UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ"

Transkript

1 PAVEL ŠTOHL UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ k Učebnici účetnictví díl 19. upravené vydání Nakladatelství Ing. Pavel Štohl, s.r.o. Znojmo, listopad 2018

2 Pavel Štohl UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ k Učebnici účetnictví díl 19. upravené vydání Učebnice je určena pro vyučující předmětu účetnictví na obchodních akademiích a středních odborných školách s výukou účetnictví. Všechna práva jsou vyhrazena Žádná část této knihy nemůže být reprodukována do jakékoli podoby nebo jakýmkoli způsobem elektronickým ani mechanickým, včetně fotokopie nebo záznamu bez svolení autora. TISK: Tribun EU s.r.o., Cejl 892/32, Brno Ing. Pavel Štohl, 2018 ISBN

3 PŘEDMLUVA Sbírka příkladů je určena především pro studenty obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví, a to jako pracovní sešit zejména k učebnici Účetnictví 1. díl. Představuje doplněk k výše uvedené učebnici a na tuto učebnici navazuje. Příklady uvedené v publikaci vycházejí ze smyšlených údajů. Použité názvy podnikatelských subjektů jsou rovněž smyšlené a případná shoda s existujícím obchodním jménem firmy je pouze náhodná. Publikace obsahuje v každé kapitole jednak několik dílčích příkladů a jednak závěrečný souhrnný příklad. V příkladech jsou zařazeny účetní případy, které byly vysvětleny ve zmíněné učebnici. Úkolem studentů není jen zaúčtovat příslušné účetní případy, ale také vést knihu pohledávek a závazků, pokladní knihu, vyhotovovat inventární karty apod. Cílem Sbírky příkladů je co nejvíce přiblížit účtování jednotlivých účetních případů světu skutečné účetní praxe. Proto podklady pro účtování studenti čerpají například z přiložených mzdových sestav, výpisů z účtů apod. Uvítám jakékoli připomínky, rady nebo doporučení od Vás, kteří s touto učebnicí budete pracovat, aby Vaše náměty mohly být zapracovány do nového vydání. Znojmo, Pavel Štohl

4 OBSAH: 1 ÚVOD VEDENÍ ÚČETNICTVÍ URČENÍ VLIVU NA VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VÝPOČET VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ MAJETEK A ZDROJE FINANCOVÁNÍ MAJETEK A JEHO FORMY MAJETEK A JEHO FORMY ZDROJE FINANCOVÁNÍ MAJETKU MAJETEK PODNIKU A ZDROJE FINANCOVÁNÍ DAŇOVÁ EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRODEJNA ODĚVŮ Josef Malý AUTOSERVIS Vladimír Bulín EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ Ing. Pavel Němec PRODEJNA SPORTOVNÍCH POTŘEB Ondřej Vymazal PRAKTICKÝ LÉKAŘ MUDr. Jan Cimický ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK ROZVAHOVÉ ÚČTY ROZVAHOVÉ ÚČTY ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY Souhrnný opakovací příklad ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH ÚČTOVÁNÍ O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU POKLADNA A CENINY BANKOVNÍ ÚČTY SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování peněžních prostředků ÚČTOVÁNÍ O NAKUPOVANÝCH ZÁSOBÁCH MATERIÁL ZBOŽÍ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU POŘÍZENÍ A ODPISY DHM - příklad č POŘÍZENÍ A ODPISY DHM - příklad č ÚČTOVÁNÍ MEZD MZDY - ÚČTOVÁNÍ MZDY - ÚČTOVÁNÍ, VÝPOČTY ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ VÝROBKY SOUHRNÝ PŘÍKLAD na účtování výrobků (včetně sestavení předběžné kalkulace) ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NÁKLADY A VÝNOSY SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nákladů a výnosů SOUVISLÝ PŘÍKLAD (fyzická osoba obchodní činnost) Výchozí podmínky Počáteční stavy Účetní doklady

5 1 ÚVOD 1. 1 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Určete, zda podnikatelský subjekt povede daňovou evidenci nebo účetnictví (správnou odpověď označte křížkem do příslušného sloupce). Podnikatelský subjekt ROK 2018 ROK 2019 DE Účetnictví DE Účetnictví 1. Praktický lékař MUDr. Jan Slepička X X 2. Zubní laboratoř DENT, a.s. X X 3. Zdeněk Javůrek obchodník X X 4. M+M, s.r.o. X X 5. Advokát JUDr. Jana Štípová X X ad 1) MUDr. Slepička provozuje činnost praktického lékaře. V jednotlivých letech měl tyto obraty: v roce 2017 dosáhl obratu 16,2 mil. Kč, v roce 2018 měl obrat 20,5 mil. Kč. ad 2) Laboratoř DENT, a.s., provozuje svoji činnost od roku V tomto roce dosáhla obratu 14,9 mil. Kč, v roce 2018 obrat 25,5 mil. Kč. ad 3) Pan Zdeněk Javůrek podniká od roku 2017 jako fyzická osoba předmětem činnosti je nákup a prodej zboží. V roce 2017 dosáhl obratu 26,5 mil. Kč, v roce 2018 měl obrat 22,1 mil. Kč. ad 4) Miroslav Moravec založil v roce 2017 společnost s ručením omezeným M+M, s.r.o., kde je jediným společníkem. V tomto roce měla společnost obrat 7,7 mil. Kč, v následujícím roce 9,1 mil. Kč. ad 5) JUDr. Jana Štípová provozuje advokátní kancelář. V roce 2017 měla obrat 15,9 mil. Kč, v roce 2018 dosáhla obratu 28,2 mil. Kč URČENÍ VLIVU NA VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Určete, zda níže uvedené položky ovlivní výsledek hospodaření, a to jak v daňové evidenci, tak v účetnictví. Účetní případ Daňová evidence Účetnictví 1. Faktura za nákup zboží, které bylo převzato na sklad NE NE 2. Zaplacení dodavatelské faktury za nákup zboží ANO NE 3. Tržby v hotovosti za prodané zboží ANO ANO 4. Odvod tržeb z pokladny na běžný účet NE NE 5. Úbytek prodaného zboží ze skladu NE ANO 6. Proplacení cestovních výdajů zaměstnanci v hotovosti ANO ANO 5

6 1. 3 VÝPOČET VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ Pan Milan Dryml podniká jako fyzická osoba (koupě a prodej zboží a kromě toho pořádá jazykové kurzy). V prosinci 2017 nastaly u pana Drymla mimo jiné tyto účetní případy: 1. Zaplacena záloha na kurz EKONOM pro svého zaměstnance (výdajový PD) Kč (kurz se uskuteční v období od do ) 2. Nákup zboží za hotové Kč (zboží bylo převzato na sklad, do konce roku 2018 nebylo prodáno) 3. Faktura přijatá za nájem prodejny Kč (jedná se o nájem na období 12/2018, faktura byla zaplacena v 01/2019) 4. Faktura vystavená za jazykové kurzy (datum konání kurzů - září až prosinec 2018) Kč 5. Částečná úhrada faktury od odběratele za jazykové kurzy (viz bod 4) Kč 6. Tržby v hotovosti za jazykové kurzy (konání kurzů září až prosinec 2018) Kč Do následující tabulky doplňte, jak výše uvedené účetní případy ovlivní výsledek hospodaření podnikatele v roce 2018, tj. do daného řádku zapište příslušnou peněžní částku nebo pole proškrtněte. Účetní případy DAŇOVÁ EVIDENCE ÚČETNICTVÍ Daňové příjmy Daňové výdaje Výnosy Náklady 1. Záloha na RK Ekonom Nákup zboží FAP za nájem prodejny FAV za jazykové kurzy Částečná úhrada FAV Tržby za jazykové kurzy CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V DAŇOVÉ EVIDENCI (Zisk +, Ztráta -) = Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ÚČETNICTVÍ (Zisk +, Ztráta -) = Kč 6

7 3 MAJETEK A ZDROJE FINANCOVÁNÍ 3. 1 MAJETEK A JEHO FORMY Zařaďte do příslušného sloupce (označte křížkem) jednotlivé položky majetku: MAJETEK Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Zboží X Budova X Výrobní stroj za Kč X Nedokončená výroba X Pohledávky za odběrateli X Software za Kč X Materiál X Peníze v pokladně X Zaplacené provozní zálohy X Osobní automobil za Kč X Výrobky X Peníze na běžném účtu X 3. 2 MAJETEK A JEHO FORMY Účetní jednotka má v obchodním majetku zařazeny tyto položky: software Kč, počítač Kč, náhradní díly Kč, běžný účet Kč, zboží na skladě Kč, budova skladu Kč, nákladní automobil Kč, neuhrazené faktury od odběratelů Kč, peníze v pokladně Kč, mrazicí boxy v prodejnách (2 ks po Kč), pohledávky za pojišťovnou Kč. Proveďte součty položek majetku jednotlivých skupin a vypočtené údaje doplňte do tabulky: MAJETEK Dlouhodobý majetek celkem ,00 z toho: dlouhodobý nehmotný majetek ,00 dlouhodobý hmotný majetek ,00 Oběžný majetek celkem ,00 z toho: zásoby ,00 peněžní prostředky ,00 pohledávky ,00 Majetek celkem ,00 Kč 7

8 3. 3 ZDROJE FINANCOVÁNÍ MAJETKU Zařaďte do příslušného sloupce (označte křížkem) jednotlivé položky zdrojů financování: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Vlastní zdroje Cizí zdroje Úvěry u peněžního ústavu X Zisk běžného roku (ponechán ve firmě) X Neodvedené daně X Přijaté zálohy od odběratelů X Osobní vklad podnikatele na firemní bankovní účet X Neuhrazené faktury dodavatelům X Nevyplacené mzdy zaměstnancům X 3. 4 MAJETEK PODNIKU A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Obchodní podnik MARKET, s.r.o., vykázal ve své evidenci tento majetek a jeho zdroje financování: Pohledávky za zaměstnanci Kč Pozemky Kč Dlužné daně (vůči finančnímu úřadu) Kč Zboží v prodejnách Kč Nezaplacené přijaté faktury za nákup zboží Kč Krátkodobé bankovní úvěry Kč Běžný účet Kč Nevyplacené mzdy zaměstnancům Kč Pohledávky za odběrateli Kč Kopírovací stroj Kč Zápůjčka od společníka Kč Nerozdělený zisk Kč Budova prodejny Kč Peníze v hotovosti Kč Základní kapitál Kč ÚKOLY: 1. Zařaďte výše uvedené položky do tabulky Struktura majetku a zdrojů financování. 2. Vypočítejte, kolik procent z celkových aktiv podniku je kryto cizími zdroji. 8

9 STRUKTURA MAJETKU A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ MAJETEK Kč ZDROJE FINANCOVÁNÍ Kč DLOUHODOBÝ MAJETEK VLASTNÍ ZDROJE Pozemky Základní kapitál Kopírovací stroj VH - nerozdělený zisk Budova prodejny OBĚŽNÝ MAJETEK CIZÍ ZDROJE Pohledávky za zaměstnanci Dlužné daně Zboží v prodejnách Nezaplacené FAP Běžný účet Krátkodobé úvěry Pohledávky za odběrateli Nevyplacené mzdy Peníze v hotovosti Dlouhodobá půjčka Majetek celkem Zdroje financování celkem

