Distribuční rozváděče nízkého napětí Kabelové rozvodné skříně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Distribuční rozváděče nízkého napětí Kabelové rozvodné skříně"

Transkript

1 Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Distribuční rozváděče nízkého napětí Kabelové rozvodné skříně PNE První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod a měření elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: ČEZ Distribuce a E.ON Czech. Účinnost od:

2 Obsah Strana Předmluva Rozsah platnosti Citované dokumenty a související právní předpisy Citované a související normy ČSN Citované a související normy PNE Související právní předpisy Citované a související technické normalizační informace (TNI) Termíny a definice, značky a zkratky Termíny a definice Značky a zkratky 11 4 Informace Značení pro identifikaci kabelové rozvodné skříně Dokumentace kabelové rozvodné skříně Identifikace obvodů kabelové rozvodné skříně Charakteristiky rozhraní (parametry) kabelové rozvodné skříně Jmenovité napětí kabelové skříně Un Jmenovité pracovní napětí kabelové skříně U e Jmenovité izolační napětí kabelové skříně U i Jmenovité impulzní výdržné napětí kabelové skříně U imp - kategorie přepětí Jmenovitý proud kabelové skříně I na Jmenovitý proud obvodu jištěného vývodu kabelové skříně I nc Jmenovitý podmíněný zkratový proud kabelové skříně I cc Jmenovitý krátkodobý výdržný proud I cw (nejištěného vývodu kabelové skříně) Součinitel soudobosti kabelové skříně (RDF) Jmenovitý kmitočet f n Zařízení jistící před zkratem (SCPD) Typ uzemňovací soustavy, pro kterou je kabelová skříň určena Stupeň znečištění Zatřídění dle elektromagnetické komptability (EMC) Základní třídění kabelových rozvodných skříní pro distribuční rozvod Přípojková skříň Rozpojovací jistící skříň Provedení přípojkových a rozpojovacích jistících skříní z hlediska podmínek a požadavků na osazení v distribučním rozvodu Provedení přípojkových a rozpojovacích jistících skříní z hlediska přístrojového vybavení Provedení přípojkových a rozpojovacích jistících skříní z hlediska počtu jistících sad Konstrukční požadavky Materiálové provedení kabelové rozvodné skříně a vnitřních nosných částí Rozměry kabelových rozvodných skříní Základní ochrana kabelové rozvodné skříně - ochrana před dotykem živých částí Ochrana při poruše ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí Vnitřní spojovací vedení kabelové rozvodné skříně Zaústění přívodních vedení do kabelové rozvodné skříně

3 7.7 Způsoby připojení a svorky pro připojení vnějších vodičů Provozní podmínky a požadavky Normální provozní podmínky pro venkovní instalaci kabelové rozvodné skříně Normální provozní podmínky pro vnitřní instalaci kabelové rozvodné skříně Zvláštní provozní podmínky Podmínky pro umístění kabelové rozvodné skříně do a na hořlavý podklad Požadavky zabezpečující bezpečnost provozu, snadnost obsluhy a údržby kabelových rozvodných skříní Instalace kabelových rozvodných skříní a kompaktních pilířů Opatření proti kondenzaci vodní páry (roseni) ve vnitřním prostoru kabelových skříní instalovaných v kompaktních pilířích Ověřování návrhu kabelové rozvodné skříně (typová zkouška) Kusové ověřování kabelové rozvodné skříně (kusová zkouška) Příloha A - Střídavé soustavy se jmenovitým napětím mezi 100 V a V Příloha B - Meze oteplení rozváděčů Předmluva K datu nabytí účinnosti této normy platil v České republice pro řešení rozváděčů nízkého napětí prakticky již jen nový restrukturalizovaný soubor norem IEC 61439, do soustavy českých norem zavedený jako ČSN EN 61439, který zcela nahradil předchozí soubor ČSN EN Základní normou pro řešení a provedení rozváděčů nízkého napětí je po 1. listopadu 2014 (po předchozím zrušení do té doby platných základních norem souboru) norma ČSN EN ed.2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 1: Všeobecná ustanovení z května Pro každý typ rozváděče nízkého napětí je nezbytné při jeho řešení použít dvě hlavní normy pro stanovení všech požadavků a příslušných metod ověřování normu základní (uváděná jako Část 1 souboru osahující všeobecná ustanovení viz předchozí odstavec) a normu specifickou (příslušnou pro rozváděč) charakterizující rozváděč dle navazujících částí daného souboru norem. Z hlediska rozváděčů pro veřejné distribuční sítě se jako specifická norma použijí ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě ze září 2011 (platnost normy bude ukončena k ) a ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě ze září Výše uvedené normy byly výchozím podkladem pro zpracování této podnikové normy energetiky. Termín Kabelová rozvodná skříň použitý v názvu podnikové normy vychází z ČSN EN ed. 2 termín ukončení platnosti normy je Termín Distribuční rozváděč pro veřejné distribuční elektrické sítě (kabelová rozvodná skříň) PENDA, je termín používaný platnými normami ČSN EN a ČSN EN ed. 2. Citované normy v rámci sjednocení požadavků na rozváděče pro distribuční transformovny a pro kabelové rozvodné skříně ve svých ustanoveních již blíže dvě provedení rozváděčů nerozlišují rozlišují pouze venkovní a vnitřní provedení. Pro účely podnikové normy energetiky byl zvolen výstižnější termín Kabelová rozvodná skříň - rozváděč, vhodný svou vnější konstrukcí pro venkovní instalaci na místech, která mohou být přístupná veřejnosti, provozovaný a udržovaný výhradně oprávněnými osobami, do kterého nemají přístup laici. Pod pojmem kabelová rozvodná skříň se rozumí jak přípojková skříň, tak rozpojovací jistící skříň. Vypracování normy Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, Praha 1, IČ , Ing. Jaroslav Bárta, Ing. Václav Schamberger; Václav Macháček, Pujmanové 1583/52, Praha 4, IČ

4 1 Rozsah platnosti Tato podniková norma energetiky (PNE) stanovuje základní technické a bezpečnostní požadavky pro řešení, provedení, ověřovací zkoušky a montáž kabelových rozvodných skříní (venkovních distribučních rozváděčů) používaných v distribuční soustavě a elektrických přípojkách rozvodů nízkého napětí provozovatelů distribučních soustav České republiky. Předmětem PNE nejsou rozváděče pro distribuční transformovny VN/NN. venkovního i vnitřního provedení. Základní požadavky uvedené v této normě platí pro všechny kabelové rozvodné skříně, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově nebo jsou plně normalizované a vyráběné hromadně. 2 Citované dokumenty a související právní předpisy V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN v čl. 2.1 nejnovějšími vydáními platnými v době schválení této PNE. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn). Obdobně nutno postupovat při používání nedatovaných podnikových norem energetiky PNE uvedených v čl Citované a související normy ČSN ČSN ISO 3864 ( ) Grafické značky Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (soubor norem) ČSN EN ISO 7010 ( ) Grafické značky Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky Registrované bezpečnostní značky ČSN IEC 50(441) ( ) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídící zařízení a pojistky ČSN IEC ( ) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace ČSN ed. 2 Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy ČSN EN ( ) Jmenovitá napětí CENELEC ČSN EN ( ) Normalizované hodnoty proudů IEC ČSN EN ed. 4 ( ) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů ČSN ed. 2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení ČSN EN ( ) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) ČSN EN ( ) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód) ČSN ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech ČSN EN ed. 2 ( ) Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla ČSN EN ed.2 ( ) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 4

