Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Vnitřní a vnější zdroje školy, monitoring 3. Stanovení cílů MPP 4. Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny 5. Jednorázové akce 5.1 První ročníky 5.2 Druhý ročník 5.3 Třetí ročník 5.4 Čtvrtý ročník a nástavbové studium 6. Plány realizace 6.1 První ročníky 6.2 Druhé ročníky 6.3 Třetí ročník 6.4 Čtvrtý ročník a nástavbové studium 7. Evaluace

3 1. Základní údaje o škole MV Fišpanka, Pod Balkánem 599, Praha 9 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 MVF, Pod Balkánem 599, Praha 9 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Josef Leţal Telefon na ředitele na ředitele Jméno školní metodičky Mgr. Barbora Kozáková prevence Telefon Specializační studium Ano Realizátor vzdělávání ŢIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ, o. s. Jméno výchovné poradkyně Hana Tejnorová Telefon Specializační studium Ne Jméno školní psycholoţky PhDr. Iva Světlá Telefon Počet tříd Počet ţáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ I stupeň ZŠ II.stupeň Víceleté gymnázium leté gymnázium SŠ ostatní - (MVF) Celkem

4 2. Vnitřní a vnější zdroje školy, monitoring Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské se nachází v průmyslové a velmi rušné části Prahy 9 v blízkosti vlakového nádraţí Libeň, kterého vyuţívá a i značná část mimopraţských ţáků naší školy. Škola sdruţuje 3 místa výkonu (Poděbradská 1, Poděbradská 12, Pod Balkánem 599). Hlavním cílem SŠ Centra odborné přípravy je výchova odborníků pro praxi, zejména pro elektrotechniku, průmyslovou a farmaceutickou chemii, ekonomiku, ekologii i ţivotní prostředí a automobilní techniku. Obory vzdělávání jsou zakončené závěrečnou nebo maturitní zkouškou. Jako výchovná poradkyně a ŠMP působím na MVF, Pod Balkánem 599, Praha 9 škola se nachází v klidnějším prostředí, proto i práce výchovného poradce je zaměřena na prevenci. MV Fišpanka, Pod Balkánem 599, Praha 9 celkem 7 tříd 140 ţáků 15 pedagogů 1., 2., 3., 4. ročník Veřejnosprávní činnost (ŠVP Veřejnosprávní činnost) 1., 2., 3., 4. ročník Ekonomika a podnikání (ŠVP Management obchodu a sluţeb) 1. ročník - nástavbové studium Provozní elektrotechnika (ŠVP Elektrotechnická zařízení, Elektronické systémy automobilů) Výchovná poradkyně spolupracuje se zástupkyní ředitele, se kterou tvoří preventivní tým. Postavení VP je dobré a ve spolupráci s TU a ostatními pedagogickými pracovníky se daří včas podchytit a sníţit rizikové chování ţáků. Výchovná poradkyně nemá samostatnou kancelář, ale při jednání s rodiči a ţáky VP vyuţívá samostatný kabinet, který je moderně vybaven. Škola odebírá odborný časopis Prevence. Funguje zde schránka důvěry fyzicky umístěná v prostorách školy i virtuálně na webových stránkách školy. Do školy dochází jednou týdně psycholoţka, kterou mohou studenti i rodiče kontaktovat přes webové stránky školy, kde je odkaz na její webovou adresu. Rodiče i studenti zde rovněţ najdou odkaz na konzultační hodiny a mail ŠMP a VP. Informace od studentů získáváme pomocí anonymních evaluačních dotazníků, osobních pohovorů či diskusí ve třídě. Studenti jsou většinou ve škole spokojeni. Se svými problémy se obrací na TU, VP, ŠMP a psycholoţku školy. Největším problémem je záškoláctví, nevhodné chování při vyučování a vzrůstající tabakismus (hlavně u prvních ročníků). V současné době bude nutné věnovat prevenci zadluţování a sociálnímu vyloučení. Škola vytváří vhodné podmínky, formy a způsoby integrace pro ţáky s SPU, pro ţáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin. Současně vytváří vhodné podmínky pro ţáky nadané a mimořádně nadané. Škola se snaţí poskytovat nabídku takových činností a podmínek, které vedou k získání potřebných sociálních dovedností. Musí ve zvýšené míře převzít výchovnou roli, protoţe dnešní rodina v tomto směru mnohdy plní jen některé z někdejších základních funkcí. Jde o proces vytváření a upevňování morálních hodnot, zvyšování sociální kompetence ţáků, odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona. Preventivní strategie zohledňuje skutečnost, ţe značné části dětí a mládeţe se z různých důvodů nedaří přiměřeně a odpovědně vyrovnávat s osobními problémy a sociálními poţadavky, nejrůznějšími konflikty i školními nároky. Nemůţe být pochyb, ţe se problematika rizikového chování do ţivota všech typů a stupňů škol negativně promítá. Školy patří mezi výrazně rizikové prostředí pokud jde o nabídku drog, zejména marihuany. Je proto

