kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný"

Transkript

1 VYTÁPĚNÍ - cvičení č. Výpočet tepelných ztrát Ing. Roman Vavřička Vavřička,, Ph.D Ph.D.. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 U m Rsi Rn Rse n s Rsi n Rse n n m U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný odpor při přestupu tepla (external) [W/m2 K] Rn tepelný odpor n-té stavební konstrukce [m2 K/W] sn tloušťka stěny n-té stavební konstrukce [m] λn součinitel tepelné vodivosti n-té stěny stavební konstrukce [W/m K]

2 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Vnější a vnitřní tepelný odpor pro neprůsvitné části stanovuje ČSN EN ISO 6946 pro rovinné povrchy takto: Nebo dle - ČSN EN ISO 6946 příloha A. Směr tepelného toku Tepelný odpor při prostupu tepla [m2 K/W] nahoru vodorovně dolů Rsi 0,0 0,3 0,7 Rse 0,04 0,04 0,04!!! Tabulka platí pro povrchy přilehlé ke vzduchu. Tepelný odpor při přestupu tepla dle tabulky nelze použít v kontaktu s jiným materiálem (např. přilehlou zeminou, apod.)!!! Rychlost větru [m/s] Rse [m2 K/W] 0,08 2 0,06 3 0,05 4 0,04 5 0,04 7 0,03 0 0,02 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 U U N (P) UN doporučený součinitel prostupu tepla [W/m2 K] UP požadovaný součinitel prostupu tepla [W/m2 K] ČSN Tepelná ochrana budov 2007 (výtah z normy Tabulka č.3) Součinitel prostupu tepla U W/m2 K Požadované Doporučené hodnoty hodnoty Popis konstrukce Stěna vnější Stěna k nevytápěné půdě Střecha strmá se sklonem > 45 lehká 0,30 0,20 těžká 0,38 0,25 Strop pod nevytápěnou půdou (střecha bez tepelné izolace) 0,30 0,20 Strop s podlahou nad venkovním prostorem Střecha plochá a šikmá se sklonem < 45 0,24 0,6 Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,30 2

3 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Příklad : Při rekonstrukci domu je nutné zkontrolovat zda svislá obvodová zeď domu vyhovuje požadovaným hodnotám součinitele prostupu tepla dle ČSN Zadání: Materiál konstrukce zdi Vnější omítka Nosná konstrukce zdi (pálená plná cihla) Vnitřní omítka Tloušťka s [mm] 25 Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m K] 0, ,86 5 0,98 V případě, že obvodová zeď domu nevyhovuje požadovaným hodnotám součinitele prostupu tepla UP navrhněte zateplení ze stavebního polystyrenu (λizolace = 0,04 W/m K) tak, aby požadované hodnoty dle ČSN byly dodrženy (UP = 0,38 W/m2 K). neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Řešení: U stěny W, , 025 0, 4 0, 05 s m K 0, 04 Rsi n Rse 0,3 0,95 0,86 0,98 n n m U stěny U P, 48 0,38 NEVYHOVUJE 3

4 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Řešení: U stěny U P U P s R si n Rse n n m 0,38 0,3 0, 025 0, 4 0, 05 sizolace 0, 04 0,95 0,86 0,98 0, 04 sizolace 0, 078 m volím 80 mm U stěny, sk W 0,37 2 0, 025 0, 4 0, 05 0, 08 m K 0,3 0, 04 0,95 0,86 0,98 0, 04 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Příklad 2: Vypočtěte součinitel prostupu tepla vodorovné jednoplášťové střešní konstrukce. Zadání: Materiál konstrukce střechy Hydroizolace (asfaltový pás) Expanzní a dilatační vrstva Podkladní betonová mazanina Pomocná hydroizolace Tepelná izolace Spádová vrstva (násyp) Nosná stropní konstrukce Tloušťka s [mm] Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m K] 0,2 0,8 60, ,2 0,04 0,35 0,9 4

