Betonové konstrukce (S)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Betonové konstrukce (S)"

Transkript

1 Betonové konstrukce (S) Přednáška 9 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru úvod analýza zatížení materiálové vlastnosti návrhové přístupy návrh s použitím tabulkových hodnot - úvod. 1

2 Úvod Požární bezpečnost staveb Směrnice pro stavební výrobky 89/106/EEC uvádí následující základní požadavky pro omezení rizika při požáru: Stavba musí být navržena a provedena tak, aby v případě požáru: byla po určenou dobu zachována únosnost konstrukce; byl uvnitř stavby omezen vznik a šíření ohně a kouře; bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby; mohli uživatelé opustit stavbu nebo být zachráněni jiným způsobem; byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek. Různé způsoby strategie: Konvenční požární scénáře (nominální požár) Přirozené (parametrické) požární scénáře Včetně pasívní a/nebo aktivních opatření požární ochrany 3

3 Úvod Požární bezpečnost staveb 4

4 Úvod Požární odolnost konstrukce Norma ČSN definuje požární odolnost jako dobu po kterou je konstrukce schopna odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení její funkce. Zhodnocení požární odolnosti navržených stavebních konstrukcí je důležitou součástí požárně bezpečnostního řešení budovy. Zhodnocení požární odolnosti = porovnání skutečné požární odolnosti konstrukce s požadovanou požární odolností Požadovaná požární odolnost se určí s ohledem na (ČSN ): výpočtové požární zatížení požárního úseku druh konstrukčního systému budovy (nehořlavý, smíšený, hořlavý) požární výšku objektu, ve kterém se požární úsek nachází Skutečná požární odolnost se stanoví: zkouškou požární odolnosti výpočtem (případně s využitím tabulkových hodnot) kombinací zkoušek a výpočtů 6

5 Úvod Požární odolnost konstrukce Označuje se písmennou značkou vyjadřuje funkci (vlastnost) konstrukce, ke které se hodnota odolnosti vztahuje tedy kritérium číselnou hodnotou udává dobu požární odolnosti v minutách např. R 90 Označení požární odolnosti se může dále doplňovat: označením druhu konstrukce z hlediska použitých materiálů (DP1, DP2, DP3) případně také označením požární křivky, ke které se příslušná hodnota vztahuje (není-li použita normová teplotní křivka), např. ef pro křivku vnějšího požáru, HC pro uhlovodíkovou křivku apod. Základní kritéria požární odolnosti R - kritérium únosnosti E - kritérium celistvosti I - kritérium izolační schopnosti M - kritérium mechanické odolnosti vůči nárazu Spojením kritérií EI se vyjadřuje požárně dělicí funkce konstrukce 7

6 Úvod Postup návrhu konstrukcí na účinky požáru dle evropských norem Vstupy Návrh požární odolnosti Normy Požární zatížení Geometrie požárního úseku Charakteristiky hoření Teplotní analýza požárního úseku ČSN EN Geometrie prvků Teplotní a fyzikální vlastnosti Součinitel přestupu tepla Teplotní analýza konstrukce Mechanické zatížení Geometrie prvků Uložení prvků, spoje Mechanické vlastnosti Návrh konstrukce na účinky požáru ČSN EN 199x-1-2 8

7 Teplotní analýza požárního úseku Teplotní analýza požárního úseku Rozvoj požáru se obvykle popisuje časovou závislostí teploty plynů v požárním úseku - tzv. teplotní křivka požárního úseku Fáze rozhořívání - malý nárůst teploty plynů v požárním úseku, požár se udržuje v místě vzniku Fáze plně rozvinutého požáru - po okamžiku celkového vzplanutí (flashover) požár vyplňuje celý prostor požárního úseku, hoří veškeré hořlavé látky, dochází k rychlému nárůstu teploty plynů Fáze dohořívání (chladnutí) - po jejím ukončení je teplota plynů v požárním úseku shodná jako před vypuknutím požáru 9

8 Teplotní analýza požárního úseku Nominální teplotní křivky: nejjednodušší modely požáru definují teplotu plynů v požárním úseku pouze jako funkci času trvání požáru, popisují fázi plně rozvinutého požáru Uhlovodíková teplotní křivka hoření ropy a ropných produktů (garáže) Normová teplotní křivka celulózové hoření (ISO 834), nejběžnější Křivka pomalého zahřívání požáry v dutinách zdvojených podlah nebo podhledů Křivka vnějšího požáru vztahuje se k požárům působícím na vnější líce obvod. stěn 10

9 Teplotní analýza Teplotní analýza konstrukce Sdílení tepla: přenos energie ve formě tepla, který probíhá třemi základními způsoby (společně nebo odděleně): Vedení (kondukce) zejména v pevných látkách, přenos kinetické energie mezi částicemi Proudění (konvekce) pohybem plynných nebo kapalných látek, (stoupání kouře a horkých plynů ke stropu ) Sálání (radiace) prostřednictvím elektromagnetických vln, hlavní mechanismus sdílení tepla mezi plameny a povrchem zápalných látek, horkými plyny a stavebními objekty, hořícími budovami a sousedními objekty) 11

