TECHNICKÁ ZPRÁVA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE"

Transkript

1 NSN S, s.r.o. Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN, udova E TEHNIKÁ ZPRÁV STRUKTUROVNÉ KELÁŽE OJEDNTEL NÁZEV STVY NSN S, s.r.o. Na Pískách 3234/1 tel: , fax: U vojenské nemocnice Praha 6 Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN udova E MÍSTO k.ú. Praha KRJ STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTE ODPOVĚDNÝ PROJEKTNT Hlavní město Praha pro provedení stavby Petr Winkler VYHOTOVIL Hynek Matocha DTUM 06/2013

2 NSN S, s.r.o. Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN, udova E OSH TEHNIKÁ ZPRÁV STRUKTUROVNÉ KELÁŽE OSH ZÁKLDNÍ TEHNIKÉ ÚDJE ÚVOD PŘEDMĚT ROZSH PROJEKTU SOUHRNNÁ TEHNIKÁ ZPRÁV EZPEČNOST PRÁE PROVÁDĚNÍ STVENĚ MONTÁŽNÍH PRÍ KVLIFIKE MONTÁŽNÍH PROVNÍKŮ PROVNÍKŮ ÚDRŽY ERTIFIKE POSOUZENÍ VLIVU N ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEHLED VÝHOZÍH PODKLDŮ DOKUMENTE STRUKTUROVNÉ KELÁŽE URČENÍ VNĚJŠÍH VLIVŮ POŽÁRNĚ EZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TEHNIKÁ ŘEŠENÍ OHRN PŘED ÚČINKY TEPL OHRN PROTI NDPROUDŮM ZKRTU DEMONTÁŽE STRUKTUROVNÁ KELÁŽ OZNČENÍ MÍST PŘIPOJENÍ DTOVÉ ZÁSUVKY VÝSTRŽNÉ TULKY NÁPISY PROVOZNÍ PŘEDPISY ZÁVĚREČNÁ USTNOVENÍ

3 NSN S, s.r.o. Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN, udova E ZÁKLDNÍ TEHNIKÉ ÚDJE Rozvodná síť: 3NPE 400/230V 50Hz TN--S Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V V této části dokumentace je navržena ochrana dle ČSN ed.2 kapitola ochrana izolací, kapitola ochrana kryty nebo přepážkami Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V Základní ochrana je navržena automatickým odpojením od zdroje dle ČSN ed.2. Zvýšená ochrana je navržena ochranným pospojováním a proudovými chrániči. základní automatickým odpojením od zdroje ČSN ed.2 kapitola Zvýšená proudovým chráničem ČSN ed.2 kapitola doplňujícím pospojováním ČSN ed.2 kapitola zařízením třídy II. ČSN ed.2 kapitola ochrana malým napětím SELV a PELV ČSN ed.2 kapitola 414 ÚVOD Technická zpráva určuje základní požadavky na skladbu a vlastnosti technických prostředků, jejich základních vazeb. Dále popisuje požadavky na prostředí stavby, elektrotechnická a elektronická zařízení a jejich vzájemné ovlivňování. Nedílnou součástí této dokumentace jsou také půdorysy, schémata rozvaděčů, soupis požadavků na hlavní materiály, soupis strojů a zařízení stavební části, přehledové schéma rozvodu. Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Práce na strukturované kabeláži budou probíhat za plného provozu objektu, nutno dopředu upřesnit pohyb a práci montážních pracovníků v místnostech. PŘEDMĚT ROZSH PROJEKTU Účelem dokumentace je obnova strukturované kabeláže v části 2.NP a celého patra 4.NP. Součástí díla se rozumí dodávka a montáž přístrojů a zařízení souvisejících se stavební částí objektu, tj. funkční a provozní celky technického zařízení staveb. Rozsah projektové dokumentace je od stávajících datových rozvaděčů umístněných v 1. PP a stávajícího telefonního rozhraní umístněné ve 2. PP. SOUHRNNÁ TEHNIKÁ ZPRÁV EZPEČNOST PRÁE Projektová dokumentace musí být zhotovitelem stavebních prací podle specifických podmínek doplněna, respektive upřesněna před zahájením stavby konkrétními požadavky a doklady o technologickém či pracovním postupu v rámci výrobní přípravy zhotovitele. Souhrn všech úkonů k zabezpečení stavby a postupu jednotlivých prací musí být obsažen v tzv. dodavatelské dokumentaci. PROVÁDĚNÍ STVENĚ MONTÁŽNÍH PRÍ Práce, které jsou předmětem této projektové dokumentace, musí provést odborná firma s příslušným oprávněním. Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví zákon 458/2000 Sb. a normy: ČSN EN ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

4 NSN S, s.r.o. Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN, udova E ČSN EN Obsluha a práci na elektrických zařízeních (národní dodatky) Vyhláška ČÚP č.48/1982 Sb. ve znění 324/1990 Sb. Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. KVLIFIKE MONTÁŽNÍH PROVNÍKŮ PROVNÍKŮ ÚDRŽY Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČÚP Č. 50/1978 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení. Osoby musí být kvalifikované i v souladu s místními předpisy. ERTIFIKE Všechny použité výrobky a materiály, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky musí být ve smyslu tohoto zákona vybaveny příslušnými certifikačními osvědčeními, zpracovanými autorizovanou zkušebnou. ez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků. Předmětné elektrické zařízení sloužící k výrobě elektrické energie a připojení tohoto zařízení neochranné zařízení před účinky atmosférické energie (tj. na vyhrazené elektrické zařízení ve smyslu vyhlášky 20/79 Sb.), jeho montáž a revizi může provádět pouze organizace, která je k tomu oprávněna ve smyslu 3 vyhlášky 20/79 Sb. POSOUZENÍ VLIVU N ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Dotčená stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, a proto nemusí být vyjádření o posouzení vlivu na životní prostředí dle zákonu 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EI Environmental Impact ssessment). S odpady vzniklých při provádění stavby bude naloženo dle zákonu 185/2001 Sb. o odpadech. Vlastní provoz nijak nenaruší životní prostředí. Použití materiály (kabely, ochranné trubky, nosné konstrukce, skříně rozvaděčů a drobný montážní materiál) jsou vůči okolí fyzicky a chemicky neutrální. Po dobu výstavby nedojde k narušení životního prostředí a nebude omezen provoz na přilehlých pozemních komunikacích. Po ukončení výstavby bude staveniště uvedeno do původního stavu. PŘEHLED VÝHOZÍH PODKLDŮ Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s předpisy, normami ČSN, EN a katalogy platnými v době jejího zpracování. Rozsah dokumentace je v souladu se smlouvou o dílo. Uváděny jsou pouze nejdůležitější podklady pro zpracování dokumentace. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětví (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci) Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice Vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) Vyhláška č. 20/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

