VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 3. REGENERACE ZELENĚ V ULICÍCH VE STŘEDU MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 3. REGENERACE ZELENĚ V ULICÍCH VE STŘEDU MĚSTA"

Transkript

1 KAPITOLA 3. REGENERACE ZELENĚ V ULICÍCH VE STŘEDU MĚSTA 131

2 3.1 ÚVOD Tato část projektu zahrnuje celkem pět lokalit, které se nachází ve středu města. Jedná se o veřejné plochy v okolí bytových domů a plochy lemující hlavní silnici na ulici Hornoměstská, prostor před Základní školou Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 (dále ZŠ Sokolovská), památníkem padlým v první světové válce a Mateřskou školkou Sokolovská (dále MŠ Sokolovská) na ulici Sokolovská (Obrázek 3.1). Řešené plochy na ulici Hornoměstská spadají částečně do městské památkové zóny. Přehled ploch dle parcelních čísel je uveden v Tabulce 3.1. Tyto lokality byly zařazeny do projektu vzhledem k velmi špatnému stavu zeleně, která se na nich nachází. V naprosté většině se jedná o stromy a keřové skupiny, které jsou z hlediska růstu neperspektivní. Jsou to stromy poškozené výraznými redukcemi, které vedly k nevratným deformacím koruny a narušení jejich zdravotního stavu nebo stromy, které při stávajícím vzrůstu naprosto nevyhovují stanovištním podmínkám (např. stromy vrůstající do vedení nízkého napětí, stromy v blízkosti budov, nebo stromy vysazené v nedostatečné vzdálenosti od sebe). Keře a ţ ivé ploty v těchto lokalitách jsou značně vyvětvené. V mnoha případech byly na keřích a keřových skupinách, které svým vzrůstem nevyhovovaly stanovištním podmínkám, provedeny výrazné redukce, které zhoršily jejich zdravotní stav. To se týká především keřů vysazených podél chodníků nebo v blízkosti budov. Proto je v těchto lokalitách navrţ ena celková obnova zeleně. Hlavním cílem je zaloţ it zde výsadby, které budou dlouhodobě perspektivní, budou vyhovovat místím podmínkám a dlouhodobě zlepší prostředí ve středu města. Důleţ itým faktorem pro výběr těchto lokalit je fakt, ţ e se nachází na ulicích přímo ve středu města, kde je celkově nedostatek zeleně. Řešené oblasti lemují krajskou silnici č. 602, která vede z Jihlavy směrem na Brno a je hlavní dopravní tepnou města (Obrázek 3.2). Obnova zeleně v těchto lokalitách tak přispěje nejen místním obyvatelům, ale celkově zlepší ţ ivotní prostředí ve středu města, které je zatíţ eno hustou dopravou na silnici č A1 A2 B1 B2 B3 Obrázek 3.1: Fotografie zachycující polohu řešených oblastí (ve výseči) v intravilánu města Velké Meziříčí (A1 okolí bytových domů na ulici Hornoměstská, A2 ulice Hornoměstská, B1 ZŠ Sokolovská, B2 památník padlým, B3 MŠ Sokolovská, náměstí značeno šipkou). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) 132

3 Tabulka 3.1: Přehled řešených lokalit dle parcelních čísel. Lokalita Parcelní čísla Ulice Hornoměstská bytové domy 395/1 Ulice Hornoměstská 753/1, 755, 2850/13, 2851/7 Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/ , 1446 Památník padlým 2328, 2757 Mateřská škola Sokolovská 1568/ /1 ul. Hornoměstská ul. Sokolovská Obrázek 3.2: Silnice č. 602 procházející městem Velké Meziříčí (značeno modře) a pozice řešených lokalit (ve výseči) (náměstí značeno šipkou). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011). 133

4 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI Řešené lokality ve středu města tvoří celkem pět oblastí a to okolí bytových domů na ulici Hornoměstská, veřejné plochy lemující hlavní silnici na ulici Hornoměstská, prostor před ZŠ Sokolovská, okolí památníku padlým v první světové válce na ulici Sokolovská a prostor před MŠ Sokolovská. Pro jednoduchost bude toto členění pouţ íváno v následujících kapitolách. U kaţ dé z řešených lokalit byla na plochách, které jsou v majetku města, nejprve provedena inventarizace stávající zeleně a zhodnocení jejího stavu. Přehled kompletní inventarizace dřevin je uveden v textové části v příloze 3.A a v mapové části v příloze 3.B. Tento přehled se týká jak vzrostlých stromů, tak drobných výsadeb Ulice Hornoměstská bytové domy Řešenou oblast u bytových domů na ulici Honoměstská tvoří veřejné plochy mezi hlavní silnicí č. 602 a řadou domů a dále plochy mezi bytovými domy (Obrázek 3.3). Znázornění zeleně v řešené oblasti je ukázáno na obrázku 3.4. Seznam zeleně je v tabulce 3.2 na konci této sekce. Na plochách u hlavní silnice, kde je dostatek volného prostoru nejsou ţ ádné výsadby a plocha je zatravněná (Obrázek 3.5). Diagonálně jí prochází chodník, který vede z hlavní silnice směrem ke komunikaci na západní straně domů. Mezi bytovými domy, kde je relativně málo prostoru se nachází řadová výsadba borovic černých (Pinus nigra, inv.č. 3-9, 11, 12 a 16, Obrázek 3.5 a 3.6). Na opačné straně v blízkosti domu roste bříza bělokorá (Betula pendula, inv.č. 10, Obrázek 3.6). Výsadbu borovic tvoří nízké a středně velké stromy, které byly vysazeny místními obyvateli. Středně velké borovice svou korunou jiţ vrůstají do veřejného osvětlení. Z celkového hodnocení je výsadba borovic na daném stanovišti dispozičně nevhodná a dlouhodobě neperspektivní. Proto jsou tito jedinci navrţ eni k elminiaci (Obrázek 3.7) a prostor u bytových domů je vyuţ it k zaloţ ení výsadby, která je vhodná pro dané stanoviště a nebude kolidovat s veřejným osvětlením. Na západní straně domů rostou dva solitérní jehličnany (Picea pungens inv.č. 18 a Pinus nigra, inv.č. 19, Obrázek 3.8). Jedná se o zdravé jedince, kteří nevyţ adují údrţ bu. Svým umístěním vhodně oddělují řešenou oblast od průmyslového areálu na západní straně budov. Na východní straně řešené oblasti se nachází solitérní borovice lesní (Pinus sylvestris, inv.č. 1, Obrázek 3.8), která taktéţ nevyţ aduje údrţ bu. ul. Hornoměstská. A. 134 Obrázek 3.3: Výřez řešené oblasti v okolí bytových domů na ulici Hornoměstská (A budova supermarketu Billa). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011).

5 Obrázek 3.4: Schematické znázornění zeleně v okolí bytových domů na ulici Hornoměstská, která je předmětem návrhu pěstebních opatření. 135

6 Obrázek 3.5: Pohled na veřejné plochy před bytovými domy z ulice Hornoměstská (vlevo) a na veřejné plochy mezi bytovými domy (vpravo). (Fotografie: Greenberg, 2011) Obrázek 3.6: Panoramatický snímek zeleně na plochách mezi bytovými domy na ulici Hornoměstská. (Fotografie: Greenberg, 2011) 136

7 a

8 16 Obrázek 3.7: Fotografická dokumentace stromů navržených k odstranění mezi bytovými domy na ulici Hornoměstská. (Fotografie: Greenberg, 2011) Obrázek 3.8: Solitérní jehličnany (inv.č 18 a 19) na západní straně (vlevo) a borovice lesní (inv č. 1, vpravo) na východní straně řešené oblasti v okolí bytových domů na ulici Hornoměstská. (Fotografie: Greenberg, 2011) 138

9 Tabulka 3.2: Seznam stávající zeleně. Ulice Hornoměstská bytové domy Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* Průměr kmene (cm) Inv. číslo** (cm) 1 Pinus sylvestris Borovice lesní Acer platanoides Javor mléč Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Betula pendula Bříza bělokorá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Juniperus communis Jalovec obecný Berberis Dřišťál sk: Spiraea japonica, Cornus alba, Potentilla fruticosa sk: Tavolník japonský, Svída bílá, Mochna křovitá Pinus nigra Borovice černá Weigela Weigelie Picea pungens Smrk pichlavý Pinus nigra Borovice černá Rhus typhina Škumpa orobincová Rhus typhina Škumpa orobincová sk: Rosa rugosa, Kerria japonica, Cotoneaster sk: Růţe svraskalá, Zákula japonská, Skalník - - * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro kaţd ý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti

10 3.2.2 Ulice Hornoměstská Hlavním předmětem řešené oblasti na ulici Hornoměstské je stromořadí lip s linií ţ ivého plotu pod ním (Obrázek 3.9). Tato výsadba se nachází na severní straně ulice (Obrázek 3.10). Seznam stávající zeleně je uveden v tabulce 3.3 na konci této sekce. Směrem k centru ulice Hornoměstská končí u hradeb města. V těchto místech se nachází tří bytové domy. Řešená oblast začíná na západním okraji u sochy sv. Václava. V těsné blízkosti sochy po obou stranách rostou dvě lípy velkolisté (Tilia platyphyllos, inv.č. 2 a 3, Obrázek 3.11, nahoře). Tyto stromy mají v důsledku redukcí, které u nich byly dlouhodobě prováděny, vyvětvené a výrazně deformované koruny. Přes výrazné deformace je zdravotní stav stromů relativně dobrý. Jejich koruny neprosychají a nejeví známky napadení hnilobami nebo houbami. U těchto jedinců je navrţ eno ošetření koruny zdravotními řezy tak, aby byla co nejvíce podpořena jejich vitalita a provozní bezpečnost. Vzhledem k umístění sítí v těsné blízkosti stromů je jejich obnova v okolí sochy ve stávajícím stavu nemoţ ná. Proto při následném ošetřování stromů musí být kladen důraz na odborné ošetřování a kontrolu stromů ve třech aţ čtyřletých intervalech aby byla maximálně podpořena jejich ţ ivotnost. Naproti lípám stojí na severní straně ulice socha sv. Jana Nepomuckého na ţ ulovém sloupu. Socha stojí před budovou internátu středních škol (Obrázek 3.11). Kolem sochy se na zatravněné ploše nachází nesourodá drobná výsadba dřevin. Vzhledem k symetrickému umístění soch na ulici Hornoměstská, je také u sochy sv. Jana Nepomuckého navrţ ena po obou stranách sochy výsadba solitérních lip srdčitých. Drobná výsadba v okolí sochy je vzhledem ke své různorodosti a nízké kvalitě navrţ ena k odstranění. Na severní straně ulice Hornoměstské se nachází nesouvislé stromořadí deseti lip velkolistých (Tilia platyphyllos, inv.č a 26-28, Obrázek 3.12 a 3.13). Jedná se o pozůstatek stromořadí, které zde bylo vysázeno. Některé stromy z původního stromořadí musely být kvůli špatnému zdravotnímu stavu jiţ odstraněny. Zdravotní stav zbývajících stromů je velmi špatný. Jejich koruny jsou výrazně deformované nevhodnými redukcemi a u většiny jedinců prosychají. První lípa stromořadí směrem od západu je jiţ uschlá (Tilia platyphyllos, inv.č. 14). Vzhledem k velmi narušenému zdravotnímu stavu těchto jedinců je doporučena jejich eliminace. V návaznosti na tradici výsadeb stromořadí v této lokalitě je zde navrţ ena obnova stromořadí na severní straně ulice Hornoměstské. Pod lipami probíhá nesouvislá linie ţ ivého plotu. Tvoří jej několik dřevin a to hloh jednosemenný, šeřík obecný, ptačí zob a tavolník. Na mnoha místech je ţ ivý plot u báze keřů, zejména u keřů šeříku, vyvětvený a prosychá. V návaznosti na navrţ enou výsadbu lip je v celé délce obnoveného stromořadí navrţ ena také obnova linie ţ ivého plotu. Ve střední části řešené oblasti, v místech kde začíná ulice Zámecká, se nachází skupinové výsadby keřů. Zde stojí sloup se sochou Panny Marie z 18. století (1724) (Obrázek 2.12 a 2.13). Ze severní strany je mariánský sloup obklopen skupinou zeravů. V blízkosti sloupu rostou škumpy orobincové a jalovce. Z jiţ ní strany je prostor kolem sloupu ohraničen linií ţ ivého plotu, která se zde stáčí severně směrem k ulici Zámecká. Stromy a keře v blízkosti sloupu, zakrývají pohled na sloup jak ze severní tak z jiţ ní části ulice Hornoměstská. Proto je navrţ eno odstranění stávajících dřevin v blízkosti sloupu, aby byl odkryt pohled na mariánský sloup z ulice Hornoměstské. Směrem k centru města řešená oblast končí v místech, kde se ulice Hornoměstská stáčí na sever podél hradeb města. Zde se nachází linie ţ ivého plotu tavolníku (inv.č. 31), která končí nesourodou skupinou stromů (Obrázek 3.14). Ţivý plot v této části ulice je v dobrém zdravotním stavu (neprosychá, bez vyvětvení). Přestoţ e je druh ţ ivého plotu v této lokalitě z historického hlediska méně vhodný, je vzhledem k výbornému zdravotnímu stavu ponechán. Skupinu stromů u hradeb města tvoří smrky ztepilé (Picea abies, inv.č. 46, 47, 49 a 51), smrk pichlavý (Picea pungens, inv.č. 52), borovice lesní (Pinus sylvestris, inv.č. 48 a 50), modřín opadavý (Larix decidua, inv.č. 45) a bříza bělokorá (Betula pendula, inv.č. 44). Stromy jsou vysazeny v nedostatečné vzdálenosti mezi sebou a od zástavby domů na ulici Pod Hradbami. Z tohoto důvodu je v této části ulice navrţ ena prořezávka a odstranění stromů, které jiţ zasahují do budov (inv.č ) a průřez stromů, které jsou 140

11 v nedostatečné vzdálenosti (inv.č. 44 a 51). Zbývající stromy jsou vzhledem k dobrému zdravotnímu stavu v této části řešené lokality ponechány. Ukázky stromů navrţ ených k eliminaci v řešené oblasti jsou ukázány na obrázcích 3.15, 3.16, 3.17 a 3.18 na konci této sekce. ul. Zámecká ul. Hornoměstská Náměstí. Obrázek 3.9: Řešená oblast (ve výseči) na ulici Hornoměstská. (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) 141

12 ul. Zámecká Obrázek 3.10: Schematické znázornění zeleně na ulici Hornoměstská, která je předmětem návrhu pěstebních opatření. 142

13 Obrázek 3.11: Fotografická dokumentace lip velkolistých (in.č. 2 a 3, vlevo) a výsadeb před budovou internátu (vpravo) na západním okraji řešené oblasti na ulici Hornoměstská. (Fotografie: Greenberg, 2011) Obrázek 3.12: Fotografická dokumentace lip velkolistých na ulici Hornoměstská (inv.č ). (Fotografie: Greenberg, 2011) 143

14 Obrázek 3.13: Pohled na linii živého plotu a lípy velkolisté (inv.č ) s mariánským sloupem v pozadí na ulici Hornoměstská. (Fotografie: Greenberg, 2011) Obrázek 3.14: Výsadba v blízkosti městských hradeb na východním okraji ulice Hornoměstské. (Fotografie: Greenberg, 2011) 144

15 4 (vpravo) a 8 (vlevo) Obrázek 3.15: Výsadba před budovou internátu na západním okraji ulice Hornoměstské (inventarizační čísla dřevin jsou uvedena pod fotografií). (Fotografie: Greenberg, 2011) 145

16 14 (uschlá lípa velkolistá, vlevo) a 15 (lípa velkolistá vpravo), 21 (ţ ivý plot) 15, 16, 17 (lípy velkolisté, zleva), 21 (ţ ivý plot) 16, 17,18, 19 a 20 (lípy velkolisté, zleva), 22 (ţ ivý plot) 19 (lípa velkolistá, vlevo) a 20 (lípa velkolistá, vpravo), 24A (škumpa orobincová, uprostřed) Obrázek 3.16: Výsadba ve střední části řešené oblasti na ulici Hornoměstské (inventarizační čísla dřevin jsou uvedena pod fotografií). (Fotografie: Greenberg, 2011) 146