5 bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům ČSN ed. 3: Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení Elektrická vedení ČSN ed. 3: Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení. Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování ČSN : Elektrické instalace nízkého napětí Část 6: Revize ČSN ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich ČSN ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky ČSN EN ed. 3 ( ): Obsluha a práce na elektrických zařízeních Část 1: Obecné požadavky ĆSN EN ed. 2 ( ) Zkoušení požárního nebezpečí Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWETP) ĆSN EN ed. 2 ( ) Zkoušení požárního nebezpečí Část 11-10: Zkoušky plamenem Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku ČSN EN ( ) Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 36 kv (Um = 42 kv) Část 1: Zkušební metody a požadavky ČSN (soubor norem) Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy se jmenovitým napětím Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2) kv ČSN EN ed. 3 ( ) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe ČSN EN ed. 3 ( ) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace ČSN EN ( ) Elektrická příslušenství Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) ČSN EN ed. 3 ( ) Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN ed. 2 ( ) Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí Obecné požadavky ČSN IEC/TR ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 1: Všeobecná ustanovení ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 2: Výkonové rozváděče ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě 5

6 ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě ČSN EN ( ) Rozváděče nn Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí ČSN Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříní, rozpojovacích jistících skříní a rozvodných zařízení nn, umisťovaných v prostředí venkovním ČSN Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě Základní ustanovení ČSN EN A1 ( ) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace podle výsledku zkoušek reakce na oheň 2.2 Citované a související normy PNE PNE ed. 5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě PNE ed. 5 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy PNE ed. 3 Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy PNE ed. 3 Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu 1 v elektrických instalacích odběrných zařízení PNE ed. 3 Obsluha a práce na elektrických rozvodných zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie PNE Závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení distribuční soustavy do 45 kv PNE ed. 3 Značení kabelových rozvodných skříní používaných v distribuční soustavě a elektrických přípojkách PNE Bezpečnostní značení trvalého charakteru osazená v distribučních soustavách a přenosové soustavě PNE ed. 3 Rozváděče nn pro distribuční transformovny VN/NN do 630 kva 2.3 Související právní předpisy Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) v platném znění Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí v platném znění Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) Vyhláška č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném 6

7 odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny v platném znění Pravidla provozování distribučních soustav (PPDS) + Příloha 6: Standardy připojení zařízení k distribuční soustavě platné znění schválené ERÚ 2.4 Citované a související technické normalizační informace (TNI) TNI Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými 3 Termíny a definice, značky a zkratky 3.1 Termíny a definice Pro účely této normy jsou použity dále uvedené termíny a definice (ZDROJ: ČSN ed. 2, ČSN EN ed. 2, ČSN , ČSN EN ed. 2, ČSN EN ed. 3, ČSN ed. 3 a pojmy z platného znění zákona č. 458/2000 Sb., apod.). POZNÁMKA: ČSN EN a ČSN EN ed. 2 sjednocují požadavky na rozváděče pro distribuční transformovny a na kabelové rozvodné skříně v důsledku čehož, na rozdíl od ČSN EN ed. 2 normy nerozlišují dvě kategorie rozváděčů. Pro celkový přehled jsou termíny a definice obou norem uvedeny v čl , 3.1.2, Termíny a definice používané normami ČSN EN a ČSN EN ed. 2: Distribuční rozváděč pro veřejné distribuční elektrické sítě (kabelová rozvodná skříň) PENDA (public elektricity network distribution ASSEMBLY PENDA) - rozváděč, obvykle určený pro instalování ve veřejné distribuční síti, který při používání dostává elektrickou energii z jednoho nebo více napájecích zdrojů a rozvádí tuto energii jedním nebo více kabely do jiného zařízení. POZNÁMKA 1: PENDA je instalován, provozován a udržován výhradně osobami znalými. POZNÁMKA 2: Některé formy PENDA byly dříve známy jako kabelová rozvodná skříň (CDC). Pod pojmem kabelová rozvodná skříň (CDC) se rozumí přípojková skříň nebo rozpojovací jistící skříň Venkovní distribuční rozváděč pro veřejné distribuční elektrické sítě PENDA-O (outdoor public elektricity network distribution ASSEMBLY PENDA-O) - skříňový distribuční rozváděč pro veřejné distribuční elektrické sítě, který je vhodný pro venkovní instalaci na místech, která mohou nebo nemusí být přístupná veřejnosti Vnitřní distribuční rozváděč pro veřejné distribuční elektrické sítě PENDA-I (indoor public elektricity network distribution ASSEMBLY PENDA-I) - distribuční rozváděč pro veřejné distribuční elektrické sítě, vhodný pro vnitřní instalaci, obvykle bez krytu, který však zahrnuje všechny konstrukční části nutné pro upevnění přípojnic, funkční jednotky a jiná pomocná zařízení nutná pro sestavení rozváděče. Pro účely této podnikové normy energetiky jsou dále uvedeny základní modifikované definice z ČSN EN ed. 2 týkající se kabelových rozvodných skříní a dále termíny a definice z norem dotýkající se předmětu této normy (uvedené termíny a jejich definice, jsou již částečně použity v platné PNE ed. 3 Značení kabelových rozvodných skříní používaných v distribuční soustavě a elektrických přípojkách) Kabelová rozvodná skříň (distribuční rozváděč) - krytý rozváděč pro venkovní instalaci, do nějž je při používání přiváděna elektrická energie pomocí kabelů z jednoho nebo více kabelových rozváděčů pro 7

8 distribuční transformovny (SCBD) a který rozvádí tuto energii jedním nebo více kabely do jiného zařízení. Pod pojmem kabelová rozvodná skříň (CDC) se rozumí přípojková skříň nebo rozpojovací jistící skříň Kabelová rozvodná skříň pro montáž na základ a) kabelová rozvodná skříň pro montáž na úrovni terénu na základ. Vstupy skříně pro vnější vodiče jsou vhodné pro kabely; b) kabelová rozvodná skříň pro montáž na pilířový podstavec skříně (základ zabudovaný do terénu). Vstupy skříně pro vnější vodiče jsou vhodné pro kabely; Kabelová rozvodná skříň sloupová - kabelová rozvodná pro montáž na sloup v síti s venkovním vedením. Vstupy skříně pro vnější vodiče jsou vhodné pro kabely nebo pro izolované vodiče venkovního vedení Kabelová rozvodná skříň nástěnná - kabelová rozvodná skříň pro montáž na povrch stěny. Vstupy skříně pro vnější vodiče jsou vhodné pro kabely Kabelová rozvodná skříň zapuštěného typu (do výklenku) - kabelová rozvodná skříň pro montáž (zazdění) do výklenku (otvoru) ve stěně. Vstupy skříně pro vnější vodiče jsou vhodné pro kabely. Skříň není navržena pro podpírání stěny nad skříní Přípojková skříň rozváděč (kabelová rozvodná skříň) pro připojení a jištění vedení z přípojkové skříně k odběrnému elektrickému zařízení. POZNÁMKA: Přípojkovou skříní je - hlavní domovní pojistková skříňka - je-li přípojka provedena venkovním vedením (závěsným kabelem, izolovanými vodiči, holými vodiči); - hlavní domovní kabelová skříň je-li přípojka provedena kabelovým vedením Rozpojovací jistící skříň rozváděč (kabelová rozvodná skříň) pro jištění a rozpojování kabelových nebo venkovních rozvodů distribučních sítí. POZNÁMKA: Za kombinovanou rozpojovací jistící skříň je považována skříň v rozvodu provozovatele distribuční soustavy, kde část skříně je užívána jako rozvodná skříň a část jako přípojková skříň Krytý rozváděč rozváděč krytý na všech stranách s možnou výjimkou montážního povrchu tak, aby byl zajištěn stanovený stupeň ochrany krytem Stabilní rozváděč rozváděč navržený pro použití upevnění na místě instalace (např. na stěně, do výklenku ve stěně) a pro používání na tomto místě Rozváděč pro vnitřní instalaci rozváděč navržený pro použití v místech, kde jsou splněny normální provozní podmínky pro vnitřní použití Rozváděč pro venkovní instalaci rozváděč navržený pro použití v místech, kde jsou splněny normální provozní podmínky pro venkovní použití Hlavní přípojnice přípojnice, ke které může být připojena jedna nebo několik přívodních a vývodních jednotek Přívodní jednotka funkční jednotka, jejímž prostřednictvím je do kabelové rozvodné skříně obvykle přiváděna elektrická energie Vývodní jednotka - funkční jednotka, jejímž prostřednictvím je obvykle napájen jeden nebo několik výstupních obvodů elektrickou energií. 8