5 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Řešení: U s Rsi n Rse n n m 0, 025 0, 05 0, 06 0, 02 0,5 0, 08 0,5 0,0 0, 04 0, 2 0,8, 4 0, 2 0, 04 0,35 0,9 W 0, ,0 3, 23 0, 04 m K U strop U P 0, 22 0, 24 VYHOVUJE průsvitné části ČSN EN ISO Pro jednoduchá okna se zasklením jednoduchým nebo vícenásobným (ČSN EN ISO a 2): U okna S skla U skla S rámu U rámu lskla skla S skla S rámu Uokna součinitel prostupu tepla okna (window) [W/m2 K] Uskla součinitel prostupu zasklení (glass) [W/m2 K] Sskla plocha zasklení (glass) [m2] Urámu součinitel prostupu tepla rámu (frame) [W/m2 K] Srámu plocha rámu (frame) [m2] lskla viditelný obvod zasklení (glass) [m] ψskla lineární činitel prostupu tepla zasklení a rámu okna (glass) [W/m K] (pro jednoduché zasklení se uvažuje ψskla = 0) 5

6 průsvitné části ČSN EN ISO ČSN EN ISO (výtah z normy Tabulka E.) Lineární činitel prostupu tepla pro různé typy zasklení ψskla W/m K Dvojsklo nebo trojsklo Dvojsklo nebo trojsklo nepokovené sklo plněné nízkoemisní sklo plněné vzduchem nebo plynem vzduchem nebo plynem Typ rámu Dřevěný nebo plastový Kovový s přerušením tepelného mostu Kovový bez přerušení tepelného mostu 0,06 0,08 0,08 0, 0,02 0,05 průsvitné části ČSN EN ISO Příklad 3: Vypočítejte součinitel prostupu tepla u jednoduchého okna s dvojitým zasklení a plastovým rámem. Výška okna je 500 mm, délka okna 000 mm a výška rámu 00 mm. Součinitel prostupu tepla zasklení (okna) Uskla=, [W/m2 K]. Součinitel prostupu tepla rámu (dle ČSN EN ISO ) Urámu=,8 [W/m2 K]. Řešení: ) Viditelný obvod zasklení lokna = 2 (-2 0,)+2 (,5-2 0,)=4,2 [m] 2) Lineární činitel prostupu tepla ψokna = 0,06 [W/m K] (dle tabulky) 3) Plocha zasklení Sskla = (-2 0,) (,5-2 0,) =,04[m2] (69 %) 4) Plocha rámu Srámu = (2,5 0,)+[2 (-2 0,) 0,] = 0,46 [m2] (3 %) 5) Součinitel prostupu tepla okna Uokna [W/m2 K]: U okna,, 04,8 0, 46 4, 2 0, 06 W, 48 2, 04 0, 46 m K 6

7 přilehlá zemina ČSN EN ISO ČSN EN ISO (výtah z normy Tabulka ) Popis Tepelná vodivost λzeminy [W/m K] Hlíny a jíly,5 2 Písky a štěrky 2,0 3 Stejnorodá skála 3,5 Kategorie přilehlá zemina ČSN EN ISO B B S podlahy 0,5 O podlahy S podlahy 0,5 O podlahy B charakteristické číslo podlahy [m] S plocha podlahy [m2] O obvod podlahy oddělující vytápěný prostor uvažované části podlahy od venkovního prostředí [m] 6 8 5,33 [m] 0,5 2 (6 8) B S podlahy 0,5 O podlahy [m] 0,5 7 7

8 přilehlá zemina ČSN EN ISO Podlaha na zemině w h z Vytápěný suterén celková tloušťka obvodových stěn obsahující všechny vrstvy (tj. svislé stěny viz obr.) [m] výška horního povrchu podlahy nad úrovní terénu [m] hloubka podlahy suterénu pod úrovní okolního terénu [m] přilehlá zemina ČSN EN ISO Podlaha na zemině dt w zeminy R si +R f +R se dt B U podlahy 2 zeminy B ln B dt dt dt B U podlahy zeminy 0, 457 B dt dt celková ekvivalentní tloušťka podlahy [m] Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946 Rsi = 0,7 tepelný tok dolů) [W/m2 K] Rf tepelný odpor podlahy (tj. všech celoplošných tepelně-izolačních vrstev, včetně nášlapné vrstvy) [W/m2 K] Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946 Rse = 0,04 tepelný tok dolů) [W/m2 K] 8