10 Teplotní analýza konstrukce Rovnice vedení tepla, tepelné zatížení při požáru Rovnice vedení tepla (1D) ρc p θ t x λ θ t = Q pro x = Ω Počáteční podmínka θ x, t = θ 0 x = θ 0 = 20 C pro t = 0 Okrajové podmínky tepelné zatížení na hranici ሶ h net = ሶ h net,c + ሶ h net,r kde ሶ h net,c = α c (θ g θ m ) je čistý tepelný tok od proudění ሶ h net,r = Φε m ε f σ θ r 4 θ m 4 je čistý tepelný tok od sálání θ ρ c p λ α c θ g teplota objemová hmotnost měrná tepelná kapacita součinitel tepelné vodivosti součinitel přestupu tepla prouděním teplota plynů v blízkosti konstrukce vystavené požáru Φ polohový faktor (konzervativně 1,0) ε m povrchová emisivita prvku (beton 0,7) ε f emisivita požáru (obvykle 1,0) σ Stephan-Bottzmannova konstanta θ r účinná teplota sálání požáru θ m povrchová teplota konstrukce 13

11 Teplotní analýza konstrukce Řešení parciální diferenciální rovnice: Numerické řešení Komerční software Ansys Atena Nebo např. software pro navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru programy vyvíjené na katedře betonových a zděných konstrukcí FSvČVUT v Praze TempAnalysis HygroThermAnalysis FiDeS (Fire Design Software) Teplotní profily uvedené v normách nebo jiné literatuře např. příloha A v EN betonové průřezy s křemičitým kamenivem vystavené normovému požáru do doby dosažení nejvyšší teploty plynů 14

12 Teplotní analýza Software TempAnalysis Výpočetní program pro teplotní analýzu obdélníkových průřezů (deska, stěna, nosník, sloup) vystavených požáru. Řeší 1D (desky/stěny) a 2D (nosníky/sloupy) úlohy. 15

13 Teplotní analýza Software HygroThermAnalysis Výpočetní program pro teplotně-vlhkostní analýzu betonových obdélníkových průřezů (desky, stěny, nosníky, sloupy) vystavených požáru. Na rozdíl od programu TempAnalysis umožňuje zohlednit vliv vlhkosti a jejího transportu. Slouží pro stanovení rozložení teploty, vlhkosti a pórového tlaku v betonových průřezech vystavených požáru a k určení rizika odštěpování betonu způsobeného nárůstem pórového tlaku. Řeší 1D (desky/stěny) a 2D (nosníky/sloupy) úlohy hodnoty teploty, vlhkosti a pórového tlaku v libovolném bodě průřezu 16

14 Zatížení při požární situaci Zatížení při požární situaci Mimořádná návrhová situace dle ČSN EN 1990 E d = E G k,j ; P; A d ; ψ 1,1 neboψ 2,1 Q k,1 ; ψ 2,i Q k,i V ČR reprezentativní hodnota Q k,1 je kvazistálá hodnota (u zatížení hal vhodné vzít časté hodnoty zatížení sněhem /větrem) A d mimořádné zatížení v důsledku teplotního namáhání (rovnoměrné a nerovnoměrné ohřátí v podélném i příčném směru) Zjednodušeně lze účinky zatížení získat z analýzy konstrukce při běžné teplotě dle vztahu E d,fi = η fi E d E d návrhová hodnota odpovídající síly nebo momentu pro návrh při běžné teplotě pro základní kombinaci zatížení (viz EN 1990); η fi redukční součinitel pro úroveň návrhového zatížení pro požární situaci. Používá se při analýze prvku. 17

15 Zatížení při požární situaci Zatížení při požární situaci Redukční součinitel pro kombinaci zatížení (6.10 dle EN 1990) η fi = G k+ψ fi Q k,1 γ G G k +γ Q,1 Q k,1 Analogicky pro rovnice 6.10a nebo 6.10b jako menší hodnota z: Kde Q k,1 G k γ G η fi = je hlavní proměnné zatížení; G k +ψ fi Q k,1 γ G G k +γ Q,1 ψ 0,1 Q k,1 nebo η fi = G k+ψ fi Q k,1 ξγ G G k +γ Q,1 Q k,1 charakteristická hodnota stálého zatížení; dílčí součinitel pro stálé zatížení; γ Q,1 dílčí součinitel pro proměnné zatížení 1; ψ fi kombinační součinitel pro časté nebo ξ kvazistálé hodnoty daný buďto jako ψ 1,1 nebo ψ 2,1, viz EN ; redukční součinitel pro nepříznivé stálé zatížení G. Konzervativně lze uvažovat η fi =0,7 18

16 Ověření požární odolnosti Ověření požární odolnosti Podmínky spolehlivosti: Z hlediska únosnosti po stanovenou dobu vystavení účinkům požáru t : E d,fi R d,t,fi E d,fi účinek návrhových zatížení pro požární situaci určený podle EN , včetně účinků teplotního roztažení a deformací; R d,t,fi odpovídající návrhová únosnost pro požární situaci. Alternativně lze podmínku formulovat z hlediska času t d,fi t fi,req t d,fi návrhová hodnota vypočítané požární odolnosti t fi,req návrhová hodnota požadované požární odolnosti Z hlediska teploty θ d θ d,cr θ d návrhová hodnota teploty materiálu θ d,cr návrhová hodnota kritické teploty materiálu 19

17 Ověření požární odolnosti Ověření požární odolnosti Při vystavení nominálnímu požáru musí prvky splňovat kritéria R, E a I takto: pouze nosnost R pouze dělicí funkce (celistvost + izolace) EI nosnost a dělicí funkce REI nosnost, dělicí funkce a mechanická odolnost REI-M dělicí funkce a mechanická odolnostei-m Kritérium R se považuje za splněné, pokud je nosná funkce zachována během požadované doby vystavení účinkům požáru. Kritérium I se považuje za splněné, pokud průměrný vzrůst teploty na celém odvráceném povrchu je omezen na 140 K a maximální vzrůst teploty na kterémkoli místě tohoto povrchu nepřekročí 180 K. Kritérium E se považuje za splněné, jestliže je zabráněno průniku plamenů a horkých plynů dělicími prvky. Pokud má svislý dělicí prvek vyhovět požadavku na odolnost vůči nárazu (kritérium M), má prvek odolat vodorovnému soustředěnému zatížení uvedenému v ČSN EN

