Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha 10, Vachkova 941 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba.

2 I. Základní údaje o škole 1. Základní škola, Praha 10, Vachkova ředitel školy: PaedDr. Petr Ptáček , Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Dagmar Bártová , Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) C/01 Základní škola kapacita 65 žáků B/01 Základní škola speciální kapacita 20 žáků Školní družina kapacita 40 žáků 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Obor vzdělání C/01 základní škola - školní vzdělávací program podle RVP ZV s přílohou pro žáky s LMP 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: a) nové obory / programy : 0 b) zrušené obory / programy : 0 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Vachkova 941, Praha 10 - Uhříněves, Parmská 390, Praha 10 - Horní Měcholupy, Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Ve školním roce 2013/2014 proběhla přístavba školy, která umožnila umístit přípravnou třídu základní školy, třídu základní školy speciální a odbornou pracovnu školního psychologa do vyhovujících provozních podmínek včetně samostatného vchodu a sociálního zázemí. Základním nedostatkem v prostorovém vybavení školy stále zůstává nevyhovující tělocvična (velikost 55m2) žádné kabinety, úložiště pomůcek a učebnic, přípravna pro pracovní vyučování a sklad materiálu pro pracovní a výtvarnou výchovu, úložiště sportovního nářadí a sportovního vybavení, úložiště pro archivní dokumenty školy. Škola si v lednu 2014 podala žádost na další přístavbu školy - 2

3 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem cvičební sál s úložištěm pro sportovní nářadí a náčiní a skladovací místnost. K této přístavbě existuje objemová studie a rozpočet ve výši 3,3 mil včetně DPH. Vzhledem k aktuálnímu zájmu o vzdělávací nabídku školy se jeví jako nezbytné rozšířit výukové prostory o 1 2 učebny. Jednoduchou stavební úpravou (příčkou) by šlo toto vybudovat ze stávající nevyhovující tělocvičny. Žáci 2. stupně musí docházet na výuku tělesné výchovy do vzdálené tělocvičny TJ Uhříněves, což je pro žáky se zdravotním postižením dost velká komplikace. 9. Školská rada - byla ustanovena dne Seznam členů : za zřizovatele paní Pavlína Harantová (ÚMČ Praha 22), paní PhDr. Iveta Míková ( centrum pro rodinu v Říčanech), zástupci školy: paní Mgr. Jolana Pavlasová, paní Mgr. Miroslava Součková, zástupci rodičů : pan Jan Effenberger, paní Ivana Vašinová. Předsedkyně školské rady : paní Ivana Vašinová, kontakt: Ve školním roce 2013/2014 školská rada projednala a schválila tyto dokumenty: Výroční zprávu školy za rok 2012/2013. Ve dnech a proběhly opakovaně doplňující volby do školské rady ze zástupce rodičů (za odcházející paní předsedkyni paní Romanu Kanavalovou). Zvolena byla paní Ivana Vašinová, která byla následně na zasedání školské rady zvolena za předsedkyni školské rady. II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci (za každý druh školy vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Základní škola,praha 10,Vachkova , , ,79 Ostatní pedagogičtí pracovníci: 3 vych. školní družiny: 2,0 2 školní psycholožky: 0,4 3 asistenti pedagoga: 3,0 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Základní škola, Praha 10, Vachkova 941 celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 19 90,4 nekvalifikovaných 2 9,6 3

4 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let d) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce doplňkové pedagogické studium školský management rozšiřování aprobace 3 Speciální pedagogika 3 Semináře, kurzy, jiné (uvést jaké) UJAK Praha, Pedagogická fakulta Hradec Králové, Teologická fakulta UK Praha Kurz poskytování první pomoci pedagogických pracovníků : ČŠK 21 účastníků Kurz do systému NIQUES ČŠI Praha zástupce ředitele 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2 1,1 další vzdělávání nepedagogických pracovníků : školník obsluha a bezpečnost kotelny III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (MŠ, ZŠ, ZŠP, ZŠS, SŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty dětí / žáků (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet dětí / žáků Základní škola, Praha 10,Vachkova Přípravná třída - počet tříd a počet žáků : 1 třída: 14 žáků Přípravný stupeň základní školy speciální - počet tříd a počet žáků: 0 tříd, 1 žákyně v rámci třídy zš speciální 4

5 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 2. Změny v počtech dětí / žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) 3. Úbytek : 6 žáků se přestěhovalo zš praktická Nárůst : 2 žáci zš praktická 1 žák základní škola 3. Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu zdravotního postižení Zdravotní postižení celkem Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/žáci školy Děti školy žáci školy žáci z toho: mentální 42 zrakové sluchové vady řeči 3 tělesné kombinované vady 12 autismus vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování Děti / žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola Základní škola,praha 10,Vachkova 941 počet dětí/žáků celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (za každou školu vyplňte zvlášť) škola Základní škola,praha 10, Vachkova 941 vzdělávací program : základní škola z celkového počtu žáků : 19 prospělo 19 5

