školního speciálního pedagoga pro děti se SVP mohou být hrazeny ze Šablon Školní speciální pedagog personální podpora MŠ, personální podpora ZŠ. 13

14 Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: MŠ získají finanční prostředky na zaplacení personálních nákladů chův. Personální náklady na chůvy mohou být hrazeny ze Šablon chůva personální podpora MŠ. Tabulka č. 5 udává podrobnější informace o realizaci opatření - typ aktivity, zdroj financování, předpokládané náklady, indikátory, subjekty plánující realizovat opatření a harmonogram realizace konkrétních kroků. Tabulka 5: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Typ aktivity Zdroj financování Předpokládané náklady Indikátor Aktivita škol Šablony / státní rozpočet dle výše úvazku, dle typu pracovního poměru Počet kvalifikovaných, odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami dětí a žáků financovaných ze šablon či státního rozpočtu v MŠ Subjekty, které plánují realizovat opatření MŠ Staňkov, MŠ Mířkov, MŠ Mezholezy, MŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Osvračín Harmonogram realizace konkrétních kroků Aktivita Termín Odpovědnost Realizace leden 2017 prosinec 2018 MŠ Staňkov, MŠ Mířkov, MŠ Mezholezy MŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Osvračín 14

15 Cíl 4.2 Pořádání odborných exkurzí v rámci polytechnického vzdělávání Opatření Pořádání exkurzí, v rámci polytechnického vzdělávání, k odborníkům a specialistům daného oboru a spolupráce se středními školami Zdůvodnění opatření Účastníci pracovní skupiny Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ, pregramotnosti v MŠ, polytechnického vzdělávání a digitálních kompetencí dětí, žáků i pedagogů se shodli na tom, že pro rozvoj polytechnického vzdělávání, v základních školách, jsou exkurze k odborníkům a specialistům daného oboru (včelař, truhlář apod.) velmi důležité, ale také finančně nákladné. Účastníci pracovní skupiny Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ, pregramotnosti v MŠ, polytechnického vzdělávání a digitálních kompetencí dětí, žáků i pedagogů a také členové Řídícího výboru vyzdvihli potřebu spolupráce základních škol se středními školami, především v oblasti polytechnického vzdělávání. Tato spolupráce základních a středních škol je také navázána na kariérové poradenství. Opatření má tři cíle: Cíl opatření a jeho popis Cíl Uspořádat minimálně jednou ročně odbornou exkurzi v rámci polytechnického vzdělávání. Žáci budou pravidelně navštěvovat odborníky a specialisty různých řemesel, např. včelaře, truhláře, kováře, kameníky. Exkurze může být rovněž do organizací neformálního a zájmového vzdělávání. Žáci si tak udělají představu o tom, co jednotlivá řemesla obnáší, a přispěje to k jejich rozhodování o budoucím povolání. Cíl Minimálně jednou ročně zorganizovat návštěvu výše zmíněných odborníků a specialistů ve vybraných základních školách SO ORP Horšovský Týn. Návštěvy mohou mít nejrůznější podobu, např. tematického vyučování, mohou být rovněž spojeny s kariérovým poradenstvím odborně zaměřených středních škol. Cíl Uspořádat minimálně jednou ročně exkurzi, návštěvu střední odborné školy pro žáky 8. a 9. ročníků zaměřené na polytechnické vzdělávání. Žákům tyto exkurze a návštěvy středních škol také napomohou při rozhodování o jejich budoucím povolání. 15

16 Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: Plánované aktivity ZŠ uspořádají nejméně 1x ročně exkurzi k odborníkům či specialistům (včelař, truhlář apod.) v rámci polytechnického vzdělávání. Exkurze bude pro žáky 6. a vyšších ročníků, bude zahrnovat odbornou přednášku, workshop či praktickou ukázku. Exkurze budou hrazeny z dostupných dotačních titulů či z vlastních prostředků jednotlivých ZŠ. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: ZŠ uspořádají minimálně 1x ročně odbornou přednášku, workshop či praktickou ukázku od odborníka nebo specialisty daného oboru (včelař, truhlář apod.) v rámci výuky polytechnického vzdělávání. Tyto tematické hodiny budou hrazeny z dostupných dotačních titulů či z vlastních prostředků jednotlivých ZŠ. Aktivitu lze také naplnit prostřednictvím projektu MAP+, bude-li v území realizován. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: Minimálně jednou ročně ZŠ uspořádají exkurzi, návštěvu střední odborné školy pro žáky 8. a 9. ročníků zaměřenou na polytechnické vzdělávání a kariérové poradenství. Tyto návštěvy středních škol budou hrazené samotnými středními školami, z prostředků Plzeňského kraje. Tabulka č. 6 udává podrobnější informace o realizaci opatření - typ aktivity, zdroj financování, předpokládané náklady, indikátory, subjekty plánující realizovat opatření a harmonogram realizace konkrétních kroků. Tabulka 6: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Typ aktivity Zdroj financování Předpokládané náklady Indikátor Aktivita spolupráce Vlastní financování/ dotační programy/ státní rozpočet dle rozpočtu jednotlivých akcí/ škol Počet žáků, kteří se zúčastnili odborných exkurzí s cílem polytechnického vzdělávání Počet uspořádaných exkurzí v ZŠ s cílem polytechnického vzdělávání Počet žáků, kteří se zúčastnili exkurzí do středních odborných škol Subjekty, které plánují ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Osvračín realizovat opatření Harmonogram realizace konkrétních kroků Aktivita Termín Odpovědnost Realizace leden 2017 prosinec 2018 ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Osvračín 16