10 4 DAŇOVÁ EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V této kapitole budete zaznamenávat všechny hospodářské operace za předpokladu, že podnikatelský subjekt NENÍ PLÁTCE DPH. Poznámka: Příklady na zapisování do deníku příjmů a výdajů u plátce DPH budou obsaženy ve 2. díle Sbírky. OBSAH: 4. 1 PRODEJNA ODĚVŮ Josef Malý 4. 2 AUTOSERVIS Vladimír Bulín 4. 3 EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ Ing. Pavel Němec 4. 4 PRODEJNA SPORTOVNÍCH POTŘEB Ondřej Vymazal 4. 5 PRAKTICKÝ LÉKAŘ MUDr. Jan Cimický 4. 1 PRODEJNA ODĚVŮ Josef Malý Pan Josef Malý podniká jako fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku (předmět činnosti nákup a prodej zboží), vede daňovou evidenci. Začal podnikat v prosinci 2018 a předložil ke zpracování tyto doklady: A Pokladní doklady p/1 Tržby za prodej zboží Kč p/2 Odvod peněz na účet Kč p/3 Tržby za trička Kč p/4 Složenkou zaplaceno vyúčtování za telefonní hovory 600 Kč (z toho firemní hovory 500 Kč, soukromé hovory 100 Kč) p/5 Účtenka z restaurace za pohoštění při oslavě úspěšného zahájení podnikání Kč p/6 Zaplaceno pojištění jako podnikatel: zdravotní pojištění Kč sociální pojištění Kč p/7 Tržby za prodej zboží Kč p/8 Výběr pro osobní spotřebu Kč p/9 Nákup kalkulačky 800 Kč p/10 Výplata cestovného na základě knihy jízd Kč Kniha jízd: Pro dovoz zboží použil svoje soukromé osobní auto, se kterým ujel v prosinci 200 km při služebních cestách. Při výpočtu náhrady cestovného bylo použito těchto údajů: Průměrná spotřeba benzínu dle technického průkazu 6,0 litru / 100 km Cena 1 litru benzínu 30,50 Kč / 1 litr Základní sazba (náhrada za opotřebení auta) 4,00 Kč / 1 km 10

11 B bankovní výpisy s těmito údaji: Výpis číslo 1 ze dne Počáteční zůstatek Osobní vklad Konečný zůstatek Výpis číslo 2 ze dne Počáteční zůstatek Zaplacena faktura (F/1) za nájem prodejního stánku Zaplacena faktura (F/2) za nákup triček Konečný zůstatek Výpis číslo 3 ze dne Počáteční zůstatek Pokladna (vyúčtování odvodu peněz) Zaplacena faktura (F/3) za nákup riflí Konečný zůstatek Výpis číslo 4 ze dne Počáteční zůstatek Převod na sporožirový účet (osobní účet, který nesouvisí s podnikáním) Konečný zůstatek Výpis číslo 5 ze dne Počáteční zůstatek Připsaný úrok Poplatky bance za vedení účtu Konečný zůstatek 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 50 Kč Kč Kč C - Faktury přijaté F/1 Faktura za nájem prodejního stánku Kč F/2 Faktura za nákup triček Kč F/3 Faktura za nákup riflí Kč F/4 Faktura za inzerci v regionálním tisku Kč ÚKOLY: 1. Zapište jednotlivé hospodářské operace do deníku příjmů a výdajů. 2. Vypočítejte, jaký je konečný zůstatek peněz v pokladně a na běžném účtu. 3. Zjistěte, jaký zisk podnikatel za dané období vykázal. Daňové příjmy Daňové výdaje Rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji Kč Kč Kč 11

12 4. 2 AUTOSERVIS Vladimír Bulín Pan Vladimír Bulín začal podnikat v listopadu provozuje autoservis. Zaměstnává 1 pracovníka v hlavním pracovním poměru. V roce 2018 byly tyto hospodářské operace: Datum Doklad Popis operace Kč p/1 Osobní vklad do pokladny Kč b/1 Osobní vklad na podnikatelský běžný účet Kč Poplatek za založení účtu Rekapitulace výpisu: Počáteční zůstatek Ve prospěch Na vrub Konečný zůstatek 0 Kč Kč 200 Kč Kč 200 Kč F/1 Faktura došlá za nákup materiálu (náhradní díly na auta) Kč p/2 Vyprání montérek 150 Kč F/2 Faktura došlá za reklamu Kč p/3 Zaplacena záloha na silniční daň 400 Kč p/4 Tržby za provedené opravy v listopadu Kč p/5 V restauraci zaplatil za pohoštění při jednání s dodavateli materiálu Kč p/6 Nákup pracovního oděvu 800 Kč p/7 Nákup stroje WAP (do autoopravny) Kč p/8 Nákup publikace Daně 2018 výklad a praktické příklady 150 Kč b/2 Zaplacena F/1 za materiál Kč Částečná úhrada F/ Kč Převod mzdy za listopad na osobní účet zaměstnance Kč Odvod zdravotního pojištění ze mzdy za listopad Odvod sociálního pojištění ze mzdy za listopad Odvod zálohy na daň z příjmů zaměstnance (daň ze mzdy) za listopad Rekapitulace výpisu: Počáteční zůstatek Kč Ve prospěch Na vrub Kč Konečný zůstatek Kč Kč Kč Kč 12

13 p/9 Za nájem dílny na období 11/ /2019 zaplatil hotově Kč p/10 Tržby za provedené opravy za prosinec Kč p/11 Výplata cestovní náhrady podnikateli za služební jízdy Kč p/12 Podnikatel si vybral hotově na osobní spotřebu Kč b/3 Poplatky bance Kč Úroky z běžného účtu 250 Kč Rekapitulace výpisu: Počáteční zůstatek Kč Ve prospěch 250 Kč Na vrub 450 Kč Konečný zůstatek Kč ÚKOLY: 1. Zapište jednotlivé hospodářské operace do deníku příjmů a výdajů. 2. Zjistěte zůstatky v pokladně a na běžném účtu k Vypočítejte rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji. Daňové příjmy Daňové výdaje Rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji Kč Kč Kč PS: Podnikatel se rozhodl, že nebude v tomto roce odpisovat dlouhodobý majetek. 13

14 4. 3 EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ Ing. Pavel Němec Ing. Pavel Němec má živnostenské oprávnění na poskytování ekonomického poradenství a dále se zabývá nákupem a prodejem učebnic a odborné literatury. Na běžném účtu měl zůstatek ve výši Kč. V roce 2018 byly tyto hospodářské operace: Datum Doklad Popis operace Kč P/1 Osobní vklad do pokladny Kč V/1 Zaplaceno za opravu počítače p. Jurmanovi Kč F/1 Faktura přijatá od firmy AVION, s.r.o., za nákup učebnic Kč F/2 Faktura přijatá od fy Telecom, a.s., za telefonní hovory v listopadu Kč V/2 Nákup ekonomického softwaru od společnosti BONY, s.r.o Kč P/2 Přijata záloha od p. Hubáčka na daňové poradenství Kč f/1 Faktura vystavená firmě Volareza, a.s., za vedení účetnictví Kč b/1 Úhrada nájemného kancelářských prostor na 1. pololetí Kč Výběr peněz pro osobní spotřebu Přijata půjčka od známého (p. Jarkovského) Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Ve prospěch Na vrub Konečný stav Kč Kč Kč Kč Kč Kč F/3 Faktura přijatá od fy CAR s.r.o., za nákup osobního automobilu Kč V/3 Nákup benzínu do firemního automobilu Kč F/4 Faktura přijatá od firmy B+C, s.r.o., za reklamní billboard Kč V/4 Zakoupena dálniční známka pro firemní vozidlo na rok Kč P/3 Prodej kopírovacího stroje, který byl zahrnut v obchodním majetku Kč f/2 Faktura vystavená p. Hubáčkovi za daňové poradenství: cena dohodou záloha zaplacená zbývá k úhradě Kč Kč Kč 14

15 b/2 Úhrada F/1 firmě AVION, s.r.o Kč Přijata úhrada f/1 od firmy Volareza, a.s Kč Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Kč Ve prospěch Kč Na vrub Kč Konečný stav Kč V/5 Nákup občerstvení na podnikovou vánoční oslavu Kč P/4 Tržby v hotovosti za prodané učebnice Kč V/6 Odvod hotovosti na běžný účet Kč V/7 Výplata cestovného za pracovní cesty v prosinci Kč V/8 Nákup mobilního telefonu Kč b/3 Úhrada F/2 společnosti Telecom, a.s Kč Částečná úhrada F/3 společnosti Car, s.r.o Kč První splátka zápůjčky p. Jarkovskému (viz b/1 z ) Kč Zaplacen úrok ze zápůjčky p. Jarkovskému Kč Přijat doplatek f/2 (od p. Hubáčka) Kč Úhrada F/4 firmě B+C, s.r.o Kč Vyúčtování odvodu hotovosti Kč Poplatky bance za vedení účtu 700 Kč Připsané úroky z běžného účtu 100 Kč Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Kč Ve prospěch Kč Na vrub Kč Konečný stav Kč ÚKOLY: 1. Zapište jednotlivé hospodářské operace do deníku příjmů a výdajů. 2. Zjistěte zůstatky v pokladně a na běžném účtu k Vypočítejte rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji. Daňové příjmy Daňové výdaje Kč Kč Rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji Kč Poznámka: Podnikatel se rozhodl, že nebude v tomto roce odpisovat dlouhodobý majetek. 15

16 4. 4 PRODEJNA SPORTOVNÍCH POTŘEB Ondřej Vymazal Ondřej Vymazal vlastní firmu, která se zabývá prodejem sportovních potřeb a poskytováním služeb (opravy sportovních potřeb, broušení bruslí, montáže a seřízení lyžařských vázání apod.). V roce 2018 předložil ke zpracování tyto doklady: 1. Faktury přijaté F/1 Internet od společnosti Videon, a.s Kč v/ F/2 Nákup zboží - od firmy M-SPORT, s.r.o Kč v/ F/3 Oprava firemní budovy od fy Jelínek, s.r.o Kč v/ F/4 Nákup 5 ks regálů do prodejny po Kč od firmy Kč v/ PRAKTIK, s.r.o F/5 Nákup auta Škoda Fabia od firmy AUTO-VLK, s.r.o Kč v/ Faktury vydané f/1 Prodej sportovní potřeb společnosti FC Plzeň Kč v/ f/2 Oprava míčů Sportovní gymnázium Přeštice Kč v/ f/3 Montáže a seřízení lyžařských vázání fy SKI Klatovy, s.r.o Kč v/ Pokladní doklady P/1 Tržby za broušení bruslí hokejovému oddílu ORLI, s.r.o Kč V/1 Nákup vizitek (400 ks po 4,- Kč) Kč P/2 Osobní vklad do pokladny Kč V/2 Nákup notebooku Kč V/3 Výplata mzdy zaměstnanci na základě dohody o provedení práce Kč V/4 Nákup benzínu do firemního automobilu Kč P/3 Tržby za prodané zboží Kč V/5 Odvod části tržeb na běžný účet Kč V/6 Proplaceny cestovní náhrady za služební jízdy soukromým autem Kč Podnikatel byl na služebních cestách vlastním automobilem nezahrnutým do obchodního majetku. Ujeto km, sazba základní náhrady 4,00 Kč / 1 km, průměrná spotřeba dle technického průkazu 6 litrů na 100 km, cena benzínu 30,50 Kč / 1 litr. 16

17 4. Výpisy z běžného účtu b/1 Půjčka od rodičů Kč Úhrada F/1, v/ společnosti Videon, a.s Kč Částečná úhrada F/2, v/ společnosti M-SPORT, s.r.o Kč Odvod zdravotního pojištění podnikatele Kč ) Odvod sociálního pojištění podnikatele Kč Přijata úhrada f/1, v/ Kč Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Ve prospěch Na vrub Konečný stav 0 Kč Kč Kč Kč b/2 Přijata úhrada f/2, v/ od Sportovního gymnázia Kč Úhrada F/4, v/ firmě PRAKTIK, s.r.o Kč Úhrada F/5, v/ fy AUTO-VLK, s.r.o Kč Odvod daně ze mzdy finančnímu úřadu (z dohody o PP) Kč Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Ve prospěch Na vrub Konečný stav Kč Kč Kč Kč b/3 Připsání hotovosti odvedené z pokladny na běžný účet Kč Poplatky bance za vedení účtu Kč Připsané úroky 120 Kč Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Ve prospěch Na vrub Konečný stav Kč Kč 700 Kč Kč ÚKOLY: 1. Zapište do deníku příjmů a výdajů hospodářské operace běžného období. 2. Vypočítejte konečný zůstatek v pokladně a na běžném účtu. 3. Zjistěte rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji. Daňové příjmy Daňové výdaje Rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji Kč Kč Kč 17