6 prospělo s vyznamenáním 8 neprospělo 0 opakovalo ročník 0 průměrný počet zameškaných hodin na žáka 69 z toho neomluvených 0 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (za každou školu vyplňte zvlášť) škola Základní škola,praha 10, Vachkova 941 vzdělávací program : základní škola praktická prospělo 40 z celkového počtu žáků : 40 prospělo s vyznamenáním 25 neprospělo 0 opakovalo ročník 0 průměrný počet zameškaných hodin na žáka 75 z toho neomluvených Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (za každou školu vyplňte zvlášť) škola Základní škola,praha 10, Vachkova 941 vzdělávací program : základní škola speciální prospělo 10 z celkového počtu žáků : 10 prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo 0 opakovalo ročník 0 průměrný počet zameškaných hodin na žáka 90 z toho neomluvených 0 8. Údaje o dětech / žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2014/2015 MŠ - údaje o přijetí k předškolnímu vzdělávání Počet přihlášených Počet přijatých Počet nepřijatých Počet nově otevřených tříd ZŠ - údaje o zápisu k plnění povinné školní docházky (podle typu školy - RVP) 6

7 Počet přihlášených Počet přijatých Počet odkladů PŠD Počet nově otevřených tříd údaje o nově přijatých do přípravné třídy a přípravného stupně 1 třída přípravné třídy 14 žáků O tříd přípravného stupně 1 žákyně v zš spec. 8. Školní vzdělávací programy Školní vzdělávací program podle RVP ZV příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program podle RVP ZŠS pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Školní vzdělávací program podle RVP ZV základní škola pro žáky s individuálním plánem a s jiným zdravotním postižením Školní vzdělávací program podle RVP PV předškolní vzdělávaní pro žáky přípravné třídy zš 9. Ověřování výsledků vzdělávání : Kontrolní písemné práce ředitele školy Český jazyk : úspěšnost 64% Matematika: úspěšnost 59% 10. Pedagogická asistence 4 asistenti pedagoga individuálně vzdělávali žáky s mentálním postižením a souběžným postižením autismem, tělesným postižením a ADHD, kteří pro své postižení nezvládají vyučování ve skupině žáků. 11. Vzdělávání nadaných žáků : 0 žáků 12. Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání: 0 žáků 7

8 13. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Rusko 1 žákyně dochází do školy již 7 rokem, velmi dobře se dorozumí v českém jazyce. Vietnam 1 žákyně dochází do školy 2 rokem( mezitím se jednou odstěhovali do Vietnamu), dobře se zapojila, základním slovům rozuměla, v průběhu 2.pololetí školní roku se opět odstěhovala do Vietnamu. 14. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Žáci se vzdělávají v cizím jazyku angličtině v hodinových dotacích určených rámcovým vzdělávacím programem pro základní školu a základní školu praktickou. U žáků vzdělávaných podle RVP ZV, kdy se jedná o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se místo druhého cizího jazyku poskytuje vyšší hodinová dotace na první cizí jazyk. Toto umožňuje metodický postup MŠMT. 15. Výchovné a kariérní poradenství : viz příloha 16. Prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování) : viz příloha 17. Ekologická a environmentální : viz příloha 18. Multikulturní : viz příloha IV. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Žáci 1. stupně základní školy a základní školy praktické se zúčastnili plaveckého výcviku (bazén Slavie v Edenu) 20 žáků od do Základní škola speciální rehabilitační pobyt v přírodě 2. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Škola provozuje tyto kroužky : inetenetový klub, jóga a pohybové hry, keramika, turistický kroužek. Školní akce : mikulášská nadílka, vánoční besídka v Muzeu MČ Praha 22, karneval, velikonoční dílna, sportovní turnaj. Akce pořádané ve spolupráci s Dětským centerm Paprsek Parmská 390, Praha 10 8

9 pro žáky základní školy speciální: Ententýky pro Paprsek Endevendele (divadlo) Masopust Zahradní slavnost 26.6., Ledová výtvarná dílna , Valentýnské tvoření , Italská kavárna 27.3., velikonoční výtvarná dílna Soutěže Ve sportovních soutěžích dosahují žáci školy trvale výborných výsledků, přestože škola má nevyhovující podmínky pro výuku tělesné výchovy (nevyhovující tělocvična, bez školního hřiště). Škola je členem organizace IMPULS, jejímž zřizovatelem je Svaz mentálně postižených sportovců při Českém olympijském výboru. Tyto soutěže jsou na úrovni celopražské nebo celostátní. 1. Přechod Krkonoš účast 5 žáků Přehazovaná smíšených družstev 5. místo Pražský přebor v plavání 3 x 1. místo, 1 x 3.místo Pražský přebor vybíjená 3. místo, nejlepší hráčka turnaje Pražský přebor v lehké atletice - 2x 1. místo, 3 x 2.místo, 4 x 3.místo CROSS CUP Radotín na 3000m 1. místo a 3. místo, na 2000m 2. místo, na 1500m 2.místo Atletický čtyřboj družstvo chlapců 2. místo, družstvo dívek 2. místo Běh Petřínem pro žáky 1.stupně 4 x 1.místo Škola se tradičně zúčastňuje soutěží s výtvarnou tématikou a v konkurenci se žáky běžných základních škol dosahují žáci pravidelně výrazných úspěchů i na celostátní úrovni. 1. Desatero bezpečnosti na železnici speciální cena (výlet vlakem pro žáky) 2. Moje oblíbená květina soutěž českého svazu zahrádkářů 2. místo (viz příloha) 3. Model gratulanta pro pana starostu MČ Praha Boudo, budko,kdo v tobě bydlí 3x 1. místo Pohádkový Jičín (viz příloha) 5. Výstava prací žáků v Muzeu MČ Praha 22, tvorba s ostatními základními školami v Praze 22 pro tradiční vánoční výstavu společný trojrozměrný betlém. 4.Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do rozvojových a mezinárodních programů:0 4. Spolupráce právnické osoby s partnery: Tradičními partnery školy jsou : zřizovatel Magistrát hlavního města Prahy, MČ Praha 22,zákonní zástupci žáků, Městská policie Praha 22,Police ČR, OSPOD Praha 22,Praha 15,Říčany.V oblasti environmentálních pořadů jsou Les ČR, Lesy hlavního města Prahy. V odborné pedagogické oblasti jsou našimi trvalými partnery: pedagogicko psychologická 9