18 Ověření požární odolnosti Ověření požární odolnosti Při vystavení parametrickému požáru má být nosná funkce zachována po dobu plně rozvinutého požáru včetně dohořívání nebo po stanovenou dobu. Dělicí funkce (EI) je zajištěna tehdy, jestliže jsou splněny následující podmínky: průměrný vzrůst teploty na celém odvráceném povrchu do doby dosažení nejvyšší teploty plynu v požárním úseku je omezen na 140 K a maximální vzrůst teploty na kterémkoli místě tohoto povrchu nepřekročí 180 K během dohořívání má být průměrný vzrůst teploty na celém odvráceném povrchu omezen na θ 1 a maximální vzrůst teploty na kterémkoli místě tohoto povrchu nepřekročí θ 2 - pro betonové konstrukce θ 1 = 200 K θ 2 = 240 K - pro zděné konstrukce θ 1 = 180 K θ 2 = 220 K 21

19 Materiálové vlastnosti Materiálové vlastnosti Návrhové hodnoty mechanických (pevnostních a deformačních) vlastností X d,fi = k θ X k /γ M,fi X k je charakteristická hodnota pevnostní nebo deformační vlastnosti (obecně f k nebo E k ) pro návrh při běžné teplotě podle EN k θ redukční součinitel pro pevnostní nebo deformační vlastnost (X k,θ /X k ) závisící na teplotě materiálu γ M,fi dílčí součinitel spolehlivosti příslušné materiálové vlastnosti pro požární situaci Návrhové hodnoty tepelných materiálových vlastností X d,fi = X k,θ /γ M,fi nebo X d,fi = X k,θ γ M,fi X k,θ je charakteristická hodnota materiálové vlastnosti pro navrhování na účinky požáru, obecně závislá na teplotě materiálu γ M,fi dílčí součinitel spolehlivosti pro příslušnou materiálovou vlastnost pro požární situaci. EN : pro tepelné vlastnosti betonu, betonářské a předpínací výztuže: γ M,fi =1,0 pro mechanické vlastnosti betonu, betonářské a předpínací výztuže: γ M,fi =1,0 22

20 Materiálové vlastnosti Beton Nehořlavý materiál. Ve srovnání s jinými stavebními materiály má vynikající vlastnosti z hlediska požární odolnosti. Přesto je chování betonu (resp. betonových a železobetonových konstrukcí) působením požáru negativně ovlivněno. Při vystavení zvýšeným teplotám dochází v betonu k mechanickým, fyzikálním a chemickým procesům vedoucím k nevratným změnám 23

21 Materiálové vlastnosti Beton Přehled procesů a změn v betonu při vystavení zvýšeným teplotám Teplota Proces Dochází k hydrataci (přeměna volné vody v chemicky vázanou). Vznik hydrosilikátu vápenatého CSH a hydroxidu vápenatého Ca(OH) Začíná dehydratace cementového tmelu uvolňování volné vody za současného rozkladu hydrátů. 150 Vrcholí první fáze rozkladu CSH Dochází k uvolňování vázané vody Pokračuje rozklad CSH a Ca(OH) 2 za výrazného vzniku mikrotrhlin. Začíná se porušovat kamenivo, nejdříve se porušuje křemičité kamenivo. Dochází k fázové změně křemene z triklinické soustavy na soustavu hexagonální. To vede společně s vlivem rozdílné teplotní roztažnosti k narušování vazeb mezi kamenivem a cementovým tmelem Vrcholí druhá fáze rozkladu CSH. Hydraulické vazby v cementovém tmelu přecházejí na vazby keramické. Dochází k 800+ dekarbonataci vápencového kameniva, při které vzniká CO 2 plynná látka rozrušující beton. 900 Totální dekompozice cementového tmelu Začíná tavení některých složek betonu Celkové tavení materiálu. 24

22 Materiálové vlastnosti Mechanické vlastnosti betonu Mechanické, teplotní a fyzikální vlastnosti betonu v závislosti na teplotě podle ČSN EN Hodnoty vlastností založeny na zkouškách při rychlosti zahřívání 2 50 K min -1 (~odpovídá normovému požáru). Při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě mohou být vlastnosti jiné. Přepočet charakteristických hodnot materiálových vlastností na návrhové 25

23 Materiálové vlastnosti Mechanické vlastnosti betonu Model pracovního diagramu betonu v tlaku při zvýšených teplotách je popsán: tabulkovými hodnotami f ck,θ (resp. f ck,θ /f ck ), ε c1,θ, ε cu1,θ pro vzestupnou větev (oblast 0 ε c ε c1,θ ) vztahem σ c ε c, θ = 3 ε c f ck,θ ε c1,θ 2 + ε c ε c1,θ 3 pro sestupnou větev (oblast ε c1,θ ε c ε cu1,θ ) lineárním poklesem nebo 26 výše uvedeným vztahem

24 Materiálové vlastnosti Mechanické vlastnosti betonu Hodnoty hlavních parametrů pracovního diagramu obyčejného betonu při zvýšených teplotách (Tab. 3.1 EN ) 27

25 Mechanické vlastnosti betonu Redukční součinitel k c,θ = f ck,θ /f ck lze také odečíst také z grafu Tedy platí f ck,θ = k c,θ f ck (Obr. 4.1 EN ) 28

