Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j / )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)"

Transkript

1 Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j / ) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního programu 4. Cílové skupiny 5. Realizace preventivního programu 6. Kalendárium 7. Aktivity školy v oblasti prevence proti šikanování a násilí 8. Měření efektivity preventivního programu 9. Závěr 10. Příloha

2 1. Úvod Rizikové projevy chování patří mezi způsoby chování společensky nepřijatelné, které v celé své šíři značně ohrožují především mládež v kritičtějším období tj. v období puberty a dospívání, ale obecněji jsou rizikem, které negativně ovlivňuje základní hodnoty jedince, rodiny i celé společnosti. Mezi tyto projevy patří: - užívání návykových látek - šikana - rizikové chování v kyberprostoru - divácké násilí - patologické hráčství - vandalismus a jiné formy násilného chování - kriminalita - intolerance, rasismus - sexuální uvolněnost - poruchy příjmu potravy - závislost na politickém a náboženském extremismu V současné době nejenže počet těchto jevů narůstá, ale dostává se stále k nižším a nižším věkovým kategoriím. Na naší ZŠ byla proto řada informací vřazena do vlastní výuky prostřednictvím školního vzdělávacího programu např. informace o působení omamných látek, kouření a alkoholu (v rámci občanské a rodinné výchovy, výchovy ke zdraví, chemie, přírodopisu), o pohlavně přenosných chorobách (přírodopis, výchova ke zdraví, občanská a rodinná výchova), hovoří se o smysluplném a aktivním využití volného času a zdravém způsobu života (také v přírodovědě a prvouce na 1. stupni a přírodopisu na 2. stupni). Mnohé poznatky se k žákům dostávají mimovolně, např. při literární výchově, dějepisu či hudební výchově, kdy se např. mluví o životě známých osobností. V tomto školním roce je v oblasti primární prevence realizován projekt Bezpečí pro všechny, který navazuje na loňský projekt Bezpečná škola. Obě aktivity jsou spolufinancovány z rozpočtu KHK. Při sestavování preventivního plánu (dále PP) škola vycházela z požadavků Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) k strategii prevence rizikových jevů chování u dětí a mládeže, č. j / , 29 Školského zákona, Vyhlášky č. 72 MŠMT 2005/ Sb., Školního řádu, Kosteleckého vzdělávacího programu a

3 Směrnice ředitele školy 4/2010 k prevenci rizikového chování. Využívá i Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / Důležité kontakty: Linka bezpečí Modrá linka Linka psychopomoci PPP p. Ženatová OSPOD Charakteristika školy ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí má 3 oddělená pracoviště Drtinova (1. stupeň), Komenského (1. stupeň) a Palackého (2. stupeň). Pracoviště Palackého je zároveň sídlem ředitelství. Tato skutečnost je důsledkem sloučení dvou dříve samostatných ZŠ. Vedení školy ředitel, zástupce ředitele pro 1. stupeň, zástupce ředitele pro 2. stupeň. K datu jsou jednotlivé třídy rozmístěny na pracovištích takto: Pracoviště Komenského I. A V. A, I. B V. B Pracoviště Palackého VI. A, B, VII. A, B, VIII. A, B, IX. A, B, C Pracoviště Drtinova I. C V. C K naší škole dále náleží 1 třída v pobytovém středisku (počet dětí je pohyblivý, má tendenci se snižovat) sloužící dětem - cizím státním příslušníkům (žadatelé o azyl) - především k osvojení základů českého jazyka. Po zvládnutí těchto základů jsou děti umísťovány do běžných tříd ZŠ odpovídajících jejich věku, případně schopnostem. Zde se s nimi v hlavních předmětech pracuje podle individuálních plánů. Preventivní tým školy ve školním roce 2015/16 pracuje v následujícím složení: Mgr. Jiří Němec, ředitel školy, Mgr. Marie Petelíková, zástupce ředitele školy pro 1. stupeň, Mgr. Martina Kalousková, zástupce ředitele školy pro 2.stupeň, Mgr. Irena Bártová, školní metodik prevence (dále ŠMP),

