TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ"

Transkript

1 TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR PRÁCE Neznámý dobrák ;) BRNO 2014

2 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 2 1. ZÁKLADY TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ Technologie strojního obrábění se zabývá obráběcími procesy, při kterých se realizuje změna tvaru obráběné součásti odebíráním materiálu ve formě třísek. Potřebná energie je přiváděna obvykle ve formě elektrické energie k obráběcímu stroji, kde se transformuje v energii mechanickou, využívanou pro realizaci obráběcího procesu. Úběr třísek se uskutečňuje na základě interakce nástroje a obrobku za určitých technologických podmínek. [1, s. 33] 1.1. Obrobek, plochy na obrobku Obrobek představuje objekt obráběcího procesu a je to obráběná nebo již částečně obrobená součást. [1, s. 33] Plochy na obrobku: Obráběná plocha: plocha na obrobku, která má být obrobena. Obrobená plocha: je získána průchodem řezného nástroje. Přechodová plocha: je ta část povrchu, která je vytvořena na obrobku působením řezné hrany v průběhu následujícího zdvihu, otáčky obrobku, nebo následující řezné hrany. Obr. 1.1 plochy na obrobku [2]

3 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 3 Prvky nástroje: 1.2. Nástroj, plochy na nástroji Obráběcí nástroj je aktivním prvkem v obráběcí soustavě. Tento nástroj umožňuje v interakci s obrobkem realizaci řezného procesu. Uskutečňuje řezání tím, že svou pracovní částí tj. břitem vniká do materiálu obrobku a odděluje z něho postupně částice ve tvaru třísky. Řezné nástroje se skládají z těchto základních částí: [3] Stopka je část nástroje určená pro upnutí. (obr. 1.2, označeno 1) Základna je plochý prvek stopky nástroje, který je zpravidla rovnoběžný nebo kolmý k základní rovině nástroje (obr. 1.2, označeno 2). Slouží pro umístění a orientaci nástroje při jeho výrobě, kontrole a ostření. Řezná část je funkční část nástroje, která obsahuje prvky tvořící třísku (obr. 1.2, označeno 3). Patří sem zejména ostří, čelo a hřbet. V případě vícebřitého nástroje má každý břit svou řeznou část. Břit je prvek řezné části nástroje ohraničený čelem a hřbetem nástroje. Může být spojený jak s hlavním, tak i vedlejším ostřím. [3, s. 6] Plochy nástroje: Plochy na nástroji se označují symboly, které se skládají z písmene A a z indexu řecké abecedy označující druh plochy (např. Aγ). Plochy přiřazené k vedlejšímu ostří se označují s čárkou (např. A α). Čelo Aγ je plocha nebo souhrn ploch, po kterých odchází tříska (obr. 1.2). Tvar čela určuje křivka vytvořená průsečíkem plochy čela Aγ s požadovanou rovinou, přičemž je tento tvar obvykle definovaný a měřený v nástrojové rovině ostří P n. Utvařeč třísky je část čelní plochy určená k lámání nebo svinování třísky. Mohou být vylisovány nebo přiloženy na čelo nástroje Hřbet (Aα, A α) je plocha nebo souhrn ploch, které při řezném procesu směřují k ploše obrobku (obr. 1.2). Hlavní hřbet Aα směřuje k přechodové ploše obrobku, vedlejší hřbet A α směřuje k obrobené ploše obrobku. [3, s. 7] Obr Prvky a plochy nástroje [3]

4 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List Geometrie nástroje K definování geometrie řezné části nástroje používáme dvě souřadnicové soustavy: a. Nástrojová souřadnicová soustava b. Pracovní souřadnicová soustava Podrobněji se budeme věnovat pouze soustavě a. Nástrojová souřadnicová soustava: Nástrojová základní rovina P r rovina procházející uvažovaným bodem ostří, kolmá na předpokládaný směr hlavního pohybu. Nástrojová boční rovina P f rovina procházející uvažovaným bodem ostří, ve které leží vektory všech pohybů <v c, v f, v e > a která je kolmá na nástrojovou základní rovinu P r (všeobecně je tato rovina orientována ve směru posuvového pohybu). Nástrojová zadní rovina P p rovina procházející uvažovaným bodem ostří, kolmá na nástrojovou boční rovinu P f a nástrojovou základní rovinu P r. Nástrojová rovina ostří P s rovina tečná k ostří v uvažovaném bodě a kolmá na nástrojovou základní rovinu P r. Nástrojová ortogonální rovina P o rovina procházející uvažovaným bodem ostří, kolmá na nástrojovou rovinu ostří P s a nástrojovou základní rovinu P r. Nástrojová normálná rovina P n - rovina kolmá na ostří v uvažovaném bodě (jediná z nástrojových rovin, která není obecně kolmá k P r, pouze v případě, když λ s =0). Nástrojová rovina největšího spádu čela P g - rovina procházející uvažovaným bodem ostří, kolmá na čelo nástroje A γ a nástrojovou základní rovinu P r. Tato rovina se vyznačuje tím, že nástrojový úhel čela v ní měřen je ze všech nástrojových úhlů čela největší (γ g - maximální). Nástrojová rovina největšího spádu hřbetu P b - rovina procházející uvažovaným bodem ostří, kolmá na hřbet nástroje A α a nástrojovou základní rovinu P r. Tato rovina se vyznačuje tím, že nástrojový úhel hřbetu v ní měřen je ze všech nástrojových úhlů hřbetu nejmenší (α b - minimální). [3, s ]

