Betonové konstrukce (S)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Betonové konstrukce (S)"

Transkript

1 Betonové konstrukce (S) Přednáška 11 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Jednoduché metody Izoterma 500 C Zónová metoda Metoda pro štíhlé sloupy ztužených konstrukcí Zjednodušená výpočetní metoda pro nosníky a desky Metoda pro ověření únosnosti ve smyku Odštěpování betonu Vysokohodnotný beton 1

2 Jednoduché metody Vztahují se k posouzení kritéria R, stanovuje se únosnost průřezu za účinků požáru Kombinace zatížení (viz přednáška 9) Desky trámy zatížení: rovnoměrně zatížené Jsou to Metoda izotermy 500 C - prvky namáhané M + N (příloha B.1) Zónová metoda - prvky namáhané M + N (příloha B.2) Metoda pro štíhlé sloupy ztužených konstrukcí (na které jsou založené tabulky pro štíhlé sloupy, viz přednáška 10 a příloha C) (příloha B.2) Metoda pro ověření únosnosti ve smyku a kroucení a kotvení (příloha D) Zjednodušená výpočetní metoda pro nosníky a desky (příloha E) Poznámka: uvedené přílohy jsou v normě EN

3 Jednoduché metody - Metoda izotermy 500 C Zásady a oblast použití: Platí pro: normovou teplotní křivku parametrickou teplotní křivku, kde součinitel otvorů O 0,14m 1/2 Platí pro minimální šířky průřezu dle tabulky: Minimální šířka průřezu jako funkce požární odolnosti (pro vystavení normovému požáru) a hustoty požárního zatížení (pro vystavení parametrickému požáru) (tab. B.1EN ) 3

4 Jednoduché metody - Metoda izotermy 500 C Předpoklady výpočtu: beton o teplotě θ > 500 C nepřispívá k únosnosti průřezu, redukuje se o tuto vrstvu průřez. beton s teplotou θ 500 C vykazuje stejné mechanické vlastnosti (pevnost a modul pružnosti) jako při 20 C. pevnost výztuže se redukuje v závislosti na teplotě a způsobu namáhání výztuže: pro taženou výztiž ε s,fi 2 % : Tab. 3.2a, Obr. 4.1 křivka 1 a 2 pro tlačenou výztuž a taženou ε s,fi < 2 % : Obr. 4.1 křivka 3 nebo příslušné vztahy 4

5 Jednoduché metody - Metoda izotermy 500 C Postup výpočtu: 1. Výpočet zatížení za požární situace a vnitřních sil, např. M Ed,fi,t 2. Stanoví se rozložení teploty a poloha izotermy 500 C - analýzou ve výpočetním programu - z přílohy A (EN ) deska nosník sloup sloup stěna účinek požáru účinek požáru účinek požáru ze 3 stran ze 4 stran ze 4 stran 5

6 Jednoduché metody - Metoda izotermy 500 C Postup výpočtu: Teplotní profil pro desku (h = 200) pro R30 až R240 (Obr. A.2) x je vzdálenost od povrchu vystaveného požáru Lze odečíst: polohu izotermy 500 C (pro redukci betonového průřezu) rozložení teploty po průřezu pro redukci pevnosti výztuže 6

7 Jednoduché metody - Metoda izotermy 500 C Postup výpočtu: Nosník h x b = 300 x160 Teplotní profily ( C) (Obr. A.4 a A.5) Izoterma 500 C (Obr. A.6) R 30 R 60 R 90 7

8 Jednoduché metody - Metoda izotermy 500 C Postup výpočtu: 3. Podle průběhu izotermy se stanoví redukovaný průřez: zaoblený tvar izotermy se idealizuje na pravoúhlý tak, aby plocha idealizovaného průřezu byla rovna ploše vymezené izotermou 500 C a 500,h h fi C T T C a 500,h h fi a 500,h a 500,b b fi a 500,b a 500,b b fi a 500,b a 500,b b fi a 500,b 8