5 NSN S, s.r.o. Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN, udova E Vyhláška č. 601/2006 Sb. kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízení Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení vlády č.11/2002 Sb. kterým se stanový vzhled a umístnění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Státní technické normy: ČSN EN Údržba - Dokumentace pro údržbu ČSN EN Stupně ochrany krytem (krytí IP kód) ČSN ed.2 ezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace ČSN Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 4 41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: ezpečnost - Ochrana před účinky tepla ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: ezpečnost - Ochrana před nadproudy ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: ezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím ČSN ed.2 Elektrické instalace budov Část 4 44: ezpečnost Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím ČSN Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: ezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením ČSN Elektrotechnické předpisy ELEKTRIKÁ ZŘÍZENÍ Část 4: ezpečnost Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem ČSN ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení ČSN ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely ČSN Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení ČSN Elektrické instalace nízkého napětí Část 6: Revize ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 7 701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Prostory s vanou nebo sprchou ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí Vnitřní elektrické rozvody ČSN Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách ČSN Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich ČSN Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení ČSN IE Elektromagnetická kompatibilita (EM). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů ČSN EN ed.2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky ČSN EN ed.2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách ČSN EN Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

6 NSN S, s.r.o. Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN, udova E ČSN EN ed.3 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie ČSN EN Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty ČSN Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody DOKUMENTE STRUKTUROVNÉ KELÁŽE Slaboproudá instalace bude provedena dle ČSN Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení. URČENÍ VNĚJŠÍH VLIVŮ Vnější vlivy místností a prostoru jsou v souladu dle ČSN ed.3 čl. N , ČSN ed.2, ČSN ed.2 změna 1 a norem souvisejících. Místnosti s kabelovým rozvodem strukturované kabeláže: prostory dle ČSN ed.3 byly určeny vnější vlivy normální dle ČSN ed.2/z1. POŽÁRNĚ EZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Kabelovým rozvodem strukturované kabeláže nebudou dotčena žádná zařízení požární ochrany vnější a vnitřní odběrná místa požární vody, narušení požárních konstrukcí a rovněž tak nebude omezen průjezd a průchod požárních jednotek po přístupových komunikacích. Protipožární zařízení je stanoveno požárním specialistou ve zprávě požárně bezpečnostního řešení stavby na základě projednání s oprávněným orgánem. V prostupech jednotlivých kabelových vedení horizontálními i vertikálními požárně dělícími konstrukcemi v prostorách posuzovaných dle ČSN , ČSN , ČSN , ČSN a ČSN , jsou použity protipožární ucpávky. Požární uzávěry ústící do chráněných únikových cest musí být typu EI, v ostatních případech mohou být typu EI nebo EW. Požární uzávěry typu EW lze užít i do chráněných únikových cest, pokud oddělují chráněnou únikovou cestu od požárního úseku nebo prostoru bez požárního rizika nebo v případě vnější komunikace. Požární odolnost požárních uzávěrů nemusí být nikde vyšší než požární odolnost konstrukcí, v nichž jsou osazeny. Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné, nebo musí být zabezpečeno zásahem obsluhy stálé služby, v tomto případě musí být porucha na kterékoliv napájecí soustavě signalizována do požární ústředny nebo jiného místa se stálou službou. Elektrická zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízen v objektu. Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení stavebních objektů: a) Mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň 2ca s1, d0 b) Mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud kabelové trasy splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň 2ca s1, d0 c) Musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN mohou být např. vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10mm Kabelové ucpávky jsou provedeny v místech prostupu požárními stěnami. K provedení je vhodný systém PROMT, INTUMEX a další. Kabely a jejich uložení bude odpovídat požadavkům vyhlášky 23/2008 Sb.