26 Mechanické vlastnosti betonu Pracovní diagram obyčejného betonu s křemičitým kamenivem pro různé teploty: a) lineární model sestupné větve b) nelineární model sestupné větve 20 C 20 C 29

27 Materiálové vlastnosti Mechanické vlastnosti betonu Pevnost betonu v tahu se obvykle zanedbává. Pozn.: Pokud má být při použití zjednodušených nebo zpřesněných metod výpočtu požární odolnosti uvažována, lze ji stanovit pomocí redukčního součinitele k ct,θ f ctk,θ = k ct,θ f ctk 30

28 Materiálové vlastnosti Teplotní a fyzikální vlastnosti betonu Betony s křemičitým a vápencovým kamenivem Norma udává vztahy vyjadřující teplotní závislost teplotního poměrného přetvoření betonu měrné tepelné kapacity betonu objemové hmotnosti betonu tepelné vodivosti betonu 31

29 l/l 10 3 Materiálové vlastnosti Teplotní a fyzikální vlastnosti betonu Teplotní poměrné přetvoření betonu ε c,θ Beton s křemičitým kamenivem ε c,θ = 1, θ + 2, θ 3 ε c,θ = Beton s vápencovým kamenivem ε c,θ = 1, θ + 1, θ 3 ε c,θ = C θ 700 C 700 C < θ 1200 C 20 C θ 805 C 805 C < θ 1200 C 32

30 Materiálové vlastnosti Teplotní a fyzikální vlastnosti betonu Měrná tepelná kapacita betonu c p,θ závisí na vlhkosti betonu norma udává hodnoty měrné tepelné kapacity pro beton s vlhkostí 0, 1,5 a 3 % hmotnosti betonu. 33

31 Materiálové vlastnosti Teplotní a fyzikální vlastnosti betonu Objemová hmotnost betonu ρ θ Pokles je způsoben ztrátou volné i vázané vody. Objemová hmotnost betonu ρ θ pro beton ρ 20 c = 2500 kgm 3 34

32 Materiálové vlastnosti Teplotní a fyzikální vlastnosti betonu Tepelná vodivost betonu λ c,θ Horní mez λ c,θ = 2 0,2451 θ ,0107 θ 100 Dolní mez λ c,θ = 1,36 0,136 θ + 0,0057 θ Platí pro 20 C θ 1200 C 2 2 Wm 1 K 1 Wm 1 K 1 35

33 Materiálové vlastnosti Mechanické vlastnosti výztuže Model pracovního diagramu betonářské a předpínací výztuže při zvýšených teplotách je popsán sklonem v lineárně pružné oblasti E s,θ charakteristickou hodnotou meze úměrnosti f spk,θ maximálním napětím f syk,θ poměrnými přetvořeními ε s_,θ (index _ vyjadřuje p, y, t, u ) Poznámka: U předpínací výztuže se zamění písmeno s za p 36

34 Materiálové vlastnosti Mechanické vlastnosti výztuže Matematický model pro pracovní diagram betonářské a předpínací výztuže při zvýšených teplotách: 37

35 Materiálové vlastnosti Mechanické vlastnosti betonářské výztuže Poměrná přetvoření ε s_,θ Ostatní parametry pracovního diagramu betonářské výztuže jsou v normě udány ve dvou třídách N a X. V ČR se běžně uvažuje třída N. 38

36 Materiálové vlastnosti Mechanické vlastnosti betonářské výztuže Třída N hodnot parametrů pracovního diagramu betonářské oceli válcované za tepla a tvářené za studena při zvýšených teplotách (Tab. 3.2a EN ) 39

37 Materiálové vlastnosti Mechanické vlastnosti betonářské výztuže Pracovní diagramy betonářské výztuže třídy N a třídy tažnosti B a) výztuž válcovaná za tepla b) výztuž tvářená za studena 40

38 Materiálové vlastnosti Mechanické vlastnosti betonářské výztuže Součinitel pro redukci charakteristické hodnoty pevnosti výztuže v tlaku k s,θ je dán poměrem f syk,θ /f yk Tedy platí f syk,θ = k s,θ f yk Hodnoty k s,θ z tabulky 3.2a platí pro tahovou výztuž třídy N, pro kterou platí ε s,fi 2 %. (křivka 1 a 2 na následujícím obr.) Pro tlakovou ve sloupech a tlačených oblastech trámů a desek se hodnoty součinitele k s,θ určí ze vztahů (výztuž třídy N se smluvní mezi kluzu 0,2) (křivka 1 a 2 na následujícím obr.) : Tato redukce pevnosti také platí pro tahovou výztuž, kde ε s,fi < 2 %, při použití jednoduchých výpočetních metod. 41

39 Materiálové vlastnosti Mechanické vlastnosti betonářské výztuže Součinitel k s,θ pro redukci charakteristické pevnosti f yk tahové a tlakové výztuže (třída N) (Obr. 4.1 EN ) 42

40 Materiálové vlastnosti Mechanické vlastnosti předpínací výztuže Hodnoty pro parametry pracovního diagramu za studena tvářených (zst) (dráty a lana) a kalených a popouštěných (k&p) (pruty) předpínacích ocelí při zvýšených teplotách (Tab. 3.3 EN ) Pro třídu B doporučenou v ČR je β = 0,9 43

41 l/l 10 3 Materiálové vlastnosti Teplotní a fyzikální vlastnosti výztuže Teplotní prodloužení betonářské a předpínací výztuže ε s,θ 44