17 26, 27 a 28 (zleva), 29 (ţ ivý plot) 30 (ţ ivý plot) 30 (ţ ivý plot) Obrázek 3.17: Výsadba lip a živého plotu ve střední části řešené oblasti na ulici Hornoměstské (inventarizační čísla dřevin jsou uvedena pod fotografií). (Fotografie: Greenberg, 2011) 147

18 a Obrázek 3.18: Výsadba na východním okraji ulice Hornoměstské (inventarizační čísla dřevin jsou uvedena pod fotografií). (Fotografie: Greenberg, 2011) 148

19 Tabulka 3.3: Seznam stávající zeleně. Ulice Hornoměstská Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* 149 Průměr kmene (cm) (cm) 1 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Buxus sempervirens Zimostráz vţd yzelený Berberis Dřišťál Inv. číslo** 5 sk: Forsythia intermedia, Rosa sp., Trvalky sk: Zlatice prostřední, Růţe, Trvalky Forsythia intermedia Zlatice prostřední Thuja Zerav Rosa sp. Růţe Rosa canina Růţe šípková Tilia cordata Lípa srdčitá Ligustrum vulgare Ptačí zob obecný Crataegus laevigata Hloh obecný Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá 117/102 37/ Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Crataegus laevigata Hloh obecný Syringa vulgaris, Ligustrum vulgare, Šeřík obecný, Ptačí zob obecný, 21 Crataegus laevigata Hloh obecný Juniperus horizontalis Jalovec plazivý Rhus typhina Škumpa orobincová 22/17 7/5 24A 24 Rhus typhina Škumpa orobincová B 25 Rhus typhina Škumpa orobincová C 26 sk: Thuja (4 ks) sk: Zerav (4 ks) ABCD 27 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá

20 29 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Syringa vulgaris, Berberis Šeřík obecný, Dřišťál Spiraea vanhouttei Tavolník van Houtteův Spiraea vanhouttei Tavolník van Houtteův Betula pendula Bříza bělokorá Larix decidua Modřín opadavý Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Pinus sylvestris Borovice lesní Picea abies Smrk ztepilý Pinus sylvestris Borovice lesní Picea abies Smrk ztepilý Picea pungens Smrk pichlavý Rosa canina, Juniperus horizontalis, Rhus typhina, Rosa pimpinellifolia, Forsythia intermedia sk: Růţe šípková, Jalovec plazivý, Škumpa orobincová, Růţ e bedrníkolistá, Zlatice prostřední Rhus typhina Škumpa orobincová Betula pendula Bříza bělokorá Betula pendula Bříza bělokorá Betula pendula Bříza bělokorá * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro kaţd ý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti 150

21 3.2.3 Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 Tato část projektu řeší obnovu zeleně před budovou Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 (dále jen základní škola Sokolovská). Tato lokalita byla do projektu zahrnuta na základě špatného stavu dřevin, které se zde nachází. Výřez řešené oblasti je znázorněn na obrázku Stávající dřeviny před budovou školy jsou ukázány na obrázku Seznam stávající zeleně je v tabulce 3.4 na konci této sekce. Řešená oblast zahrnuje prostor mezi budovou školy a hlavní silnicí č. 602 na ulici Sokolovská. Tvoří ji dvě osázené a částečně zatravněné obdélníkové plochy, které jsou na straně ulice Sokolovská a u budovy školy ohraničeny dláţ děnými chodníky. Středem prostoru prochází přístupový chodník k hlavnímu vchodu do školní budovy (Obrázek 3.21). Od hlavní silnice je příchod ke škole oddělen kovovým zábradlím. Kvůli nedostatku prostoru před základní školou se právě v těchto místech shromaţ ďuje nejvíce dětí. Jsou to většinou děti, které do školy dojíţ dí a čekají zde před otevřením školy. Přesto je před budovou školy dostatek prostoru, který by mohli děti vyuţ ívat. Většinu zeleně tvoří skupiny koniferů do 1,5 m výšky ve špatném stavu (výrazné redukce, částečně vyvětvené a prosychající), které jsou z hlediska svého růstu a stanovištních podmínek neperspektivní. To se týká především jehličnanů na straně budovy školy, které přerůstají okraj osázených ploch a výrazně zasahují do chodníku, který vede podél školy. Na ploše po levé straně při příchodu ke škole je to především skupina borovice kleče (Pinus mugo), jalovce (Juniperus) a zeravů (Thuja sp.) (inv.č. 1, Obrázek 3.22). Tyto dřeviny jiţ byly několikrát výrazně redukovány. Kvůli nedostatečné vzájemné vzdálenosti na několika místech prosychají. Ze strany hlavní silnice na ulici Sokolovská, kde je dostatek prostoru pro nízkou výsadbu, je naopak okraj plochy volný (Obrázek 3.23). Obdobná situace je u stávající zeleně na ploše po pravé straně při příchodu ke škole. Na straně budovy školy se nachází kompaktní skupina jalovců a tújí, která také přerůstá okraj plochy a zasahuje do chodníku u budovy školy (Obrázek 3.24). U hlavního vchodu do školy se na rohu plochy nachází sestříhaný zerav (Thuja sp., inv.č. 11) (Obrázek 3.25). U hlavní silnice se na ploše nachází šest borovic černých (Pinus nigra, inv.č. 5-10) (Obrázek 3.26). Při stávající výšce stromů některé z borovic jiţ vrůstají do drátů vedení nízkého napětí, které nad plochou prochází. V brzké době budou muset být tyto stromy kvůli vedení dekapitovány, čímţ se jejich vitalita a celkový vzhled znehodnotí. Zbývající část plochy je zatravněná. Chodník, který probíhá podél budovy školy, končí na východní straně u budovy školy (Obrázek 3.27). Ţáci si v těchto místech na okraji plochy zkracují cestu přes trávník. Vzhledem k nízké perspektivě stávající zeleně a značnému vyvětvení, které bylo u nevhodně vysazených dřevin zasahujících do chodníku, provedeno, je před školou navrţ ena náhradní výsadba. Výsadba zeleně je uzpůsobena novému řešení prostoru před základní školou, které zde zajistí dostatek volného místa. To budou moci děti, které se zde shlukují, vyuţ ívat. Výsadba současně školu a prostor před ní odstíní od rušné hlavní silnice na ulici Sokolovská. 151

22 ZŠ Sokolovská ZŠ Sokolovská Obrázek 3.19: Fotografie zachycující řešenou oblast před budovou Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 (ve výřezu). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011). Obrázek 3.20: Schematické znázornění zeleně před budovou ZŠ Sokolovská na ulici Sokolovská, která je předmětem návrhu pěstebních opatření. 152

23 Obrázek 3.21: Panoramatický snímek prostoru před Základní školou Sokolovská. (Fotografie: Greenberg, 2011) 153

24 Obrázek 3.22: Skupina jehličnanů u budovy školy na ploše po levé straně při příchodu ke škole. (Fotografie: Greenberg, 2011) Obrázek 3.23: Pohled na plochu po levé straně příchodu ke škole z ulice Sokolovská. (Foto: Greenberg, 2011) 154

25 Obrázek 3.24: Pohled na skupinu koniferů u budovy školy na ploše po pravé straně při příchodu ke škole. (Fotografie: Greenberg, 2011) Obrázek 3.25: Zerav na okraj plochy po pravé straně při příchodu ke škole. (Fotografie: Greenberg, 2011) Obrázek 3.26: Borovice černé na ploše po pravé straně při příchodu ke škole z ulice Sokolovská. (Fotografie: Greenberg, 2011) 155 Obrázek 3.27: Východní okraj řešené oblasti před ZŠ Sokolovskou. (Fotografie: Greenberg, 2011)

26 Tabulka 3.4: Seznam stávající zeleně. Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) Inv. číslo** 1 Pinus mugo, Juniperus sp., Thuja sp. Borovice kleč, Jalovec, Zerav Thuja sp., Juniperus sp. Zerav, Jalovec Syringa vulgaris Šeřík obecný Forsythia intermedia Zlatice prostřední Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Thuja sp. Zerav sp

