Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu"

Transkript

1 Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu Uvažujte železobetonový sloup ztužené rámové konstrukce o průřezu b = 400 mm h = 400 mm a účinné délce l 0 = 2,1 m (Obr. 1). Na sloup působí tlakoví normálová síla N Ed = kn a ohybový moment 1. řádu M 0Ed = 65 knm. Sloup je z betonu C25/30 s výztuží B500B. Je vyztužen 4 pruty průměru 20 mm (4 φ 20 mm, A s = 1257 mm 2 ), třmínky mají průměr 8 mm. Krytí výztuže c = 25 mm. Sloup byl navržen a posouzen dle ČSN EN [1] a takto navržen vyhoví, viz [2, př. 2.4]. Obr. 1 Průřez analyzovaného sloupu Z požárně bezpečnostního řešení objektu vyplynul požadavek na požární odolnost daného sloupu R60 (zachování nosné funkce při vystavení požáru podle normové teplotní křivky po dobu 60 minut, viz [3]). Posouzení požární odolnosti vypracujte s využitím tabulkových hodnot z normy ČSN EN [4]. Kontrolní výpočet proveďte pomocí programů [5] a [6]. Doporučené zdroje a pomůcky [1] ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: ČNI, [2] Bellová, M., Olbřímek, J., Osvald, A., Procházka, J., Štefan, R., Štujberová, M. Navrhovanie konštrukcií na požiarnu odolnosť podľa Eurokódov: Príklady. Bratislava: SKSI, ISBN URL: [3] Procházka, J., Štefan. R., Vašková, J. Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru. Praha: ČVUT v Praze ISBN [4] ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru. Praha: ČNI, [5] Štefan, R. FiDeS - Soubor výpočetních programů pro navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru podle Eurokódů [software online]. Praha: ČVUT v Praze, URL: [6] Sura, J., Štefan, R., Procházka, J. RCC fi - Výpočetní program pro posouzení požární odolnosti železobetonových sloupů [software online]. Praha: ČVUT v Praze, URL:

2 Vzorové vypracování příkladu 2 Posouzení požární odolnosti provedeme tabulkovou metodou. V normě ČSN EN [4] jsou pro posouzení požární odolnosti sloupů k dispozici tři sady tabulek tři metody: metoda A, metoda B a metoda pro štíhlé sloupy. Volba metody závisí na štíhlosti sloupu (a některých dalších parametrech). V našem případě předpokládáme, že sloup je masivní. Proto využijeme metodu A (kdyby nebyly splněny podmínky pro její použití, viz níže, museli bychom využít jinou metodu). Pro všechny tabulkové hodnoty uvedené v normě ČSN EN [4] platí, že je lze aplikovat pouze na sloupy, které jsou součástí ztužené konstrukce, což v našem případě platí (viz zadání). Dále je nutné posoudit podmínky použitelnosti metody A (podrobný popis viz např. skripta [3]): 1) Účinná délka sloupu při požární situaci musí být menší nebo rovna 3 m. V našem případě: l0, fi = l 0 = 2,1 m < 3 m Podmínka je splněna. 2) Výstřednost 1. řádu při požární situaci musí být menší nebo rovna maximální výstřednosti. V našem případě: M0Ed 65 e0, fi = e0 = = = 0,025 m < emax = 0,15 b = 0,15 0,4 = 0,06 m N 2600 Ed Podmínka je splněna. 3) Plocha podélné výztuže musí být menší nebo rovna 4 % plochy betonu. V našem případě: A = 1257 mm < 0,04 A = 0, = 6400 mm Podmínka je splněna. s c Metodu A lze použít. Posouzení požární odolnosti spočívá v ověření toho, že nemenší rozměr průřezu sloupu b je vetší nebo roven hodnotě b min a osová vzdálenost výztuže k nejbližšímu líci průřezu vystavenému požáru a je větší nebo rovna hodnotě a min, kde b min a a min jsou hodnoty předepsané v příslušné tabulce normy ČSN EN [4], viz Tab. 1. Tab. 1 Tabulkové hodnoty pro metodu A [4, Tab. 5.2a] Normová požární odolnost Požadované rozměry b min/a min [mm] Sloup vystavený požáru Sloup vystavený požáru z více než jedné strany z jedné strany μ fi = 0,2 μ fi = 0,5 μ fi = 0,7 μ fi = 0,7 (1) (2) (3) (4) (5) R /25 200/25 200/32 : 300/27 155/25 R /25 200/36 : 300/31 250/46 : 350/40 155/25 R 90 R /31 300/25 250/40 350/35 300/45 : 400/38 350/53 : 450/40* 155/25 350/45* : 450/40* 350/57* : 450/51* 175/35 R /45* 350/63* 450/70* 230/55 R /61* 450/75* - 295/70 * ) Průřez musí být vyztužen minimálně 8 pruty. Pro předpjaté sloupy se vzdálenost a min zvětší při použití předpínacích prutů o 10 mm, při použití předpínacích drátů a lan o 15 mm.