5 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 5 Obr Roviny nástrojové souřadnicové soustavy [3] (Pozn.: 1 - předpokládaný směr hlav. pohybu, 2 - směr posuvového pohybu, 3 - uvažovaný bod ostří) 1.4. Základní nástrojové materiály a jejich vlastnosti Nástrojové oceli (NO): Jedná se o ušlechtilé oceli se zvýšeným obsahem uhlíku i legur, podle ČSN třída 19. Můžeme je dále rozdělit na: a) Uhlíkové oceli Obsahují asi 1,25% C, mají martenzitickou strukturu, maximální teplota použití je 250 C. b) Legované oceli Obsah C pod 1,25%, legované hlavně Mn, Cr, Mo, Ni, W; lepší mechanické vlastnosti než uhlíkové oceli. c) Rychlořezné oceli Nejpoužívanější skupina NO, obsah legur až 18% - W, Cr, V, Mo, Co. Oproti jiným (neocelovým) materiálům mají nižší tvrdost, ale vyšší houževnatost používají se při obrábění s rázy, nebo pro výrobu tvarově složitých nástrojů. Výsledné mechanické vlastnosti všech nástrojů z NO jsou závislé na tepelném zpracování.

6 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 6 Slinuté karbidy (SK): Slinuté karbidy (SK) jsou nejpevnějšími materiály mezi tvrdými nástrojovými materiály a mohou být použity pro obrábění vysokými posuvovými rychlostmi a pro těžké přerušované řezy. Nemohou být ale použity pro vysoké řezné rychlosti, zejména v důsledku své nízké termochemické stability. [3, s. 58] Vznikají slinováním tvrdých karbidů (např. WC, TiC, TaC, NbC) a kovového pojiva (nejčastěji Co). Pro zlepšení řezivosti a mechan. vlastností nástroje se karbidy často potahují jednou nebo více vrstvami povlaků z TiC, TiCN, TiN aj. [1] Keramické řezné materiály: Tuto skupinu řezných materiálů tvoří sloučeniny kovu s křemíkem, dusíkem, bórem, oxidem, uhlíkem a nitrid křemíku, apod. Vykazují vysokou tvrdost za tepla, nereagují chemicky s obráběným materiálem, vysokou trvanlivost břitu a může se s nimi obrábět vysokými řeznými rychlostmi (až 1600 m/min ). [2, s. 28] Cermety: Vznikají slinováním tvrdých karbidů (TiC, TiCN, TaN aj.) v houževnatém, kovovém pojivu (Co, Ni, Mo). Teoreticky by měly spojovat tvrdost keramiky a houževnatost kovu (ceramics + metal = cermet). Jsou velmi rozšířené při dokončovacím obrábění, protože tvrdá fáze cermetů vytváří při obrábění plochy s velmi nízkou drsností povrchu [4, s. 103] Polykrystalický kubický nitrid bóru (KNB, CBN): Má velmi vysokou tvrdost blížící se tvrdosti diamantu a vysokou odolnost proti opotřebení. Kvůli vysoké ceně se z něj často nevyrábí celé břity, ale pouze segmenty břitu, které jsou následně připájeny na břitové destičky z levnějšího materiálu (převážně z SK). Používá se pro obrábění žáropevných materiálů, kalené oceli nebo nežíhaných tvrdých litin. Polykrystalický diamant (PKD, PCD) Používá se pro jednoduché jednobřité nástroje k jemnému obrábění s plynulým nepřerušovaným řezem. Je nejvhodnější k obrábění měkkých, houževnatých materiálů, neželezných kovů, jejich slitin, tvrzené pryže, plastů, lepenky a všech materiálů s malou tepelnou vodivostí. Zásadní podmínka je obrábění materiálů homogenních. Jinak hrozí, že při každém přerušení řezu, nebo změně průřezu třísky může dojít k poškození diamantu. Diamant je také velice citlivý na otřesy, proto vyžaduje obráběcí stroje s klidným chodem a speciálními upínacími držáky nástrojů. V současnosti se vyrábějí syntetické diamanty z grafitu. [5] Na následujícím obrázku jsou zachyceny vybrané vlastnosti pro zmíněné materiály.

7 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 7 Obr 1.4 Hodnoty vybraných vlastností řezných materiálů [3]

8 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 8 2. Technologie soustružení Soustružení je obráběcí metoda, která se používá při obrábění rotačních součástí, kdy se pracuje zpravidla jednobřitým nástrojem. Hlavní pohyb je rotační, koná ho obrobek, posuvový pohyb je přímočarý a koná ho nástroj. Řezný pohyb se při soustružení válcové plochy realizuje po šroubovici a při soustružení čelní plochy po Archimedově spirále. [1, s. 45] 2.1. Řezné podmínky: Hodnoty řezné rychlosti v c, posuvové rychlosti v f a rychlosti řezného pohybu v e se určí podle následujících vztahů: 10 m min mm min 10 mm min D - průměr obráběné plochy [mm]; n - otáčky obrobku [min -1 ]; f - posuv na otáčku obrobku [mm] Pro standardní podmínky soustružení platí: v f << v c ; f << πd, tudíž v e v c. Pro popis standartních rozměrů průřezu třísky nám poslouží následující obrázek: Obr 2.1 Identifikace průřezu třísky při soustružení a) válcová plocha, b) čelní plocha [1]