10 poradna pro Prahu 10, Praha-východ, SPC Chotouňská, SPC Hurbanova a Dětské centrum Paprsek. 5. Další aktivity, prezentace Škola se dlouhodobě profiluje jako místo pro zajištění výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od předškolního věku až po ukončení povinné školní docházky v celém spektru vzdělávacích programů pro handicapované žáky. Projektový den : Evropa viz příloha 6. Využití škol a školských zařízení v době školních prázdnin: Materiální vybavení a podmínky Školní budovy ani personální zabezpečení nedovolují její využití v době školních prázdnin 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 : 0 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Ve školním roce 2013/2014 : O VI. Školská zařízení : školní družina : viz příloha VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Viz příloha VIII. Další informace Příloha výroční zpráva podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V kalendářním roce 2013 škola přijala počet žádostí o informace, počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti a počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0 Podle ustanovení zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informací vyřizuje stížnosti,oznámení a podněty ředitel školy PaedDr. Petr Ptáček, v případě jeho nepřítomnosti jeho statutární zástupce paní Mgr. Dagmar Bártová. Přijímání žádostí, oznámení, stížností se provádí denně v pracovní dny v kanceláři ředitele školy od 8.00 do hod. V Praze dne PaedDr. Petr Ptáček ředitel školy 10

11 Přílohy: Učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů/ : 1. Vzdělávací program základní školy praktické 2. Vzdělávací program základní školy speciální 3. Vzdělávací program základní školy 4. Vzdělávací program předškolního vzdělávání Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s ustanovením 168, odst. 1 zákona č. 561/2004 S., školského zákona dne ( viz zápis z jednání školské rady). V Praze dne PaedDr. Petr Ptáček ředitel školy 11

12 Příloha č. 1 - učební plán pro základní školu praktickou 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzděláva cí obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Jazyk a jazyková Čeký jazyk Český jazyk komunikace a literatura Matematika a její aplikace Matematika Z toho DČD Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební Hudební Výtvarná Výtvarná Člověk a zdraví Tělesná Tělesná Člověk a svět práce Pracovní vyučování Volitelný předmět Anglický jazyk Dramatická Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace 9 12

13 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Z toho DČD Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Umění a kultura Hudební Výtvarná Člověk a zdraví Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Pracovní vyučování Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace 12 13

14 Příloha č. 2 - Učební plán pro ZŠ speciální 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávac í obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Čtení Čtení Psaní Psaní Řečová Řečová Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Umění a kultura Hudební Výtvarná Hudební Výtvarná Člověk a zdraví Tělesná Tělesná Člověk a svět práce Pracovní vyučování Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace 10 14

15 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávac í obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Čtení Čtení Psaní Psaní Z toho DČD Řečová Řečová Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Vlastivěda Člověk a příroda Přírodověda Umění a kultura Hudební Hudební Výtvarná Výtvarná Člověk a zdraví Tělesná Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Pracovní vyučování Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace 11 15

16 Příloha č. 3 - Učební plán pro základní školu 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávac í obor Vyučovací předmět Ročník Čeký jazyk Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Celkem předměty Z toho DČD Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební Výtvarná Tělesná Hudební Výtvarná Tělesná Člověk a svět práce Pracovní vyučování Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace 14 16

17 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Z toho DČD Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Umění a kultura Hudební Výtvarná Člověk a zdraví Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Pracovní vyučování Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace 24 17