9 Jednoduché metody - Metoda izotermy 500 C Postup výpočtu: 2. Podle průběhu izotermy se stanoví redukovaný průřez: zaoblený tvar izotermy se idealizuje na pravoúhlý tak, aby plocha idealizovaného průřezu byla rovna ploše vymezené izotermou 500 C stanoví se účinná výška průřezu (poloha výztuže) a 500,h h fi C T d fi T C d fi a 500,h h fi a 500,h a 500,b b fi a 500,b a 500,b b fi a 500,b a 500,b b fi a 500,b 9

10 Jednoduché metody - Metoda izotermy 500 C Postup výpočtu: 4. Stanoví se pevnost betonuf cd,fi,20 redukovaného průřezu při požární situaci: f cd,fi,20 = f ck γ C,fi kde f ck charakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku při běžné teplotě γ C,fi dílčí součinitel spolehlivosti betonu při požární situaci (γ C,fi = 1) 10

11 Jednoduché metody - Metoda izotermy 500 C Postup výpočtu: 5. Stanoví se teploty θ v osách výztužných prutů. Lze započítat i pruty, které leží mimo redukovaný průřez ) 6. Stanoví se návrhová hodnota pevnosti (resp. meze kluzu) výztuže při požární situaci f yd,fi,θ = k s,θ f yk γ S,fi k s,θ f yk součinitel pro redukci charakteristické hodnoty meze kluzu betonářské výztuže odpovídající teplotě výztuže θ charakteristická hodnota meze kluzu betonářské výztuže při běžné teplotě γ S,fi dílčí součinitel spolehlivosti výztuže při požární situaci (γ S,fi = 1,0) 11

12 Jednoduché metody - Metoda izotermy 500 C Postup výpočtu: Hodnoty k s,θ se v závislosti na teplotě výztuže určí z příslušných grafů, vztahů nebo tabulek v závislosti na způsobu namáhání výztuže a míře dosaženého napětí. 12

13 Jednoduché metody - Metoda izotermy 500 C Postup výpočtu: Mají-li výztužné pruty v ν-té vrstvě různé teploty, lze stanovit průměrnou pevnost ν-té vrstvy výztuže kde k s,v = σ n i=1 f yd,fi,v = k s,v f yk γ S,fi n ks,θ,i je průměrný redukční součinitel pro v-tou vrstvu výztuže n je počet prutů v ν-té vrstvě Toto lze použít pouze v případě, kdy jsou ve vrstvě stejné profily výztuží o stejné pevnosti f yk, jinak pro každý prut se musí stanovit pevnost samostatně a pak spočítat výslednou sílu v jedné vrstvě výztuže. 13

14 Jednoduché metody - Metoda izotermy 500 C Postup výpočtu: 6. Stanoví se návrhová únosnost M Rd,fi,t redukovaného průřezu s výše uvedenými pevnostmi materiálu a geometrií běžným způsobem. 7. Posoudí se s návrhovou hodnotou účinků zatížení při požáru. M Rd,fi,t M Ed,fi,t Např. pro obdélníkový ohýbaný prvek vystavený požáru ze tří stran: Poznámka: je potřeba ověřit přetvoření se výztuži v souvislosti s použitou křivkou redukce pevnosti výztuže 14

15 Jednoduché metody - Zónová metoda Zásady a oblast použití: Platí pro: jakoukoli křivku rozvinutého požáru (nelze použít data uvedená v normě), pouze princip data uvedená v normě normovou teplotní křivku Poskytuje přesnější výsledky než metoda izotermy 500 C, zvláště pro sloupy Princip: Počítá se s redukovaným průřezem o teplotou poškozenou zónu a z (jinak než v předchozí metodě) Redukuje se pevnost betonu v tlaku celého redukovaného průřezu podle teploty v bodě M (model ekvivalentní stěny) 15

16 Jednoduché metody - Zónová metoda Postup výpočtu: 1. Určí se šířka w podle toho, z jaké strany je konstrukce vystavena účinkům požáru z jedné strany z obou stran 2. Šířka w průřezu se rozdělí na několik paralelních zón (n 3) 3. Stanoví se rozložení teploty v analyzovaném průřezu, určí se teploty θ i ve středu každé zóny a teplota θ M v bodě M 4. Pro každou zónu se určí hodnota součinitele k c,θi 5. Určí se hodnota součinitele k c,θm pro bod M 16