17 Cíl 5.1 Získání finančních dotací na organizaci lokálních a školních vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů Opatření Organizace lokálních vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů Zdůvodnění opatření Podle šetření MŠMT ČR má třetina pedagogických pracovníků nedostatek příležitostí a časových možností k dalšímu vzdělávání v oblasti práce s ICT. Účastníci pracovní skupiny Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ, pregramotnosti v MŠ, polytechnického vzdělávání a digitálních kompetencí dětí, žáků i pedagogů potvrdili, že je tomu tak proto, že se v současné době převážná většina vzdělávacích akcí koná v krajském městě. Pedagog tudíž musí opustit školu na celý den a také za sebe najít zástup, což je velmi finančně i organizačně nákladné. Tento cíl a z toho vyplývající opatření uvedli členové pracovní skupiny Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ, pregramotnosti v MŠ, polytechnického vzdělávání a digitálních kompetencí dětí, žáků i pedagogů jako nejdůležitější v oblasti rozvoje digitálních kompetencí. Cíl opatření a jeho popis Cíl Zorganizovat minimálně jednou ročně vzdělávací akci v oblasti ICT technologií. A to na území SO ORP Horšovský Týn pro pedagogy všech ZŠ, MŠ, ZUŠ z území. Akci je možné uspořádat buďto přímo v dané základní či mateřské škole nebo v Horšovském Týně jakožto spádové obci SO ORP Horšovský Týn. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: Plánované aktivity ZŠ, MŠ či ZUŠ se zúčastní minimálně 1x ročně vzdělávací akce pro pedagogy v oblasti digitální technologie. Vzdělávací akce budou organizovány v jedné ze ZŠ či MŠ na území SO ORP Horšovský Týn nebo v Horšovském Týně jakožto spádové obci SO ORP Horšovský Týn. ZŠ, MŠ či ZUŠ uspořádají minimálně 1x ročně vzdělávací akci pro pedagogy v oblasti digitální technologie v jejich škole. Aktivitu lze také naplnit prostřednictvím projektu MAP+, bude-li v území realizován. 17

18 Tabulka č. 7 udává podrobnější informace o realizaci opatření - typ aktivity, zdroj financování, předpokládané náklady, indikátory, subjekty plánující realizovat opatření a harmonogram realizace konkrétních kroků. Tabulka 7: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Typ aktivity Zdroj financování Předpokládané náklady Subjekty, které plánují realizovat opatření Aktivita spolupráce Vlastní financování/ dotační programy /státní rozpočet dle rozpočtu jednotlivých akcí Počet lokálních a školních vzdělávacích akcí v oblasti ICT Počet škol, které se zúčastnily lokálních a školních vzdělávacích akcí v oblasti ICT Počet pedagogů, kteří se zúčastnili lokálních a školních vzdělávacích akcí v oblasti ICT MŠ Staňkov, MŠ Mířkov, MŠ Mezholezy, MŠ Horšovský Týn, ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Meclov, ZŠ a MŠ Osvračín, ZUŠ Staňkov Harmonogram realizace konkrétních kroků Aktivita Termín Odpovědnost Realizace listopad 2017 prosinec 2018 Harmonogram, témata, místo konání, výběr školitelů Rozeslání pozvánek všem ZŠ, MŠ a ZUŠ na území SO ORP Horšovský Týn do srpna 2017 MŠ Staňkov, MŠ Mířkov, MŠ Mezholezy, MŠ Horšovský Týn, ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Meclov, ZŠ a MŠ Osvračín, ZUŠ Staňkov pracovní skupina/pověřená ZŠ MŠ/ZUŠ 1 měsíc před konáním akce pověřená ZŠ/MŠ/ZUŠ 18

19 Cíl 6.1 Rekonstrukce budov školských zařízení Opatření Stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení Zdůvodnění opatření Celkem 33 % MŠ a 43 % ZŠ v několika svých projektových záměrech uvedlo, že plánují v následujících letech stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení. Úpravy se budou týkat především bezbariérovosti škol. Dle dotazníkového šetření provedeného MŠMT ČR, se chce od roku 2017 věnovat nové výstavbě či přístavbě budov (především z důvodu bezbariérovosti škol) 14,3 % MŠ a 25 % ZŠ. Bezbariérovými stavebními úpravami a rekonstrukcemi se chce od roku 2017 zabývat 28,6 % MŠ a 62,5 % ZŠ. Cíl opatření a jeho popis Cíl Stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení za účelem zvýšení kapacity školských zařízení. Cíl Stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení za účelem bezbariérových úprav školských zařízení. Cíl Stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení za účelem úspor energií (zateplení plášťů budov, výměna oken atd.). Cíl Rekonstrukce budov školských zařízení za účelem údržby a oprav školských zařízení (opravy rozvodů vody, plynu atd.). Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: Plánované aktivity ZŠ či MŠ stavebně upraví budovu školského zařízení za účelem zvýšení kapacity. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: ZŠ, MŠ či ZUŠ stavebně upraví budovu školského zařízení za účelem bezbariérovosti školy. 19