18 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy: Základní škola, Praha 10, Vachkova 941 Telefon ředitele školy: Jméno metodika prevence: Mgr. Yvona Grygárková Telefon metodika prevence: Jméno školního psychologa: Mgr. Lucie Novotná Mgr. Jaroslava Forejtová Telefon: Stručná analýza situace Naše škola je poměrně malá, každý pracovník zná každého žáka a naopak - což považujeme za výhodu. Usilujeme o příjemné a klidné prostředí ve škole, o dobré vztahy mezi učiteli, rodiči a žáky. Snažíme se budovat pozitivní vztahy uvnitř třídních kolektivů i mezi jednotlivými žáky.naši školu navštěvují žáci, kteří jsou vzděláváni podle vzdělávacích programů pro základní školu, pro základní školu praktickou a pro základní školu speciální.naši školu navštěvují žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, poruchy koncentrace), s mentálním handicapem a s lehkou mozkovou dysfunkcí. Naši žáci se především potřebují naučit normálně žít - starat se o sebe, o rodinu a také zvládnout následně i péči o dítě.mimo jiné se žáci také učí pečovat o svůj vzhled, pečovat o domácnost, učí se připravovat pokrmy, správně stolovat a učí se společenskému chování, které je nezbytné pro jejich začlenění do společnosti. Základem výuky je příprava žáků na běžný, každodenní život a získávání praktických dovedností, zvláště v rodině. Účast na různých soutěžích umožňuje zlepšení adaptability na neznámé prostředí, zvyšuje jejich sebedůvěru a podle zkušeností poskytuje i šanci na získání zcela konkrétního pracovního poměru, což je pro mládež důležitý krok. Velmi důležitou roli při výuce má estetická - je důležitým prvkem pro socializaci našich dětí do společnosti a neodmyslitelným prvkem seberealizace. Z tohoto důvodu se žáci naší školy podílejí na výzdobě školy a tříd svými pracemi, které vytvářejí v hodinách výtvarné výchovy a pracovní výchovy. Na naší škole je v letošním školním roce 74 žáků. Na I. stupni základní školy je 31 žáků ve 4 třídách. Na II. stupni základní školy je 5 tříd se 43 žáky. Na naší škole pracuje 14 pedagogických pracovníků a 3 pedagogičtí asistenti. Součástí naší školy je i školní družina, kterou navštěvuje 23 dětí z ročníku. Ve školní družině pracují 2 vychovatelky. 18

19 3. Cíle programu Žáci dlouhodobé po celý školní rok zaměřovat pozornost na dopravní výchovu a předcházení úrazů vytváření bezpečného prostředí školy vytvoření pozitivního vztahu ke škole vytváření příjemného prostředí ve třídách vést žáky ke zdravému životnímu stylu poskytovat žákům informace o patologickém chování a jeho důsledcích vést žáky ke zvyšování sebevědomí, správnému sebehodnocení a stanovení si reálných cílů učit žáky samostatně se rozhodovat a nést následky svého chování posilovat odolnost žáků vůči zátěži nabídnout žákům volnočasové aktivity směřovat žáky k ekologické výchově krátkodobé adaptace nově příchozích žáků na nové prostředí seznámení žáků se školním řádem vytvoření pravidel žáky jednotlivých tříd řešení daného problému oceňování úspěchů žáků schránka důvěry projektový den Rodiče seznámení rodičů se školním řádem seznámení rodičů s preventivní strategií školy poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku nežádoucího jevu pravidelné informace o prospěchu a chování žáků jsou rodičům podávány na třídních schůzkách rodiče mají možnost sejít se s třídním učitelem při řešení daného problému po domluvě s třídním učitelem rodiče mají možnost sejít se s výchovnou poradkyní při řešení daného problému či výběru vyhovujícího učebního oboru vycházejícího žáka po domluvě s výchovnou poradkyní rodiče mají možnost sejít se se školní psycholožkou při řešení daného problému či k odborné konzultaci po domluvě možnost informovat se o aktuálním dění na webových stránkách školy seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek nabídka propagačních materiálů seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků navštívit a shlédnout vystoupení žáků na vánoční besídce v Muzeu Uhříněves Pedagogové zlepšení komunikace mezi sebou spolupráce metodika prevence s výchovným poradcem 19

20 zprostředkování seminářů pro pedagogické pracovníky spolupráce učitelů se školní psycholožkou sjednocení postupu všech pracovníků školy Primární prevence v rámci vyučovacích předmětů 4. Prevence na naší škole je zaměřena na všechny věkové skupiny a je uskutečňována v průběhu celého školního roku. S jednotlivými tématy se žáci seznamují na I. stupni v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda a na II.stupni v předmětech přírodopis, zeměpis, dějepis, ke zdraví, k občanství, tělesné, hudební a pracovní vyučování. V rámci předmětu Informatika byli všichni žáci seznámeni s pravidly bezpečného zacházení s internetem a o bezpečném počítačovém prostředí. 1., 2., 3. ročník Bezpečná cesta do školy a na vycházce Moje rodina, lidé kolem nás Jak si říci o pomoc Péče o lidské tělo správné hygienické návyky 4. a 5. ročník: Hygiena a péče o lidské tělo Poškozování zdraví požívání tabáku, alkoholu, drog Rád pomůžu těm, co pomoc potřebují Lidé různých ras - respektování odlišností 6. a 7. ročník Péče o zdraví co nám prospívá a co nám škodí Lidské tělo dospívání Rodina a povinnosti jednotlivých členů Hudba jiných národů Moje správné rozhodnutí a umět obhájit svůj názor 8. a 9.ročník Rodina vztahy mezi členy rodiny, vhodné chování v rodině 20

