Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43"

Transkript

1 DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

2 Požární odolnost řetěz událostí Θ zatížení 1: Vznik požáru ocelové čas sloupy 2: Tepelné zatížení 3: Mechanické zatížení R 4: Teplota konstrukce čas 5: Analýza konstrukce 6: Možnost zřícení DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 1/ 44

3 Chování konstrukce při požáru Zvýšení teploty teplotní roztažnost + snížení tuhosti a únosnosti zvětšení deformací možnost zřícení t = 0 θ = 20 C 16 min θ = 620 C 22 min θ = 720 C 31 min θ = 850 C DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 2/ 44

4 Předpověď chování konstrukce při požáru Cíl popis chování konstrukce při libovolném průběhu požáru Možnosti P Zkoušky požární odolnosti P Výpočet Deformace Únosnost Normový požár Čas P Čas DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 3/ 44

5 Hlavní kroky yp při analýze konstrukce při požáru Mechanické zatížení konstrukce při požáru mimořádná kombinace zatížení Mechanické vlastnosti konstrukčních materiálů při vysokých teplotách modul pružnosti a pevnost závisí na teplotě Metody pro analýzu konstrukce při požáru různé metody oblasti použití Specifika pro požární odolnost ocelových a spřažených konstrukcí přípoje, styčníky, apod. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 4/ 44

6 Mechanické zatížení kombinace zatížení podle Eurokódu (ČSN EN 1990 a ČSN EN ) 1 G k,j + (Ψ 1,1 nebo Ψ 2,1 ) Q k,1 + Ψ 2,i Q k,i j 1 i 2 G k,j : characteristické hodnoty stálého zatížení Q k1 k,1 : characteristická hodnota dominantního nahodilého zatížení Q k,i : characteristické hodnoty ostatních nahodilých zatížení ψ 1,1 :součinitel kombinace pro častou kombinaci zatížení (pro dominantní nahodilé zatížení) ψ 2,i : součinitel kombinace pro kvazistálou kombinaci zatížení (pro ostatní nahodilá zatížení) redukční součinitel zatížení: η fi,t (viz WP1) DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 5/ 44

7 Mechanické vlastnosti oceli při vysokých teplotách tá ( ČSN EN ) 1 % původní hodnoty Pracovní diagram 100 Mez kluzu 1 20 C 200 C 400 C C Modul pružnosti Teplota ( C) C 700 C 800 C Poměrné protažení (%) Modul pružnosti při 600 C se sníží o více než 70% Mez kluzu při 600 C se sníží o více než 50% DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 6/ 44

8 Mechanické vlastnosti betonu při vysokých teplotách tá (ČSN EN ) 1 % původní hodnoty ε (%) 6 Poměrná 100 deformace 5 ε cu 4 50 Normalní beton Pracovní diagram C C 800 C 400 C 600 C Teplota ( C) Poměrná deformace (%) ε c Pevnost v tlaku při 600 C se sníží asi na 50% u DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 7/ 44

9 Teplotní roztažnost oceli a betonu (ČSN EN a ČSN EN ) 1 20 ΔL/L (x10 3 ) normální beton ocel Teplota ( C) DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 8/ 44

10 Různé přístupy k analýze konstrukce při požáru Tři postupy uplatněné v Eurokódech analýza konstrukce analýza části konstrukce analýza jednotlivých prvků (používaná především pro určení normové požární odolnosti) DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 9/ 44

11 Různé přístupy k analýze konstrukce při požáru Analýza prvků Analýza konstrukce analýza jednotlivých zohledňuje spolupůsobení konstrukčních prvků jednotlivých konstrukčních jednoduchá prvků zpravidla pro určení poloha požárního úseku normové požární celistvost konstrukce odolnosti DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 10 / 44

12 Tři úrovně návrhových modelů konstrukce při požárů ů Tabulky ocelobetonové prvky Jednoduché návrhové modely kritická teplota ocelové a ocelobetonové prvky Zdokonalené návrhové modely všechny y typy konstrukcí modely založené na: metodě konečných prvků metodě konečných diferencí Tradiční přístup Moderní metody navrhování DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 11 / 44