9 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 9 Pro šířku záběru ostří a p, jmenovitou šířku třísky b D, jmenovitou tloušťku třísky h D a jmenovitý průřez třísky A D platí následující vztahy: 0,5!= " # [mm] $ % = sinκ ' [mm] h % = sinκ ' [mm] ) % =$ % h % = [mm ] κ r - nástrojový úhel nastavení hlavního ostří [ ], D - průměr obráběné plochy [mm], d - průměr obrobené plochy [mm], L - délka obráběné plochy [mm], l - délka obrobené plochy [mm] 2.2. Rozdělení a popis nástrojů Nejpoužívanějšími nástroji pro obrábění jsou soustružnické nože. Jde o jednobřité nástroje jednoduchých tvarů, které jsou poměrně levné a jednoduché z hlediska údržby. [6, s. 8] Soustružnické nože lze rozdělit podle mnoha hledisek na mnoho skupin, uvedeme si proto ta nejdůležitější dělení: Rozdělení soustružnických nožů z technologického hlediska: a) radiální nejhojněji používaná skupina, u které si provedeme další dělení b) kotoučové c) prizmatické d) tangenciální Rozdělení radiálních nožů podle konstrukce: celistvé těleso i řezná část jsou vyrobeny z nástrojové nebo rychlořezné oceli a tvoří jeden celek s pájenými břitovými destičkami destička z řezného materiálu je připájena tvrdou pájkou na těleso nože z konstrukční oceli s vyměnitelnými břitovými destičkami (VBD)- břitová destička je mechanicky upnuta v nožovém držáku z konstrukční oceli pomocí systémů upínání ISO. Mechanické upínání do nožového držáku je podstatou soustružnických nožů s vyměnitelnými břitovými destičkami. Existuje množství

10 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 10 upínacích systémů, jejichž cílem je, aby se pevnost upínacího spojení přiblížila pevnosti, která je dosažena u pájených břitových destiček. (obr. 2.2) [6, s. 9] Obr 2.2 Systém upínání vyměnitelných břitových destiček [6] Rozdělení radiálních nožů podle směru posuvu při obrábění: pravé pohyb nástroje je od koníka ke vřeteni levé pohyb nástroje od koníka ke vřeteni Rozdělení radiálních nožů podle způsobu obrábění: pro obrábění vnitřních ploch pro obrábění vnějších ploch Každá z těchto dvou skupiny pak může dělit nože na tyto dílčí podskupiny: ubírací zapichovací upichovací závitové kopírovací tvarové Rozdělení radiálních nožů podle tvaru tělesa nože: přímé ohnuté stranové rohové Na následujících obrázcích jsou předvedeny příklady radiálních nožů, které kombinují různé výše uvedené vlastnosti.

11 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 11 Obr 2.3 Vnější soustružnické nože, a ubírací nůž čelní, b ubírací nůž přímý, c ubírací nůž přímý, d ubírací nůž ohnutý, e ubírací nůž oboustranný, f rohový nůž, g rohový nůž, h ubírací nůž stranový, i hladicí nůž, j radiusový nůž [6] Obr 2.4 Vnitřní soustružnické nože, 1 vnitřní ubírací nůž, 2 vnitřní rohový nůž, 3 vnitřní kopírovací nůž, 4 vnitřní ubírací nůž, 5 vnitřní ubírací nůž, 6 vnitřní rohový nůž [6] Prizmatické, kotoučové a tangenciální nože se využívají vesměs jako nože tvarové. Konstrukční řešení těchto nožů umožňuje relativně vysoký počet přeostření, aniž by došlo ke změně soustruženého tvaru. Prizmatické a kotoučové nože se posouvají do záběru radiálně vzhledem k obrobku, tangenciální nože tangenciálně. [1, s. 54]

12 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List Rozdělení a popis strojů I. Rozdělení podle konstrukce: A. Hrotové soustruhy: 1. univerzální: mají kromě vodícího hřídele pro posuvy rovněž vodící šroub, který umožňuje na stroji řezat závity mají široký rozsah otáček a posuvů, lze na nich provádět veškeré technologické operace 2. produkční (jednoúčelové): nemají vodící šroub proti univerzálním bývají vybavovány motorem o větším výkonu (hrubovací práce) používají se hlavně pro hrubovací práce B. Čelní soustruhy: jsou určeny pro soustružení obrobků velkých průměrů a malé výšky jako setrvačníků, lanových kotoučů, apod. obrobky se na nich upínají na lícní desku s radiálními drážkami a představitelnými čelistmi. Obrábíme především o součásti přírubovitého tvaru. C. Svislé soustruhy (karusely): osa upínaného obrobku je svislá obrábíme především o součásti přírubovitého tvaru. Svislá osa umožňuje lepší manipulaci s obrobkem. dělíme je na: 1. jednostojanové (do průměru stolu 2 m) 2. dvoustojanové (průměr stolu nad 18 m) D. Revolverové soustruhy: velký počet nástrojových míst v revolverové hlavě umožňuje obrábění i nejsložitějších obrobků jednoduchými nástroji podle polohy osy revolverové hlavy dělíme tyto soustruhy na: 1. soustruhy s vodorovnou osou 2. soustruhy se svislou osou

13 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 13 E. Speciální soustruhy: jsou určeny pro speciální soustružnické práce (např. soustružení vaček, klikových hřídelů, podtáčení zubů fréz aj.) II. Rozdělení z hlediska automatizace: A. Soustruhy ovládané ručně B. Poloautomaty C. Automaty křivkové D. Soustruhy s programovým řízením [7] Obr 2.5 Univerzální hrotový soustruh SN50C [3] Obr 2.6 Revolverový soustruh SR50A [3]