27 3.2.4 Památník padlým Památník padlým v první světové válce (dále památník) se nachází na ulici Sokolovská (Obrázek 3.28). Řešenou oblast tvoří ostrůvek v okolí památníku, který leţ í mezi ulicemi Sokolovská a Lipnice. Znázornění zeleně v okolí památníku je na obrázku Seznam dřevin je uveden v tabulce 3.5 na konci této sekce. V těsné blízkosti památníku se nachází výsadba tisů červených (Taxus baccata, inv.č , Obrázek 3.30). Tyto dřeviny tvoří kolem památníku kompaktní stěnu a naprosto zakrývají boční pohled na památník z ulice Sokolovská, kterou prochází hlavní silnice č Pohled na památník z ulice Lipnice zakrývají tyto dřeviny zcela (Obrázek 3.30). Na západním okraji řešené oblasti se nachází řada čtyř lip velkolistých (Tilia platyphyllos, inv.č. 7-10, Obrázek 3.31 a 3.32). U těchto stromů byly nepravidelně v průběhu jejich růstu prováděny ořezy tzv. na hlavu, coţ vedlo k výrazným deformacím koruny. Ty jsou patrné především u stromů s inventarizačními čísly 9 a 10, u kterých nevhodné redukce způsobily výrazné asymetrie koruny. Vzhledem k výraznému poškození a nízké perspektivě je u těchto stromů navrţ ena jejich eliminace a náhrada novou výsadbou. Pod lipami prochází okrajem řešené oblasti ţ ivý plot (Obrázek 3.31). Jedná se o nesouvislou výsadbu, která je ve velmi špatném stavu. Na jiţ ním okraji zelené plochy v okolí památníku se nachází pět vzrostlých dubů letních Fastigiata (Quercus robur Fastigiata, inv.č. 1-5, Obrázek 3.33). Tyto stromy tvoří za památníkem vysokou stěnu a uzavírají pohled z ulice Sokolovské dolů do ulice Lipnice. U všech stromů je spodní část koruny vyvětvená a kmen stromů je holý. Přesto jsou v relativně dobrém zdravotním stavu. Vzhledem k vhodnému umístění stromů v této lokalitě je navrţ eno jejich zachování a ošetření odbornými řezy. Výjimkou je strom s inventarizačním číslem 2, který vrůstá do nadzemního vedení (Obrázek 3.33) a je u něj z tohoto důvodu navrţ ena eliminace. V blízkosti památníku se nachází dva vzrostlé zeravy (inv.č. 24 a 26, Obrázek 3.34). Jde o výsadby, které zde byly provedeny nahodile a svým umístěním nezapadají do konceptu prostoru kolem 157 památníku. Proto je doporučena jejich eliminace. Na jiţ ním okraji vybíhá řešená oblast směrem do ulice Lipnice. Zde se v blízkosti rodinných domů nachází dva smrky ztepilé (Picea abies, inv.č. 13 a 14, Obrázek 3.35). Před nimi rostou v těsné blízkosti dvě lípy velkolisté (Tilia platyphyllos, inv.č. 11 a 12, Obrázek 3.35). Smrky vrůstají do nadzemního vedení, které prochází na hranici řešené oblasti. Proto jsou tito jedinci navrţ eni k eliminaci. Lípy, které stojí před nimi, mají koruny poznamenané nevhodnými redukcemi. Dle tvaru koruny se zřejmě jednalo o nepravidelně prováděné řezy tzv. na hlavu. Tyto stromy jsou v relativně dobrém zdravotním stavu a je u nich navrţ eno ošetření koruny řezem lezeckou technikou. Obrázek 3.28: Řešená oblast (ve výseči) v okolí památníku padlým v první světové válce (značen šipkou) (A-budova gymnázia). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011). ul. Sokolovská ul. Lipnice A

28 Obrázek 3.29: Schematické znázornění zeleně v okolí památníku padlým (značeno šipkou) na ulici Sokolovská. 158

29 Obrázek 3.30: Pohled na památník padlým s ulice Sokolovská (nahoře) a ulice Lipnice (dole). (Fotografie: Greenberg, 2011) 159

30 Obrázek 3.31: Lípy na západním okraji řešené oblasti (nahoře: Tilia platyphyllos, zprava inv.č. 7-10) a živý plot lemující plochu u památníku padlým (oba snímky). (Fotografie: Greenberg, 2011) 160

31 Obrázek 3.32: Lípy na západním okraji řešené oblasti (zleva: Tilia platyphyllos inv.č. 7-10). (Fotografie: Greenberg 2011). Obrázek 3.33: Pohled na duby letní Fastigiata (inv. č. 1-5) z ulice Lipnice (vlevo) a strom s inv.č. 2 (značeno šipkou, vpravo) (Fotografie: Greenberg, 2011) 161

32 Obrázek 3.34: Zeravy (inv. č. 24 vlevo a 26 vpravo) na ploše u památníku padlým (Fotografie: Greenberg, 2011) Obrázek 3.35: Smrky ztepilé (značeno šipkou, inv.č. 13 vlevo a inv.č. 14 vpravo) na jižním okraji řešené oblasti na ulici Lipnice. (Fotografie: Greenberg, 2011) 162

33 Tabulka 3.5: Seznam stávající zeleně. Památník padlým Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* Průměr kmene (cm) Inv. číslo** (cm) 1 Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Thuja Zerav Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Taxus baccata Tis červený Taxus baccata Tis červený Taxus baccata Tis červený Taxus baccata Tis červený Taxus baccata Tis červený Taxus baccata Tis červený Taxus baccata Tis červený Thuja Zerav Spiraea Tavolník Thuja Zerav 29/50/34 9/16/11 24 Sambucus nigra, Tilia platyphyllos, Bez černý, Lípa velkolistá, 25 Ligustrum vulgare Ptačí zob obecný Thuja Zerav 81/82 26/ Philadelphus coronarius Pustoryl věncový

34 3.2.5 Mateřská škola Sokolovská 1568/29 Poslední řešenou oblastí je prostor před budovou Mateřská školy Sokolovské 1568/29 (dále MŠ Sokolovská), který tvoří plocha mezi budovou mateřské školy a hlavní silnicí č. 602 na ulici Sokolovská. Budova MŠ sousedí s budovou gymnázia a stojí nedaleko památníku padlým, jehoţ okolí bylo řešeno v předcházející kapitole (Obrázek 3.36). Znázornění stávající zeleně je na obrázku Zeleň před budovou MŠ je velmi neuspořádaná. Hlavním problémem řešené oblasti je fakt, ţ e skupinové výsadby stromů a keřů před budovou MŠ, jsou ve velké většině vysazeny v nedostatečné vzdálenosti od sebe (Obrázek 3.38). Stávající zeleň tak dispozičně nevyhovuje danému prostoru. Vzájemné vrůstání stromů a keřů má také negativní vliv na jejich růst a tvar koruny, coţ sniţ uje perspektivou zeleně před budovou MŠ. Zbývající části plochy, kde je dostatek místa, jsou naopak bez výsadeb. Proto je v této části města navrţ ena obnova zeleně. Ta je koncipována tak, aby zde bylo ponecháno co nejvíce původních dřevin, které dispozičně odpovídají svému stanovišti a které nejsou deformovány sousedícími dřevinami. Společně se sousedícím parkem před budovou gymnázia a památníkem padlým by tak v této části města vznikla poměrně rozlehlá plocha upravené zeleně, která lemuje hlavní silnici na ulici Sokolovská a odděluje tak budovy od rušné silnice. Vzhledem k hustému provozu na ulici Sokolovská plní zeleň na této ploše také protihlukovou a protiprachovou funkci.. ul. Sokolovská B C A Obrázek 3.36: Řešená oblast před budovou MŠ Sokolovská (ve výseči) (A-budova MŠ Sokolovská, B-budova gymnázia, C-památník padlým). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011). 164