42 Návrhové přístupy Návrhové přístupy Rozdělení dle použitých metod návrhu návrh podle osvědčených návrhových řešení (využití tabulkových údajů nebo výsledů zkoušek) návrh pomocí zjednodušených výpočetních metod pro určité typy prvků návrh pomocí zpřesněných výpočetních metod, umožňující výstižné chování nosných prvků a konstrukcí nebo jejich částí (návrh vycházející z požární zkoušky celé konstrukce (full-scale testing)) 45

43 Návrhové přístupy Návrhové přístupy Rozdělení dle úrovně přesnosti a komplexnosti analýza prvku: Prvek se považuje za izolovaný. Nepřímé účinky požáru se neuvažují s výjimkou těch, které vyplývají z teplotního spádu. analýza části konstrukce Nepřímé účinky požáru se uvažují v rámci konstrukčních částí, nikoli však vzájemné působení ostatních částí konstrukce závislé na čase globální analýza konstrukce Nepřímé účinky požáru se uvažují po celé konstrukci 46

44 Návrhové přístupy Návrhové přístupy Norma ČSN EN pro betonové konstrukce Tabulkové hodnoty pro Sloupy, stěny, tažené prvky, nosníky, desky Zjednodušené výpočetní metody metoda izotermy 500 C pro prvky namáhané ohybovým momentem a/nebo normálovou silou (B.1) zónová metoda pro prvky namáhané ohybovým momentem a/nebo normálovou silou (B.2) metoda pro štíhlé sloupy ztužených konstrukcí (B.3), na které jsou založeny tabulky uvedené v příloze C metoda pro ověření únosnosti ve smyku a kroucení (D) zjednodušená výpočetní metoda pro nosníky a desky (E) Zpřesněné výpočetní metody norma definuje pouze obecné zásady Normu ČSN EN nelze použít pro konstrukce s vnější předpínací výztuží a pro skořepinové konstrukce! 47

45 Návrh s použitím tabulkových hodnot Obecná návrhová pravidla Návrh s použitím tabulkových hodnot Nejjednodušší přístup k návrhu resp. posouzení betonových prvků na účinky požáru Je potřeba zohlednit všechny doplňující a omezující podmínky a ustanovení normy (např. redistribuce, minimální plocha průřezu apod.). Tabulky sestaveny na základě výpočtů a zkoušek tak, aby pokrývaly řadu dalších parametrů (např. teplotní a fyzikální vlastnosti materiálů), které nejsou v tabulkách přímo vyjádřeny. Můžou být v některých případech značně konzervativní Poznámky: Mezi tabulkovými hodnotami lze použít lineární interpolaci. Tabulkové hodnoty a min jsou v některých případech menší, než by odpovídalo požadavkům na krycí vrstvu betonu podle ČSN EN slouží pouze k interpolaci. 48

46 Návrh s použitím tabulkových hodnot Obecná návrhová pravidla Návrh s použitím tabulkových hodnot Rozsah platnosti: Tabulové hodnoty se vztahují k normovému požáru (vyjadřují tzv. normovou požární odolnost) a platí pro prvky z obyčejného betonu (ρ= kg m -3 ) s křemičitým kamenivem. Pro nosníky a desky z betonu s vápencovým nebo lehkým kamenivem (s obsahem min. 80 % hm. kameniva) a pro stěny z betonu s vápencovým kamenivem lze požadavky na min. rozměry průřezu redukovat o 10 %. Pokud prvek splňuje tabulkové požadavky, nemusí se provádět další posouzení únosnosti ve smyku, kroucení, kotvení výztuže a odštěpování(ale pokud a 70 mm, musí se zohlednit požadavky na povrchovou výztuž). 49

47 Návrh s použitím tabulkových hodnot Obecná návrhová pravidla Návrh s použitím tabulkových hodnot Nosná funkce prvku (kritérium R) je zajištěna, pokud jsou splněny tabulové požadavky na min. rozměry průřezu prvku a osovou vzdálenost výztuže od nejbližšího líce průřezu vystaveného požáru. Základní podmínky h s h s,min tloušťka desky t t min tloušťka stěny b b min (i) min. rozměr pravoúhlého průřezu sloupu nebo nosníku, (ii) průměr kruhového průřezu sloupu, (iii) šířka průřezu v úrovni těžiště tahové výztuže nosníku s proměnnou šířkou, (iv) šířka spodní příruby nosníku tvaru I b w b w,min šířka stojiny nosníku tvaru I a a min osová vzdálenost výztuže od nejbližšího líce průřezu vystaveného požáru 50

48 Návrh s použitím tabulkových hodnot Obecná návrhová pravidla Návrh s použitím tabulkových hodnot Tabulkové hodnoty(kritérium R) vycházejí ze vztahu: Τ E d,fi R d,fi 1,0 kde E d,fi =η fi E d R d,fi E d je účinek návrhového zatížení pro požární situaci návrhová únosnost (odolnost) pro požární situaci účinek návrhového zatížení pro běžné teploty. Tabulkové hodnoty jsou založeny na referenční úrovni zatížení η fi = 0,7. Pro taženou výztuž prostě podepřených desek hodnoty a min jsou založeny na kritické teplotě oceli θ cr = 500 C. Toto odpovídá přibližně hodnotám E d,fi =0,7E d a γ s = 1,15 (úroveň namáhání oceli σ s,fi Τf yk = 0,6). Kritická teplota výztuže (critical temperature of reinforcement) teplota výztuže, při které se očekává porušení prvku při požární situaci (kritérium R) při dané úrovni napětí v oceli U předpínací výztuže se předpokládá kritická teplota pro pruty 400 C a pro dráty a lana 350 C. Toto odpovídá přibližně hodnotám E d,fi =0,7E d, f p0,1k Τf pk = 0,9 a γ s = 1,15 (úroveň namáhání σ s,fi Τf p0,1k = 0,55) Pokud není provedeno zvláštní posouzení pak a min se zvýší o: 10 mm pro θ cr = 400 C 15 mm pro θ cr = 350 C 51