20 Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: ZŠ, MŠ či ZUŠ stavebně upraví či zrekonstruují budovu školského zařízení za účelem úspor energií. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: ZŠ, MŠ či ZUŠ zrekonstruují budovu školského zařízení za účelem údržby a oprav. Tabulka č. 8 udává podrobnější informace o realizaci opatření - typ aktivity, zdroj financování, předpokládané náklady, indikátory, subjekty plánující realizovat opatření a harmonogram realizace konkrétních kroků. Tabulka 8: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Typ aktivity Zdroj financování Předpokládané náklady Indikátor Subjekty, které plánují realizovat opatření Infrastruktura Vlastní zdroje /dotační programy /státní rozpočet Dle jednotlivých projektů Počet škol, které provedly rekonstrukci budov ZŠ a MŠ Osvračín, ZŠ Staňkov, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ Horšovský Týn, ZUŠ Staňkov Harmonogram realizace konkrétních kroků Aktivita Termín Odpovědnost Realizace leden 2017 prosinec 2018 ZŠ a MŠ Osvračín, ZŠ Staňkov, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ Horšovský Týn, ZUŠ Staňkov 20

21 Cíl 6.2 Rekonstrukce a vybavení vnitřních prostor škol Opatření Rekonstrukce a vybavení vnitřních prostor škol Zdůvodnění opatření Celkem 45 % MŠ, 57 % ZŠ a 50% ZUŠ v několika svých projektových záměrech uvedlo, že plánují v následujících letech rekonstrukce a vybavení vnitřních prostor škol, především tříd pro žáky se SVP, prostorů pro podnětné prostředí školy, odborných učeben, tělocvičen, školních jídelen či družin. Dle dotazníkového šetření provedeného MŠMT ČR se chce od roku 2017 věnovat stavebním úpravám a rekonstrukcím tříd 14,3 % MŠ a 25 % ZŠ, stavebním úpravám a rekonstrukcím tělocvičen 28,6 % MŠ a 37,5 % ZŠ, stavebním úpravám a rekonstrukcím školních jídelen 28,6 % MŠ a 37,5 % ZŠ. Cíl opatření a jeho popis Cíl Rekonstrukce a stavební úpravy vnitřních prostor školy. Jedná se především o stavební úpravy tříd, družin, školních jídelen, tělocvičen. Cíl Vybavení MŠ, ZŠ a ZUŠ novým nábytkem. Vybavit novým nábytkem je potřeba zejména kmenové třídy, odborné učebny, třídy pro žáky se SVP, školní družiny, školní kluby, školní jídelny, tělocvičny a sborovny školských zařízení. Cíl Vybavení MŠ, ZŠ a ZUŠ novými školními pomůckami. Vybavit novými školními pomůckami je potřeba zejména kmenové třídy, odborné učebny, třídy pro žáky se SVP, školní družiny a školní kluby. Cíl Vybavení MŠ a ZŠ ICT technikou, audiovizuální technikou či digitální technologií. Cíl Vybavení prostor MŠ a ZŠ pro rozvoj podnětného prostředí školských zařízení, prostor pro rozvoj polytechnického vzdělávání. Opatření zahrnuje rovněž vybavení speciálních a odborných učeben (kuchyněk, dílen, atd.). 21

22 Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: Plánované aktivity ZŠ, MŠ či ZUŠ stavebně upraví či zrekonstruují vnitřní prostory škol. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: ZŠ, MŠ či ZUŠ vybaví školská zařízení novým nábytkem. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: ZŠ, MŠ či ZUŠ vybaví školská zařízení novými školními pomůckami. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: ZŠ, MŠ či ZUŠ vybaví školská zařízení ICT technikou, audiovizuální technikou či digitální technologií. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: ZŠ, MŠ či ZUŠ vybaví prostor pro rozvoj podnětného prostředí školských zařízení, pro rozvoj polytechnického vzdělávání. Tabulka č. 9 udává podrobnější informace o realizaci opatření - typ aktivity, zdroj financování, předpokládané náklady, indikátory, subjekty plánující realizovat opatření a harmonogram realizace konkrétních kroků. Tabulka 9: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Typ aktivity Zdroj financování Předpokládané náklady Indikátor Subjekty, které plánují realizovat opatření Infrastruktura Vlastní zdroje /dotační programy /státní rozpočet Dle jednotlivých projektů Počet škol, které zrekonstruovaly a vybavily vnitřní prostory školy ZŠ a MŠ Osvračín, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn, ZUŠ Staňkov, ZUŠ Horšovský Týn Harmonogram realizace konkrétních kroků Aktivita Termín Odpovědnost Realizace leden 2017 prosinec 2018 ZŠ a MŠ Osvračín, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn, ZUŠ Horšovský Týn, ZUŠ Staňkov 22