3 Jedním z parametrů vystupujících v Tab. 1 je stupeň využití při požární situaci μ fi, který lze podle normy ČSN EN [4] uvažovat roven redukčnímu součiniteli při požární situaci η fi, který se určí buďto výpočtem, nebo lze pro betonové konstrukce konzervativně uvažovat hodnotu 0,7. V našem případě tedy předpokládáme: μ = η =0,7. fi fi Pro požadovanou požární odolnost R60 a stupeň využití μ fi = 0,7 jsou v Tab. 1 uvedeny dvě kombinace hodnot b min / a min : 250 mm / 46 mm a 350 mm / 40 mm. Pro dodržení požadované požární odolnosti je nutné, aby posuzovaný sloup splnil alespoň jednu z uvedených kombinací nebo alespoň jednu kombinaci ležící mezi nimi (při použití lineární interpolace). Skutečné rozměry pro posuzovaný průřez jsou b = 400 mm, φ 20 a = c + φsw + = = 43 mm. 2 2 Je zřejmé, že první kombinace splněna není, neboť a = 43 mm, což je méně než a min = 46 mm. Pro druhou kombinaci však platí: b = 400 mm > b = 350 mm, min a = 43 mm > a = 40 mm, min což znamená, že tabulkové požadavky jsou splněny a tedy: Sloup splňuje požadovanou požární odolnost R60. Pro názornost si ukážeme, jakým způsobem by se požární odolnost zadaného sloupu posoudila s využitím volně dostupných výpočetních programů zpracovaných na katedře betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. Jedná se o programy: FiDeS [5], který jednak umožňuje provést posouzení požární odolnosti tabulkovou metodou (tedy postupem popsaným výše) a jednak s jeho využitím lze přímo stanovit hodnotu požární odolnosti sloupu podle vztahu [4, (5.7)]; RCC fi [6], který posuzuje požární odolnost sloupů sofistikovanější výpočetní metodou založenou na jmenovité křivosti [4, příloha B.3] a lze jej využít i pro štíhlé sloupy, jejichž chování je výrazně ovlivněno účinky druhého řádu.

4 Posouzení požární odolnosti sloupu programem FiDeS tabulkové posouzení Pro posouzení požární odolnosti sloupu pomocí tabulkové metody zvolíme v programu FiDeS [5] příslušný modul (uprostřed úvodního okna), viz Obr. 2. Stisknutím tlačítka Vstoupit se spustí daná část programu, ve které vybereme možnost posouzení metodou A, viz Obr. 3. Po zadání první části vstupů (Obr. 4) program posoudí, zda jsou splněny podmínky použitelnosti metody A, viz Obr. 5. V našem případě podmínky použitelnosti splněny jsou (Obr. 5). Po zadání zbývající části vstupů (Obr. 6 a Obr. 7) provede program vlastní posouzení, jehož výsledek je zobrazen Obr. 8. Obr. 2 Úvodní okno programu FiDeS [5] Obr. 3 Programu FiDeS [5] posouzení metodou A

5 Obr. 4 Programu FiDeS [5] posouzení metodou A, zadání první části vstupů Obr. 5 Programu FiDeS [5] posouzení metodou A, výsledek ověření splnění podmínek použitelnosti Obr. 6 Programu FiDeS [5] posouzení metodou A, zadání dalších vstupů

6 Obr. 7 Programu FiDeS [5] posouzení metodou A, zadání poslední části vstupů Obr. 8 Programu FiDeS [5] posouzení metodou A, výsledek posouzení Jak je zřejmé z Obr. 8, pomocí programu FiDeS [5] bylo dosaženo stejného výsledku jako pomocí ručního výpočtu: Sloup splňuje požadovanou požární odolnost R60. Po stisknutím tlačítka Protokol (Obr. 8) program vygeneruje přehledný záznam celého posouzení (vstupy, dílčí výpočty, posouzení a závěr) viz Obr. 9.