13 Použití jednotlivých návrhových metod pro posouzení ík konstrukce k při požáru Teplotní analýza: nominální teplotní křivky Analýza Tabulky Jednoduché návrhové modely Zdokonalené návrhové modely Analýza jednotlivých prvků Ano ISO-834 normová křivka Ano Ano Analýza části konstrukce Ne Ano (pokud lze) Ano Analýza konstrukce Ne Ne Ano DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 12 / 44

14 Použití jednotlivých návrhových metod pro posouzení ík konstrukce k při požáru Teplotní analýza: model přirozeného požáru Analýza Tabulky Jednoduché návrhové modely Zdokonalené návrhové modely Analýza jednotlivých prvků Ne Ano (pokud lze) Ano Analýza části konstrukce Ne Ne Ano Analýza konstrukce Ne Ne Ano DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 13 / 44

15 Tabulky (ocelobetonové konstrukce) k Ocelobetonové Ocelobetonové sloupy nosníky Deska Beton chrání ocelový průřez DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 14 / 44

16 Tabulky důležité parametry (ocelobetonové sloupy ČSN EN ) 1 Ac ew b e f As h u s us Normová požární odolnost R30 R60 R90 R120 Minimální poměr tloušťky stěny a pásnice e w /e f 0,5 1 Minimální rozměry - průřezu pro součinitel zatížení η fi,t 0, minimální rozměry h a b [mm] minimální osová vzdálenost výztuže u s [mm] minimální procento vyztužení A s /(A c +A s ) [%] 2 Minimální rozměry - průřezu pro součinitel zatížení η fi,t 0, minimální rozměry h a b [mm] minimální osová vzdálenost výztuže u s [mm] minimální procento vyztužení A s /(A c +A s ) [%] Normová požární odolnost Zatížení Rozměry průřezu Výztuž 3 Minimální rozměry - průřezu pro součinitel zatížení η fi,t 0,66 Krytí minimální i rozměry ě h a b [mm] minimální osová vzdálenost výztuže u s [mm] minimální procento vyztužení A s /(A c +A s ) [%] DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 15 / 44

17 Použití tabulek při požárním návrhu (dvě ě odlišné situace) POSOUZENÍ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH R d při θ 20 C E fi.d η fi,t =E fi.d /R d Rozměry yprůřezu výztuž krytí Určení požární odolnosti E fi.d a E d η fi,t = E fi.d /E d Požadovaná požární odolnost Rozměry průřezu návrh výztuže krytí R d E d DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 16 / 44

18 Jednoduché návrhové modely (ocelové a ocelobetonové konstrukce) k Nosníky (ocelové, ocelobetonové) Sloupy DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 17 / 44

19 Jednoduchý návrhový model (ocelobetonový nosník) plastický moment únosnosti S 1 Betonová deska Spřažení Ocelový průřez S 1 Řez S F c D + + F t Rozměry průřezu Teplota průřezu Průběh napětí Momentová únosnost M fi,rd + = F + t D + DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 18 / 44

20 Jednoduchý návrhový model (ocelobetonový sloup) únosnost ve vzpěrném ě tlaku P A Z A ai χ(λ θ ) L fi A cj Y Účinný průřez A sk 0 λ θ Odpovídající vzpěrnostní křivka Únosnost: N fi.rd = χ(λ θ ) N fi.pl.rd χ(λ θ ) únosnost a tuhost účinného průřezu + vzpěrná délka sloupu L fi DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 19 / 44

21 Kritická teplota (jen pro ocelové a některé ocelobetonové prvky) Nosníky Sloupy (ocelové, ocelobetonové) DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 20 / 44