5 nezbytné vzít tento celospolečenský jev na vědomí, výskyt problematiky netabuizovat, ale hledat cesty k jejímu předcházení a řešení. V tomto smyslu vedou pedagogové důsledně a systematicky ţáky k osvojování norem mezilidských vztahů zaloţených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu ţáka. Rozvíjejí zejména pozitivní mezilidské vztahy a úctu k ţivotu druhého člověka, respekt k individualitě kaţdého jedince, humánní a tolerantní jednání, jednání v souladu s právními normami s důrazem na právní odpovědnost jedince. Rizikové chování, drogy a jiné sociálně negativní jevy jsou velkým společenským problémem. Primární prevence spolu se vzděláváním ţáků v oblasti zdravého ţivotního stylu má za úkol předcházet rizikovému chování a zvýšit jejich odolnost vůči němu. Při tvorbě minimálního preventivního programu vycházíme z těchto závazných nebo doporučených podkladů: STRATEGIE Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeţe v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy na období Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 aţ Strategie prevence kriminality na léta METODICKÉ POKYNY Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Čj.: 21291/ ) Metodický pokyn ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy k řešení šikanovánímezi ţáky škol a školských zařízeních (Čj.: 22294/2013-1) Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané (Čj.: / ) Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Čj.: /99-22) Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: / ) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ţáků ve školách a školských zařízeních (Čj.: / ) VYHLÁŠKY Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních a její pozměňující novela č. 116/2011 Sb. Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. Novela vyhlášky: č. 147/2011. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

6 ZÁKONY Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění Novela školského zákona č. 472/2011 Sb. ( Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění. Zákon č. 383/2005 Sb., kterým se zákon č. 109/2002 mění. ( Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Novela zákona o návykových látkách - zákon č. 106/2011 Sb. ( Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím (účinnost od 1.ledna 2007) Další zákony Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační sluţbě Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeţe Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon Zákon č. 306/2009 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Při realizaci aktivit MPP a v případě nutnosti jsme napojeni na následující sociální síť organizací: 1. Městská policie hl. m. Prahy, útvar situační prevence, kontaktní osoba Michal Petr 2. Krajský školský koordinátor prevence Praha, Ing. Alena Šindlerová, Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 3. Protidrogový koordinátor ÚMČ Praha 9 Lukáš Horák, Sokolovká 14, Praha 9 4. PPP pro Prahu 3 a 9, okresní metodik prevence Mgr. Pavel Klíma, Lucemburská 40, Praha 3 5. OSPOD, Mgr. Petr Hrubý - vedoucí odboru, tel , Věra Machová - vedoucí oddělení SPOD, tel , Praha 9

7 6. Kurátoři pro děti a mládeţ Mgr. Michaela Vilímovská, tel , Bc. Markéta Taraleţkovová, tel , Bc. Anděla Kučerová,tel , Sokolovská 14, Praha 9 7. Policie ČR, MOP Vysočany, Ocelářská 33, Praha 9, tel.: , 8. Prospe, o. s., Mgr. Michaela Titmanová, Biskupcova 39, Praha 3 9. Ţivot bez závislostí, o. s., PhDr. Helena Vrbková, K Výtopně 1224, Praha 5 Zbraslav STANOVENÍ CÍLŮ MPP Podpora úspěšnosti přechodu na střední školu a podpora ţáků opakujících ročníků, ţáků s SPU (Přednáška Jak se učit -PhDr. Světlá) Počet případů ţáků opakujících ročník Prevence a výchova v této oblasti, motivace ke studiu Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy Omezení násilí a šikany mezi ţáky (MP Praha) Počet případů násilí a šikany na škole Pocit bezpečí ve škole pro ţáky Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy, posilování sebedůvěry, řešení konfliktních situací, vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě Omezení záškoláctví Počet neomluvených hodin a počet ţáků, kteří se na nich podílejí Výchova k plnění povinností a zodpovědnost Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy, posilování sebedůvěry, posilování ţebříčku hodnot