7 Betonové prvky - Tabulky FiDeS 1.0 Fire Design Software Verze 1.0 ( ) Sloup - Metoda A (čl normy ČSN EN ) Platí pouze pro sloupy, které jsou součástí ztužených konstrukcí a které vyhoví dle ČSN EN Vstupy Pravoúhlý průřez, b = 400 mm, h = 400 mm, l 0,fi = 2100 mm, e 0,fi = 25 mm - ve směru b Vystavení požáru z více stran, μ fi = 0.7, požadovaná požární odolnost R 60 Průřez vyztužen méně než 8 pruty, výztuž umístěna v jedné vrstvě, A s = 1257 mm 2 Osová vzdálenost výztužných prutů od líce průřezu a = 43 mm Ověření použitelnosti metody A 1) l 0,fi = 2100 mm 3000 mm - splněno 2) e 0,fi = 25 mm e max = 0.15 b = = 60 mm - splněno 3) A s = 1257 mm A c = = 6400 mm 2 - splněno Metodu A lze použít. Posouzení Pozn.: [*] - min. 8 prutů, [nvg] - není definována žádná hodnota Tabulkové hodnoty b min / a min pro R 60 a μ fi = 0.7 (ČSN EN , tab. 5.2a): 250 / / 40 Rozhodující hodnoty: b min (a) = 300 b = 400 mm - splněno a min (b) = 40 a m = 43 mm - splněno Sloup splňuje požadovanou požární odolnost R 60. R a d e k Š t e f a n < ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí. Thákurova 7, Praha 6. Program byl vytvořen v rámci projektů FRVŠ 730/2010/G1 a MSM Program slouží pro studijní a výukové účely. Autor nenese žádnou zodpovědnost za škody plynoucí z použití tohoto programu. Obr. 9 Programu FiDeS [5] protokol shrnující posouzení sloupu metodou A

8 Posouzení požární odolnosti sloupu programem FiDeS posouzení přímým výpočtem požární odolnosti Jak bylo uvedeno výše, program FiDeS [5] umožňuje posouzení požární odolnosti sloupů také přímým výpočtem podle vztahu [4, (5.7)]. Nejprve je nutné zvolit příslušný modul (v vodním okně druhá možnost zprava), viz Obr. 2. Po zadání vstupů a ověření použitelnosti metody (Obr. 10, Obr. 11, Obr. 12, Obr. 13) se zobrazí výsledky výpočtu, viz Obr. 14. V našem případě je výsledná požární odolnost posuzovaného sloupu 88 min, což je více než požadovaná hodnota 60 min a lze tedy konstatovat, že: Sloup splňuje požadovanou požární odolnost R60. Výpočet lze opět zrekapitulovat ve vygenerovaném protokolu, viz Obr. 15. Obr. 10 Programu FiDeS [5] posouzení přímým výpočtem Obr. 11 Programu FiDeS [5] posouzení přímým výpočtem, zadání první části vstupů

9 Obr. 12 Programu FiDeS [5] posouzení přímým výpočtem, výsledek ověření splnění podmínek použitelnosti Obr. 13 Programu FiDeS [5] posouzení přímým výpočtem, zadání dalších vstupů Obr. 14 Programu FiDeS [5] posouzení přímým výpočtem, výsledek posouzení