18 4. 5 PRAKTICKÝ LÉKAŘ MUDr. Jan Cimický MUDr. Jan Cimický začal od provozovat lékařskou činnost jako zubní lékař. Údaje o firmě: MUDr. Jan Cimický, Větrná 10, Brno, bankovní účet u KB č /0100. Zaměstnává zdravotní sestru p. Lenku Růžičkovou. Pro podnikání používá osobní automobil Škoda Fabia, který zahrnul do obchodního majetku. V roce 2018 předložil ke zpracování tyto doklady: 1. Faktury přijaté F/1 Zubní přístroj od společnosti MEDIC, s.r.o. - nákup na splátky Kč v/ splátka ve výši Kč - v listopadu splátka ve výši Kč - v prosinci splátka ve výši Kč - v lednu F/2 Pojištění osobního auta Škoda Fabia u České pojišťovny v/ na období 11/ / Kč F/3 Nájem nebytových prostor (pro ordinaci) od Karla Daňka v/ na období 11/ / Kč F/4 Vymalování ordinace firmou MALBA, s.r.o Kč v/ Faktury vystavené f/ Za lékařské výkony provedené v listopadu - vyúčtované Všeob. ZP Kč f/ Za lékařské výkony provedené v listopadu vyúčtované ZP MV Kč f/ Za lékařské výkony provedené v prosinci - vyúčtované Všeob. ZP Kč 3. Pokladní doklady p/1 Osobní vklad Kč p/2 Zaplacena záloha na silniční daň finančnímu úřadu 400 Kč p/3 Přijaté peníze od pacientů za provedené výkony v listopadu Kč p/4 Zaplaceno společnosti SERVIS a.s. za výměnu pneumatik Kč p/5 Druhá splátka faktury (F/1,v/ ) firmě MEDIC, s.r.o Kč p/6 Zaplaceno Ing. M. Bínovi, Kácov 2, za daňové poradenství Kč 18

19 4. Bankovní výpisy VÝPIS Z ÚČTU Za období od do Rok / poř. č.: 2018/1 Č. účtu: /0100 Starý zůstatek 0 Kč Frekvence: 2x měsíčně Na vrub Kč Název účtu: Jan Cimický Ve prospěch Kč Typ účtu: KB běžný účet Nový zůstatek: Kč Dat. platby Označení operace (označení protiúčtu) VS KS Částka Poskytnutý provozní úvěr Kč MEDIC, s.r.o Kč ********************************** Počet transakcí 2 ******************************** VÝPIS Z ÚČTU Za období od do Rok / poř. č.: 2018/2 Č. účtu: /0100 Starý zůstatek Kč Frekvence: 2x měsíčně Na vrub Kč Název účtu: Jan Cimický Ve prospěch 0 Kč Typ účtu: KB běžný účet Nový zůstatek: Kč Dat. platby Označení operace (označení protiúčtu) VS KS Částka Karel Daněk nájem Kč Česká pojišťovna, a.s Kč ********************************** Počet transakcí 2 ******************************** VÝPIS Z ÚČTU Za období od do Rok / poř. č.: 2018/3 Č. účtu: /0100 Starý zůstatek Kč Frekvence: 2x měsíčně Na vrub Kč Název účtu: Jan Cimický Ve prospěch 0 Kč Typ účtu: KB běžný účet Nový zůstatek: Kč Dat. platby Označení operace (označení protiúčtu) VS KS Částka Všeobecná ZP odvod ZP z mezd Kč OSSZ odvod SP z mezd Kč FÚ Znojmo odvod daně ze mzdy Kč ČSOB odvod spoření ze mzdy Kč Lenka Růžičková převod mzdy na osobní účet zaměstnance Kč ********************************** Počet transakcí 5 ******************************** 19

20 VÝPIS Z ÚČTU Za období od do Rok / poř. č.: 2018/4 Č. účtu: /0100 Starý zůstatek Kč Frekvence: 2x měsíčně Na vrub Kč Název účtu: Jan Cimický Ve prospěch Kč Typ účtu: KB běžný účet Nový zůstatek: Kč Dat. platby Označení operace (označení protiúčtu) VS KS Částka Splátka úvěru Kč VZP úhrada faktury Kč ZP MV úhrada faktury Kč Úroky z úvěru Kč Poplatky bance Kč Připsané úroky 150 Kč ********************************** Počet transakcí 6 ******************************** ÚKOLY: 1. Zapište do deníku hospodářské operace běžného období. 2. Zjistěte rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji za rok Daňové příjmy Daňové výdaje Rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji Kč Kč Kč 3. Sestavte knihu pohledávek a závazků. KNIHA POHLEDÁVEK Datum Čís. dokl. Text Částka Splatnost Zaplaceno KNIHA ZÁVAZKŮ Datum Čís. dokl. Text Částka Splatnost Zaplaceno 20

21 PENĚŽNÍ DENÍK Úloha Firma : Josef Malý PRODEJNA ODĚVŮ Datum Text Doklad Operace (druh) Hotovost a ceniny Banka Platby s vlivem na zisk Platby bez vlivu na zisk Průběžné položky Osobní vklad b/1 OP , , Tržby za zboží p/1 PZ , , Nájem prodejního stánku F/1, b/2 NA , , Nákup triček F/2, b/2 NZ , , Odvod peněz na účet p/2 HB , , Vyúčtování odvodu peněz b/3 HB , , Nákup džínových kalhot F/3, b/3 NZ , , Telefonní poplatky p/3 PR -500,0-500, Telefonní poplatky - osobní p/3 OS -100,0-100, Pohoštění p/4 REP , , Převod na sporožirový účet b/4 OS , , Zdravotní pojištění p/5 ZPP , , Sociální pojištění p/5 SPP , , Tržby za zboží p/6 PZ , , Osobní spotřeba p/7 OS , , Nákup kalkulačky p/8 DKP - 800,0-800, Cestovné p/9 CE , , Úrok z účtu b/5 PKM 50,0 50, Bankovní poplatky b/5 PR -200,0-200,0 Součty v peněžním deníku Příjem v hotovosti ,0 Příjmy zahrnované do základu daně Výdej v hotovosti ,0 Prodej zboží ,0 Hotovost celkem 3 534,0 Prodej výrobků a služeb 0,0 Ostatní příjmy 0,0 Peníze na bankovních účtech Příjem ,0 Výdaj ,0 Výdaje odčitatelné od základu daně Banka celkem ,0 Nákup materiálu 800,0 Nákup zboží ,0 Platby s vlivem na zisk Mzdy zaměstnanců 0,0 Příjmy celkem ,0 Zdravotní a sociální pojištění 0,0 Výdaje celkem ,0 Provozní režie ,0 Dílčí základ daně ,0 Dílčí základ daně 8 50,0 21

22 PENĚŽNÍ DENÍK Úloha Firma: Vladimír Bulín - AUTOSERVIS Dat. Text Doklad Oper. (druh) Hotovost a ceniny Banka Platby s vlivem na zisk Platby bez vlivu na zisk Průběžné položky Osobní vklad do pokladny p/1 OP 5 000, , Osobní vklad na účet b/1 OP , , Poplatek za založení účtu b/1 PR -200,0-200, Vyprání montérek p/2 PR -150,0-150, Silniční daň p/3 PR -400,0-400, Tržba za opravy p/4 PS , , Pohoštění p/5 REP , , Nákup pracovních oděvů p/6 PR -800,0-800, Nákup stroje WAP p/7 IM , , Nákup odborné publikace p/8 PR -150,0-150, Nákup materiálu F/1, b/2 MT , , Zhotovení reklamního štítu F/2, b/2 PR , , Výplata mzdy za listopad b/2 M , , Zdravotní pojištění b/2 ZPZ , , Sociální pojištění b/2 SPZ , , Daň ze mzdy b/2 DM - 945,0-945, Nájem dílny p/9 PR , , Tržby za opravy p/10 PS , , Výplata cestovného p/11 CE , , Osobní spotřeba p/12 OS , , Poplatky bance b/3 PR -450,0-450, Úroky z účtu b/3 PKM 250,0 250,0 Součty v peněžním deníku Příjem v hotovosti ,00 Příjmy zahrnované do základu daně Výdej v hotovosti ,00 Prodej zboží 0,0 Hotovost celkem ,00 Prodej výrobků a služeb ,0 Peníze na bankovních účtech Příjem ,00 Ostatní příjmy 250,0 Výdaj ,00 Výdaje odčitatelné od základu daně Banka celkem ,00 Nákup materiálu ,0 Nákup zboží 0,0 Platby s vlivem na zisk Mzdy zaměstnanců ,0 Příjmy celkem ,00 Zdravotní a sociální pojištění 6 750,0 Výdaje celkem ,00 Provozní režie ,0 Dílčí základ daně ( 7) ,00 Dílčí základ daně ( 8) 250,0 22

23 PENĚŽNÍ DENÍK Úloha 4. 3 Firma: Ing. Pavel Němec EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ Datum Text Doklad Operace (druh) Hotovost a ceniny Banka Platby s vlivem na zisk Platby bez vlivu na zisk Osobní vklad P/1 OP , , Oprava počítače V/1 PR , , Nákup programu V/2 PR , , Záloha na účetnictví P/2 PS 3 000, , Nájemné b/1 NA , , Osobní spotřeba b/1 OS , , Přijatá půjčka b/1 P , , Nákup benzínu V/3 PR , , Nákup dálniční známky V/4 PR , , Prodej kopírovacího stroje P/3 PP , , Úhrada F/1 Avion s.r.o. b/2 NZ , , Úhrada f/1 Volareza, a.s. b/2 PS , ,0 Průběžné položky Nákup občerstvení V/5 JVY , , Tržby v hotovosti P/4 PZ , , Odvod hotovosti na BÚ V/6 HB , , Výplata cestovného V/7 CE , , Nákup mobilního telefonu V/8 DKP , , Úhrada F/2 Telecom, a.s. b/3 PR , , Částečná úhrada F/3 Car, s.r.o. b/3 IM , , splátka půjčky b/3 P , , Úrok z půjčky b/3 PR , , Doplatek f/2 b/3 PS 2 000, , Úhrada F/4 B+C, s.r.o. b/3 PR , , Vyúčtování odvodu peněz b/3 HB , , Poplatky bance b/3 PR -700,0-700, Úroky z účtu b/3 PP 100,0 100,0 Součty v peněžním deníku Příjem v hotovosti ,0 Příjmy zahrnované do základu daně Výdej v hotovosti ,0 Prodej zboží ,0 Hotovost celkem ,0 Prodej výrobků a služeb ,0 Ostatní příjmy ,0 Peníze na bankovních účtech Převod ,0 Příjem ,0 Výdej ,0 Výdaje odčitatelné od základu daně Banka celkem ,0 Nákup materiálu 4 950,0 Nákup zboží ,0 Platby s vlivem na zisk Mzdy zaměstnanců 0,0 Příjmy celkem ,0 Zdravotní a sociální pojištění 0,0 Výdaje celkem ,0 Provozní režie ,0 Dílčí základ daně ( 7) ,0 Dílčí základ daně ( 8) 100,0 23