9 Pojistka - elektrický přístroj určený k přerušení přetíženého obvodu nadproudy (proudy přetížení, zkratovými proudy), přetavením jedné nebo několika speciálně zkonstruovaných a umístěných proudovodných částí vlivem nadproudu převyšujícího stanovenou hodnotu po stanovenou dobu; pojistka zahrnuje všechny části (pojistkový spodek, pojistkový nosič, pojistková tavná vložka), které tvoří kompletní přístroj Pojistková tavná vložka - část pojistky, včetně tavného vodiče (vodičů), určená k výměně po zapůsobení pojistky Pojistkový spodek - pevná část pojistky vybavená kontakty, svorkami a kryty, jsou-li použity Pojistkový nosič odnímatelná část pojistky určená pro upevnění pojistkové tavné vložky a umožňující její vyjmutí (např. hlavice závitové pojistky). POZNÁMKA: K manipulaci s nožovými pojistkovými vložkami pod napětím jsou výrobci pojistkových systémů určena pojistková držadla Jistící sada - pro účely této normy se jistící sadou rozumí sestava jistících prvků (pojistkových spodků, neb pojistková lišta neb pojistkový odpínač) pro jištění jedné funkční jednotky (jednoho třífázového obvodu) Jistící prvek pro účely této normy se jistícím prvkem rozumí elektrický přístroj pro pojistkové tavné vložky určený k užití v kabelových rozvodných skříních; tavné pojistkové vložky jsou přístupné a smějí být vyměňovány jen oprávněnými osobami. POZNÁMKA: Základní jistící prvky pro vybavení kabelových rozvodných skříní jsou uvedeny v čl Pojistková lišta - pevná nesnímatelná izolační část společná pro tři pojistkové tavné vložky v uspořádání nad sebou pro jištění jednoho třífázového obvodu (případně ke spínání podélně dělených přípojnic), vybavená kontakty a svorkami, případně příslušnými kryty, určená k jednotlivému vyjímání pojistkových tavných vložek pomocí samostatného pojistkového držadla Pojistkový odpínač - pevná nesnímatelná izolační část společná pro tři pojistkové tavné vložky pro jištění jednoho třífázového obvodu (případně ke spínání podélně dělených přípojnic), vybavená kontakty a svorkami, příslušnými kryty, schopná odpojovat třífázový obvod jednofázově nebo současně ve všech fázích Pilířový podstavec pro kabelovou rozvodnou skříň zděná, prefabrikovaná nebo plastová konstrukce pro osazení skříně ve volném prostoru, tvořená nadzemní částí (koncovkový díl) a podzemní základovou částí Koncovkový díl nadzemní konstrukce pro umístění, upevnění a krytí kabelů, a pro umístění ochranných vodičů strojených zemničů Kabelový prostor volný prostor pod kabelovou rozvodnou skříní pro vstupy kabelů a ochranných vodičů strojených zemničů. Řešení kabelového prostoru je součástí montážních návodů výrobce kabelové skříně dodávaných s výrobkem Kompaktní pilíř zděná, prefabrikovaná nebo plastová konstrukce do volného prostoru, tvořená kabelovou rozvodnou skříní, nadzemní částí (koncovkový díl) a podzemní základovou částí. 9

10 Původní výrobce organizace, která provedla původní návrh a přidružené ověřování rozváděče v souladu s příslušnou normou pro rozváděče Výrobce rozváděče organizace přebírající odpovědnost za hotový rozváděč. POZNÁMKA 1: Výrobce rozváděče může být jiná organizace než původní výrobce. POZNÁMKA 2: Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění je výrobcem osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem, případně ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků nařízení vlády, považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky Uživatel smluvní strana, která bude specifikovat, nakupovat, používat anebo provozovat rozváděč, nebo někdo, kdo jí zastupuje Ověřování návrhu ověřování prováděné zkouškami na vzorku rozváděče nebo na částech rozváděče, aby se prokázalo, že návrh splňuje požadavky příslušné normy pro rozváděče. POZNÁMKA: Dříve používaný termín Typové zkoušky Kusové ověřování ověřování každého rozváděče prováděné během výroby a/nebo po vyrobení pro potvrzení, že splňuje požadavky příslušné normy pro rozváděče. POZNÁMKA: Dříve používaný termín Kusové zkoušky Distribuční soustava - vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kv, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kv, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení 0,4/0,23 kv, 1,5 kv, 3 kv, 6 kv, 10 kv, 22 kv, 25 kv nebo 35 kv sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu Provozovatel distribuční soustavy - fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny Elektrická přípojka nn - zařízení, které začíná odbočením od rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy směrem k zákazníkovi. Odbočením se rozumí odbočení od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici vychází-li elektrická přípojka z elektrické stanice. Mimo elektrické stanice začíná elektrická přípojka odbočením z venkovního nebo kabelového vedení nízkého napětí. POZNÁMKA: Elektrická přípojka nízkého napětí končí u venkovního vedení hlavní domovní pojistkovou skříní, u kabelového vedení hlavní domovní kabelovou skříní. Tyto skříně jsou součástí přípojky Konektor (kabelový) kovový prvek pro připojení jádra kabelu ke koncovému zařízení nebo pro připojení dvou nebo více jader navzájem. 3.2 Značky a zkratky Značka/zkratka PNE Význam značky/zkratky Podniková norma energetiky 10

11 PPDS PDS DS EMC N PE PEN SCPD SPD RDF fn Icc Icp Icw In InA Inc Ipk Ue Ui Uimp Un Pravidla provozování distribuční soustavy Provozovatel distribuční soustavy Distribuční soustava Elektromagnetická kompatibilita Nulový vodič Ochranný vodič Vodič kombinující funkce vodiče ochranného i nulového vodiče Zařízení jistící před zkratem Svodič přepětí Součinitel soudobosti Jmenovitý kmitočet Jmenovitý podmíněný zkratový proud předpokládaný zkratový proud jmenovitý krátkodobý výdržný proud Jmenovitý proud Jmenovitý proud rozváděče Jmenovitý proud obvodu jmenovitý dynamický proud Jmenovité pracovní napětí Jmenovité izolační napětí Jmenovité impulzní výdržné napětí Jmenovité napětí 4 Informace Pokud je v dále uvedeném textu této normy použit výraz kabelová rozvodná skříň a/nebo kabelová skříň a/nebo skříň bez dalšího bližšího upřesnění, rozumí se přípojková skříň (viz čl ) nebo rozpojovací jistící skříň (viz čl ). 4.1 Značení pro identifikaci kabelové rozvodné skříně Výrobce (viz čl ) kabelové rozvodné skříně musí opatřit každou kabelovou rozvodnou skříň odpovídající této normě jedním nebo více čitelně a trvanlivě označenými identifikačními štítky, umístěnými tak, aby byly viditelné a čitelné, když je kabelová skříň nainstalována a je v provozu. Štítky mohou být umístěny uvnitř skříně, pokud určené místo zajišťuje jejich dobrou čitelnost a viditelnost při otevřených dveřích nebo odstraněném víku. Na identifikačním štítku kabelové rozvodné skříně (identifikačních štítcích) musí být vždy uvedeny následující informace: a) označení nebo ochranná známka výrobce kabelové skříně; 11