9 přilehlá zemina ČSN EN ISO dt w zeminy R si +R f +R se Vytápěný suterén - podlaha dt 0,5 z B U podlahy 2 zeminy B ln B dt 0,5 z dt 0,5 z dt 0,5 z B U podlahy zeminy 0, 457 B dt 0,5 z dt celková ekvivalentní tloušťka podlahy [m] Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946 Rsi = 0,7 tepelný tok dolů) [W/m2 K] Rf tepelný odpor podlahy (tj. všech celoplošných tepelně-izolačních vrstev, včetně nášlapné vrstvy) [W/m2 K] Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946 Rse = 0,04 tepelný tok dolů) [W/m2 K] přilehlá zemina ČSN EN ISO Vytápěný suterén - stěny dt w zeminy R sit +R f +R se R sit 0,7 d w zeminy R siw +R w +R se R siw 0,3 d w d t U stěny 2 zeminy 0,5 dt z ln z dt z d w d w d t U stěny 2 zeminy 0,5 dt z ln z dw z dw d ekvivalentní tloušťka ( index => w stěny, t podlahy) [m] Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946) [W/m2 K] R tepelný odpor (index => w stěny => tj. tepelný odpor stěn suterénu se zahrnutím všech vrstev, t podlahy => tj. tepelný odpor všech celoplošných tepelně-izolačních vrstev, včetně nášlapné vrstvy) [W/m2 K] Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946 Rse = 0,04 tepelný tok dolů) [W/m2 K] 9

10 přilehlá zemina ČSN EN ISO Příklad 4: Vypočtěte součinitel prostupu tepla podlahy u nepodsklepeného domu. Podlaha má půdorys 8 x 6 m. Tloušťka vnějších stěn viz. řešení příkladu, tj. w = 0,52 m. Kategorie zeminy je 2 tj. písky a štěrky => λzeminy = 2 W/m K. Materiál konstrukce podlahy Dřevěné parkety Cementový potěr Izolace proti vlhkosti Pěnový polystyrén Izolace proti vlhkosti Podkladní beton Šterkopísek Tloušťka s [mm] Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m K] 0,25 0,8 0,2 0,04 0,2,,5 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Řešení: B S podlahy 0,5 O podlahy Rf 8 6 3, 429 m 2 0,5 2 (8 6) 0, 2,5 [m 2 K/W] 0, 04!!! Rf je tepelný odpor podlahy všech celoplošných tepelně tepelně--izolačních vrstev vrstev, včetně nášlapné vrstvy!!! dt w zeminy R si +R f +R se 0,52 2 (0,7 2,5 0, 04) 5,94[m] dt B U podlahy zeminy 2, 0 0, 23 W/m 2 K 0, 457 B dt 0, 457 5, 652 5,94 U podlahy U P 0, 23 0, 45 VYHOVUJE 0

11 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla ΦT,i [W] Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla [W] T, i H T, ie H T, iue H T, ig H T, ij tiv tev HT,ie HT,iue HT,ig HT,ij tiv tev součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí pláštěm budova[w/k] součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostoru nevytápěným prostorem [W/K] součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do zeminy v ustáleném stavu [W/K] součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do sousedního prostoru vytápěného na výrazně jinou teplotu [W/K] vnitřní výpočtová teplota [ C] venkovní výpočtová teplota [ C] Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí HT, ] T,ie ie [W/K] Sk Uk Ψl ll H T,ie S k U k l ll plocha stavební části [m2] součinitel prostupu tepla (dle ČSN EN ISO 6946 nebo ) [W/m2 K] součinitel lineárního prostupu tepla tepelného mostu [W/m K] délka lineárního tepelného mostu mezi vnitřním a vnějším prostředím [m] ČSN EN ISO (výtah z normy Tabulka A.2) Legenda > -podlaha, 2vodorovná (svislá) okrajová izolace, 3-základová stěna Ψ výpočtově ČSN EN ISO Tabelované hodnoty Ψ viz viz.. ČSN EN ISO 4 683