14 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List Technologie frézování 3.1. Technologická charakteristika Frézování je obráběcí metoda, při které je materiál obrobku odebírán břity rotujícího nástroje. Posuv nejčastěji koná obrobek, převážně ve směru kolmém k ose nástroje. U moderních frézovacích strojů jsou posuvové pohyby plynule měnitelné a mohou se realizovat ve všech směrech (obráběcí centra, víceosé CNC frézky). Řezný proces je přerušovaný, každý zub frézy odřezává krátké třísky proměnné tloušťky. [3, s. 119] V závislosti na použitém nástroji rozlišujeme frézování na: válcové obrábíme obvodem nástroje, osa nástroje je rovnoběžná s obráběnou plochou. čelní obrábíme čelem nástroje, osa nástroje je kolmá na obráběnou plochu. okružní obrábíme obvodem rotačního nástroje obrobek, který je rovněž rotačního tvaru. Osy nástroje i obrobku jsou obvykle vzájemně skloněné a hloubka řezu se nastavuje ve směru kolmém na osu obrobku. Okružním frézováním lze obrábět vnější i vnitřní válcové plochy. planetové rovněž používané pro obrábění vnitřních a vnějších válcových ploch Válcové frézování: Uplatňuje se převážně při práci s válcovými a tvarovými frézami. Zuby frézy jsou vytvořeny pouze po obvodu nástroje a hloubka odebírané vrstvy se nastavuje kolmo na osu frézy a směr posuvového pohybu. [1, s. 59] Podle kinematiky frézovacího procesu rozlišujeme válcové frézování: a) nesousledné (protisměrné) ostří rotujícího nástroje se v místě styku pohybuje proti směru posuvu obrobku; k obrábění dochází při vnikání nástroje do obrobku; tloušťka třísky postupně roste z nulové hodnoty na maximální. Obr 3.1 Nesousledné válcové soustružení [3]

15 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 15 b) sousledné (sousměrné) ostří rotujícího nástroje se v místě styku pohybuje ve směru posuvu obrobku; k obrábění dochází, když zub frézy vychází ze záběru; tloušťka třísky postupně klesá z maximální hodnoty na nulovou. Obr 3.2 Sousledné válcové soustružení [3] Řezné podmínky: Jmenovitý průřez třísky pro polohu zubu frézy i se označí ADi a vyjádří se na základě poměrů naznačených na obrázcích č. 3.3 a 3.4 následovně: ) %* ( +, -./ + mm Maximální velikost jmenovitého průřezu třísky bude při φ i = φ max ) %012 ( 345, sin/ 345 mm sin/ Hodnoty řezné rychlosti v c, posuvové rychlosti v f a rychlosti řezného pohybu v e, se stanoví na základě vztahů: 10 m min 8, mm min 10 8, m min (Vzhledem k tomu, že v c >>v f, realizuje se řezný pohyb po zkrácené cykloidě, která se blíží kružnici)

16 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 16 Počet zubů frézy v současném záběru n z se určí jako: [1, s. 59], 8 / Obr 3.3 Základní způsoby frézování a - válcové frézování, b - čelní frézování 1 - fréza, 2 - obrobek, a p - šířka záběru ostří, B - šířka frézované plochy, H - hloubka odebírané vrstvy, v f - posuvová rychlost, f z - posuv na zub, v c - řezná rychlost [3] Obr 3.4 Válcové frézování - jmenovitá tloušťka třísky h i = f (φ i ) [3]

17 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List Čelní frézování Nástroj pro čelní frézování má břity nejen na obvodu frézy, ale i na čele (na ploše kolmé k ose frézy). Podle polohy osy otáčení frézy vzhledem k obráběné ploše existují 2 základní metody: symetrické frézování osa nástroje prochází středem frézované plochy nesymetrické frézování osa nástroje je mimo střed frézované plochy [6, s. 23] Hodnoty řezné rychlosti v c a posuvové rychlosti v f se stanoví ze stejných vztahů, jako tomu bylo u válcového frézování. Rozdíl je pouze ve výpočtu maximální velikosti jmenovitého průřezu třísky, který platí pro φ = 90 a nabývá hodnoty: ) %012, [mm ] 3.2. Rozdělení a popis nástrojů Frézy se, podobně jako soustružnické nože, dělí na základě rozličných charakteristik do mnoha skupin. Uvedeme si některá z těchto dělení: Podle umístění zubů na tělese nástroje: válcové zuby jen na válcové ploše čelní zuby jen na čelní ploše válcové čelní zuby na válcové i čelní ploše Podle způsobu výroby břitů: frézované u frézovaných zubů tvoří čelo i hřbet rovinné plochy, úzká fazetka o šířce 0,5 až 2 mm na hřbetě zpevňuje břit a ostření se provádí na hřbetě [1, s. 61] podsoustružené podsoustružené zuby mají hřbetní plochu vytvořenou jako část Archimedovy spirály, čelo zubu je tvořeno rovinnou plochou a ostření se provádí na čele. Předností podsoustružených zubů je, že při ostření na čele se jejich profil mění jen nepatrně, takže se využívají především pro tvarové frézy. [1, s. 61] Podle materiálu břitu rozlišujeme frézy: z rychlořezné oceli, SK, cermetů, řezné keramiky, KNB, PKD.

18 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 18 Podle počtu zubů vzhledem k průměru frézky: jemnozubé polohrubozubé hrubozubé Platí, že pro klidný chod frézy má být zubů tolik, aby pokaždé současně řezaly alespoň dva zuby. Podle směru zubů vzhledem k ose rotace frézy: frézy s přímými zuby frézy se zuby na šroubovici takové zuby vnikají do záběru postupně, proto je řezání plynulejší Podle konstrukčního uspořádání: celistvé těleso i zuby jsou z jednoho kusu materiálu s vloženými noži s vyměnitelnými břitovými destičkami Podle způsobu upnutí: nástrčné upínají se na centrální otvor stopkové upínají se válcovou nebo kuželovou stopku Podle smyslu otáčení pravořezné levořezné Podle geometrického tvaru funkční části: válcové kotoučové úhlové drážkovací kopírovací rádiusové na výrobu ozubení aj. Obr 3.5 Válcová čelní fréza z rychlořezné oceli, hrubozubá, celistvá, úhlová, nástrčná, pravořezná, se zuby frézovanými a přímými [1]