17 Jednoduché metody - Zónová metoda Postup výpočtu: paralelní zóny teplotní profil redukční součinitele k c,θi a k c,θm 17

18 Jednoduché metody - Zónová metoda Postup výpočtu: Součinitel pro redukci charakteristické hodnoty pevnosti betonu v tlaku k c,θ (Obr. 4.1 EN ) 18

19 Jednoduché metody - Zónová metoda Postup výpočtu: 6. Stanoví se střední součinitel redukce v tlaku k c,m k c,m = (1 0,2 Τ n) n 7. Stanoví se tloušťka poškozené vrstvy a z pro n k c,θi i=1 nosníky, desky a dvojrozměrné prvky (tj. smykové stěny) bez účinků 2 řádu: a z = w 1 k c,m k c,θm pro sloupy, stěny a jiné konstrukce s účinky 2. řádu: a z = w 1 k c,m k c,θm 1,3 19

20 Jednoduché metody - Zónová metoda Postup výpočtu: Redukce průřezu a pevnosti betonu vychází z modelu stěny. Pro ostatní průřezy viz následující obrázky: Pro spodní části a konce obdélníkových prvků vystavených požáru, kde šířka je menší než výška, se předpokládá, že hodnota a z je stejná jako hodnoty vypočítané pro strany, viz (b), (e), (f). 20

21 Jednoduché metody - Zónová metoda Postup výpočtu: 7. Redukuje se pevnost betonu v redukovaném průřezu v závislosti na teplotě θ M, tato pevnost platí pro celý redukovaný průřez f cd,fi,θm = k c,θm f ck γ C,fi 7. Redukce napětí ve výztuži viz postup v metodě izotermy 500 C 8. Výpočet momentu na mezi únosnosti viz postup v metodě izotermy 500 C ale s redukovanou pevností betonu f cd,fi,θm 9. Porovnání návrhové hodnoty momentu při požární situaci s návrhovou hodnotou momentu od zatížení při požární situaci. Poznámka: metoda je vhodnější pro sloupy, protože zohledňuje lépe vlastnosti betonu při zvýšené teplotě, což v metodě izotermy 500 C není. 21

22 Jednoduché metody - Zónová metoda V normě EN uvedeny hodnoty pro a z a k c,θm pro beton s křemičitým kamenivem, které odpovídají normovému požáru: 22

23 Jednoduché metody - Zónová metoda V normě EN uvedeny hodnoty pro a z a k c,θm pro beton s křemičitým kamenivem, které odpovídají normovému požáru: 23 POZNÁMKA Hodnoty pro beton s křemičitým kamenivem jsou konzervativní pro většinu jiných kameniv.

24 Jednoduchá výpočetní metoda pro nosníky a desky (E) Rozšiřuje použití tabulkové metody pro nosníky vystavené požáru na třech stranách a desky, viz tabulky 5.5 až Minimální rozměry průřezu (b min, b w, h s ), dané v tabulkách 5.5 to 5.11, se nemají redukovat možnost zmenšení osové vzdálenosti výztuže od povrchu Podmínky použití: jen pro převážně rovnoměrné zatížení návrh při běžné teplotě založen na lineární analýze nebo lineární analýze s redistribucí omezenou na 15% při redistribucí momentů vyšší než 15 %, pokud je zajištěna dostatečná rotační kapacita v podporách pro požadované vystavení požáru. Tato metoda neplatí pro spojité nosníky, které mají v oblasti záporného momentu: šířku b min nebo b w < 200 mm (kde b min viz sloupec 5 tab. 5.5) výšku h s < 2b. 24