24 PENĚŽNÍ DENÍK Úloha 4.4 Firma: Ondřej Vymazal SPORTOVNÍ POTŘEBY Datum Text Doklad Operace (druh) Hotovost a ceniny Banka Platby s vlivem na zisk Platby bez vlivu na zisk Průběžné položky Tržby za broušení bruslí P/1 PS 2 500, , Nákup vizitek V/1 PR , , Vklad do pokladny P/2 OP , , Nákup notebooku V/2 DKP , , Půjčka od rodičů b/1 JPR , , Úhrada F/1 Videon, a.s. b/1 PR , , Částečná úhrada F/2 b/1 NZ , , Zdravotní pojištění b/1 ZPP , , Sociální pojištění b/1 SPP , , Úhrada f/1 b/1 PZ , , Výplata mezd V/3 M , , Nákup benzinu V/4 PR , , Úhrada f/2 b/2 PS 1 764, , Úhrada F/4 b/2 MT , , Úhrada F/5 b/2 IM , , Odvod daně ze mzdy b/2 DM , , Tržby za prodané zboží P/3 PZ , , Odvod části tržeb na účet V/5 HB , , Cestovné V/6 CE , , Příjem hotovosti b/3 HB , , Poplatky bance b/3 PR -700,0-700, Úroky z účtu b/3 PKM 120,0 120,0 Součty v peněžním deníku Příjem v hotovosti ,00 Příjmy zahrnované do základu daně Výdej v hotovosti ,00 Prodej zboží ,00 Hotovost celkem ,00 Prodej výrobků a služeb 4 264,00 Peníze na bankovních účtech Převod ,00 Ostatní příjmy 120,00 Příjem ,00 Výdaj ,00 Výdaje odčitatelné od základu daně Banka celkem ,00 Nákup materiálu ,00 Nákup zboží ,00 Platby s vlivem na zisk Mzdy zaměstnanců ,00 Příjmy celkem ,00 Zdravotní a sociální pojištění 0,00 Výdaje celkem ,00 Provozní režie ,00 Dílčí základ daně ( 7) ,00 Dílčí základ daně ( 8) 120,00 24

25 PENĚŽNÍ DENÍK Úloha 4. 5 Firma: MUDr. Jaroslav Cimický Datum Text Doklad Operace (druh) Hotovost a ceniny Banka Platby s vlivem na zisk Platby bez vlivu na zisk Průběžné položky Osobní vklad p/1 OP , , Poskytnutý provozní úvěr b/1 JPR , , Silniční daň p/2 PR - 400,0-400, Zubní přístroj na splátky F/1, b/1 IM , , Přijaté peníze od pacientů p/3 PS 6 000, , Pojištění auta F/2, b/2 PR , , Pronájem ordinace F/3, b/2 PR , , Výměna pneumatik p/4 PR , , Zubní přístroj na splátky F/1, p/5 IM , , Záloha daňovému poradci p/6 PR , , Zdravotní pojištění b/3 ZPZ , , Sociální pojištění b/3 SPZ , , Daň ze mzdy b/3 DM , , Spoření ze mzdy b/3 M , , Výplata mzdy b/3 M , , Splátka úvěru b/4 JVY , , Lékařské výkony v listopadu f/1, b/4 PS , , Lékařské výkony v listopadu f/2, b/4 PS , , Úroky z úvěru b/4 PR , , Poplatky bance b/4 PR -400,0-400, Úroky z účtu b/4 PKM 150,0 150,0 Součty v peněžním deníku Příjem v hotovosti ,00 Příjmy zahrnované do základu daně Výdej v hotovosti ,00 Prodej zboží 0,00 Hotovost celkem 8 800,00 Prodej výrobků a služeb ,00 Peníze na bankovních účtech Příjem ,00 Ostatní příjmy 150,00 Výdaj ,00 Výdaje odčitatelné od základu daně Banka celkem ,00 Nákup materiálu 0,00 Nákup zboží 0,00 Platby s vlivem na zisk Mzdy zaměstnanců ,00 Příjmy celkem ,00 Zdravotní a sociální pojištění 9 000,00 Výdaje celkem ,00 Provozní režie ,00 Dílčí základ daně ( 7) 3 400,00 Dílčí základ daně ( 8) 150,00 25

26 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: Rozvaha Změny rozvahových položek Změny rozvahových položek Rozvahové účty Rozvahové účty Rozvahové a výsledkové účty Rozvahové a výsledkové účty Souhrnný opakovací příklad na rozvahové a výsledkové účty 5. 1 ROZVAHA Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: Peníze v pokladně Kč Peněžní prostředky na běžném účtu Kč Nezaplacené faktury za nákup materiálu Kč Stroj Kč Hotová obuv na skladě Kč Rozpracovaná obuv v dílnách Kč Bankovní úvěry Kč Výrobní budova Kč Nezaplacené faktury za dodávky energie Kč Nevyplacené mzdy dělníkům Kč Materiál na výrobu obuvi Kč Nevyplacené mzdy TH pracovníkům Kč Neodvedené daně finančnímu úřadu Kč Základní kapitál Kč Ekonomický software Kč Výsledek hospodaření (zisk) Sestavte rozvahu: AKTIVA Kč PASIVA Kč I. Dlouhodobý majetek I. Vlastní zdroje I/1 Dlouhodobý hmotný majetek I/1 Základní kapitál I/2 Dlouhodobý nehmotný maj I/2 Výsledek hospodaření II. Oběžný majetek II. Cizí zdroje II/1 Zásoby II/1 Úvěry materiál II/2 Závazky nedokončená výroba dodavatelům výrobky zaměstnancům zboží 0 státnímu rozpočtu 0 II/2 Peněžní prostředky peníze v pokladně peníze na běžném účtu II/3 Pohledávky 0 Aktiva celkem Pasiva celkem

27 ROZŠIŘUJÍCÍ ÚLOHA Pan David se rozhodl začít podnikat - předmětem jeho činnosti je pořádání účetních a daňových seminářů. Do podnikání vložil rodinný dům v ceně dle znaleckého posudku, který činil 2,8 mil. Kč. V části tohoto domu bude mít kanceláře a další prostory pro podnikání. Od rodičů dostal darem starší automobil, který vložil do podnikání - v ceně dle znaleckého posudku ve výši Kč. Z osobních prostředků vložil do firemní pokladny Kč. Z této částky nakoupil osobní počítač za Kč a ekonomický software za Kč. Od známého si vypůjčil Kč, doba splatnosti je 24 měsíců. Peněžní prostředky získané z půjčky uložil na svůj podnikatelský účet. Z podnikatelského účtu zaplatil zálohu Kč advokátovi na právní služby, které budou poskytnuty v následujících měsících v souvislosti s jeho podnikáním. Účastníkům kurzů chce nabídnout i možnost koupě účetních a daňových publikací. Proto nakoupil publikace, a to jednak za hotové za Kč a dále na fakturu za Kč (fakturovanou částku podnikatel dosud neuhradil). Na základě výše uvedených hospodářských operací sestavil pan David rozvahu, ale pořád mu nevycházela základní bilanční rovnice, tj. že součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. Úkol: Najděte chyby v rozvaze a sestavte rozvahu novou, kde budou již jednotlivé položky správně zatříděny. Zkontrolujte, zda vám souhlasí bilanční rovnice. AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Cizí zdroje Úvěry a zápůjčky Oběžná aktiva Ostatní závazky Zásoby Peněžní prostředky Pohledávky 0 27

28 AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Cizí zdroje Úvěry a zápůjčky Oběžná aktiva Ostatní závazky Zásoby Peněžní prostředky Pohledávky

29 5. 2 ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK Určete, k jakým změnám (zvýšení, snížení) došlo u jednotlivých rozvahových položek: PŘÍKLAD: AKTIVA PASIVA Firma přijala půjčku od známého (p. Nováka) v hotovosti + Peníze v pokl. + Ostatní závazky Čís Popis účetního případu +/- AKTIVA +/- PASIVA Firma přijala vyúčtování (fakturu) od dodavatele za nakoupené zboží, které bylo převzato do prodejny Podnikatel vkládá peníze z osobního vlastnictví na běžný účet firmy Firma z běžného účtu zaplatila dodavateli (viz účetní případ číslo 1) za zboží Podnikatel vkládá z osobního vlastnictví do firmy osobní automobil Firma si vzala úvěr od peněžního ústavu, který ji byl připsán na účet Firma přijala vyúčtování (fakturu) od dodavatele za nakoupený počítač (cena počítače je vyšší než ) Za dva dny byla tato faktura uhrazena z běžného účtu (výpis) Firma splácí z běžného účtu úvěr peněžnímu ústavu (výpis) + Zboží + Dodavatelé + Běžný účet + Vlastní kapitál - Běžný účet - Dodavatelé + Dlouhodobý maj. + Vlastní kapitál + Běžný účet + Úvěry + Dlouhodobý maj. + Dodavatelé - Běžný účet - Dodavatelé - Běžný účet - Úvěry 9. Firma poskytla z běžného účtu dodavateli zálohu na dodávku zboží - + Běžný účet Pohledávky 10. Firma zjistila podle výpisu z běžného účtu, že odběratel ji zaplatil za poskytnuté služby + - Běžný účet Odběratelé 11. Firma nakoupila za hotové mobilní telefon pro zaměstnance (cena nižší než Kč) + - Materiál (DKP) Pokladna 12. Firma nakoupila za hotové pozemek, který je určen pro stavbu výrobní budovy + - Dlouhodobý maj. Pokladna Firma koupila na fakturu dodávkový automobil (cena vyšší než Kč) Firma přijala na běžný účet zálohu od odběratele na dodávku zboží, která bude provedena v příštím roce + Dlouhodobý maj. + Dodavatelé + Běžný účet + Závazky 29

30 5. 3 ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK Účetní jednotka vykazuje k 1. lednu tyto údaje o majetku a zdrojích financování: Počítač Kč Dodavatelé Kč Materiál Kč Bankovní úvěr Kč Zboží Kč Závazky FÚ Kč Odběratelé Kč Vlastní kapitál Kč Peníze v pokladně Kč Běžný účet Kč V lednu byly tyto účetní případy: 1. Faktura došlá za nákup kopírovacího stroje Kč 2. Faktura došlá za nákup zboží Kč 3. Výpis z běžného účtu: a) zaplacena faktura za kopírovací stroj Kč b) splátka bankovního úvěru Kč 4. Složenkou zaplacena daň finančnímu úřadu Kč 5. Odběratelé uhradili hotově do pokladny Kč (úhrada faktury z minulého roku) 6. Za hotové nákup zboží Kč 7. Výběr z účtu do pokladny (příjmový pokladní doklad, výpis) Kč 8. Výpis z běžného účtu: částečná úhrada faktury za zboží (bod č. 2) Kč 9. Faktura došlá za nákup materiálu Kč 10. V hotovosti zaplacena faktura za nákup materiálu (bod č. 9) Kč 11. Banka poskytla podnikateli další úvěr, který mu připsala na účet Kč (výpis z běžného účtu, výpis z úvěrového účtu) 12. Vklad osobního auta do majetku firmy Kč ÚKOLY: 1. Sestavte počáteční rozvahu, tj. k 1. lednu běžného roku. 2. Zaznamenejte změny v rozvaze. 3. Sestavte konečnou rozvahu k 31. lednu běžného roku. Položky rozvahy Stav k Změny rozvahových položek *) Stav k Dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Materiál na skladě 6 500, , ,00 Zboží na skladě , , ,00 Pokladna 9 000, , ,00 Bankovní účty , , ,00 Odběratelé , ,00 0,00 Aktiva celkem , , ,00 Vlastní kapitál , , ,00 Dodavatelé 6 000, , ,00 Závazky finančnímu úřadu , , ,00 Bankovní úvěry , , ,00 Pasiva celkem , , ,00