19 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 19 Obr 3.6 Válcová fréza z rychlořezné oceli, polohrubozubá, celistvá, rádiusová, nástrčná, levořezná, s podsoustruženými a přímými zuby [1] Obr 3.7 Čelní fréza ze slinutých karbidů, hrubozubá, s vyměnitelnými břitovými destičkami, nástrčná, pravořezná, se zuby na šroubovic [1] 3.3. Rozdělení a popis strojů Frézovací stroje, neboli frézky, se vyrábějí ve velkém množství modelů s různými velikostmi, výkony a speciálním příslušenstvím. Základní dělení je ale rozlišuje do čtyř skupin: A. Konzolové frézky: Jsou charakteristické výškově přestavitelnou konzolou, po které se pohybují příčné sáně s podélným pracovním stolem. Tato kombinace pohybů umožňuje přestavování obrobku, upnutého na pracovním stole, ve třech pravoúhlých souřadnicích vzhledem k nástroji. Konzolové frézky se vyrábí jako: i. svislé ii. vodorovné iii. univerzální [1, s. 66]

20 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 20 Obr 3.8 Konzolová frézka svislá [1] B. Stolové frézky: Na rozdíl od frézek konzolových nemají konzolu, ale podélný příčný stůl. Svislý pohyb je prováděn přemísťováním vřeteníku po vedení stojanu stroje. Na stolových frézkách lze produktivně a zároveň velmi kvalitně obrábět velké a těžší součásti. Existují jak vodorovné tak svislé. [6, s. 33] Obr 3.9 Stolová frézka svislá [6] C. Rovinné frézky: mají pracovní stůl s jedním stupněm volnosti. Jsou robustní konstrukce a obrábějí se na nich obrobky vyšších hmotností. D. Speciální frézky: jsou používány pro speciálně zaměřené frézovací procesy, jako frézování ozubení ozubených kol, frézování závitů, apod. [1, s. 70]

21 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List Technologie vrtání, vyhrubování a vystružování Vrtání 4.1. Technologická charakteristika Je to nejstarší a nejpoužívanější technologická operace. Kromě vrtání do plného materiálu rozlišujeme ještě tzv. vyvrtávání, kterým již předvrtané, předlité aj. díry pouze zvětšujeme nebo zpřesňujeme. Jedná se tedy o obrábění vnitřních rotačních ploch do plného materiálu dvoubřitým (popřípadě vícebřitým) nástrojem. [8] Tento nástroj nazýváme vrták a právě on koná hlavní rotační pohyb. Posuvový pohyb je přímočarý a v drtivé většině případů jej vykonává rovněž nástroj, obrobek jen výjimečně. Řezný pohyb tedy probíhá po šroubovici. Řezné podmínky: 10 [m min ] = [mm min ] =8, [mm] = + = 10 +8, [m min ] v c řezná rychlost f posuv na otáčku [mm] v f posuvová rychlost z počet břitů [-] D průměr vrtáku [mm] f z posuv na břit [mm] n otáčky nástroje [min -1 ] v e rychlost řezného pohybu [m min -1 ] Při odvozování vztahů pro jmenovitý průřez třísky pak musíme mít na paměti, že s přechodovou plochou jsou v interakci dva břity. Jmenovitý průřez třísky odebíraný jedním břitem se vypočítá následovně: ) % = 4 [mm ] Celkový jmenovitý průřez třísky odebraný vrtákem se tedy stanoví následovně: ) % = 2 [mm ]

22 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 22 Vyhrubování a vystružování Provádí se při vyšších požadavcích na parametry přesnosti obráběné díry. V těchto případech na vrtání vrtákem technologicky navazuje vyhrubování výhrubníkem a vystružení výstružníkem. Díry do průměru 10 mm se po vrtání pouze vystružují a vyhrubování se neprovádí [1, s. 73] 4.2. Rozdělení a popis nástrojů Vrtáky se dělí podle mnoha kritérií, například podle geometrie, technologie, použití atd. Uvedeme si některé základní druhy vrtáků: Šroubovité vrtáky: Nejrozšířenější nástroje pro výrobu děr, zpravidla dvoubřité. Mají válcovité tělo a na něm dvě protilehlé šroubovité drážky, které slouží k odvodu třísky. Pro vedení ve vrtané díře má tento typ vrtáku fazetku na vedlejším ostří. Stopka sloužící pro uchycení ve stroji může být válcová nebo kuželová. Lze je dále dělit např. podle délky (krátké, dlouhé) nebo podle směru otáčení (pravořezné, levořezné). Co se materiálu týče, vyrábí se tyto vrtáky nejčastěji z RO, ale často se též můžeme setkat s vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, popřípadě s celou vyměnitelnou špičkou. Tyto destičky a špičky se pak vyrábějí z tvrdších materiálů, např. SK. Obr 4.1 Šroubovitý vrták s popisem [1]

23 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 23 Obr 4.2 Šroubovité vrtáky s vyměnitelnou břitovou hlavicí [6] Kopinaté vrtáky: Jsou také dvoubřité nástroje s příčným ostřím a s vnějším odvodem třísek. Mají velkou tuhost a umožňují vrtat do plného materiálů díry o průměru mm. Drsnost povrchu plochy obrobené tímto vrtákem je horší než po šroubovitém vrtáku. [6, s. 46] Obr 4.3 Kopinaté vrtáky [6] Výhrubníky: Jsou to tříbřité nebo čtyřbřité nástroje s břity v pravé šroubovici. Vyrábí se s kuželovou stopkou (do průměru 32 mm), nebo nástrčné (od průměru 24 mm). Výhrubníky slouží ke zpřesnění geometrického tvaru díry a k vytvoření rovnoměrného přídavku pro vystružování. [1, s. 78] Výstružníky: Mají obvykle přímé zuby s nerovnoměrnou roztečí, nebo zuby ve šroubovici. Nerovnoměrná rozteč zubů zabraňuje vzniku tzv. hranatosti vystružené díry. [1, s. 79]