25 Jednoduchá výpočetní metoda pro nosníky a desky (E) Prostě podepřené nosníky a desky (E.2) Má se ověřit podmínka spolehlivosti M Ed,fi M Rd,fi kde M Ed,fi je maximální návrhový moment při požáru 2 M Ed,fi = w Ed,fil eff 8 w Ed,fi je rovnoměrné zatížení (kn/m) při požáru l eff účinná délka nosníku nebo desky M Rd,fi je moment únosnosti při návrhu pro požární situaci M Rd,fi = γ s γ s,fi k s,θ M Ed A s,prov A s,req γ s resp. γ s,fi dílčí součinitel spolehlivosti materiálu pro ocel dle EN resp. při požárů k s,θ součinitel redukce pevnosti oceli pro danou teplotu θ (Obr. 5.1) M Ed působící moment pro návrh při běžné teplotě A s,prov A s,req plocha navržené tahové výztuže ku plocha tahové výztuže požadované v návrhu při běžné teplotě ( A s,prov A s,req 1,3) 25

26 Jednoduchá výpočetní metoda pro nosníky a desky Spojité nosníky a desky (E.3) Při návrhu na účinky požáru se má zajistit statická rovnováha ohybových momentů a posouvajících sil po celé délce spojitých nosníků a desek: redistribuce momentů z pole do podpor je možná pokud je nad podporou navržena dostatečná výztuž pro návrhové zatížení při požáru tato výztuž má dostatečně přesahovat do pole tak, aby se zajistilo bezpečné přenesení momentové obálky 26

27 Jednoduchá výpočetní metoda pro nosníky a desky Spojité nosníky a desky Stanoví se návrhová hodnota momentu únosnosti M Rd,fi,span v místě max. mezipodporového momentu M Rd,fi,span = γ s γ s,fi k s,θ M Ed A s,prov A s,req Stanoví se návrhové hodnoty momentů únosnosti nad podporami podle vztahu (pokud nejsou k dispozici přesnější výsledky): M Rd,fi = γ s M γ Ed A s,prov d a s,fi A s,req d kde a je požadovaná průměrná osová vzdálenost výztuže od spodního povrchu podle tabulky: 5.5, sloupec 5 pro nosník d účinná výška průřezu 5.8, sloupec 3 pro desky. Pokud teplota výztuže překročí 350 C pro betonářskou výztuž, resp. 100 C pro předpínací výztuž, redukuje se moment únosnosti nad podporami M Rd,fi příslušným součinitelem k s,θ resp. k p,θ,dle Obr

28 Jednoduchá výpočetní metoda pro nosníky a desky Spojité nosníky a desky Stanoví se maximální ohybový moment M Ed,fi od působícího rovnoměrného zatížení při požární situaci (za rozpětí l eff se dosadí rozpětí příslušného pole) a jeho obrazec se sestrojí v místě momentu únosnosti M Rd,fi,span tak, aby podporové momenty M Rd,fi,1 a M Rd,fi,2 zajistily rovnováhu. Ověří se, zda navržená délka výztužných prutů přesahuje za bod nulového momentu M Ed,fi na kotevní délku l bd,fi = γ s γ c,fi l γ s,fi γ bd c kde l bd je kotevní délka dle EN

29 Jednoduchá výpočetní metoda (B) Posouzení železobetonového průřezu namáhaného ohybovým momentem a osovou silou metodou založenou na odhadu křivosti (B.3) sloupy, jejichž působení při požáru je významně ovlivněno účinky druhého řádu Při požáru: teplotou pokles tuhosti nosného prvku vlivem poškození vnějších vrstev prvku vysokou pokles modulu pružnosti ve vnitřních vrstvách sloupu. běžná teplota požární situace 29

30 Jednoduchá výpočetní metoda (B) Posouzení železobetonového průřezu namáhaného ohybovým momentem a osovou silou metodou založenou na odhadu křivosti (B.3) Posouzení sloupu při požáru jako osamělého prvku lze provést metodou založenou na odhadu křivosti (viz kapitola 5 EN ), když se použijí následující pravidla: Pro ztužené konstrukce pozemních staveb se nemusí uvažovat nepřímá zatížení požárem, pokud se neuvažuje pokles momentů 1. řádu vlivem poklesu tuhosti sloupu. Účinnou délku při požáru l 0,fi lze brát rovnou l 0 při běžné teplotě jako bezpečné zjednodušení. Pro přesnější posouzení lze uvažovat zvětšení relativní reakce na koncích sloupu vlivem poklesu tuhosti sloupu: redukovaný průřez sloupu (viz zónová metoda) ekvivalentní tuhost redukovaného betonového průřezu (EI) z = k c,θm 2 Ec I z kde E c je modul pružnosti betonu při běžné teplotě I z moment setrvačnosti redukovaného průřezu 30