22 Kritická teplota Podle jednoduchých návrhových modelů použitých pro prvek s rovnoměrným rozložením teploty po průřezu platí: R fi,d,t = k y,θ R fi,d,0 Současně, pro únosnost platí: R fi,d,t E fi,d = E fi,d R fi,d,0 = μ 0 R fi,d,0 k y,θ μ 0 Rfi,d,0 Když k y,θ = μ 0, odpovídající teplota je tzv. kritická teplota průřezu θ cr V normě ČSN EN je použit jednoduchý výraz pro výpočet kritické teploty průřezu θ cr 1 θ cr = ln μ DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 21 / 44

23 Použití kritické teploty při požárním návrhu Zatížení při požáru E fi.d Únosnost při teplotě 20 C: R d nebo návrhová hodnota zatížení při teplotě 20 C: E d E fi,d Redukční součinitel zatížení při požáru: η fi,t = R d γ M,fi Stupeň využití průřezu: μ 0 = η fi,t γm Kritická teplota: θ cr přímý výpočet iterační postup DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 22 / 45

24 Iterační postup pro určení kritické teploty (návrh ocelového sloupu) Krátký sloup zatížený prostým tlakem N b,fi,t,rd =Ak y,θmax f y 1 γm,fi Redukční součinitel meze kluzu k y.θ.max pro teplotu θ a,max Sloup zatížený vzpěrným tlakem N b,fi,t,rd =χ(λ θ )Ak y,θmax f y 1 γm,fi Vzpěrnostní součinitel χ(λ θ ) závisí na: únosnosti tuhosti (modulu pružnosti) V případě stabilitních jevů je pro určení kritické teploty θ a,max třeba použít jednoduchý iterační postup DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 23 / 44

25 Zdokonalené návrhové modely (prolamovaný ocelobetonový nosník) 300 Porušení při experimentu Průhyb150 (mm) experiment num. model Čas (min) Porovnání experimentu a numerického modelu Numerický model DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 24 / 44

26 Analýza konstrukce při požáru Obecná pravidla nutnost použití pokročilého návrhového modelu výběr vhodného modelu okrajové podmínky zatížení vhodné materiálové modely okrajové podmínky vzhledem k částem konstrukce, které nejsou modelovány zhodnocení výsledků, posouzení únosnosti zohlednění d ě í vlivů, ů které nebyly zahrnuty do modelu (shoda modelu a konstrukčního řešení přípoje, atd.) DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 25 / 44

27 Zdokonalený model při požárním návrhu Pravidla pro použití zdokonaleného návrhového modelu požadavky na model materiálu úplný pracovní diagram kinematický model vlastnosti při chladnutí přírůstkové řešení, iterační postup kontrola způsobů porušení nezohledněných v numerickém modelu porušení v důsledku nadměrné deformace ocelových prvků trhliny v betonu DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 26 / 44

28 Požadavky na model materiálu složky poměrných přetvoření ε t = ε th + (ε σ + ε c )+ ε r ε t : celkové poměrné přetvoření ε t : poměrné ě přetvoření ř ř od teploty t ε σ : poměrné přetvoření od zatížení ε r : poměrné přetvoření od reziduálních napětí (pokud existují) ε c : poměrné přetvoření od dotvarování y z G θ ε th ε t ε σ ε r ε c průřez průběh teploty (konstantní ve směru osy z) poměrné přetvoření DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 27 / 44

29 Požadavky na model materiálu kinematický model materiálu Ocel (izotropní materiál) Beton (anizotropní materiál) dσ rovnoběžné s (θ 1, ε = 0) dε θ 1 = θ (t) σ Tlak θ 1 = θ (t) θ 2 = θ (t+δt) dσ rovnoběžné s (θ 2, ε = 0) dε ε θ 2 = θ (t+δt) ε Tah DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 28 / 44

30 Přírůstkové řešení, iterace Při výpočtu je třeba zohlednit závislost únosnosti tiiti tuhosti tikonstrukce k na teplotě tě t 0 = 0 θ 0 = 20 C t 1 = 20 min θ 1 = 710 C t 2 = 27 min θ 2 = 760 C Zatížení P fi t 0 = 0 t 1 t 2 θ 1 θ θ2 θ 0 Posun U DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 29 / 44