24 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List Rozdělení a popis strojů V praxi se používají ruční nebo strojní vrtačky nejrůznějších konstrukcí a velikostí. Strojní vrtačky jsou jednovřetenové nebo několikavřetenové. Máme různé druhy (stolní, sloupové a otočné). Stolní vrtačky: Slouží k vrtání děr malých průměrů do 13 mm. Nemají strojní posuv, jsou jednoduché. Můžeme upínat jen vrtáky s válcovou stopkou. Otáčky vřetene přestavujeme řemenem na řemenicích Sloupové vrtačky: Slouží k vrtání děr do průměru až 40 mm. Mají strojní posuv, vřeteno s převodovkou spočívá na sloupu, můžeme jej přestavovat i posouvat. Upínáme vrtáky s válcovou i kuželovou stopkou. Otáčky vřetene přestavujeme řemenem na řemenicích i pomocí jednoduché převodovky. Jsou velmi používané. Obr 4.4 Stolní vrtačka [1] Otočné vrtačky: Slouží k vrtání děr do průměru až 60 mm. Mají strojní posuv, vřeteno s převodovkou se pohybuje po rameni, můžeme jej přestavovat, posouvat a celým ramenem i otáčet. Upínáme vrtáky s válcovou i kuželovou stopkou, mají širokou otáčkovou řadu, vyznačují se vysokou tuhostí. Můžeme vrtat i rozměrné obrobky. [8] Obr 4.5 Sloupová vrtačka [1]

25 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 25 Obr 4.6 Otočná vrtačka [1]

26 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 26 Použitá literatura: 1. HUMÁR, Anton. Sylaby předmětu Výrobní technologie II. Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění [online] [cit ]. Dostupné z: 2. ZEMČÍK, Oskar. Nástroje a přípravky pro obrábění. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, 193 s. Učební texty vysokých škol (Vysoké učení technické v Brně). ISBN HUMÁR, Anton. TECHNOLOGIE I - TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 1. část. Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění [online] [cit ]. Dostupné z: 4. BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Jana NOVÁKOVÁ a Lenka PETŘKOVSKÁ. Technologie II 1. díl. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, , 2 sv. ISBN KRČMÁŘ, Martin. Nástrojové řezné materiály. COPTEL [online] [cit ]. Dostupné z: 6. BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Jana NOVÁKOVÁ a Lenka PETŘKOVSKÁ. Technologie II 2. díl. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, , 2 sv. ISBN STAVINOHA, Zdeněk. Základy soustružení, druhy soustruhů. COPTEL [online] [cit ]. Dostupné z: 1&cmd=0&instance=2 8. STAVINOHA, Zdeněk. Základy vrtání 1. část, COPTEL [online] [cit ]. Dostupné z: &instance=2

27

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ 1 TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ Frézování se využívá pro obrábění rovinných a tvarových ploch na nerotačních součástech, kdy se obráběcí proces realizuje vícebřitým nástrojem - frézou. Frézování je mladší způsob

Více

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1 TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ Technologie vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování mají mnoho společných technologických charakteristik a často bývají souhrnně označovány

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1 TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1. TECHNOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA Soustružení je obráběcí metoda, která se používá při obrábění rotačních součástí, kdy se pracuje zpravidla jednobřitým nástrojem. Kinematika obráběcího

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj.

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Vrtání a vyvrtávání Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Posuv je přímočarý ve směru otáčení a vykonává jej

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy:

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby 2 M. Geistová Březen 2014 Název zpracovaného celku: Vrtání a vyvrtávání Vrtání a vyvrtávání Základní pojmy: Vrtání je proces, při kterém zhotovujeme díry

Více

Základy soustružení, druhy soustruhů

Základy soustružení, druhy soustruhů Podstata soustružení Základy soustružení, druhy soustruhů při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle pohybuje přímočaře hlavní pohyb při soustružení je vždy otáčivý. Pracovní

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení.

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 9. března 2013 Název zpracovaného celku: Soustružení Soustružení Použití a kinematika řezného pohybu Použití: pro soustružení rotačních

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Obrábění TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Soustružení Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek: Soustružení nejrozšířenější způsob obrábění (až 40%) račních součástí soustružnickým nožem (většinou jednobřitý nástroj) obrábění válcových ploch (vnějších, vnitřních) obrábění kuželových ploch (vnějších,

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem.

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. 1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. Rozdělení vrtaček podle konstrukce : stolní, sloupové, stojanové,

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Bezpečnost práce ve strojní dílně

Bezpečnost práce ve strojní dílně Bezpečnost práce ve strojní dílně Definice bezpečnosti práce mám jistotu, že svojí prací neohrožuji sebe ani druhé pracovníky. 1. Dbáme na správné pracovní oblečení. 2. Na pracovišti udržujeme neustále

Více

14 Základy frézování

14 Základy frézování 14 Základy frézování Frézování je jedním z nejpoužívanějších způsobů strojního třískového obrábění. Frézováním je možno obrábět jednoduché rovinné plochy, různé složité nepravidelné tvary i rotační plochy.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_12 Autor Jaroslav Kopecký

Více

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ 1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná nástroj. Obrážení

Více

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ 2002 / 2003 10.10.2002 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE II TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ ZADÁNÍ: Zpracujte pojednaní na téma,, technologie strojního obrábění, které bude mít následující předepsané členění: 1. Základy

Více

Základy vrtání 2.část

Základy vrtání 2.část Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy vrtání 2.část Zahlubování, vyhrubování, vystružování Zahlubováním obrábíme díry pro zapuštěné hlavy