49 Návrh s použitím tabulkových hodnot Obecná návrhová pravidla Návrh s použitím tabulkových hodnot Výztuž ve více vrstvách Posoudí se kde a m a m a min,rreq a i max a min,r30, Τ a m 2 je průměrná osová vzdálenost prutů od povrchu a m = σ 1 n A si a i σ 1 n A si a min,rreq je tabulková hodnota pro požadovanou požární odolnost a min,r30 je tabulková hodnota pro požární odolnost R30 A si a i je průřezová plocha i-tého výztužného prutu (předpínací výztuže, drátu), osová vzdálenost i-tého výztužného prutu (předpínací výztuže, drátu) od nejbližšího povrchu vystaveného účinkům požáru, Pokud výztuž sestává z ocelí s různou charakteristickou pevností, plocha A si se nahradí součinem A si f yki (A pi f pki ). Pokud je současně použita betonářská a předpínací výztuž, má se osová vzdálenost betonářské a předpínací výztuže od povrchu stanovit samostatně. 52

50 Návrh s použitím tabulkových hodnot Obecná návrhová pravidla Návrh s použitím tabulkových hodnot Nevyhoví-li podmínka rozměru průřezu (skutečný rozměr je menší než požadovaná tabulková hodnota) nutno opravit návrh nebo prokázat požární odolnost jiným způsobem Nevyhoví-li podmínka osové vzdálenosti výztuže od líce průřezu vystaveného požáru lze tabulkovou hodnotu a min upravit (redukovat) s přihlédnutím ke skutečnému napětí ve výztuži při požární situaci pokud ani tak nevyhoví, nutno opravit návrh nebo prokázat požární odolnost jiným způsobem Poznámka: platí pro tažené a prostě podepřené prvky (tab. 5.5, 5.6 a 5.9 EN ) 53

51 Návrh s použitím tabulkových hodnot Obecná návrhová pravidla Návrh s použitím tabulkových hodnot Úprava a min s přihlédnutím ke skutečnému napětí ve výztuži stanoví určí se napětí ve výztuži při požární situaci σ s,fi, σ s,fi = η fi σ s kde η fi je spočítaný redukční součinitel E d,fi ΤE d napětí ve výztuži při běžné teplotě, které lze také stanovit z σ s A s,req A s,prov σ s = f yk γ s M Ed M Rd nebo f yk γ s A s,req A s,prov je potřebná průřezová plocha výztuže pro mezní stav skutečná průřezová plocha výztuže spočítá se redukční součinitele k s θ cr = σ s,fi Τf yk stanoví se kritická teplota výztuže θ cr z grafu Obr. 5.1(následující slide) nejmenší osová vzdálenost výztuže od povrchu uvedená v tabulkách se upraví pro novou kritickou teplotu θ cr o změnu a [mm] a = 0,1(500 θ cr ) a min,upr = a min + a Poznámka: platí jen v rozsahu teplot 350 C < θ cr < 700 C a pouze pro změnu osové vzdálenosti výztuže od povrchu uvedené v tabulkách. 54

52 Návrh s použitím tabulkových hodnot Obecná návrhová pravidla Návrh s použitím tabulkových hodnot Referenční křivky pro kritickou teplotu betonářské a předpínací oceli θ cr odpovídající redukčnímu součiniteli k s θ cr = σ s,fi Τf yk resp. k p θ cr = Τ k s θ cr k p θ cr σ s,fi f pk Kritická teplota výztuže (critical temperature of reinforcement) teplota výztuže, při které se očekává porušení prvku při požární situaci (kritérium R) při dané úrovni napětí v oceli θ cr [ C] 55

53 Návrh s použitím tabulkových hodnot Referenční křivky pro kritickou teplotu betonářské a předpínací oceli θ cr jsou odvozeny takto: ii) předpínací ocel (pruty: EN , dráty a lana: EN , -3) viz norma EN

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 9 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru úvod analýza zatížení materiálové vlastnosti návrhové přístupy návrh s použitím tabulkových hodnot - úvod. 1

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Zkrácená verze přednášek Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru jako pomůcka k vypracování Tématu č. 2 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Obecně

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A5 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených

Více

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton Beton Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy Praha 2. 2. 2012 Betonové konstrukce prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Ing. Radek Štefan Nehořlavý materiál. Ve srovnání s jinými stavebními

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 4. přednáška prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Zjednodušené

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

Úvod do navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. VUT FAST Brno. Přednášky z předmětu CL001 12/2017

Úvod do navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. VUT FAST Brno. Přednášky z předmětu CL001 12/2017 Úvod do navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. VUT FAST Brno Přednášky z předmětu CL001 12/2017 1 1. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Dle ČSN 73 0802 se požární bezpečností

Více

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Teplotní analýza konstrukce Sdílení tepla

Více

Prof. Ing. Jaroslav Procházka ČVUT Fsv Praha katedra betonových konstrukcí

Prof. Ing. Jaroslav Procházka ČVUT Fsv Praha katedra betonových konstrukcí Betonové konstrukce - požárn rní návrh Prof. Ing. Jaroslav Procházka ČVUT Fsv Praha katedra betonových konstrukcí Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý - tepelně izolační Skupenství:

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 2. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 2. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 2. přednáška prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Chování betonových

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 11 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Jednoduché metody Izoterma 500 C Zónová metoda Metoda pro štíhlé sloupy ztužených konstrukcí Zjednodušená výpočetní

Více

ČSN pro navrhování betonových. Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2.