4 Mgr. Hana Stará, výchovná poradkyně, Mgr. Šárka Špačková, zprostředkovatel primární prevence pro 1. stupeň, Celkový počet žáků školy k je 558. Vyučování probíhá ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ve školním roce 2014/15 se vyskytlo několik závažnějších problémů, jež řešili především třídní učitelé. Rodiče problémových žáků byli úřední cestou zváni do školy, byla s nimi projednávána konkrétní problematika a také byla ústní domluvou, popř. písemně stanovena opatření, která mají rodiče v rámci nápravy chování dítěte dodržovat. Pomoc byla vyžádána též od PPP a OSPOD MÚ Kostelec n. O. Nejzávažnějším případem v oblasti případů prevence rizikových projevů chování bylo řešení podezření na šikanu žáka ze strany učitele. Rozsáhlé a opakované stížnosti zákonných zástupců údajně ohroženého dítěte byly prošetřeny policií, PPP, pracovníky OSPOD i ČŠI a ze strany činnosti ŠMP nebylo shledáno pochybení, šikana nebyla prokázána. Na 1. stupni byla řešena především agresivita mezi dětmi a lhaní. Na 2. stupni je četnost řešení rizikových projevů chování několikanásobně vyšší. Nejčastěji jde o vztahové problémy mezi žáky, pozdní příchody do školy, zneužití PC pro šíření pomluv a kompromitujících zpráv, agresivní chování. Celkově četnost řešených konfliktů v tomto školním roce poklesla. Hlavním důvodem byl s nejvyšší pravděpodobností omezený provoz školy z důvodu stavebních činností. Výrazně se snížil pohyb žáků po školních budovách a tím i scházení se skupinek se sklony k rizikovému chování. 3. Cíle PP a) Dlouhodobé cíle: Vycházejí z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období , ze Směrnice ředitele školy 4/2010 k prevenci rizikového chování a Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Za priority naše škola považuje ve všech devíti ročnících: Zabránit záškoláctví - důslednou kontrolou žáků a dodržováním pravidel pro způsob omlouvání daných

5 školním řádem - užší spoluprací s rodinou - spoluprací s dětskými lékaři - spoluprací se sociálním odborem MÚ v Kostelci n. O. Prevence užívání návykových látek (dále NL) - soustavným a opakovaným poukazováním na skryté nebezpečí, které s sebou užívání NL přináší - učením odmítnout užití NL - besedy a vzdělávací akce Udržet a upevňovat přátelské vztahy mezi žáky, bez projevů rasismu a xenofobie, zamezovat šikaně, hrubému a agresivnímu chování a jednání - práce s problematickými jedinci, skupinou žáků i celými třídními kolektivy - spolupráce s poradnou - seznamovací pobyty a pobytové programy vůbec - projektové aktivity Včas rozeznat poruchy příjmu potravy - sledování nepřirozené štíhlosti (rozhovor na téma co jsi snídal, kdo ti chystá svačinu, kam chodíš na oběd, ) - spolupráce s rodinou, dětským lékařem Pěstovat odolnost vůči internetové kriminalitě - vysvětlování nebezpečnosti navazování úzkých kontaktů prostřednictvím internetové sítě - pěstování zdravé nedůvěřivosti vůči neznámým lidem - informování o ochraně osobních dat b) Střednědobé cíle: Tyto cíle jsou rozpracovány v učebních plánech jednotlivých vyučujících pro konkrétní vyučovací předměty a jsou jejich nedílnou součástí. Za jejich plnění zodpovídá vždy daný vyučující. Stěžejní význam pro primární prevenci mají tyto předměty: prvouka, občanská a rodinná výchova, výchova ke zdraví, pracovní, výtvarná a tělesná výchova, přírodověda a přírodopis. Každý školní rok, v případě potřeby i v průběhu roku, jsou zodpovědným učitelem aktualizovány. Za prioritní se považuje v roč.:

6 6 11 let je optimální věk k preventivnímu působení na děti. Prevence v tomto období spočívá v podpoře zdraví, chápání nemoci, úrazů a poškozování zdraví, jednání a postoje vůči vrstevníkům i dospělým. Po 5 letech by žáci měli zvládat: definovat rodinu jako zázemí a útočiště, chránit se před cizími lidmi, rozlišovat rozdíly v komunikaci s dětmi a s dospělými, mít základní zdravotní návyky a sociální dovednosti, umět si zorganizovat svůj volný čas, rozlišit prospěšnost léků a nebezpečnost návykových látek, být informováni o účincích tabákových výrobků, alkoholu a jejich dopadu na lidské chování i zdraví, dokázat tyto látky odmítat. Za prioritní se považuje v roč.: - posílení duševní odolnosti vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům - výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních - vytváření vyhraněných negativních postojů k užívání návykových látek - aktivní přijímání zdravého životního stylu - vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování - pěstování schopnosti dělat samostatná rozhodnutí při vědomí všech alternativ - multikulturní výchova - metody aktivního sociálního učení - pozornost rizikovým skupinám žáků Před opuštěním ZŠ by žáci měli: pojmenovat základní návykové látky a vysvětlit jejich účinky na organismus, orientovat se v problematice závislosti a důsledků z toho vyplývajících včetně trestní odpovědnosti, znát kontaktní místa se vztahem k této problematice, posilovat sebedůvěru, schopnost správného rozhodování a odmítnutí negativních jevů, zaujímat zdravé životní postoje, orientovat se v problematice sexuální výchovy, bránit se různým formám násilí, vědět, kde vyhledat případnou pomoc. c) Krátkodobé cíle: Jedná se o konkrétní cíle PP stanovené na daný školní rok. Jsou zapracovány v kalendáriu PP a v přehledu PP pro jednotlivé třídy. Jejich aktualizace v průběhu školního roku se předpokládá.

7 4. Cílové skupiny cíle, metody a formy práce s nimi 1. Žáci: Cíle: a) nespecifické výchova ke zdravému životnímu stylu, ochraně zdraví, ochraně majetku, zdravých vztahů v kolektivu a konstruktivní komunikaci (1. 9. roč.) b) specifické odmítání návykových látek (7. 9. roč.), prevence šikany (6. 9. roč.), právní zodpovědnost a prevence kriminality (8. 9. roč.) Metody a formy práce: - Třídnické hodiny - Kolektivní diskuse i individuální rozhovory - Skupinové aktivity - Simulační hry - Hry s rolemi - Projektové dny - Činnost dětského parlamentu - Besedy s odborníky - Koncerty a divadelní představení s preventivní tematikou - Schránka důvěry - Pobytové aktivity 2. Učitelé: Cíle: sebevzdělávání, spolupráce s odborníky, profesionalita v jednání i chování Metody a formy práce: - Využití odborných přednášek, seminářů i literatury - Vzájemné předávání zkušeností - Autoevaluace - Práce s legislativními předpisy a sledování jejich aktualizace - Individuální rozhovory s ředitelem školy - Spolupráce s OSPOD, policií, kurátorem - Spolupráce s pediatry 3. Rodiče: Cíle: podpora vzájemné komunikace s vyučujícími, vtažení rodičů do školního dění, otevřenost školy veřejnosti