23 Cíl 6.3 Rekonstrukce a vybavení venkovních prostor školských zařízení Opatření Rekonstrukce a vybavení venkovních prostor školských zařízení Zdůvodnění opatření Celkem 45 % MŠ a 57 % ZŠ v několika svých projektových záměrech uvedlo, že plánují v následujících letech rekonstrukce a vybavení venkovních prostor školských zařízení, především venkovních učeben, prostorů pro podnětné prostředí školy, školních zahrad či školních a dětských hřišť. Dle dotazníkového šetření provedeného MŠMT ČR se chce od roku 2017 věnovat stavebním úpravám a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy, hřišť, zahrad apod. 28,6 % MŠ a 37,5 % ZŠ. Cíl opatření a jeho popis Cíl Rekonstrukce a vybavení dětských hřišť, víceúčelových hřišť v základních a mateřských školách. Cíl Rekonstrukce a vybavení prostor pro rozvoj venkovního podnětného prostředí školských zařízení - venkovních učeben, školních zahrad, dvorů, a dále rekonstrukce parkovacích míst, chodníků, oplocení apod. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: Plánované aktivity ZŠ, MŠ či ZUŠ zrekonstruují a vybaví dětská hřiště, víceúčelová hřiště či dopravní hřiště v základních a mateřských školách. Aktivity vedoucí k naplnění cíle jsou: ZŠ, MŠ či ZUŠ zrekonstruují a vybaví prostory pro rozvoj venkovního podnětného prostředí školských zařízení, venkovních učeben, školních zahrad, dvorů a také zrekonstruují a vybaví prostory pro rozvoj venkovního podnětného prostředí školských zařízení - parkovací místa, chodníky, oplocení apod. 23

24 Tabulka č. 10 udává podrobnější informace o realizaci opatření - typ aktivity, zdroj financování, předpokládané náklady, indikátory, subjekty plánující realizovat opatření a harmonogram realizace konkrétních kroků. Tabulka 10: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Typ aktivity Zdroj financování Předpokládané náklady Indikátor Subjekty, které plánují realizovat opatření Harmonogram realizace konkrétních kroků Infrastruktura Vlastní zdroje /dotační programy /státní rozpočet Dle jednotlivých projektů Počet škol, které zrekonstruovaly a vybavily venkovní prostory školských zařízení MŠ Puclice, ZŠ a MŠ Osvračín, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn Aktivita Termín Odpovědnost Realizace leden 2017 prosinec 2018 MŠ Puclice, ZŠ a MŠ Osvračín, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn 24

25 4 ZÁVĚR Z obecných cílů uvedených ve Strategickém rámci byly vybrány ty, které je reálné v plánovaném období naplnit. Ke každému vybranému obecnému cíli bylo vytvořeno opatření, ke každému opatření byly zvoleny dílčí cíle. Celkem bylo navrženo 10 opatření: Opatření Nákup beletrií, encyklopedií a didaktických pomůcek vhodných pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti Opatření Metodická podpora pedagogů k práci se čtenářskou gramotnost Opatření Metodická podpora pedagogů k práci se čtenářskou pregramotností Opatření Pokrytí personálních nákladů kvalifikovaných a odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami žáků Opatření Pokrytí personálních nákladů kvalifikovaných a odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami dětí Opatření Pořádání exkurzí, v rámci polytechnického vzdělávání, k odborníkům a specialistům daného oboru a spolupráce se středními školami Opatření Organizace lokálních vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů Opatření Stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení Opatření Rekonstrukce a vybavení vnitřních prostor škol Opatření Rekonstrukce a vybavení venkovních prostor školských zařízení Každé opatření má jeden až pět dílčích cílů, jejichž kroky k realizaci uvádí tabulky č

26 Následující tabulka uvádí souhrn všech opatření, rozdělených podle typu aktivity, předpokládaných nákladů, odpovědnosti za realizaci a období realizace. Tabulka 11: Souhrn opatření dle povahy aktivity Název opatření Aktivita škol Opatření Nákup beletrií, encyklopedií a didaktických pomůcek vhodných pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti Opatření Pokrytí personálních nákladů kvalifikovaných a odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami žáků Opatření Pokrytí personálních nákladů kvalifikovaných a odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami dětí Předpokládané náklady Dle jednotlivých projektů Dle výše úvazku, dle typu pracovního poměru Odpovědnost za realizaci Organizace, která realizuje Organizace, která realizuje Období realizace Realizace: leden 2017 prosinec 2018 Realizace: leden 2017 prosinec 2018 Aktivita spolupráce Opatření Metodická podpora pedagogů k práci se čtenářskou gramotností Opatření Metodická podpora pedagogů k práci se čtenářskou pregramotností Opatření Organizace lokálních vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů Na základě rozpočtů jednotlivých vzdělávacích akcí Organizace, která realizuje Realizace: listopad 2017 prosinec 2018 Opatření Pořádání exkurzí, v rámci polytechnického vzdělávání, k odborníkům a specialistům daného oboru a spolupráce se středními školami Dle rozpočtu jednotlivých akcí/ škol Infrastruktura Organizace, která realizuje Realizace: leden 2017 prosinec 2018 Opatření Stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení Opatření Rekonstrukce a vybavení vnitřních prostor škol Dle jednotlivých projektů Organizace, která realizuje Realizace: leden 2017 prosinec 2018 Opatření Rekonstrukce a vybavení venkovních prostor školských zařízení 26