12 b) typové označení dle PNE , výrobní číslo, nebo jiné prostředky identifikace umožňující obdržet příslušné informace od výrobce kabelové skříně; c) prostředky určení data výroby; d) IEC / PNE ; e) jmenovité napětí Un; f) jmenovitý proud InA; g) stupeň ochrany krytem IP. Další informace (např. jmenovitý proud obvodu jištěného vývodu kabelové skříně Inc, stupeň ochrany proti mechanickým rázům, značku CE osvědčující, že bylo vydáno ES prohlášení o shodě) mohou být uvedeny na identifikačním štítku (štítcích) po dohodě mezi uživatelem a výrobcem. Typové označení kabelové rozvodné skříně určené pro použití v distribuční soustavě a v elektrických přípojkách nízkého napětí uváděné na identifikačním štítku kabelové skříně, musí odpovídat údajům (znakům a jejich upřesňujícím kódům) stanoveným pro systém typového označování kabelových skříní v PNE ed Dokumentace kabelové rozvodné skříně Všechny charakteristiky rozhraní kabelové rozvodné skříně (viz ČSN EN ed. 2, kapitola 5 a část 5 této PNE), pokud tyto přicházejí v úvahu pro daný výrobek, jakož i doplňující informace týkající se kabelové rozvodné skříně (např. hmotnost, vnější rozměry, údaje o recyklaci použitých materiálů a další), musí být uvedeny v technické dokumentaci výrobce kabelové skříně dodávané s kabelovou skříní (viz požadavek - ČSN EN ed. 2, čl ). Výrobce kabelové skříně musí v dokumentaci nebo v katalozích uvést podmínky pro manipulaci, dopravu, skladování, instalaci, provoz a pro údržbu skříně (viz požadavek ČSN EN ed. 2, čl ). 4.3 Identifikace obvodů kabelové rozvodné skříně Uvnitř kabelové skříně musí být možné identifikovat jednotlivé obvody a jejich ochranná zařízení. Identifikační štítky (pro označení kabelového směru, typu kabelu apod.) musí být čitelné, trvalé a vhodné pro reálné okolní prostředí. Každou funkční jednotku (přívodní nebo vývodní jednotku kabelové skříně) musí být možno identifikovat jasně viditelným způsobem. V případě odnímatelných pojistkových nosičů (viz čl ), které jsou specifické pro pojistkový vývod, musí být štítek umístěn na pojistkovém nosiči i na pojistkovém spodku (viz čl ), aby se zabránilo nesprávné výměně pojistkového nosiče. Identifikační štítek nesmí zasahovat do plochy proudového spoje. Zapojení přívodních jednotek (viz čl ) na jistící prvky kabelové skříně (viz čl. 6.4), musí být v souladu se zapojením uvedeným výrobcem skříně na schématu zapojení vnitřních spojů daného typu kabelové skříně viz uvedený příklad zobrazení způsobu zapojení přívodních jednotek. 12

13 L1 L2 L3 PEN jeden přívod více přívodů 5 Charakteristiky rozhraní (parametry) kabelové rozvodné skříně Kabelová rozvodná skříň je distribuční rozváděč nízkého napětí, určený pro jištění a rozpojování kabelových nebo venkovních rozvodů distribučních sítí. Konstrukční provedení vychází ze základní normy ČSN EN ed. 2, kterou upřesňují požadavky platné specifické normy ČSN EN Jedná se o krytý a stabilní rozváděč, konstruovaný a zkoušený pro venkovní instalaci na místech přístupných veřejnosti. Základní funkcí charakteristik rozhraní je zajistit komptabilitu kabelové rozvodné skříně se jmenovitými hodnotami distribuční sítě, ve kterých bude provozována. Charakteristiky kabelové skříně musí být stanoveny výrobcem dle dále uvedených základních kriterií a upřesnění uvedených v čl. 7.3, 7.4 této PNE. 5.1 Jmenovité napětí kabelové skříně U n Jmenovité napětí kabelové skříně musí být alespoň rovné jmenovitému napětí elektrizační soustavy. Jmenovitá napětí střídavé soustavy v rozsahu od 100 V do V včetně a souvisících zařízení, vyplývají z ČSN EN čl. 4.1, tab. 1 viz též Příloha A této PNE. 5.2 Jmenovité pracovní napětí kabelové skříně U e Jmenovité pracovní napětí kabelové skříně a vývodních jednotek skříně nesmí být nižší než jmenovité napětí elektrizační soustavy, ve které bude kabelová skříň provozována. Z hlediska sítí nízkého napětí distribuční soustavy České republiky (viz čl ) Ue = 230/400 V. 5.3 Jmenovité izolační napětí kabelové skříně U i Jmenovité izolační napětí kabelové skříně včetně vstupních a vývodních jednotek je hodnota napětí, k níž se vztahují dielektrická zkušební napětí a povrchové cesty. Jmenovité izolační napětí musí být rovné hodnotám stanoveným pro Un a pro Ue kabelové skříně nebo musí být vyšší hodnoty. Jmenovité izolační napětí Ui definuje úroveň dočasného přepětí, které má kabelová skříň vydržet. 5.4 Jmenovité impulzní výdržné napětí kabelové skříně U imp - kategorie přepětí Jmenovité impulsní výdržné napětí stanovené výrobcem kabelové skříně, musí být rovné hodnotám určeným pro přechodné přepětí vyskytující se v elektrizační soustavě, ve které bude kabelová skříň provozována, nebo musí být větší než tyto hodnoty. 13

14 Kabelová skříň musí odpovídat impulsní výdržné kategorii přepětí IV. Minimální Uimp = 6 kv (1,2/50 µs) - (viz ČSN ed. 2, čl a tabulka 1, nebo ČSN EN ed. 2, příloha G - tabulka G1). 5.5 Jmenovitý proud kabelové skříně I na Jmenovitý proud kabelové skříně je maximální přípustný zatěžovací proud, který může kabelová skříň rozvádět a který nemůže být překročen změnou jiných přívodních jednotek nebo přidáním dalších vývodních jednotek pro napájení výstupních obvodů elektrickou energií. Jmenovitý proud kabelové skříně musí být přenášen, aniž by meze oteplení jednotlivých částí kabelové skříně překročily mezní hodnoty stanovené v ČSN EN ed. 2 čl. 9.2, tab. 6 - viz též Příloha B této PNE. Jmenovitý proud kabelové skříně je proud stanovený výrobcem. Určí se podle jmenovitého proudu přívodní jednotky (vstupního přístroje) nebo přípustné maximální zatížitelnosti hlavní přípojnice kabelové skříně, která musí být vyšší než jmenovitý proud přívodní jednotky. 5.6 Jmenovitý proud obvodu jištěného vývodu kabelové skříně I nc Jmenovitý proud jištěného vývodu (jištěných vývodů) kabelové skříně je hodnota proudu, který může tento vývod (vývody) vést když je zatěžován (zatěžovány) za normálních provozních podmínek. Tento proud musí být veden, aniž by oteplení různých částí kabelové skříně překročilo meze stanovené v ČSN EN ed. 2 čl. 9.2, tab. 6 - viz též Příloha B této PNE. 5.7 Jmenovitý podmíněný zkratový proud kabelové skříně I cc Hodnota předpokládaného zkratového proudu, stanovená výrobcem kabelové skříně, kterou je možno vydržet po celkovou dobu provozu (dobu vypnutí) zařízení jistícího před zkratem (SCPD) za specifikovaných podmínek. Zařízení jistící před zkratem převážně bývá nedílnou součástí kabelové skříně, ale může být i samostatnou jednotkou. Vypínací schopnost a charakteristika omezení proudu zařízení jistícího před zkratem musí být stanovena výrobcem kabelové skříně se zřetelem na údaje udané výrobcem zařízení jistícího před zkratem. 5.8 Jmenovitý krátkodobý výdržný proud I cw (nejištěného vývodu kabelové skříně) Efektivní hodnota krátkodobého proudu, stanovená výrobcem kabelové skříně, který může procházet bez poškození za specifických podmínek, definovaný pomocí hodnoty proudu a času (např. 36 ka/10 ms) 5.9 Součinitel soudobosti kabelové skříně (RDF) Součinitel soudobosti je poměrná hodnota jmenovitého proudu stanovená výrobcem kabelové skříně, kterou mohou být výstupní obvody kabelové skříně trvale a současně zatěžovány se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Součinitel soudobosti může být stanoven pro výstupní obvody nebo pro celou kabelovou skříň. Předpokládané zatížení výstupních obvodů musí být uvedeno v dokumentaci kabelové skříně. Není-li hodnota předpokládaného zatížení výstupních obvodů uvedena v dokumentaci kabelové skříně, může být předpokládané zatížení výstupních obvodů založeno na hodnotách uváděných v ČSN EN , čl a v ČSN EN ed. 2, čl. 5.4 viz následující údaje: Počet výstupních obvodů Maximální činitel zatížení 2 a 3 0,9 14