8 Metody a formy práce: - Pravidelné třídní schůzky - Aktualizace webových stránek školy (zpřístupnění vybraných školních dokumentů) - Individuální komunikace prostřednictvím u a služebního telefonu - Přímá komunikace s třídním učitelem, popř. výchovnou komisí či OSPOD - Dny otevřených dveří - Veřejně přístupné školní výstavky - Propagace školních aktivit v místním tisku - Možnost vyjádřit se ke kvalitě výchovně-vzdělávacího procesu školy (dotazníky, web) 5. Realizace preventivního programu 1) Zabudování do ŠVP zodpovídají jednotliví vyučující 2) Třídnické hodiny zodpovídají třídní učitelé 3) Projektové aktivity zodpovídá školní metodik prevence, spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli 4) Pobytové programy (lyžařský výcvik, škola v přírodě, školní výlety) zodpovídá konkrétní pedagogický doprovod 5) DPPP (dlouhodobý program primární prevence) zodpovídá školní metodik prevence, realizuje Semiramis o. s. 6) Odborné besedy a přednášky zodpovídá školní metodik prevence, spolupracuje s výchovným poradcem a vyučujícími především rodinné a občanské výchovy a výchovy ke zdraví 7) Spolupráce s odborníky - využívají všichni vyučující - MUDr. Klejmová, Matějusová, Mertlík, Abel - časté absence omlouvané ze zdravotních důvodů, posouzení tělesné zdatnosti z důvodu odkladu povinné školní docházky - pracovníci PPP - vyšetření žáků s problémovým chováním, diagnostika vývojových poruch učení, školní zralosti, dotazníky (klima třídy, šetření případné šikany, ), testy profesní orientace - pracovníci OSPOD, kurátor pro mládež p. Marková a Popiolková (neomluvená absence, nefunkční nebo patologické rodinné prostředí) - školní psycholog Mgr. et Mgr. Aleš jelínek - okresní metodik prevence p. Ženatová (besedy, odborná intervence)

9 - policie - beseda o právním vědomí a odpovědnosti, vyšetřování přestupků a trestné činnosti - pracovnice IPS ÚP Mgr. Martincová - profiorientace (pro žáky, rodiče) - řed. Podorlické autoškoly J. Myšák - dopravní výchova a soutěže - pracovníci společnosti Semiramis o. s. 8) Spolupráce s rodiči zodpovídají jednotliví vyučující, vedení školy 9) Výchovná komise zodpovídají její členové 6. Kalendárium na rok 2015/16 Níže uvedené kalendárium PP pro rok 2015/16 zahrnuje plánované akce pořádané školou a zaměřené na prevenci projevů rizikového chování žáků formou nabídky rozličných aktivit nespecifické i specifické prevence a realizaci projektu Bezpečí pro všechny spolufinancovaného z rozpočtu KHK. Kalendárium bude aktualizováno v průběhu roku dle konkrétní nabídky programů. Září: - volba třídních samospráv, stanovení třídních pravidel - třídenní adaptační pobyt 6. ročníků, projekt Bezpečí pro všechny - úvodní schůzka školního parlamentu (Mgr. Anna Stará) - seznámení se školním řádem a pravidly bezpečnosti při hodinách Tv, Pv, s řádem odborných učeben - zajištění Dlouhodobého preventivního programu (dále DPP) pro 6. a 9. ročníky (zprostředkovává společnost Semiramis) vztahy ve třídě - zajištění preventivního programu Sion - zajištění preventivního programu Mgr. Zakouřilové pro 1. stupeň - úvodní třídní schůzky 6. ročníku osobní kontakt s rodiči Říjen: - sběr starého papíru (výtěžek na adopci na dálku) - návštěva Městské knihovny pro 2. a 3. ročníky (alternativa trávení volného času) - preventivní programy Sion projekt Bezpečí pro všechny (7. A, 8. A)