12 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí HT, ] T,ie ie [W/K] Zjednodušená metoda pro zohlednění lineárních činitelů prostupu tepla ψ H T, ie S k U k l ll H T, ie S k U kc Uk ΔUtb U kc U k U tb součinitel prostupu tepla (dle ČSN EN ISO 6946 nebo ) [W/m2 K] korekční činitel prostupu tepla [W/m2 K] Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí HT, ] T,ie ie [W/K] Počet průniků stropních konstrukcí 0 2 Počet průniků stěn ΔUtb pro svislé stavební části [W/m2 K] Objem prostoru 00 m3 Objem prostoru 00 m3 0 0,05 0 0, ,5 0,05 0 0,20 0,0 0,25 0,5 2 0,30 0,20 0 0,25 0,5 0,30 0,20 2 0,35 0,25 Stavební část ΔUtb pro vodorovné stavební části [W/m2 K] Lehká stropní/podlahová konstrukce (např. dřevěná, kovová) 0 Těžká stropní/ podlahová konstrukce (např. betonová) Počet stran v kontaktu s venkovním prostředím 0,05 2 0,0 3 0,5 4 0,20 Plocha otvorové výplně (okna, dveře) [m2] ΔUtb pro otvorové stavební části [W/m2 K] 0 až 2 0,50 > 2 až 4 0,40 > 4 až 9 0,30 > 9 až 20 0,20 > 20 0,0 2

13 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí nevytápěným prostorem HT, ] T,iue iue [W/K] H T,iue Sk U k bu l ll bu nebo H T,iue Sk U kc bu bu teplotní redukční činitel [-] tu teplota nevytápěného prostoru [ C] Nevytápěný prostor bu tiv tu tiv tev bu [-] Nevytápěný prostor bu [-],0 0,4 Podkroví s vysokou výměnou vzduchu (např. střešní keramická krytina, apod.) Nejméně se 2 venkovními stěnami bez venkovních dveří 0,5 Podkroví s jinými tepelně neizolovanými krytinami 0,9 Nejméně se 2 venkovními stěnami s venkovními dveřmi 0,6 Podkroví s tepelně izolovanou střechou 0,7 Se 3 venkovními stněnami 0,8 Vnitřní komunikační prostory (bez venkovních stěn) 0 Podzemní podlaží bez oken a dveří 0,5 Volně větrané komunikační prostory,0 0,8 Stropní konstrukce s podlahou nad vzduchovou mezerou 0,8 Pouze s venkovní stěnou Podzemní podlaží s okny nebo venkovními dveřmi Součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou HT,g [W/K]] 2 g,e H T, g S podlahy U podlahy O podlahy g g,e Gw B Ψg lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha [W/m K] Ψg,e lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace podlahy [W/m K] (pokud není okrajová izolace použita do výpočtu se nezahrnuje, tj. Ψg,e =0) Gw korekční činitel zahrnující vliv spodní vody[-], Gw = (vzdálenost L mezi úrovní základů a hladinou spodní vody je větší než m), Gw =,5 (L < m), nebo příloha H ČSN EN ISO Lehké konstrukce podlahy zeminy Legenda > -podlaha, 2-vodorovná (svislá) okrajová izolace, 3-základová stěna Ψ podrobně ČSN EN ISO příloha B Tabelované hodnoty Ψ viz. ČSN EN ISO

14 Součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou HT,g [W/K]] ČSN EN ISO (výtah z normy Tabulka A.2) Indexy vztaženy na e-vnější rozměry, i-vnitřní rozměry Součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou HT,g [W/K]] fg2 Zjednodušená metoda H T, g f g f g 2 Gw S podlahy U equiv, podlahy fg tiv tm,e tiv tev tem průměrná roční venkovní teplota za otopné období [ C] součinitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty (dle ČSN EN 2 83 => fg =,45) [-] fg2 teplotní redukční součinitel zohledňující rozdíl mezi roční průměrnou venkovní teplotou za otopné období a výpočtovou venkovní teplotou [-] Uequiv,podlahy ekvivalentní součinitel prostupu tepla [W/m2 K] 4