15 4 a 5 0,8 6 až 9 včetně 0,7 10 (a víc) 0, Jmenovitý kmitočet f n Jmenovitý kmitočet je hodnota kmitočtu, k níž se vztahují provozní podmínky. Jmenovitý kmitočet pro navrhování a provoz elektrických sítí a na sítě navazujících elektrických zařízení je stanoven v ČSN EN Pro kabelovou skříň je fn = 50 Hz Zařízení jistící před zkratem (SCPD) Zařízením určeným k ochraně kabelové skříně před zkratovými proudy (tak, že je přeruší) jsou standardní jistící prvky pro osazení tavných pojistkových vložek pojistkové vložky nožové velikosti 00, 000, 1, 2 neb válcové pojistky do pojistkových odpínačů. Požadovaný rozsah informace týkající se zkratové odolnosti kabelové skříně uváděný výrobcem kabelové skříně v technické dokumentaci výrobku, vyplývá z ČSN EN ed. 2, čl Typ uzemňovací soustavy, pro kterou je kabelová skříň určena Kabelová skříň musí zahrnovat ochranná opatření a musí být vhodná pro požadovanou instalaci. Z hlediska této normy se podle způsobu uzemňovacího systému uvažují pro místní podmínky dále uvedené druhy sítí dle ČSN ed.2: TN-C, TT Stupeň znečištění Stupeň znečištění se vztahuje k podmínkám okolního prostředí, pro které je kabelová skříň určena. Pro venkovní instalaci kabelové skříně lze předpokládat minimální stupeň znečištění 3 (viz ČSN EN ed. 2, čl ). Pro přístroje a součásti uvnitř kabelové skříně platí stupeň znečištění pro podmínky okolního prostředí ve skříni Zatřídění dle elektromagnetické komptability (EMC) Technické požadavky týkající se EMC obsahuje ČSN EN ed. 2, Příloha J, ze které pro kabelové rozvodné skříně vyplývá: - v rozsahu platnosti této normy je pro kabelové skříně uvažována kategorie podmínek okolního prostředí B viz čl. J.9.4.1; ; - kabelové skříně (rozváděče nezahrnující elektronické obvody) nejsou citlivé na elektromagnetické rušení a nejsou proto požadovány žádné zkoušky odolnosti viz čl. J ; - u kabelových skříní (rozváděčů nezahrnujících elektronické obvody) může být elektromagnetické rušení vytvářeno pouze během občasného spínání. Četnost, úroveň a důsledky vzniklých emisí jsou považovány za součást normálního elektromagnetického prostředí instalací nízkého napětí. Požadavky na elektromagnetické emise jsou tudíž považovány za splněné a není nutné žádné ověřování viz čl. J Základní třídění kabelových rozvodných skříní pro distribuční rozvod Jednotný systém typového označení kabelových rozvodných skříní určených pro použití v distribuční soustavě a v elektrických přípojkách nízkého napětí uváděné na identifikačním štítku kabelové skříně, vyplývá z PNE ed

16 Požadovanou elektrotechnickou kvalifikaci osob související s obsluhou a prací na kabelových rozvodných skříních distribučního rozvodu stanovuje PNE Přípojková skříň Přípojková skříň (viz čl ) rozváděč pro připojení a jištění přívodního vedení z přípojkové skříně k odběrnému elektrickému zařízení, krytého a stabilního provedení s pevnými částmi konstrukce, konstruovaný a zkoušený pro venkovní instalaci. Skříň je určena pro používání v normálních provozních podmínkách ve venkovním i vnitřním prostoru. Určení pro distribuční rozvod: - přípojková skříň pro koncové připojení vodičů do 50 mm 2 ; - přípojková skříň pro smyčkové připojení vodičů do průřezu 240 mm 2 ; - přípojková skříň pro koncové připojení vodičů do 240 mm 2 jejíž součástí je přepěťové ochranné zařízení (svodiče bleskového proudu) SPD typu 1 dle ČSN EN (pouze po předchozím souhlasu provozovatele distribuční soustavy a za podmínek stanovených normou PNE ed. 3). 6.2 Rozpojovací jistící skříň Rozpojovací jistící skříň (viz čl ) rozváděč pro jištění a rozpojování kabelových nebo venkovních rozvodů distribučních sítí, krytého a stabilního provedení s pevnými částmi konstrukce, konstruovaný a zkoušený pro venkovní instalaci Skříň je určena pro používání v normálních provozních podmínkách ve venkovním i vnitřním prostoru. Určení pro distribuční rozvod: - rozpojovací jisticí skříň s nedělenou přípojnicí pro kabelové rozvody distribučních sítí; - rozpojovací jisticí skříň s dělenou přípojnicí pro kabelové rozvody distribučních sítí; - rozpojovací jisticí skříň pro venkovní rozvody distribučních sítí. 6.3 Provedení přípojkových a rozpojovacích jistících skříní z hlediska podmínek a požadavků na osazení v distribučním rozvodu Z hlediska konstrukčního a materiálového provedení a požadavků na osazení lze kabelové rozvodné skříně třídit: - pro osazení do výklenku ve stěně nebo ve zděném pilíři materiálového provedení třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN A1 - (viz čl ); - pro osazení do výklenku ve stěně nebo ve zděném pilíři viz čl , v případech provedení materiálového obložení kabelové skříně nebo jejího podkladu stavebním výrobkem odlišným od třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN A1 (např. hořlavý zateplovací systém); - pro osazení na stěnu materiálového provedení třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN A1 (viz čl ); - pro osazení na stěnu - (viz čl ), v případech materiálového provedení stěny (podkladu kabelové skříně) odlišného od třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN A1; - pro upevnění na podpěrný bod venkovního vedení - (viz čl ); - pro osazení na úroveň terénu na samostatně předem zhotovený betonový základ (celek tvořený skříní a nadzemní částí pilířového podstavce koncovkovým dílem) viz čl a); - pro osazení do terénu (kompaktní pilíř - celek tvořený skříní, nadzemní a podzemní částí pilířového podstavce pilířový podstavec s koncovkovou a základovou částí koncovkovým a základovým dílem) viz čl b). 16