27 5 SEZNAM TABULEK A ZKRATEK Seznam tabulek Tabulka 1: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Tabulka 2: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Tabulka 3: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Tabulka 4: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Tabulka 5: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Tabulka 6: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Tabulka 7: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Tabulka 8: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Tabulka 9: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Tabulka 10: Popis plánovaných aktivit pro realizaci opatření Tabulka 11: Souhrn opatření dle povahy aktivity Seznam zkratek ICT IROP MAP MŠ MŠMT ČR OP OP VVV SO ORP SVP ZUŠ ZŠ informační a komunikační technologie Integrovaný regionální operační program místní akční plán vzdělávání mateřská škola Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání správní obvod obce s rozšířenou působností speciální vzdělávací potřeby základní umělecká škola základní škola z. s. zapsaný spolek 27

AKČNÍ PLÁN PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

AKČNÍ PLÁN PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN AKČNÍ PLÁN PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 1 OBSAH 1 OBSAH...2 2 ÚVOD...3 3 PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI, OBECNÉ CÍLE, OPATŘENÍ A CÍLE OPATŘENÍ...4 4 AKČNÍ PLÁN... 11 4.1 Opatření a plánované aktivity...

Více

NEINVESTIČNÍ OPATŘENÍ: AKTIVITY ŠKOL A AKTVITY SPOLUPRÁCE PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

NEINVESTIČNÍ OPATŘENÍ: AKTIVITY ŠKOL A AKTVITY SPOLUPRÁCE PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN NEINVESTIČNÍ OPATŘENÍ: AKTIVITY ŠKOL A AKTVITY SPOLUPRÁCE PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 1 OBSAH 1 OBSAH...2 2 ÚVOD...3 3 NEINVESTIČNÍ OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU...5 Cíl 1.1 Dostatečné materiální zabezpečení

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000066 Pracovní skupina 6. 4. 2017, Horšovský Týn OBSAH 1) Přivítání 2) Akční plán návrh opatření

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000066 Pracovní skupina 30. 5. 2017 Horšovský Týn OBSAH 1) Přivítání 2) Logické rámce 3) Akční plán

Více

NÁVRH LOGICKÝCH RÁMCŮ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

NÁVRH LOGICKÝCH RÁMCŮ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN NÁVRH LOGICKÝCH RÁMCŮ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN Vybraná opatření z Ročního akčního plánu pro území SO ORP Horšovský Týn na období 2017/2018, která se týkají aktivit spolupráce,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000066 3. jednání Řídícího výboru 22. 9. 2016 Horšovský Týn OBSAH 1) Informace o průběhu projektu 2) Harmonogram projektu

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000066 Pracovní skupina 21. 6. 2017 Horšovský Týn OBSAH 1) Přivítání 2) Zpracování logických rámců

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN DO ROKU 2023 STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN DO ROKU 2023 Stránka 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD... 3 3 VIZE... 5 4 POPIS ZAPOJENÍ AKTÉRŮ... 6 5 POPIS PRIORIT A CÍLŮ... 9 5.1 NEDOSTATEČNÁ PŘIMĚŘENÁ

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny pro financování

Zápis z jednání pracovní skupiny pro financování Zápis z jednání pracovní skupiny pro financování Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Místo konání: zasedací místnost

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 3. jednání Řídícího výboru 15. 9. 2016 Domažlice OBSAH 1) Informace o průběhu projektu 2) Harmonogram projektu

Více

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE 1 Obsah ÚVOD... 3 PŘEHLED PRIORITNÍCH PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ, CÍLŮ A OPATŘENÍ... 4 Roční AKČNÍ PLÁN... 10 Cíl 1.2 Nákup pomůcek a knih na rozvoj

Více

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN Verze 2 Platnost prodloužena do 03/2019 1 ÚVOD Dokument Roční akční plán na období 2017/2018 pro území SO ORP Domažlice

Více

Místní akční plán vzdělávání v ORP Horšovský Týn CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán vzdělávání v ORP Horšovský Týn CZ /0.0/0.0/15_005/ Zápis ze setkání pracovní skupiny Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ, pregramotnosti v MŠ, polytechnického vzdělávání a digitálních kompetencí dětí, žáků i pedagogů Místní akční plán vzdělávání v ORP

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI SO ORP DOMAŽLICE

PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI SO ORP DOMAŽLICE PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI SO ORP DOMAŽLICE Stránka 1 obsah 1 PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI...3 1.1 NEDOSTATEČNÁ FINANČNÍ PODPORA ORGANIZAČNÍHO, MATERIÁLNÍHO A VZDĚLÁVACÍHO ZABEZPEČENÍ ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ

Více

AKČNÍ PLÁN PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE

AKČNÍ PLÁN PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE AKČNÍ PLÁN PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE 1 Obsah ÚVOD... 4 PŘEHLED PRIORITNÍCH PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ, CÍLŮ A OPATŘENÍ... 5 AKČNÍ PLÁN... 16 Cíl 1.1 Personální zajištění pedagogického dozoru čtenářských koutků