15 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do sousedního prostoru vytápěného na výrazně jinou teplotu HT, ] T,ij ij [W/K] H T,ij Sk U k fi, j fij teplotní redukční činitel [-] tsp teplota vytápěného sousedního prostoru [ C] f ij tiv tsp tiv tev Teplo sdílené z vytápěné místnosti do: tsp [ C] Sousední místnost ve stejné funkční části budovy tiv např. koupelna, chodba Sousední místnost v jiné funkční části budovy (např. sousední samostatný byt) tsp = (tiv te,m)/2 Sousední místnost v jiné budově (vedlejší přilehlá budova, apod.) te,m tem průměrná roční venkovní teplota za otopné období [ C] Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i [W] Návrhová tepelná ztráta větráním [W] T, i HV,i tiv tev HV,i tiv tev součinitel návrhové tepelné ztráty větráním [W/K] vnitřní výpočtová teplota [ C] venkovní výpočtová teplota [ C] Přirozené větrání V min,i 2 Oi n50 ei i V min,i nmin Oi V i max V inf, i, V min, i HV, i V i c p V i 0,34 Nucené větrání V su,i V inf, i V su, i f V, i V mech, inf, i nmin 0,5 [/hod /hod]] 5

16 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Příklad 5: Vypočtěte celkovou návrhovou tepelnou ztrátu místnosti (dle obr.). Součinitele prostupu tepla využijte z předchozích příkladů (tj. Ustěn = 0,37 [W/m2 K], Uokna = Udveří =,48 [W/m2 K], Ustrop = 0,22 [W/m2 K], Upodlahy= 0,23 [W/m2 K]). Zadání: délka stěny (vnitřní rozměr) L = 8 m, L2 = 6 m, výška stěny (vnitřní rozměr) H = 3 m, rozměry okna,5x m (stěna L), rozměry dveří 2x0,9 m (stěna L). tiv = 20 C vnitřní výpočtová teplota tev = -2 C venkovní výpočtová teplota tiue = 0 C sousední vytápění prostor Gw = (spodní voda je hlouběji než m pod základy domu Větrání budovy bude zajištěno přirozeným způsobem Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Uvažované lineární tepelné mosty: R stěna venkovní/střecha C stěna venkovní/stěna venkovní IW příčka vnitřní/stěna venkovní IW6 příčka vnitřní/střecha GF stěna venkovní/podlaha W7 nadpraží, ostění, parapet (okno, dveře) 6

17 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : ČSN EN ISO (ukázka - Tabulka A.2) Parametry jsou vybrány pouze jako orientační, resp resp.. pro praxi jako nejvyšší hodnoty hodnoty.. Např. pro lineární činitel R odpovídají hodnoty vnější stěně tloušťky 300 mm a součiniteli prostupu tepla Ustěny = 0,343 W/m2 K. Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí HT, T,ie ie H T, ie S k U k l ll 4,98 2, 08 63, 06 W/K Stavební prvky Uk stavebních prvků [W/m2 K] Plocha Sk [m2] U Sk [W/K] Stěny 0,37 59,7 22,09 Střecha 0, ,56 Okno,48 4,5 6,66 Dveře,48,8 2,67 Celkem Tepelné mosty Typ tepelného mostu 4,98 Ψoi [W/m K] loi [m] Ψoi loi [W/m] Stěna venkovní / střecha R 0,6 22 3,2 Stěna venkovní / stěna venkovní C 0,0 6 0,6 Příčka vnitřní / stěna venkovní IW 0, Příčka vnitřní / strop venkovní IW6 0, Nadpraží, ostění, parapet (okno) W7 0,35 20,8 7,28 Celkem 2,08 7

18 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty zeminou HT,g Hodnoty dle příkladu 4: B =3,429 [m], dt = 5,94 [m] Ψg lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha [W/m K] Dle ČSN EN ISO 4683 Pro tloušťku desky 200 mm a tepelný odpor izolační vrstvy Rizolace = 2,5 m2 K/W GF => Ψg = 0,8 W/m K Podrobně výpočtem dle ČSN EN ISO 02 Pro tloušťku desky 420 mm Rizolace = 2,5 m2 K/W q ( L2 D U podlahy r ) L22D q 0, 04 (hodnota i,oi-vnitřní rozměry) Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty zeminou HT,g Hodnoty dle příkladu 4: B =3,429 [m], dt = 5,94 [m] Ψg,e lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace podlahy [W/m K] Navíc okrajová tepelná izolace!!! (k celoplošné tepelné izolaci podlahy viz. příklad 4) Tloušťka tepelné izolace v okrajové zóně podlahy =>dn = 50 [mm], Délka přesahující pod budovou jak vodorovně tak svisle => D = 500 [mm] d d 0, 05 0, 05 d zeminy n n 2 2, 45 m izolace zeminy 2 0, 04 8