8 Prevence v oblasti kriminality, delikvence, vandalismu a jiných forem násilného chování Městská policie Počet případů kriminality ţáků, stav zařízení školy Prevence a výchova v této oblasti Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy, zkvalitnění ţebříčku hodnot Vytvoření dobrého klimatu třídy a školy (vánoční besídka, adaptační den Do školy v pohodě, třídnické hodiny, sportovní turnaje) Evaluační dotazník, třídnické hodiny Dobré klima pro vzdělávací i osobnostní růst Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy Upozornit na nebezpečí xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, sledovat moţné projevy v našich podmínkách Městská policie Počet případů projevu ţáků v těchto oblastech Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj ţáků Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy, respektovat druhé, učit se naslouchat, ovládat své chování Prevence uţívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření) Městská policie Počet případů projevu ţáků v těchto oblastech Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy, zvládání dovednosti odmítat drogu, zdravý ţivotní styl Prevence v oblasti netolismu (virtuálních drog) a

9 patologického hráčství (gambling) Městská policie Počet případů projevu ţáků v těchto oblastech. Uskutečnění preventivních akcí Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj ţáků Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy, zdravý ţivotní styl, zkvalitnění ţebříčku hodnot Rozšířit nabídku dlouhodobých preventivních programů pro ţáky v oblasti zdravého ţivotního stylu počet preventivních bloků realizovaných v průběhu školního roku, počet ţáků aktivně se účastnících prevent. bloků Zvýšení informovanosti ţáků a upevnění jejich postojů a návyků je základem práce preventivního týmu a prioritním cílem MPP. Důleţité je i propojení s dalšími preventivními aktivitami. Cíl souvisí se zvyšováním informovanosti ţáků v oblasti zdravého ţivotního stylu Rozšířit nabídku preventivních programů reagujících na nové formy rizikového chování pro ţáky (Městská policie) počet interaktivních seminářů a přednášek, počet informovaných ţáků Zvýšení informovanosti ţáků a upevnění jejich postojů a návyků je základem práce preventivního týmu a prioritním cílem MPP. Propojení s dalšími preventivními aktivitami. Cíl souvisí se zvyšováním informovanosti ţáků v oblasti prevence rizikového chování a nácvikem dovedností a postojů potřebných pro ţivot. Základy právního vědomí Městská policie

10 Zpětná vazba dotazník Minimalizace kázeňských problémů, uvědomění si odpovědnosti za své chování a konání Prevence kriminality a dalších projevů rizikového chování Zefektivnit spolupráci třídních učitelů s preventivním týmem počet setkání preventivního týmu s třídními učiteli počet konzultací třídních učitelů s členkami preventivního týmu počet třídnických hodin vedených s pomocí členek preventivního týmu Spolupráce třídních učitelů s preventivním týmem je nezbytná při řešení nejrůznějších problémů se ţáky. Preventivní tým poskytuje třídním učitelům nezbytné informace, podporu a metodicky je vede. Cíl souvisí se zvyšováním profesní připravenosti pedagogického sboru a se zlepšováním sociálního klimatu ve třídách i ve škole. Zapojit aktivně ţáky do realizace třídnických hodin výsledky ankety zpracované ve spolupráci se ţáky 4. ročníků Zapojením ţáků do realizace třídnických hodin se zlepšuje klima a spolupráce ve třídě a třídnické hodiny tak dostávají nový rozměr, jsou cílenější a efektivnější. Cíl souvisí s aktivním zapojováním ţáků do školních preventivních programů, vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě. Zvýšit informovanost pedagogů v problematice šikany a kyberšikany