31 Jednoduchá výpočetní metoda (B) Posouzení železobetonového průřezu namáhaného ohybovým momentem a osovou silou metodou založenou na odhadu křivosti (B.3) Postup posouzení (pouze pro ztužené konstrukce) křivost Určí se křivky izoterem Betonový průřez se rozdělí na zóny se střední teplotou přibližně 20 C, 100 C, 200 C, 300 C až do C a pro každou zónu se stanoví šířka w ij, plocha A c,ij a souřadnice x ij y ij středu Stanoví se teplota výztužných prutů Stanoví se materiálové charakteristiky pro každou zónu a pro každý prut (odpovídající pracovní diagramy). křivost esign/presentation/presentationec1992.htm 31

32 Jednoduchá výpočetní metoda (B) Posouzení železobetonového průřezu namáhaného ohybovým momentem a osovou silou metodou založenou na odhadu křivosti (B.3) Pro N Ed,fi se určí závislost momentu na křivosti (červená křivka) a nominální moment druhého řádu M 2,fi v závislosti na křivosti (modrá křivka) Určí se mezní momentová únosnost M Rd,fi (jako tečna rovnoběžná s modrou přímkou) Dopočítá se moment prvního řádu M 0Rd,fi, jako rozdíl mezi mezní momentovou únosností M Rd,fi a nominálním momentem druhého řádu M 2,fi. /structures/strucfire/design/presentation/presentatio nec1992.htm Posoudí se M 0Rd,fi M 0Ed,fi 32

33 Jednoduchá výpočetní metoda (B) Posouzení železobetonového průřezu namáhaného ohybovým momentem a osovou silou metodou založenou na odhadu křivosti (B.3) Postup výpočtu křivky (κ) u/showpage.php?id=2012_11_ WS_Fire#Report 33

34 Výpočetní metody pro smyk, kroucení a kotvení výztuže (D) Smykové porušení v důsledku požáru je velmi neobvyklé. Výpočetní metody uvedené v této příloze nejsou plně ověřené. Počítá se s redukovaným průřezem (izoterma 500 c, zónová metoda) Stanoví se referenční teplota θ P v třmíncích jako teplota v bodě P (průsečík řezu a-a s třmínkem). Efektivní plocha se stanoví dle EN (MSP omezení trhlin). Pro výpočet únosnosti se použijí vztahy EN A je účinná tahová oblast 34

35 Zpřesněné výpočetní metody Slouží k realistickému přiblížení skutečného chování konstrukcí nebo jejich částí vystavených účinkům požáru. Normě ČSN EN udává pouze hlavní zásady, které musejí být při použití zpřesněných výpočetních metod dodrženy. Způsoby porušení, které metoda nezohledňuje (např. odštěpování, lokální vybočení tlakové výztuže), musejí být vyloučeny jiným způsobem (např. doplňujícím výpočtem, konstrukční úpravou). Musí zahrnovat výpočetní modely pro stanovení: vývoje a rozložení teploty v konstrukci (prvku) model teplotní odezvy mechanického chování konstrukce model mechanické odezvy Lze použít v souvislosti s jakoukoli teplotní křivkou, pokud jsou pro ni známy závislosti vlastností materiálů pro příslušný rozsah teplot a rychlosti zahřívání. 35

36 Zpřesněné výpočetní metody Model teplotní odezvy Musí vycházet z obecně uznávaných zásad a předpokladů teorie sdílení tepla. Musí zahrnovat příslušné tepelné zatížení definované v normě ČSN EN Musí zohledňovat závislost teplotních a fyzikálních vlastností materiálů na teplotě. Vliv vlhkosti a jejího transportu je možné ve výpočtu konzervativně zanedbat. Vliv výztuže lze zanedbat. Vliv nerovnoměrného vystavení účinkům tepla a přenosu tepla do sousedních konstrukčních prvků lze zahrnout do výpočtu. 36