10 Betonové prvky - Zjednodušené metody FiDeS 1.0 Fire Design Software Verze 1.0 ( ) Sloup - Zjednodušená metoda stanovení požární odolnosti (čl (4) normy ČSN EN ) Platí pouze pro sloupy, které jsou součástí ztužených konstrukcí a které vyhoví dle ČSN EN Vstupy Pravoúhlý průřez, b = 400 mm, h = 400 mm, l 0,fi = 2100 mm, e 0,fi = 25 mm - ve směru b Stupeň využití μ fi = 0.7, beton C 25/30. Průřez vyztužen 4 pruty, A s = 1257 mm 2, a = 43 mm, f yk = 500 MPa. Ověření použitelnosti metody 1) 2000 mm l 0,fi = 2100 mm 6000 mm - splněno 2) e 0,fi = 25 mm e max = 0.15 b = = 60 mm - splněno Metodu lze použít. Výpočet A c = b h = = mm 2. h = 400 mm 1.5 b = = 600 mm => dále uvažujeme h = 400 mm. b = 2 A c /(b + h) = /( ) = 400 mm. f yd = f yk /γ S = 500/1.15 = MPa. f cd = f ck /γ C = 25/1.5 = 16.7 MPa. ω = (A s f yd )/(A c f cd ) = ( )/( ) = R = 83 ( η,fi μ fi ( ω)/( ω)) = 16.6 min R a = 1.60 (a[mm] - 30) = 20.8 min R l = 9.60 (5 - l 0,fi [m]) = 27.8 min R b = 0.09 b [mm] = 36 min R n = 0 min (4 pruty) R = 120 ((R η,fi + R a + R l + R b + R n )/120) 1.8 = 88 min Sloup splňuje normovou požární odolnost R 88 min. R a d e k Š t e f a n < ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí. Thákurova 7, Praha 6. Program byl vytvořen v rámci projektů FRVŠ 730/2010/G1 a MSM Program slouží pro studijní a výukové účely. Autor nenese žádnou zodpovědnost za škody plynoucí z použití tohoto programu. Obr. 15 Programu FiDeS [5] protokol shrnující posouzení sloupu přímým výpočtem požární odolnosti

11 Posouzení požární odolnosti sloupu programem RCC fi Posouzení požární odolnosti železobetonových sloupů v programu RCC fi [6] vychází z metody založené na jmenovité křivosti [4, příloha B.3]. Program umožňuje posuzovat sloupy obdélníkových průřezů i průřezů tvaru I (Obr. 16) a s výhodou jej lze využít pro štíhlé sloupy, jejichž chování je výrazně ovlivněno účinky druhého řádu. Program má integrovaný nástroj pro teplotní analýzu průřezů metodou konečných prvků. Kromě všech výše uvedených parametrů je třeba v programu RCC fi [6] zadat také hodnotu normálové síly při požární situaci a fyzikální vlastnosti betonu. V našem případě uvažujeme: NEd, fi = N Ed ηfi = ,7 = 1820 kn a fyzikální vlastnosti betonu dle přílohy A normy ČSN EN [4], viz Obr. 17. Výsledky výpočtu jsou uvedeny na Obr. 18. Lze konstatovat, že: Sloup splňuje požadovanou požární odolnost R60. Stejně jako v programu FiDeS [5] lze i v programu RCC fi [6] vygenerovat protokol shrnující všechny podstatné kroky posouzení, viz Obr. 19 a Obr. 20. Obr. 16 Úvodní okno programu RCC fi [6]

12 Obr. 17 Programu RCC fi [6] zadání vstupů Obr. 18 Programu RCC fi [6] zobrazení výsledků posouzení

13 Protokol -1- RCC fi 1.1 Verze 1.1 ( ) Vstupy Rozměry b = 400 mm h = 400 mm A c = mm 2, I c = mm 4 i c = mm, l 0 = 2100 mm, λ = 18.2 φ = 20 mm, počet prutů: 4 d N Ed,fi C g e 0,fi d a h A s = mm 2, a = 43 mm, d = 357 mm a i = 43 mm a Zatížení a i N Ed,fi = 1820 kn, e 0,fi = 25 mm, c = 10 b Vystavení požáru (ISO křivka) t = 60 min Materiály Beton: C25/30, ρ 20 = 2300 kg m -3, u = 1.5 % Teplotní profil ( C) Tepelná vodivost: dolní mez dle ČSN EN Výztuž: f yk = 500 MPa Výsledky teplotní analýzy 400 Teploty ve výztužných prutech θ i = 453 C Josef S u r a, Radek Š t e f a n, Jaroslav P r o c h á z k a Katedra betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Program byl vypracován za podpory grantu Studentské grantové soutěže ČVUT v Praze č. SGS12/031/OHK1/1T/11 a grantu Technologické agentury České republiky č. TA Autoři nenesou žádnou zodpovědnost za škody plynoucí z použití tohoto programu! Obr. 19 Programu RCC fi [6] protokol, strana 1