31 Vlastnosti materiálu při chladnutí Ocel získává při chladnutí původní vlastnosti Beton při chladnutí Teplota betonu Pevnost θ max f c,θ max 0.9 f c,θ max 20 t max Čas 0 t max Čas Například při teplotě θ max 300 C f c,θ,20 C = 0.9 f c,θ max Pro určení f c,θ mezi θ max a 20 C se použije lineární interpolace DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 30 / 44

32 Analýza ocelobetonové konstrukce při lokalizovaném li požáru ocelobetonová stropní konstrukce plech: 0.75 mm 3.2 m 42m m 10 m 15 m 10 m 10 m 15 m DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 31 / 44

33 Výběr modelu Lze použít dva způsoby modelování 2D ocelobetonový rám (prutové prvky) membránové působení je omezeno pouze na jeden směr přerozdělování zatížení mezi sousedními nosníky není možné 3D ocelobetonová konstrukce (různé typy prvků) membránové působení v celé stropní konstrukci přerozdělování zatížení je možné při použití skořepinových prvků 3D model ocelobetonové konstrukce lépe odpovídá skutečnému chování DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 32 / 44

34 Porovnání modelů s experimentem Svislé def. (mm) Experiment D model Vodor r. def. (mm m) Čas (min) Experiment 3D model 2D model Čas (min) DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 33 / 44

35 3D model ocelobetonové konstrukce Oblast ovlivněná požárem Ocelová konstrukce bez betonové desky Detail numerického modelu DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 34 / 44

36 Mechanické zatížení a okrajové podmínky Rovnoměrné spojité zatížení: G + Ψ 1,1 Q θ = 0 Spojitá betonová deska θ = 0 Vetknuté sloupy DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 35 / 44

37 Chování konstrukce při požáru Průhyb stropní konstrukce 140 mm 310 mm 20 min 40 min DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 36 / 44

38 Chování konstrukce při požáru Kontrola maximálních povolených průhybů 60 min 230 mm m) Průhyb (m mm L/20 = 500 mm Stropní nosník Průvlak Čas (min) 280 mm L/20 = 750 mm DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 37 / 44

39 Chování konstrukce při požáru Kontrola maximálního protažení výztuže 1.4 % 5 % 1.3 % 5 % Poměrné protažení výztuže rovnoběžné s rozpětím desky Poměrné protažení výztuže kolmé k rozpětí desky DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 38 / 44

40 Konstrukční řešení musí odpovídat návrhovému modelu Připojení výztuže desky ke krajním sloupům φ12, S500 Maximální mezera mezi nosníkem a sloupem a mezi spodními pásnicemi nosníků je 15 mm mezera mezera 15 mm DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 39 / 44

41 Skutečná konstrukce s nechráněnými nosníky, návrh pomocí pokročilého modelu Po dokončení Při montáži DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 40 / 44

42 Konstrukční řešení ve vztahu k požární odolnosti konstrukce k Konstrukční řešení Řešení styčníků (ocelových a ocelobetonových) Spojení oceli a betonu Spřažení Výztuž Chování konstrukce při chladnutí Styčníkyy y DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 41 / 44

43 Konstrukční řešení umožňující vznik spojitého nosníku při požáru (ČSN EN ) 1 Příklad řešení styčníku výztuž pro přenesení ř tahových napětí na spojitém nosníku trny průřezy vybetonované mezi pásnicemi mezera Malá mezera umožní vytvoření podporového momentu (spojitý nosník) při požáru DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 42 / 44

44 Konstrukční řešení pro spojení mezi nosníkem a betonem (ČSN EN ) 1 Spojení mezi ocelovým nosníkem a betonem φ r 8 mm svary hν a w 0,5 φ trny φ s s 6 mm d 10 mm l w 4 φ s hν 0,3b φ r 8 mm b Třmínky přivařené ke stěně nosníku Trny ypřivařené ke stěně nosníku DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 43 / 44