7 NSN S, s.r.o. Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN, udova E TEHNIKÁ ŘEŠENÍ OHRN PŘED ÚČINKY TEPL Ochrana před účinky tepla je řešena dle ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: ezpečnost - Ochrana před účinky tepla. Elektrická zařízení nesmí být příčinou vzniku požáru okolních hmot. Přístupné části elektrického zařízení nesmí dosáhnout teploty, která by mohla způsobit popáleniny osobám a užitkovým zvířatům. Elektrická zařízení musí být chráněna před přehřátím. OHRN PROTI NDPROUDŮM ZKRTU Ochrana před nadproudy a zkratu je řešena dle ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: ezpečnost - Ochrana před nadproudy. Pracovní vodiče musí být chráněny proti přetížení a proti zkratovým proudům jedním nebo více prvky pro samočinné přerušení napájení. Ochrana vedení proti přetížení a zkratu bude provedena pojistkami a jističi. Tyto automaticky odpojí obvod předtím, než nadproud a doba jeho trvání dosáhnou nebezpečné hodnoty. DEMNONTÁŽE Stávající kabelové rozvody strukturované kabeláže v části 2.NP a celého 4.NP budou demontovány po provedení nových rozvodů strukturované kabeláže. STRUKTUROVNÁ KELÁŽ Strukturovaná kabeláž plně respektuje mezinárodní standardy EI/TI 568, ISO/IE 11801, EN 50173, EN 50174, EN 50167, EN 50168, EN pro strukturovanou kabeláž. Strukturovaná kabeláž je tvořena do hvězdy, tzn. veškeré zásuvkové vývody budou ukončeny v stávajících společných datových rozvaděčích DR1 a DR2. Datové rozvaděče jsou umístěny v m. č.401a a 422. V m.č.401a bude doplněn nový rozvaděč DR1 o velikosti 800x800 45U, dle již dodaných rozvaděčů. Datové rozvaděče budou uzemněny na společnou zemní soustavu z důvodu unikajících proudů. V datovém rozvaděči budou ukončeny veškeré zásuvkové vývody na patch panelu cat.6, telefonní kabel na patch panelu cat.3. V datovém rozvaděči budou umístěny aktivní prvky (switch), které budou propojeny patch kabely s datovými vývody. Výhodou strukturované kabeláže je její univerzálnost a bezpečnost. Pokud se přeruší jeden kabel, má to vliv pouze na činnost stanice připojené k danému kabelu, na činnost ostatních stanic nemá tato závada vliv. Nevýhodou je velká celková délka kabelu a nutnost budování kabelových tras s větším průřezem. Pro budování horizontální kabeláže platí následující základní omezení: - fyzická délka horizontálního kabelu (např. od zásuvky k propojovacímu panelu) nesmí překročit 90m - fyzická délka kanálu (od výstupu aktivního prvku ke vstupu do počítače, tzn. fyzická délka horizontálního kabelu plus délky propojovacích kabelů) nesmí překročit 100m Strukturovaná kabeláž bude provedena kabelem 4x2xWG23cat.6 U/UTP LSOH, páteřní rozvod bude uložen ve stávajících kabelových lávkách. Kabely budou na lávky vysvaskovány a upevněny kabelovou příchytkou PK. Páteřní horizontální trasy ve 2.NP budou umístěny v podhledu v kabelových příchytkách SH-15 nebo SH30 upevněných po 0,3m. Kabelový rozvod v místnostech a ve 4.NP bude uložen v parapetním žlabu PK 140x70 umístěným na podlaze, datové zásuvky budou upevněny v krabicích KP PK. Parapetní žlaby budou procházet celistvé přes příčky. Rozvod strukturované kabeláže bude ukončen v datových zásuvkách odpovídající kategorii 6, v datovém rozvaděči bude kabelový rozvod ukončen v patch panelu cat.6 UTP. Mezi patch panely budou umístěny vyvazovací panely s kovovými oky. Rozmístění zásuvek bude dle projektové dokumentace. Upřesnění standardů datových zásuvek bude při realizaci. Datové zásuvky sdružovat do vícenásobných rámečků. Ve 4.NP m.č.304 bude kabelový rozvod určený k připojení serveru proveden kabelem 4x2xWG23cat.6 U/FTP LSOH, datové zásuvky budou v odpovídající kategorii 6, v datovém rozvaděči bude kabelový rozvod ukončen v patch panelu cat.6 FTP. Kabelový rozvod ve 2.NP v m.č.108 a v 1.PP m. č.432a, 432b bude proveden v lištách PV, zásuvky budou připevněné do krabic LKM45 umístěné na omítce. Pro připojení na telefonní páteřní rozvod bude proveden kabelový telefonní rozvod ze stávající skříně MIS umístněné ve 2. PP kabelem SYKFY 50x2x0,6 ukončené v datových rozvaděčích DR1 a DR2 na50-ti telefonním patch panelu cat.3, v MIS budou kabely ukončeny na nových telefonních páscích. Datová síť bude po instalaci proměřena a

8 NSN S, s.r.o. Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN, udova E jednotlivá měření budou osvědčena certifikačními protokoly o kvalitě instalace. Koncové označení patch panelů a telefonního patch panelu bude upřesněno investorem při provádění stavby. Kabelové rozvody strukturované kabeláže budou prováděny za plného provozu objektu E Praha. Po dokončení prací budou průchody přes zdi zazděny, při provádění stavebních prací bude průběžně prováděn úklid dotčených místností provádění stavbou. OZNČENÍ MÍST PŘIPOJENÍ Rozvaděče a ostatní místa připojení (stoupačkové svorkovnice, přípojnice pospojování ) veškeré vývodní a přívodní kabely vně skříní. Rozbočovací, odbočovací krabice (povrchová montáž) přívodní kabel, odchozí kabel v případě vývodu do jiného prostoru. Víčka krabic označení identifikační zkratkou nebo symbolem viz normy pro jednotlivé rozvody (například MR, TKR ISŘ, EPS, JČ, ) Odbočení z trasy odbočující kabel mimo kabelovou trasu, není-li v dohledu koncový prvek Veškerá elektrická zařízení, spínače, zásuvky a kabely budou přehledně a úplně označena pro snadnou identifikaci pro případ poruchy, výpadku, havárie nebo požáru. Schéma skutečného provedení rozvaděčů a půdorys instalace se vloží do příslušných rozvaděčů. DTOVÉ ZÁSUVKY Upřesnění standardů bude při provádění stavby. Materiálový standard musí odpovídat charakteru užívání prostoru při současném respektování vnějších vlivů (omítka, sádrokarton, vlhko, korozní agresivita ). Zásuvky sdružovat do vícenásobných rámečků. Datové zásuvky budou umístěny v parapetních žlabech v krabicích KP PK. Ve 2.NP v m.č.108 a v 1.PP m. č.432a, 432b budou zásuvky umístěny v krabicích LKM45 na omítce. Koncové označení zásuvek bude upřesněno investorem při provádění stavby. VÝSTRŽNÉ TULKY NÁPISY Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, předmětovými normami a nařízením vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a dle ČSN ISO 3864 těmito bezpečnostními značkami: Značka N Nehas vodou ani pěnovými přístroji Značka N Pozor - el. Zařízení Pozor - napětí životu nebezpečné Značka N Hlavní vypínač PROVOZNÍ PŘEDPISY předá provozovateli návody na obsluhu a údržbu elektrického zařízení. Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem. Individuální zkoušky a výchozí revize elektrického zařízení Elektrické zařízení bude během výstavby, před tím, než je uživatel uvede do provozu, prohlédnuto, individuálně vyzkoušeno a bude provedena výchozí revize. Individuální zkoušky budou provedeny jako součást montáže, přičemž budou přezkoušeny mechanické funkce jednotlivých zařízení. ěhem individuálních zkoušek budou prováděny i výchozí revize elektrického zařízení. Komplexní vyzkoušení elektrického zařízení Komplexní vyzkoušení představuje ověření, že smontovaná zařízení nevykazují nedostatky, že z hlediska funkčního splňují požadavky projektu a že jsou schopná bezporuchového provozu. Veškeré montážní a údržbářské práce musí být prováděny odbornou firmou při dodržování platných ČSN a elektrotechnických předpisů. Před uvedením do provozu musí být provedeny komplexní zkoušky a vypracovaná výchozí revize. Ve stanovených lhůtách je nutno provádět periodické revize elektrického zařízení.