21 Vztahy mezi lidmi respekt a tolerance, přátelství a láska Vztah k práci a povinnostem Lidské tělo sexualita Moje správné rozhodnutí a umět obhájit svůj názor Správná volba povolání 5. Evaluace Prevence na naší škole byla v loňském školním roce zaměřena na všechny věkové skupiny a uskutečňovala se v průběhu celého školního roku.primární prevence se zaměřovala na poskytování bezpečného prostředí pro všechny žáky naší školy a vytváření dobrého sociálního klimatu ve škole.dále jsme se zaměřovali na snižování rizik, která by narušovala rozvoj osobnosti žáka. Ve všech předmětech jsme usilovali, aby žáci dodržovali zdravý životní styl a zaměřovali jsme se na posilování duševní odolnosti proti různým zátěžovým situacím, negativním zážitkům a vlivům. Snažili jsme se žáky naučit, aby byli schopni se samostatně rozhodovat a byli zodpovědni za své chování, jednání a činy.vedli jsme žáky ke vhodné komunikaci se žáky i s vyučujícími, aby respektovali názory druhých.na prevenci negativních jevů měla účast žáků ve volnočasových aktivitách keramika, jóga a pohybové hry, taneční kroužek, fotografický kroužek a kroužek turistický. Zájmové kroužky v loňském školním roce navštěvovalo celkem 51 žáků. Žáci všech ročníků byli informováni o negativních jevech a důsledcích patologického chování v preventivních programech, které připravili policisté z Útvaru sociální prevence, Městská policie hl. města Prahy, Dolnoměcholupská 27/58, Praha 10. Významnou pro práci ve škole i pro prevenci sociálně nežádoucích jevů byla práce školní psycholožky. Školní psycholožka pracovala s dětmi, u kterých se vyskytovaly výchovné problémy, problémy v komunikaci se spolužáky, rodinné problémy i problémy osobní. Školní psycholožka pracovala také s celými třídními kolektivy. Všechny třídy pod vedením školní psycholožky absolvovaly hodinu sexuální výchovy, která byla přiměřena jejich věku. Vhodné téma bylo zvoleno vždy po dohodě s třídním učitelem. Rodiče žáků měli možnost po předchozí domluvě přijít na pohovor se školní psycholožkou a řešit daný problém. Sexuální byla pro žáky 8. a 9. ročníku doplněna odbornou přednáškou od gynekologa MUDr. Koreckého zvlášť pro dívky a pro chlapce. Cílů preventivního programu jsme se snažili dosáhnout i širokou škálou aktivit realizovaných ve škole i mimo školu. Byly to tyto aktivity: Mikulášká nadílka vánoční besídka v Muzeu Uhříněves velikonoční dílna Den dětí s grilováním 21

22 projektové vyučování účast žáků na sportovních akcích a víkendových pobytech, které pořádá sportovní klub IMPULZ školní výlety reprezentace školy na sportovních soutěžích účast dívek na Taneční soutěži na ZŠ Vinohradská účast chlapců II.stupně na Soutěži zručnosti na SOU Zelený pruh účast žáků na výtvarných soutěžích ekologická programy z nabídky Policie ČR Konkrétní řešené problémy v loňském školním roce: užívání tabáku 2 případy vulgární vyjadřování a nevhodné chování vůči spolužákům - 13 případů vulgární vyjadřování a nevhodné chování vůči vyučujícím - 14 případů agresivita vůči spolužákům 6 případů agresivita vůči vyučujícím 3 případy záškoláctví 1 případ nevhodné sexuální projevy 2 případy pozdní příchody do školy 4 případy krádež mobilního telefonu 1 případ krádež drobných předmětů 1 případ 6. Kontakty s jinými subjekty - Magistrát hl.m. Prahy - ÚMČ Praha 22 - Policie ČR - Městská policie - SANANIM - Hasičský záchranný sbor - OPPP - SVP - OSPOD - Školní psycholog - Odborní lékaři Prevence v jednotlivých předmětech a třídách bude realizována v průběhu celého školního roku Programy objednané u Policie ČR a Městské policie probíhají celoročně podle aktuální nabídky. Škola bude reagovat na aktuální nabídku preventivních pořadů. Školní metodik prevence se během školního roku bude zúčastňovat schůzek na OPPP v Praze 10, Jabloňová a také se účastní nabízených školících akci MHMP i jiných institucí. Hodnocení za školní rok Prevence na naší škole se v letošním školním roce zaměřovala na všechny věkové skupiny a uskutečňovala se v průběhu celého školního roku. Vytvářeli jsme bezpečné prostředí pro žáky a usilovali jsme o snižování rizik, která by narušovala rozvoj osobnosti, snažili jsme se o příjemné a klidné prostředí, o dobré vztahy mezi učiteli, rodiči a žáky. Podíleli jsme se na budování pozitivních vztahů uvnitř třídních kolektivů i mezi jednotlivými 22