31 *) Změny rozvahových položek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl 1 Nákup kopírovacího stroje ,00 X 12 Vklad osobního auta ,00 X Celkem , ,00 MATERIÁL NA SKLADĚ Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl 9 Nákup materiálu 5 000,00 X Celkem 5 000, ,00 ZBOŽÍ NA SKLADĚ Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl 2 Nákup zboží ,00 X 6 Nákup zboží ,00 X Celkem , ,00 X PENÍZE V POKLADNĚ Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl 4 Zaplaceno FÚ 8 000,00 X 5 Úhrada od odběratele ,00 X 6 Nákup zboží ,00 X 7 Výběr z BÚ do pokladny ,00 X 10 Zaplaceno za mat ,00 X Celkem , , ,00 BANKOVNÍ ÚČTY Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl 3a Úhrada kopírovacího stroje ,00 X 3b Splátka úvěru ,00 X 7 Výběr z BÚ do pokladny ,00 X 8 Částečná úhrada ,00 X 11 Úvěru ,00 X Celkem , , ,00 31

32 ODBĚRATELÉ Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl 5 Úhrada od odběratele ,00 X Celkem , ,00 VLASTNÍ KAPITÁL Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl 12 Vklad osobního auta ,00 X Celkem , ,00 DODAVATELÉ Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl 1 Nákup kopírovacího stroje ,00 X 2 Nákup zboží ,00 X 3a Úhrada kopírovacího stroje ,00 X 8 Částečná úhrada (2) ,00 X 9 Nákup materiálu 5 000,00 X 10 Zaplaceno za mat ,00 X Celkem , , ,00 ZÁVAZKY FINANČNÍMU ÚŘADU Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl 4 Zaplaceno FÚ 8 000,00 X Celkem 8 000, ,00 BANKOVNÍ ÚVĚRY Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl 3b Splátka úvěru ,00 X 11 Úvěr ,00 X Celkem , , ,00 32

33 5. 4 ROZVAHOVÉ ÚČTY Počáteční rozvaha k 1. lednu: Peníze v pokladně Kč Dodavatelé Kč Běžný účet Kč Zaměstnanci Kč Odběratelé Kč Závazky finančnímu úřadu Kč Dlouhodobý majetek Kč Vlastní kapitál Kč Účetní případy v lednu: 1. Osobní vklad na běžný účet (výpis z BÚ) Kč Název rozvahové položky Vliv (+, -) Účtování (MD, Dal) a) Běžný účet + MD b) Vlastní kapitál + Dal 2. Úhrada faktury od odběratele (výpis z BÚ) Kč Název rozvahové položky Vliv (+, -) Účtování (MD, Dal) a) Běžný účet + MD b) Odběratelé - Dal 3. Zaplacena daň finančnímu úřadu (výpis z BÚ) Kč Název rozvahové položky Vliv (+, -) Účtování (MD, Dal) a) Závazky finančnímu úřadu - MD b) Běžný účet - Dal 4. Poskytnutý úvěr připsán na běžný účet (výpis z BÚ a výpis z úvěrového účtu) Kč Název rozvahové položky Vliv (+, -) Účtování (MD, Dal) a) Běžný účet + MD b) Úvěry + Dal 5. Výběr z pokladny pro osobní spotřebu (výdajový PD) Kč Název rozvahové položky Vliv (+, -) Účtování (MD, Dal) a) Vlastní kapitál - MD b) Pokladna - Dal 6. Zaplacena faktura dodavateli hotově (výdajový PD) Kč Název rozvahové položky Vliv (+, -) Účtování (MD, Dal) a) Dodavatelé - MD b) Pokladna - Dal 7. Vyplaceny mzdy zaměstnancům hotově (výdajový PD) Kč Název rozvahové položky Vliv (+, -) Účtování (MD, Dal) a) Zaměstnanci - MD b) Pokladna - Dal 33

34 Účetní případy v únoru: 1. Splátka úvěru z běžného účtu (výpis z BÚ a výpis z úvěrového účtu) Kč Název rozvahové položky Vliv (+, -) Účtování (MD, Dal) a) Úvěry - MD b) Běžný účet - Dal 2. Úhrada faktury od odběratele v hotovosti (příjmový PD) Kč Název rozvahové položky Vliv (+, -) Účtování (MD, Dal) a) Pokladna + MD b) Odběratelé - Dal 3. Zaplacena faktura dodavateli z účtu (výpis z BÚ) Kč Název rozvahové položky Vliv (+, -) Účtování (MD, Dal) a) Dodavatelé - MD b) Běžný účet - Dal 4. Nákup materiálu, který byl převzat do skladu (faktura přijatá, příjemka) Kč Název rozvahové položky Vliv (+, -) Účtování (MD, Dal) a) Materiál + MD b) Dodavatelé + Dal 5. Nákup kopírovacího stroje (faktura přijatá) Kč Název rozvahové položky Vliv (+, -) Účtování (MD, Dal) a) Dlouhodobý majetek + MD b) Dodavatelé + Dal 6. Nákup počítače za hotové (výdajový PD) Kč Název rozvahové položky Vliv (+, -) Účtování (MD, Dal) a) Dlouhodobý majetek + MD b) Pokladna - Dal 7. Složenkou zaplacena daň finančnímu úřadu (výdajový PD) Kč Název rozvahové položky Vliv (+, -) Účtování (MD, Dal) a) Závazky finančnímu úřadu - MD b) Pokladna - Dal ÚKOLY: 1. Zapište počáteční zůstatky k 1. lednu na účtu. 2. Zaúčtujte účetní případy v lednu na rozvahové účty a sestavte rozvahu na konci ledna. 3. Zaúčtujte účetní případy v únoru na rozvahové účty a sestavte rozvahu na konci února. 34

35 ÚČTOVÁNÍ NA ROZVAHOVÝCH ÚČTECH V LEDNU (zapište počáteční zůstatky k 1. 1., zaúčtujte účetní případy měsíce ledna a vypočítejte konečné zůstatky k ) MD Dlouhodobý majetek D MD Pokladna D MD Bankovní účty D PS PS PS KS KS KS MD Odběratelé D MD Dodavatelé D MD Zaměstnanci D PS PS PS KS KS KS 0 MD Závazky FÚ D MD Bankovní úvěry D MD Vlastní kapitál D PS PS KS KS KS ÚČTOVÁNÍ NA ROZVAHOVÝCH ÚČTECH V ÚNORU (zapište počáteční zůstatky k 1. 2., zaúčtujte účetní případy měsíce února a vypočítejte konečné zůstatky k ) MD Dlouhodobý majetek D MD Pokladna D MD Bankovní účty D PS PS PS KS KS KS MD Odběratelé D MD Materiál na skladě D MD Dodavatelé D PS PS KS 0 KS KS

36 MD Závazky FÚ D MD Bankovní úvěry D MD Vlastní kapitál D PS PS PS KS 0 KS KS ROZVAHA AKTIVA Dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Materiál na skladě 0,00 0, ,00 Pokladna , , ,00 Bankovní účty , , ,00 Odběratelé , ,00 0,00 Celkem aktiva , , ,00 PASIVA Vlastní kapitál , , ,00 Dodavatelé , , ,00 Bankovní úvěry 0, , ,00 Zaměstnanci ,00 0,00 0,00 Závazky FÚ , ,00 0,00 Celkem pasiva , , ,00 36

37 5. 5 ROZVAHOVÉ ÚČTY Pan Jaroslav Mazal se zabývá obchodní činností (koupě a prodej zboží) K 1. lednu 2019 má na účtech tyto počáteční stavy: Zboží na skladě a v prodejnách Pokladna Bankovní účet Odběratelé Jan Pouzar, Znojmo, Dukelská 8 (f/ ) AMOS, s.r.o., Znojmo, Alšova 1 (f/ ) Dodavatelé MAPA,a.s., Brno, Lidická 20 (F/266) Jiří Urban, Klatovy, Dvořákova 45 (F/280) Vlastní kapitál V lednu 2019 byly tyto účetní případy: Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Dat. Dokl. Popis účetního případu Kč 4.1. F/ p/ b/ b/ F/ p/ p/ p/ p/ F/ a/ F/4 MAPA, a.s., fakturovala dodávku zboží Zboží bylo převzato na prodejnu Zaplacena hotově faktura Jiřímu Urbanovi - jedná se o fakturu z minulého roku Z běžného účtu uhrazena faktura společnosti MAPA,a.s. (jedná se o fakturu z minulého roku) Jan Pouzar provedl částečnou úhradu faktury na běžný účet (faktura z minulého roku) Faktura přijatá od firmy MAHR-SERVIS, s.r.o., za dodávku mrazicího zařízení na prodejnu Za hotové nákup balicího materiálu Materiál byl převzat na sklad Výběr peněz z běžného účtu do pokladny Účetní jednotka má k dispozici i výpis z BÚ Společnosti MAPA, a.s., hotově zaplacena faktura za zboží (F/1) Nákup zboží za hotové od J. Urbana Zboží převzato na prodejnu Faktura od fy REAL, s.r.o. za nákup nemovitosti Nemovitost zařazena do obchodního majetku Vliv na aktiva a pasiva A + A - P + P A+ P A- P A- P A+ A A+ P A+ A A+ A A- P A+ A A+ P+ Banka poskytla J. Mazalovi dlouhodobý investiční úvěr, z kterého byla přímo proplacena P+ P- faktura (F/3) firmě REAL s.r.o. *) Faktura od firmy MAPA, a.s., za nákup zboží Zboží převzato na prodejnu A+ P+ *) Peníze nebyly převedeny podnikateli na běžný účet, ale došlo k čerpání úvěru formou přímé úhrady dodavateli. Dokladem pro zaúčtování je výpis z úvěrového účtu. 37

38 ÚKOLY: 1. Do výše uvedené tabulky doplňte, zda daný účetní případ vyvolá zvýšení / snížení aktiv, pasiv. 2. Zapište počáteční stavy na rozvahové účty. 3. Zaúčtujte účetní případy měsíce ledna na jednotlivé účty. 4. Zjistěte na všech účtech zůstatky k Porovnejte zůstatky na účtech Dodavatelé a Odběratelé se skutečně neuhrazenými fakturami 6. Sestavte rozvahu na konci měsíce ledna ÚČTOVÁNÍ NA ROZVAHOVÝCH ÚČTECH (zapsání počátečních stavů, zaúčtování účetních případů měsíce ledna, zjištění konečných zůstatků) MD Dlouhodobý majetek D MD Materiál na skladě D MD Zboží na skladě D F/ p/ PS F/ F/ p/ F/ KS KS KS MD Bankovní účty D MD Pokladna D MD Odběratelé D PS b/ PS p/ PS b/ b/ p/ p/ p/ p/ p/ KS KS KS MD Dodavatelé D MD Bankovní úvěry D MD Vlastní kapitál D p/ PS a/ PS b/ F/ p/ F/ a/ F/ F/ KS KS KS

39 Kontrola zůstatku na účtech Odběratelé a Dodavatelé KNIHA VYSTAVENÝCH FAKTUR (pohledávky za odběrateli) doplňte údaje o platbách: Datum Číslo dokl. Popis účetního případu firma Částka Zaplaceno 2018 f/ Jan Pouzar ,- b/2, , f/ AMOS, s. r. o ,- Zůstatek na účtu Odběratelé ,- Neuhrazené faktury z evidence faktur ,- Rozdíl 0,- KNIHA PŘIJATÝCH FAKTUR (závazky vůči dodavatelům) doplňte údaje o přijatých fakturách z roku 2019 a údaje o platbách všech faktur dodavatelům: Datum Číslo dokl. Popis účetního případu firma Částka Zaplaceno 2018 F/260 MAPA, a. s., Brno ,- b/1, , F/280 Jiří Urban, Klatovy ,- p/1, , F/1 MAPA, a.s., Brno ,- p/4, , F/2 MAHR servis , F/3 REAL, s.r.o ,- a/1, , F/4 MAPA, a.s., Brno ,- Zůstatek na účtu Dodavatelé ,- Neuhrazené faktury z evidence faktur ,- Rozdíl 0,- ROZVAHA AKTIVA Dlouhodobý hmotný majetek 0, ,00 Materiál na skladě 0, ,00 Zboží na skladě , ,00 Pokladna , ,00 Bankovní účty , ,00 Odběratelé , ,00 Celkem aktiva , ,00 PASIVA Vlastní kapitál , ,00 Dodavatelé , ,00 Bankovní úvěry 0, ,00 Celkem pasiva , ,00 39