14 Protokol -2- RCC fi 1.1 Verze 1.1 ( ) Výsledky posouzení Křivka κ M 2,fi 120 M 0Ed,fi + M 2,fi M [knm] M 0Rd,fi + M 2,fi M 0Rd,fi y" [m -1 ] M 2,fi,cr 2 M 2,fi = N Ed,fi y'' l 0,fi / c = 1820 y'' / 10 = y'' knm M 0Ed,fi = N Ed,fi e 0,fi = = 45.5 knm M 0Rd,fi = knm M 0Rd,fi = knm > M 0Ed,fi = 45.5 knm OK Sloup splňuje požadovanou požární odolnost 60 minut Josef S u r a, Radek Š t e f a n, Jaroslav P r o c h á z k a Katedra betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Program byl vypracován za podpory grantu Studentské grantové soutěže ČVUT v Praze č. SGS12/031/OHK1/1T/11 a grantu Technologické agentury České republiky č. TA Autoři nenesou žádnou zodpovědnost za škody plynoucí z použití tohoto programu! Obr. 20 Programu RCC fi [6] protokol, strana 2

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Software pro navrhování betonových a zděných

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE F a k u l t a s t a v e b n í katedra betonových a zděných konstrukcí Uživatelská příručka Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 730/2010/G1 Soubor programů pro navrhování

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Posuzování betonových sloupů Masivní sloupy

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 4. přednáška prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Zjednodušené

Více

Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového nosníku

Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového nosníku Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového noníku Uvažujte železobetonový protě podepřený noník (Obr. 1) o průřezu b = 00 mm h = 600 mm o rozpětí l = 60 m. Noník je oučátí kontrukce objektu pro kladování

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton Beton Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy Praha 2. 2. 2012 Betonové konstrukce prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Ing. Radek Štefan Nehořlavý materiál. Ve srovnání s jinými stavebními

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A11 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Specifika návrhu prvků z vysokopevnostního

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Navrhování zděných konstrukcí na účinky

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 3. přednáška. Ing. Radek Štefan

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 3. přednáška. Ing. Radek Štefan 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 3. přednáška Ing. Radek Štefan ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Navrhování zděných konstrukcí

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 1. přednáška. Radek Štefan

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 1. přednáška. Radek Štefan 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 1. přednáška Radek Štefan ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Základní informace o předmětu Úvod

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40 Říjen 2009 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN 1992-1-2 OPRAVA

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Teplotní analýza konstrukce Sdílení tepla

Více

VĚDA A VÝZKUM SCIENCE AND RESEARCH

VĚDA A VÝZKUM SCIENCE AND RESEARCH ZAVÁDĚNÍ EN 992--2: NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ČÁST -2: NAVRHOVÁNÍ NA ÚČINKY POŽÁRU DO PRAXE VÝPOČETNÍ METODA PRO OVĚŘENÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI INTRODUCTION OF EN 992--2: DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 1. přednáška. Ing. Radek Štefan

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 1. přednáška. Ing. Radek Štefan 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 1. přednáška Ing. Radek Štefan ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Základní informace o předmětu

Více

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích Úvod do problematiky K novinkám v požární odolnosti nosných konstrukcí Praha, 11. září 2012 Ing. Radek Štefan prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Znalost rozložení teploty v betonové konstrukci nebo její

Více

Bibliografická citace VŠKP

Bibliografická citace VŠKP Bibliografická citace VŠKP PROKOP, Lukáš. Železobetonová skeletová konstrukce. Brno, 2012. 7 stran, 106 stran příloh. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Tahové zpevnění spolupůsobení taženého betonu mezi trhlinami

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část - úvod Obsah: Podstata předpjatého

Více

Úvod do navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. VUT FAST Brno. Přednášky z předmětu CL001 12/2017

Úvod do navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. VUT FAST Brno. Přednášky z předmětu CL001 12/2017 Úvod do navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. VUT FAST Brno Přednášky z předmětu CL001 12/2017 1 1. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Dle ČSN 73 0802 se požární bezpečností