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupiny Rozvoj matematické pregramotnosti a gramotnosti, rozvoj digitálních kompetencí

Více

Příloha k Zápisu z II. zasedání Řídícího výboru projektu MAP ORP Třebíč

Příloha k Zápisu z II. zasedání Řídícího výboru projektu MAP ORP Třebíč Snímek 1 II. zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000047 Městský úřad Třebíč 22. červen 2016 Snímek 2 Program zasedání 14.45

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT potřeb základních a mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP České

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Strategický rámec Řídící výbor 13. 12. 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGICKÉM RÁMCI Struktura Postup tvorby a zapojení aktérů Vize Tematická opatření SWOT-3

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Dotazníkové šetření MŠMT

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Dotazníkové šetření MŠMT Místní akční plán rozvoje vzdělávání Dotazníkové šetření MŠMT MAP Českolipsko Základní školy V rámci ORP Česká Lípa vyplnilo dotazníkové šetření od MŠMT celkem 100 % Základních škol, což činí 32 organizací.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 4. jednání Řídícího výboru 24. 11. 2016 Domažlice OBSAH 1) Informace o průběhu projektu 2) Harmonogram 3) Pracovní

Více

SEZNAM A POPIS EVALUACÍ

SEZNAM A POPIS EVALUACÍ SEZNAM A POPIS EVALUACÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN ÚVOD Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

Aktivity projektu MAP ORP Horšovský Týn - souhrnný kalendář

Aktivity projektu MAP ORP Horšovský Týn - souhrnný kalendář Aktivity projektu MAP ORP Horšovský Týn - souhrnný kalendář 2016 Měsíc Den NÁZEV AKCE POPIS/CÍL JEDNÁNÍ VÝSTUPY CÍLOVÁ SKUPINA 2 1. jednání RT pracovní schůzka realizačního týmu členové RT 9 Setkání s

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE DO ROKU 2023 STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE DO ROKU 03 Verze k. 5. 07 Stránka Obsah ÚVOD... 3 VIZE... 7 3 POPIS ZAPOJENÍ AKTÉRŮ... 9 4 POPIS PRIORIT A CÍLŮ... 4. NEDOSTATEČNÁ FINANČNÍ PODPORA ORGANIZAČNÍHO,

Více

JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 06.12.2016 realizace projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze - kvalita 12. 4. 2017, Domažlice

Více

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT SLANÝ, 7. 4. 2016 Počty škol (právnických osob vykonávajících činnost ZŠ / MŠ) Černošice Brandýs Říčany Kladno

Více

Pořadí podle potřeb škol v rámci ORP dalších podporovaných oblastí z OP: 1. Jazykové vzdělávání

Pořadí podle potřeb škol v rámci ORP dalších podporovaných oblastí z OP: 1. Jazykové vzdělávání ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI MATEŘSKÝCH ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP Poznámka: Jednotlivé části (tabulky) výstupů z celorepublikového

Více

MAP PRO ORP KLADNO VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU MŠMT

MAP PRO ORP KLADNO VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU MŠMT Místní akční plán vzdělávání na území ORP Kladno, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000053 Korespondenční adresa: Wilsonova 599, 274 01 Slaný mobilní telefon: +420 606 605 202, www.premyslovci.cz, oficiální

Více

Charakteristika školství v území ORP Rokycany. Úvodní jednání Pracovních skupin

Charakteristika školství v území ORP Rokycany. Úvodní jednání Pracovních skupin Charakteristika školství v území ORP Rokycany Úvodní jednání Pracovních skupin 21.9.216 Demografie 6 5 4 3 2 1 Vývoj počtu narozených v ORP Rokycany Průměrně 464 narozených Mírně rostoucí trend Mezi roky

Více

Aktivity projektu MAP ORP Domažlice souhrnný kalendář

Aktivity projektu MAP ORP Domažlice souhrnný kalendář 2016 Měsíc Den duben Aktivity projektu MAP ORP Domažlice souhrnný kalendář NÁZEV AKCE POPIS/CÍL JEDNÁNÍ VÝSTUPY CÍLOVÁ SKUPINA 1 1. jednání RT pracovní schůzka realizačního týmu členové RT 18 2. jednání

Více

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání PROGRAM setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání dne 8. června 2016 od 14.00 hod do 16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Dobruška MAP ORP Dobruška reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000102 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Aktuální verze k 21.09.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Představení poznatků ze šetření, pojetí strategického rámce a témat projektových záměrů Pracovní skupina Základní a mateřské školy 28. 11. 2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM VYHODNOCENÍ

Více

Setkání Řídícího výboru MAP

Setkání Řídícího výboru MAP Setkání Řídícího výboru MAP 16. 4. 2018 Realizace projektu: 4/2016 4/2018 Setkání: Příprava projektu 21. 10. 2015, 11. 2. 2016 Setkání Partnerství 15. 6. 2016, 26. 9. 2017, 11. 4. 2018 Setkání Řídícího