37 Zpřesněné výpočetní metody Model mechanické odezvy Musí vycházet z obecně uznávaných zásad a předpokladů stavební mechaniky. Je nutné uvažovat závislost mechanických vlastností materiálů na teplotě. Musí se uvážit poměrné přetvoření a napětí vyvolané tepelnými účinky způsobenými vzrůstem nebo rozdíly teploty. Deformace v mezním stavu únosnosti musí být při použití výpočetních metod omezeny tak, aby byla zajištěna kompatibilita mezi jednotlivými částmi konstrukce. Použité okrajové podmínky musí respektovat skutečné chování konstrukce při vystavení požáru. Je nutné zohlednit vliv geometrické nelinearity. Celkové poměrné přetvoření ε lze stanovit jako součet jednotlivých složek přetvoření teplotní poměrné přetvoření dočasné poměrné přetvoření okamžité poměrné přetvoření závislé na napětí dotvarování 37

38 Zpřesněné výpočetní metody Model mechanické odezvy Výpočet únosnosti může být založen na plastické analýze. Při stanovení plastické rotační kapacity železobetonových průřezů se má zohlednit zvětšení mezních poměrných přetvoření ε cu a ε su při zvýšených teplotách. Pro prvky s ovinutou výztuží se má přihlédnout ke vlivu ovinuté výztuže na mezní poměrné přetvoření betonu. Tlačená oblast průřezu, zejména při přímém vystavení účinkům požáru (např. ohyb spojitých nosníků nad podporou), má být posouzena a konstrukčně řešena se zvláštním zřetelem na odštěpování nebo odpadávání krycí vrstvy betonu. 38

39 Odštěpování betonu Explosivní odštěpování: Explosivnímu odštěpování se musí zabránit nebo se musí uvážit jeho vliv na funkční požadavky (R a/nebo EI). Závisí na objemové vlhkosti betonu: je-li menší než 3% (doporučeno dle NA ČR) je nepravděpodobné, že dojde k explosivnímu odštěpování při vyšší se má přesněji posoudit vlhkost, tap kameniva, propustnost betonu a rychlost zahřívání pro X0 a XC1 lze předpokládat že vlhkost je menší než k % (kde 2,5 k 3,0) Při použití tabulkových údajů (obyčejný beton): a < 70mm není třeba posuzovat a 70mm musí se přidat povrchová výztuž 39

40 Odštěpování betonu Explosivní odštěpování: U nosníků desek a tažených prvků pokud vlhkost > 3,0% je potřeba redukovat nosnou funkci (R) za předpokladů: lokální ztráty krycí vrstvy jednoho prutu nebo svazku prutů teplota ostatních prutů jako v neodštěpeném průřezu Toto není třeba pokud: je experimentálně ověřeno chování se přidává doplňující ochrana ověřená zkouškami Poznámka: Pokud je počet prutů dostatečně velký, je možné předpokládat rozdělení namáhání bez ztráty únosnosti (R). To platí pro: plné desky s rovnoměrně rozdělenými pruty nosníky se šířkou větší než 400mm a a s více jak 8 pruty v tažené oblasti. 40

41 Odštěpování betonu Odpadávání betonu: musí se zabránit odpadávání betonu v pokročilejší fázi požáru nebo se musí zvážit vliv na funkční požadavky (EI) nebo (R) Je-li osová vzdálenost a 70 mm povrchová výztuž pokud nebyly provedeny zkoušky prokazující, že k odpadávání nedojde. povrchová povrchová výztužná síť průměr min 4mm rozteč max 100 mm a 70 mm /structures/strucfire/design/presentation/presentatio nec1992.htm 41