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A5 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených

Více

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1 Zděné konstrukce podle ČSN EN 1996-1-2: 2006 Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1 OBSAH: Úvod zděné konstrukce Normy pro navrhování zděných konstrukcí Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru: EN

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup P. Schaumann, T. Trautmann University o Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladu je navržen částečně obetonovaný

Více

P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU

P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský kolektiv : Ing. Martin

Více

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU P Ř Í K L A D Č. 4 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský kolektiv : Ing. Martin

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 33PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B5 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 2. část návrh předpětí Obsah: Navrhování

Více

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Projekt: Využití pokročilého modelování konstrukcí v magisterském studiu

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Projekt: Využití pokročilého modelování konstrukcí v magisterském studiu České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební Rozvojové projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Rozvojové projekty mladých týmů RPMT 2014 Projekt: Využití pokročilého modelování

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 11 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Jednoduché metody Izoterma 500 C Zónová metoda Metoda pro štíhlé sloupy ztužených konstrukcí Zjednodušená výpočetní

Více

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce 133 BK4K BETONOVÉ KONSTRUKCE 4K Betonové konstrukce BK4K Program výuky Přednáška Týden Datum Téma 1 40 4.10.2011 2 43 25.10.2011 3 44 12.12.2011 4 45 15.12.2011 Skořepinové konstrukce úvod Úvod do problematiky

Více

Statický výpočet požární odolnosti

Statický výpočet požární odolnosti požární Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce Specifikovat informace nezbytné pro schválení navrženého řešení dotčenými úřady státní správy Uvést do možností požárních

Více

Příklad - opakování 1:

Příklad - opakování 1: Příklad - opakování 1: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=2400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu, ρ=2500kg/m 3 Omítka, tl.10mm,

Více

2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE ČSN EN :2006

2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE ČSN EN :2006 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE ČSN EN 1992-1-2:2006 2.1 Úvod Norma ČSN EN 1992-1-2 [5] zajišťuje požární odolnost výhradně pasivními prvky (vlastní odolností konstrukce). Hlavním

Více

Souhrn bakalářské práce

Souhrn bakalářské práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Požární řešení víceúčelové haly Fire design of multipurpose hall Souhrn bakalářské práce Studijní program:

Více

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝ ROZPĚTÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský

Více

Posouzení za požární situace

Posouzení za požární situace ANALÝZA KONSTRUKCE Zdeněk Sokol 1 Posouzení za požární situace Teplotní analýza požárního úseku Přestup tepla do konstrukce Návrhový model ČSN EN 1991-1-2 ČSN EN 199x-1-2 ČSN EN 199x-1-2 2 1 Princip posouzení

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010 Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout a posoudit výztuž šestiúhelníkového železobetonového sloupu (výška průřezu 20 cm) o výšce 2 m namáhaného normálovou silou 400 kn, momentem My=2,33 knm a momentem

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky podle EN

Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky podle EN Dokument: SX037a-CZ-EU Strana z 8 podle EN 994-- Vypracovali P Schaumann & T Trautmann Datum Leden 006 Kontroloval J Chica, Labein Datum Leden 006 Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky

Více

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze ZADÁNÍ Navrhněte průřez trapézového plechu spřažené ocelobetonové desky,

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Zkrácená verze přednášek Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru jako pomůcka k vypracování Tématu č. 2 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Obecně

Více

6 PŘÍKLAD VÝPOČTU TLAČENÉHO OCELOBETONOVÉHO SLOUPU

6 PŘÍKLAD VÝPOČTU TLAČENÉHO OCELOBETONOVÉHO SLOUPU 6 PŘÍKLAD VÝPOČTU TLAČENÉHO OCELOBETONOVÉHO SLOUPU 6.1 Struktura ČSN EN 1994-1- Norma ČSN EN 1994-1-, viz [6.1], je členěna následovně: Národní předmluva 1 Všeobecně Zásady navrhování Vlastnosti materiálu

Více

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 Požární odolnost řetěz událostí Θ zatížení 1: Vznik požáru ocelové čas sloupy 2: Tepelné zatížení 3: Mechanické zatížení R 4:

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Abstrakt. 1 Úvod. 2 Model teplotní odezvy

Abstrakt. 1 Úvod. 2 Model teplotní odezvy POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘEKLADU VYLEHČENÉHO DUTINOU Radim Čajka 1, Pavlína Matečková 2 Abstrakt V příspěvku se analyzuje požární odolnost překladu, vylehčeného dutinou. Dvourozměrné nestaionární teplotní pole

Více

NÁVRH VÝZTUŽE RÁMOVÝCH ROHŮ

NÁVRH VÝZTUŽE RÁMOVÝCH ROHŮ NÁVRH VÝZTUŽE RÁMOVÝCH ROHŮ Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh výztuže rámových rohů Ing. Radek Štefan, Ph.D., Ing. Petr Bílý, Ph.D., a kolektiv

Více

ČSN pro navrhování betonových. Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2.

ČSN pro navrhování betonových. Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2. ČSN pro navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2.2006 1 Obsah prezentace Systém

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Spřažené ocelobetonové konstrukce požární návrh. Prof.J.Studnička, ČVUT Praha

Spřažené ocelobetonové konstrukce požární návrh. Prof.J.Studnička, ČVUT Praha Spřažené ocelobetonové konstrukce požární návrh Prof.J.Studnička, ČVUT Praha Pevnostní charakteristiky stavebních materiálů se s rostoucí teplotou zhoršují k = vlastnost při teplotě θ vlastnost při teplotě

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh František Wald Zdeněk Sokol, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

BL001 Prvky betonových konstrukcí

BL001 Prvky betonových konstrukcí BL001 Prvky betonových konstrukcí Vyučující: společné konzultace ve formě přednášek, zkoušky: - Ing. Josef Panáček, tel. 541147856, mail: panacek.j@fce.vutbr.cz, pracovna E309, - doc., tel. 541147847,

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladě je posouzen spřažený ocelobetonový

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Diplomová práce Vypracoval: Bc. Petr Janouch Datum: 27.04.2018 Konzultant: Ing. Jan Salák, CSc. Obsah 1 Úvod... 3 2 Geologie...

Více

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Prostý beton  Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost

Více

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006 7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK 9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK 9.1 Norma ČSN EN 1996-1-2 Evropská norma pro navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru EN 1996-1-2 nahrazující předběžnou normu ENV 1996-1-2:1995

Více

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6.1 Úvod Navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru je nezbytnou součástí projektové dokumentace. Zděné konstrukce, které jsou užívané na nosné i

Více

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Inženýrský manuál č. 18 Aktualizace: 08/2018 Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_18.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu

Více

Beton 5. Podstata železobetonu

Beton 5. Podstata železobetonu Beton 5 Pro. Ing. ilan Holický, DrSc. ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 435384, Fax: 43553 E-mail: milan.holicky@klok.cvut.cz, http://www.klok.cvut.cz Peagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský

Více

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku FAST VUT v Brně PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Studijní skupina: B2VS7S Akademický rok: 2017 2018 Posluchač:... n =... PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku Je dán

Více

2 NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE EVROPSKÉ NORMY EN

2 NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE EVROPSKÉ NORMY EN 2 NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE EVROPSKÉ NORMY EN 1996 1 2 2.1 Platnost normy a zásady navrhování Uvedená norma [2.4] platí pro navrhování zděných konstrukcí při mimořádné situaci

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02) Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 06. DESKA PROSTĚ ULOŽENÁ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B1. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B1. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B1 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Základní informace o předmětu people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/vyuka/133psbz.html

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad)

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad) 7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad) Stanovte teplotu plynu při prostorovém požáru parametrickou teplotní křivkou v obytné místnosti o rozměrech 4 x 6 m a výšce 2,8 m s jedním oknem velikosti,4

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU Projekt: Dílčí část: Vypracovali: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh výztuže základové

Více

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad) 9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad) Vypočtěte tepelný tok dopadající na strop a nejvyšší teplotu průvlaku z profilu I 3 při lokálním požáru. Výška požárního úseku je 2,8 m, plocha

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska Modely chování konstrukcí za vysokých teplot při požáru se opírají o omezené množství experimentů na skutečných objektech. Evropské poznání je založeno

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více