40 5. 6 ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY Účetní jednotka vykazuje k 1. lednu běžného roku tyto počáteční stavy: Peníze v pokladně Běžný účet Zaměstnanci Vlastní kapitál V běžném období byly tyto účetní případy: Č. Doklad Text Kč Změna v (+,-) A P N V 1. VPD Právníkovi zaplaceno za právní pomoc A- N+ 2. FAP Za nákup materiálu A+ P+ 3. FAP Za nájem nebytových prostor na běžné období P+ N+ 4. VBÚ Částečná úhrada faktury za nájem (bod 3) A- P- 5. VBÚ Poplatky bance za vedení účtu 100 A- N+ 6. PPD Příjem peněz v hotovosti od zákazníka za zpracování účetnictví A+ V+ 7. VPD Zaplacena faktura za materiál (bod 2) A- P- 8. FAV Za účetní poradenské služby A+ V+ 9. FAP Za nákup budovy pro podnikání A+ P+ 10. VÚÚ 11. VBÚ 12. VBÚ Z dlouhodobého bankovního úvěru proplacena faktura za nákup budovy (bod 9) Splátka bankovního úvěru (výpis z BÚ,výpis z úvěrového účtu) Úroky z bankovního úvěru (úroky nejsou součástí pořizovací ceny nemovitosti) P+ P A- P A- N+ 13. VPD Hotově zaplaceno za inzerci A- N+ ÚKOLY: 1. Do výše uvedené tabulky doplňte, zda daný účetní případ vyvolá zvýšení / snížení aktiv, pasiv, nákladů, výnosů. 2. Zapište počáteční zůstatky na syntetické účty. 3. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy na účty. 4. Sestavte rozvahu a výsledovku na konci běžného období. 40

41 MD Pokladna D MD Běžný účet D MD Odběratelé D PS PS KS KS KS MD Dlouhodobý majetek D MD Materiál D MD Vlastní kapitál D PS KS KS KS MD Dodavatelé D MD Bankovní úvěry D MD Zaměstnanci D PS KS KS KS MD Nákl. Ostatní služby D MD Nákl. Úroky D MD Nákl. Ost. fin. nákl. D KS KS KS 100 MD Výnosy Tržby za služby D KS

42 ROZVAHA AKTIVA Dlouhodobý hmotný majetek 0, ,00 Materiál na skladě 0, ,00 Pokladna , ,00 Bankovní účty , ,00 Odběratelé 0, ,00 Celkem aktiva , ,00 PASIVA Vlastní kapitál , ,00 Dodavatelé 0, ,00 Zaměstnanci , ,00 Bankovní úvěry 0, ,00 Výsledek hospodaření (ZISK) 0, ,00 Celkem pasiva , ,00 VÝSLEDOVKA NÁKLADY Ostatní služby ,00 Úroky ,00 Ostatní finanční náklady 100,00 Celkem náklady ,00 VÝNOSY Tržby z prodeje služeb ,00 Celkem výnosy ,00 Výsledek hospodaření (ZISK +, ZTRÁTA -) ,00 42

43 5. 7 ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY Účetní jednotka (fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku) má k 1. lednu tyto počáteční stavy: Pokladna Kč Bankovní účet Dodavatelé Závazek vůči správě sociálního zabezpečení Vlastní kapitál Kč Kč Kč Kč Ve sledovaném období došlo k těmto účetním případům: 1. Faktury přijaté Dat. Doklad Text Kč Změna (+,-) A P N V F/1 Za materiál A+ P F/2 Za účetnictví P+ N F/3 Za zboží A+ P F/4 Za stroj A+ P F/5 Za inzerci 600 P+ N+ 2. Faktury odeslané Dat. Doklad Text Kč Změna (+,-) A P N V 8.1. f/1 Za zprostředkovatelské služby A+ V f/2 Za opravy A+ V f/3 Za opravy A+ V+ 43

44 3. Pokladní doklady (příjmové i výdajové doklady jsou číslovány v jedné číselné řadě) Dat. Doklad Text Kč Změna (+,-) A P N V 2.1. p/1 Nákup kancelářských potřeb 250 A- N p/2 Zaplacena oprava stroje (výdajový PD) A- N p/3 Příjem peněz od klienta za poskytnuté poradenské služby p/4 Úhrada odběratelské faktury f/3 hotově A+ V p/5 Zaplacena faktura dodavateli F/5 hotově 600 A- P p/6 Zaplaceno za telefonní hovory A- N p/7 Výběr peněz pro osobní spotřebu A- P- A+ A- 4. Bankovní výpisy Dat. Doklad Text Kč Změna (+,-) A P N V b/1 Připsán krátkodobý bankovní úvěr A+ P b/2 Úhrada dodavatelské faktury F/ A- P- Odběratelé uhradili fakturu f/ A+ A b/3 Úroky z úvěru (provozní úvěr) A- N+ Poplatky bance za vedení účtu A- N+ Úroky z běžného účtu 800 A+ V b/4 Úhrada dodavatelské faktury F/ A- P b/5 Zaplaceno sociální zabezpečení (závazek z minulého roku) A- P- ÚKOLY: 1. Do výše uvedených tabulek doplňte, zda daný účetní případ vyvolá zvýšení / snížení aktiv, pasiv, nákladů, výnosů. 2. Zapište počáteční zůstatky na účty. 3. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy, zjistěte obraty a konečné zůstatky. 4. Sestavte obratovou předvahu, rozvahu a výsledovku. 44

45 MD Dodavatelé D MD 112 D MD 132 D p/5 600 PS F/ F/ b/ F/ b/ F/ F/ F/ KS KS F/5 600 MD 022 D MD 231 (461) D F/ b/ KS KS KS MD Odběratelé D MD 602 D MD 518 D f/ p/ f/ F/ f/ b/ f/ F/5 600 f/ f/ p/ p/ KS KS KS MD Pokladna D MD 501 D MD 511 D PS p/1 250 p/1 250 p/ p/ p/ p/ p/5 600 p/ p/ KS KS 250 KS MD Běžný účet D MD 562 D MD 662 D PS b/ b/ b/3 800 b/ b/ b/ b/ KS KS 800 b/3 800 b/ b/ MD 568 D MD D b/ KS KS MD Vlastní kapitál D MD Závazek soc. zab. D MD D p/ PS b/ PS KS KS 0 45

46 ROZVAHA AKTIVA Dlouhodobý hmotný majetek 0, ,00 Materiál na skladě 0, ,00 Zboží na skladě 0, ,00 Pokladna 6 100, ,00 Bankovní účty , ,00 Odběratelé 0, ,00 Celkem aktiva , ,00 PASIVA Vlastní kapitál , ,00 Dodavatelé , ,00 Bankovní úvěry 0, ,00 Závazky sociálnímu zabezpečení 9 000,00 0,00 Výsledek hospodaření (ZISK) 0, ,00 Celkem pasiva , ,00 VÝSLEDOVKA NÁKLADY Spotřeba materiálu 250,00 Opravy a udržování 1 000,00 Ostatní služby 6 600,00 Úroky 4 000,00 Ostatní finanční náklady 1 100,00 Celkem náklady ,00 VÝNOSY Tržby z prodeje služeb ,00 Úroky 800,00 Celkem výnosy ,00 Výsledek hospodaření (ZISK +, ZTRÁTA -) ,00 46

47 5. 8 Souhrnný opakovací příklad ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY Ing. Vladislav Zeman (fyzická osoba, vede účetnictví) se zabývá účetním poradenstvím. Kromě toho má živnostenský list na obchodní činnost. Zaměstnává 1 pracovníka na hlavní pracovní poměr. Počáteční stav na účtech k 1. srpnu: Pokladna Běžný účet Zaměstnanci (nevyplacené mzdy za červenec) Zúčtování se ZP (zdravotní pojištění z mezd za červenec) Zúčtování se SSZ (sociální pojištění z mezd za červenec) Závazky finančnímu úřadu (daň ze mzdy za červenec) Vlastní kapitál Ke zpracování měl ing. Zeman v srpnu tyto účetní doklady: Faktury přijaté F/1 - F/5 Faktury vydané f/1 - f/3 Bankovní výpisy b/1 - b/3 Pokladní doklady p/1 - p/9 Obecné účetní doklady u/1 - u/3 1. Faktury přijaté Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč F/1 Faktura od firmy ZENES, s.r.o. - za nákup kopírovacího stroje Kč Kopírovací stroj byl zařazen do dlouhodobého majetku F/2 Faktura od firmy MANTA, a.s. - za nákup materiálu Kč Materiál byl převzat na sklad F/3 Faktura od firmy MATĚJOVSKÝ - za nákup zboží Kč Zboží bylo převzato na prodejnu F/4 Faktura od firmy KABLO, a.s. - za provedené reklamní služby Kč Faktura proplacena hotově pokladním dokladem p/ F/5 Faktura od firmy ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY, a.s. - za nájem Kč kanceláře na běžné období 2. Faktury vystavené f/1 Faktura firmě NOVINY, s.r.o. - za pomoc při zpracování účetnictví Kč Faktura placena hotově dne pokladním dokladem p/ f/2 Faktura ZD Miroslav - za metodickou pomoc při zaškolení obsluhy programu 625 Kč f/3 Faktura firmě ELEKTRO, s.r.o. - za prodej zboží Kč 3. Pokladní doklady p/1 Příjem peněz do pokladny (výběrem z účtu) Kč p/2 Tržba v hotovosti za účetní poradenství Kč p/3 Výplata mezd zaměstnancům Kč p/4 Nákup kancelářského papíru Kč p/5 Zaplaceno za kopírování (výdajový PD) 36 Kč 47

48 20.08 p/6 Proplacena faktura od odběratele (f/1) Kč p/7 Zaplacena dodavatelská faktura (F/4) Kč p/8 Výplata cestovného (zaměstnanec předložil vyúčtování) 450 Kč p/9 Odvod peněz z pokladny na účet 600 Kč 4. Bankovní výpisy b/1 Pokladna - vyúčtování výběru peněz Kč Odvod zdravotního pojištění z mezd (viz počáteční zůstatky) Kč Odvod sociálního pojištění z mezd (viz počáteční zůstatky) Kč Odvod daně ze mzdy (viz počáteční zůstatky) Kč Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Kč Ve prospěch ---- Na vrub Kč Konečný stav Kč b/2 Proplacena faktura - Zemědělské stavby Znojmo, a.s Kč Pokladna - vyúčtování odvodu peněz 600 Kč Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Kč Ve prospěch 600 Kč Na vrub Kč Konečný stav Kč b/3 Úhrada faktury od odběratele - ZD Miroslav 625 Kč Poplatek bance za vedení účtu Kč Přijaté úroky z BÚ 8 Kč Poplatek bance za položky Kč Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Kč Ve prospěch 305 Kč Na vrub 8 Kč Konečný stav Kč 5. Obecné účetní doklady u/1 Výdej materiálu ze skladu do spotřeby Kč u/2 Vyskladnění prodaného zboží Kč u/3 Výplatní listina zaměstnance: Přiznaná hrubá mzda zaměstnance Záloha na daň z příjmů (tj. daň ze mzdy zaměstnance) Sražené zdravotní a sociální pojištění zaměstnance Pro zjednodušení neúčtujeme o předpisu zdravotního a sociálního pojištění firmy za zaměstnance ÚKOLY: 1. Zapište faktury do knihy pohledávek a závazků (včetně úhrad faktur). 2. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy na účty hlavní knihy. 3. Zjistěte obraty a konečné zůstatky. 4. Sestavte rozvahu, výsledovku a obratovou předvahu Kč Kč Kč 48