42 Vysokohodnotný beton (HSC) - jen nástin problematiky betony třídy C55/67 až CC80/105 zvýšené riziko odštěpování krycí vrstvy: výztužná síť zkoušky ochranné vrstvy přidání propylénových vláken do bet. směsi další redukce pevnosti betonu (tab. 6.1N) dají se použít uvedené dříve metody, ale s dalšímu omezeními úpravou: zvýšení redukce průřezu (metody příloha B) snížení momentu na mezi únosnosti (dtto) navýšení údajů v tabulkách (tabulkové hodnoty) 42

43 Užitečné odkazy: a dále Design > Educational Packages > presentationec1992.htm a dále implementation > training > 43

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 4. přednáška prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Zjednodušené

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Zkrácená verze přednášek Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru jako pomůcka k vypracování Tématu č. 2 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Obecně

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton Beton Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy Praha 2. 2. 2012 Betonové konstrukce prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Ing. Radek Štefan Nehořlavý materiál. Ve srovnání s jinými stavebními

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:

Více

Úvod do navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. VUT FAST Brno. Přednášky z předmětu CL001 12/2017

Úvod do navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. VUT FAST Brno. Přednášky z předmětu CL001 12/2017 Úvod do navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. VUT FAST Brno Přednášky z předmětu CL001 12/2017 1 1. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Dle ČSN 73 0802 se požární bezpečností

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE ČSN EN :2006

2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE ČSN EN :2006 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE ČSN EN 1992-1-2:2006 2.1 Úvod Norma ČSN EN 1992-1-2 [5] zajišťuje požární odolnost výhradně pasivními prvky (vlastní odolností konstrukce). Hlavním

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40 Říjen 2009 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN 1992-1-2 OPRAVA

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Posuzování betonových sloupů Masivní sloupy

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A11 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Specifika návrhu prvků z vysokopevnostního

Více

Prof. Ing. Jaroslav Procházka ČVUT Fsv Praha katedra betonových konstrukcí

Prof. Ing. Jaroslav Procházka ČVUT Fsv Praha katedra betonových konstrukcí Betonové konstrukce - požárn rní návrh Prof. Ing. Jaroslav Procházka ČVUT Fsv Praha katedra betonových konstrukcí Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý - tepelně izolační Skupenství:

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

ČSN pro navrhování betonových. Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2.

ČSN pro navrhování betonových. Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2. ČSN pro navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2.2006 1 Obsah prezentace Systém

Více

16 BETONOVÉ KONSTRUKCE - POKROČILÝ NÁVRH POMOCÍ SOFTWARE

16 BETONOVÉ KONSTRUKCE - POKROČILÝ NÁVRH POMOCÍ SOFTWARE 16 BETONOVÉ KONSTRUKCE - POKROČILÝ NÁVRH POMOCÍ SOFTWARE 16.1 Požární odolnost podle ČSN EN 1992-1-2 Norma ČSN EN 1992-1-2, viz [16.5], zajišťuje požární odolnost výhradně pasivními prvky, tj. vlastní

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 Požární odolnost řetěz událostí Θ zatížení 1: Vznik požáru ocelové čas sloupy 2: Tepelné zatížení 3: Mechanické zatížení R 4:

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladě je posouzen spřažený ocelobetonový

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Tahové zpevnění spolupůsobení taženého betonu mezi trhlinami

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup P. Schaumann, T. Trautmann University o Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladu je navržen částečně obetonovaný

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu

Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu Uvažujte železobetonový sloup ztužené rámové konstrukce o průřezu b = 400 mm h = 400 mm a účinné délce l 0 = 2,1 m (Obr. 1). Na sloup působí

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A5 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků Desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

Příklad - opakování 1:

Příklad - opakování 1: Příklad - opakování 1: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=2400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu, ρ=2500kg/m 3 Omítka, tl.10mm,

Více

2 BETONOVÉ KONSTRUKCE

2 BETONOVÉ KONSTRUKCE 2 BETONOVÉ KONSTRUKCE Jaroslav Procházka, Jaroslav Langer, Lukáš Kroupa Kapitola stručně seznamuje s problematikou návrhu betonových konstrukcí na účinky požáru. Betonová konstrukce, která může být vystavena

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera Obsah přednášek 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4.. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 OSNOVA 1. Co je to mezní stav použitelnosti (MSP)?