23 žáky. V průběhu školního roku jsme zaměřovali pozornost na dopravní výchovu a předcházení úrazů. Vedli jsme žáky ke vhodné komunikaci mezi sebou i s vyučujícími, aby respektovali názory druhých, vedli jsme žáky ke zdravému životnímu stylu.snažili jsme se žáky naučit, aby byli schopni se samostatně rozhodovat a byli zodpovědni za své chování a jednání. Velmi důležitou roli při výuce měla estetická. Naši žáci se podíleli na výzdobě školy a tříd svými pracemi, které vytvářeli v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování. Žákům v průběhu celého školního roku byly poskytovány informace o nevhodném a patologickém chování a jeho důsledcích a prevenci při výuce a besedách, které připravili policisté z Útvaru sociální prevence, Městská policie hl. města Prahy, Dolnoměcholupská 27/58, Praha 10. Významnou pro prevenci nežádoucích jevů byla také práce školní psycholožky. Pracovala s dětmi, u kterých se vyskytovaly výchovné problémy, problémy v komunikaci se spolužáky, rodinné problémy i osobní. Školní psycholožka pracovala také s celými třídními kolektivy. Všechny třídy pod vedením školní psycholožky absolvovaly hodinu sexuální výchovy, která byla přiměřena jejich věku. Žákům byla nabídnuta možnost během školního roku pracovat v zájmových kroužcích podle svého výběru. Této možnosti využilo 51 žáků. U nově příchozích žáků jsme pomáhali při adaptaci na nové prostředí a na nové spolužáky. Všichni žáci byli seznámeni se školním řádem a jednotlivé třídy si vytvářely svoje třídní pravidla. Úspěchy žáků byly oceněny při sportovních soutěžích, výtvarných soutěžích a soutěži zručnosti. V rámci Projektového dne se žáci společnou prací dozvěděli mnoho zajímavostí o některých státech Evropské unie. Se školním řádem školy byli seznámeni i rodiče a byli pravidelně informováni o prospěchu a chování svých dětí na třídních schůzkách. Rodiče byli seznámeni s postupem školy v případě problémů žáků. Měli možnost sejít se pro řešení daného problému s třídním učitelem, výchovným poradcem nebo školní psycholožkou. Rovněž měli možnost informovat se o aktuálním dění na webových stránkách školy. Rodiče byli na třídních schůzkách také informováni o besedách, které žáci absolvovali v rámci MPP. Někteří rodiče se zúčastnili vánoční besídky, na které vystoupili žáci se svým programem v Muzeu v Uhříněvsi. Pedagogičtí pracovníci spolupracovali při řešení vzniklých problémů a postupovali jednotně. Metodik prevence během roku spolupracoval s výchovným poradcem. Školní metodik prevence i výchovný poradce se během školního roku zúčastňovali nabízených schůzek a seminářů v OPPP v Praze 10, Jabloňová. 23

24 Minimální preventivní program přípravné třídy Název a adresa školy: Základní škola, Praha 10, Vachkova 941 přípravná třída Jméno a příjmení ředitele: PaedDr. Petr Ptáček Telefon ředitele: ředitele: Jméno třídní učitelky: Mgr. Martina Korecká Jméno vychovatelky ŠD: Ivana Benešová Přípravná třída je součástí naší školy již několik let a má tradici. Žáci přípravné třídy mají v naší škole zajištěný celodenní program a vycházíme tak vstříc zaměstnaným rodičům. Program přípravné třídy je založen na nejefektivnějším způsobu výchovy a výuky dětí, t.j. učení hrou. Poskytujeme dětem laskavé, otevřené a příjemné prostředí, kde se děti cítí příjemně a bezpečně. Hry, projekty, učební metody a plány jsou učitelkami přípravného ročníku systematicky a pečlivě připravovány. Při práci s dětmi je potřeba vycházet z individuality každého dítěte, naučit děti samostatnosti, sebeúctě, vést děti ke zdravému sebevědomí, rozšiřovat oblast sociální inteligence a současně podporovat jejich odvahu poznávat nové věci. Snažíme se dětem pomoci s pochopením a respektováním multikulturní povahy dnešního světa a hodnotit objektivně výsledky a výkony každého z nich, to vše v intenzivní spolupráci s rodinou. Prevence rizikového chování Sociálně patologické jevy se dotýkají i dětí předškolního věku. Je tedy důležité poskytnout dětem potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. Děti jsou vedeny k zodpovědnosti za vlastní chování v míře přiměřené jejich věku. Cílem je posilovat v dětech duševní odolnost, upevňovat schopnost samostatného rozhodování, rozvíjet schopnost řešit problém, nalézt řešení nebo vědět, kde hledat pomoc. V této oblasti naší práce nám pomáhají organizované besedy a ukázky práce Městské policie nebo Policie ČR. Děti se především formou různých her a pohádek seznamují s pojmy jako jsou pomoc, strach, obrana, úcta, důvěra apod. V práci se paní učitelka a vychovatelka zaměřují na vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi žáky přípravné třídy. 24