35 Na západním okraji řešené oblasti se nachází velmi hustá výsadba tvořená několika keřovými skupinami a vzrostlými, převáţ ně jehličnatými, stromy (Obrázek 3.38). Mezi touto hustou výsadbou prochází chodník, který vede z ulice Sokolovská k mateřské školce. Výsadby stromů a keřů jsou v naprosto nedostatečné vzdálenosti a kolidují mezi sebou. Mezi hustou výsadbou se nachází také dva smrky pichlavé (Picea pungens, inv.č. 56 a 59, Obrázek 3.38). Jedná se o krásné, zdravé jedince, které jsou v řešené oblasti zachovány. V blízkosti chodníku na ulici Sokolovská, který vede podél hlavní silnice, se nachází řada čtyř lip srdčitých (Tilia cordata, inv.č. 7-9 a 21, Obrázek 3.39). Tyto stromy jsou v dobrém zdravotním stavu. Jejich koruny nejsou nijak výrazně poškozeny a pro danou lokalitu mají vysokou perspektivu. Proto je u těchto stromů navrţ eno ošetření řezy. Výsadba lip se nachází také před budovou gymnázia, která s řešenou oblastí sousedí. Lípy srdčité před budovou MŠ tak druhově navazují na okolní výsadby, coţ celkově sjednocuje vzhled této lokality. V blízkosti lip se nachází výsadba keřů, která je velmi hustá a nepoloučená. Stromy tak nemají dostatek volného prostoru pro svůj růst. Ve střední části se před budovou MŠ nachází dva solitérní stromy javoru mléče (Acer platanoides, inv.č. 16 a 17, Obrázek 3.40). Strom s inventarizačním číslem 16 je ve velmi dobrém stavu a netrpí defekty koruny. Strom s číslem 17 má výraznou deformaci kmene. Jeho koruna je však v dobrém stavu. Pokud bude u tohoto jedince udrţ ována jeho koruna ve velikosti a tvaru s ohledem na deformovanost kmene (tj. bez výrazných asymetrií, nepřehoustlé koruny středně velké velikosti), lze zajistit bezpečnost stromu. Javory se nachází na velmi vhodném stanovišti. Je zde dostatek prostoru a stromy navíc mírně odstiňují budovu školky od rušné silnice. Stín stromů na budovu školy je vítaný především v letních měsících. Proto jsou tyto stromy v řešené lokalitě zachovány. Pro podpoření jejich ţ ivotnosti je u nich navrţ eno ošetření řezy. Husté skupiny dřevin, které se nachází na západním okraji a ve střední části řešené oblasti jsou na základě jejich nízké perspektivity navrţ eny z velké části k odstranění. To se týkám především skupin jalovců, borovic černých, zlatice prostřední a borovic klečí, které jsou přerostlé a kolidují s okolními stromy. Odstraněním těchto dřevin se uvolní prostor pro růst dlouhodobě perspektivních stromů, které jsou v řešené oblasti zachovány. Ve střední části řešené oblasti se nachází plocha s několika hracími prvky, které vyuţ ívají obyvatelé okolních bytových domů (Obrázek 3.41). Jedná se o zatravněnou plochu, která je oddělena od okolního prostoru ţ ivým plotem. Ten také izoluje hřiště od hlavní silnice. V prostoru plochy se nachází dvě skupiny smrků (tři smrky ztepilé jsou na jiţ ním okraji plochy, Picea abies, inv.č a několik středně velkých keřů. V blízkosti smrků se u ţ ivého plotu nachází nahodile vysazené skupiny šeříků a borovice kleče, které vrůstají do ţ ivého plotu. Proto jsou v návrhu doporučeny k eliminaci. Na severní straně této plochy se nachází v blízkosti bytového domu dva vzrostlé jasany ztepilé (Fraxinus excelsior, inv.č. 37 a 38, Obrázek 3.42). Tyto stromy mají mírně přehoustlou korunu. U stromu s číslem 38 je viditelné vychýlení kmene. Vzhledem k umístění stromů v blízkosti hřiště je u těchto jedinců navrţ eno ošetření koruny řezem pro zajištění provozní bezpečnosti. 165

36 A Obrázek 3.37: Schematické znázornění zeleně před budovou mateřské školy Sokolovská (A) na ulici Sokolovská. 166

37 Obrázek 3.38: Pohled na západní část řešené oblasti před budovou MŠ Sokolovská (za stromy) (budova gymnázia vlevo). (Fotografie: Greenberg 2011). 167

38 Obrázek 3.39: Lípy lemující chodník podél ulice Sokolovská (zleva inv.č. 7, 8, 9 a 21) (Fotografie: Greenberg 2011) Obrázek 3.40: Javory mléče (uprostřed snímku: inv. c 16 vlevo a 17 vpravo). (Fotografie: Greenberg 2011) 168

39 Obrázek 3.41: Pohled na hrací plochu v blízkosti bytových domů před MŠ Sokolovská. (Fotografie: Greenberg 2011) Obrázek 3.42: Jasany ztepilé (38 vlevo a 37 vpravo) na okraji řešené oblasti před MŠ Sokolovská. (Fotografie: Greenberg 2011) 169

40 Tabulka 3.6: Seznam stávající zeleně. Mateřská škola Sokolovská 1568/29 Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) Inv. číslo** 1 Potentilla fruticosa Mochna křovitá sk: Juniperus, Thuja, Forsythia sk: Jalovec, Zerav, Zlatice 2 intermedia, Symphoricarpos albus prostřední, Pámelník bílý sk: Syringa vulgaris, Spiraea sk: Šeřík obecný, Tavolník Pinus mugo Borovice kleč Pinus mugo Borovice kleč Juniperus Jalovec Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Philadelphus coronarius Pustoryl věncový Spiraea Tavolník Corylus avellana Líska obecná Forsythia intermedia Zlatice prostřední Ovocný strom Juglans Ořešák 47/37 15/ Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Spiraea Tavolník Forsythia intermedia Zlatice prostřední Spiraea Tavolník Tilia cordata Lípa srdčitá Syringa vulgaris Šeřík obecný Syringa vulgaris Šeřík obecný Pinus mugo Borovice kleč Syringa vulgaris Šeřík obecný Malus sp. Jabloň Taxus baccata Tis červený

41 28 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Thuja Zerav 59/33 19/11 29A 30 Thuja Zerav 23/37/15 7/12/5 29B 31 Thuja Zerav C 32 Chaenomeles sp. Kdoulovec Juniperus Jalovec Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Juglans Ořešák Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Pinus Borovice sk: Picea sk: Smrk Forsythia intermedia Zlatice prostřední Mrtvý Chaenomeles sp. Kdoulovec sk: Tavolník japonský, Meruzalka sk: Spiraea japonica, Ribes 49 Carpinus betulus Habr obecný Carpinus betulus Habr obecný Carpinus betulus Habr obecný Carpinus betulus Habr obecný Spiraea japonica Tavolník japonský sk: Skalník, Meruzalka, Škumpa orobincová, Růţ e svraskalá, Jalovec, plana sk: Cotoneaster, Ribes, Rhus typhina, 54 Rosa rugosa, Juniperus, plana sk: Juniperus, Rosa rugosa, Forsythia sk: Jalovec, Růţ e svraskalá, 55 intermedia, Cotoneaster Zlatice prostřední, Skalník Picea pungens Smrk pichlavý Pinus nigra Borovice černá

42 58 Pinus nigra Borovice černá Picea pungens Smrk pichlavý Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá 38/44 12/ Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá

43 3.3 NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ Ulice Hornoměstská bytové domy Jak jiţ bylo zmíněno v analýze řešené oblasti, plocha mezi bytovými domy a hlavní silnicí na ulici Hornoměstská je ve stávajícím stavu bez výsadeb. Vzhledem k rušné dopravě na hlavní silnici č. 602, která probíhá před bytovými domy, byla do tohoto prostoru navrţ ena výsadba solitérních stromů v kombinaci s ţ ivým plotem. Cílem výsadby je částečně odstínit bytové domy od rušné silnice před nimi. Zeleň tak v tomto prostoru plní vedle funkce estetické také funkci protiprachové a protihlukové stěny a tím celkově zlepší ţ ivotní prostředí v této lokalitě. Výsadba před bytovými domy je koncipována tak, aby navazovala na výsadby, které lemují hlavní silnici ve východní části ulici Hornoměstská. Proto jsou na straně silnice umístěny lípy srdčité (Tilia cordata Rancho ) v kombinaci s ţ ivým plotem hlohu obecného. Pouţ itím stejné druhové skladby rostlin se vzhled této části ulice Hornoměstské sjednotí a celá oblast bude působit uceleným dojmem. V blízkosti bytových domů je v prostoru umístěna skupina okrasných slivoní (Prunus serrulata Kanzan ), které charakterově navazují na výsadby mezi domy. V prostoru mezi bytovými domy se v současné době nachází řada 10 borovic, které zde byly vysazeny místními obyvateli. Jedná se o neperspektivní jedince, z nichţ středně velké stromy jiţ vrůstají do veřejného osvětlení, které lemuje chodník mezi domy. Vzhledem k dispozičním problémům musí být tyto stromy odstraněny. Do prostoru mezi domy je navrţ ena řada okrasných slivoní (Prunus serrulata Kanzan'). Jedná se o dekorativní stromy, které svým vzrůstem nebudou do budoucna kolidovat s veřejným osvětlením. Vzhledem k nízkému vzrůstu, jsou tyto stromy do úzkého prostoru mezi bytovými domy vhodné. Pod stromy je umístěna liniový výsadba tavolníku japonského (Spiraea japonica 'Genpei'). Tato nízká výsadba navazuje svým charakterem a uspořádáním na pásy půdokryvných rostlin a nízkých keřů, které jsou vysazeny podél komunikace na západní a jiţ ní straně domů. Seznam stromů v okolí bytových domů na ulici Hornoměstská navržených k odstranění. Poř. Číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene na řezné ploše pařezu (cm) * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro kaţd ý kmen zvlášť 173 ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti Plocha (m2) Inv. Číslo** 1 Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá

44 : Návrh výsadby v okolí bytových domů na ulici Hornoměstská. 174

45 Seznam navržených dřevin pro výsadbu v okolí bytových domů na ulici Hornoměstská. Latinský název Český název Velikost Počet ks celkem. Tilia cordata Rancho Lípa srdčitá Prunus serrulata Kanzan' Okrasná slivoň Celkem 11 Latinský název Český název Velikost Počet ks celkem. Crataegus laevigata * Hloh obecný Spiraea japonica 'Genpei' Tavolník japonský * ţi vý plot Celkem

46 Návrh výsadeb v okolí bytových domů na ulici Hornoměstská. 176

47 3.3.2 Ulice Hornoměstská Hlavním předmětem regenerace zeleně na ulici Hornoměstská je obnova stromořadí lip a ţ ivého plotu na severní straně ulice. Stromy jsou navrţ eny na místo stávajících lip velkolistých, které jsou z důvodu velmi špatného zdravotního stavu doporučeny k odstranění. Pozice stromů je odsouhlasena zadavatelem. Vzhledem k uloţ ení sítí není moţ né vytvořit pravidelné stromořadí se stejnou vzdáleností mezi jednotlivými stromy. Pozice stromů ve výsadbovém plánu je navrţ ena v blízkosti původních lip, ne přesně na jejich stávajícím umístění, aby bylo moţ né po vyfrézování pařezů lip provést novou výsadbu. Na základě stávajících stromů jsou do nové výsadby navrţ eny také stromy lip. Vzhledem ke stanovištním podmínkám je však u nových výsadeb pouţ it kultivar Tilia cordata Rancho. Ten svojí kompaktní korunou bude i ve vzrostlém stavu vyhovovat prostoru, který mají stromy v této části ulice k dispozici. U stromů tak nebude nutné provádět výrazné redukční řezy ani řezy tzv. na hlavu, které jsou příčinou špatného zdravotního stavu stávajících lip. Ţivý plot je v návrhu oproti stávajícímu stavu druhově jednotný. Tvoří jej hloh obecný, který je z historického hlediska pro dané stanoviště vhodný. Ţivý plot této dřeviny se dobře udrţ uje a má toleranci k soli, kterou se posýpá komunikace v zimním období. Při správné údrţ bě plotu by měly být s pouţ itím tohoto druhu minimalizovány stávající poškození tj. vyvětvení u báze a prosychání ţ ivého plotu. Na západním okraji řešené oblasti je u sochy sv. Jana Nepomuckého navrţ ena výsadba dvou lip po obou stranách sochy. Ta svým umístěním odpovídá výsadbě u sochy sv. Václava, která stojí na druhé straně silnice. Jak jiţ bylo zmíněno v analytické části, ve středu řešené oblasti, na začátku ulice Zámecká, stojí mariánský sloup. Sloup je orientován směrem k hlavní silnici č. 602, která ulicí Hornoměstská prochází. Kolem sloupu se nachází výsadba dřevin, které jej zcela zakrývají. Proto je navrţ ena jejich eliminace, čímţ se pohled na sloup z ulice Hornoměstské odkryje. Fakt, ţ e se sloup nachází na vyvýšené ploše podtrhne po odstranění dřevin jeho dominantu. V pozadí sloupu je navrţ ena výsadba pivoněk, která je v okolí mariánských sloupů vhodná. Výsadba sloup ohraničuje a podpoří tak jeho dominanci. Na východní straně řešená oblast končí u pozůstatků hradeb města. Zde je navrţ ena prořezávka několika dřevin u domů na ulici Pod Hradbami a na ploše jiţ ně pod bytovým domem. Jedná se o dřeviny neperspektivní, které rostou v těsné blízkosti budov nebo v nedostatečné vzdálenosti od sebe. U ulice Pod Hradbami jsou zbývající stromy ponechány. Na ploše jiţ ně od bytových domů je na místo původních neperspektivních dřevin umístěn jeden strom břízy bělokoré. Nově vysazený strom navazuje na skupinovou výsadbu bříz, která se na této ploše nachází. Seznam stromů navržených k ošetření na ulici Hornoměstská. Poř. Číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) Inv. Číslo** Kategorie ořezu 1 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá II. ZŘ 2 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá II. ZŘ * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro kaţd ý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti *** BŘ - bezpečnostní řez stromů lezeckou technikou, ZŘ - zdravotní řez stromů lezeckou technikou Specifikace ořezu *** 177

48 Seznam dřevin na ulici Hornoměstská navržených k odstranění. Poř. Číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene na řezné ploše pařezu (cm) 178 Plocha (m2) Inv. Číslo** 1 Buxus sempervirens Zimostráz vţd yzelený Berberis Dřišťál sk: Forsythia intermedia, sk: Zlatice prostřední, 3 Rosa sp., Trvalky Růţe, Trvalky Forsythia intermedia Zlatice prostřední Thuja Zerav - - 1,5 8 6 Rosa sp. Růţe - - 0,5 9 7 Rosa canina Růţe šípková Tilia cordata Lípa srdčitá Ligustrum vulgare Ptačí zob obecný Crataegus laevigata Hloh obecný Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá 117/ Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Crataegus laevigata Hloh obecný Šeřík obecný, Ptačí Syringa vulgaris, Ligustrum zob obecný, Hloh 19 vulgare, Crataegus laevigata obecný Juniperus horizontalis Jalovec plazivý Rhus typhina Škumpa orobincová 22/ A 22 Rhus typhina Škumpa orobincová B

49 23 Rhus typhina Škumpa orobincová C 24 sk: Thuja (4 ks) sk: Zerav (4 ks) ABCD 25 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Syringa vulgaris, Berberis Šeřík obecný, Dřišťál Spiraea vanhouttei Tavolník van Houtteův Betula pendula Bříza bělokorá Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Pinus sylvestris Borovice lesní Picea abies Smrk ztepilý sk: Juniperus horizontalis, Rhus typhina, Forsythia intermedia sk: Jalovec plazivý, Škumpa orobincová, Zlatice prostřední * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro kaţd ý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti 179

50 Návrh výsadeb na ulici Hornoměstská. 180

51 Seznam navržených dřevin pro výsadbu na ulici Hornoměstská. Latinský název Český název Velikost Počet ks celkem. Tilia cordata Rancho Lípa srdčitá Celkem 9 Latinský název Český název Velikost Počet ks celkem. Crataegus laevigata * Hloh obecný Paeonia lactiflora Pivoňka čínská Celkem 1241 * ţi vý plot 181

52 Část A Část B 182

53 Část C Část D Návrh výsadby na ulici Hornoměstská (od západního okraje řešené oblasti: část A, B, C a D). 183