11 počet vzdělávacích programů na dané téma počet proškolených pedagogů Zvýšení kompetencí zefektivňuje práci pedagogů a zkvalitňuje výchovné působení na ţáky. Zajišťuje také lepší monitorování neţádoucích jevů na škole. Cíl souvisí se zvyšováním profesní připravenosti pedagogického sboru. Rozšířit spolupráci s rodiči(nástěnky, konzultační hodiny, třídní schůzky) Počet rodičů, kteří kontaktují VP, ŠMP a psycholoţku školy Spolupráce školy s rodiči Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání Prohloubení všeobecné informovanosti pedagogů při provádění primární prevence zaměřeno zejména na násilí a kyberšikanu, rizikové chování Stručná charakteristika Vzdělávací seminář Realizátor/lektor bude upřesněno Počet proškolených pedagogů cca 13 Počet hodin cca 4 Termín konání I. pololetí 2015/2016 říjen b) Ţáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování

12 Ročník/polol etí první druhý třetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová Vyučující dotace Základy přírodních věd Společenskovědní základ Zboţíznalství Společenskovědní základ Člověk a ţivotní Návykové látky DVD 2 hod. Ing. Pilařová prostředí Člověk v demokratické Socializace, taxonomie společnosti sociálních skupin, jejich znaky, davové chování, sekty Člověk a ţivotní Zdravý ţivotní styl prostředí Člověk v demokratické Osvojování kulturních společnosti vzorců, projevy nesnášenlivosti, projevy deviace 5 hod. PaedDr. Zikmund 5 hod. Ing. Pilařová 4 hod. PaedDr. Zikmund čtvrtý Právo Člověk v demokratické Trestní právo, právní 6 hod. PaedDr. Zikmund společnosti vědomí Aplikovaná Etika společenského PaedDr. Zikmund psychologie chování

13 c) Rodiče Název programu Stručná charakteristika programu Realizátor Počet hodin programu Termín konání Zodpovědná osoba Den otevřených dveří Rodiče mají moţnost navštívit školu, projít si všechny učebny, seznámit se s vedením školy, školním vzdělávacím programem, konzultačními hodinami vyučujících SŠ COPTH Podle DOD od října do února 2x za měsíc +2 soboty Informace na webových stránkách Ing. Pilařová, H. Tejnorová 5. Jednorázové akce Zde jsou stručně charakterizovány akce, které jsou naplánovány pro jednotlivé ročníky čtyřletých studijních oborů. Při realizaci můţe dojít k jednotlivým změnám a jednotlivé akce se tímto přesunou na náhradní termín. Tento základní plán můţe být v průběhu školního roku rozšířen o jiné aktivity, které budou upřesněny při hodnocení na konci školního roku. 5.1 První ročníky akce Do školy v pohodě adaptace ţáků prvních ročníků na nové školní prostředí, záţitkové hry přednáška Jak se učit PhDr. Světlá lyţařský výcvik na školní chatě ve Stráţném v Krkonoších tematicky výlet do německy mluvící země filmové a divadelní představení, výstava, muzeum školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) promítání prevence šikany, drogy, AIDS, dokument Katka evaluační dotazník pro ţáky přednášky MP hl. m. Praha o Listina základních práv a svobod seznámení se základními právy, svobodami, ale také povinnostmi mladistvých (45 min)

14 vánoční besídka školní výlet 5.2 Druhé ročníky lyţařský výcvik na školní chatě ve Stráţném v Krkonoších tematický výlet do německy mluvící země školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) exkurze, výstavy v rámci odborných předmětů Přednáška MP hl. m. Praha Rizikové chování zaměřeno na extremismus, xenofobii, rasismus, terorismus, party, sekty, drogovou scénu, šikanu Přednáška MP hl. m. Praha - omamné a psychotropní látky dokument s přednáškou evaluační dotazník pro ţáky školní promítání, prevence drogy, AIDS (rámci předmětu SVZ) vánoční besídka filmové a divadelní představení, výstava, muzeum školní výlet Královská cesta procházka Prahou v rámci výuky Nj, Aj 5.3 Třetí ročníky lyţařský výcvik na školní chatě ve Stráţném v Krkonoších tematický výlet do německy mluvící země školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) filmové, divadelní představení, výstava, muzeum přednášky MP hl. m. Praha o Kriminalita mladistvých II. seznámení s trestnou činností a odpovědností mladistvých, rozdělení na majetkovou a násilnou trestnou činnost a specifikace jednotlivých deliktů (45 min.) evaluační dotazník pro ţáky školní promítání, prevence drogy, AIDS, dokument Katka návštěva Senátu, Parlamentu návštěva soudu školní výlet Královská cesta procházka Prahou v rámci výuky Nj 5.4 Čtvrté ročníky tematický výlet do německy mluvící země školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) filmové, divadelní představení, výstava, muzeum