45 Národní přílohy k ČSN EN a ČSN EN ČSN EN (ocelové konstrukce) Umožňuje volbu parametrů v 6 odstavcích Přejímá hodnoty z EN beze změny Vyjímkou je kritická teplota tenkostěnných konstrukcí ohýbané prvky: θ cr = 500ºC tlačené prvky: θ cr = 450ºC Navíc:kritická teplota požárně odolné oceli FRS 275 N (tab. 2.1) kritická teplota za studena tvarovaných tažených prvků (tab. 2.2) ČSN EN (ocelobetonové konstrukce) Umožňuje volbu parametrů v 8 odstavcích Přejímá původní hodnoty Použití evropského softwaru je možné bez úprav DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 44 / 44

46 Děkuji za pozornost URL: fire.fsv.cvut.cz/difisek DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce

Část 3: Analýza konstrukce

Část 3: Analýza konstrukce Část 3: Analýza konstrukce B. Zhao CTICM Centre Technique de la Construction Métallique, France Z. Sokol České vysoké učení technické v Praze, Česká republika 1 ÚVOD K ANALÝZE KONSTRUKCÍ PŘI POŽÁRU Chování

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

Posouzení za požární situace

Posouzení za požární situace ANALÝZA KONSTRUKCE Zdeněk Sokol 1 Posouzení za požární situace Teplotní analýza požárního úseku Přestup tepla do konstrukce Návrhový model ČSN EN 1991-1-2 ČSN EN 199x-1-2 ČSN EN 199x-1-2 2 1 Princip posouzení

Více

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup P. Schaumann, T. Trautmann University o Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladu je navržen částečně obetonovaný

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce. Eva Dvořáková, František Wald

Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce. Eva Dvořáková, František Wald Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce Eva Dvořáková, František Wald Obsah lekce Princip odolnosti Ověření jednoduché Princip požární odolnosti ocelobetonové stropní kce Ověření odolnosti -

Více

TEPLOTNÍ ODEZVA. DIF SEK Part 2: Thermal Response 0/ 44

TEPLOTNÍ ODEZVA. DIF SEK Part 2: Thermal Response 0/ 44 DIF SEK ČÁST 2 TEPLOTNÍ ODEZVA DIF SEK Part 2: Thermal Response 0/ 44 Stanovení požární odolnosti Θ Zatížení 1: Zapálení čas Ocelové sloupy 2: Tepelné zatížení 3: Mechanické zatížení R 4: Teplotní odezva

Více

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska Modely chování konstrukcí za vysokých teplot při požáru se opírají o omezené množství experimentů na skutečných objektech. Evropské poznání je založeno

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu Dokument: SX036a-CZ-EU Strana 1 z 8 Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného Příklad ukazuje návrh uzavřeného svařovaného z oceli S355. Nosník o rozpětí 35 metrů je součástí střešní konstrukce,

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

Spřažené ocelobetonové konstrukce požární návrh. Prof.J.Studnička, ČVUT Praha

Spřažené ocelobetonové konstrukce požární návrh. Prof.J.Studnička, ČVUT Praha Spřažené ocelobetonové konstrukce požární návrh Prof.J.Studnička, ČVUT Praha Pevnostní charakteristiky stavebních materiálů se s rostoucí teplotou zhoršují k = vlastnost při teplotě θ vlastnost při teplotě

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera Obsah přednášek 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4.. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 4. přednáška prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Zjednodušené

Více

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladě je posouzen spřažený ocelobetonový

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Posuzování betonových sloupů Masivní sloupy

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh František Wald Zdeněk Sokol, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze ZADÁNÍ Navrhněte průřez trapézového plechu spřažené ocelobetonové desky,

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

Řešený příklad: Požární odolnost částečně obetonovaného spřaženého sloupu

Řešený příklad: Požární odolnost částečně obetonovaného spřaženého sloupu Dokument: SX039a-CZ-EU Strana 1 z 8 ázev Vypracovali P Schaumann & T Trautmann Daum Leden 006 Kontroloval J Chica & F Morente, Labein Datum Leden 006 Řešený příklad: Požární odolnost částečně obetonovaného