19 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty zeminou HT,g Hodnoty dle příkladu 4: B =3,429 [m], dt = 5,94 [m] Ψg,e lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace podlahy [W/m K] Vodorovná izolace q,ev zeminy D D ln ln dt d dt 2, 0 0,5 0,5 ln ln 0, 05 W/m K 3,42 5,94 5,94 2, 45 Svislá izolace q,es 2 D 2 D zeminy ln ln dt d dt 2, 0 2 0,5 2 0,5 ln ln 0, 027 W/m K 3,42 5,94 5,94 2, 45 g,ev g,es g,es g,e 0, 027 W/m K Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty zeminou HT,g 2 g,e H T, g S podlahy U podlahy O podlahy g g,e Gw B 2 ( 0, 027) 48 0, (0, 04 ( 0, 027)) 0, 65 W/K 3, 429 9

20 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do sousedního prostoru vytápěného na výrazně jinou teplotu HT, T,ij ij U příčky,3 W/m 2 K f ij tiv tsp tiv tev , H T,ij Sk U k fi, j (6 3),3 0,325 7,3 W/K Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním HV,i V inf,i 2 Oi n50 ei i 2 (8 6 3) 4 0, 05 57, 6 m3 /h V min,i nmin Oi 0, m3 /h V i max V inf, i, V min, i V i 72 m3 /h HV, i V i c p 72 0,34 24, 48 W/K 20

21 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : T, i H T, ie H T, iue H T, ig H T, ij tiv tev (63, , 65 7,3) (20 ( 2)) 2590 W T, i HV,i tiv tev 24, 48 (20 ( 2)) 780 W i T,i V,i W Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení 2: Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí HT, T,ie ie zjednodušenou metodou ΔUtb pro svislé stavební části = 0,5 [W/m2 K] U kc U k U tb ΔUtb pro vodorovné stavební části = 0,20 [W/m2 K] ΔUtb pro otvorové výplně = 0,40 [W/m2 K] H T, ie ((8 6) (0, 22 0,5) S k U kc ((8 6 8) 3) (3,5 0,9 2) (0,37 0,5) 60, 65 W/K ((3,5 0,9 2) (, 48 0, 4) Součinitel tepelné ztráty zeminou HT,g zjednodušenou metodou Upodlahy = 0,23 [W/m2 K] B =3,429 [m] Dle grafu: Uequiv,podlahy = 0,7 [W/m2 K] fg2 tiv tm,e tiv tev 20 4,3 0, ( 2) H T, g f g f g 2 Gw S podlahy U equiv, podlahy, 45 0, 49 (8 6) 0,7 5,80 W/K 2

22 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení 2: T, i H T, ie H T, iue H T, ig H T, ij tiv tev (60, ,80 7,3) (20 ( 2)) 2360 W T, i HV,i tiv tev 24, 48 (20 ( 2)) 780 W i T,i V,i W Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Porovnání: Řešení i T,i V,i W Řešení 2 i T,i V,i W 22

Předmět VYT ,

Předmět VYT , Předmět VYT 216 1085, 216 2114 Podmínky získání zápočtu: 75 % docházka na cvičení (7 cvičení = minimálně 5 účastí) Konzultační hodiny: po dohodě Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Místnost č. 215 Fakulta strojní,

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN Základy vytápění (2161596) 2. Tepelné ztráty dle ČSN EN 12 831-1 19. 10. 2018 Ing. Jindřich Boháč ČSN EN 12 831-1 ČSN EN 12 831-1 Energetická náročnost budov Výpočet tepelného výkonu Část 1: Tepelný výkon

Více

Tepelné soustavy v budovách

Tepelné soustavy v budovách Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Ing. Petr Horák, Ph.D. 1.3. 2010 2 Platnost normy ČSN

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele ENERGETICKÉ VÝPOČTY 39 Podklady pro navrhování OS - energetické výpočty Stanovení potřebného výkonu tepelné ztráty [kw] Předběžný výpočet ČSN O60210 Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění ČSN EN