49 KNIHA POHLEDÁVEK Datum Čís. dokl. Text Částka Splatnost Zaplaceno f/1 Zpracování účetnictví 6 900,00 p/ f/2 Metodická pomoc při zaškolení 625,00 b/ f/3 Prodej zboží ,00 KNIHA ZÁVAZKŮ Datum Čís. dokl. Text Částka Splatnost Zaplaceno F/1 Nákup kopírovacího stroje , F/2 Nákup materiálu 5 700, F/3 Nákup zboží 8 200, F/4 Provedené reklamní služby ,00 p/ F/5 Nájem kanceláře ,00 b/2 Účty hlavní knihy: MD Dodavatelé D MD 112 D MD 132 D p/ F/ F/ u/ F/ u/ b/ F/ F/ F/ F/ KS 700 KS 400 MD 022 D MD 518 D F/ F/ F/ p/5 36 KS KS KS MD Odběratelé D MD 602 D MD 604 D F/ p/ f/ f/ F/2 625 b/3 625 f/2 625 F/ p/ KS KS KS

50 MD Pokladna D MD 501 D MD 512 D PS p/ p/ p/8 450 p/ p/ u/ p/ p/5 36 p/ p/ p/8 450 KS KS 450 p/9 600 KS KS 0 MD 261 D MD D p/9 600 p/ b/ b/2 600 MD Běžný účet D MD 568 D MD 662 D PS b/ b/3 200 b/3 8 b/2 600 b/ b/3 105 b/3 625 b/ b/3 8 b/ b/ KS 305 KS 8 b/3 200 b/3 105 MD 504 D MD D u/ KS KS MD Zaměstnanci D MD 521 D MD 342 D p/ PS u/ b/ PS u/ u/ u/ u/3 900 u/ KS KS KS MD 491 D MD 336/ZP D MD 336/SSZ D PS b/ PS b/ PS u/3 900 u/ KS KS 900 KS

51 OBRATOVÁ PŘEDVAHA Název účtu Obrat MD Obrat Dal 022 Dlouhodobý majetek ,00 0, Materiál 5 700, , Zboží 8 200, , Pokladna , , Bankovní účty 1 233, , Peníze na cestě 8 600, , Odběratelé , , Dodavatelé , , Zaměstnanci , , Zúčtování s institucemi ZP a SZ 9 000, , Ostatní přímé daně 1950, , Základní kapitál 0,00 0, Spotřeba materiálu 6 077,00 0, Spotřeba zboží 7 800,00 0, Cestovné 450,00 0, Ostatní služby ,00 0, Mzdové náklady ,00 0, Ostatní finanční náklady 305,00 0, Tržby z prodeje služeb 0, , Tržby z prodeje zboží 0, , Úroky 0,00 8,00 Celkem , ,00 51

52 ROZVAHA AKTIVA 022 Dlouhodobý majetek 0, , Materiál na skladě 0,00 700, Zboží na skladě a v prodejnách 0,00 400, Pokladna , , Bankovní účty , , Odběratelé 0, ,00 Celkem aktiva , ,00 PASIVA 321 Dodavatelé 0, , Zaměstnanci , , Závazky soc. zabezpečení 9 000, , Ostatní přímé daně 1 950, , účet individuálního podnikatele , ,00 Výsledek hospodaření Celkem pasiva , ,00 VÝSLEDOVKA NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 6 077, Prodané zboží 7 800, Cestovné 450, Ostatní služby , Mzdové náklady , Ostatní finanční náklady 305,00 Celkem náklady ,00 VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb , Tržby za zboží , Úroky 8,00 Celkem výnosy ,00 Výsledek hospodaření (ZISK +, ZTRÁTA -) ,00 52

53 6 ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH 6. 1 ÚČTOVÁNÍ O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU POKLADNA A CENINY Společnost ROBERT, s.r.o. (není plátce DPH) měla k mimo jiné tyto zůstatky: Peníze v pokladně Ceniny Zaměstnanci V lednu byly tyto účetní případy: Kč Kč (8 kolků po 500 Kč) Kč p/1 Tržby za prodej zboží Kč p/2 Odvod části tržby na běžný účet Kč (výpis z běžného účtu zatím není k dispozici) p/3 Nákup tiskopisů, kancelářských potřeb 250 Kč p/4 Zaplaceno právníkovi Kč p/5 Nákup benzínu za hotové Kč p/6 Nákup 22 ks stravenek po 100 Kč Kč (nebyly dosud vydány zaměstnancům) p/7 Výběr z běžného účtu do pokladny Kč (výpis z běžného účtu zatím není k dispozici) p/8 Výplata dlužných mezd zaměstnancům za prosinec Kč u/1 Výdej 2 kolků do spotřeby Kč p/9 Nákup známek za hotové (byly ihned spotřebovány) 150 Kč p/10 Přijato v hotovosti za pronájem části nebytových prostor Kč Při inventarizaci zjištěny tyto skutečné stavy: Peníze v pokladně Kč Ceniny 6 kolků po 500 Kč, 21 stravenek po 100 Kč u/2 Inventarizační rozdíly: a) pokladna přebytek 300 Kč b) ceniny manko 100 Kč ÚKOLY: 1. Vyhotovte pokladní knihu (pouze pro peníze, tzn. ceniny do pokladní knihy nezapisujte). 2. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy na účtech hlavní knihy. 53

54 Datum Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek 1.1. p/0 Převod počátečního zůstatku p/1 Tržby za zboží p/2 Odvod na běžný účet p/3 Nákup kancelářských potřeb p/4 Zaplaceno právníkovi p/5 Nákup benzínu p/6 Nákup stravenek p/7 Výběr z BÚ do pokladny p/8 Výplata mezd p/9 Nákup známek p/10 Příjem za pronájem MD Pokladna Dal MD 213 Dal MD 261 Dal PS p/ PS u/ p/ p/ p/ p/3 250 p/ u/2 100 p/ p/ p/ p/ u/2 300 p/ KS KS p/ p/9 150 MD 331 Dal MD Dal p/ PZ KS KS 0 MD 501 Dal MD 518 Dal MD 538 Dal p/3 250 p/ u/ p/ p/9 150 KS KS KS MD 569 Dal u/2 100 KS 100 MD 604 Dal MD 602 Dal MD 668 Dal p/ p/ u/2 300 KS KS KS

55 BANKOVNÍ ÚČTY K měl podnik na účtech mimo jiné tyto zůstatky: 2 - Bankovní účty Kč 2 - Krátkodobé bankovní úvěry Kč 2 - Peníze na cestě Kč jedná se o odvod tržby ze dne , ale potvrzení z banky přišlo až v lednu 3 - Odběratelé Kč f/ FAV za daňové poradenství Kč f/ FAV za reklamní služby Kč 3 - Dodavatelé Kč F/54,v/ FAP za telefonní hovory Kč F/87,v/ FAP za nákup auta Kč 3 - Zaměstnanci Kč jedná se o závazky vůči zaměstnancům z prosincových mezd 3 Zúčtování s institucemi SZ a ZP Kč jedná se o neodvedené zdravotní a sociální pojištění z prosincových mezd 3 - Ostatní přímé daně Kč jedná se o závazky vůči FÚ z titulu daně z příjmů ze závislé činnosti VÝPIS Z BĚŽNÉHO ÚČTU (datum , pořadové číslo výpisu 1) a) úhrady od odběratele f/ Kč b) úhrady dodavatelům F/54,v/ Kč c) splátka úvěru Kč d) vyúčtování odvodu peněz Kč e) úroky z úvěru Kč f) převod mzdy na účty zaměstnanců Kč g) odvod zdravotního a sociálního pojištění z prosincových mezd Kč h) odvod daně z příjmů ze závislé činnosti Kč Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Kč Ve prospěch Kč Na vrub Kč Konečný stav Kč VÝPIS Z ÚVĚROVÉHO ÚČTU (datum , pořadové číslo 1) : splátka úvěru Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Kč Ve prospěch 0 Kč Na vrub Kč Konečný stav Kč Kč VÝPIS Z BĚŽNÉHO ÚČTU (datum , pořadové číslo 2) : a) částečná úhrada od odběratele - f/ Kč b) úhrada dodavatelům F/87,v/ Kč c) vyúčtování výběru peněz Kč d) poplatky bance Kč e) připsané úroky 150 Kč Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Kč Ve prospěch Kč Na vrub Kč Konečný stav Kč ÚKOLY: 1. Zaúčtujte na účty hlavní knihy. 2. Vypočítejte na běžném účtu a úvěrovém účtu konečné zůstatky a porovnejte se zůstatky na výpisech. 55

56 MD Běžný účet Dal MD 231 Dal MD 261 Dal PS b s PS PS s a c c d d e c a f d 150 1g KS KS h b MD 311 Dal MD 321 Dal 2c PS a b PS d 600 2a b KS KS KS MD 331 Dal MD 342 Dal 1g PS f PS g PS KS 0 KS 0 KS 0 MD 562 Dal MD 568 Dal MD 662 Dal 1e d 600 2e 150 KS KS 600 KS

57 SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování peněžních prostředků Název firmy: Martin Parma, s.r.o. Sídlo firmy: Miroslav, Lesní 14 IČO: DIČ: CZ Předmět činnosti: Výuka cizích jazyků Bankovní spojení: Společnost má běžný účet u KB Znojmo, číslo účtu /0100. V průběhu roku 2019 si společnost vzala úvěr u ČS Znojmo, číslo úvěrového účtu /0800 V souvislosti s tím, si musela založit také běžný účet u ČS Znojmo, číslo běžného účtu /0800 Společnost je plátcem DPH s měsíčním intervalem pro podání daňového přiznání. Na účtech byly k tyto počáteční stavy: 211 Pokladna 6 000,- 221 Běžný účet u KB Znojmo ,- 311 Odběratelé ,- f/ fy A.S.A. Přímětice, s.r.o. za výuku ANJ - Kč ,- f/ fy Cukrovary Znojmo,a.s. za výuku NEJ Kč ,- 321 Dodavatelé ,- F/450, v/ ing. Jiří Zabloudil za účetnictví Kč ,- F/451, v/ BLANÍK, s.r.o. za pronájem nebytových prostor - Kč ,- 331 Zaměstnanci ,- 491 Základní kapitál ,- 1. Pokladní doklady 4.1. p/1 Nákup dálniční známky na firemní auto (vydána do spotřeby) Kč 5.1. p/2 Výběr platební kartou do pokladny Kč 5.1. p/3 Zaplacen poplatek za založení (poskytnutí) úvěru Kč 5.1. p/4 Nákup benzínu do firemního automobilu Kč (cena s daní, sazba 21 %) 7.1. p/5 Vyplaceno cestovné zaměstnanci za pracovní cestu Kč p/6 Výběr hotovosti z běžného účtu KB viz Výběrní lístek Kč p/7 Výplata mzdy zaměstnancům Kč p/8 Zaplaceno poštovné 400 Kč p/9 Nákup odborné publikace 740 Kč (cena s daní, sazba 15 %) p/10 Příjem za jazykový kurz angličtiny Kč (cena bez daně Kč, DPH 21 % Kč) p/11 Odvod peněz na běžný účet KB viz Pokladní složenka Kč 57