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.3 SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTOJE, UPÍNÁNÍ, OSTŘENÍ A ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední

Více

VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1.VRTÁNÍ je zhotovování děr (vnitřních rotačních ploch) průchozích i neprůchozích do plného materiálu, zpravidla dvoubřitým nástrojem. 1.1 Podstata hlavní

Více

Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně 2299 učební texty

Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně 2299 učební texty Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně 2299 učební texty FRÉZÁRNA II. ročník sepsal: RYNEŠ Pavel Bezpečnost práce ve strojní dílně Definice bezpečnosti práce mám jistotu, že svojí prací neohrožuji

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Vrtání a vyvrtávání. Průřez třísky při vrtání (odebírané jedním břitem)

Vrtání a vyvrtávání. Průřez třísky při vrtání (odebírané jedním břitem) Vrtání a vyvrtávání vrtání obrábění vnitřních račních ploch (děr) do plného materiálu pravidla dvoubřitým nástrojem vyvrtávání většování děr (předvrtaných, předlitých, předkovaných) dokončování děr (vyhrubování,

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 1 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 1 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 1 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U S T R U Ž E N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

11. Vrtání a vyvrtávání

11. Vrtání a vyvrtávání 11. Vrtání a vyvrtávání Vrtáním zhotovujeme díry válcového průřezu menších průměrů do plného materiálu nástrojem s jedním či dvěma břity. Pokud zvětšujeme díry předvrtané, předlité v odlitcích, předkované

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_01 Autor Jaroslav Kopecký

Více

8. Třískové obrábění

8. Třískové obrábění 8. Třískové obrábění Třískovým obráběním rozumíme výrobu strojních součástí z polotovarů, kdy je přebytečný materiál odebírán řezným nástrojem ve formě třísek. Dynamický vývoj technologií s sebou přinesl

Více

Teorie frézování Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a

Teorie frézování Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku vytváří soustavu úhlů, které říkáme geometrie břitu hodnoty jednotlivých

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Základní charakteristika frézování. frézování - třískové obrábění rovinných i vnitřních a vnějších tvarových ploch stroje - frézky nástroje - frézy

Základní charakteristika frézování. frézování - třískové obrábění rovinných i vnitřních a vnějších tvarových ploch stroje - frézky nástroje - frézy Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

Vrtání děr na soustruhu

Vrtání děr na soustruhu Vrtání děr na soustruhu Pro každý druh práce je třeba použít nejvhodnější nástroj. Každý materiál má své vlastnosti, se kterými se musí počítat i při vrtání. Jiný nástroj použijeme při zhotovování otvoru

Více

(06) Frézování. > Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitrních nebo vnějších, vícebřitým nástrojem. < b) Proces frézování

(06) Frézování. > Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitrních nebo vnějších, vícebřitým nástrojem. < b) Proces frézování Vypracoval: David Klemsa (06) Frézování Stud. skupina: 2pSTG/2 Datum: 20.3.2015 1.) Teorie frézování a) Podstata frézování > Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitrních nebo vnějších,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové typy nástrojů pro soustružení Obor: Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Rožek Pavel Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Soustružení 3

Více

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ 1 TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ Technologie strojního obrábění se zabývá obráběcími procesy, při kterých se realizuje změna tvaru obráběné součásti odebíráním materiálu ve formě třísek. Potřebná energie

Více

20 Hoblování a obrážení

20 Hoblování a obrážení 20 Hoblování a obrážení Podstata hoblování : Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem ( hoblovacím nožem), přičemž hlavní pohyb je přímočarý, vratný a koná jej převážně obrobek. Vedlejší posuv je přerušovaný,

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci Příklady k procvičení podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ Příklad 1 - ŘEZNÁ RYCHL. A OBJEMOVÝ SOUČINITEL TŘÍSEK PŘI PROTAHOVÁNÍ Doporučený objemový

Více

4.SOUSTRUŽENÍ. Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem:

4.SOUSTRUŽENÍ. Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem: 1 4.SOUSTRUŽENÍ Soustružení je nejrozšířenější způsob obrábění a představuje 30 až 40 % celkové pracnosti strojního obrábění. Soustružením lze obrábět vnější a vnitřní válcové i kuželové plochy, tvarové

Více

Obráběcí stroje Rozdělení obráběcích strojů

Obráběcí stroje Rozdělení obráběcích strojů Obráběcí stroje Rozdělení obráběcích strojů Obráběcí stroje jsou důležitou skupinou strojů výrobních. Z energetického hlediska patří obráběcí stroje ke strojům pracovním, to jest strojům, ve kterých se

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Teorie frézování Geometrie břitu frézy Aby břit mohl odebírat třísky, musí k tomu být náležitě upraven. Každý

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

TECHNOLOGIE TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ...

TECHNOLOGIE TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ... OBSAH: 1. TECHNOLOGIE TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ... 3 1.1 SOUSTRUŽENÍ... 3 1.1.1 Řezné podmínky... 4 1.1.2 Síly při soustružení... 5 1.1.3 Jednotkový strojní čas... 6 1.1.4 Základní práce na soustruhu... 7 1.1.5

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 23

Více

Obrážečky, protahovačky a hoblovky

Obrážečky, protahovačky a hoblovky 1. Obrážečky Obrážečky, protahovačky a hoblovky S ohledem na konstrukci stroje, se kterou souvisí směr hlavního pohybu, rozlišujeme vodorovné a svislé obrážení. a) Vodorovné (šepinky) se používají pro

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

Technologický proces

Technologický proces OBRÁBĚCÍ STROJE Základní definice Stroj je systém mechanismů, které ulehčují a nahrazují fyzickou práci člověka. Výrobní stroj je uměle vytvořená dynamická soustava, sloužící k realizaci úkonů technologického

Více

PŘESNÉ VRTÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

PŘESNÉ VRTÁNÍ.  Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město PŘESNÉ VRTÁNÍ Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Lubomír Petrla Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

5.FRÉZOVÁNÍ. Frézováním se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se vícebřitým nástrojem, tj. frézou.