Více

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 18 LETŇANY A MČ PRAHA - ČAKOVICE ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017-2018 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 OBECNÉ CÍLE... 3 3 PRIORITY A CÍLE... 3 4 OPATŘENÍ, JEJICH

Více

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Horšovský Týn (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023 Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000095 Strategický rámec do roku 2023 Aktuální verze k 27. 9. 2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků Místní akční plán rozvoje vzdělávání Zpracování agregovaných dat z dotazníků Základní školy ORP Votice 2 Priorizace oblastí podpory OP řediteli ORP Votice 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Společné setkání členů pracovních skupin 19.10.2017 od 15 hodin, ZŠ Matice školské Program: - Informace o plánovaných

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP MČ Praha 22 MAP MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP 10. 4. 2019 Žadatelem byla MČ Praha 22 a projekt byl realizován na území správního

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Dne 3. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Sokolov v rámci projektu MAP ORP Sokolov (reg.

Více

Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Železný Brod

Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Železný Brod Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Železný Brod Setkání zástupců MŠ, ZŠ a dalších aktérů vzdělávání (Železný Brod, 26. 5. 2016) Realizátor projektu: MAS Achát z.s. Termín realizace:

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

NÁVRH LOGICKÝCH RÁMCŮ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ VE SO ORP DOMAŽLICE

NÁVRH LOGICKÝCH RÁMCŮ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ VE SO ORP DOMAŽLICE NÁVRH LOGICKÝCH RÁMCŮ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ VE SO ORP DOMAŽLICE Opatření 1.3.1 Organizace vzdělávacích akcí pro pedagogy MŠ v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti Cíl opatření: Zorganizovat

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO SO ORP PRACHATICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000329

Více

PROGRAM. setkání zástupců pracovní skupiny MAP Předškolní vzdělávání a péče. dne 26. května 2016 od hod do16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín

PROGRAM. setkání zástupců pracovní skupiny MAP Předškolní vzdělávání a péče. dne 26. května 2016 od hod do16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín PROGRAM setkání zástupců pracovní skupiny MAP Předškolní vzdělávání a péče dne 26. května 2016 od 14.00 hod do16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy analytického šetření a projednání

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Šlapanice

Strategický rámec MAP pro SO ORP Šlapanice Strategický rámec MAP pro SO ORP Šlapanice 1 1. Vize Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění komplexní a kvalitní nabídky

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC Obsah Vize... 3 Popis zapojení aktérů... 3 Přehled zapojených aktérů a cílových skupin... 4 Popis priorit a cílů... 5 Přehled cílů a jejich vazeb na témata

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000066 7. jednání Řídícího výboru 27. 6. 2017 Horšovský Týn OBSAH 1) Informace o průběhu projektu 2) Harmonogram 3) Vzdělávací

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 1 Schváleno 30. června 2016 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Plánované aktivity do akčního plánu

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Plánované aktivity do akčního plánu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Plánované aktivity do akčního plánu Setkání zástupců škol a neformálního a zájmového vzdělávání 28. 3. 2017 Akční plán MAP struktura Akční plán = realizační

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice Strategický rámec MAP pro ORP Blovice 1. Vize Území SO ORP Blovice disponuje personálně kapacitně i technicky kvalitní sítí vzdělávacích zařízení, které vzájemně spolupracují v oblasti i volnočasových

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 2 12. ledna 2017 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Rozvoj matematické pregramotnosti a gramotnosti, rozvoj digitálních kompetencí

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000680

Více

6. zasedání Řídícího výboru

6. zasedání Řídícího výboru 6. zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán v ORP Třinec reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_005/00000122 21.06.2017 Program Úvodní slovo zástupce realizátora projektu Kontrola usnášeníschopnosti

Více

Místní akční plán pro správní obvod ORP Vrchlabí. Strategický rámec MAP pro správní obvod ORP Vrchlabí

Místní akční plán pro správní obvod ORP Vrchlabí. Strategický rámec MAP pro správní obvod ORP Vrchlabí Místní akční plán pro správní obvod ORP Vrchlabí CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000376 Strategický rámec MAP pro správní obvod ORP Vrchlabí Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Řešitelský tým:

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ZŘIZOVATELŮ ŠKOL 30.3.2016 4. 2. 2016 podána žádost, prošla formálním hodnocením. Žadatel: MAS Slavkovské bojiště, partneři: MAS

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3

Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794 Setkání řídícího výboru 7. září 2017 MAP tři rozměry působení Vytvoření místní platformy pro

Více

SWOT -3 ANALÝZY VYBRANÁ OPATŘENÍ MAP DLE ZAMĚŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY

SWOT -3 ANALÝZY VYBRANÁ OPATŘENÍ MAP DLE ZAMĚŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PŘÍLOHA Č. 1 K ZÁPISU Z JEDNÁNÍ ZE DNE 29. 09. 2016 Pracovní skupina Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání SWOT -3 ANALÝZY VYBRANÁ OPATŘENÍ MAP DLE ZAMĚŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY SWOT-3

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Dne 7. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Sokolov v rámci projektu MAP ORP Sokolov (reg.