17 6.4 Provedení přípojkových a rozpojovacích jistících skříní z hlediska přístrojového vybavení Kabelové rozvodné skříně pro osazení v distribuční soustavě a elektrických přípojkách nízkého napětí se vybavují jistícími prvky (viz čl ) pro osazení pojistkových tavných vložek. Základními jistícími prvky pro vnitřní vybavení kabelových skříní (a jejich jmenovitý proud) jsou: - pojistkový spodek nožový velikosti 00 (160 A); - pojistkový spodek nožový velikosti 1 (250 A); - pojistkový spodek nožový velikosti 2 (400 A); - pojistková lišta velikosti 00 (160 A); - pojistková lišta velikosti 2 (400 A); - pojistkový odpínač lištový velikosti 00 (160 A); - pojistkový odpínač lištový velikosti 2 (400 A); - pojistkový odpínač válcových pojistek velikosti 14x51 mm (min. 50 A). Podle provozních požadavků (na základě dohody mezi uživatelem a výrobcem kabelové skříně) lze vnitřní vybavení kabelové skříně řešit kombinací základních jistících prvků (příklady možných kombinací viz PNE ed. 3, tabulka 1). Jistící prvky kabelových rozvodných skříní nejsou vybavovány pojistkovými tavnými vložkami. 6.5 Provedení přípojkových a rozpojovacích jistících skříní z hlediska počtu jistících sad Počet jistících sad pro jištění přívodních a vývodních jednotek v provedení kabelové rozvodné skříně (jistících sada viz čl ), je odvislý od dohody mezi uživatelem a výrobcem kabelové skříně. Přípojkové skříně se osazují nejvýše třemi jistícími sadami, počet jistících sad rozpojovací jistící skříně není omezen. Počet jistících sad a použité jistící prvky tvořící jistící sadu je součástí typového označení kabelové rozvodné skříně (viz čl. 4.1), a informací obsažených v technických katalozích výrobce kabelových skříní. 7 Konstrukční požadavky Kabelové rozvodné skříně musí být vyrobeny takovým způsobem a z takových materiálů, aby byly schopny odolávat mechanickým, elektrickým a tepelným namáháním včetně zamezení rosení způsobeným vlivy okolního prostření, které se pravděpodobně vyskytnou v provozních podmínkách instalace, pro kterou jsou určeny. Materiál kabelových skříní musí odolávat provozním podmínkám pro venkovní instalaci po dobu životnosti bez změny parametrů a vlastností. Všechny části kabelové skříně musí být snadno přístupné a vyměnitelné bez přílišné demontáže. Zalisované matice nebo zálisky v jednotlivých dílech pláště skříně musí být mosazné nebo z nerezové oceli a takového provedení, které zamezí jejich vytažení z plastového dílu. Podmínky pro možnost výměny částí skříně (poškozených jistících prvků) mohou být předmětem dohody mezi uživatelem a výrobcem kabelové skříně. Vnější tvar kabelové skříně se může měnit, aby odpovídal aplikaci a použití pro možné způsoby osazení a volitelné přístrojového vybavení jistícími prvky. 7.1 Materiálové provedení kabelové rozvodné skříně a vnitřních nosných částí Na kabelové skříně mohou být použity: - izolační materiály vyztužené skelnými vlákny (celoplastové provedení kabelové skříně a pilířového podstavce); 17

18 - tenkostěnný beton armovaný skelným vláknem a ocelovou armaturou (betonové kabelové skříně s plastovými nebo kovovými dveřmi). Na vnitřní nosné konstrukce mohou být použity: - izolační materiály; - kovové materiály s vhodnou povrchovou úpravou odpovídající provozním podmínkám, pro které jsou skříně určeny Požadované vlastnosti izolačních materiálů Izolační materiály použité pro kabelové skříně a nosné části skříní musí být ověřeny nebo musí vykazovat: - tepelnou stabilitu ověřenou dle ČSN EN ed. 2 čl ; - odolnost proti teplu, vzplanutí a šíření plamene vlastnosti ověřené dle ČSN EN ed. 2, čl ; - zkouškou suchým teplem dle ČSN EN , ČSN EN ed. 2 čl ; - ověření kategorie hořlavosti dle ČSN EN , ČSN EN ed. 2 čl : a) vzorky použitých izolačních materiálů kabelové skříně musí být podrobeny zkoušce hořlavosti podle zkušební metody A zkouška hoření při vodorovné poloze vzorku podle ČSN EN ed. 2, kapitoly 8. Izolační materiály kabelové skříně musí splňovat kritéria pro stupeň hořlavosti HB40; nad rámec ustanovení norem ČSN EN je vyžadováno podrobit b) vzorky použitých izolačních materiálů kabelové skříně zkoušce hořlavosti podle zkušební metody B zkouška hoření při svislé poloze vzorku podle ČSN EN ed. 2, kapitoly 9. Požadovaný stupeň hořlavosti izolačních materiálů ve svislé poloze V-0. - odolnost proti ultrafialovému záření izolační materiály na kabelové skříně a na vnější části skříní řešené pro venkovní instalaci musí mít odolnost proti ultrafialovému záření ověřenou dle ČSN EN ed. 2 čl Kde je to požadováno, musí být kabelové skříně opatřeny příslušným zařízením pro zvedání kontroluje se zkouškou podle ČSN EN ed. 2 čl Ověření mechanické pevnosti kabelových rozvodných skříní Kabelové skříně musí mít dostatečnou mechanickou pevnost, aby vydržely namáhání, jemuž mohou být vystaveny v normálním provozu a během podmínek zkratu. Ověření mechanické pevnosti kabelových skříní se provádí podle doplňujících požadavků stanovených normou ČSN EN v čl , v čl a v čl a/nebo normou ČSN EN ed.2 dle čl až v rozsahu zkoušek na ověření konstrukční pevnosti: - ověření odolnosti proti statickému zatížení; - ověření odolnosti proti rázovému zatížení; - ověření odolnosti proti namáhání v krutu; a zkoušek na ověření odolnosti proti síle nárazu: - ověření odolnosti proti síle nárazu (dle provozních podmínek, pro které byly kabelové skříně navrženy); - ověření mechanické pevnosti dveří; - ověření odolnosti kovových vložek v syntetickém materiálu proti axiálnímu zatížení; - ověření odolnosti proti mechanickým nárazům způsobeným předměty s ostrými hranami; - zkouška mechanické pevnosti základu, který má být zapuštěn do země Ochrana proti korozi použitých kovových materiálů Ochrana proti korozi musí být zajištěna použitím vhodných materiálů nebo povrchovou úpravou provedenou ochrannými vrstvami na nechráněném povrchu se zřetelem na provozní podmínky, pro které jsou kabelové skříně určeny. 18

19 Materiály a dohodnuté povlaky musí být dostatečné, aby vyhověly zkoušce odolnosti proti korozi podle ČSN EN ed. 2 čl Rozměry kabelových rozvodných skříní Vnější rozměry kabelových rozvodných skříní (šířka x výška x hloubka) musí být uvedeny v technické dokumentaci výrobce rozváděče dodávané s výrobkem, případně v katalogu výrobce. Při stanovení vnějších rozměrů kabelových skříní (zejména zapuštěného provedení) nutno vzít v úvahu požadavky ČSN Základní ochrana kabelové rozvodné skříně - ochrana před dotykem živých částí Kabelová rozvodná skříň - venkovní distribuční rozváděč pro veřejné distribuční sítě je krytý rozváděč konstruovaný pro venkovní instalaci (ve venkovním prostoru) na místech přístupných veřejnosti. Jedná se o zařízení provozované a udržované výhradně oprávněnými osobami, do kterých nemají přístup laici. Na základě uvedeného je kabelová skříň konstruována i z hlediska provedení základní ochrany před úrazem elektrickým proudem v bezporuchovém stavu tj. ochrany před přímým dotykem živých částí (živé části kabelové skříně izolované vzduchem jsou uvnitř krytu rozváděče). Vnitřní konstrukce hlavního obvodu kabelové skříně musí umožňovat provádění činností v provozu, zejména pod napětím, kterými jsou vizuální prohlídky celkového stavu skříně, výměny pojistkových tavných vložek, měření zemního odporu uzemňovací soustavy kabelové skříně a činnosti související s lokalizací poruch distribučních sítí. Jako nezbytné prvky řešených ochranných opatření zajišťujících požadavky souvisejících rozváděčových norem a tím i vyhovující stupeň bezpečnosti kabelových rozvodných skříní, nutno provést opatření uvedená v článcích 7.3.1, 7.3.2, Stupeň ochrany krytem kabelové rozvodné skříně (ochrana před vniknutím cizích pevných těles a vody) Stupeň ochrany krytem kabelové skříně - distribučního rozváděče pro venkovní instalaci do míst přístupných veřejnosti (ochrana krytem před dotykem živých částí, vniknutím cizích pevných těles a kapalin), musí být minimálně IP 44 při uzavřených dveřích, pokud je kabelová skříň kompletně instalována podle pokynů výrobce. Při otevřených dveřích může být IP 00. Při nezbytném dodatečném krátkodobém připojení jakýchkoliv prozatímních kabelů, musí být zajištěn minimální stupeň ochrany krytem kabelové skříně (pokud uživatel nestanový jinak) IP 23C. Kabelová skříň musí vykazovat dostatečnou stabilitu a trvanlivost pro zachování stanoveného stupně ochrany krytem a zachování dostatečného oddělení od živých částí v normálních provozních podmínkách se zřetelem na působící vnější vlivy. Otevření kabelové skříně musí být možné pouze při použití klíče nebo nástroje pro otevření dveří Zajišťování dveří kabelové rozvodné skříně pro zabránění přístupu nepovolaných osob Kabelové rozvodné skříně jsou řešeny s jednokřídlovými nebo dvoukřídlovými dveřmi, s jednobodovým nebo vícebodovým uzavíráním ovládaným jedním mechanizmem. Dveře kabelové skříně (křídla dveří) se doporučuje opatřit aretací proti samovolnému zavírání neb nárazovému otevření dveří větrem, které hrozí vylomením závěsů. Dveře musí být zajištěny (uzamčeny) způsobem, kterým se zabrání přístupu nepovolaných osob a zároveň zajištěny proti vysazení nebo vysunutí ze závěsů v uzavřeném stavu. Dveře budou osazeny na bezúdržbových závěsech (pantech) s bočním otevíráním. 19