Více

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831 Cvičení č. 2 ZÁKLADY VYTÁPĚNÍ Ing. Jindřich Boháč Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz http://jindrab.webnode.cz/skola/ +420-22435-2488 Místnost B1-807 1 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu AKTUÁLNĚ

Více

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

Prezentace: Martin Varga   SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE Prezentace: Martin Varga www.stavebni-fyzika.cz SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE Co to je činitel teplotní redukce b? Činitel teplotní redukce b je bezrozměrná hodnota, pomocí které se zohledňuje

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - BYTOVÉ DOMY v rámci 1. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing. TECHNICKÁ Odborná inženýrská, projekční a poradenská kancelář v oblasti oken/dveří, lehkých obvodových plášťů (LOP) a jiných fasádních konstrukcí. KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Pro účely programu Nová zelená úsporám 2013 se rozumí:

Více

Lineární činitel prostupu tepla

Lineární činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel

Více

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura, podmínky zápočtu Zadání, protokoly Součinitel prostupu tepla U, teplotní

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 4 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz volba modelu pro výpočet vícerozměrného vedení tepla Lineární a bodový tepelný most Lineární

Více

Tepelné ztráty budov. Přednáška č. 1

Tepelné ztráty budov. Přednáška č. 1 Přednáška č. 1 Tepelné ztráty budov Vybrané veličiny charakterizujíc exteriér: Pro tepelně technické výpočty dle ČSN 73 0540 (Tepelná ochrana budov, díl 2- požadavky,2007, 3-návrhové hodnoty veličin, 2005):

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Energetické systémy budov 1

Energetické systémy budov 1 Energetické systémy budov 1 Energetické výpočty Výpočtová vnitřní teplota θint,i. (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 1 Vnější výpočtové parametry Co je to t e? www.japantimes.co.jp http://www.dreamstime.com/stock-photography-roof-colapsed-under-snow-image12523202

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Oblast podpory C.2 Snižování

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1. ESB1 - Harmonogram

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1. ESB1 - Harmonogram ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1 prof.ing.karel Kabele,CSc ESB1 - Harmonogram 30.9. 1 Úvod,energetické výpočty 21.10. 2 Otopné plochy 7.11. 3 Otopné plochy 14.11.

Více

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura: Studijní opory: BH10 Tepelná technika budov Normy: ČSN 73 0540 Tepelná

Více

Výpočtové metody energetické náročnosti budov

Výpočtové metody energetické náročnosti budov Výpočtové metody energetické náročnosti budov Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Výpočtové metody energetické náročnosti budov Přehled platné legislativy Výpočetní postup podle vyhlášky 291/2001 Sb. Výpočet tepelného

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

Vyhodnocení tepelné ztráty rodinného domu. Evaluation of heat loss of a family house

Vyhodnocení tepelné ztráty rodinného domu. Evaluation of heat loss of a family house ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav energetiky Vyhodnocení tepelné ztráty rodinného domu Evaluation of heat loss of a family house Bakalářská práce Studijní program: Teoretický základ

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

1.2. Postup výpočtu. d R =, [m 2.K/W] (6)

1.2. Postup výpočtu. d R =, [m 2.K/W] (6) 1. Součinitel prostupu tepla Součinitel prostupu tepla a tepelný odpor jsou základními veličinami charakterizujícími tepelně izolační vlastnosti stavebních konstrukcí. 1.1. Požadavky Požadavky na součinitel

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ADRESA BUDOVY: U JEZERA 2032/32; 2033/30 155 00 PRAHA 5 - STODŮLKY VLASTNÍK BUDOVY: BYTOVÉ DRUŽSTVO BLANÍK U Jezera 2032/32 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel.: +420 734

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Pro účely programu Nová zelená úsporám 2013 se rozumí:

Více

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu vznikl za podpory Sdružení EPS ČR Nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím Takřka

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Vzorový příklad 005b* aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vzorový příklad 005b* aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) Vzorový příklad 005b* aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) (novostavba výpočet návrhových tepelných ztrát, příklad s výběrem OT) MODUL TEPELNÉ ZTRÁTY ZADÁNÍ SE ZÓNOVÁNÍM, S BILANČNÍM VÝPOČTEM NEVYTÁPĚNÝCH

Více

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) (novostavba výpočet návrhových tepelných ztrát, příklad s výběrem OT) MODUL TEPELNÉ ZTRÁTY ZADÁNÍ SE ZÓNOVÁNÍM, S BILANČNÍM VÝPOČTEM NEVYTÁPĚNÝCH

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3 Rekonstrukce obvodového pláště Hasičská zbrojnice, Bučovice Sovětská 758, 685 01 Bučovice Realizační dokumentace stavby Stavební část Technická zpráva Obsah: OBSAH:... 1 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ...