Více

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ Setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník 1 Program Úvod, Strategie ke vzdělávání na území MAP Diskuze, usnesení Nabídka

Více

MAP Karlovarsko II Evaluace naplňování aktivit akčního plánu školního roku 2017/2018

MAP Karlovarsko II Evaluace naplňování aktivit akčního plánu školního roku 2017/2018 MAP Karlovarsko II Evaluace naplňování aktivit akčního plánu školního roku 2017/2018 reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557 Úvod Evaluace naplňování aktivit akčního plánu je nepovinnou evaluační

Více

Zápis z jednání. Program

Zápis z jednání. Program Zápis z jednání Společné jednání členů Řídícího výboru pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu ORP Dobruška, ředitelů (zástupců) škol a školských zařízení a dalších aktérů projektu

Více

Opatření C1.2: Stanovení úrovně gramotností na jednotlivých školách. Opatření C1.3: Sestavení základních kontinuí pro sledované gramotnosti

Opatření C1.2: Stanovení úrovně gramotností na jednotlivých školách. Opatření C1.3: Sestavení základních kontinuí pro sledované gramotnosti Akční plán 2017 cíl C1 - Kontinua pro gramotnosti (včetně polytechnického vzdělávání) součástí vzdělávání škol Opatření C1.2: Stanovení úrovně gramotností na jednotlivých školách Vzdělávání pedagogických

Více

Strategický rámec MAP. pro ORP Roudnice nad Labem. do roku 2023

Strategický rámec MAP. pro ORP Roudnice nad Labem. do roku 2023 Strategický rámec MAP pro ORP Roudnice nad Labem do roku 2023 Verze 1 2 1. Vize Vzdělání všechny baví - kvalitní vzdělávání funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci. Děti a žáci se rádi

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy. mateřské školy

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy. mateřské školy Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy mateřské školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zorganizovalo v závěru roku 2015 dotazníkové šetření na mateřských i základních

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Východisko: Každé dítě má unikátní charakteristiku, zájmy, schopnosti a vzdělávací potřeby. Pokud má právo na vzdělávání vůbec něco znamenat, musí existovat takové

Více

JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 15.11.2016 realizace projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol ORP (obec s rozšířenou působností): v případě Prahy se jedná o jednotlivé

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT PRO POTŘEBY PROJEKTU MAP pro ORP LITOVEL 1 (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) Zpracovatel: MAS Moravská cesta, z.s. Bc. Barbora KOUTNÁ 1 Do ORP Litovel

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín zúčastnilo se 39 ze 45 ředitelství / právnických osob vykonávajících činnost MŠ, tedy 86,7% zúčastnilo se 31 z 33 ředitelství / právnických

Více

Strategický rámec Místní akční plán Trutnovsko

Strategický rámec Místní akční plán Trutnovsko Strategický rámec Místní akční plán Trutnovsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000123 Obsah 1 STRATEGICKÝ RÁMEC TRUTNOVSKO... 3 1.1 VIZE... 3 1.2 POPIS ZAPOJENÍ AKTÉRŮ... 3 1.3 POPIS PRIORIT A CÍLŮ... 5 1.3.1

Více

Představení kompletního dokumentu

Představení kompletního dokumentu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Představení kompletního dokumentu Řídící výbor 13. 6. 2017 STRUKTURA DOKUMENTU MAP 1. Úvod 2. Manažerský souhrn 3. ANALYTICKÁ ČÁST (90 s) 4. STRATEGICKÁ ČÁST

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Školství v MAS Region HANÁ

Školství v MAS Region HANÁ Školství v MAS Region HANÁ Ing. Nela Kalábová Region HANÁ, z. s. Projektová manažerka Zasedací síň zámku Konice Místní akční plán vzdělávání Co je MAP: - Plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KAP 1 ŘV MAP ORP K. VARY

PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KAP 1 ŘV MAP ORP K. VARY Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624 PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KAP 1 ŘV MAP ORP K. VARY Karlovy Vary dne 16. 3. 2017 MŠMT RSK 6. 3. 2017 PSV

Více

Organizační struktura

Organizační struktura Organizační struktura Projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání V ORP Znojmo II Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009113 Nositel projektu MAS Znojemské vinařství, z. s. Datum schválení

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice

Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice Projekt Místní akční plán vzdělávání MAP ORP Strakonice reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000051 Aktualizace č. 1 Aktuální platná verze k 27.3.2017

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracovní skupina pro financování 11. 09. 2018 Domažlice

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 01 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

Příprava Akčního plánu MAP

Příprava Akčního plánu MAP Příprava Akčního plánu MAP ORP Hlučín - východ Pracovní podklad pro jednání vedoucích představitelů pracovních skupin PS1-PS4 dne 14. prosince 2016 Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která

Více

ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP

ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP Poznámka: Jednotlivé části (tabulky) výstupů z celorepublikového

Více

Organizační struktura MAP II ORP ČB

Organizační struktura MAP II ORP ČB Organizační struktura MAP II ORP ČB Mateřské školy Základní školy Děti a žáci ZUŠ Organizace neformálního a zájmového vzdělávání Veřejnost Zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení Rodiče dětí a

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N )

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N ) Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR -N ) 1. Vize Území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují se pyšní kvalitní a efektivně

Více