25 Minimální preventivní program je zaměřen na komplexní rozvoj osobnosti žáka a klade důraz na soustavné provádění prevence v celém výchovně vzdělávacím procesu. Minimální preventivní program se u dětí přípravného ročníku zaměřuje na aktivity a žáci: - dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků - znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek - znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu - mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu - mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů šikanování, vandalismus, další - formy násilného chování - mají povědomí o tom, co je a není správné chování k ostatním dětem, co dělat, když dítě vidí nevhodné chování, komu to říct, kde hledat pomoc - mají povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem) - mají povědomí o tom, co jsou virtuální drogy (počítače, televize, video) - mají povědomí o rasismu a intoleranci Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělání žáků po celý školní rok. V rámci Minimálního preventivního programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech. Program musí brát zřetel na věk, schopnosti, možnosti a osobní charakteristiky jedinců. Program pro realizaci ve výuce přípravné třídy: Zimní sporty Jarní sportování Těšíme se na prázdniny Dopravní značky 25

26 Bezpečné chování na silnici a na chodníku Chodec účastník silničního provozu Správně vybavené kolo Kde si hrajeme místa vhodná pro hry Přecházíme vozovku po vyznačeném přechodu pro chodce i bez vyznačeného přechodu pro chodce Pracovní sešit: Dopravní ( BESIP, Miniterstvo dopravy PaedDr. Lenka Frajerová ) Multikulturní Prostřednictvím multikulturní výchovy se žáci seznamují s odlišnými kulturami a jejich tradicemi. Realizace v předmětech s převahou teoretického zaměření: 1. st.: poznávání jiných kultur prostřednictvím pohádek, spolužáci jiných národností způsob života, poslech a zpěv písní romských, německých a amerických autorů. 2. st.: obyvatelstvo Evropy, světa jazyky, náboženství, tradice, kulturní rozdíly v anglicky mluvících zemích, prezentace obrázků, pojetí hudby v různých částech světa, Realizace v předmětech praktického zaměření: V rámci výtvarné výchovy a pracovního vyučování ztvárnily představy o tom, jak děti vnímají život a hraní si u svých vrstevníků v opačné části světa. Žáci vyráběli obydlí chlapce z Kambodže a chlapce z ČR, a pokoušeli se ztvárnit, jak tráví svůj volný čas. Snažili se pochopit, co jsou rozvojové země, a s jakými problémy se lidé potýkají. Žáci se zúčastnili výtvarné soutěže UNICEF ke světovému Dni vody s cílem poukázat na problematiku nedostatku pitné vody a dozvědět se, jak žijí děti a jejich rodiny v jiných částech světa. Proběhl projektový den na téma Evropa s cílem prohloubit vědomosti o evropských státech (přírodní podmínky, jazyk, tradiční pokrmy a další zajímavosti). Přípravná třída: Lidské rasy - vývoj, vánoční zvyky v různých kulturách, původ velikonočních zvyků, olympiáda různé sporty. 26

27 Hodnocení práce školní družiny základní školy. V tomto školním roce pracovala ve školní družině 2 oddělení (pro mladší a starší žáky). Po skončení vyučování jsou dětem nabízeny klidové a relaxační činnosti, po obědě následují rekreační činnosti probíhající za příznivého počasí venku. Příprava na vyučování probíhá dle pokynů třídních učitelů. Vlastní činnosti probíhaly podle předem vypracovaného plánu, který byl splněn.mezi úspěšné akce patřily tematické soutěže k jednotlivým ročním obdobím, návštěvy výstav v muzeu MČ Praha 22, odpolední program se strážníky Městské policie, návštěva policejní služebny, rukodělné činnosti s netradičními materiály. Děti samy preferovaly sportovní aktivity, pobyt na hřišti, vycházky do okolí s pozorováním živé přírody. Oproti předchozímu školnímu roku byl znát pokrok v dodržování dohodnutých pravidel, toleranci a vzájemném přizpůsobování se. Do aktivit se podařilo zapojit všechny zúčastněné. Hodnocení práce školní družiny přípravné třídy. Děti rády tvořily, rády něco vyráběly, kreslily, většina byla velmi šikovná a kreativní. Byly zvídavé a rády se dozvídaly nové informace. Při pravidelném čtení knížek, poslechu pohádek z CD bylo vidět, že vše vnímají, textu rozumí a nebyl pro ně ani problém ve druhém pololetí vše dramaticky ztvárnit a vyprávět. Velmi rády měly příběhy o zvířátkách a přírodě. Chlapci si rádi hráli se stavebnicemi a kostkami, stavěli i velmi náročné a promyšlené stavby. Děvčata neustále něco vytvářela a malovala. Bavil je tanec a soutěže. Celá třída byla nejraději venku v přírodě, chyběla nám možnost využívat Oboru a školní zahradu. Jako náhradní alternativu jsme využívali veřejná hřiště a zejména prostor za škol. jídelnou. Soutěže a pohybové hry byly jejich každodenní radost. Občas se za námi zastavily paní strážnice z Městské policie a s dětmi si povídaly o příp. nebezpečných situacích a nutnosti dodržovat dopravní předpisy. Mezi soutěže a akce které měly u dětí největší úspěch patřil "Barevný týden" v dubnu, soutěž o nejkrásnějšího plyšáka, zdobení stromečku pro zvířátka na vánoce a krmení ptáčků v zimě, návštěvy výstav a knihovny MČ Praha 22. Vysázely a pečovaly o hrášek a ředkvičky vysazené na školní zahradě. V květnu se konalo "Sportovní odpoledne" a navštívili jsme spolužáky v Klokánku. Jako v loňském roce, tak i letos se vyskytly u některých jedinců problémy týkající se jejich samostatnosti a odpovědnosti. Snažily jsme se s paní učitelkou, aby si uvědomily, že úkoly a povinnosti je nutné plnit a přistupovat k nim zodpovědně. Při řešení tohoto problému je nutná spolupráce s rodiči, kteří však svojí přílišnou péčí a nekritičností mnohokrát neumožňují jejich osamostatnění a plnění povinností. Kolektiv se dokázal společně nadchnout pro jednotlivé aktivity, ale dokázal i jednoznačně a spontánně dát najevo nesouhlas např. při nevhodném chování spolužáků. S kolektivem se hezky pracovalo, atmosféra byla většinou kamarádská, klidná, tvořivá a příjemná. 27