58 2. Kupní smlouva o prodeji nemovitosti Společnost REALITA, s.r.o. (dále jen prodávající) je vlastníkem nemovitosti v katastrálním území Znojmo město, a to budovy číslo popisné 132, prodává a firma Martin Parma, IČO (dále jen kupující) kupuje a do vlastnictví přijímá budovu číslo popisné 132, na parcele č. 155/2 v k.ú. Znojmoměsto za ujednanou kupní cenu Kč (slovy dvamilionydvěstěpadesáttisíc korun českých). U prodeje nemovitosti byly splněny podmínky pro osvobození od daně z přidané hodnoty. Kupní smlouva byla sepsána ve Znojmě Kupní cena bude zaplacena na účet prodávajícího u Komerční banky, č. ú /0100, VS/ nejpozději do Poznámka: Převod nemovitosti na společnost Martin Parma, s.r.o., byl zapsán v katastru nemovitostí dne Bankovní účty VÝPISY Z BĚŽNÉHO ÚČTU U KOMERČNÍ BANKY Výpis z běžného účtu č. 1 ze dne Platební karta vyúčtování výběru ,0 Poplatek za výběr z platební karty -50,0 Převod peněz na běžný účet ČS ,0 Úhrada firmě REALITA, s.r.o., VS ,0 Úhrada do jiné banky - ing. Josef Zabloudil, VS ,0 Úhrada z jiné banky - A.S.A. Přímětice s.r.o., VS ,0 Rekapitulace: Počáteční stav ,0 Na vrub ,0 Ve prospěch ,0 Konečný stav ,0 Výpis z běžného účtu č. 2 ze dne Pokladna - vyúčtování výběru peněz ,0 Úhrada z jiné banky - Moravskoslezské Cukrovary, VS ,0 Pokladna - vyúčtování odvodu peněz ,0 Připsaný úrok 150,0 Poplatek za položky -400,0 Rekapitulace: Počáteční stav ,0 Na vrub ,0 Ve prospěch ,0 Konečný stav ,0 Poznámka: U rekapitulace bankovních výpisů jsou strany MD (na vrub) a Dal (ve prospěch) opačně oproti účetnictví u podnikatelského subjektu. Peněžní ústav se totiž dívá na uložené peníze podnikatele z pohledu, že tyto peníze nejsou jeho majetkem, ale dluží je podnikateli a obráceně poskytnuté úvěry znamenají z hlediska peněžního ústavu pohledávku (aktivum) za podnikatelským subjektem. 58

59 VÝPISY Z BĚŽNÉHO ÚČTU U ČESKÉ SPOŘITELNY Výpis z běžného účtu č. 1 ze dne Vyúčtování převodu peněz z běžného účtu u KB ,0 Poplatek bance za odeslání výpisu - 25,0 Rekapitulace: Počáteční stav 0,0 Obrat MD 25,0 Obrat Dal ,0 Konečný stav ,0 Výpis z běžného účtu č. 2 ze dne Splátka úvěru ,0 Úroky z úvěru ,0 Poplatek bance cena za odeslání výpisu - 300,0 Poplatek bance za vedení účtu - 200,0 Připsaný úrok 15,0 Rekapitulace: Počáteční stav ,0 Obrat MD ,0 Obrat Dal 15,0 Konečný stav ,0 VÝPISY Z ÚVĚROVÉHO ÚČTU U ČESKÉ SPOŘITELNY Výpis z úvěrového účtu č. 1 ze dne Čerpání úvěru zaplacení faktury fy REALITA, s.r.o., VS ,0 Rekapitulace: Počáteční stav 0,0 Obrat MD ,0 Obrat Dal 0,0 Konečný stav ,0 Výpis z úvěrového účtu č. 2 ze dne Splátka jistiny ,0 Rekapitulace: Počáteční stav ,0 Obrat MD 0,0 Obrat Dal ,0 Konečný stav ,0 Výběr údajů ze smlouvy o úvěru: Výše poskytnutého úvěru = Kč, Doba splatnosti = 10 let Účel poskytnutí úvěru = na nákup nemovitosti (z úvěru bude přímo proplacena dodavatelská faktura) Roční úroková sazba = 8,0 % 59

60 Příloha č.1 CZK / 0100 CZK = ,= Měna účtu Na vrub účtu číslo/ To be debited to account no. Kód banky Měna hotovosti Částka / Amount Account currency Bank Code Cash currency Martin Parma Jméno a příjmení příjemce hotovosti / First name and surname of withdrawer /3497 Rodné číslo / u cizinců datum narození Personal No. / for foreigners date of birth Výběrní lístek Variabilní/Variable symbol* Konstantní/Constant symbol* Specifický/ Specific symbol (DS3) *Vyplňuje se při výběru Kč z účtu vedeného v Kč. / To be completed when withdrawing CZK from the CZK account. Počet ks No. of urits Hodnota Value Withdrawal Form Částka / Amount 5000, , , , ,- - Martin Parma Podpis(y) příkazce / Signature of withdrawer KB ,- - 50,- - 20,- - 10,- - 5,- - 2,- - 1,- - 0,50 Pro potřeby banky / Bank use only 1110 Celkem / Total Infolinka , Expresní linka , TRN Ostatní TRN Kód služby Razítko KB / KB stamp internetové bankovnictví PC bankovnictví Příloha č.2 CZK / 0100 CZK = ,= Měna účtu Ve prospěch účtu číslo/ To be credited to account no. Kód banky Měna hotovosti Částka / Amount Account currency Bank Code Cash currency Martin Parma Jméno a příjmení složitele hotovosti / First name and surname of depositor Miroslav, Lesní 14 Adresa / Address /3497 Rodné číslo/datum narození, druh a č. dokladu totožnosti, platnost a stát vydání Personal No./date of birth, type and No. identity document, date of expiry, country Martin Parma Vklad jménem (název podniku, provozovny atd. max. 26 znaků) Deposit on behalf of (name of company, place of business etc. max. 26 characters) Variabilní/Variable symbol* Konstantní/Constant symbol* Specifický/ Specific symbol (DS3) *Vyplňuje se při vkladu Kč na účet vedený v Kč. / To be completed when depositing CZK to the CZK account. Pro případ žádosti příjemce peněžní úhrady o identifikaci složitele hotovosti souhlasím s předáním mých výše uvedených identifikačních údajů příjemci peněžní úhrady, a to za účelem shora uvedeným. / In case the payee requests the cash payor to be identified, I agree to have my information divulged to the payee for purpose specified above. Martin Parma Podpis složitele / Signature of depositor KB Pokladní složenka Počet ks No. of urits Hodnota Value Částka / Amount 5000, , , , , ,- - 50,- - 20,- - 10,- - 5,- - 2,- - 1,- - 0,50 Deposit Form Pro potřeby banky / Bank use only 1010 Celkem / Total Infolinka , Expresní linka , TRN Ostatní TRN Kód služby Razítko KB / KB stamp internetové bankovnictví PC bankovnictví 60

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva:

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám 1. Která z následujících položek bude zařazena mezi aktiva: a) zisk podniku b) závazek

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob 6. 2. 3 SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob Název firmy: PRAMEN, s.r.o. Sídlo firmy: Znojmo, Dukelská 14 IČO: 18324889 DIČ: CZ18324889 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Ekonomická cvičení

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že

Více

7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu)

7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu) 7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu) Cíl kapitoly seznámit se s logikou účtování a vykazování výroby v druhovém členění nákladů; pochopit význam změny stavu výrobků. Úvodní otázky 1. Definujte

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3. 1 POŘÍZENÍ A ODPISY DHM - příklad č. 1 Pan Jaroslav Vondráček má firmu, která se zabývá šitím pánských a dámských obleků. Firma je plátcem DPH. V oblasti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel pro práci s aktivními a

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k )

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k ) Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k 12.1.2019) Firma BEBE, s. r. o., Praha 2, Belgická 30 se zabývá nákupem a prodejem zboží. Má 2 odběratele (Základní

Více

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_110 Jméno autora: Martina Mašková Datum

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Porozumět transakcím ovlivňujícím výsledek hospodaření; pochopit význam výsledku hospodaření a jeho vykázání v rozvaze; seznámit se s účtováním

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii Obsah Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii 1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY...1 1.1 Zákon o účetnictví...1 1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500...9 1.2.1 Rozvaha...9 1.2.2

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Datum: 19. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 19. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 19. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_178 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

PřFa PŘIJATÁ FAKTURA DOKLAD Text operace MD-MÁ DÁTI D-DAL

PřFa PŘIJATÁ FAKTURA DOKLAD Text operace MD-MÁ DÁTI D-DAL PŘIJATÁ FAKTURA Přijatá faktura za vyúčtování telekomunikačních poplatků v daném fakturačním období od smluvního poskytovatele. Přijatá faktura za spotřebu energie v daném fakturačním období od energetických

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE 6 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Obsah: 6. 1 Účtování individuálního podnikatele 6. 2 Základní kapitál v obchodní společnosti 6. 3 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 6. 4 Zálohy na podíly na zisku

Více

Rozvaha KAPITOLA. Funkce a obsah rozvahy

Rozvaha KAPITOLA. Funkce a obsah rozvahy Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 4 Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky V účtové třídě 2 je evidován krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé finanční výpomoci. Peněžní prostředky jsou evidovány

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

MFO2 ROZVAHA ÚČTOVÁNÍ ČASOVÉ ROZLIŠENÍ - PŘÍKLADY

MFO2 ROZVAHA ÚČTOVÁNÍ ČASOVÉ ROZLIŠENÍ - PŘÍKLADY MFO2 ROZVAHA ÚČTOVÁNÍ ČASOVÉ ROZLIŠENÍ - PŘÍKLADY Př.1. Společnost SILK měla tyto počáteční stavy na účtech k 1. 1. 20X1: závazky vůči dodavatelům 90 000 směnky k úhradě 115 000 pohledávky za odběrateli

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Cvičení 1: Studie a příklady Cvičící: David Procházka Email: prochazd@vse.cz Web: https://webhosting.vse.cz/prochazd

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

ÚLOHA 1. 1 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Z OBCHODNÍHO STYKU

ÚLOHA 1. 1 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Z OBCHODNÍHO STYKU ÚČETNÍ TÝM 2016 Vzorová úloha VZOROVÁ ÚLOHA Společnost EKON, s.r.o. (jediným společníkem firmy je ing. Aleš Strnad, který je zároveň jednatelem společnosti) provozuje činnost od roku 2007, je registrována

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Firma Společnost s ručením omezeným Způsob účtování zásob: A Plátce PH atum vzniku účetní jednotky: 15. 2. 2008 Účetní odpisy = daňové odpisy

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

b) DPH 21%...Kč ,-

b) DPH 21%...Kč ,- ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 5.3.20XX základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Rozvahové

Více

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD Zúčtovací vztahy daně a dotace Daň z přidané hodnoty souvislý příklad pracovní list Pan Jan Nováček podniká jako fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vede účetnictví. Předmět činnosti výroba sportovního

Více

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a Přednáška 5 Nákladové a výnosové účty 1. Opakování podvojného účetního zápisu: 1 transakce = změna dvou položek rozvahy (příčina: bilanční princip) 1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve

Více

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b.

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b. Příklad č. 1 ZÁSOBY 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost MEDIA, s.r.o. (plátce DPH) se zabývá reklamní činností a dále nákupem a prodejem zboží (zjednodušeně předpokládáme

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Daňová evidence Téma Peněžní deník Ročník 2. Autor Ing. Bc. Marcela

Více

ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH

ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH 6 ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH 6. 1 ÚČTOVÁNÍ O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU 6. 1. 1 POKLADNA A CENINY Společnost ROBERT, s.r.o. (není plátce DPH) měla k 1. 1. 2018 mimo jiné tyto zůstatky:

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Účetní dokumentace prac_listy Společná pro celou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

OBSAH ÚVOD Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15

OBSAH ÚVOD Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15 OBSAH ÚVOD....................................................... 11 Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15 1 PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ, BILANČNÍ PRINCIP.................17 1.1 Rozsah znalostí........................................17

Více

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více