ČSN pro navrhování betonových. Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2. ČSN pro navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2.2006 1 Obsah prezentace Systém

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1 Zděné konstrukce podle ČSN EN 1996-1-2: 2006 Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1 OBSAH: Úvod zděné konstrukce Normy pro navrhování zděných konstrukcí Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru: EN

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Navrhování zděných konstrukcí na účinky

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE ČSN EN :2006

2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE ČSN EN :2006 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE ČSN EN 1992-1-2:2006 2.1 Úvod Norma ČSN EN 1992-1-2 [5] zajišťuje požární odolnost výhradně pasivními prvky (vlastní odolností konstrukce). Hlavním

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 3. přednáška. Ing. Radek Štefan

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 3. přednáška. Ing. Radek Štefan 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 3. přednáška Ing. Radek Štefan ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Navrhování zděných konstrukcí

Více

Posouzení za požární situace

Posouzení za požární situace ANALÝZA KONSTRUKCE Zdeněk Sokol 1 Posouzení za požární situace Teplotní analýza požárního úseku Přestup tepla do konstrukce Návrhový model ČSN EN 1991-1-2 ČSN EN 199x-1-2 ČSN EN 199x-1-2 2 1 Princip posouzení

Více

2 BETONOVÉ KONSTRUKCE

2 BETONOVÉ KONSTRUKCE 2 BETONOVÉ KONSTRUKCE Jaroslav Procházka, Jaroslav Langer, Lukáš Kroupa Kapitola stručně seznamuje s problematikou návrhu betonových konstrukcí na účinky požáru. Betonová konstrukce, která může být vystavena

Více

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6.1 Úvod Navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru je nezbytnou součástí projektové dokumentace. Zděné konstrukce, které jsou užívané na nosné i

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Software pro navrhování betonových a zděných

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40 Říjen 2009 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN 1992-1-2 OPRAVA

Více

2 NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE EVROPSKÉ NORMY EN

2 NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE EVROPSKÉ NORMY EN 2 NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE EVROPSKÉ NORMY EN 1996 1 2 2.1 Platnost normy a zásady navrhování Uvedená norma [2.4] platí pro navrhování zděných konstrukcí při mimořádné situaci

Více

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 Požární odolnost řetěz událostí Θ zatížení 1: Vznik požáru ocelové čas sloupy 2: Tepelné zatížení 3: Mechanické zatížení R 4:

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích Úvod do problematiky K novinkám v požární odolnosti nosných konstrukcí Praha, 11. září 2012 Ing. Radek Štefan prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Znalost rozložení teploty v betonové konstrukci nebo její

Více

Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu

Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu Uvažujte železobetonový sloup ztužené rámové konstrukce o průřezu b = 400 mm h = 400 mm a účinné délce l 0 = 2,1 m (Obr. 1). Na sloup působí

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

TEPLOTNÍ ODEZVA. DIF SEK Part 2: Thermal Response 0/ 44

TEPLOTNÍ ODEZVA. DIF SEK Part 2: Thermal Response 0/ 44 DIF SEK ČÁST 2 TEPLOTNÍ ODEZVA DIF SEK Part 2: Thermal Response 0/ 44 Stanovení požární odolnosti Θ Zatížení 1: Zapálení čas Ocelové sloupy 2: Tepelné zatížení 3: Mechanické zatížení R 4: Teplotní odezva

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A11 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Specifika návrhu prvků z vysokopevnostního

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Posuzování betonových sloupů Masivní sloupy

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK 9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK 9.1 Norma ČSN EN 1996-1-2 Evropská norma pro navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru EN 1996-1-2 nahrazující předběžnou normu ENV 1996-1-2:1995

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera Obsah přednášek 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4.. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Tahové zpevnění spolupůsobení taženého betonu mezi trhlinami

Více

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladě je posouzen spřažený ocelobetonový

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE F a k u l t a s t a v e b n í katedra betonových a zděných konstrukcí Uživatelská příručka Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 730/2010/G1 Soubor programů pro navrhování

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze ZADÁNÍ Navrhněte průřez trapézového plechu spřažené ocelobetonové desky,

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

Teplota ocelového sloupu

Teplota ocelového sloupu Seminář Požární návrhové normy po roce 2011 19. záříz 2018 Teplota ocelového sloupu vystaveného lokáln lnímu požáru Zdeněk Sokol Katedra ocelových a dřevd evěných konstrukcí Stavební fakulta České vysoké

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 1. přednáška. Ing. Radek Štefan

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 1. přednáška. Ing. Radek Štefan 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 1. přednáška Ing. Radek Štefan ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Základní informace o předmětu

Více

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup P. Schaumann, T. Trautmann University o Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladu je navržen částečně obetonovaný

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad) 9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad) Vypočtěte tepelný tok dopadající na strop a nejvyšší teplotu průvlaku z profilu I 3 při lokálním požáru. Výška požárního úseku je 2,8 m, plocha

Více

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Prostý beton  Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost

Více

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006 7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení

Více

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Ing. Pavlína Matečková, Ph.D. 2016 Pavlína Matečková, LP-A-303 pavlina.mateckova@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~zid75/ Zkouška:

Více

Příklad - opakování 1:

Příklad - opakování 1: Příklad - opakování 1: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=2400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu, ρ=2500kg/m 3 Omítka, tl.10mm,

Více

Statický výpočet požární odolnosti

Statický výpočet požární odolnosti požární Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce Specifikovat informace nezbytné pro schválení navrženého řešení dotčenými úřady státní správy Uvést do možností požárních