15 přednášky MP hl. m. Praha o Základy právního vědomí II. skupinová práce sjednocení znalostí z práva trestního, přestupkového, Ústavy ČR a lidských práv, obecných norem lidského chování, etiky a morálky (90 min.) evaluační dotazník pro ţáky návštěva Úřadu práce přednáška pro absolventy návštěva soudu maturitní ples slavnostní předání maturitních vysvědčení

16 6. Plány realizace 6.1 První ročníky Měsíc/třída ZÁŘÍ ŘÍJEN 1MVS, 1VSČ Do školy v pohodě Návštěva PS PČR Jak se učit přednáška PhDr. Světlá Seznámení se s kolektivem beseda PhDr. Světlá Přednáška MP hl. m. Praha o Listina základních práv a svobod seznámení se základními právy, svobodami, ale také povinnostmi mladistvých Promítání dokumentu Katka PROSINEC Tematický výlet do německy mluvící země (říjen-listopad) Filmové představení (dle aktuální nabídky - Šmejdi) Vánoční besídka LEDEN Lyţařský výcvik (leden únor) ÚNOR BŘEZEN DUBEN Divadelní představení (muzeum, výstava) Evaluační dotazník pro ţáky Školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) Filmové představení (výstava) KVĚTEN ČERVEN Procházka Prahou Královská cesta v AJ, NJ Školní výlet, akce s třídním učitelem Filmové představení, muzeum, výstava

17 6.2 Druhé ročníky Měsíc/třída ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN 2VSČ, 2MPA Výstava, exkurze Tematický výlet do německy mluvící země (říjen listopad) Přednáška MP hl. m. Praha Rizikové chování zaměřeno na extremismus, xenofobii, rasismus, terorismus, party, sekty, drogovou scénu, šikanu Divadelní představení (dle nabídky) Přednáška MP hl. m. Praha omamné psychotropní látky - dokument Filmové přestavení (dle nabídky) Vánoční besídka Lyţařský výcvik (leden únor) DUBEN Evaluační dotazník pro ţáky Školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) Filmové představení, výstava, muzeum KVĚTEN Návštěva soudu, parlamentu Procházka Prahou Královská cesta ČERVEN Školní výlet, akce s třídním učitelem

18 6.3 Třetí ročníky Měsíc/třída ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 3MVS Veletrh, výstava Tematický výlet do německy mluvící země Divadelní představení (dle aktuální nabídky) Kriminalita mladistvých II. seznámení se s trestnou činností a odpovědnosti mladistvých, rozdělení na majetkovou a násilnou trestnou činnost a specifikace jednotlivých deliktů MP Praha omamné psychotropní látky Filmové představení (Šmejdi) Vánoční besídka LEDEN Návštěva Parlamentu, Senátu Lyţařský výcvik (leden únor) ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN Návštěva soudu Evaluační dotazník pro ţáky Školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) Královská cesta v Nj Film v původním znění (Aj) ČERVEN Filmové představení, výstava

19 6.4 Čtvrtý ročník, nástavbové studium Měsíc/třída 4MVS 1PE ZÁŘÍ ŘÍJEN Promítání prevence, zadluţování Přednáška moţnosti dalšílho studia, příprava na maturitu, VŠ - TUTOR Tematický výlet do německy mluvící země Divadelní představení (dle nabídky) LISTOPAD PROSINEC Základy právního vědomí II. skupinová práce jednocení znalostí z práva trestního, přestupkového, Ústavy ČR a lidských práv, obecných norem lidské-ho chování, etiky a morálky (90 min.) Filmové představení (Šmejdi) Vánoční besídka LEDEN BŘEZEN DUBEN KVĚTEN Maturitní ples Přednáška pro budoucí absolventy na Úřadu práce Školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) Slavnostní předání maturitních vysvědčení (květen červen) V Praze dne 22. září 2015 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2016/2017 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2018/2019 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY áí Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 http://www.copth.cz PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Minimální preventivní program 2014/2015