54 3.3.3 Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 Cílem obnovy neperspektivní a částečně poškozené zeleně před základní školou Sokolovská je vyuţ ití prostoru a jeho potenciálu k vytvoření vhodného prostředí pro děti, které se před budovou školy shlukují. Díky nové výsadbě bude tento prostor dostatečně chráněné a izolované od rušné dopravy na hlavní silnici na ulici Sokolovská. Návrh zeleně je pojat tak, aby zeleň nevyţ adovala náročnou údrţ bu, zlepšila vzhled prostoru před budovou školy a vytvořila alespoň částečnou clonu mezi budovou školy a hlavní silnicí. Proto jsou v návrhu zachovány dvě plochy zeleně pouze s jinou dispozicí. Okraje plochy na straně budovy školy jsou tvarovány do vlnovky tak, aby před školou vznikl prostor, který mohou děti vyuţ ívat. Hlavní příchod k budově školy je v návrhu zachován. Do dláţ děné plochy je zakomponováno celkem 9 laviček. Ty mohou děti, které zde kaţ dodenně čekají, vyuţ ívat k posezení. Lavičky nejsou součástí projektu a budou zajištěny ze strany města. Po levé a pravé straně příchodu ke škole jsou mezi lavičkami umístěny na kaţ dé straně dva stromy sakury ozdobné (Prunus serrulata Royal Burgundy ). Tyto stromy jsou umístěny tak, aby částečně stínily na lavičky, které jsou pod nimi. Pro zajištění udrţ itelnosti zeleně jsou stromy osazeny do vodorovné pochozí mříţ e, které budou také zajištěny ze strany města. Kmeny stromů jsou chráněny obvodovým kovovým oplocením. Pás zeleně v okolí plochy je tvořen souvislými skupinovými výsadbami keřů, které prostor před školou částečně odstíní od hlavní silnice. Šířka pásu je zvolena tak, aby bylo moţ né z dláţ děné plochy rostliny dobře udrţ ovat. Seznam rostlinného materiálu je uveden v tabulce pod textem. Okraje zeleného pásu jsou na straně hlavní silnice a po bocích ohraničeny souvislým ţ ivým plotem habru obecného (Carpinus betulus). Ţivý plot oddělí prostor před školou a rušnou hlavní silnicí nejenom opticky, ale vytvoří částečně také protiprachovou a protihlukovou stěnu. Z hlediska údrţ by je doporučená maximální výška ţ ivého plotu 2 metry. Do zeleného pásu keřů jsou umístěny tři stromy habru obecného Frans Fontaine (Carpinus betulus Frans Fontaine ). Tyto stromy mají kuţ elovitou korunu šířky cca 3 metry. Dorůstají výšky aţ 10 metrů. Díky svojí kompaktní koruně nebudou do budoucna kolidovat s vedením nízkého napětí. Umístění stromů je voleno tak, aby doplnily sakury ozdobné a podpořily tak stromové patro, které tvoří bariéru mezi budovou a silnicí a které částečně nahradí clonu stávajících borovic černých. Na východním okraji řešeného území, na místě kde nyní ţ áci školy přechází přes travnatou plochu, je nově ponechán prostor pro dláţ děný chodník, který propojuje chodník u budovy školy s chodníkem u hlavní silnice. Ţivý plot, který ohraničuje výsadby, dodatečně zajišťuje, aby si ţ áci nezkracovali cestu přes okraje výsadeb a procházeli pouze po chodníku. Vzhledem k tomu, ţ e celá oblast byla po dlouhou dobu osázená jehličnany, je doporučeno provést zaloţ ení nové výsadby se 100% výměnou půdy. 184

55 Seznam stromů před ZŠ Sokolovská navržených k odstranění. Poř. Číslo 1 Latinský název Pinus mugo, Juniperus sp., Thuja sp. Obvod Český název kmene* (cm) Borovice kleč, Jalovec, Zerav - Průměr kmene na řezné ploše pařezu (cm) Plocha (m2) 2 Thuja sp., Juniperus sp. Zerav, Jalovec Syringa vulgaris Šeřík obecný Forsythia intermedia Zlatice prostřední Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Pinus nigra Borovice černá Thuja sp. Zerav Inv. Číslo** 1 * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro kaţd ý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti 185

56 Návrh výsadby před ZŠ Sokolovská. 186

57 Seznam navržených dřevin pro výsadbu před budovou ZŠ Sokolovská. Latinský název Český název Velikost Počet ks celkem Prunus serrulata Royal Burgundy Sakura ozdobná Carpinus betulus Frans Fontaine Habr obecný Carpinus betulus* Habr obecný* Cotoneaster dammeri Coral Beauty Skalník Dammerův Euonymus fortunei Emerald n Gaiety Brslen Fortuneův Forsythia intermedia Lynwood Zlatice prostřední Potentilla fruticosa Abbotswood Mochna křovitá Philadelphus coronarius Pustoryl věncový Stephanandra incisa Crispa Korunatka klaná Spiraea japonica Anthony Waterer Tavolník japonský Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Späth Šeřík obecný Weigela Eva Rathke Weigelie * ţi vý plot 187

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech září 2012. ÚDAJE O OBJEDNATELI A ZPRACOVATELI: Objednatel:

Více

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina 1 Salix caprea vrba 3 0 4 4 K ZŘ 666/210 větveno u země, stará, prosychá cca 25% koruny, prům. kmene 4 x 12cm 2 Koelreuteria paniculata svitel 2 1,5 4 K ODS 666/210 nízkokmen, nelze zapěstovat korunu,

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1 1 Pinus mugo borovice kleč 1,5 1,0 - keř 0 3 1 1 1 2 Pinus mugo borovice kleč 0,8 1,0 - keř 0 3 1 1 1 3 Picea abies smrk ztepilý 10,0 5,0 50 20 63 27 0 3 1 1 1 4 Larix decidua modřín opadavý 11,0 7,0 77

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace Prosinec 2011. ÚDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI: Zadavatel: Město Velké Meziříčí Radnická

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ FRANKŮV ZHOŘEC

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ FRANKŮV ZHOŘEC NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ FRANKŮV ZHOŘEC 48 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 48 5.1 ÚVOD.... 51 5.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 52 5.3 NÁVRH... 54 5.3.1 Návrh obnovy zeleně... 54 50 5.1 ÚVOD.

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici Obnova sídlištní zeleně v Bystřici ČERVEN 2017 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Lokalizace území... 3 3. Popis a posouzení současného stavu (dendrologický průzkum)... 4 3.1 Popis stávajícího stavu

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov.

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov. 'V Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst.. 1zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny ve znění pozdějších předpisů Žádám o povolení ke kácení dřevin na pozemku

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

Rozhodnutí spis. zn. NV Plnění Poznámka

Rozhodnutí spis. zn. NV Plnění Poznámka Předepsané náhradní výsadby r. 2010 Město Rožnov p. Radh.: 00171/2010/SlT/OP3 2 ks buk lesní p.č. 2070/2 k.ú. Roţnov p. R. (kříţ Na Kozinci) splněno 04374/2010/SlT/OP11 1 ks jehličnanu p.č. 1543/4 k.ú.

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ ,

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ , Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz ÚVOD Na základě požadavku Statutárního

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Současný stav : V současné době je zeleň v parku málo zastoupena, plocha parku je víceméně v pořádku, ale vzrostlé zeleně je zde velký nedostatek.

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Více

ZMĚNOVÝ LIST za období po realizaci rok Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod

ZMĚNOVÝ LIST za období po realizaci rok Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod RK-16-2019-75, př. 36 počet stran: 16 KUJI 15984/2019 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

A T E L I É R B 5. Daniela Karasová ABAR 2016

A T E L I É R B 5. Daniela Karasová ABAR 2016 A T E L I É R B 5 Daniela Karasová ABAR 2016 Záhon kyselé stanoviště latinský název český název leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ks stromy 1. Acer griseum

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum:

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření Florstyl s.r.o. květen 2011

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14 Znalecký posudek č. 1/2012 z odvětví zahradnictví Výtisk č. 1 Stránka 1 z 14 A. Úvodní údaje Předmět znaleckého posudku: Posouzení stromů a další zeleně na valu pro komunikaci Malkovského, Praha 18, Letňany.

Více

Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Ing. Kateřina Nehybová, DiS. OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 66619 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST

Více

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN Název dřeviny 1 Picea pungens smrk pichlavý 50-60 12-15 4-6 4 1 3 poškozené kořeny, mírný náklon, zatím zachovat 2 Picea pungens smrk pichlavý 20-30

Více

NAVRHOVANÝ SORTIMENT DŘEVIN PRO ETAPU II.