10 - DPP Semiramis (6. A, B) projekt Bezpečí pro všechny - akce školního parlamentu (vzejde z návrhu dětí) - preventivní program Mgr. Zakouřilové pro 1. stupeň Listopad: - plavecký výcvik pro 1. stupeň (ochrana zdraví, zvyšování kondice) - DPPP Semiramis (9. A, B, C) - projekt Bezpečí pro všechny - Právní zodpovědnost po dovršení 15 let věku beseda pro 9. ročník - P. Urban primární prevence a hudba (spojení PP a anglického jazyka) - Seminář Klima školy ŠMP - preventivní program Mgr. Zakouřilové pro 1. stupeň Prosinec: - třídní besídky (obnovování a upevňování tradic, posílení kladných vztahů v kolektivu) - akce školního parlamentu (dle návrhu žáků) - preventivní program Sion projekt Bezpečí pro všechny (7. B, 8. B) - plavecký výcvik pro 1. stupeň (ochrana zdraví, zvyšování kondice) Leden: - lyžařský výcvik 7. tříd upevnění kolektivu - plavecký výcvik pro 1. stupeň (ochrana zdraví, zvyšování kondice) Únor: - akce školního parlamentu (dle návrhu žáků) - projektové dopoledne pro 2. stupeň projekt Bezpečí pro všechny - plavecký výcvik pro 1. stupeň (ochrana zdraví, zvyšování kondice) Březen:

11 - preventivní program Sion projekt Bezpečí pro všechny Duben: - akce školního parlamentu (dle návrhu žáků) - sběr starého papíru (adopce na dálku) - DPP Semiramis 2. část (9. roč.) projekt Bezpečí pro všechny - Velikonoce (tradiční výstava) oživování tradic Květen: - DPP Semiramis 2. část (6. roč.) projekt Bezpečí pro všechny - DPP Semiramis problematika přechodu na SŠ (9. roč.) projekt Bezpečí pro všechny - Schůzka ŠMP (Z. Ženatová) - okresní kola soutěží v lehké atletice a kolektivních sportech zdravý životní styl - školní výlety upevnění zdravých vztahů v kolektivu Červen: - Memoriál Gutha Jarkovského zdravý životní styl - školní výlety upevňování kolektivu Realizace primární prevence v jednotlivých třídách a základní diagnostika těchto tříd (dle plánů třídních učitelů) pro školní rok Viz příloha. 7. Aktivity školy v oblasti prevence proti šikanování a násilí - monitorování vztahů v třídním kolektivu s využitím diagnostických metod - sledování chování a jednání potencionálního agresora i oběti - pěstování důvěry ve vztahu učitel žák

12 - zajištění pedagogického dohledu nad žáky i mimo dobu vyučovací hodiny (přestávky, výlety, exkurze, ) - seznamování žáků s negativními důsledky šikany (zvláště pro agresora) - zajištění odpovídajícího vzdělávání pro pracovníky školy - pobytové akce kolektivu (adaptační pobyty, školní výlety) - projektové dny zaměřené na prevenci proti šikaně - simulační hry k podpoření zdravých vztahů ve třídě - žákovské práce (slohové, výtvarné) s tématikou šikany Pro předcházení šikaně, případné vyšetřování šikany a následnou sanaci třídy škola využívá Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č. j / Měření efektivity PP na škole 1) analýza četnosti výskytu jednotlivých projevů rizikového chování, vytváření statistik 2) diagnostika třídních vztahů a jejich vývoj 3) metoda standardizovaných, převážně však nestandardizovaných dotazníků 4) průběžné ověřování vědomostí a informovanosti žáků o konkrétní problematice rizikového chování 5) evaluace v činnostech (chování a jednání žáků při kolektivních sportech, skupinových pracích, projektových aktivitách, výletech a vícedenních pobytech) 6) komunikace s rodiči 9. Závěr Cílem primární prevence na naší škole je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti, k získávání dovedností a návyků

13 v oblasti komunikace, tolerance, důvěry, vzájemné úcty a sebeúcty, vytváření bezpečného prostředí a dobrých vztahů s rodiči. Snažíme se ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, osobnost, která si bude vážit zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. PP pro školní rok zpracovala: Mgr. Irena Bártová, školní metodik prevence Kalendárium za 1. stupeň doplnila: Mgr. Šárka Špačková Schváleno dne: Mgr. Jiří Němec ředitel školy