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance) Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K34OK 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 63. Úvod,

Více

6 PŘÍKLAD VÝPOČTU TLAČENÉHO OCELOBETONOVÉHO SLOUPU

6 PŘÍKLAD VÝPOČTU TLAČENÉHO OCELOBETONOVÉHO SLOUPU 6 PŘÍKLAD VÝPOČTU TLAČENÉHO OCELOBETONOVÉHO SLOUPU 6.1 Struktura ČSN EN 1994-1- Norma ČSN EN 1994-1-, viz [6.1], je členěna následovně: Národní předmluva 1 Všeobecně Zásady navrhování Vlastnosti materiálu

Více

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1 Zděné konstrukce podle ČSN EN 1996-1-2: 2006 Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1 OBSAH: Úvod zděné konstrukce Normy pro navrhování zděných konstrukcí Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru: EN

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Statický výpočet požární odolnosti

Statický výpočet požární odolnosti požární Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce Specifikovat informace nezbytné pro schválení navrženého řešení dotčenými úřady státní správy Uvést do možností požárních

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky podle EN

Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky podle EN Dokument: SX037a-CZ-EU Strana z 8 podle EN 994-- Vypracovali P Schaumann & T Trautmann Datum Leden 006 Kontroloval J Chica, Labein Datum Leden 006 Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

7 OCELOVÉ KONSTRUKCE - POKROČILÝ NÁVRH POMOCÍ SOFTWARE

7 OCELOVÉ KONSTRUKCE - POKROČILÝ NÁVRH POMOCÍ SOFTWARE 7 OCELOVÉ KONSTRUKCE - POKROČILÝ NÁVRH POMOCÍ SOFTWARE 7.1 Struktura normy ČSN EN 1993-1-2 Norma pro navrhování ocelových konstrukcí za zvýšené teploty při požáru, ČSN EN 1993-1-2 Navrhování konstrukcí

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru. Numerická simulace jednoduché metody

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru. Numerická simulace jednoduché metody Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Obsah prezentace Cíle 2 Cíle Motivace FRACOF (Test 1)- COSSFIRE (Test 2) požární zkouška podle nominální normové teplotní křivky velkého měřítka Dobrá

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Odolnost ocelobetonového stropu

Odolnost ocelobetonového stropu Odolnost František WALD Jan BEDNÁŘ, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 2011 Motivace Seznámit s možnostmi požárního návrhu jako celku Částečná požární

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 11 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Jednoduché metody Izoterma 500 C Zónová metoda Metoda pro štíhlé sloupy ztužených konstrukcí Zjednodušená výpočetní

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce 133 BK4K BETONOVÉ KONSTRUKCE 4K Betonové konstrukce BK4K Program výuky Přednáška Týden Datum Téma 1 40 4.10.2011 2 43 25.10.2011 3 44 12.12.2011 4 45 15.12.2011 Skořepinové konstrukce úvod Úvod do problematiky

Více

STAV POZNÁNÍ NÁVRHU KONSTRUKCÍ

STAV POZNÁNÍ NÁVRHU KONSTRUKCÍ STAV POZNÁNÍ NÁVRHU KONSTRUKCÍ ZA POŽÁRNÍ SITUACE František Wald ČVUT v Praze Zvýšení spolehlivosti stavebních nosných konstrukcí výpočtem požární odolnosti podle evropských norem 1 Části 1) Posouzení

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Zkrácená verze přednášek Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru jako pomůcka k vypracování Tématu č. 2 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Obecně

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Posouzení za požární situace

Posouzení za požární situace OCELOVÉ KONSTRUKCE Požární odolnost Zdeně Sool 1 Posouzení za požární situace Teplotní analýza požárního úseu Přestup tepla do onstruce Návrhový model ČSN EN 1991-1- ČSN EN 199x-1- ČSN EN 199x-1-1 Úvod