9 NSN S, s.r.o. Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN, udova E ZÁVĚREČNÁ USTNOVENÍ Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců. Při provádění stavby musí být dodrženy všechny platné normy, vyhlášky a nařízení pro provádění stavebních prací. Vyhláška č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při všech montážních pracích je nutno přísně dodržovat bezpečnostní předpisy. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. Jejich ustanovení je nutno dodržet i při prováděcích pracích. Změny je možno provést po dohodě s projektantem. Elektroinstalace bude provedena dle platných zákonů, vyhlášek, norem a montážních návodů výrobce. Před předáním do užívání je prováděcí firma povinna dodržet ustanovení norem o výchozí revizi dle ČSN , což bude doloženo výchozí revizní zprávou. Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. V Hodoníně Vypracoval: Petr Winkler

10 NSN S, s.r.o. Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN, udova E KELOVÁ LISTIN SEZNM PŘIPOJOVNÝH SPOTŘEIČŮ

11 Stránka 1 z 5 Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů Číslo obvodu Dimenze Typ kabelu Číslo kabelu Odkud Kam Poznámka datový rozvaděč DR1 50x2x0,5 SYKFY skříň MIS datový rozvaděč DR1 telefonní páteř XS x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT01.01 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.432a XS x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT01.01 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.432a XS x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT01.02 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.432b XS x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT01.02 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.432b XS2.01 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.01 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.120 XS2.01 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.01 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.120 XS2.01 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.01 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.120 XS2.02 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.02 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.120 XS2.02 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.02 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.120 XS2.02 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.02 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.120 XS2.03 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.03 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129c XS2.03 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.03 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129c XS2.03 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.03 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129c XS2.04 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.04 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129c XS2.04 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.04 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129c XS2.04 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.04 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129c XS2.05 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.05 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129b XS2.05 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.05 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129b XS2.05 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.05 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129b XS2.06 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.06 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129b XS2.06 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.06 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129b XS2.06 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.06 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129b XS2.07 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.07 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129a XS2.07 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.07 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129a XS2.07 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.07 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129a XS2.08 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.08 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129a XS2.08 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.08 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129a XS2.08 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.08 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.129a XS2.09 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.09 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.121 XS2.09 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.09 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.121 XS2.09 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.09 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.121 XS2.10 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.10 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.121 XS2.10 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.10 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.121 XS2.10 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.10 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.121 XS2.11 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.11 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.122b XS2.11 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.11 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.122b XS2.11 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.11 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.122b XS2.12 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.12 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.122b XS2.12 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.12 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.122b XS2.12 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.12 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.122b XS2.13 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.13 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.122a XS2.13 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.13 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.122a XS2.13 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.13 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.122a XS2.14 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.14 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.122a XS2.14 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.14 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.122a XS2.14 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.14 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.122a XS2.15 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.15 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.123 XS2.15 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.15 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.123 XS2.15 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.15 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.123 XS2.16 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.16 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.123 XS2.16 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.16 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.123 XS2.16 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.16 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.123 XS2.17 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.17 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.101 XS2.17 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.17 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.101 XS2.18 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.18 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.101 XS2.18 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.18 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.101 XS2.19 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.19 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.102 XS2.19 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.19 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.102 XS2.20 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.20 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.102 XS2.20 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.20 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.102 XS2.21 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.21 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.102 XS2.21 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.21 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.102 XS2.22 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.22 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.103 XS2.22 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.22 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.103 XS2.23 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.23 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.104 XS2.23 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.23 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.104 XS2.24 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.24 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.104 XS2.24 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.24 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.104 XS2.25 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.25 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.104 XS2.25 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.25 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.104 XS2.26 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.26 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.107 XS2.26 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.26 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.107 XS2.27 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.27 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.107 XS2.27 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.27 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.107 XS2.28 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.28 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.107 XS2.28 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.28 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.107

12 Stránka 2 z 5 Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů Číslo obvodu Dimenze Typ kabelu Číslo kabelu Odkud Kam Poznámka XS2.29 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.29 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.108 XS2.29 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.29 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.108 XS2.30 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.30 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.108 XS2.30 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.30 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.108 XS2.31 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.31 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.108 XS2.31 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.31 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.108 XS2.32 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.32 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.108 XS2.32 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.32 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.108 XS2.33 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.33 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.108 XS2.33 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.33 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.108 XS2.34 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.34 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.108 XS2.34 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.34 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.108 XS2.35 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.35 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.108 XS2.35 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.35 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.108 XS2.35 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.35 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.108 XS2.36 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.36 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.106 XS2.36 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.36 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.106 XS2.37 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.37 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.118 XS2.37 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH.37 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.118 XS4.01 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.01 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.366 XS4.01 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.01 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.366 XS4.01 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.01 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.366 XS4.02 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.02 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.366 XS4.02 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.02 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.366 XS4.02 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.02 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.366 XS4.03 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.03 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.367 XS4.03 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.03 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.367 XS4.03 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.03 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.367 XS4.04 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.04 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.367 XS4.04 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.04 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.367 XS4.04 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.04 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.367 XS4.05 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.05 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.368 XS4.05 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.05 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.368 XS4.05 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.05 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.368 XS4.06 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.06 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.368 XS4.06 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.06 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.368 XS4.06 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.06 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.368 XS4.07 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.07 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.369 XS4.07 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.07 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.369 XS4.07 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.07 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.369 XS4.08 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.08 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.369 XS4.08 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.08 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.369 XS4.08 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.08 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.369 XS4.09 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.09 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.313 XS4.09 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.09 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.313 XS4.09 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.09 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.313 XS4.10 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.10 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.313 XS4.10 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.10 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.313 XS4.10 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.10 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.313 XS4.11 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.11 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.314 XS4.11 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.11 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.314 XS4.11 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.11 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.314 XS4.12 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.12 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.365 XS4.12 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.12 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.365 XS4.12 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.12 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.365 XS4.13 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.13 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.365 XS4.13 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.13 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.365 XS4.13 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.13 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.365 XS4.14 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.14 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.364 XS4.14 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.14 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.364 XS4.14 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.14 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.364 XS4.15 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.15 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.364 XS4.15 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.15 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.364 XS4.15 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.15 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.364 XS4.16 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.16 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.363 XS4.16 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.16 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.363 XS4.16 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.16 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.363 XS4.17 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.17 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.363 XS4.17 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.17 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.363 XS4.17 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.17 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.363 XS4.18 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.18 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.362 XS4.18 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.18 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.362 XS4.18 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.18 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.362 XS4.19 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.19 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.362 XS4.19 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.19 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.362 XS4.19 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.19 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.362 XS4.20 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.20 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.301 XS4.20 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.20 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.301 XS4.20 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.20 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.301