20 Pro uzavření kabelových rozvodných skříní jsou určeny závěry, zámky, klíče a způsoby provedení: a) jednoduchý závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky dle ČSN přílohy 1 (závěr otevíratelný energetickým klíčem dle přílohy 3 ČSN ). Závěr je určen výhradně pro kabelové skříně instalované v rozvodných zařízeních distribuční soustavy nízkého napětí. Energetické klíče k závěru nesmí tvořit součást závěru (dodávky kabelové skříně). b) závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky upravený o další přídavný mechanismus umožňující vícebodové uzavírání, uzpůsobený pro jednostrannou vložku s otvorem pro energetický klíč (vložka závěru v návaznosti na ČSN přílohu 1, otevíratelná energetickým klíčem dle přílohy 3 ČSN ). Závěr je určen výhradně pro kabelové skříně instalované v rozvodných zařízeních distribuční soustavy nízkého napětí. Energetické klíče k závěru nesmí tvořit součást závěru (dodávky kabelové skříně). c) duální uzavírání kabelové rozvodné skříně provedené dvěma závěry (jednoduchý závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky dle ČSN přílohy 1 + jednoduchý závěr rozvodných zařízení pro ostatní odvětví dle ČSN přílohy 2, který je otevíratelný energetickým klíčem dle přílohy 3 nebo klíčem pro ostatní odvětví dle přílohy 4). d) uzavírání pomocí plombovatelného šroubu M6 ( tuto možnost připouští ČSN ed. 2 v čl pouze v případech, kdy je elektrická přípojka provedena venkovním vedením a přípojková skříň - hlavní domovní pojistková skříňka, je uzpůsobena pro zaplombování). POZNÁMKA: Platí zejména pro stávající provozované přípojkové skříně. Pro přípojkové skříně určené do nových instalací může být použito výjimečně na základě souhlasu provozovatele distribuční soustavy. e) vícebodové uzavírání kabelové rozvodné skříně na cylindrický vložkový zámek (závěr rozvodných zařízení upravený o další přídavný mechanismus umožňující vícebodové uzavírání, uzpůsobený pro jednostrannou cylindrickou vložku s profilovým otvorem pro klíč. Závěr je osazovaný na základě požadavku objednatele). POZNÁMKA: Cylindrický vložkový zámek - zámek, u kterého je jeho mechanismus ovládán cylindrickou vložkou. f) jednobodové uzavírání kabelové rozvodné skříně na cylindrický zámek (jednoduchý závěr rozvodných zařízení uzpůsobený pro cylindrický zámek s profilovým otvorem pro klíč. Závěr uzpůsobený pro cylindrický zámek je osazovaný na základě požadavku objednatele). POZNÁMKA: Cylindrický zámek - samostatné zamykací zařízení obsahující těleso, klíčové ústrojí, zamykací mechanismus a západku, které může být ovládáno profilovým klíčem. g) speciální uzavírání kabelové rozvodné skříně dle požadavků objednatele (závěr rozvodných zařízení uzpůsobený dle specifických požadavků objednatele, konstrukčně upravený pro uzavírání kabelových rozvodných skříní speciálním klíčem. Uzavírací mechanismus závěru včetně klíče a jeho systému je předmětem výběru objednatele provozovatele distribuční soustavy). Závěry a zámky kabelových rozvodných skříní smějí být otevíratelné pouze pomocí příslušných klíčů, nikoliv pomocí běžného nářadí. Závěry a zámky kabelových skříní musí být provedeny a upevněny tak, aby je bylo možno po otevření skříně vyměnit. Závěry, zámky a klíče musí být vyrobeny z vhodných materiálů zajišťujících mechanickou odolnost a bezporuchový provoz bez jejich deformace. Kovové součásti musí být vyrobeny z nekorodujících materiálů nebo opatřeny nekorodujícím povrchem (např. galvanicky pokoveny). Součásti ze slitin mědi (např. mosaz) 20

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1 Obsah 1. Účel a rozsah projektu... 2 2. Projekt neřeší... 2 3. Výchozí podklady... 2 4. Výchozí závazné normativní dokumenty... 2 5. Určení vnějších vlivů... 3 6. Elektrické napájení... 3 7. Ochrana před

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu Identifikace stavby: OBECNÍ ÚŘAD LOUCHOV Louchov č.p.20, Domašín Investor: Obec Domašín Projektant: Karel JINDRA Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007 Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, PREdistribuce, ZSE NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007 ELEKTRICKÁ VENKOVNÍ VEDENÍ S NAPĚTÍM NAD AC

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

ÚSEKOVÉ SPÍNAČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DO 45 KV, VČETNĚ

ÚSEKOVÉ SPÍNAČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DO 45 KV, VČETNĚ Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Czech ÚSEKOVÉ SPÍNAČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DO 45 KV, VČETNĚ PNE 35 4212 Druhé vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : SO/PS : Zakázka číslo : Investor : ČOV Nemile D.1.6 - Přípojka NN 1PC1407 Obec Nemile TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt je zpracován dle podkladů a požadavků dodaných investorem a dle platných norem ČSN.

Více

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace pro SP a RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Ing. Jana Buchtová PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 Praha - Prosek Interpretační dokument č. 2 - Požární bezpečnost Tento interpretační

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb Ze dne 29.01.2008 Částka 10/2008 Účinnost od 01.07.2008 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23 Znění 27.09.2011

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - RTEZ_0A Začátek revize Konec revize : : 3.3.200 3.3.200 Revize provedena dle : ČSN 33 500, čl. 2.. - výchozí ČSN 33 2000-6 /2007 Datum zpracování : 7.3.200

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu : ÚVOD Obsahem projektová dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů a napojení na zdroj el. energie výše uvedeného objektu. PD dále řeší ochranu před bleskem. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Soustava

Více

PLÁN BOZP Název stavby:

PLÁN BOZP Název stavby: Archivní číslo: Číslo zakázky: 6211620058 Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň Paré číslo: PLÁN BOZP Název stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor BOZP v přípravě

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod - 1- A.č. 12030 Seznam dokumentace : Technická zpráva Elektroinstalace pro zdroj tepla Regulace topení v místnostech 103 až 115 Regulace topení v sociálním zařízení Rozvody pro vytápění v místnosti 204

Více

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení 5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-elektrickazarizeni Podmínky k zajištění

Více

Podklad pro výběrové řízení

Podklad pro výběrové řízení Podklad pro výběrové řízení Fakultní nemocnice Brno Centrální operační sály úprava potrubních rozvodů v souladu s ČSN EN 7396-1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1 1. Úvod Tato dokumentace slouží

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů

Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů TMP-160 V1 Strana 1 (celkem 6) Označení dokumentu: TMP 160 Verze č.: 1 Platí od: 1.12.2004 Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů Obsah 1. Všeobecná ustanovení... 2 1.1. Účel a rozsah platnosti...