Minimální preventivní program 2014/2015 Minimální preventivní program 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Mgr. Barbora Kozáková školní metodička prevence Obsah 1. Základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016 Výchovný poradce : Mgr. Věra Severová - výchovná poradkyně (VP) Spolupracovníci : Mgr. Lenka Eisenreichová - školní psycholožka (ŠP) MVDr. Zbyněk Machuta

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2015/2016 Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pospíšilová Realizátor: Základní škola a mateřská

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice Jméno a příjmení ředitele Miloš Štyks Telefon na ředitele 736645758

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

MOJE ŠKOLA Příloha ŠVP ZV

MOJE ŠKOLA Příloha ŠVP ZV Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE DLOUHODOBÁ zpracovaná dle metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách

Více

Preventivní program 2018/2019. Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179

Preventivní program 2018/2019. Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Preventivní program 2018/2019 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Mgr. Barbora Kozáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Vnitřní a vnější

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2011 / 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 553768030 E-mail na ředitele Minimální preventivní program

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Škola: ZŠ Březová, okres Sokolov, Komenského 232 Šk.r.: 2015/2016 Předkladatel: ŠMP-Mgr. Dana Kučerová Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Daneš Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 1. Charakteristika školy Střední škola Academia Mercurii, s.r.o. se nachází ve městě

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2015/2016 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence 1 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2010 červen 2011 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Školní rok: 2015/2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267710828 Základní škola Bří Jandusů,

Více

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, 561 69 Králíky Identifikační číslo školy: 00087939 Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele:

Více

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora Školní rok 2015/16 Mgr. Blanka Králíková Obsah Charakteristika školy 3 Legislativní východiska 3 Analýza současného stavu na základě evaluace 4

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Úvod 2) Charakteristika zařízení 3) Cíle 4) Struktura a zaměření preventivních aktivit 5) Plánované akce primární prevence specifické 6)

Více

Minimální preventivní program ve školním roce 2015/2016

Minimální preventivní program ve školním roce 2015/2016 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2015/2016 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o., 400 11 Ústí nad Labem Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Kamil

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Základní škola Vítějeves Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Ing. Magdalena Lidmilová Schválila: Mgr. Vlasta Datinská Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle programu

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program (školní rok 2015/ 2016)

Minimální preventivní program (školní rok 2015/ 2016) Minimální preventivní program (školní rok 2015/ 2016) OBSAH ÚVOD...2 Charakteristika školy...2 Současný stav...2 Cíl programu primární prevence...2 Koordinace preventivních aktivit...3 Preventivní aktivity:...3

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

Preventivní program 2015-2016 (Program prevence sociálně patologických jevů)

Preventivní program 2015-2016 (Program prevence sociálně patologických jevů) Preventivní program 2015-2016 (Program prevence sociálně patologických jevů) Schválil ředitel školy: Ing. Lumír Kymr Vypracoval metodik prevence: Mgr. Miloslav Albl 1. Východiska tvorby PP 2. Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2011/2012 V Chlebovicích dne 30.8.2011 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, Aktualizace: Mgr. Lucie Brusová, ŠMP Obsah:

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel. : 325 512 747, fax : 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Plán práce výchovného poradce na školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, výchovná

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2015-2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2015-2016 - 1 - OBSAH 1. Úvod 3 2. Východiska při tvorbě programu 4 3. Charakteristika školy 5 4. Specifikace rizikového chování 6 5. Cíle preventivního programu 6 6. Cílové

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE V PODMÍNKÁCH ŠKOLY A JEJÍ ZAŘAZENÍ DO ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH SLUŽEB Mgr. Jiřina

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk

Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel.: 325 512 747, fax: 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk na školní rok 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Marcela Benešová 13. 9. 2014 Obsah 1 Současný stav problematiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Ing. Alena Kvízová výchovná

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 :

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 : Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-254/08-02 Název školy: Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 Adresa: Sadová 1234, 28 601 Čáslav Identifikátor: 600 007 278

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2018-2019 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP): 1. Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov, Hlavní 43, 664 12 OSLAVANY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2010/2011 Tento program navazuje na koncepci prevence zneuţívání návykových látek a dalších

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více