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část - úvod Obsah: Podstata předpjatého

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

7 OCELOVÉ KONSTRUKCE - POKROČILÝ NÁVRH POMOCÍ SOFTWARE

7 OCELOVÉ KONSTRUKCE - POKROČILÝ NÁVRH POMOCÍ SOFTWARE 7 OCELOVÉ KONSTRUKCE - POKROČILÝ NÁVRH POMOCÍ SOFTWARE 7.1 Struktura normy ČSN EN 1993-1-2 Norma pro navrhování ocelových konstrukcí za zvýšené teploty při požáru, ČSN EN 1993-1-2 Navrhování konstrukcí

Více

2 NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN : 2006

2 NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN : 2006 2 NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN 1995-1-2: 2006 Jak již bylo zmíněno tato evropská norma je zdokonaleným zněním jí předcházející předběžné evropské normy ENV 1995-1-2:1994. Z důvodu, aby v tomto textovém

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 OSNOVA 1. Co je to mezní stav použitelnosti (MSP)?

Více

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad)

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad) 7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad) Stanovte teplotu plynu při prostorovém požáru parametrickou teplotní křivkou v obytné místnosti o rozměrech 4 x 6 m a výšce 2,8 m s jedním oknem velikosti,4

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska Modely chování konstrukcí za vysokých teplot při požáru se opírají o omezené množství experimentů na skutečných objektech. Evropské poznání je založeno

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance) Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K34OK 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 63. Úvod,

Více

Klasifikace zatížení

Klasifikace zatížení Klasifikace zatížení Stálá G - Vlastní tíha, pevně zabudované součásti - Předpětí - Zatížení vodou a zeminou - Nepřímá zatížení, např. od sedání základů Proměnná - Užitná zatížení - Sníh - Vítr - Nepřímá

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

Z A V Á D Ě N Í EN : NAVRHOVÁNÍ B E T O N O V Ý C H

Z A V Á D Ě N Í EN : NAVRHOVÁNÍ B E T O N O V Ý C H Z A V Á D Ě N Í EN 1992-1-2: NAVRHOVÁNÍ B E T O N O V Ý C H KONSTRUKCÍ ČÁST 1-2: NAVRHOVÁNÍ NA ÚČINKY P O Ž Á R U DO P R A X E ÚVOD, MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY INTRODUCTION OF E N 1992-1-1 DESIGN OF CONCRETE

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

2 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN : 2004

2 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN : 2004 2 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN 1991-1-2: 24 2.1 Obsah normy ČSN EN 1991-1-2:24 Zatížení konstrukcí, Obecná zatížení, Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru uvádí všechny potřebné požadavky

Více

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 1. přednáška. Radek Štefan

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 1. přednáška. Radek Štefan 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 1. přednáška Radek Štefan ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Základní informace o předmětu Úvod

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

Teplotní analýza požárního úseku. Návrh konstrukce za zvýšené teploty

Teplotní analýza požárního úseku. Návrh konstrukce za zvýšené teploty Vstupy Návrh požární odolnosti konstrukce Evropské normy Požární zatížení Geometrie pož. úseku Charakteristiky hoření Teplotní analýza požárního úseku ČSN EN 1991-1-2 Geometrie prvků Termální vlastnosti

Více

Průběh požáru TEPLOTNÍ ANALÝZA POŽÁRNÍHO ÚSEKU. Zdeněk Sokol. 2: Tepelné zatížení. 1: Vznik požáru. 3: Teplota konstrukce

Průběh požáru TEPLOTNÍ ANALÝZA POŽÁRNÍHO ÚSEKU. Zdeněk Sokol. 2: Tepelné zatížení. 1: Vznik požáru. 3: Teplota konstrukce TEPLOTNÍ ANALÝZA POŽÁRNÍHO ÚSEKU Zdeněk Sokol 1 Průběh požáru θ 1: Vznik požáru zatížení čas : Tepelné zatížení R 3: Teplota konstrukce ocelové sloupy 4: Mechanické zatížení čas 5: Analýza konstrukce 6:

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

1 Zatížení konstrukcí teplotou

1 Zatížení konstrukcí teplotou 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ TEPLOTOU 1 1 Zatížení konstrukcí teplotou Časově proměnné nepřímé zatížení Klimatické vlivy, zatížení stavebních konstrukcí požárem Účinky zatížení plynou z rozšířeného Hookeova zákona

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

Více

Dilatace nosných konstrukcí

Dilatace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební PSA2 - POZEMNÍ STAVBY A2 (do roku 2015 název KP2) Dilatace nosných konstrukcí doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na

Více

Seminář RIB. Úvod do požární odolnosti

Seminář RIB. Úvod do požární odolnosti Seminář RIB Požární odolnost vetknutých sloupů podle Zónové metody Seminář pro pozemní stavitelství, 25/26.6. 2008 Praha/Bratislava Úvod do požární odolnosti Ing. Pavel Marek ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

VĚDA A VÝZKUM SCIENCE AND RESEARCH

VĚDA A VÝZKUM SCIENCE AND RESEARCH ZAVÁDĚNÍ EN 992--2: NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ČÁST -2: NAVRHOVÁNÍ NA ÚČINKY POŽÁRU DO PRAXE VÝPOČETNÍ METODA PRO OVĚŘENÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI INTRODUCTION OF EN 992--2: DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES

Více

VÝPOČET POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ

VÝPOČET POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ VÝPOČET POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ Prof. Ing. František Wald, CSc., ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze 1 ČASOVÝ PROGRAM ZAVEDENÍ NORMY DO SYSTÉMU ČSN Norma Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

Více