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

Úvod do navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. VUT FAST Brno. Přednášky z předmětu CL001 12/2017

Úvod do navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. VUT FAST Brno. Přednášky z předmětu CL001 12/2017 Úvod do navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. VUT FAST Brno Přednášky z předmětu CL001 12/2017 1 1. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Dle ČSN 73 0802 se požární bezpečností

Více

Řešený příklad: Požární odolnost sloupu vyplněného betonem

Řešený příklad: Požární odolnost sloupu vyplněného betonem VÝPOČET Dokument: SX040a-CZ-EU Strana 1 z 8 Vypracoval Björn Uppfeldt Datum Leden 006 Kontroloval Emma Unosson Datum Leden 006 Řešený příklad: Požární odolnost sloupu vyplněného Tento příklad ukazuje návrh

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

ČSN pro navrhování betonových. Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2.

ČSN pro navrhování betonových. Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2. ČSN pro navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2.2006 1 Obsah prezentace Systém

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton Beton Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy Praha 2. 2. 2012 Betonové konstrukce prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Ing. Radek Štefan Nehořlavý materiál. Ve srovnání s jinými stavebními

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

Požární experimenty velkého rozsahu. LBTF Cardington

Požární experimenty velkého rozsahu. LBTF Cardington Posouzení stavebních konstrukcí za požární situace, ČVUT v Praze 20.2.2003 Požární experimenty velkého rozsahu LBTF Cardington František Wald, Zdeněk Sokol ČVUT v Praze 1 Obsah Zkoušky velkého rozsahu

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST OCELOVÝCH, OCELOBETONOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Zdeněk Sokol. Velké požáry. Londýn, září 1666

POŽÁRNÍ ODOLNOST OCELOVÝCH, OCELOBETONOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Zdeněk Sokol. Velké požáry. Londýn, září 1666 POŽÁRNÍ ODOLNOST OCELOVÝCH, OCELOBETONOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Zdeněk Sokol 1 Velké požáry Londýn, 2. - 5. září 1666 2 1 Velké požáry Londýn, 2. - 5. září 1666 3 Velké požáry Praha, Týnský chrám, 29.

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Tahové zpevnění spolupůsobení taženého betonu mezi trhlinami

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40 Říjen 2009 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN 1992-1-2 OPRAVA

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti

Více

Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu

Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu Uvažujte železobetonový sloup ztužené rámové konstrukce o průřezu b = 400 mm h = 400 mm a účinné délce l 0 = 2,1 m (Obr. 1). Na sloup působí

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C Složení Ocel - slitina železa a dalších prvků - nejdůležitější je uhlík - nekujná železa > 2,14 % C (litina) - kujná železa < 2,14% C Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C Nežádoucí prvky: P, S, O 2,

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Měření poměrných deformací při požární zkoušce v Mokrsku

Měření poměrných deformací při požární zkoušce v Mokrsku Měření poměrných deformací při požární zkoušce v Mokrsku Shrnutí Příspěvek shrnuje cíle požární zkoušky na skutečném objektu. V práci je ukázáno zvolené konstrukční řešení, mechanické a požární zatížení

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část - úvod Obsah: Podstata předpjatého

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II CO00 KOVOVÉ KONSTRUKCE II PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah TRAPÉZOVÉ PLECHY...

Více

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak. 00001 Definujte mechanické napětí a uved te jednotky. 00002 Definujte normálové napětí a uved te jednotky. 00003 Definujte tečné (tangenciální, smykové) napětí a uved te jednotky. 00004 Definujte absolutní

Více

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice Dokument č. SX014a-CZ-EU Strana 1 z 10 Eurokód Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice V příkladu je navržen rovnoměrně zatížený prostě uložený spřažený stropní nosník. Nosník je zatížen:. vlastní

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A11 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Specifika návrhu prvků z vysokopevnostního

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 OSNOVA 1. Co je to mezní stav použitelnosti (MSP)?

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 06. DESKA PROSTĚ ULOŽENÁ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více