13 Stránka 3 z 5 Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů Číslo obvodu Dimenze Typ kabelu Číslo kabelu Odkud Kam Poznámka XS4.21 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.21 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.301 XS4.21 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.21 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.301 XS4.21 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.21 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.301 XS4.22 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.22 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.302 XS4.22 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.22 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.302 XS4.23 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.23 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.302 XS4.23 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.23 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.302 XS4.24 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.24 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.302 XS4.24 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.24 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.302 XS4.25 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.25 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.302 XS4.25 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.25 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.302 XS4.26 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.26 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.303 XS4.26 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.26 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.303 XS4.26 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.26 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.303 XS4.27 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.27 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.303 XS4.27 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.27 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.303 XS4.27 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.27 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.303 XS4.28 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.28 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304 XS4.28 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.28 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304 XS4.29 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.29 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304 XS4.29 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.29 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304 XS4.30 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.30 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.312 XS4.30 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.30 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.312 XS4.31 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.31 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.311 XS4.31 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.31 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.311 XS x2xWG23 U/FTP cat.6 LSOH WT304.1 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304 XS x2xWG23 U/FTP cat.6 LSOH WT304.1 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304 XS x2xWG23 U/FTP cat.6 LSOH WT304.2 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304 XS x2xWG23 U/FTP cat.6 LSOH WT304.2 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304 XS x2xWG23 U/FTP cat.6 LSOH WT304.3 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304 XS x2xWG23 U/FTP cat.6 LSOH WT304.3 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304 XS x2xWG23 U/FTP cat.6 LSOH WT304.4 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304 XS x2xWG23 U/FTP cat.6 LSOH WT304.4 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304 XS x2xWG23 U/FTP cat.6 LSOH WT304.5 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304 XS x2xWG23 U/FTP cat.6 LSOH WT304.5 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304 XS x2xWG23 U/FTP cat.6 LSOH WT304.6 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304 XS x2xWG23 U/FTP cat.6 LSOH WT304.6 DR1 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.304

14 Stránka 4 z 5 Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů Číslo obvodu Dimenze Typ kabelu Číslo kabelu Odkud Kam Poznámka datový rozvaděč DR2 50x2x0,5 SYKFY skříň MIS datový rozvaděč DR2 telefonní páteř XS4.32 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.32 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.305 XS4.32 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.32 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.305 XS4.33 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.33 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.305 XS4.33 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.33 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.305 XS4.34 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.34 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.306 XS4.34 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.34 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.306 XS4.34 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.34 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.306 XS4.35 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.35 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.306 XS4.35 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.35 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.306 XS4.35 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.35 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.306 XS4.36 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.36 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.307 XS4.36 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.36 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.307 XS4.36 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.36 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.307 XS4.37 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.37 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.307 XS4.37 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.37 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.307 XS4.37 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.37 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.307 XS4.38 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.38 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.308 XS4.38 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.38 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.308 XS4.38 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.38 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.308 XS4.39 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.39 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.308 XS4.39 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.39 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.308 XS4.39 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.39 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.308 XS4.40 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.40 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.359 XS4.40 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.40 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.359 XS4.40 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.40 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.359 XS4.41 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.41 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.359 XS4.41 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.41 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.359 XS4.41 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.41 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.359 XS4.42 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.42 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.358 XS4.42 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.42 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.358 XS4.42 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.42 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.358 XS4.43 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.43 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.358 XS4.43 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.43 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.358 XS4.43 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.43 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.358 XS4.44 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.44 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.357 XS4.44 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.44 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.357 XS4.44 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.44 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.357 XS4.45 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.45 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.357 XS4.45 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.45 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.357 XS4.45 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.45 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.357 XS4.46 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.46 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.356 XS4.46 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.46 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.356 XS4.46 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.46 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.356 XS4.47 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.47 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.323 XS4.47 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.47 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.323 XS4.47 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.47 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.323 XS4.48 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.48 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.323 XS4.48 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.48 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.323 XS4.48 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.48 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.323 XS4.49 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.49 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.324 XS4.49 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.49 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.324 XS4.49 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.49 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.324 XS4.50 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.50 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.324 XS4.50 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.50 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.324 XS4.50 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.50 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.324 XS4.51 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.51 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.352 XS4.51 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.51 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.352 XS4.51 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.51 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.352 XS4.52 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.52 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.352 XS4.52 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.52 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.352 XS4.52 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.52 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.352 XS4.53 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.53 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.353 XS4.53 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.53 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.353 XS4.53 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.53 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.353 XS4.54 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.54 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.353 XS4.54 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.54 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.353 XS4.54 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.54 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.353 XS4.55 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.55 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.354 XS4.55 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.55 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.354 XS4.55 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.55 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.354 XS4.56 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.56 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.354 XS4.56 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.56 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.354 XS4.56 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.56 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.354 XS4.57 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.57 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.355 XS4.57 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.57 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.355 XS4.57 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.57 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.355

15 Stránka 5 z 5 Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů Číslo obvodu Dimenze Typ kabelu Číslo kabelu Odkud Kam Poznámka XS4.58 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.58 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.355 XS4.58 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.58 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.355 XS4.58 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.58 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.355 XS4.59 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.59 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.309 XS4.59 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.59 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.309 XS4.60 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.60 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.311 XS4.60 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.60 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.311 XS4.61 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.61 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.311 XS4.61 4x2xWG23 U/UTP cat.6 LSOH WT4.61 DR2 datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP m.č.311