NAVRHOVANÝ SORTIMENT DŘEVIN PRO ETAPU II. NAVRHOVANÝ SORTIMENT DŘEVIN PRO ETAPU II. A) LISTNATÉ STROMY (obv. km.) LISTNATÉ STROMY NÁVRH PL Platanus acerifolia Platan javorolistý 16 18 1 3 kůly PR Prunus serrulata Sakura 16 18 5 3 kůly,kanzan BB

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU MODERNIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY VE ŠLUKNOVĚ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PROJEKT VEGETAČNÍCH ÚPRAV Vypracovala: Ing. Iva Jaburková, červen 2016 str. 1 OBSAH 1. Úvod 2. Popis

Více

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Obchodní podmínky Velkoobchodní ceník je určen kolegům školkařům, realizátorům, zahradníkům, zahradním architektům a obchodníkům. Ceny : jsou v ceníku uvedeny

Více

Obytný soubor Klecany

Obytný soubor Klecany KŘEČEK A PLUNDRA s.r.o. V Korytech 12, Praha 10, 100 00 www.krecek-plundra.cz DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Obytný soubor Klecany Místo: ul. Topolová, Klecany parc.č. 171/3, 171/4, 173, 128/2, 629/3, katastrální

Více

Inventarizace dřevin provedena k , aktualizována k

Inventarizace dřevin provedena k , aktualizována k CHOTĚBOŘ SÍDLIŠTĚ NA CHMELNICI Inventarizace dřevin provedena k 25.7.2013, aktualizována k 30.8.2013 poř. č. 1 Acer platanoides - javor mléč 21 6 7 2 1 1 3 20-40 Koruna upravena kvůli průjezdnímu profilu.

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp.

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman 27.4.211 1.vydání v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč Souprava: Zhotovitel:

Více

Revitalizace ulice Václava Rabase, Kladno

Revitalizace ulice Václava Rabase, Kladno zahradní a krajinná architektura K ristýna Greinerová Revitalizace ulice Václava Rabase, Kladno OBSAH 1 Lokalizace řešeného území a širší vztahy 2 Současný stav řešeného území 2.1 Situace stávajícího stavu

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Vegetační

Více

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Volba konkrétního druhu vždy závisí od stanovištních podmínek lokality. K určení původních druhů dřevin a stanovištních podmínek lze využít

Více

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50 1:0 1:0 2 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Sprvní orgn, který RP vydal: Datum nabytí účinnosti RP: Jméno a příjmení, funkce oprvněné úřední osoby pořizovatele: Podpis: Otisk úředního razítka: POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD

Více

Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje

Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) The Inventory

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Návrh sadových úprav

Návrh sadových úprav Návrh sadových úprav v Nedrahovicích Ing. Kristýna NEJEPÍNSKÁ +420 605 529 444 kristyna.nejepinska@email.com Kamila MRÁZOVÁ +420 734 114 693 studio@kamilamrazova.com obsah OBSAH STUDIE: návrh sadových

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

Ca b 'C'/22's Ca b 'C'/16's SEZNAM ROSTLIN: Mi d/5. Vi m/20. Ri 2's. Ri 2's. Aj r/13. Cot d/19. Va c. He b/10. Va c. Euo f 'E G'/8. Eup p/7.

Ca b 'C'/22's Ca b 'C'/16's SEZNAM ROSTLIN: Mi d/5. Vi m/20. Ri 2's. Ri 2's. Aj r/13. Cot d/19. Va c. He b/10. Va c. Euo f 'E G'/8. Eup p/7. PŮDORYS STÁVAJÍCÍHO STAVU: Ca b 'C'/22's Ca b 'C'/1's Ca b 'C'/16's Ta b 'A'/3's Pae s's Cot h/123's Sy v's Qu r 'A''s SEZNAM ROSTLIN: JEHLIČNATÉ STROMY A KEŘE: Zkratka: Ab n Pi a Ta b 'A' Th o Th o 'E

Více

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin podzim 2015 Jehličnaté dřeviny kód výrobku dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7637 Borovice černá QP Pinus nigra 15-25 26 30

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁZANÉ PŘÍLOHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. TECHNICKÁ ZPRÁVA E. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ TABULKOVÁ ČÁST H. ROZPOČET, CELKOVÁ SUMARIZACE, BILANCE VÝSADEB, TECHNOLOGIE VÝSADEB OBJEDNATEL: PROJEKT:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH. Investor:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH. Investor: Technická zpráva, Revitalizaci vegetačních ploch Libčice nad Vltavou, 01-2014 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY Název: Investor: Lokality: Autor: Stupeň: Část: REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH Město

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Formulář pro uchazeče - oceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) I. Výsadby a) Objekt : ozelenění háječku -parcela číslo 101/42 Ceny bez DPH

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia. Zpracovatel:Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz Investor:Městys Okříšky Jihlavská 1, 675 21 Okříšky email: rysavy@ou.okrisky.cz tel.: 724 287 708 HIP: Ing. Barbora

Více

Projekt rekultivace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny -

Projekt rekultivace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny - Projekt rekultivace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny - SORTIMENT STROMŮ K VYSAZENÍ 1 Sorbus aria 'Magnifica' jeřáb muk 2 Ulmus Hybride Lobelˇ jilm SORTIMENT KEŘŮ A DŘEVITÝCH TRVALEK K VYSAZENÍ 3 Berberis

Více

Zeleň - Souhrnná průvodní zpráva. Lokality Sídliště K Chlumu a Sídliště Malé náměstí. Dýšina

Zeleň - Souhrnná průvodní zpráva. Lokality Sídliště K Chlumu a Sídliště Malé náměstí. Dýšina Zeleň - Souhrnná průvodní zpráva Lokality Sídliště K Chlumu a Sídliště Malé náměstí Dýšina Zeleň Řešené území leží ve fytogeografickém okresu Plzeňská pahorkatina (31) v klimatické oblasti mírně teplé

Více

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU 4. GRAFICKÁ ČÁST A TABULKY VÝKAZŮ VÝMĚR A POČTŮ 4.1.SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ POD NEMOCNICÍ A MŠ LONGENOVA 4.2.NÁVRH

Více

INVENTARIZACE A PRŮZKUM STÁVAJÍCÍ ZELENĚ Územní studie veřejných prostranství: ÚSVP4 Miličín, Olbramovice, Vrchotovy Janovice

INVENTARIZACE A PRŮZKUM STÁVAJÍCÍ ZELENĚ Územní studie veřejných prostranství: ÚSVP4 Miličín, Olbramovice, Vrchotovy Janovice INVENTARIZACE A PRŮZKUM STÁVAJÍCÍ ZELENĚ Územní studie veřejných prostranství: ÚSVP4 Miličín, Olbramovice, Vrchotovy Janovice ZADAVATEL: Město Votice, Komenského nám. 700, 259 17 Votice ZHOTOVITEL: 4D

Více

Obsah technické zprávy:

Obsah technické zprávy: Obsah technické zprávy: 1. Identifikační údaje 2. Přehled výchozích podkladů 3. Stávající stav 4. Inventarizace dřevin 5. Návrh na kácení dřevin a ochranu stávajících stromů 1. Identifikační údaje Název

Více

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal VELKOOBCHODNÍ CENÍK PLATNÝ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - ceny jsou uvedeny bez DPH Nabídka rostlin - ŠKOLKY OPOLANY s.r.o. - 2013 -ŠKOLKY MCELY s.r.o. -ŠKOLKY TŘEBAŘOV s.r.o. Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté

Více

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY Na základě prohlídky ze dne 19. 10. 2017 doporučujeme níže popsané pěstební zásahy u stromů rostoucích v parku v obci Vrskmaň. Opatření by měla

Více

VEGETAČNÍ ÚPRAVY V OBCI LETINY A JEJÍCH ČÁSTECH BZÍ, CHOCENICKÉM ÚJEZDU A SVÁRKOVĚ

VEGETAČNÍ ÚPRAVY V OBCI LETINY A JEJÍCH ČÁSTECH BZÍ, CHOCENICKÉM ÚJEZDU A SVÁRKOVĚ Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Vegetační úpravy v obci Letiny a jejích částech Bzí, Chocenickém Újezdu a Svárkově VEGETAČNÍ ÚPRAVY V OBCI

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství

Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Velkoobchodní ceník jaro 2016 Arnika, Ing. Zdeněk Poslušný DiS. Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64 arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více