28 Projektový den Evropa Projektový den byl rozdělen do pěti vyučovacích hodin. I. a II. stupeň pracoval samostatně. V rámci projektového dne jsme chtěli s dětmi poznat co nejvíce evropských zemí, kultury, jazyků. Jednotlivé třídy se seznámili se státy Evropy s ohledem na jejich na jejich dosavadní zkušenosti. Cestou po mapě jsme Evropu poznávali všemi smysly zrakem, sluchem, čichem, hmatem, chutí. Cíl projektu: - Při projektovém dni se žáci I. a II. stupně s využitím zážitkové pedagogiky seznámí s evropskými zeměmi, jejich kulturou a jazykem. - Žáci vytvoří pojmové mapy jednotlivých států. - Projektový den proběhne formou kooperativního vyučování. Žáci upevní sociální vztahy ve třídě a schopnost spolupráce. - Žáci si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti multikulturní výchovy. - K žákům na jednotlivých stupních bude přistupováno s ohledem na jejich dosavadní zkušenosti, teoretické znalosti z jednotlivých vyučovacích předmětů. I. stupeň Cíl: - Prohloubení vědomostí a poznatků o státech, které sousedí s Českou republikou. - Samostatné vytvoření didaktické pomůcky pojmová mapa. - Seznámení se státním zřízením, povrchem, přírodními podmínkami, kulturou, jazykem, tradičními pokrmy a dalšími zajímavostmi. II. stupeň Cíl: - Prohloubení vědomostí a poznatků o evropských státech Německo, Francie, Itálie, Velká Británie. - Samostatné vytvoření didaktické pomůcky pojmová mapa. - Seznámení se státním zřízením, povrchem, přírodními podmínkami, kulturou, jazykem, tradičními pokrmy a dalšími zajímavostmi. Časová organizace a místo projektu: Projektový den se uskuteční dne v budově školy. Teoretická a praktická část pro I. a II. stupeň se uskuteční ve třídách pod vedením vyučujících, žáci jednotlivých ročníků se prostřídají během vyučovací hodiny. Žáci jednotlivých tříd poznají během projektového dne dva evropské státy. Na stanovištích se prostřídají po dvou vyučovacích hodinách. Poslední vyučovací hodina je věnována závěrečné reflexi s třídním učitelem. Téma Evropa bude doplněno vyhledáváním na internetu v počítačové učebně. 28

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 http://skolavinohradska.cz ; skola@skolavinohradska.cz tel.: 224254257 mobil: 602315044 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015 SUBJEKT Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014-2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Výroční zpráva o činnosti

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Výroční zpráva o činnosti

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015

Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracoval: Mgr. Lubomír Bienert ředitel školy Projednáno dne 14. 10. 2015 ve Školské radě A) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola praktická Bojkovice

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy adresa školy: ředitelka školy: Součásti školy: ZŠ a MŠ Chodovice Chodovice 2 508 01 Hořice Mgr. Lenka Doležalová 724 985 324 základní škola mateřská škola školní jídelna

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-245/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 Sídlo: Husova 17/219,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Jeseník, Fučíkova 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015/16 Vypracovala: Mgr. Alena Vrbová - školní metodik prevence - Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Bílek Charakteristika školy

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063 674 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-14/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 307 745 Základní škola Zlín, Okružní 4685,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodik prevence Předkládá: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Návrh struktury vlastního hodnocení ( 9,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA- 919/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA- 919/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA- 919/13-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11 vykonávající činnost školy: Sídlo: Fillova 11/1084, 140 00 Praha

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křoví

Základní škola a Mateřská škola Křoví Základní škola a Mateřská škola Křoví tel. 566538137 IČO: 75021986 Výroční zpráva - škol. rok 2007-08 Organizace školy: škola organizovaná jako dvojtřídní I. třída : 1., 2. a 3. ročník - vyučující Mgr.Dagmar

Více

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 osnova závěrečné zprávy o plnění MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2015/2016 Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pospíšilová Realizátor: Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více