16 NSN S, s.r.o. Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN, udova E ZPOJENÍ PTH PNELŮ

17 Patch panel č.1 datového rozvaděče DR1 - telefonní panel cat Patch panel č.2 datového rozvaděče DR1-4.NP cat.6 XS 4.01 XS 4.01 XS 4.01 XS 4.02 XS 4.02 XS 4.02 XS 4.03 XS 4.03 XS 4.03 XS 4.05 XS 4.05 XS 4.05 XS 4.06 XS 4.06 XS 4.06 XS 4.07 XS 4.07 XS 4.07 XS 4.08 XS 4.08 XS 4.08 XS 4.09 XS 4.09 XS 4.09 Patch panel č.3 datového rozvaděče DR1-4.NP cat.6 XS 4.10 XS 4.10 XS 4.10 XS 4.11 XS 4.11 XS 4.11 XS 4.12 XS 4.12 XS 4.12 XS 4.13 XS 4.13 XS 4.13 XS 4.14 XS 4.14 XS 4.14 XS 4.15 XS 4.15 XS 4.15 XS 4.16 XS 4.16 XS 4.16 XS 4.17 XS 4.17 XS 4.17 Patch panel č.4 datového rozvaděče DR1-4.NP cat.6 XS 4.18 XS 4.18 XS 4.18 XS 4.19 XS 4.19 XS 4.19 XS 4.20 XS 4.20 XS 4.20 XS 4.21 XS 4.21 XS 4.21 XS 4.22 XS 4.22 XS 4.23 XS 4.23 XS 4.24 XS 4.24 XS 4.25 XS 4.25 XS 4.26 XS 4.26 XS 4.26 XS 4.27 Patch panel č.5 datového rozvaděče DR1-4.NP cat.6 XS 4.27 XS 4.27 XS 4.28 XS 4.28 XS 4.29 XS 4.29 XS 4.30 XS 4.30 XS 4.31 XS 4.31 Patch panel č.6 datového rozvaděče DR1-4.NP cat

18 Patch panel č.7 datového rozvaděče DR1-2.NP cat.67 XS 2.01 XS 2.01 XS 2.01 XS 2.02 XS 2.02 XS 2.02 XS 2.03 XS 2.03 XS 2.03 XS 2.04 XS 2.04 XS 2.04 XS 2.05 XS 2.05 XS 2.05 XS 2.06 XS 2.06 XS 2.06 XS 2.07 XS 2.07 XS 2.07 XS 2.08 XS 2.08 XS 2.08 Patch panel č.8 datového rozvaděče DR1-2.NP cat.6 XS 2.09 XS 2.09 XS 2.09 XS 2.10 XS 2.10 XS 2.10 XS 2.11 XS 2.11 XS 2.11 XS 2.12 XS 2.12 XS 2.12 XS 2.13 XS 2.13 XS 2.13 XS 2.14 XS 2.14 XS 2.14 XS 2.15 XS 2.15 XS 2.15 XS 2.16 XS 2.16 XS 2.16 Patch panel č.9 datového rozvaděče DR1-2.NP cat.6 XS 2.17 XS 2.17 XS 2.18 XS 2.18 XS 2.19 XS 2.19 XS 2.20 XS 2.20 XS 2.21 XS 2.21 XS 2.22 XS 2.22 XS 2.23 XS 2.23 XS 2.24 XS 2.24 XS 2.25 XS 2.25 XS 2.26 XS 2.26 XS 2.27 XS 2.27 XS 2.28 XS 2.28 Patch panel č.10 datového rozvaděče DR1-2.NP cat.6 XS 2.29 XS 2.29 XS 2.30 XS 2.30 XS 2.31 XS 2.31 XS 2.32 XS 2.32 XS 2.33 XS 2.33 XS 2.34 XS 2.34 XS 2.35 XS 2.35 XS 2.35 XS 2.36 XS 2.36 XS 2.37 XS 2.37 Patch panel č.11 datového rozvaděče DR1-2.NP cat.6 XS XS XS XS 01.02

19 Patch panel č.1 datového rozvaděče DR2 - telefonní panel cat Patch panel č.2 datového rozvaděče DR2-4.NP cat.6 XS 4.32 XS 4.32 XS 4.33 XS 4.33 XS 4.34 XS 4.34 XS 4.34 XS 4.35 XS 4.35 XS 4.35 XS 4.36 XS 4.36 XS 4.36 XS 4.37 XS 4.37 XS 4.37 XS 4.38 XS 4.38 XS 4.38 XS 4.39 XS 4.39 XS 4.39 XS 4.40 XS 4.40 Patch panel č.3 datového rozvaděče DR2-4.NP cat.6 XS 4.40 XS 4.41 XS 4.41 XS 4.41 XS 4.42 XS 4.42 XS 4.42 XS 4.43 XS 4.43 XS 4.43 XS 4.44 XS 4.44 XS 4.44 XS 4.45 XS 4.45 XS 4.45 XS 4.46 XS 4.46 XS 4.46 XS 4.47 XS 4.47 XS 4.47 XS 4.48 XS 4.48 Patch panel č.4 datového rozvaděče DR2-4.NP cat.6 XS 4.48 XS 4.49 XS 4.49 XS 4.49 XS 4.50 XS 4.50 XS 4.50 XS 4.51 XS 4.51 XS 4.51 XS 4.52 XS 4.52 XS 4.52 XS 4.53 XS 4.53 XS 4.53 XS 4.54 XS 4.54 XS 4.54 XS 4.55 XS 4.55 XS 4.55 XS 4.56 XS 4.56 Patch panel č.5 datového rozvaděče DR2-4.NP cat.6 XS 4.56 XS 4.57 XS 4.57 XS 4.57 XS 4.58 XS 4.58 XS 4.58 XS 4.59 XS 4.59 XS 4.60 XS 4.60 XS 4.61 XS 4.61

20 NSN S, s.r.o. Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN, udova E SPEIFIKE MTERIÁLU PRÍ

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. č. 62/2013Sb.,kterou se mění vyhl. 499/2006Sb D dokumentace objektů a technických a technologických

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1 Obsah 1. Účel a rozsah projektu... 2 2. Projekt neřeší... 2 3. Výchozí podklady... 2 4. Výchozí závazné normativní dokumenty... 2 5. Určení vnějších vlivů... 3 6. Elektrické napájení... 3 7. Ochrana před