5.FRÉZOVÁNÍ. Frézováním se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se vícebřitým nástrojem, tj. frézou. 1 5.FRÉZOVÁNÍ Frézováním se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se vícebřitým nástrojem, tj. frézou. Podstata frézování Obrobek upnutý na pracovním stole frézky vykonává plynulý pohyb - posuv.

Více

Vyměnitelné břitové destičky

Vyměnitelné břitové destičky Vyměnitelné břitové destičky Obr. Sortiment nejběžnějších normalizovaných vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu a řezné keramiky (bílé a černé destičky). Vyměnitelné břitové destičky (VBD)

Více

Trochu teorie o obrábění

Trochu teorie o obrábění Trochu teorie o obrábění Základní pojmy: 1.VRTÁNÍ-Patří mezi nejstarší a nejpoužívanější technologické operace.provádí se do plného materiálu a takto získané otvory se mohou dále vystružovat, vyhrubovat

Více

FRÉZOVÁNÍ III- stroje

FRÉZOVÁNÍ III- stroje FRÉZOVÁNÍ III- stroje Rozdělení frézek Konzolové frézky Stolové frézky Rovinné frézky Speciální frézky Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Vývoj - grafické znázornění

Vývoj - grafické znázornění Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

EMCO Sinumerik 810 M - frézování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Určení

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Frézování tvarových ploch I

Frézování tvarových ploch I Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Obrábění TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem:

Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem: 4.SOUSTRUŽENÍ Soustružení je nejrozšířenější způsob obrábění a představuje 30 až 40 % celkové pracnosti strojního obrábění. Soustružením lze obrábět vnější a vnitřní válcové i kuželové plochy, tvarové

Více

02 Soustružení tvarových ploch

02 Soustružení tvarových ploch 02 Soustružení tvarových ploch V praxi se často vyskytují strojní součásti, jejichž povrch je různě tvarován. Jejich složitý tvar může být omezen přímkami, kružnicemi nebo obecnými křivkami. Takové plochy

Více

Výroba ozubení - shrnutí

Výroba ozubení - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba ozubení - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

Pojivo spojuje zrna brusiva!!! určuje tvrdost kotouče!!! brusivo A, C pojivo keramické V pryžové

Pojivo spojuje zrna brusiva!!! určuje tvrdost kotouče!!! brusivo A, C pojivo keramické V pryžové Broušení dokončovací metoda obrábění rovinných, válcových nebo tvarových vnějších i vnitřních ploch nástrojem, jehož břity jsou tvořeny zrny tvrdých materiálů navzájem spojených vhodným pojivem vysoká

Více

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. 10. Fréování Fréováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. Princip réování: Při réování používáme vícebřité nástroje réy. Fréa koná hlavní řený pohyb otáčivý. Podle polohy

Více

Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně 2299 učební texty

Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně 2299 učební texty Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně 2299 učební texty SOUSTRUŽNA II. ročník sepsal: RYNEŠ Pavel Bezpečnost práce na soustružně Definice bezpečnosti práce mám jistotu, že svojí prací neohrožuji

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Lenka Havlova 1 Broušení

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1.VRTÁNÍ

VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1.VRTÁNÍ VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1.VRTÁNÍ je zhotovování děr (vnitřních rotačních ploch) průchozích i neprůchozích do plného materiálu, zpravidla dvoubřitým nástrojem. 1.1 Podstata - hlavní

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Strojírenské výpočty. Technická zpráva č. 1

Strojírenské výpočty. Technická zpráva č. 1 Strojírenské výpočty Technická zpráva č. 1 Václav Valíček, 2A/5 9.12.2015 Obsah 1 Základy technologie strojního obrá bění...3 1.1 Soustava stroj-upínač -nástroj-obrobek...3 1.2 Řezný nástroj...3 1.3 Obrobe

Více

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití Příloha č.4 Slinuté karbidy typu P P P01 P10 P20 P30 P40 P50 Ocel, ocelolitina Ocel, ocelolitina, temperovaná litina Ocel, ocelolitina s pískem a lunkry Ocel, ocelolitina, střední nebo nižší pevnosti,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 2. cvičení - Soustružení I Okruhy: Druhy soustruhů, jejich využití, parametry Upínání obrobků

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 9. cvičení - Základy CNC programování Okruhy: SPN 12 CNC Sinumerik 810 D a výroba rotační

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 13 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 13 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Broušení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: VY_32_INOVACE_19

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

Konstrukce řezné části nástrojů

Konstrukce řezné části nástrojů Konstrukce řezné části nástrojů Vývoj obráběcích nástrojů souvisící s vývojem nástrojových materiálů a se způsobem jejich výroby vedli postupně ke třem rozdílným způsobům konstrukce nástrojů (nebo alespoň

Více

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Projekt: Téma: Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 1 OBSAH

Více

Broušení rovinných ploch

Broušení rovinných ploch Obvodové rovinné broušení Broušení rovinných ploch Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění načisto po předcházejícím frézování nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování, především u velmi

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Hrubování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Cílem je odebrat co nejvíce materiálu za

Více

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha Strojní obrábění 1. Základy teorie třískového obrábění 1.1 Pohyby při strojním obrábění Různé části strojů, přístrojů a zařízení, ale také výrobky denní potřeby se vyrábějí obráběním na obráběcích strojích,

Více

Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích

Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích 2. 0 Obsah: Obsah:... 1 Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích... 2 1. Základní konstrukce CNC soustruhu... 2 1.1 Funkční jednotky...

Více