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j / )

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j / ) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2016/2017 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j / )

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j / ) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2018/2019 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2015/2016 Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pospíšilová Realizátor: Základní škola a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Program bude realizován ve školním roce 2015/2016 Předkládá: Mgr. Michaela Čečelská,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Škola: ZŠ Březová, okres Sokolov, Komenského 232 Šk.r.: 2015/2016 Předkladatel: ŠMP-Mgr. Dana Kučerová Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Daneš Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2011/2012 V Chlebovicích dne 30.8.2011 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, Aktualizace: Mgr. Lucie Brusová, ŠMP Obsah:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2015/2016 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence 1 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

Preventivní program prevence šikany

Preventivní program prevence šikany Preventivní program prevence šikany ( jako součást Minimálního preventivního programu ZŠ Obříství, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MŠMT 24246/2008-6) ZŠ Obříství V Obříství 30. 9. 2015 Vypracovala:

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Tento program je součástí plánu práce školy pro školní rok 2015/2016, je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Úkoly programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

MPP prevence proti šikaně

MPP prevence proti šikaně 1.Charakteristika šikanování MPP prevence proti šikaně (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel. : 325 512 747, fax : 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Plán práce výchovného poradce na školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, výchovná

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Úvod 2) Charakteristika zařízení 3) Cíle 4) Struktura a zaměření preventivních aktivit 5) Plánované akce primární prevence specifické 6)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ (součást školní preventivní strategie v oblasti rizikového chování) 2010/2011 Vypracovala : Mgr. Věra Kárová metodička prevence Schválila: Ing. Stanislava Bednářová ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice Jméno a příjmení ředitele Miloš Štyks Telefon na ředitele 736645758

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016 Výchovný poradce : Mgr. Věra Severová - výchovná poradkyně (VP) Spolupracovníci : Mgr. Lenka Eisenreichová - školní psycholožka (ŠP) MVDr. Zbyněk Machuta

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Školní rok: 2015/2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267710828 Základní škola Bří Jandusů,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20 Minimální preventivní program školy v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA BEZ DROG a prevence sociálně patologických jevů/prevence rizikového chování

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora Školní rok 2015/16 Mgr. Blanka Králíková Obsah Charakteristika školy 3 Legislativní východiska 3 Analýza současného stavu na základě evaluace 4

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY

ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Čs. armády 517, 738 01 Frýdek-Místek Tel./Fax: 558 433 515 Email: sekretariat@gpbfm.cz Web: www.gpbfm.cz ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY Program

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o., 400 11 Ústí nad Labem Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Kamil

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní údaje: Název a adresa školy pro kterou platí tento MPP Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitelky

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Marcela Benešová 13. 9. 2014 Obsah 1 Současný stav problematiky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodik prevence Předkládá: Mgr.

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Metodik prevence: Ing. Irena Hejzlarová Hlavní cíle minimálního preventivního programu zůstávají v plánu i nadále shodné s předchozími obdobími, jedná

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

Obsah Programu proti šikaně

Obsah Programu proti šikaně Obsah Programu proti šikaně Charakteristika šikanování Rozpoznání šikanování Dokumenty Odpovědnost školy Odpovědnost vedení školy Odpovědnost pedagogických pracovníků školy Prevence šikany ve škole Prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Preventivní aktivity v naší úplné základní škole probíhají ve dvou rovinách jako specifická primární prevence rizikového chování a jako

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov, Hlavní 43, 664 12 OSLAVANY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2010/2011 Tento program navazuje na koncepci prevence zneuţívání návykových látek a dalších

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Základní školy a Mateřské školy G. A.Lindnera Rožďalovice, Tyršova 278 289 34 Rožďalovice ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. MPP vychází z pokynů MŠMT č.j. 1454/2000-51

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085

Více