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY 1. OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY... 2 2. ZÁVAZNÉ PODKLADY... 3 2.1. ROZSAH DOKUMENTACE... 3 2.2. VŠEOBECNÉ PODKLADY... 3 3. TECHNICKÝ POPIS... 3

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace pro SP a RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod - 1- A.č. 12030 Seznam dokumentace : Technická zpráva Elektroinstalace pro zdroj tepla Regulace topení v místnostech 103 až 115 Regulace topení v sociálním zařízení Rozvody pro vytápění v místnosti 204

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7 MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Dědibaby OBJEKT: ČÁST: sklad Dědibaby Rozšíření rozvodů SKR pro

Více

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu Identifikace stavby: OBECNÍ ÚŘAD LOUCHOV Louchov č.p.20, Domašín Investor: Obec Domašín Projektant: Karel JINDRA Zodpovědný projektant: Ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Technické řešení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Technické řešení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Oprava a rekonstrukce 3.NP, ZŠ Mlýnská 1 Investor: Město Mohelnice, U brány č.2, 78985 Mohelnice F.1.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 1.Všeobecně: Nap. soustava: 3PEN,

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení 5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-elektrickazarizeni Podmínky k zajištění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-1.2 ČOV Skalka - elektro Objekt: ČOV Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

Podklad pro výběrové řízení

Podklad pro výběrové řízení Podklad pro výběrové řízení Fakultní nemocnice Brno Centrální operační sály úprava potrubních rozvodů v souladu s ČSN EN 7396-1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1 1. Úvod Tato dokumentace slouží

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu : ÚVOD Obsahem projektová dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů a napojení na zdroj el. energie výše uvedeného objektu. PD dále řeší ochranu před bleskem. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Soustava

Více

2. Technické řešení: 2b.Světelná instalace:

2. Technické řešení: 2b.Světelná instalace: STAVBA: Oprava a rekonstrukce ZŠ Mlýnská 1, kuchyň, jídelna, sociální zařízení Investor : Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice Zařízení silnoproudé elektrotechniky 1.Všeobecně: Nap. soustava:

Více

0,000 = 217,00 m n.m.

0,000 = 217,00 m n.m. 0,000 = 217,00 m n.m. Hradišťská 407 533 52 Pardubice, Polabiny e-mail: enemo@enemo.cz IČO: 28282604 DIČ: CZ 28282604 Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING OBSAH Centrum vývoje a inovací

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 037 EZS. Objednatel: METROSTAV,a.s. Stupeň:

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 037 EZS. Objednatel: METROSTAV,a.s. Stupeň: Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace - skladovací hala 1NP 02 Situace - skladovací hala 2NP 03 Situace - vrátnice 04 Situace - pokladny A 05 Situace - rozvodna osvětlovací věže č.2 06 Situace

Více

01. Technická zpráva. Nástavba objektu E II. Etapa dispoziční úpravy 5.NP Na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území České Budějovice 7

01. Technická zpráva. Nástavba objektu E II. Etapa dispoziční úpravy 5.NP Na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 01. Technická zpráva Nástavba objektu E II. Etapa dispoziční úpravy 5.NP Na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 Datum: 11.12.2015 Revize: 00 Číslo akce: 118/2015/030 Interní číslo:

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

Akce: ČOV Nemile Část: Řídicí systém technologie ČOV 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

Akce: ČOV Nemile Část: Řídicí systém technologie ČOV 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 1 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

1. ETAPA MODERNIZACE ELEKTROAKUSTIKY v Moravském Divadle Olomouc

1. ETAPA MODERNIZACE ELEKTROAKUSTIKY v Moravském Divadle Olomouc 1 1. ETAPA MODERNIZACE ELEKTROAKUSTIKY v Moravském Divadle Olomouc Datum vypracování : duben 2011 Vypracoval : provozně technický úsek MDO Počet stran : 8 2 O B S A H : 1. Identifikační údaje stavby 2.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: ÚP ČR krajská pobočka

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice STL RS 2000 m 3 /hod - 3bar Betonový skelet Elektročást typový projekt Proudová soustava : 1 NPE ~ 50Hz 230V/TN-S ČSN 33 2000-3

Více

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt přístavby výtahu v areálu věznice v Horním Slavkově, objekt č. 22 bude na rozvod elektrické energie připojen takto: Ve 4.NP objektu

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VIDEO A PC ROZVODY

TECHNICKÁ ZPRÁVA VIDEO A PC ROZVODY TECHNICKÁ ZPRÁVA VIDEO A PC ROZVODY Stavba: Obsah : ÚMPČ P12 zasedací místnost 1. Identifikační údaje 2. Požadavky investora 3. Technické řešení 4. Elektroinstalace 5. Slaboproudé elektroinstalace 6. Závěr

Více

TECHNICKÉ ZADÁNÍ OPRAVA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS PRO OBJEKTY:

TECHNICKÉ ZADÁNÍ OPRAVA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS PRO OBJEKTY: TECHNICKÉ ZADÁNÍ OPRAVA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS PRO OBJEKTY: PRACOVIŠT PLZE OSSZ KARLOVY VARY OSSZ NÁCHOD OSSZ LITOM ICE OSSZ P EROV OSSZ BRUNTÁL OSSZ KARVINÁ MSSZ BRNO Objednatel :

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

I O: 64576183 Tel.: e-mail:

I O: 64576183 Tel.: e-mail: FHJ Building spol.s.r.o. Na Boti i5, Praha 10 106 00 Investor : Místo stavby : Stavba : ást : Obsah : eská republika, SSZ, Praha 5-Smíchov, K ížová 25 A.Barcala 1461, eské Bud jovice NÁSTAVBA OBJEKTU GARÁŽÍ

Více

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení Poznatky z užívání ČSN 730848 Kabelové rozvodynové trendy Požární bezpečnost staveb 30.4.2014 Ostrava Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Zákonné předpisy

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.3 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.5 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

PLÁN BOZP Název stavby:

PLÁN BOZP Název stavby: Archivní číslo: Číslo zakázky: 6211620058 Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň Paré číslo: PLÁN BOZP Název stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor BOZP v přípravě

Více

MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01- ZŠ TICHÁ, SO02- KULTURNÍ DŮM TICHÁ DPS D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE.

MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01- ZŠ TICHÁ, SO02- KULTURNÍ DŮM TICHÁ DPS D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE. VYPRACOVAL: Ing. Martin Stacho PROJEKTANT: Ing. Martin Stacho ZOD. PROJEKTANT: Ing.Tomáš Brückner INVESTOR: Obec Tichá, Tichá č.p. 1, 74274 Tichá AKCE: MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01-

Více

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Jak je známo, voda je velmi dobrý vodič elektrického proudu a proto je nutné před ni všechny spotřebiče chránit. Z toho důvodu se elektrická instalace v koupelnách

Více

D1.01 Kobka pro lineární urychlovač. D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika

D1.01 Kobka pro lineární urychlovač. D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika ATELIER PENTA v.o.s. Mrštíkova 12 586 01 Jihlava tel: +420 567 312 451-4 email: penta@penta.ji.cz www.pentajihlava.cz Akce: Investor: Zak. číslo: Nemocnice v Chebu Lineární urychlovač stavební část Dokumentace

Více

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY...

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY... OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ŘEŠENÉ SLABOPROUDÉ ROZVODY... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY... 4 7. STRUKTUROVANÁ

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva U Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY KLIMATIZACE DIČ CZ49 05 08 69, IČO 49 05 08 69 Tel : 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail : klimaprojekt@seznam.cz Technická

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb Ze dne 29.01.2008 Částka 10/2008 Účinnost od 01.07.2008 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23 Znění 27.09.2011

Více

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300 Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Stupeň : Dokumentace k výběru dodavatele Změně využití stávajících prostor Objednatel

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : SO/PS : Zakázka číslo : Investor : ČOV Nemile D.1.6 - Přípojka NN 1PC1407 Obec Nemile TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt je zpracován dle podkladů a požadavků dodaných investorem a dle platných norem ČSN.

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

Rekonstrukce západního křídla 4.NP a JV schodiště Alberov 6, Praha 2

Rekonstrukce západního křídla 4.NP a JV schodiště Alberov 6, Praha 2 Rekonstrukce západního křídla 4.NP a JV schodiště Alberov 6, Praha 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE T E C H N I C K Á Z P R Á V A 150 00 Praha 5 1/11 Příloha

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ... 2 1.1 ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.1 ENERGETICKÁ BILANCE...

OBSAH 1 ZADÁNÍ... 2 1.1 ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.1 ENERGETICKÁ BILANCE... Profese: D.1.4 F El. silnoproud Strana: 1 / 7 OBSAH 1 ZADÁNÍ... 2 1.1 ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.1 ENERGETICKÁ BILANCE... 3 3 POPIS TECHNICKÉHO

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek. Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069

Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek. Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069 V Hradci Králové dne 12.05.2015 Veřejná zakázka č. 1524 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Zadavatel zakázky: Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek Správa nemovitostí Hradec Králové,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stupeň dokumentace:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stupeň dokumentace: TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: VÝSTAVBA NOVÝCH LABORATOŘÍ Číslo a název PS - SO: D.1.4.5 Silnoproudá elektrotechnika Stupeň dokumentace: DPS Vypracoval: Zodpovědný projektant: Ing. Josef Nezval Ing. Josef

Více

Distribuční rozváděče nízkého napětí Kabelové rozvodné skříně

Distribuční rozváděče nízkého napětí Kabelové rozvodné skříně Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Distribuční rozváděče nízkého napětí Kabelové rozvodné skříně PNE 35 7000 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice MÍSTO STAVBY Adresa : Libušina ulice Teplice katastrální území : k.ú. Teplice, 766003 OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení,

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení, TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany operačního střediska Hasičského záchranného sboru

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování Technická zpráva Technická zpráva Úvod V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení nového parkoviště v ul. Brigádnická

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 Systém ASPI - stav k 4.8.2011 do částky 82/2011 Sb. a 40/2011 Sb.m.s. Obsah a text 23/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 268/2011 Sb. 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení

Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského

Více

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf " 1.

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby část PD D.1.1 Stavební část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu ISATS Ing. Prašnička s.r.o. srpen 2012 Mobilní AT stanice Technologická elektroinstalace, M+R Technická zpráva Obsah technické zprávy 1 Předmět projektu 2 Technické údaje 2.1 Použité napěťové soustavy

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo

2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo Akce: Investor: Projektant: 2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu MŠ DELFÍNEK DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu Zhotovitel: Investor: Akce: S-Projekt liberec

Více

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Stávající a vznikající nová bytová družstva nebo společenství vlastníků mají mimo jiné zákonem dané povinnosti na úseku požární ochrany.

Více

Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice VYHLÁŠKA

Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice VYHLÁŠKA Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice novela vyhlášky č. 50/1978 Sb., návrh předaný MPSV k dalšímu řízení XY VYHLÁŠKA ze dne XX.YYYYY 2012 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Ministerstvo

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI

D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI OBJEKT SO3.1 - TOALETY D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI AKCE: ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA INVESTOR: MĚSTO, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1 381 01 MÍSTO: OKRES: ZAK. Č.: 08-14 V ČESKÉM KRUMLOVĚ, BŘEZEN 2014 VYPRACOVAL:

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : Zodp. proj.

Více

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Ing. Jana Buchtová PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 Praha - Prosek Interpretační dokument č. 2 - Požární bezpečnost Tento interpretační

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací:

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - RTEZ_0A Začátek revize Konec revize : : 3.3.200 3.3.200 Revize provedena dle : ČSN 33 500, čl. 2.. - výchozí ČSN 33 2000-6 /2007 Datum zpracování : 7.3.200

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic 1 RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE zakázkové číslo : Ri 222813 název akce : OPRAVA REGULACE NAPOJOVACÍHO UZLU ÚT PRO ÚZEMNÍ

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín DOPAS - Dobrovolný, s.r.o. IČ 60717173 tř. Osvobození 463/17 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V ODRÁCH

Více

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 Základní technické údaje Napětí: 3 x 230/400 V; 50 Hz; AC Příkon: Technologie kuchyně P i = 425 kw; P p = 320 kw Stavební

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více