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE Řešitel: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. soudní znalec v oboru stavebnictví, M-451/2004 Pod nemocnicí 3, 625 00 Brno Brno ČERVENEC 2009

Více

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Rodinný dům Pavel Hrych Zpracovatel: Ing. Lada Kotláříková Sídlo firmy: Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 IČ:68854463,

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

Katalog konstrukčních detailů oken SONG

Katalog konstrukčních detailů oken SONG Katalog konstrukčních detailů oken SONG Květen 2018 Ing. Vítězslav Calta Ing. Michal Bureš, Ph.D. Stránka 1 z 4 Úvod Tento katalog je vznikl za podpory programu TAČR TH01021120 ve spolupráci ČVUT UCEEB

Více

ANALÝZA STAVU OBJEKTU - PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM

ANALÝZA STAVU OBJEKTU - PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM ANALÝZA STAVU OBJEKTU - PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM Jméno: Příjmení: Adresa: Kontakt: Místo stavby: 1Typ objektu a region Počet osob v rodinném domě a region kde je Váš dům umístěn. 2) Typ střechy a její plocha

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 2 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

SF2 Podklady pro cvičení

SF2 Podklady pro cvičení SF Podklady pro cvičení Úloha 7 D přenos tepla riziko růstu plísní a kondenzace na vnitřním povrchu konstrukce Ing. Kamil Staněk 11/010 kamil.stanek@fsv.cvut.cz 1 D přenos tepla 1.1 Úvodem Dosud jsme se

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 3 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 A.1 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ B. ENERGETICKÝ POSUDEK a) Průvodní zpráva včetně Závěru a posouzení výsledků b) Protokol výpočtů součinitelů prostupu

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Objednatel: Client: ENBRA, a.s. Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno IČ: 440 15 844 CEVRE Consultants,

Více

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2013-08-28 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2013-08-28 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název DEKPERIMETER Charakteristika DEKPERIMETER 200 DEKPERIMETER SD DEKPERIMETER SD 150 Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy Kód SVT Deklarovaná hodnota součinitele

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Přednáška na SPŠ Stavební v Havlíčkově PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ing. Petr Kapička 1 Aplikační programy tepelné techniky Všechny programy obsahují pomůcky: Katalog

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 4 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Autor: Ing. Martin Varga

Autor: Ing. Martin Varga Konstrukce přilehlé k zemině - zadání dle ČSN EN ISO 13 370 (1. část) 3. 4. 2018 Autor: Ing. Martin Varga V tomto článku obecně popíšeme výpočetní případy dle ČSN EN ISO 13 370 pro konstrukce přilehlé

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

ICS Listopad 2005

ICS Listopad 2005 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91. 120. 10 Listopad 2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN 73 0540-3 Thermal protection of buildings - Part 3: Design value quantities La protection

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

Energetické hodnocení objektu

Energetické hodnocení objektu nergetické hodnocení objektu Povinná příloha k ţádosti o státní dotaci pro Program na podporu úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů energie elená úsporám vyhlášený FŢP ČR. ARIANTA Oblast podpory:

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Projektová dokumentace adaptace domu

Projektová dokumentace adaptace domu Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení

Více

ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ TEPELNOU ZÁTĚŽ V LETNÍM OBDOBÍ

ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ TEPELNOU ZÁTĚŽ V LETNÍM OBDOBÍ ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ TEPELNOU ZÁTĚŽ V LETNÍM OBDOBÍ podle ČSN EN ISO 13792 Simulace 2005 Název úlohy : Prehrievanie miestnosti s krbom Zpracovatel : Ing.Petr Keller Zakázka : Datum : 15.2.2006

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 3 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz Bilanci lze sestavit pro krátký nebo dlouhý časový úsek odlišná využitelnost (proměňujících

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více