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 9 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru úvod analýza zatížení materiálové vlastnosti návrhové přístupy návrh s použitím tabulkových hodnot - úvod. 1

Více

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Ing. Pavlína Matečková, Ph.D. 2016 Pavlína Matečková, LP-A-303 pavlina.mateckova@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~zid75/ Zkouška:

Více

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C Lukáš VRÁBLÍK B 725 konzultace: úterý 8 15 10 email: web: 10 00 lukas.vrablik@fsv.cvut.cz http://concrete.fsv.cvut.cz/~vrablik/ publikace:

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 3. přednáška. Ing. Radek Štefan

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 3. přednáška. Ing. Radek Štefan 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 3. přednáška Ing. Radek Štefan ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Navrhování zděných konstrukcí

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

VĚDA A VÝZKUM SCIENCE AND RESEARCH

VĚDA A VÝZKUM SCIENCE AND RESEARCH ZAVÁDĚNÍ EN 992--2: NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ČÁST -2: NAVRHOVÁNÍ NA ÚČINKY POŽÁRU DO PRAXE VÝPOČETNÍ METODA PRO OVĚŘENÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI INTRODUCTION OF EN 992--2: DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část - úvod Obsah: Podstata předpjatého

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 9 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru úvod analýza zatížení materiálové vlastnosti návrhové přístupy návrh s použitím tabulkových hodnot - úvod. 1

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02) Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Prostý beton  Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

Posouzení za požární situace

Posouzení za požární situace ANALÝZA KONSTRUKCE Zdeněk Sokol 1 Posouzení za požární situace Teplotní analýza požárního úseku Přestup tepla do konstrukce Návrhový model ČSN EN 1991-1-2 ČSN EN 199x-1-2 ČSN EN 199x-1-2 2 1 Princip posouzení

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Železobetonové nosníky s otvory

Železobetonové nosníky s otvory Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice Česká republika Železobetonové nosníky s otvory 2 Publikace a normy Návrh výztuže oblasti kolem otvorů specifická úloha přesný postup nelze dohledat v závazných normách

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh

Více

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006 7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení

Více

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6.1 Úvod Navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru je nezbytnou součástí projektové dokumentace. Zděné konstrukce, které jsou užívané na nosné i

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Navrhování zděných konstrukcí na účinky

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Software pro navrhování betonových a zděných

Více

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze ZADÁNÍ Navrhněte průřez trapézového plechu spřažené ocelobetonové desky,

Více

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska Modely chování konstrukcí za vysokých teplot při požáru se opírají o omezené množství experimentů na skutečných objektech. Evropské poznání je založeno

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS:

Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS: Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS: Pro objekt dle níže uvedených schémat nakreslit pro vybrané prvky výkres tvaru a výztuže. Po dohodě s garantem předmětu lze řešit obdobné konstrukční

Více

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU P Ř Í K L A D Č. 4 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský kolektiv : Ing. Martin

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2 Libor Michalčík 1 Jaroslav Navrátil

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

RIBTEC BEST návrh na požární odolnost zadání krytí skládané výztuže pro účely návrhu na PO

RIBTEC BEST návrh na požární odolnost zadání krytí skládané výztuže pro účely návrhu na PO Novinka RIBtec BEST 17.0, Build 19072017 Zadání krytí skládané výztuže k povrchu průřezu pro účely návrhu na požární odolnost Program RIBtec BEST mj. řeší posouzení, resp. návrh na požadovanou požární

Více

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ (konzola) Používá se u volně vyložených ů. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Prvek Schöck Isokorb typ třídy únosnosti ve smyku VV přenáší

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce 133 BK4K BETONOVÉ KONSTRUKCE 4K Betonové konstrukce BK4K Program výuky Přednáška Týden Datum Téma 1 40 4.10.2011 2 43 25.10.2011 3 44 12.12.2011 4 45 15.12.2011 Skořepinové konstrukce úvod Úvod do problematiky

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více