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 Systém ASPI - stav k 4.8.2011 do částky 82/2011 Sb. a 40/2011 Sb.m.s. Obsah a text 23/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 268/2011 Sb. 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách

Více

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s.

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s. VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s. 1.9.2005 www.cez-distribuce.cz Obsah 1 ÚVOD... 3 2 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY... 3 3 PODMÍNKY PRO PROVOZ VE... 3 4 KONTROLA

Více

Určeno pro studenty předmětu 420-2006/01 BTS Bezpečnostní technika strojů

Určeno pro studenty předmětu 420-2006/01 BTS Bezpečnostní technika strojů Elektrická zařízení strojů ČSN EN 60204 Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Leden 2009, Ostrava-Poruba UPOZORNĚNÍ Uvedené textové

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-1.2 ČOV Skalka - elektro Objekt: ČOV Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak,aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst.2 nebo 10) Od 1.8.2012 se TN nevztahuje na průmyslově vyráběné tepelně izolační výrobky pro zařízení

Více

0,000 = 217,00 m n.m.

0,000 = 217,00 m n.m. 0,000 = 217,00 m n.m. Hradišťská 407 533 52 Pardubice, Polabiny e-mail: enemo@enemo.cz IČO: 28282604 DIČ: CZ 28282604 Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING OBSAH Centrum vývoje a inovací

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

TECHNICKÁ ZPRÁVA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE NSN S, s.r.o. Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN, udova E TEHNIKÁ ZPRÁV STRUKTUROVNÉ KELÁŽE OJEDNTEL NÁZEV STVY NSN S, s.r.o. Na Pískách 3234/1 tel: +420 518 309 911, fax: +420 518 342 609 www.nsncs.cz

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 037 EZS. Objednatel: METROSTAV,a.s. Stupeň:

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 037 EZS. Objednatel: METROSTAV,a.s. Stupeň: Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace - skladovací hala 1NP 02 Situace - skladovací hala 2NP 03 Situace - vrátnice 04 Situace - pokladny A 05 Situace - rozvodna osvětlovací věže č.2 06 Situace

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 Strana 1 TP ATE 33100 Celkem stránek: 8 ATE, s.r.o.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: ÚP ČR krajská pobočka

Více

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení krycích mřížek (dále jen mřížek) KMM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II. VŠEOBECNĚ 3

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice STL RS 2000 m 3 /hod - 3bar Betonový skelet Elektročást typový projekt Proudová soustava : 1 NPE ~ 50Hz 230V/TN-S ČSN 33 2000-3

Více

Uzemňovací a zkratovací soupravy pro distribuční a přenosovou soustavu

Uzemňovací a zkratovací soupravy pro distribuční a přenosovou soustavu Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ., ČEPS PREdistribuce, ZSE Uzemňovací a zkratovací soupravy pro distribuční a přenosovou

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR, ZSE ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV PNE 34 8211 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn uvedeného objektu. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY

1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY Příloha č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 454/2011 Sb. 1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY 1.1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY 1.1.1. Úschovný objekt typ 4: SS1 = 4 body Úschovný objekt typu 4 je

Více

Akce: ČOV Nemile Část: Řídicí systém technologie ČOV 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

Akce: ČOV Nemile Část: Řídicí systém technologie ČOV 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 1 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba nonstop T 800 22 55 77 Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků

Více

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt přístavby výtahu v areálu věznice v Horním Slavkově, objekt č. 22 bude na rozvod elektrické energie připojen takto: Ve 4.NP objektu

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-24000-1/PO-PVP-2016 Kódové označení: PP-P Praha 12. února 2016 listů: 17 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

250. Štítek musí obsahovat alespoň tyto údaje:

250. Štítek musí obsahovat alespoň tyto údaje: 24.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 21/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení

Více

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení Poznatky z užívání ČSN 730848 Kabelové rozvodynové trendy Požární bezpečnost staveb 30.4.2014 Ostrava Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Zákonné předpisy

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení Město Vamberk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 19. veřejném

Více

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu ISATS Ing. Prašnička s.r.o. srpen 2012 Mobilní AT stanice Technologická elektroinstalace, M+R Technická zpráva Obsah technické zprávy 1 Předmět projektu 2 Technické údaje 2.1 Použité napěťové soustavy

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé čítač počtu kusů 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DELK2115 je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009

PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009 PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009 DNA ELIPTICKÁ A POLOKULOVÁ Technické dodací podmínky, rozměry, mezní úchylky rozměrů, tolerance tvaru a hmotnosti QA 42 5801 Platí od 2009-02-01

Více

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděč vn typ W jmenovité napětí kv jmenovitý proud 0 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče typu W nachází univerzální použití v široké oblasti, od kabelových smyček,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Forum Liberec s.r.o. PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ V Liberci, srpen 2013 Vypracoval: Bc.

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY 1. OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY... 2 2. ZÁVAZNÉ PODKLADY... 3 2.1. ROZSAH DOKUMENTACE... 3 2.2. VŠEOBECNÉ PODKLADY... 3 3. TECHNICKÝ POPIS... 3

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 1. Úvod 2. Účinky

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Podklady - stavební dokumentace - požadavky investora a architekta - podklady od zpracovatelů ostatních částí dokumentace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Podklady - stavební dokumentace - požadavky investora a architekta - podklady od zpracovatelů ostatních částí dokumentace TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Předmětem této části dokumentace je silnoproudá elektroinstalace ve výše zmíněném objektu. Jedná se o světelné a zásuvkové rozvody, připojení zařízení ostatních technologií (MaR,

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden 2014 11:20

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden 2014 11:20 V roce 2013 probíhaly kontroly specializované na sádrokartonové desky a příslušenství, tj. konstrukční, spojovací a upevňovací prvky, kovové lišty, spárovací materiály a sádrová lepidla. Inspektoři oddělení

Více

Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1 kv Oddíl 5: Kabely s XLPE izolací bez koncentrického jádra

Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1 kv Oddíl 5: Kabely s XLPE izolací bez koncentrického jádra PNE 34 76595 ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, PRE distribuce, ZSE Oznámení o scválení Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Definitivní znění červenec 2006 Kabely plastové pro

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název stavby: MČ Vinoř Revitalizace území u ul. V Podskalí 2.část Místo stavby: Městská část Vinoř, k. ú. Vinoř Charakter stavby: rekonstrukce, stavba inženýrská Investor stavby:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.01; 93.160 Únor 2011 ČSN 75 5355 Vodojemy Waterreservoirs Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6650 z 1985-01-30. Obsah Strana Předmluva 3 1 Předmět

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7 MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Dědibaby OBJEKT: ČÁST: sklad Dědibaby Rozšíření rozvodů SKR pro

Více

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Štícha Roman Tematická oblast

Více

1. ETAPA MODERNIZACE ELEKTROAKUSTIKY v Moravském Divadle Olomouc

1. ETAPA MODERNIZACE ELEKTROAKUSTIKY v Moravském Divadle Olomouc 1 1. ETAPA MODERNIZACE ELEKTROAKUSTIKY v Moravském Divadle Olomouc Datum vypracování : duben 2011 Vypracoval : provozně technický úsek MDO Počet stran : 8 2 O B S A H : 1. Identifikační údaje stavby 2.

Více

E27. Řadové pojistkové odpínače

E27. Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH3 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 3. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení tohoto

Více

MANUÁL TECHNOLOGICKÉHO ROZVADĚČE AO 09/2013//09/2016 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS

MANUÁL TECHNOLOGICKÉHO ROZVADĚČE AO 09/2013//09/2016 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS MANUÁL TECHNOLOGICKÉHO ROZVADĚČE AO 09//2013////09//2016 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Název a sídlo: Adresy provozoven: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE I ASE, s.r.o. Sadová 95,

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX. Účel a použití čerpadla

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX. Účel a použití čerpadla PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX Účel a použití čerpadla Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX je určeno pro čerpání čisté a mírně znečistěné užitkové vody (max. velikost

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 2 1MRS755684 Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 Vydáno: 22.10.1997 Revize: CZ_D/28.05.2010 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více